Aprilia ETV 1000 CAPONORD User Manual

Size:
2.44 Mb
Download

APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU

for choosing one of its products. We have drawn up this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and will use it for a long time at full satisfaction. This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

APRILIA WIL U BEDANKEN

omdat u één van haar producten heeft gekozen. Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig, waar u lang naar volle tevredenheid gebruik van zal kunnen maken. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

ETV 1000 Caponord

The instructions in this manual have been prepared to offer mainly a simple and clear guide to its use; this booklet also details routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an authorised Aprilia Dealer or Workshop. The booklet also contains instructions for simple repairs. Any operations not specifically described in this booklet require the use of special tools and/or particular technical knowledge: for these operations, please take your vehicle to anauthorised Aprilia Dealer or Workshop.

De instructies in deze handleiding zijn voorbereid om vooral een eenvoudige en duidelijke leidraad te zijn voor het gebruik; men vindt eveneens de handelingen van het klein onderhoud en van de periodieke controles die uitgevoerd moeten worden op het voertuig, bij een Dealer of Erkende aprilia Garage. De handleiding bevat tevens instructies voor een aantal eenvoudige herstellingen. De herstellingen die niet uitgebreid in deze uitgave zijn beschreven, vereisen dat men over speciale gereedschappen en/of specifieke technische kennis beschikt; voor het uitvoeren van deze herstellingen raadt men aan om zich te wenden tot eenDealer of Erkende aprilia Garage.

2

Personal safety

Persoonlijke veiligheid

Failure to completely observe these instructions will

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

result in serious risk of personal injury.

opgevolgd, kan dit ernstig letsel aan personen tot ge-

 

volg hebben.

Safeguarding the environment

Bescherming van

Sections marked with this symbol indicate the correct

Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden

use of the vehicle to prevent damaging the environ-

zodat het gebruik van het voertuig geen schade aan-

ment.

richt aan de natuur.

Vehicle intactness

Staat van het voertuig

The incomplete or non-observanceof these regula-

Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden

tions leads to the risk of serious damage to the vehicle

opgevolgd kan dit ernstige schade aan het voertuig,

and sometimes even the invalidity of the guarantee.

en eventueel het vervallen van deze garantie tot ge-

 

volg hebben.

The sings above are very important. They are used to highlight those parts of the booklet that should be read with particular care. As you can see, each sign consists of a different graphic symbol, making it quick and easy to locate the various topics. Before starting the engine, read this booklet carefully, particularly the "SAFE RIDING" section. Your safety as well as other's does not only depend on the quickness of your reflexes and agility, but also on how well you know your vehicle, its efficiency and your knowledge of the rules for SAFE RIDING. For your safety, get to know your vehicle well so as to safely ride and master it in road traffic IMPORTANT This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred to the new owner.

Bovengenoemde signalen zijn erg belangrijk. Ze hebben namelijk tot doel om de delen van het boekje aan te geven die u aandachtig door moet lezen. Zoals u ziet, bestaat ieder teken uit een ander grafisch symbool, zodat de bijbehorende onderwerpen meteen duidelijk kunnen worden gevonden in de verschillende delen. Vooraleer men de motor start, leest men aandachtig deze handleiding, en vooral de paragraaf "VEILIG RIJDEN". Uw veiligheid en die van anderen hangt niet enkel af van uw reflexen en vlugheid, maar ook van de kennis en de efficiëntie van het voertuig, en van de kennis van de fundamentele regels voor het VEILIG RIJDEN. We raden daarom aan om vertrouwd te raken met het voertuig, zodat u zich veilig en beheersd kan bewegen in het verkeer. BELANGRIJK Deze handleiding moet beschouwd worden als integrerend deel van het voertuig, en moet worden overhandigd bij de verkoop ervan.

3

4

GENERAL RULES..........................................................................

9

Foreword..................................................................................

10

Carbon monoxide.....................................................................

10

Fuel..........................................................................................

11

Hot components.......................................................................

12

Start off and Riding..................................................................

12

Warning lights..........................................................................

12

Coolant.....................................................................................

14

Used engine oil and gearbox oil...............................................

15

Brake and clutch fluid...............................................................

16

Battery hydrogen gas and electrolyte.......................................

17

Stand........................................................................................

18

Reporting of defects that affect safety......................................

18

VEHICLE.........................................................................................

25

Arrangement of the main components.........................................

27

Dashboard...................................................................................

30

Analog instrument panel..............................................................

30

Light unit......................................................................................

31

Setting the total and trip odometers.........................................

31

Setting the hour/minutes function.............................................

32

Control buttons.........................................................................

34

Advanced functions..................................................................

35

Ignition switch...........................................................................

36

Locking the steering wheel.......................................................

37

Parking lights............................................................................

37

Horn button..................................................................................

39

Switch direction indicators...........................................................

39

Throttle control.............................................................................

