Livarno Z30390 User Manual [en, pl, cs, de]

Loading...

Kids‘ table with 2 chairs

Introduction

Before assembling and using the product for the first time, take time to familiarise yourself with the product first. Read the

following assembly instructions and safety instructions carefully. Only use the product as described and for the designated areas of application. Please keep these instructions in a safe place. If you hand this product on to a third party, you must also pass on all documents relating to the product.

Intended use

The product is intended for use as a child‘s table with chairs. It is designed for use in private, dry, indoor areas. Any use other than previously mentioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than for the intended purpose. The product is not intended for commercial use.

Introduction

8

Seat

 

Chair back 1

9

10

Chair back 2

Connecting elements:

11Screw (approx. ø 6 x 67 mm)

12Screw (approx ø 6 x 52 mm)

13Screw (approx. ø 6 x 37 mm)

14Hexagon socket screw key (approx. 4 mm)

15Screw nut (approx. ø 10 x 14 mm)

Technical data

Material:

MDF, birch wood

Dimensions:

 

Table:

approx. 60 x 53 x 60 cm

 

(W x H x D)

Elephant chair:

approx. 31 x 62 x 31 cm

 

(W x H x D)

Orangutan chair:

approx. 31 x 62 x 31 cm

 

(W x H x D)

Max. load:

 

Chair:

30 kg

Table:

30 kg

Description of parts and features

Table:

1

Table top

 

Cross brace (length approx. 47 cm)

2a

 

Cross brace (length approx. 47 cm)

2b

3a

Table leg (length approx. 51.5 cm)

3b

Table leg (length approx. 51.5 cm)

Chairs:

4a

Chair leg 1 (length approx. 28 cm)

4b

Chair leg 1 (length approx. 28 cm)

5a

Chair leg 2 (length approx. 53.5 cm)

5b

Chair leg 2 (length approx. 53.5 cm)

6a

Cross brace 1 (length approx. 22 cm)

6b

Cross brace 2 (length approx. 19 cm)

7

Wooden rod (length approx. 25 cm)

Scope of delivery

Table:

1 Table top

4Cross braces (length approx. 47 cm)

4Table legs (length approx. 51.5 cm)

Chairs:

4Chair legs 1 (length approx. 28 cm)

4Chair legs 2 (length approx. 53.5 cm)

4Cross braces 1 (length approx. 22 cm)

4Cross braces 2 (length approx. 19 cm) 2 Seats

1 Chair back 1

1 Chair back 2

Connecting elements:

36 Screws (approx. diameter 6 x 67 mm)

1 Hexagon socket screw key (approx. 4 mm)

16 Screws (approx. diameter 6 x 52 mm)

GB 3

 

 

 

 

 

 

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 3

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livarno Z30390 User Manual

Introduction / Safety advice / Assembly / Cleaning and Care / Disposal

24 Screw nuts (approx. ø 10 x 14 mm)

1 Assembly instructions

Safety advice

KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

 

WARNING! DANGER OF

 

LOSS OF LIFE AND ACCIDENT

 

TO INFANTS AND CHILDREN!

 

Never leave children unsupervised with the

 

packaging materials. Danger of su ocation.

 

Keep out of the reach of children. It is not a toy.

WARNING! RISK OF FATAL INJURY!

During installation keep children away from the area in which you are working. The scope of supply includes a number of screws and other small parts. These may prove life-threatening if swallowed or inhaled.

CAUTION! DANGER OF INJURY! Please ensure that no parts are damaged and that all parts are correctly assembled. Incorrect assembly or fitting may lead to injury. Damaged parts can

adversely a ect safety and proper function.

CAUTION! Do not leave children unattended! The product is not a climbing frame! Make sure that people, especially children, do not climb onto or lean against the product. The product could become unstable and tilt to one side and / or topple over. This could result in injuries and / or damage.

Make sure that the product is only assembled by competent persons.

