Livarno Z30369 User Manual [pl, cs, en, de]

Loading...

TV Stand

 Assembly and safety advice

Stół  pod telewizor

 Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

TVállvány

Használati - és biztonsági utasítások

TV-mizica

Navodila  za montažo in varnost

Televiznístolek

Pokyny  k montáži a bezpečnostní pokyny

Stolík  pod televízor

Pokyny  pre montáž a bezpečnosť

TV-Tisch

Montage - und Sicherheitshinweise

Z30369

4

GB

Assembly and safety advice

Page

3

PL

Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa

Strona

5

HU

Használatiés biztonsági utasítások

Oldal

8

SI

Navodila za montažo in varnost

Stran

10

CZ

Pokyny k montáži a bezpečnostní pokyny

Strana

12

SK

Pokyny pre montáž a bezpečnosť

Strana

14

DE / AT / CH

Montageund Sicherheitshinweise

Seite

16

 

 

 

 

 

Introduction / Safety advice

 

TV Stand

circumstances assemble the product if the delivery

 

 

 

 

is incomplete.

 

Q Introduction

1

Top glass shelf

 

 

 

 

2

Middle / bottom glass shelves

 

 

Familiarise yourself with the product prior

8

Connection tubes

 

 

 

 

to assembly. Carefully read the following

4

Base tubes

 

 

assembly instructions and safety tips. Only

4

Adjustable feet

 

use the product as instructed and only for the indi-

12

Studs

 

cated field of application. Keep instructions in a

16

Protector caps

 

safe place. Submit all documents to a third party if

1

Assembly instructions

 

distributing the product.

 

 

Q Proper Use

This TV Stand is intended as a stand for TV equipment and accessories. The product is intended for use in a private, domestic, indoor environment. Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use.

Q Description of Parts

1Top glass shelf

2Middle / bottom glass shelf

3Connection tube

4Base tube

5Adjustable foot

6Stud

7Protector cap

Q Supply Scope

Note: When you are unpacking the components make sure that you do not unintentionally throw away any of the assembly materials.

Please check immediately on unpacking that the delivery is complete and that the product and all parts are in perfect condition. Do not under any

Q Technical data

Dimensions:

Approx. 115 x 51 x 51.5 cm

 

(W x H x D)

Material:

Chrome-plated metal,

 

safety glass

Max. load:

Top glass shelf: 30 kg

 

Middle glass shelf: 12 kg

 

Bottom glass shelf 12 kg

Safety advice

Keep all the safety advice and instructions in a safe place for future reference!

m Avoid injury!

J

Warning! DANGER OF

 

LOSS OF LIFE AND ACCIDENT

 

TO INFANTS AND CHILDREN!

 

Never leave children unsupervised with the

 

packaging materials. Danger of suffocation.

 

Children often underestimate risks. Always keep

 

children away from the product. This product is

 

not a toy.

 

Warning! DANGER TO LIFE! Keep

 

children away from the assembly area when

 

putting the product together. A number of small

 

parts are included with delivery. They could

 

pose a lethal hazard if they are swallowed or

 

inhaled.

mCAUTION! RISK OF INJURY! Make sure that all parts are undamaged and correctly assembled. Improper assembly may result in

GB 3

Livarno Z30369 User Manual

Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal

injury. Damaged parts could adversely affect safety and function.

mCAUTION! Do not leave children unattended. The product is not a climbing frame or toy. Make sure that nobody climbs or leans on the product, particularly children. The product could become

imbalanced and tip up. This may result in injury and / or damage.

JMake sure that the product is only assembled by competent persons.

JMake sure that the product is standing on a firm, even surface.

JWeight must only be applied to the product in such a way that it cannot tip up. Check the stability of the product before use.

JCheck that all welded joints are intact at regular intervals.

JRegularly check the stability of all joints and

retighten the threaded connection tubes 3 , 4 .

JCAUTION! Do not lift the product or move it if there is any weight on it.

JThe load on the product must not kg exceed 30 kg on the top glass shelf

1and not more than 12 kg on the middle and bottom glass shelves 2 . Failure to observe this advice risks injury and / or damage to the product.

JDistribute the objects on the top glass shelf 1 , the middle and the bottom glass shelves 2 evenly so that the TV Stand cannot tip over.

JDo not apply any pressure on the top shelf 1 , the middle and the bottom glass shelves 2 and ensure that the weight is evenly distributed. Otherwise the product may tip over.

JKeep the product away from moisture and liquids, as these may damage the product.

Q Cleaning and Care

jClean the product with a dry, non-fluffing cloth.

jTo remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent.

jDo not under any circumstances use sharp or pointed implements. This could cause damage to the surface coat.

jDo not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the product.

Q Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product description:

TV Stand

Model No.: Z30369

Version: 07 / 2010

Q Assembly

Note: Assemble the TV Stand on a carpet, cover or other soft supporting surface to avoid scratching the product.

jInstall the TV Stand in accordance with Figures A and B.

