Livarno GL0411 User Manual [pl, en, cs]

0 (0)
Livarno GL0411 User Manual

LED Sensor Light

LivarnoLux GL0411

Operating and Safety Instructions

Sensorowa lampka LED

LivarnoLux GL0411

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

LED érzékelő világítás

LivarnoLux GL0411

Kezelési és biztonsági utasítások

Senzorska LED svetilka LivarnoLux GL0411

Navodila za uporabo in varnostna navodila

Svítilna LED s čidlem

LivarnoLux GL0411

Provozní a bezpečnostní pokyny

IAN 57107

Version v1.10

Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings.

LED Radiation! Avoid harm to the eyes! Never look into the LED beam. If you suspect any eye damage, consult a doctor.

Electrical devices do not belong in the hands of children. Do not allow children to use electrical devices when not under supervision. Children may not understand that they can be dangerous. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep batteries out of reach of children. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children too as there is danger of suffocation.

Insert the batteries with the correct polarity. Never try to recharge the batteries and under no circumstances throw them into fire.

Leaking or damaged batteries may cause skin injury. For this reason it is very important to wear protective gloves. If you suspect any irritation, consult a doctor.

Intended Use

This LED Sensor Light allows you to light up any insufficiently-lit areas in your home easily and efficiently. The device can be placed on a surface or wall-mounted.

Technical Specifications

Power supply: 3 batteries, type AA, 1.5 V

Sensor angle: up to approx. 60° (vertical)

up to approx. 120° (horizontal) Sensor range: up to approx. 4 m

Package Contents

LED Sensor Light

-AA-type batteries, 1.5V

-1 mounting screw with rawlplug

-3 anti-slide feet

Getting Started

-Open the battery compartment on the back of the LED sensor light.

-Insert the three supplied batteries as shown in Figure B. Always pay attention to the polarity.

-Close the battery compartment.

-Place the device on a stable, level surface.

or

-Drill a hole in the desired installation position on the wall. Insert the supplied rawlplug into the hole and then fix the screw in the rawlplug. Have the screw head protrude several millimeters off the wall so that you can hang the LED sensor light on it. On the back panel of the housing there is a hanging mechanism for this purpose.

Make sure that the movement and darkness sensor (2) is not covered.

Powering On/Off

You can select the following operating modes with the power switch (1).

ON

The device will supply continuous light.

OFF

The device is powered off.

AUTO

The device will light up automatically in

 

darkness whenever movement is detected.

 

After approx. 30 seconds the light will go off

 

again.

Changing the Batteries

If the LED sensor light does not light up even when the switch is placed to the “ON” position, the batteries are empty. In this case, replace the batteries. Use only batteries of the same type (AA, 1.5 V).

Cleaning and Care

Never use any solvents or cleaners that may damage the plastic housing.

Only use a dry cloth for cleaning. When very dirty, use a slightly dampened cloth.

The LEDs have a very long lifetime and are not designed to be replaced: they cannot and must not be replaced.

Disposal of Old Devices

Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal

centres. Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government or disposal bodies.

Disposal of Batteries

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for waste batteries.

Declaration of Conformity

Targa GmbH, Lange Wende 41, 59494 Soest, Germany, declares that this product complies with the basic and other relevant requirements as well as

with the EMC Directive 2004/108/EC.

Warranty Information

36 Months Warranty from the date of purchase

Prior to using your product, please read the included documentation and/or online help carefully. Should you encounter any problem that cannot be solved by reading the documentation, please contact our Hotline. If it is not possible to solve the problem over the phone, our Hotline will take further service measures depending on the problem. This includes correcting any manufacturing and material faults free of charge.

This warranty applies to the UK.

Your warranty rights against the reseller are valid in addition to this warranty and will not be restricted by it.

Hotline:

0207 - 36 50 744

Please have your IAN or serial number ready.

Manufacturer:

TARGA GmbH

Postfach 22 44

D-59482 Soest, Germany

www.targa.de

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem lampki należy przeczytać informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji i wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.

Promieniowanie diod LED! Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu! W żadnym wypadku nie wolno patrzeć w wiązkę emitowaną przez diody LED. W razie problemów ze wzrokiem skontaktować się z lekarzem.

Urządzenia elektryczne należy chronić przed dostępem dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci mogą nie zdawać sobie sprawy z grożącego im niebezpieczeństwa. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; dziecko może udusić się opakowaniem.

