Livarno LED PARTY LIGHT User Manual [en, pl, cs, de]

LED PARTY LIGHT
LLPL 27 B1, LLPL 14 A1, LLPL 10 A1 – 07/2014 – V 1.16
Introduction
Thank you for purchasing a LIVARNO LUX product.
Intended use
This LED party light (LLPL 27 B1, LLPL 14 A1 or LLPL 10 A1) is suitable only for indoor illumination. The LED party light may only be used privately and not for industrial or commercial purposes. Any other use is not as intended. This LED party light is not suitable for general room illumination in the home.
Supplied items
LED party light These instructions
Technical data
Voltage: 220-240 V~ 50 Hz, 30 mA Power: 3.3 W Protection class: II Rotations: approx. 9 per minute LEDs: 1 x red, 1 x green, 1 x blue Beam angle: approx. 140 degrees +/- 5% Diameter: approx. 80mm The technical data and design may be changed without notification.
Installation and use
Electrical devices do not belong in the hands of children. Never allow children to use electrical devices unsupervised. Children must not play with the device. Children may not recognise potential risks. Always keep plastic packaging away from children. It poses a suffocation risk!
The housing of the LED party light must not be damaged. There is a risk of an electric shock if the housing is damaged.
Never open the housing of the LED party light because it does not contain any parts that require maintenance. There is a risk of an electric shock if the housing is open.
Never use such optical instruments as a magnifying glass to look directly into the light beam. This can lead to eye injuries. In the event of a suspected eye injury, consult a doctor.
The circuit must be switched off during the installation! It poses an electric shock risk!
Disconnect the mains plug of the light if available. Cord switches do not disconnect from the mains power supply. They provide no protection against an electric shock.
Non-dimmable
The LED party light bears this symbol which indicates that the LED party light is non-dimmable and must never be used with a dimmer.
Safety instructions
Before using the LED party light for the first time, please read the following instructions and pay attention to all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Store these instructions in a safe place for future reference. If you sell or pass on the LED party light to someone else, be sure to always include these instructions as they are an integral part of the device.
WARNING! This symbol indicates important information for safe operation of the LED party light and the safety of the user.
Switch off the circuit prior to installation. If present, remove an existing light bulb from the socket. Screw the LED party light into the socket. Switch on the circuit again to use the LED party light.
Maintenance
The light bulb of the LED party light consists of long-lasting LEDs. They cannot be replaced and do not require maintenance.
Cleaning
The LED party light must be switched off before it is cleaned.
Ensure that no liquid can penetrate the housing. There is a risk of an electric shock.
To clean the LED party light, use a soft, dry cloth and never use any solvent or cleaner that would corrode the plastic materials.
Conformity information
This device meets the basic requirements and
other relevant regulations of the EMC Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the ErP Directive 2009/125/EC and the RoHS Directive 2011/65/EU. The Declaration of Conformity can be found at the end of this manual.
Disposal
When the crossed out wheelie bin symbol appears on a product, this indicates that the product is subject to the European Directive 2012/19/EU. All old electrical and electronic devices must be separated from normal household waste and disposed of at designated state facilities.
The device must not be disposed of with the household or bulky waste. You can obtain information regarding collection points or collection times via your local administration or local disposal services. Dispose of the packaging in an environmentally compatible manner. Cardboard can be put out for municipal paper collections or brought to public collection points for recycling. Films and plastic used for packaging the device are collected by your local disposal services and disposed of in an environmentally compatible manner.
Warranty of TARGA GmbH
This device is sold with three years warranty from the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as proof of purchase. Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline. Please have the article number and, if available, the serial number to hand for all enquiries. If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault. Within the warranty period the product will be repaired or replaced free of charge as we deem appropriate. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced. Consumables such as batteries, rechargeable batteries and lamps are not covered by the warranty.
Your statutory rights towards the seller are not affected or restricted by this warranty.
Service
Manufacturer
TARGA GmbH
Coesterweg 45 59494 SOEST GERMANY
Phone: 0207 – 36 50 744 E-Mail: service.GB@targa-online.com
Phone: 01 – 242 15 83 E-Mail: service.IE@targa-online.com
Phone: 800 – 62 175 E-Mail: service.MT@targa-online.com
Phone: 800 – 92 496
E-Mail: service.CY@targa-online.com
IAN: 101514
LEDOWA LAMPA Z EFEKTAMI ŚWIETLNYMI
LLPL 27 B1, LLPL 14 A1, LLPL 10 A1 – 07/2014 – V 1.16
Wstęp
Dziękujemy za zakup produktu LIVARNO LUX.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ta lampa imprezowa LED (LLPL 27 B1, LLPL 14 A1 lub LLPL 10 A1) nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Lampa imprezowa LED może być stosowana wyłącznie do użytku prywatnego; nie jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych. Jakiekolwiek inne użytkowanie uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Ta lampa imprezowa LED nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie domowym.
