Size:
2.72 Mb
Download

DEGX1, DGGX1, DEGX2, DGGX2

Dryer

Installation instructions and User guide US CA

Secadora

Instrucciones de Instalación y Guía del Usuario ES

New Zealand

Australia

USA

Canada

Europe

Asia

Pacific

7 , \Ê ÀÊ Þ ÕÀÊ Ã>viÌÞÊ Ì iÊv À >Ì Ê Ê Ì ÃÊ > Õ> Ê ÕÃÌÊ LiÊ v Üi`Ê Ì Ê âiÊ Ì iÊ À Ã Ê vÊ v ÀiÊÀÊ iÝ« Ã Ê ÀÊ Ì Ê «ÀiÛi ÌÊ «À «iÀÌÞÊ `> >}i]Ê«iÀà > Ê ÕÀÞÊ ÀÊ`i>Ì °Ê

Ê ÌÊ ÃÌ ÀiÊ ÀÊ ÕÃiÊ }>Ã iÊ ÀÊ Ì iÀÊ v > >L iÊ Û>« ÀÃÊ > `Ê µÕ `ÃÊ Ê Ì iÊ Û V ÌÞÊ vÊÌ ÃÊ ÀÊ> ÞÊ Ì iÀÊ>«« > Vi°

7 /Ê/"Ê "Ê Ê9"1Ê- Ê -

UК К МКМАЮКМ К } МК> ЮК>«« > Vi°

UÊ Ê ÌÊÌ ÕV Ê> ÞÊi iVÌÀ V> ÊÃÜ ÌV ÆÊ` Ê

ÌÊÕÃiÊ> ÞÊ« iÊ ÊÞ ÕÀÊLÕ ` }°

UÊ i>ÀÊÌ iÊÀ ]ÊLÕ ` }Ê ÀÊ>Ài>Ê vÊ> Ê

VVÕ«> Ìð

UÊ i` >Ìi ÞÊV> ÊÞ ÕÀÊ}>ÃÊÃÕ«« iÀÊvÀ Ê

>Ê i } L À½ÃÊ « i°Ê ÜÊ Ì iÊ }>ÃÊ

ÃÕ«« iÀ½ÃÊ ÃÌÀÕVÌ Ã°

UÊ vÊÞ ÕÊV> ÌÊÀi>V ÊÞ ÕÀÊ}>ÃÊÃÕ«« iÀ]Ê

V> ÊÌ iÊv ÀiÊ`i«>ÀÌ i Ì°

ÃÌ> >Ì Ê > `Ê ÃiÀÛ ViÊ ÕÃÌÊ LiÊ «iÀv À i`ÊLÞÊ>ʵÕ> v i`Ê ÃÌ> iÀ]ÊÃiÀÛ ViÊ >}i VÞÊ ÀÊÌ iÊ}>ÃÊÃÕ«« iÀ°

&OHMJTI 1BHF o

&TQB×PM 1ÈH o

5IF (PWFSOPS PG $BMJGPSOJB JT SFRVJSFE UP QVCMJTI B MJTU PG TVCTUBODFT LOPXO UP UIF TUBUF PG $BMJGPSOJB UP DBVTF DBODFS PS SFQSPEVDUJWF IBSN BOE SFRVJSFT CVTJOFTT UP XBSO DVTUPNFST PG QPUFOUJBM FYQPTVSFT UP TVDI TVCTUBODFT

(BT BQQMJBODFT DPOUBJO PS QSPEVDF TVCTUBODFT XIJDI DBO DBVTF EFBUI PS TFSJPVT JMMOFTT BOE XIJDI BSF LOPXO UP UIF 4UBUF PG $BMJGPSOJB UP DBVTF DBODFS CJSUI EFGFDUT PS PUIFS SFQSPEVDUJWF IBSN 5P SFEVDF UIF SJTL GSPN TVCTUBODFT JO GVFM PS GSPN GVFM DPNCVTUJPO NBLF TVSF UIJT BQQMJBODF JT JOTUBMMFE PQFSBUFE BOE NBJOUBJOFE BDDPSEJOH UP UIF NBOVGBDUVSFST JOTUSVDUJPOT

$POUFOUT

 

64

 

 

 

$"

%SZFS 4BGFUZ

 

 

*NQPSUBOU 4BGFUZ *OTUSVDUJPOT

 

 

 

8BSSBOUZ

 

 

*OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT

 

 

 

*OTUBMMFS 3FTQPOTJCJMJUJFT -PDBUJPO3FRVJSFNFOUT

 

 

 

%JNFOTJPOT

 

 

 

.PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPO

 

 

 

&YIBVTUJOH

 

 

 

"MUFSOBUJWF *OTUBMMBUJPO GPS $MPTF $MFBSBODFT

 

 

 

&YIBVTU 7FOUJOH

 

 

 

*OTUBMMBUJPO

 

 

 

(SPVOEJOH *OTUSVDUJPOT

 

 

 

&MFDUSJDBM 3FRVJSFNFOUT

 

 

 

(BT 3FRVJSFNFOUT

 

 

-FWFM .BDIJOF'JOBM *OTUBMMBUJPO $IFDLMJTU

 

 

'FBUVSFT

 

 

0QFSBUJOH *OTUSVDUJPOT

 

 

6TJOH :PVS %SZFS

 

 

%SZJOH 1SPHSFTT -JHIUT

 

 

-JE-PDL

 

 

$BSF -BCFMT

 

 

%SZJOH 4QFDJBM *UFNT

 

 

$MFBOJOH

 

 

*G :PVS %SZFS #FFQT GPS )FMQ

 

 

5SPVCMF 4IPPUJOH

 

 

-JNJUFE8BSSBOUZ

 

 