Włożyć baterie do urządzenia, zwracając uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości. Nie próbować ładować baterii, ani pod żadnym pozorem nie wrzucać baterii do ognia.

Cieknące lub uszkodzone baterie mogą spowodować poparzenia skóry. Z tego względu należy koniecznie zakładać rękawice ochronne. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry należy skontaktować się z lekarzem.

Przeznaczenie

Sensorowa lampka LED umożliwia łatwe i wydajne oświetlenie niedostatecznie oświetlonych obszarów w domu. Lampkę można ustawić na jakiejś powierzchni lub zamocować na ścianie.

Dane techniczne

Zasilanie:

3 baterie typu AA; 1,5 V

Kąt działania czujnika:

do ok. 60° (w pionie)

 

do ok. 120° (w poziomie)

Zasięg działania czujnika:

do ok. 4 metrów

Zawartość opakowania

-sensorowa lampka LED

-baterie typu AA; 1,5 V

-1 wkręt mocujący z kołkiem rozporowym

-3 antypoślizgowe nożki

Przygotowanie do użytku

-Otworzyć zasobnik na baterie z tyłu sensorowej lampki LED.

-Włożyć trzy znajdujące się w wyposażeniu baterie w sposób pokazany na rysunku B. Podczas wkładania baterii należy zawsze zwracać uwagę na ich biegunowość

-Zamknąć zasobnik na baterie.

-Ustawić lampkę na stabilnej, poziomej powierzchni.

lub

-Wywiercić otwór w wymaganym miejscu zamocowania na ścianie. Włożyć do otworu znajdujący się w wyposażeniu kołek rozporowy, po czym wkręcić w kołek wkręt. Główka wkrętu powinna wystawać kilka milimetrów ponad powierzchnię ściany, tak aby można było zawiesić sensorową lampkę LED. W tylnej części obudowy lampki znajduje się przeznaczony do tego celu otwór.

Upewnić się, że czujnik ruchu i zmierzchu (2) nie został zakryty.

Włączanie zasilania

Włącznik

zasilania (1)

umożliwia

wybranie

następujących trybów pracy:

 

 

ON

Lampka świeci się światłem ciągłym.

OFF

Lampka jest wyłączona.

 

AUTO

Lampka będzie się zapalać automatycznie w

 

ciemności z chwilą

wykrycia

ruchu. Po

 

upływie ok. 30 sekund lampka ponownie

 

zgaśnie.

 

 

Wymiana baterii

Jeśli sensorowa lampka LED nie zapala się po przełączeniu włącznika do położenia „ON”, baterie uległy rozładowaniu. Należy wówczas wymienić baterie. Do wymiany stosować wyłącznie baterie tego samego typu (AA; 1,5 V).

Czyszczenie i konserwacja

Nie stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić plastikową obudowę.

Czyścić należy wyłącznie suchą ściereczką. W przypadku znacznego zabrudzenia należy posłużyć się wilgotną ściereczką.

Diody LED charakteryzują się bardzo długą trwałością i ich wymiana nie jest przewidziana: nie można ani nie należy ich wymieniać.

Postępowanie z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy

je przekazywać do autoryzowanych punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w lokalnych urzędach lub instytucjach odpowiedzialnych za utylizację odpadów.

Utylizacja baterii

Dbaj o środowisko. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do punktów zbiórki zużytych baterii.

Deklaracja zgodności

Firma Targa GmbH, Lange Wende 41,

59494 Soest, Niemcy, oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi oraz innymi odnośnymi przepisami, jak również z dyrektywą EMC

2004/108/EC.

Gwarancja

36-miesięczna gwarancja liczona od daty zakupu

Przed rozpoczęciem użytkowania niniejszego produktu należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję i/lub pomocnicze informacje dostępne w Internecie. W przypadku wystąpienia problemu, którego nie da się rozwiązać z pomocą dołączonej instrukcji, prosimy o kontakt się z naszą gorącą linią. Jeśli rozwiązanie problemu przez telefon okaże się niemożliwe, nasza gorąca linia podejmie stosowne działania zmierzające do usunięcia usterki. Działania te obejmują bezpłatne usunięcie wszelkich wad produkcyjnych i materiałowych.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Roszczenia ustawowe nabywcy wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od niniejszej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

Gorąca linia:

00800 - 44 11 481

Przed wykonaniem telefonu należy przygotować numer seryjny urządzenia.

Producent:

TARGA GmbH

Postfach 22 44

D-59482 Soest, Germany

www.targa.de

Loading...
+ 1 hidden pages