Aprilia RX50 User Manual 2007

Size:
894.67 Kb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

SX 50 - RX 50

Ed. 01.2007

The instructions in this booklet have been compiled primarily to offer a simple and clear guide to using the vehicle; it also describes routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an Aprilia Dealer or Authorised Workshop. This booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge; for these operations, please take your vehicle to anAprilia Dealer or Authorised Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die bij een Dealer of Erkende aprilia Garage moeten uitgevoerd worden. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The symbols shown above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics.

Before starting the engine, read this booklet thoroughly and the "SAFE RIDING" section in particular. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, the state of maintenance of the vehicle itself and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and must be handed to the new owner in the event of sale.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

VEHICLE.........................................................................................

7

Dashboard...................................................................................

8

Analogue instrument panel..........................................................

9

Key switch....................................................................................

11

Locking the steering wheel.......................................................

11

Releasing the steering wheel...................................................

12

Switch direction indicators...........................................................

12

Horn button..................................................................................

13

Rear brake pedal.........................................................................

13

Throttle grip..................................................................................

14

Front brake control.......................................................................

14

Gear pedal...................................................................................

15

Clutch control...............................................................................

16

Light on/of switch.........................................................................

16

Start-up button.............................................................................

17

Manual starter control..................................................................

17

Fuel tank......................................................................................

18

Opening the saddle..................................................................

18

Keys.............................................................................................

19

Identification.................................................................................

20

USE.................................................................................................

21

Checks.........................................................................................

22

Tyre pressure...............................................................................

23

Running in....................................................................................

24

Starting up the engine..................................................................

27

Precautions..............................................................................

28

Stopping the engine.....................................................................

29

Stand...........................................................................................

29

Suggestions to prevent theft........................................................

30

Safe driving..................................................................................

31

MAINTENANCE..............................................................................

39

 

INDEX

 

INDEX

VOERTUING.....................................................................................

7

Legenda.........................................................................................

8

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

9

Sleutelschakelaar...........................................................................

11

Inschakeling van het stuurslot....................................................

11

Stuurslot ontgrendelen...............................................................

12

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

12

Drukknop claxon............................................................................

13

Achterrempedaal............................................................................

13

Gascommando...............................................................................

14

Commando van de voorrem..........................................................

14

Schakelpedaal...............................................................................

15

Commando van de koppeling........................................................

16

Lichtschakelaar..............................................................................

16

Startknop........................................................................................

17

Commando van de manuele starter...............................................

17

Benzinetank...................................................................................

18

Opening van het zadel...............................................................

18

Sleutels..........................................................................................

19

Identificatie.....................................................................................

20

GEBRUIK..........................................................................................

21

Controles........................................................................................

22

Bandenspanning............................................................................

23

Inrijden...........................................................................................

24

Starten des motors.........................................................................

27

Voorzorgsmaatregelen...............................................................

28

Het stilleggen van de motor...........................................................

29

Standaard......................................................................................

29

Tips tegen diefstal..........................................................................

30

Het veilig rijden..............................................................................

31

ONDERHOUD...................................................................................

39

5

Gearbox oil level..........................................................................

40

Transmission chain......................................................................

41

Tyres............................................................................................

44

Spark plug dismantlement...........................................................

44

Air filter cleaning..........................................................................

46

Cooling fluid level.........................................................................

47

Checking the brake oil level.........................................................

49

Braking system fluid top up......................................................

51

Battery.........................................................................................

52

Use of a new battery................................................................

54

Long periods of inactivity.............................................................

54

Fuses...........................................................................................

57

Front light group...........................................................................

58

Headlight adjustment...............................................................

58

Front direction indicators.............................................................

59

Rear optical unit...........................................................................

60

Rear turn indicators.....................................................................

62

Idle adjustment............................................................................

62

Front and rear disc brake.............................................................

63

Transmissions..............................................................................

65

Periods of inactivity......................................................................

67

Cleaning the vehicle....................................................................

69

TECHNICAL DATA.........................................................................

75

SPARE PARTS AND ACCESSORIES...........................................

81

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

83

Scheduled maintenance table.....................................................

85

Oliepeil van de versnellingsbak.....................................................

40

Transmissieketting.........................................................................

41

Banden...........................................................................................

44

Demonteren van de bougie............................................................

44

Reiniging van de luchtfilter.............................................................

46

Peil van de koelvloeistof................................................................

47

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

49

Het bijvullen van vloeistof in de reminstallatie............................

51

Accu...............................................................................................

52

Inwerkingstelling van een nieuwe accu......................................

54

Lange stilstand...............................................................................

54

Zekeringen.....................................................................................

57

Voorste optische groep..................................................................