40

High/low beam selector...............................................................

41

Passing button.............................................................................

41

Start-upbutton.............................................................................

41

 

INDEX

 

INDEX

ALGEMENE NORMEN.....................................................................

9

Vooronderstelling.......................................................................

10

Koolmonoxide.............................................................................

10

Brandstof....................................................................................

11

Warme onderdelen.....................................................................

12

Vertrekken en Rijden..................................................................

12

Controlelampen..........................................................................

12

Koelvloeistof...............................................................................

14

Gebruikte motorolie en koppelingsolie.......................................

15

Remen koppelingsvloeistof......................................................

16

Elektrolyt en waterstofgas van de accu......................................

17

Standaard...................................................................................

18

Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-

ligheid.........................................................................................

18

VOERTUING.....................................................................................

25

Plaats van de hoofdcomponenten.................................................

27

Legenda.........................................................................................

30

Analoog instrumentenpaneel.........................................................

30

Groep controlelampjes...................................................................

31

Istellen van de kilometerteller en dagteller.................................

31

Instellen van de functie uren/minuten.........................................

32

Commandoknoppen...................................................................

34

Geavanceerde functies..............................................................

35

Startschakelaar..........................................................................

36

Stuurslot vergrendelen...............................................................

37

Parkeerlichten............................................................................

37

Drukknop claxon............................................................................

39

Schakelaar richtingaanwijzers.......................................................

39

Gashendel......................................................................................

40

Lichtschakelaar..............................................................................

41

Knop die knippert voor groot licht..................................................

41

5

Engine stop switch.......................................................................

42

System ABS.................................................................................

42

Fuel tank......................................................................................

46

Power supply socket....................................................................

49

The saddle...................................................................................

50

Opening the saddle..................................................................

51

Glove/tool kit compartment......................................................

52

Identification.................................................................................

52

Luggage anchor point..................................................................

53

USE.................................................................................................

55

Checks.........................................................................................

56

Refuelling.....................................................................................

60

Rear shock absorbers adjustment...............................................

61

Front fork adjustment...................................................................

64

Justering af greb til forbremse.....................................................

65

Rear brake pedal adjustment.......................................................

66

Clutch lever adjustment...............................................................

68

Running in....................................................................................

68

Precautions..............................................................................

71

Difficult start up............................................................................

76

Moving off / riding........................................................................

77

Stopping the engine.....................................................................

85

Parking.........................................................................................

86

Catalytic silencer..........................................................................

88

Stand...........................................................................................

90

Suggestion to prevent theft..........................................................

93

Basic safety rules.........................................................................

95

MAINTENANCE..............................................................................

101

Foreword......................................................................................

102

Engine oil level check...............................................................

104

Engine oil top-up......................................................................

106

Engine oil change.....................................................................

107

Tyres............................................................................................

111

Spark plug dismantlement...........................................................

114

Removing the sides.....................................................................

120

Removing the air filter..................................................................

121

Air filter cleaning..........................................................................

123

Cooling fluid level.........................................................................

125

Checking the brake oil level.........................................................

129

Startknop........................................................................................

41

Stopschakelaar motor....................................................................

42

Antiblokkeersysteem ABS..............................................................

42

Benzinetank...................................................................................

46

Stroomaansluiting..........................................................................

49

Die sitzbank...................................................................................

50

Zadel openen.............................................................................

51

Documentenvakje/gereedschapskit...........................................

52

Identificatie.....................................................................................

52

Vastmaken van bagage.................................................................

53

GEBRUIK..........................................................................................

55

Controles........................................................................................

56

Tanken...........................................................................................

60

Regulering achterdempers.............................................................

61

Regulering voorvorken...................................................................

64

Regulering voorremhendel.............................................................

65

Regulering achterrempedaal..........................................................

66

Regulering schakelhendel..............................................................

68

Inrijden...........................................................................................

68

Voorzorgsmaatregelen...............................................................

71

Moeilijke start.................................................................................

76

Start / besturing..............................................................................

77

Stoppen van de motor....................................................................

85

Parkeren........................................................................................

86

Katalysator.....................................................................................

88

Standaard......................................................................................

90

Tips tegen diefstal..........................................................................

93

Basis veiligheidsnormen................................................................

95

ONDERHOUD...................................................................................

101

Premisse........................................................................................

102

Controle van het peil van de motorolie.......................................

104

Het bijvullen van motorolie.........................................................

106

Vervanging van de motorolie......................................................

107

Banden...........................................................................................

111

Demonteren van de bougie............................................................

114

Demonteren van de zijschermen...................................................

120

Demonteren van het luchtfilter.......................................................

121

Reinigen van het luchtfilter.............................................................

123

Peil koelvloeistof............................................................................

125

6

Braking system fluid top up......................................................

130

Checking clutch fluid....................................................................

134

Topping up clutch fluid.............................................................

135

Battery.........................................................................................