5IBOL ZPV GPS CVZJOH B 'JTIFS 1BZLFM 4NBSUMPBE ESZFS

8F IPQF ZPV FOKPZ VTJOH UIF 4NBSUMPBE ESZFS BT NVDI BT XF IBWF FOKPZFE EFTJHOJOH JU 8FWF EFWFMPQFE UIJT ESZFS UP USFBU ZPVS DMPUIFT XJUI UIF VUNPTU DBSF ESZJOH UIFN HFOUMZ TP UIFZ XJMM MPPL CFUUFS GPS MPOHFS 8F LOPX ZPVMM FOKPZ UIF CFOFGJUT PG JUT FBTZ MPBEJOH ESVN SFWFSTF UVNCMJOH BOE MJOU SFNPWBM TZTUFN

1MFBTF UBLF UIF UJNF UP SFBE UIJT 6TFS (VJEF DBSFGVMMZ *U XJMM IFMQ ZPV UP PQFSBUF BOE NBJOUBJO ZPVS OFX 4NBSUMPBE ESZFS

:PVS TBGFUZ BOE UIF TBGFUZ PG PUIFST JT WFSZ JNQPSUBOU -PDBUFEPO ZPVS ESZFS BOE UISPVHIPVU UIJT HVJEF BSF TBGFUZ NFTTBHFT BOE JOTUSVDUJPOT JU JT JNQPSUBOU UIBU ZPV VOEFSTUBOE BOE GPMMPX UIFN

Dryer Safety

Symbols

Symbols will be used in this Guide to highlight when extra care is required. Abide by these at all times to ensure you and your family are not harmed while operating your dryer.

It is important to always act with caution and use common sense when operating your dryer. Use only as per instructed by the User Guide.

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to hazards that can kill or hurt you and others.

The safety alert symbol and the word DANGER or WARNING will precede all safety messages. These words mean:

You can be killed or seriously injured if you don’t DANGER immediately follow instructions.

You can be killed or seriously injured if you don’t WARNING follow instructions.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

US CA

5

*NQPSUBOU 4BGFUZ *OTUSVDUJPOT

8"3/*/(

&MFDUSJD 4IPDL )B[BSE

'PMMPX UIF TBGFUZ QSFDBVUJPOT PVUMJOFE JO UIJT 6TFS (VJEF 'BJMVSF UP EP TP DBO SFTVMU JO EFBUI PS FMFDUSJD TIPDL

4BGFUZ 1SFDBVUJPOT

3FBE BMM JOTUSVDUJPOT DBSFGVMMZ CFGPSF VTJOH UIJT ESZFS

6TF UIJT ESZFS POMZ GPS JUT JOUFOEFE QVSQPTF BT EFTDSJCFE JO UIJT 6TFS (VJEF

5P NJOJNJ[F UIF QPTTJCJMJUZ PG FMFDUSJD TIPDL VOQMVH UIJT ESZFS GSPN UIF QPXFS TVQQMZ PS EJTDPOOFDU UIF ESZFS BU UIF IPVTFIPME EJTUSJCVUJPO QBOFM CZ SFNPWJOH UIF GVTF PS TXJUDIJOH PGG UIF DJSDVJU CSFBLFS CFGPSF BUUFNQUJOH BOZ VTFS NBJOUFOBODF PS DMFBOJOH

*OTUBMMBUJPOT BOE TFSWJDF NVTU CF QFSGPSNFE CZ B RVBMJGJFE PS MJDFOTFE DPOUSBDUPS QMVNCFS PS HBTGJUUFS RVBMJGJFE PS MJDFOTFE CZ UIF TUBUF QSPWJODF PS SFHJPO XIFSF UIJT BQQMJBODF JT CFJOH JOTUBMMFE

5IJT ESZFS NVTU CF QSPQFSMZ JOTUBMMFE BOE MPDBUFE JO BDDPSEBODF XJUI UIF *OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT CFGPSF JU JT VTFE

5IJT ESZFS NVTU CF QSPQFSMZ HSPVOEFE UP DPOGPSN XJUI BMM HPWFSOJOH DPEFT BOE PSEJOBODFT 'PMMPX EFUBJMT JO *OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT

%P OPU JOTUBMM PS TUPSF UIF ESZFS XIFSF JU XJMM CF FYQPTFE UP XBUFS PS FYQPTFE UP UIF XFBUIFS

$POOFDU UP B QSPQFSMZ QSPUFDUFE SBUFE BOE TJ[FE QPXFS TVQQMZ DJSDVJU UP BWPJE FMFDUSJDBM PWFSMPBE

%P OPU SFQBJS PS SFQMBDF BOZ QBSU PG UIF BQQMJBODF PS BUUFNQU BOZ TFSWJDJOH VOMFTT TQFDJGJDBMMZ SFDPNNFOEFE JO UIF QVCMJTIFE VTFS SFQBJS JOTUSVDUJPOT UIBU ZPV VOEFSTUBOE BOE IBWF UIF TLJMMT UP DBSSZ PVU

8IFO EJTDPOOFDUJOH UIF ESZFS QVMM CZ UIF QMVH SBUIFS UIBO UIF DPSE PS KVODUJPO PG UIF DPSE QMVH UP BWPJE EBNBHF UP UIF DPSE PS KVODUJPO PG UIF DPSE QMVH

.BLF TVSF UIF DPSE JT MPDBUFE TP UIBU JU XJMM OPU CF TUFQQFE PO USJQQFE PWFS PS PUIFSXJTF TVCKFDU UP TUSFTT PS EBNBHF

%P OPU UBNQFS XJUI UIF DPOUSPMT PS UIF MJE MPDL

/PUF 1SFTTJOH UIF 108&3 CVUUPO EPFT /05 EJTDPOOFDU UIF ESZFS GSPN UIF QPXFS TVQQMZ FWFO UIPVHI UIF MJHIUT BSF PVU

%P OPU PQFSBUF UIJT ESZFS JG JU JT EBNBHFE NBMGVODUJPOJOH QBSUJBMMZ EJTBTTFNCMFE PS IBT NJTTJOH PS CSPLFO QBSUT JODMVEJOH B EBNBHFE DPSE PS QMVH

5IJT ESZFS NVTU CF EJSFDUMZ DPOOFDUFE UP BO BQQSPWFE GJYFE FMFDUSJDBM PVUMFU *U DBOOPU CF QMVHHFE JOUP BO FYUFOTJPO DPSE

Important Safety Instructions

WARNING

US CA

Fire Hazard

Only dry fabrics that have been washed with water.

Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-likematerials. Dry on the Air Dry cycle.

A clothes dryer produces combustible lint and must be exhausted outdoors. Take care to prevent the accumulation of lint around the exhaust opening and in the surrounding area.

Failure to follow these instructions can result in death or personal injury.

To Reduce the Risk of Fire in a Tumble Dryer the Following Should be Observed:

Do not place items in a tumble dryer that have previously been cleaned in, washed in, soaked in, or spot cleaned with flammable liquids or solids. They are a fire or explosion hazard. Highly flammable substances commonly used in domestic environments include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some brands of spot removers and dry cleaning solvents, turpentine, waxes, wax removers, vegetable oil, fish oil, massage oil, and cooking oil.

Do not leave hot oil-affecteditems in a pile or stack. This can prevent heat from escaping and can create a fire hazard.Oil-affecteditems can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a tumble dryer. The items become warm causing an oxidation reaction in the oil. This oxidation creates heat. If the heat cannot escape the items can become hot enough to catch fire.

Do not use heat to dry items containing rubber, foam rubber, plastic or similar materials, (such as padded bras, bath mats, rugs, bibs, baby pants, plastic bags, pillows etc), as these materials might melt or burn. Some rubber materials when heated can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion. Dry only on the AIR DRY cycle.

Unless specifically recommended by their manufacturer, do not use fabric softeners or similar products in a tumble dryer.

Do not store or use gasoline or other flammable gases and liquids near this or any other appliance.

Keep the area around and underneath your dryer free from the accumulation of combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals etc.

Do not store any items that may burn or melt (such as paper materials, plastics or plastic containers etc) next to the dryer.

Empty the lint bucket before the lint reaches the top of the transparent section. (usually once a week).

7

*NQPSUBOU 4BGFUZ *OTUSVDUJPOT 8BSSBOUZ

5IF ESZFS NVTU CF FYIBVTUFE UP UIF PVUTJEF $BSFGVMMZ GPMMPX UIF WFOUJOH EFUBJMT JO UIF *OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT

,FFQ UIF GMPPS BSPVOE ZPVS ESZFS DMFBO BOE ESZ UP SFEVDF UIF QPTTJCJMJUZ PG TMJQQJOH

*G ZPVS ESZFS JT SVOOJOH BOE ZPV XBOU UP VOMPBE PS BEE DMPUIFT QSFTT 45"35 1"64& BOE XBJU VOUJM UIF NBDIJOF IBT VOMPDLFE UIF MJE %P OPU GPSDF JU PQFO

%P OPU SFBDI JOUP UIF BQQMJBODF JG UIF ESVN JT NPWJOH

$MPTF TVQFSWJTJPO JT OFDFTTBSZ JG UIJT ESZFS JT VTFE CZ PS OFBS DIJMESFO %P OPU BMMPX DIJMESFO UP QMBZ JOTJEF BSPVOE PS XJUI UIJT ESZFS PS BOZ PUIFS BQQMJBODF

/FWFS DMJNC PO DMJNC JOUP PS TUBOE PO UIF ESZFS UPQ MJE PS ESVN

6OEFSHBSNFOUT UIBU DPOUBJO NFUBM SFJOGPSDFNFOUT TIPVME OPU CF QMBDFE EJSFDUMZ JO UIF ESZFS %BNBHF UP UIF ESZFS DBO SFTVMU JG UIF NFUBM SFJOGPSDFNFOUT DPNF MPPTF EVSJOH ESZJOH

5IF JOUFSJPS PG UIF BQQMJBODF BOE FYIBVTU EVDU TIPVME CF DMFBOFE QFSJPEJDBMMZ CZ RVBMJGJFE TFSWJDF QFSTPOOFM

#FGPSF UIF BQQMJBODF JT SFNPWFE GSPN TFSWJDF PS EJTDBSEFE SFNPWF UIF MJE BOE UIF ESVN EPPS UP UIF ESZJOH DPNQBSUNFOU

4"7& 5)&4& */4536$5*0/4

8BSSBOUZ

:PVS ESZFS IBT CFFO NBEF UP UIF IJHIFTU TUBOEBSET :FBST PG EFWFMPQNFOU BOE SJHPSPVT UFTUJOH FOTVSF UIBU ZPV IBWF CPVHIU B XPSME DMBTT QSPEVDU JO UIF VOMJLFMZ FWFOU UIBU B QSPCMFN TIPVME PDDVS SFGFS UP UIF 8BSSBOUZ TFDUJPO BU UIF CBDL PG UIJT (VJEF SFGFS UP QBHF

*G ZPV IBWF B QSPCMFN XJUI ZPVS ESZFS SFGFS UP PVS USPVCMFTIPPUJOH TFDUJPO *G ZPVS QSPCMFN JT OPU SFGFSFODFE QMFBTF BMXBZT DPOUBDU ZPVS 'JTIFS 1BZLFM "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOU PS PVS $VTUPNFS $BSF $FOUFS 5PMM 'SFF '/1 64" SBUIFS UIBO BUUFNQUJOH UP GJY JU ZPVSTFMG

 

 

*OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT

64

 

$"

3FBE UIF *NQPSUBOU 4BGFUZ *OTUSVDUJPOT PO QBHFT o CFGPSF ZPV TUBSU JOTUBMMJOH UIF ESZFS

$IFDL UP NBLF TVSF ZPV IBWF BMM UIF UPPMT BOE QBSUT OFDFTTBSZ UP DPSSFDUMZ JOTUBMM UIJT BQQMJBODF

5PPMT 3FRVJSFE

OVU ESJWFS PS TPDLFU XSFODI

1IJMMJQT TDSFXESJWFS

'MBU CMBEF TDSFXESJWFS

"EKVTUBCMF XSFODI wPS w DN PS DN GPS HBT DPOOFDUJPOT

1JQF KPJOU DPNQPVOE QJQF EPQF PS UBQF GPS HBT QJQF DPOOFDUJPOT UIBU JT SFTJTUBOU UP-11SPQBOF #VUBOF BOE /BUVSBM (BT (BT NPEFMT POMZ