Make sure that this product is standing on a solid, level surface.

Distribute weight upon this products‘ surface evenly so that it cannot overturn.

Do not load more than 30 kg onto the table and not more than 30 kg onto each chair. Otherwise there is a risk of injury and / or damage to the product.

Regularly check the stability of all connections and retighten the screws.

CAUTION! Do not lift or move the product if it is supporting any object.

 

 

CAUTION! FIRE HAZARD! Do

 

 

 

not position the product near an open

 

 

fire and / or radiant heaters.

 

 

CAUTION! RISK OF INJURY! Wood is a natural product. Despite careful treatment of the surface and assessment, the possibility of splinters cannot be ruled out.

Keep the product away from humidity. Otherwise this may result in damage to product.

Do not subject the product to direct sunlight. Otherwise the product may fade.

Assembly

Note: Assemble the product on an adequately large, scratch-proof surface. If necessary place a cover down first to avoid damaging the product.

Assemble the table in accordance with Figures A - D.

Assemble the chairs in accordance with Figures E - G.

Note: Regularly check the integrity of all joints and re-tighten all screws at regular intervals.

Cleaning and Care

Clean the product with a dry, non-flu ng cloth.

To remove more stubborn dirt, use a damp cloth and, if necessary, a mild cleaning agent.

Do not under any circumstances use corrosive or abrasive cleaning agents. These may damage the product.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

4 GB

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 4

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

Disposal

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Product description:

Kids‘ table with 2 chairs

Model No.:

Z30390

Version:

07 / 2010

GB 5

 

 

 

 

 

 

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 5

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Stolik dziecięcy z 2 krzesełkami

Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję

montażu i wskazówki dot. bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu instrukcji i innych dokumentów.

Użycie zgodne

z przeznaczeniem

Niniejszy produkt przeznaczony jest jako komplet dziecięcy do siedzenia. Zastosowanie przewidziane jest w pomieszczeniach prywatnych oraz suchych. Użycie inne niż wyżej opisane lub dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Opis części

Stόł:

1

Płyta stołu

 

Poprzeczka (długość ok. 47 cm)

2a

2b

Poprzeczka (długość ok. 47 cm)

3a

Noga stołu (długość ok. 51,5 cm)

3b

Noga stołu (długość ok. 51,5 cm)

Krzesła:

4a

Noga krzesła 1 (długość ok. 28 cm)

4b

Noga krzesła 1 (długość ok. 28 cm)

5a

Noga krzesła 2 (długość ok. 53,5 cm)

5b

Noga krzesła 2 (długość ok. 53,5 cm)

6a

Poprzeczka 1 (długość ok. 22 cm)

6PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzeczka 2 (długość ok. 19 cm)

6b

 

Drążek drewniany (długość ok. 25 cm)

7

8

Siedzenie

9

Oparcie krzesła 1

10

Oparcie krzesła 2

Elementy połączeniowe:

11Śruba (ok. ø 6 x 67 mm)

12Śruba (ok. ø 6 x 52 mm)

13Śruba (ok. ø 6 x 37 mm)

14Klucz z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ca. 4 mm)

15Nakrętka (ok. ø 10 x 14 mm)

Dane techniczne

Materiał:

płyta MDF, drewno brzoza

Wymiary:

 

Stόł:

ok. 60 x 53 x 60 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Krzesło Słoń:

ok. 31 x 62 x 31 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Krzesło Orang-Utan:

ok. 31 x 62 x 31 cm

 

(szer. x wys. x głęb.)