4 GB

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Stół pod telewizor

Q Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

QUżycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy stolik TV przeznaczony jest do odstawiania na nim aparatury TV oraz przynależnych akcesorii TV. Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania w prywatnych pomieszczeniach wewnętrznych.

Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Q Opis części

1Gόrna płyta szklana

2Środkowa / dolna płyta szklana

3Rura połączeniowa

4Rura nogi

5Regulowana nasadka na nogi

6Śruba dwustronna

7Nasadka ochraniająca

Q Zakres dostawy

Wskazówka: Podczas rozpakowywania proszę uważać, aby nieopatrznie nie wyrzucić elementów montażowych.

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produktu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu, jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

1Gόrna płyta szklana

2Płyty szklane (środkowa / dolna)

8Rur połączeniowych

4Rury nόg

4Regulowane nasadki na nogi

12

Śrub dwustronnych

16

Nasadek ochraniających

1

Instrukcja obsługi

Q Dane techniczne

Wymiary:

ok. 115 x 51 x 51,5 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Materiał:

chromowany metal,

 

szkło bezpieczne

Maks. obciążenie:

gόrna płyta szklana: 30 kg

 

środkowa płyta szklana: 12 kg

 

dolna płyta szklana: 12 kg

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość!

m Unikać skaleczeń!

J

Ostrzeżenie! ZGROŻE-

 

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-

 

CZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie

 

doceniają niebezpieczeństw. Trzymać dzieci z

 

dala od produktu. Niniejszy produkt nie jest

 

zabawką.

 

Ostrzeżenie! ZAGROŻENIE ŻYCIA!

 

Podczas montażu należy pilnować, aby w

 

pobliżu miejsca pracy nie było dzieci. W

 

zakresie dostawy znajdują się liczne wkręty i

 

PL 5

Wskazówki... / Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

inne drobne części. Mogą one stanowić zagrożenie życia w razie ich połknięcia przez dzieci lub przedostania się do ich dróg oddechowych.

mOSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ! Należy zapewnić prawidłowy montaż wszystkich części i sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona. W przypadku nieprawidłowego montażu występuje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Uszkodzone części mogą wpływać na bezpieczeństwo i funkcje produktu.

mUWAGA! Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest drabinką lub zabawką! Należy upewnić się, czy nikt, a szczególnie dzieci, nie wspinają się na produkt, bądź się na nim nie wieszają. Produkt może się przechylić i przewrócić. Następstwem tego mogą być urazy

i/lub uszkodzenia.

JNależy zwracać na to uwagę, aby niniejszy produkt montowany został przez osobę fachową.

JNależy zapewnić, aby niniejszy produkt ustawiony został na mocnym, rόwnym podłożu.

JNiniejszy produkt należy obciążyć rόwnomiernie oraz w ten sposόb, aby nie uległ wywrόceniu. Przed zastosowaniem należy sprawdzić stabilność produktu.

JProszę regularnie kontrolować stan wszystkich złączy spawanych.

JNależy regularnie kontrolować stan wszystkich miejsc połączeniowych oraz regularnie dokrę-

cać wszystkie rury połączeniowe 3 , 4 .

JOSTROŻNIE! Nie należy podnosić produktu lub go poruszać, kiedy jest on obciążony ciężarem.

JNie należy obciążać produktu cię- kg żarem powyżej 30 kg na gόrnej

płycie szklanej 1 oraz ciężarem powyżej 12 kg na środkowej oraz dolnej płycie szklanej 2 . W przeciwnym przypadku istnieją

zagrożenia obrażeniem oraz / lub uszkodzenia produktu.

JProszę rόwnomiernie rozmieszczać przedmioty na gόrnej płycie szklanej 1 , na środkowej oraz dolnej płycie szklanej 2 , aby stolik TV nie uległ wywrόceniu.

JNie należy wywierać nacisku na gόrną płytę szklaną 1 , na środkową oraz dolną płytę

szklaną 2 oraz zagwarantować rόwnomierne rozmieszczenie ciężaru. W przeciwnym razie produkt może ulec wywrόceniu.

JNiniejszy produkt należy przechowywać z dala od wody oraz wilgoci. W przeciwnym przypadku zagrażają uszkodzenia produktu.

Q Montaż

Wskazόwka: Stolik TV należy montować na dywanie, na kocu lub innym miękkim podłożu, aby zapobiec zadrapaniom na produkcie.

jStolik TV należy montować zgodnie z rysunkami A oraz B.

Q Czyszczenie i pielęgnacja

jDo czyszczenia produktu używać lekko wilgotnej i niemechacącej się ściereczki.

jW przypadku silniejszych zabrudzeń należy stosować wilgotną ścierkę oraz w razie potrzeby łagodny środek czyszczący.

jNie należy stosować jakichkolwiek ostrych lub szpiczastych przedmiotόw. Uszkodzenie powłoki może być tego następstwem.

jNie należy stosować jakichkolwiek żrących lub ściernych środkόw czyszczących. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia produktu.

Q Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

6 PL

+ 14 hidden pages