Zakres dostawy
Lampa imprezowa LED Niniejsza instrukcja
Dane techniczne
Napięcie zasilania: 220-240 V~ 50 Hz, 30 mA Moc: 3,3 W Klasa ochrony: II Prędkość obrotowa: ok. 9 obr/min Diody LED: 1 x czerwona, 1 x zielona,
Kąt promieniowania: ok. 140 stopni +/- 5% Średnica: ok. 80 mm Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych i
konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.
Bez możliwości ściemniana
Ten symbol umieszczony na lampie imprezowej LED oznacza, że lampy imprezowej LED nie można ściemniać, a tym samym nie można jej podłączać do ściemniacza.
1 x niebieska
Wskazówki bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem lampy imprezowej LED prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń o zagrożeniach, nawet jeśli użytkownik ma doświadczenie w obsłudze urządzeń elektronicznych. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli odstępujesz lub użyczasz lampę imprezową LED innej osobie, przekaż także tę instrukcję obsługi – jest ona częścią składową urządzenia.
OSTRZEŻENIE! Symbol ten oznacza ważne
instrukcje w związku bezpieczną eksploatacją
lampy imprezowej LED i ochroną
użytkownika.
Urządzenia elektryczne należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom używać urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie zawsze mogą prawidłowo rozpoznać ewentualne zagrożenia. Folie z opakowań należy także przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
Nie wolno uszkodzić obudowy lampy imprezowej LED. Przy uszkodzonej obudowie istnieje zagrożenie dla życia na skutek porażenia prądem elektrycznym.
Nigdy nie należy otwierać obudowy lampy imprezowej LED, gdyż nie zawiera ona żadnych elementów obsługiwanych przez użytkownika. Przy otwartej obudowie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
W żadnym przypadku nie wolno używać instrumentów optycznych, jak np. szkło powiększające, do patrzenia bezpośrednio w strumień światła. Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku. W razie podejrzenia uszkodzenia wzroku udać się do lekarza.
Montaż i użytkowanie
Podczas montażu obwód prądowy musi być wyłączony! Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Wyjąć wtyk sieciowy, o ile jest, z gniazda. Przełącznik na kablu nie odłącza całkowicie od sieci elektrycznej. Nie zabezpiecza on przed porażeniem prądem elektrycznym.
Przed montażem rozłączyć obwód prądowy. Wykręcić istniejące źródło światła z oprawy, o ile jest. Wkręcić lampę imprezową LED do oprawy. Ponownie podłączyć obwód prądowy, by uruchomić
lampę imprezową LED.
Konserwacja
Lampa jest zbudowana z diod LED o dużej żywotności. Są one niewymienialne i nie wymagają konserwacji.
Czyszczenie
Lampę imprezową LED czyścić tylko w stanie wyłączonym.
Należy dopilnować, by żadna ciecz nie dostała się do obudowy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
Do czyszczenia lampy imprezowej LED stosować miękką, suchą szmatkę i w żadnym przypadku nie stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Deklaracja zgodności
To urządzenie spełnia podstawowe
wymagania i jest zgodne z innymi odnośnymi przepisami dyrektywy w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EC, dyrektywy w sprawie urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC, dyrektywy ErP 2009/125/EC oraz dyrektywy RoHS 2011/65/EU. Przynależną deklarację zgodności można znaleźć na końcu tej instrukcji obsługi.
Usuwanie
Gdy na produkcie jest umieszczony ten symbol
przekreślonego pojemnika na odpady, produkt
ten podlega europejskiej dyrektywie
2012/19/EU. Wszystkie urządzenia
elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane
oddzielnie od odpadów domowych i
oddawane do specjalnych punków zbiórki. Urządzenia nie wolno usuwać razem z odpadami
domowymi ani odpadami wielkogabarytowymi. Informacje o miejscach zbiórki lub terminach odbioru odpadów można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych lub w lokalnym przedsiębiorstwie usuwania odpadów. Także opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Karton można oddać do ponownego przetworzenia w punkcie zbiórki makulatury lub w publicznym punkcie zbiórki. Folie i tworzywa sztuczne z dostawy są zbierane przez lokalne przedsiębiorstwo utylizacji odpadów, po czym są usuwane w sposób przyjazny dla środowiska.