-FWFM

$BVMLJOH HVO BOE DPNQPVOE GPS JOTUBMMJOH OFX FYIBVTU WFOU

(MPWFT

4BGFUZ HMBTTFT

,OJGF

%VDU UBQF

1BSUT 4VQQMJFE

GFFU JOTFSUT GPS GSPOU GFFU

" QPXFS TVQQMZ DPSE JT TVQQMJFE BMSFBEZ DPOOFDUFE UP UIF HBT ESZFS (BT NPEFMT POMZ

$IFDL UP NBLF TVSF BMM QBSUT IBWF CFFO TVQQMJFE

"DDFTTPSJFT

.PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPO ,JU 1BSU /P

/BUVSBM (BT UP-1$POWFSTJPO ,JU 1BSU /P (BT NPEFMT POMZ

-1UP /BUVSBM (BT $POWFSTJPO ,JU 1BSU /P (BT NPEFMT POMZ,JU &MFNFOU 7 1BSU /P &MFDUSJD NPEFMT POMZ

1BSUT /FFEFE

$IFDL XJUI MPDBM DPEFT BOE SFBE FMFDUSJDBM HBT BOE WFOUJOH SFRVJSFNFOUT CFGPSF QVSDIBTJOH QBSUT *G ZPV OFFE UP QVSDIBTF B QPXFS TVQQMZ DPSE LJU PS QPXFS TVQQMZ DBCMF UIFZ NVTU NFFU UIF SFRVJSFNFOUT PO QBHF

5P UIF *OTUBMMFS

5IF DPSSFDU JOTUBMMBUJPO PG UIF ESZFS JT ZPVS SFTQPOTJCJMJUZ

#F TVSF ZPV SFBE UIF GPMMPXJOH JOTUSVDUJPOT DBSFGVMMZ CFGPSF ZPV TUBSU UP JOTUBMM UIF ESZFS 5IFTF JOTUSVDUJPOT TIPVME CF MFGU XJUI UIF IPNF PXOFS GPS GVUVSF SFGFSFODF

*U JT :PVS 3FTQPOTJCJMJUZ UP

0CTFSWF BMM HPWFSOJOH DPEFT BOE PSEJOBODFT

$IFDL DPEF SFRVJSFNFOUT 4PNF DPEFT MJNJU PS EP OPU QFSNJU JOTUBMMBUJPO PG DMPUIFT ESZFST JO HBSBHFT DMPTFUT NPCJMF IPNFT PS TMFFQJOH RVBSUFST $POUBDU ZPVS MPDBM CVJMEJOH JOTQFDUPS

"EIFSF UP UIFTF JOTUBMMBUJPO JOTUSVDUJPOT

"MMPX GPS TQBDJOH SFRVJSFNFOUT XJUI TJEF CZ TJEF JOTUBMMBUJPOT SFGFS QBHF

.BLF TVSF ZPV IBWF BMM JUFNT OFDFTTBSZ GPS DPSSFDU JOTUBMMBUJPO

1SPQFSMZ JOTUBMM UIF ESZFS

$POUBDU B RVBMJGJFE JOTUBMMFS UP FOTVSF UIBU UIF FMFDUSJDBM BOE HBT JOTUBMMBUJPO NFFUT BMM OBUJPOBM BOE MPDBM DPEFT BOE PSEJOBODFT 4FF QBHF

-PDBUJPO3FRVJSFNFOUT

8"3/*/(

&YQMPTJPO )B[BSE

,FFQ GMBNNBCMF NBUFSJBMT BOE WBQPST TVDI BT HBTPMJOF BXBZ GSPN UIF ESZFS

1MBDF ESZFS BU MFBTU JODIFT DN BCPWF UIF GMPPS GPS B HBSBHF JOTUBMMBUJPO

'BJMVSF UP EP TP DBO SFTVMU JO EFBUI FYQMPTJPO GJSF PS CVSOT

5IF ESZFS NVTU CF JOTUBMMFE PS TUPSFE JO BO BSFB XIJDI JT OPU FYQPTFE UP XBUFS PS XFBUIFS

*U JT FYUSFNFMZ JNQPSUBOU UIBU UIF ESZFS JT JOTUBMMFE JO B XFMM WFOUJMBUFE MPDBUJPO 5IJT ESZFS NVTU FYIBVTU BJS PVUEPPST %P OPU JOTUBMM UIF ESZFS JO BOZ SPPN PS DMPTFU XIJDI EPFT OPU QFSNJU UIF GSFF GMPX PG SFQMBDFNFOU BJS

#FGPSF JOTUBMMJOH UIF ESZFS FOTVSF UIBU UIFSF JT TVGGJDJFOU IFJHIU UP GVMMZ PQFO UIF MJE "MMPX TVGGJDJFOU SPPN CFIJOE UIF ESZFS GPS UIF FYIBVTU 5IF BJS JOUBLF JT BU UIF SFBS PG UIF ESZFS &OTVSF UIBU UIFSF JT B TVGGJDJFOU BJS QBTTBHF PO FBDI TJEF PG UIF ESZFS GPS JOUBLF BJS

-PDBUJPO3FRVJSFNFOUT

64 $"

5IF BSFB JO XIJDI UIF ESZFS JT MPDBUFE NVTU CF LFQU DMFBS BOE GSFF GSPN DPNCVTUJCMF NBUFSJBMT HBTPMJOF BOE PUIFS GMBNNBCMF WBQPST BOE MJRVJET " ESZFS QSPEVDFT DPNCVTUJCMF MJOU TP UIF BSFB BSPVOE UIF ESZFS NVTU CF DMFBOFE SFHVMBSMZ UP LFFQ JU GSFF PG MJOU