138

Use of a new battery................................................................

141

Checking the electrolyte level..................................................

142

Charging the battery.................................................................

142

Long periods of inactivity.............................................................

144

Fuses...........................................................................................

145

Lamps..........................................................................................

148

Headlight adjustment...............................................................

151

Front direction indicators.............................................................

155

Rear optical unit...........................................................................

157

Rear turn indicators.....................................................................

158

Number plate light........................................................................

160

Rear-view mirrors........................................................................

161

Idle adjustment............................................................................

163

Front and rear disc brake.............................................................

163

Periods of inactivity......................................................................

166

Cleaning the vehicle....................................................................

168

Transport.....................................................................................

173

Transmission chain......................................................................

173

Chain backlash check..............................................................

174

Chain backlash adjustment......................................................

175

Checking wear of chain, front and rear sprockets....................

176

Chain lubrication and cleaning.................................................

177

TECHNICAL DATA.........................................................................

179

Kit equipment...............................................................................

188

PROGRAMMED MAINTENANCE..................................................

189

Scheduled maintenance table.....................................................

190

Table of recommended products.................................................

196

SPECIAL FITTINGS.......................................................................

199

Accessories index........................................................................

200

Centre stand................................................................................

200

Fairings........................................................................................

203

Controle van het oliepeil van de remmen......................................

129

Bijvullen van de remvloeistof......................................................

130

Controle koppelingsvloeistof..........................................................

134

Bijvullen koppelingsvloeistof.......................................................

135

Accu...............................................................................................

138

Inwerkingstelling van een nieuwe accu......................................

141

Controle van het elektrolytpeil....................................................

142

Opladen van de accu.................................................................

142

Länger stillegen..............................................................................

144

Zekeringen.....................................................................................

145

Lampjes.........................................................................................

148

Afstellen van de koplamp...........................................................

151

Richtingaanwijzers voor.................................................................

155

Lampenset achter..........................................................................

157

Richtingaanwijzers achter..............................................................

158

Kentekenverlichting........................................................................

160

Achteruitkijkspiegels......................................................................

161

Afstellen van het stationair toerental..............................................

163

Schijfrem voor en achter................................................................

163

Stilstand van het voertuig...............................................................

166

Reinigen van het voertuig..............................................................

168

Vervoer..........................................................................................

173

Transmissieketting.........................................................................

173

Controle van de speling van de ketting......................................

174

Regeling van de speling van de ketting......................................

175

Controle van het gebruik van de ketting, het tandrad en kroon

 

...................................................................................................

176

Smering en reiniging van de ketting...........................................

177

TECHNISCHE GEGEVENS..............................................................

179

Bijgeleverd gereedschap...............................................................

188

GEPLAND ONDERHOUD................................................................

189

Tabel gepland onderhoud..............................................................

190

Tabel aanbevolen producten.........................................................

196

SPECIALE UITRUSTINGEN.............................................................

199

index accessoires..........................................................................

200

Hoofdstandaard.............................................................................

200

Ombouw.........................................................................................

203

7

8

ETV 1000

Caponord

Chap. 01

General rules

Hst. 01

Algemene normen

9

1 General rules / 1 Algemene normen

Foreword

Vooronderstelling

NOTE

CARRY OUT MAINTENANCE OPERATIONS AT HALF THE INTERVALS SPECIFIED IF THE VEHICLE IS USED IN WET OR DUSTY AREAS, OFF ROAD OR FOR SPORTING APPLICATIONS.

N.B.

WANNEER HET VOERTUIG WORDT GEBRUIKT IN REGENACHTIGE OF STOFFIGE ZONES, OP SLECHTE WEGEN, OF WANNEER MEN SPORTIEF RIJDT, MOETEN DE ONDERHOUDSHANDELINGEN AAN DE HELFT VAN HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL UITGEVOERD WORDEN.

Carbon monoxide

Koolmonoxide

If you need to keep the engine running in order to perform a procedure, please ensure that you do so in an open or very well ventilated area. Never let the engine run in an enclosed area. If you do work in an enclosed area, make sure to use a smoke-extractionsystem.

CAUTION

EXHAUST EMISSIONS CONTAIN CARBON MONOXIDE, A POISONOUS GAS WHICH CAN CAUSE LOSS OF CONSCIOUSNESS AND EVEN DEATH.

Wanneer het nodig is om de motor te doen werken om een handeling uit te voeren, controleert men of dit in een open ruimte of in een goed geventileerd lokaal gebeurt. Laat de motor nooit werken in een gesloten ruimte. Wanneer men in een gesloten ruimte werkt, gebruikt men een evacuatiesysteem voor de uitlaatgassen.

LET OP

DE UITLAATGASSEN BEVATTEN KOOLMONOXIDE, EEN GIFTIG GAS DAT BEWUSTELOOSHEID EN OOK DE DOOD KAN VEROORZAKEN.

10