Maks. obciążenie:

 

Krzesło:

30 kg

Stόł:

30 kg

Zakres dostawy

Stόł:

1 Płyta stołu

4Poprzeczki (długość ok. 47 cm)

4Nogi stołu (długość ok. 51,5 cm)

Krzesła:

4Nogi krzesła 1 (długość ok. 28 cm)

4Nogi krzesła 2 (długość ok. 53,5 cm)

4Poprzeczki 1 (długość ok. 22 cm)

4Poprzeczki 2 (długość ok. 19 cm)

2 Siedzenia

1Oparcie krzesła 1

1Oparcie krzesła 2

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 6

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

Instrukcja / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Montaż

Elementy połączeniowe:

36 Śrub (ok. ø 6 x 67 mm)

1Klucz z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym (ok. 4 mm)

16 Śrub (ok. ø 6 x 52 mm)

24 Nakrętki (ok. ø 10 x 14 mm)

1 Instrukcja montażu

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZECHOWUJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGROŻE-

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE!

 

 

 

NIE DLA ŻYCIA I NIEBEZPIE-

 

 

 

CZEŃSTWO WYPADKU DLA

 

 

 

 

 

DZIECI! Ze względu na ryzyko uduszenia się

 

 

nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z

 

 

materiałem opakowaniowym. Uważać, aby

 

 

artykuł nie znajdował się w zasięgu dzieci. Ten

 

 

artykuł nie jest zabawką!

 

 

OSTRZEŻENIE!

ZAGROŻENIE ŻYCIA!

 

 

Podczas montażu należy pilnować, aby w po-

 

 

bliżu miejsca pracy nie było dzieci. W zakresie

 

 

dostawy znajdują się liczne wkręty i inne drob-

 

 

ne części. Mogą one stanowić zagrożenie

 

 

życia w razie ich połknięcia przez dzieci lub

 

 

przedostania się do ich dróg oddechowych.

 

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRA-

 

ŻEŃ! Upewnić się, czy wszystkie części są

 

nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.

 

W przypadku nieprawidłowego montażu za-

 

chodzi niebezpieczeństwo obrażeń. Uszkodzone

 

części mogą wpływać na bezpieczeństwo i

 

funkcje produktu.

OSTROŻNIE! Proszę nie pozostawić dzieci bez nadzoru! Niniejszy produkt nie jest urządzeniem do wspinania się! Proszę przestrzegać, aby osoby, w szczegόlności dzieci nie wspinały się na niniejszy produkt względnie się na nich wspierały. Produkt ten może utracić rόwnowagę oraz przewrόcić się w bok oraz / lub wywrόcić. Obrażenia oraz / lub uszkodzenie mienia mogą być tego następstwem.

Należy pamiętać, że produkt może być zmontowany tylko przez wykwalifikowane osoby.

Produkt należy ustawić na stabilnym i równym podłożu.

Produkt należy obciążać równomiernie i w taki sposób, aby nie mógł się on przewrócić. Przed użyciem produktu należy sprawdzić jego stabilność.

Nie należy obciążać stołu ciężarem powyżej 30 kg oraz krzeseł ciężarem powyżej 30 kg na krzesło. W przeciwnym przypadku istnieją zagrożenia obrażeniem oraz / lub uszkodzenia produktu.

Regularnie sprawdzać stan wszystkich połączeń i regularnie dociągać śruby.

OSTROŻNIE! Produktu nie podnosić ani nie poruszać nim, jeśli jest obciążony.

 

 

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE

 

 

 

POŻAREM! Nie należy ustawić

 

 

produktu w pobliżu otwartego ognia

 

 

 

oraz / lub w pobliżu grzejnikόw.

OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE OBRAŻENIEM! Drewno jest produktem naturalnym. Pomimo starannego opracowania powierzchni oraz kontroli, nie da się wykluczyć drzazg.

Niniejszy produkt należy przechowywać z dala od wody oraz willgoci. W przeciwnym przypadku szkody mogą być tego następstwem.

Nie należy narażać produktu bezpośrednimi promieniami słonecznymi. Produkt może ulec wybieleniu.

Montaż

Wskazówka: Produkt montować na podłożu o wystarczająco dużej powierzchni, odpornej na zadrapanie. W razie potrzeby podłożyć np. koc, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Proszę montować stόł zgodnie z rysunkami A - D.