5IJT ESZFS DBO POMZ CF WFOUFE GSPN UIF SFBS BOE NVTU CF FYIBVTUFE UP UIF PVUEPPST

"MDPWF PS $MPTFU *OTUBMMBUJPO

8IFO JOTUBMMJOH B ESZFS JO B DMPTFU BMDPWF JU NVTU CF8"3/*/( FYIBVTUFE UP UIF PVUEPPST /P PUIFS GVFM CVSOJOH

BQQMJBODF DBO CF JOTUBMMFE JO UIF TBNF DMPTFU PS BMDPWF

5IF UPQ PQFOJOH BSFB JO UIF EPPS NVTU CF B NJOJNVN PG TRVBSF JODIFT DN¤ BOE UIF CPUUPN PQFOJOH BSFB NVTU IBWF B NJOJNVN PG TRVBSF JODIFT DN¤ 5IFTF PQFOJOHT NVTU OFWFS CF PCTUSVDUFE B MPVWSFE EPPS XJUI UIF NJOJNVN BJS PQFOJOH JT BDDFQUBCMF .JOJNVN JOTUBMMBUJPO DMFBSBODFT BSF SFRVJSFE CVU NPSF DMFBSBODF JT SFDPNNFOEFE

NJO ʘ ʃʈw

NN

w NN w NN

w NN

NJO w NN NJO w NN

TRw DN

UPUBM WFOUBUJPO BSFB TRw DN

TRw DN

%JNFOTJPOT

-JE$MFBSBODF

$IFDL UIBU UIFSF JT FOPVHI DMFBSBODF GPS UIF MJE UP GVMMZ PQFO

w NN

ʖ ʆw o ʘcʃʈw

o NN

w o ʘcʊw

o NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʜcʃʈw NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&YIBVTU 0VUMFU -PDBUJPO

&YIBVTU PVUMFU

 

ʖcʊw NN

ʚcʊw NN

ʔcʊw NN

%PFT OPU JODMVEF GPPU IFJHIU

 

 

%JNFOTJPOT

64

 

$"

.PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPO

5IF JOTUBMMBUJPO PG UIF ESZFS JO B NPCJMF IPNF NVTU DPOGPSN UP UIF .BOVGBDUVSFE )PNF $POTUSVDUJPO BOE 4BGFUZ 4UBOEBSE 5JUMF $'3 1BSU \GPSNFSMZ UIF 'FEFSBM 4UBOEBSE GPS

.PCJMF )PNF $POTUSVDUJPO BOE 4BGFUZ 5JUMF )6% 1BSU ^ GPS UIF 6OJUFE 4UBUFT PS 4UBOEBSE $"/ $4" o ; .) GPS $BOBEB

8IFO JOTUBMMJOH B ESZFS JO B NPCJMF IPNF QSPWJTJPOT GPS BODIPSJOH UIF ESZFS UP UIF GMPPS NVTU CF NBEF

" .PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPO LJU JT BWBJMBCMF XJUI JOTUSVDUJPOT TFF "DDFTTPSJFT QBHF -PDBUFJO BO BSFB UIBU IBT BEFRVBUF NBLF VQ BJS B NJOJNVN PG TRVBSF JODIFT PG VOPCTUSVDUFE PQFOJOH JT SFRVJSFE

.PCJMF IPNF JOTUBMMBUJPOT NVTU CF FYIBVTUFE UP UIF PVUEPPST XJUI UIF FYIBVTU EVDU UFSNJOBUJPO TFDVSFMZ GBTUFOFE UP UIF NPCJMF IPNF TUSVDUVSF VTJOH NBUFSJBMT UIBU XJMM OPU TVQQPSU DPNCVTUJPO

5IF FYIBVTU EVDU NVTU OPU UFSNJOBUF CFOFBUI UIF NPCJMF IPNF 4FF UIF TFDUJPO PO FYIBVTUJOH GPS NPSF JOGPSNBUJPO

5IF ESZFS NVTU CF FYIBVTUFE PVUTJEF

PVUTJEF

XBMM

5IF FYIBVTU WFOU NVTU CF TFDVSFMZ GBTUFOFE UP B OPO DPNCVTUJCMF QPSUJPO PG UIF NPCJMF IPNF TUSVDUVSF BOE NVTU OPU UFSNJOBUF CFOFBUI UIF NPCJMF IPNF

GMPPS FODMPTFE BSFB

TLJSUJOH

&YIBVTUJOH

8"3/*/(

'JSF )B[BSE

5IF ESZFS NVTU CF WFOUFE UP UIF PVUEPPST 6TF SJHJE PS UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM FYIBVTU EVDU %P OPU VTF B QMBTUJD FYIBVTU EVDU %P OPU VTF B NFUBM GPJM FYIBVTU EVDU 'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI PS GJSF

5IF ESZFS NVTU CF FYIBVTUFE UP UIF PVUEPPST 5IJT XJMM QSFWFOU UIF CVJME VQ PG MJOU BOE NPJTUVSF JO UIF SPPN JO XIJDI JU JT MPDBUFE BOE SFEVDF UIF SJTL PG GJSF

5IJT BQQMJBODF NVTU BMXBZT CF WFOUFE UP UIF PVUEPPST

&YIBVTU EVDUJOH QSPEVDUT DBO CF QVSDIBTFE GSPN ZPVS MPDBM "QQMJBODF TUPSF PS )BSEXBSF TUPSF

1MBTUJD PS NFUBM GPJM GMFYJCMF EVDU DBO LJOL TBH CF QVODUVSFE SFEVDF BJSGMPX FYUFOE ESZJOH UJNFT BOE BGGFDU ESZFS PQFSBUJPO

" NJOJNVN PG JODI NN UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM PS SJHJE HBMWBOJTFE NFUBM EVDU NVTU CF VTFE 6TJOH EVDUT MBSHFS UIBO JODIFT NN EJBNFUFS NBZ SFTVMU JO NPSF MJOU BDDVNVMBUJOH

6TJOH TUSBJHIU SJHJE NFUBM EVDUJOH XJMM NJOJNJ[F MJOU BDDVNVMBUJPO 5IJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM EVDUJOH NBZ CF VTFE CVU DBSF NVTU CF FYFSDJTFE UP BWPJE TIBSQ CFOET XIJDI NBZ TRVBTI UIF EVDU BOE DBVTF CMPDLBHFT %P OPU VTF QMBTUJD EVDUJOH PS UIJO XBMM GMFYJCMF NFUBM EVDUJOH

