Aprilia PEGASO 650 STRADA User Manual

Size:
1.88 Mb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

PEGASO 650 STRADA - TRAIL -

FACTORY

Ed. 04 2007

The instructions in this manual have been prepared to offer mainly a simple and clear guide to its use; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an authorised aprilia Dealer or Workshop. The booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge: for these operations, please take your vehicle to anaprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The sings above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics. Before starting the engine, read this manual carefully, particularly the "SAFE RIDING" section. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, its efficiency and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

GENERAL RULES..........................................................................

9

Foreword..................................................................................

10

Carbon monoxide.....................................................................

10

Fuel..........................................................................................

11

Hot components.......................................................................

12

Start off and Riding..................................................................

12

Warning lights..........................................................................

12

Coolant.....................................................................................

14

Used engine oil and gearbox oil...............................................

15

Brake and clutch fluid...............................................................

16

Battery hydrogen gas and electrolyte.......................................

17

Stand........................................................................................

18

Reporting of defects that affect safety......................................

19

VEHICLE.........................................................................................

25

Arrangement of the main components.........................................

31

Dashboard...................................................................................

33

Analog instrument panel..............................................................

35

Light unit......................................................................................

36

Digital lcd display.........................................................................

37

Clock/date display....................................................................

38

Setting the chronometer function.............................................

40

Control buttons.........................................................................

42

Advanced functions..................................................................

44

Ignition switch...........................................................................

50

Locking the steering wheel.......................................................

51

Horn button..................................................................................

52

Switch direction indicators...........................................................

52

Throttle control.............................................................................

53

High/low beam selector...............................................................

54

Start-up button.............................................................................

55

Engine stop switch.......................................................................

56

 

INDEX

 

INDEX

ALGEMENE NORMEN.....................................................................

9

Vooronderstelling.......................................................................

10

Koolmonoxide.............................................................................

10

Brandstof....................................................................................

11

Warme onderdelen.....................................................................

12

Vertrekken en Rijden..................................................................

12

Controlelampen..........................................................................

12

Koelvloeistof...............................................................................

14

Gebruikte motorolie en koppelingsolie.......................................

15

Remen koppelingsvloeistof......................................................

16

Elektrolyt en waterstofgas van de accu......................................

17

Standaard...................................................................................

18

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-

ligheid.........................................................................................

19

VOERTUING.....................................................................................

25

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

31

Legenda.........................................................................................

33

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

35

Groep controlelampjes...................................................................

36

Digitaal display...............................................................................

37

Weergave klok/datum.................................................................

38

Instellen van de chronometer.....................................................

40

Commandoknoppen...................................................................

42

Geavanceerde functies..............................................................

44

Startschakelaar..........................................................................

50

Stuurslot vergrendelen...............................................................

51

Drukknop claxon............................................................................

52

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

52

Gashendel......................................................................................

53

Lichtschakelaar..............................................................................

54

Startknop........................................................................................

55

5

Accessing the fuel tank................................................................

57

Opening the saddle..................................................................

58

Glove/tool kit compartment......................................................

59

Identification.................................................................................

61

USE.................................................................................................

63

Checks.........................................................................................

64

Refuelling.....................................................................................

67

Rear shock absorbers adjustment...............................................

71

Rear brake pedal adjustment.......................................................

74

Clutch lever adjustment...............................................................

76

Running in....................................................................................

77

Precautions..............................................................................

79

Moving off / riding........................................................................

85

Stopping the engine.....................................................................

94

Parking.........................................................................................

95

Catalytic silencer..........................................................................

96

Stand...........................................................................................

98

Suggestion to prevent theft..........................................................

102

Basic safety rules.........................................................................

104

MAINTENANCE..............................................................................

111

Engine oil level check...............................................................

112

Engine oil top-up......................................................................

115

Tyres............................................................................................

116

Spark plug dismantlement...........................................................

120

Cooling fluid level.........................................................................

124

Checking the brake oil level.........................................................

129

Braking system fluid top up......................................................