Proszę montować krzesła zgodnie z rysunkami E - G.

PL 7

 

 

 

 

 

 

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 7

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / Usuwanie

Wskazόwka: Należy regularnie kontrolować stan wszystkich miejsc połączeniowych oraz regularnie dokręcać wszystkie śruby.

Czyszczenie i pielęgnacja

Produkt czyścić suchą ściereczką, niepozostawiającą strzępków.

W przypadku mocniejszych zabrudzeń użyć wilgotnej ściereczki i ewentualnie łagodnego środka myjącego.

W żadnym wypadku nie używaj żrących lub szorujących środków czyszczących. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń produktu.

Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Informacja o produkcie:

Stolik dziecięcy z 2 krzesełkami

Nr modelu:

Z30390

Wersja:

07 / 2010

8 PL

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 8

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

Gyermek asztal, 2 székkel

Bevezetés

Szerelés előtt ismerje meg a terméket. Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési utasítást és a biztonsági előírá-

sokat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Ezt a szerelési utasítást jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

Rendeltetésszerű használat

Ez a termék gyerekek számára asztal szék szettnek készült A használatát privát és száraz beltéri helyiségekbe tervezték. A leírtaktól eltérő használat, vagy a termék átalakítása nem megengedett és sérülésekhez és / vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék nem ipari felhasználásra készült.

A részek megnevezése

Asztal:

1

asztallap

 

keresztléc (hossza kb. 47 cm)

2a

2b

keresztléc (hossza kb. 47 cm)

3a

asztalláb (hossza kb. 51,5 cm)

 

asztalláb (hossza kb. 51,5 cm)

3b

Székek:

4a

székláb 1 (hossza kb. 28 cm)

4b

székláb 1 (hossza kb. 28 cm)

5a

székláb 2 (hossza kb. 53,5 cm)

5b

székláb 2 (hossza kb. 53,5 cm)

6a

keresztléc 1 (hossza kb. 22 cm)

6b

keresztléc 2 (hossza kb. 19 cm)

7

farúd (hossza kb. 25 cm)

8

ülőfelület

9

széktámla 1

10

széktámla 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés

Összekötő elemek:

11csavar (kb. ø 6 x 67 mm)

12csavar (kb. ø 6 x 52 mm)

13csavar (kb. ø 6 x 37 mm)

14imbuszkulcs (kb. 4 mm)

15csavaranya (kb. ø 10 x 14 mm)

Műszaki adatok

Anyagok:

MDF, nyírfa

Méretek:

 

Asztal:

kb. 60 x 53 x 60 cm

 

(sz x ma x mé)

Elefánt-szék:

kb. 31 x 62 x 31 cm

 

(sz x ma x mé)

Orangután szék:

kb. 31 x 62 x 31 cm

 

(sz x ma x mé)

Max. terhelés:

 

Szék:

30 kg

Asztal:

30 kg

A száűllítmány tartalma

Asztal:

1 asztallap

4keresztléc (hossza kb. 47 cm)

4székláb (hossza kb. 51,5 cm)

Székek:

4székláb 1 (hossza kb. 28 cm)

4székláb 2 (hossza kb. 53,5 cm)

4keresztléc 1 (hossza kb. 22 cm)

4keresztléc 2 (hossza kb. 19 cm) 2 ülőlap

1 széktámla 1

1 széktámla 2

Összekötő elemek:

36 csavar (kb. ø 6 x 67 mm)

1imbuszkulcs (kb. 4 mm) 16 csavar (kb. ø 6 x 52 mm)

24 csavaranya (kb. ø 10 x 14 mm)

1szerelési útmutató

HU 9

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 9

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

Biztonsági tudnivalók / Szerelés / Tisztítás és ápolás / Megsemmisítés

Biztonsági tudnivalók

ŐRIZZE MEG VALAMENNYI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS UTASÍTÁST A JÖVŐ IDŐ SZÁMÁRA!