6TF EVDU UBQF UP TFDVSF KPJOUT %P OPU VTF TDSFXT BT UIFZ DPMMFDU MJOU

,FFQ EVDUJOH BT TIPSU BOE TUSBJHIU BT QPTTJCMF %P OPU FYDFFE UIF NBYJNVN FYIBVTU EVDU MFOHUIT TUBUFE MBUFS JO UIFTF JOTUBMMBUJPO JOTUSVDUJPOT

%P OPU FYIBVTU UIF ESZFS JOUP B DIJNOFZ PS HBT WFOU B XBMM B DFJMJOH PS BOZ DPODFBMFE TQBDF JO B CVJMEJOH %P OPU FYIBVTU UIF ESZFS VOEFS B IPVTF PS NPCJMF IPNF PS B QPSDI PS JOUP B XJOEPX XFMM PS PUIFS BSFB UIBU XJMM BDDVNVMBUF MJOU

5IF FYIBVTU EVDU TIPVME FOE XJUI BO FYIBVTU IPPE XJUI B TXJOH PVU EBNQFS UP QSFWFOU CBDL ESBGUT BOE FOUSZ PG XJME MJGF /FWFS VTF FYIBVTU IPPET XJUI B NBHOFUJD EBNQFS 5IF IPPE TIPVME IBWF BU MFBTU JODIFT NN DMFBSBODF CFUXFFO UIF CPUUPN PG UIF IPPE BOE UIF HSPVOE PS PUIFS PCTUSVDUJPO 5IF IPPE PQFOJOH TIPVME QPJOU EPXO /FWFS JOTUBMM B TDSFFO PWFS UIF FYIBVTU PVUMFU

w NN

 

 

&YIBVTUJOH

64

 

$"

5P SFEVDF DPOEFOTBUJPO JOTVMBUF BOZ EVDUJOH XIJDI QBTTFT UISPVHI VOIFBUFE BSFBT 4MPQF UIF EVDU HFOUMZ EPXOXBSET UP UIF IPPE UP ESBJO DPOEFOTBUJPO BOE SFEVDF MJOU CVJME VQ "WPJE TBH PS MPPQT JO UIF EVDU BT UIFZ NBZ DPMMFDU BOE TUPSF XBUFS BOE BDDVNVMBUF MJOU

#FGPSF VTJOH BO FYJTUJOH FYIBVTU EVDU TZTUFN GPS B ESZFS FOTVSF UIBU

/P QMBTUJD PS PUIFS QPUFOUJBMMZ DPNCVTUJCMF EVDU PS GMFYJCMF NFUBM GPJM EVDUJOH IBT CFFO VTFE

5IF EVDU JT OPU QJFSDFE LJOLFE PS DSVTIFE

5IF EVDU EPFT OPU FYDFFE UIF NBYJNVN SFDPNNFOEFE MFOHUI GPS UIF OFX ESZFS

5IF FYIBVTU IPPE EBNQFS PQFOT BOE DMPTFT GSFFMZ BOE XJUI TVGGJDJFOU NPWFNFOU

4UBUJD QSFTTVSF JO UIF FYIBVTU EVDUJOH EPFT OPU FYDFFE JODI 1B PS JT OPU MFTT UIBO JODIFT PG XBUFS DPMVNO JF OFHBUJWF QSFTTVSF XIFO NFBTVSFE XJUI B NBOPNFUFS JO UIF GJSTU JODIFT PG UIF EVDU XJUI UIF ESZFS SVOOJOH PO "JS %SZ OP IFBU TFUUJOH

5IF FYIBVTU EVDU TZTUFN NFFUT BMM SFMFWBOU MPDBM TUBUF BOE OBUJPOBM DPEFT

"MM EVDUJOH TIPVME CF JOTQFDUFE BOE DMFBOFE BU MFBTU PODF B ZFBS UP SFNPWF BDDVNVMBUFE MJOU 'SFRVFOUMZ DIFDL UIBU UIF EBNQFS PO UIF FYIBVTU IPPE NPWFT TVGGJDJFOUMZ BOE PQFOT BOE TIVUT GSFFMZ

.PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPOT

" .PCJMF )PNF *OTUBMMBUJPO ,JU JT BWBJMBCMF TFF "DDFTTPSJFT QBHF BOE OPUFT QBHF

%FUFSNJOF 7FOU %VDU -FOHUI

5IJT ESZFS DBO POMZ CF WFOUFE GSPN UIF SFBS BOE NVTU CF FYIBVTUFE UP UIF PVUEPPST

%JGGFSFOU UZQFT PG WFOU BSSBOHFNFOUT BSF TIPXO CFMPX

&YIBVTUJOH

$IPPTF B SPVUF UIBU XJMM QSPWJEF UIF TUSBJHIUFTU BOE NPTU EJSFDU QBUI PVUEPPST 1MBO UIF JOTUBMMBUJPO UP VTF UIF GFXFTU OVNCFS PG FMCPXT BOE UVSOT

8IFO VTJOH FMCPXT SJHJE EVDU PS NBLJOH UVSOT UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM EVDU BMMPX BT NVDI SPPN BT QPTTJCMF 8JUI UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM EVDU CFOE EVDU HSBEVBMMZ UP BWPJE LJOLJOH BOE BWPJE UVSOT

SFDPNNFOEFE

BDDFQUBCMF

.BYJNVN -FOHUIPG &YIBVTU %VDU

5IF NBYJNVN MFOHUI PG UIF FYIBVTU EVDU TZTUFN EFQFOET VQPO 5IF UZQF PG EVDUT SJHJE PS UIJDL XBMMFE GMFYJCMF NFUBM

5IF OVNCFS PG FMCPXT PS CFOET VTFE

3FGFS UP UIF FYIBVTU EVDU MFOHUI DIBSU UIBU NBUDIFT ZPVS IPPE UZQF GPS UIF NBYJNVN EVDU MFOHUIT ZPV DBO VTF %P OPU VTF EVDU SVOT MPOHFS UIBO TQFDJGJFE JO UIF FYIBVTU EVDU MFOHUI DIBSUT SFGFS UP OFYU QBHF