130

Use of a new battery................................................................

134

Checking the electrolyte level..................................................

136

Charging the battery.................................................................

137

Fuses...........................................................................................

138

Lamps..........................................................................................

141

Headlight adjustment...............................................................

144

Front direction indicators.............................................................

146

Rear optical unit...........................................................................

146

Rear turn indicators.....................................................................

146

Number plate light........................................................................

146

Idle adjustment............................................................................

147

Front and rear disc brake.............................................................

150

Stopschakelaar motor....................................................................

56

Toegang tot de benzinetank..........................................................

57

Zadel openen.............................................................................

58

Documentenvakje/gereedschapskit...........................................

59

Identificatie.....................................................................................

61

GEBRUIK..........................................................................................

63

Controles........................................................................................

64

Tanken...........................................................................................

67

Regulering achterdempers.............................................................

71

Regulering achterrempedaal..........................................................

74

Regulering schakelhendel..............................................................

76

Inrijden...........................................................................................

77

Voorzorgsmaatregelen...............................................................

79

Start / besturing..............................................................................

85

Stoppen van de motor....................................................................

94

Parkeren........................................................................................

95

Katalysator.....................................................................................

96

Standaard......................................................................................

98

Tips tegen diefstal..........................................................................

102

Basis veiligheidsnormen................................................................

104

ONDERHOUD...................................................................................

111

Controle van het peil van de motorolie.......................................

112

Het bijvullen van motorolie.........................................................

115

Banden...........................................................................................

116

Demonteren van de bougie............................................................

120

Peil koelvloeistof............................................................................

124

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

129

Bijvullen van de remvloeistof......................................................

130

Inwerkingstelling van een nieuwe accu......................................

134

Controle van het elektrolytpeil....................................................

136

Opladen van de accu.................................................................

137

Zekeringen.....................................................................................

138

Lampjes.........................................................................................

141

Afstellen van de koplamp...........................................................

144

Richtingaanwijzers voor.................................................................

146

Lampenset achter..........................................................................

146

Richtingaanwijzers achter..............................................................

146

Kentekenverlichting........................................................................

146

Afstellen van het stationair toerental..............................................

147

6

Periods of inactivity......................................................................

151

Cleaning the vehicle....................................................................

152

Transport.....................................................................................

157

Transmission chain......................................................................

157

Chain backlash check..............................................................

158

Chain backlash adjustment......................................................

160

Checking wear of chain, front and rear sprockets....................

161

Chain lubrication and cleaning.................................................

162

TECHNICAL DATA.........................................................................

165

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

177

Scheduled maintenance table.....................................................

178

Table of recommended products.................................................

185

SPECIAL FITTINGS.......................................................................

189

Accessories index........................................................................

190

Fairings........................................................................................

191

Schijfrem voor en achter................................................................

150

Stilstand van het voertuig...............................................................

151

Reinigen van het voertuig..............................................................

152

Vervoer..........................................................................................

157

Transmissieketting.........................................................................

157

Controle van de speling van de ketting......................................

158

Regeling van de speling van de ketting......................................

160

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad en kroon

 

...................................................................................................

161

Smering en reiniging van de ketting...........................................

162

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

165

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

177

Tabel gepland onderhoud..............................................................

178

Tabel aanbevolen producten.........................................................

185

SPECIALE UITRUSTINGEN.............................................................

189

index accessoires..........................................................................

190

Ombouw.........................................................................................

191

7

8

PEGASO 650

STRADA -

TRAIL -

FACTORY

Chap. 01

General rules

Hst. 01

Algemene normen

9

1 General rules / 1 Algemene normen

Foreword

Vooronderstelling

NOTE

CARRY OUT THE MAINTENANCE OPERATIONS AT HALF THE INTERVALS SHOWN IF THE VEHICLE IS USED IN WET OR DUSTY AREAS, OFF ROAD OR FOR SPORTS APPLICATIONS.

N.B.

WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WEGEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN.

Carbon monoxide

Koolmonoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extractionsystem.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

10