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLET-

 

 

 

 

 

FIGYELMEZTETÉS!

 

 

 

ÉS BALESETVESZÉLYEK KIS-

 

 

 

GYEREKEK ÉS GYEREKEK

 

 

 

 

 

SZÁMÁRA! Sohase hagyja a gyerekeket

 

 

felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal.

 

 

Fulladásveszély áll fenn. Nem játékszer. Gyer-

 

 

mekek kezébe nem kerülhet!

 

 

FIGYELMEZTETÉS!

ÉLETVESZÉLY! A fel-

 

 

szerelés közben tartsa a gyerekeket a munka

 

 

környékétől távol. A szállítmányhoz számos csa-

 

 

var és más apró részek tartoznak. Ha ezeket le-

 

 

nyelik vagy felszippantják, az életveszélyes lehet.

 

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Biztosítsa,

 

hogy mindegyik rész sértetlenül és szakszerűen

 

legyen felszerelve. Szakszerűtlen felszerelés

 

esetén sérülésveszély áll fenn. A sérült részek

 

befolyásolhatják a biztonságot és a funkciók

 

ellátását.

VIGYÁZAT! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül! A termék nem mászó készülék! Biztosítsa, hogy személyek, de különösen gyerekek ne másszanak a termékre ill. ne támaszkodjanak a termékhez. A termék elveszítheti a stabilitását és oldalirányban elbillenhet és / vagy felborulhat. A következmények sérülések és / ovagy károsodások lehetnek.

Ügyeljen arra, hogy a termék összeszerelését csak szakértő személyek végezzék.

Biztosítsa, hogy a termék szilárd, vízszintes alapon álljon.

A terméket egyenletesen és úgy kell megterhelni, hogy ne borulhasson fel. Vizsgálja meg a használat előtt a termék stabilitását.

Ne terhelje meg az asztalt 30 kg felett és a székeket székenként 30 kg felett. Ellenkező esetben sérülések és / vagy a termék megkárosodása fenyeget.

Vizsgálja meg rendeszeresen valamennyi kötési helyet és húzza után rendszeresen a csavarokat.

VIGYÁZAT! Ne emelje meg és ne mozgassa

a terméket, ha az súlyokkal van megterhelve.

VIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Ne állítsa fel a terméket nyílt tüzek és / vagy hősugárzók közelébe.

VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! A fa natur termék. A gondos felületi kezelés és minősítés ellenére a szálkák létrejöttét nem lehet kizárni.

Tartsa a terméket víztől és nedvességtől távol. Ellenkező esetben a következmények tárgyi károsodások lehetnek.

Ne tegye ki a terméket a napsugarak közvetlen hatásának. Ellenkező esetben a termék kifakulhat.

Szerelés

Utalás: Szerelje össze a terméket egy kielégítően nagy, karcolásmentes alapon. Esetleg, a termék megkárosodásának az elkerülése végett, terítsen alája egy terítőt vagy hasonlót.

Szerelje össze az asztalt az A - D ábrák szerint.

Szerelje össze a székeket az E - G ábrák szerint.

Utalás: Vizsgálja meg rendszeresen minden kötési hely sértetlenségét és húzza után rendszeresen valamennyi csavart.

Tisztítás és ápolás

Tisztítsa a terméket egy száraz, szöszmentes törlőkendővel.

Erősebb szennyezősdések esetén használjon egy enyhén megnedvesített törlőkendőt és esetleg enyhe mosogatószert.

Semmiesetre se használjon maró, vagy súroló hatású tisztítószereket. Ellenkező esetben a terméket károsodás érheti.

Megsemmisítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési helyeken mentesíthet.

10 HU

52671_liv_Kindertisch_mit_2_Stuehlen_Content_LB4.indd 10

 

 

14.09.10 15:20

 

 

 

 

 

 

+ 16 hidden pages