Gwarancja firmy TARGA GmbH
Niniejszy produkt jest objęty trzyletnią gwarancją od daty zakupu. Należy zachować oryginalny kwit kasowy jako dowód zakupu. Przed uruchomieniem produktu prosimy dokładnie zapoznać się z załączoną dokumentacją. W razie wystąpienia problemu, którego nie można rozwiązać w ten sposób, prosimy skontaktować się z naszą infolinią pomocy technicznej. Przy każdym kontakcie z infolinią pomocy technicznej należy mieć pod ręką numer artykułu lub numer seryjny, jeśli jest dostępny. W przypadku, gdy rozwiązanie problemu przez telefon nie będzie możliwe, w zależności od przyczyny usterki nasza infolinia pomocy technicznej zorganizuje inną formę serwisowania. W razie stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych produktu, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, wedle naszego swobodnego uznania. Naprawa lub wymiana produktu nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, jak baterie, akumulatory czy elementy oświetlenia.
Gwarancja ta w niczym nie ogranicza ustawowych praw nabywcy w stosunku do sprzedawcy, które pozostają nienaruszone.
Serwis
Telefon: 00800 – 4411481
E-Mail: service.PL@targa-online.com
IAN: 101514
Producent
TARGA GmbH
Coesterweg 45 59494 SOEST GERMANY
LED PARTI FÉNY
LLPL 27 B1, LLPL 14 A1, LLPL 10 A1 – 07/2014 – V 1.16
Bevezető
Köszönjük, hogy egy LIVARNO LUX gyártmányú terméket választott!
Rendeltetésszerű használat
Ez a LED-es parti-lámpa (LLPL 27 B1, LLPL 14 A1 vagy LLPL 10 A1) csak beltéri megvilágításra alkalmas. A LED-es parti-lámpa csak egyéni célokra használható, ipari vagy egyéb kereskedelmi célokra nem. Bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak számít. Ez a LED-es parti-lámpa nem alkalmas háztartási megvilágítására.
Szállítási terjedelem
LED-es parti-lámpa A jelen kezelési útmutató
Műszaki adatok
Feszültség: 220-240 V~ 50 Hz, 30 mA Teljesítmény: 3,3 W Védelmi osztály: II Forgás: kb. 9 percenként LED-ek: 1 x piros, 1 x zöld, 1 x kék Szórási szög: kb. 140 fok +/- 5% Átmérő: kb. 80 mm A műszaki adatok, valamint a dizájn módosítása előzetes
értesítés nélkül történhet.
Nem dimmelhető
Ez a szimbólum szerepel a LED-es parti-lámpán és azt jelenti, hogy a LED-es parti-lámpa nem dimmelhető és ezért nem szabad dimmerrel használni.
Biztonsági utasítások
A LED-es parti-lámpa első használata előtt olvassa végig figyelmesen a következő utasításokat, és tartson be minden figyelmeztetést, még akkor is, ha járatos az elektronikus készülékek kezelésében. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót egy esetleges későbbi alkalomra. Ha a LED-es parti-lámpát eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kezelési útmutatót is, mivel az a készülék részét képezi.
FIGYELMEZTETÉS! E szimbólum fontos útmutatásokat jelöl a LED-es parti-lámpa biztonságos működése és a felhasználó védelme érdekében.
Az elektromos készülékek nem gyermekek számára valók. Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Tilos a gyermekeknek a készülékkel játszaniuk! A gyermekek nem fogják fel a potenciális veszélyeket. A csomagolófóliát is tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszélyes!
A LED-es parti-lámpa házának nem szabad sérültnek lennie. A készülék sérült háza áramütésveszélyes lehet.
Soha ne nyissa fel a LED-es parti-lámpa házát, mivel az nem tartalmaz karbantartást igénylő alkatrészeket. A készülék nyitott háza áramütésveszélyes lehet.
Soha ne használja arra az optikai eszközöket ­például nagyítót - , hogy közvetlenül a fénysugárba nézzen. Ez a szem károsodását okozhatja. Szemkárosodás gyanúja esetén forduljon orvoshoz!
Felszerelés és működés
Az áramkörnek a felszerelés ideje alatt kikapcsolva kell lennie! Áramütésveszélyes!
Ha van a lámpának dugasza, húzza ki azt a hálózati csatlakozó aljzatból. A kábelkapcsolók nem választják le a lámpát a hálózatról. Nem nyújtanak biztos védelmet az áramütés ellen.
A beszerelés előtt kapcsolja ki az áramkört. Ha van égő a foglalatban, akkor távolítsa azt el a
foglalatból.
A LED-es parti-lámpát csavarja be a foglalatba. A LED-es parti-lámpa üzembe helyezéséhez kapcsolja
ismét be az áramkört.
Karbantartás
A LED-es parti-lámpa égői hosszú élettartamú LED-ek. Ezek nem cserélhetőek és nem igényelnek karbantartást.
Tisztítás
A LED-es parti-lámpát csak kikapcsolt állapotban tisztítsa.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék házába nem hatolhat semmilyen folyadék. Elektromos áramütésveszély!
A LED-es parti-lámpa tisztításához egy puha, száraz kendőt használjon; semmi esetre se oldószert vagy olyan tisztítószert, amely árt a műanyagnak.
Loading...
+ 9 hidden pages