58

Regeling van de koplamp...........................................................

58

Voorste richtingaanwijzers.............................................................

59

Achterste optische groep...............................................................

60

Achterste richtingaanwijzers..........................................................

62

Regeling van het minimum toerental.............................................

62

Schijfrem vooraan en achteraan....................................................

63

Transmissies..................................................................................

65

Stilstand van het voertuig...............................................................

67

Reinigen van het voertuig..............................................................

69

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

75

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES................................................

81

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

83

Tabel van het geprogrammeerd onderhoud..................................

85

6

SX 50 - RX 50

Chap. 01

Vehicle

Hst. 01

Voertuing

7

1 Vehicle / 1 Voertuing

01_01

Dashboard (01_01)

KEY:

1.Instrument panel

2.Light switch, horn and stop

3.Front brake lever

4.Throttle grip

5.Ignition lock

6.Clutch control

7.Front brake fluid reservoir

8.Mirror

9.Cold start lever control

Legenda (01_01)

LEGENDE:

1.Dashboard

2.Schakelaar van de lichten, akoestische melder en stop

3.Commando van de voorrem

4.Commando van de gashendel

5.Ontstekingsslot

6.Commando van de koppeling

7.Vloeistoftank van de voorrem

8.Spiegeltje

9.Commandohendel voor de koude start

8

 

Analogue instrument panel

 

 

(01_02)

 

KEY:

 

1.

Speedometer

 

2.

Tachometer

 

3.

High temperature warning light

01_02

4.

Low oil warning light

5.

Turn indicator warning light

 

 

6.

High-beamwarning light on

 

7.

Low fuel warning light

 

8.

Multifunction indicator

9. Mode Button

ODO Total distance travelled

CLOCK

TRIP Partial distance

SRV Distance for the next vehicle servicing

Functions:

WATER TEMPERATURE WARNING LIGHT : RED, turns on if the coolant temperature exceeds 105º C.

Analoog instrumentenpaneel (01_02)

LEGENDE:

1.Snelheidsmeter

2.Indicator van het toerental van de motor

3.Indicatorlamp voor de excessieve temperatuur

4.Controlelamp oliereserve

5.Controlelamp richtingaanwijzers

6.Controlelamp groot licht aan

7.Indicator brandstofreserve

8.Multifunctionele indicator

9.Toets Mode

ODO Totaal afgelegde afstand

KLOK

TRIP Partiële afstand

SRV Afstand tot de volgende servicebeurt

Functies :

CONTROLELAMP TEMPERATUUR WATER : RODE kleur, licht op wanneer de temperatuur van de koelvloeistof 105º

C overschrijdt.

Voertuing 1 / Vehicle 1

9

1 Vehicle / 1 Voertuing

MIM. OIL LEVEL WARNING LIGHT :

RED, turns on when there is a 0.25 litre oil reserve in the reservoir.

FUEL RESERVE ICON : turns on when there is a 1.3 litre petrol reserve in the tank.

Every time the key is activated, the instrument panel carries out a check (all the segments are active for 3 seconds ).

Once the check is over, the instrument panel displays the last function programmed with the button.

Button operative mode . Push the button for < 3 sec and the functions are displayed as follows:

ODOMETER_ TRIP _CLOCK_SERV-

ICE _ODOMETER

To reset the TRIP, press the button for >

3 sec once the function is displayed.

To set the clock (once the function is displayed):

-push the button for > 3 sec

-the hour flashes,

-hold down the button until the current hour is displayed

-release the button

-the minutes flash

-hold down the button until the current minutes are displayed

CONTROLELAMP MIN. OLIEPEIL :

RODE kleur, licht op wanneer in de tank een oliereserve van 0,25 liter overblijft.

ICOON BRANDSTOFRESERVE : licht op wanneer in de tank een brandstofreserve van 1,3 liter overblijft.

Bij elke activatie van de sleutel voert het dashboard een check uit (alle segmenten zijn actief voor 3 sec).

Na de check zal het dashboard de laatste functie weergeven die werd ingesteld door middel van de drukknop.

Werkingsmodaliteit van de drukknop. door op de drukknop te drukken voor t<

3 sec, volgen de functies elkaar op op de volgende manier:

HODOGRAM _ TRIP _KLOK _SERVICE _HODOGRAM

Om de TRIP te resetten moet de drukknop voor t > 3 sec worden ingedrukt wanneer de functie wordt weergegeven.

Om de klok te resetten, (wanneer de functie wordt weergegeven):

-druk op de drukknop voor t > 3 sec

-de uren knipperen,

-druk op de drukknop tot het gewenste uur wordt bereikt

-laat de drukknop los

-de minuten knipperen

10