Livarno Z30427A, Z30427B, Z30427C User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...
Livarno Z30427A, Z30427B, Z30427C User Manual

A

B

C

D

3

Introduction / Safety advice

3EATINGTANDNSTORAGENBENCH

Introduction

Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the

following assembly instructions and safety instructions carefully. Only use the product as described and for the designated areas of application. Please keep these instructions in a safe place. If you hand this product on to a third party, you must also pass on all documents relating to the product.

Intended Use

This product is intended for use as seating furniture. The product also has two storage compartments in which light objects can be kept. It is intended for private use in a dry indoor area. Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not intended for commercial use.

Technical data

Dimensions:

approx. 80 x 41 x 39 cm

 

(W x H x D)

Max. load:

140 kg

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

 

WARNING! DANGER OF

 

LOSS OF LIFE AND ACCIDENT

 

TO INFANTS AND CHILDREN!

 

Never leave children unsupervised with the

 

packaging materials. Danger of su ocation.

 

Keep out of the reach of children. It is not a toy.

CAUTION! FIRE HAZARD! Do

 

not place this product near open

 

fires.

CAUTION! DANGER OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly or fitting may lead to injury. Damaged parts can adversely a ect safety and proper function.

CAUTION! Do not leave children unsupervised. The product is not a climbing frame or toy! Make sure that people, especially children, do not climb onto or stand on the product. The product can become unstable and tilt to the side and / or fall over. This could result in injuries and / or damage.

Make sure that the product is only assembled by competent persons.

Make sure that this product is standing on a

solid, level surface.

CAUTION! RISK OF SHEARING OR CRUSHING INJURY! Make sure you do not trap your fingers when opening or closing the bench seat. One moment of inattention could

result in a shearing or crushing injury.

Distribute weight upon this products‘ surface evenly so that it cannot overturn.

 

 

Never load more than 140 kg onto

 

 

140 kg

the product. Otherwise there is a

 

 

risk of injury and / or damage to the

product.

CAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any object.

4GB

Assembly / Cleaning and Care / Disposal

Assembly

Note: Assemble the product on an adequately large, scratch-proof surface. If necessary place a cover down first to avoid damaging the product.

Assemble the product in accordance with Figs. A to D.

Cleaning and Care

Clean the product with a dry, non-flu ng cloth.

To remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent.

Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the product.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product description:

Model No.: Z30427A / Z30427B / Z30427C Version:

GB 5

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

AWECZKA DOZSIEDZENIAOI PRZECHOWYWANIA

Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu

należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy

o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jako mebel do siedzenia. Dodatkowo produkt ten dysponuje dwoma przegrodami, w ktόrych można przechowywać lekkie przedmioty. Do zastosowania w celach prywatnych, w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Dane techniczne

Wymiary:

ok. 80 x 41 x 39 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Maks. obciążenie:

140 kg

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!

 

OSTRZEŻENIE! ZGROŻE-

 

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-

 

CZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby

 

artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci.

 

Ten artykuł nie jest zabawką!

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE

 

POŻAREM! Proszę nie ustawiać

 

produktu w pobliżu otwartego ognia.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ! Upewnić się, czy wszystkie części są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane. W przypadku nieprawidłowego montażu zachodzi niebezpieczeństwo obrażeń. Uszkodzone części mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcje produktu.

OSTROŻNIE! Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest urządzeniem do wspinania się po nim ani zabawką! Upewnij się, że osoby, a zwłaszcza dzieci nie wspinają się na produkt względnie nie ustawiają się na produkcie. Produkt może stać się niestabilny i przechylić się na bok i / lub przewrócić się. Skutkować to może obrażeniami ciała i / lub

uszkodzeniami.

Należy pamiętać, że produkt może być zmontowany tylko przez wykwalifikowane osoby.

Produkt należy ustawić na stabilnym i równym

podłożu.

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE ZMIAŻDŻENIEM! Podczas otwierania oraz zamykania ławki należy zwracać uwagę na palce. Chwila nieuwagi może spowodować obrażenia, takie

jak zmiażdżenia.

Niniejszy produkt należy obciążać rόwnomiernie oraz w taki sposόb, aby nie wywrόcił się.

 

 

Nie obciążaj produktu ciężarem

 

 

140 kg

powyżej 140 kg. W przeciwnym

 

 

razie grożą obrażenia ciała i / lub

uszkodzenia produktu.

OSTROŻNIE! Produktu nie podnosić ani nie poruszać nim, jeśli jest obciążony.

6PL

Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

Montaż

Wskazówka: Produkt montować na podłożu o wystarczająco dużej powierzchni, odpornej na zadrapanie. W razie potrzeby podłożyć np. koc, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Produkt należy montować zgodnie z rysunkami A do D.

Czyszczenie i pielęgnacja

Produkt czyścić suchą ściereczką, niepozostawiającą strzępków.

W przypadku mocniejszych zabrudzeń użyć wilgotnej ściereczki i ewentualnie łagodnego środka myjącego.

W żadnym wypadku nie używaj żrących lub szorujących środków czyszczących. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń produktu.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Informacja o produkcie:

Nr modelu: Z30427A / Z30427B / Z30427C Wersja:

PL 7

+ 10 hidden pages