&YIBVTU EVDU TZTUFNT MPOHFS UIBO TQFDJGJFE XJMM

"DDVNVMBUF MJOU DSFBUJOH B QPUFOUJBM GJSF IB[BSE

4IPSUFO UIF MJGF PG UIF ESZFS

3FEVDF QFSGPSNBODF SFTVMUJOH JO MPOHFS ESZJOH UJNFT BOE BO JODSFBTFE FOFSHZ VTBHF

%FUFSNJOF UIF OVNCFS PG FMCPXT CFOET ZPV XJMM OFFE

*O UIF DPMVNO MJTUJOH UIF UZQF PG NFUBM EVDU ZPV BSF VTJOH SJHJE PS UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM GJOE UIF NBYJNVN MFOHUI PG NFUBM EVDU PO UIF TBNF MJOF BT UIF OVNCFS PG FMCPXT CFOET UP CF VTFE SFGFS UP OFYU QBHF

.BYJNVN -FOHUIPG &YIBVTU %VDU

64 $"

1SFGFSSFE w)PPET

8IFO ZPV IBWF B w DN )PPE

 

 

.BYJNVN MFOHUI PG wEJBNFUFS NFUBM EVDU

 

 

 

 

 

 

/VNCFS PG

 

3JHJE

5IJDL 8BMM 'MFYJCMF .FUBM

FMCPXT CFOET

 

 

GVMMZ FYUFOEFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

"DDFQUBCMF w)PPE

8IFO ZPV IBWF B w DN )PPE

 

 

.BYJNVN MFOHUI PG wEJBNFUFS NFUBM EVDU

 

 

 

 

 

 

/VNCFS PG

 

3JHJE

5IJDL 8BMM 'MFYJCMF .FUBM

FMCPXT CFOET

 

 

GVMMZ FYUFOEFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

GU

 

N

GU

 

N

'PS FYIBVTU TZTUFNT OPU DPWFSFE CZ UIF FYIBVTU EVDU MFOHUI DIBSUT TVDI BT NVMUJQMF VOJU IPPL VQT QMFOVNT BOE QPXFS BTTJTU GBOT DBMM PVS $VTUPNFS $BSF $FOUFS

50-- '3&& '/1 64"

"MUFSOBUJWF *OTUBMMBUJPO GPS $MPTF $MFBSBODFT

7FOUJOH TZTUFNT DPNF JO NBOZ WBSJFUJFT 4FMFDU UIF UZQF CFTU GPS ZPVS JOTUBMMBUJPO " DMPTF DMFBSBODF JOTUBMMBUJPO JT TIPXO

TFDUJPOT TFQBSBUF GJUUJOHT DBO GBDF TBNF PS PQQPTJUF

TXJWFM DPMMBS

&YUSB MPOH CBOEoDMBNQ GPS ESZFS DPOOFDUJPO

TXJWFM DPMMBS XBMM DPOOFDUJPO

UFMFTDPQJOH

TFDUJPOT

CFWFMFE FEHFT BMMPX DPSOFS JOTUBMMBUJPOT

5IF NBYJNVN MFOHUI VTJOH B wY w DN Y DN SFDUBOHVMBS EVDU XJUI UXP FMCPXT BOE Bw DN FYIBVTU IPPE JT GU N

3FGFS UP UIF WFOUJOH TZTUFN LJU NBOVGBDUVSFST JOTUSVDUJPOT

&YIBVTU 7FOUJOH

64

 

$"

8"3/*/(

'JSF )B[BSE

6TF IFBWZ NFUBM FYIBVTU EVDU

%P OPU VTF B QMBTUJD FYIBVTU EVDU %P OPU VTF UIJO NFUBM GPJM FYIBVTU EVDU 'BJMVSF UP EP TP DBO SFTVMU JO EFBUI PS GJSF

3FBE UIF FYIBVTU TFDUJPO QBHF o CFGPSF JOTUBMMJOH UIF FYIBVTU TZTUFN UP EFUFSNJOF UIF NBYJNVN BMMPXBCMF FYIBVTU EVDU MFOHUI

%P OPU VTF TIFFU NFUBM TDSFXT XIFO BTTFNCMJOH EVDUJOH "MXBZT VTF TVJUBCMF EVDU UBQF /FWFS VTF QMBTUJD PS UIJO NFUBM GPJM GMFYJCMF FYIBVTU NBUFSJBM

5IF FYIBVTU PVUMFU JT MPDBUFE DMPTF UP UIF DFOUFS PG UIF SFBS PG UIF ESZFS .BLF TVSF ZPV KPJO UIF FYIBVTU EVDU UP UIF ESZFS XJUI EVDU UBQF POMZ 5IJT XJMM QSFWFOU MJOU BOE EVTU GSPN FTDBQJOH GSPN UIF ESZFS BOE FYIBVTU TZTUFN

&YIBVTU PVUMFU

 

ʖcʊw NN

ʚcʊw NN

ʔcʊw NN

%PFT OPU JODMVEF GPPU IFJHIU

5IF FYIBVTU WFOU DBO CF SPVUFE VQ EPXO MFGU SJHIU PS TUSBJHIU PVU UIF CBDL PG UIF ESZFS 3FGFS UP EJBHSBN

*OTUBMMBUJPO

1BSUT BOE MJUFSBUVSF BSF QBDLBHFE JOTJEF UIF ESZFS ESVN

8"3/*/(

&YDFTT8FJHIU )B[BSE

6TF UXP PS NPSF QFPQMF UP NPWF BOE JOTUBMM UIF ESZFS 'BJMVSF UP EP TP DBO SFTVMU JO CBDL PS PUIFS JOKVSZ

0OMZ SFNPWF UIF QBDLBHJOH BU UIF DVTUPNFST QSFNJTFT 5IJT XJMM FOTVSF UIF BQQMJBODF BSSJWFT JO QSJTUJOF DPOEJUJPO BOE SFEVDFT UIF SJTL PG EBNBHF XIFO USBOTQPSUJOH UP UIF DVTUPNFST IPNF

6OQBDLJOH

.BLF TVSF ESZFS JT JO B TVJUBCMF MPDBUJPO GPS JOTUBMMBUJPO $POTJEFS JOTUBMMJOH UIF ESZFS CFGPSF UIF XBTIJOH NBDIJOF JO B TJEF CZ TJEF JOTUBMMBUJPO UIJT XJMM BMMPX CFUUFS BDDFTT UP FMFDUSJDBM BOE FYIBVTU DPOOFDUJPOT

3FNPWF 1BDLBHJOH

3FNPWF TUSBQT

3FNPWF UIF DBSUPO CZ MJGUJOH JU PGG UIF QSPEVDU EP OPU DVU UIF DBSUPO PGG

 

6OGPME UIF CPUUPN GMBQT

PO UIF DBSUPO

 

5JMU

8BML

PGG

4MJEF PVU

3FNPWF UIF CBTFQBDLFS

CZ UJMUJOH UIF QSPEVDU

CBDL BOE XBMLJOH UIF

QSPEVDU PGG

 

6OGPME UIF UPQ GMBQT PO UIF DBSUPO SFNPWF UPQ QBDLFS

 

3FNPWF UIF ESVN QBDLFS BOE UIF UBQF GSPN UIF MJOU DPMMFDUPS CVDLFU JO UIF ESVN

 

 

*OTUBMMBUJPO

 

64

 

$"

'JUUJOH UIF 'SPOU 'FFU

 

/PUF

 

%SZFS JT VTVBMMZ TVQQMJFE XJUI GFFU GJUUFE BOE QSPUSVEJOH UIF DPSSFDU EJTUBODF

 

5JMU UIF ESZFS CBDL VTJOH B IBOE USPMMFZ BOE NBLJOH TVSF UIF USPMMFZ BOE ESZFS BSF TFDVSF

 

'JU B SVCCFS JOTFSU UP FBDI QMBTUJD GPPU BT TIPXO

 

 

 

4DSFX UIF GFFU JOUP UIF GPPU SFUBJOFST PO UIF MFGU IBOE BOE SJHIU IBOE TJEFT BT TIPXO

4DSFX CPUI GFFU JO TP UIFZ QSPUSVEF w NN CFMPX UIF CPUUPN PG UIF XBMM PO UIF GPPU SFUBJOFST

(SPVOEJOH *OTUSVDUJPOT GPS (BT BOE &MFDUSJD %SZFST

8"3/*/(

&MFDUSJDBM 4IPDL )B[BSE

.BLF TVSF BQQMJBODF JT XJSFE PS QMVHHFE JOUP B HSPVOEFE PVUMFU

%P OPU VTF BO BEBQUPS %P OPU VTF BO FYUFOTJPO DPSE

'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI GJSF PS FMFDUSJDBM TIPDL

8"3/*/(

&MFDUSJDBM 4IPDL )B[BSE

$IFDL XJUI B RVBMJGJFE FMFDUSJDJBO PS TFSWJDFQFSTPO JG ZPV BSF JO EPVCU BT UP XIFUIFS UIF BQQMJBODF JT QSPQFSMZ HSPVOEFE

%P OPU NPEJGZ UIF QMVH JG JU XJMM OPU GJU UIF PVUMFU )BWF UIF QSPQFS PVUMFU JOTUBMMFE CZ B RVBMJGJFE FMFDUSJDJBO

'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI GJSF PS FMFDUSJDBM TIPDL

(SPVOEJOH GPS B $PSE $POOFDUFE "QQMJBODF

5IJT BQQMJBODF NVTU CF HSPVOEFE *O UIF FWFOU PG NBMGVODUJPO PS CSFBLEPXO HSPVOEJOH XJMM SFEVDF UIF SJTL PG FMFDUSJD TIPDL CZ QSPWJEJOH B QBUI PG MFBTU SFTJTUBODF GPS FMFDUSJD DVSSFOU 8IFO UIJT BQQMJBODF JT FRVJQQFE XJUI B DPSE IBWJOH BO FRVJQNFOU HSPVOEJOH DPOEVDUPS BOE B HSPVOEJOH QMVH UIF QMVH NVTU CF QMVHHFE JOUP BO BQQSPQSJBUF PVUMFU UIBU JT QSPQFSMZ JOTUBMMFE BOE HSPVOEFE JO BDDPSEBODF XJUI BMM MPDBM DPEFT BOE PSEJOBODFT PS JO UIFJS BCTFODF XJUI UIF /BUJPOBM &MFDUSJDBM $PEF "/4* /'1" PS UIF $BOBEJBO &MFDUSJDBM $PEF $4" $

*NQSPQFS DPOOFDUJPO PG UIF FRVJQNFOU HSPVOEJOH DPOEVDUPS DBO SFTVMU JO B SJTL PG FMFDUSJD TIPDL $IFDL XJUI

8"3/*/( B RVBMJGJFE FMFDUSJDJBO PS TFSWJDF SFQSFTFOUBUJWF JG ZPV BSF JO EPVCU BT UP XIFUIFS UIF BQQMJBODF JT QSPQFSMZ HSPVOEFE

3FGFS UP QBHFT o GPS XJSJOH EFUBJMT GPS FMFDUSJD ESZFST JODMVEJOH UIF HSPVOEJOH SFRVJSFNFOUT GPS B EJSFDU XJSFE BQQMJBODF

&MFDUSJDBM 3FRVJSFNFOUT GPS &MFDUSJD .PEFMT 0OMZ 64

$"

8"3/*/(

&MFDUSJD 4IPDL )B[BSE

6TF B OFX 6- BQQSPWFE BNQFSF QPXFS DPSE PS EJSFDU XJSF DBCMF

6TF B 6- BQQSPWFE TUSBJO SFMJFG %JTDPOOFDU QPXFS CFGPSF NBLJOH FMFDUSJDBM DPOOFDUJPOT $POOFDU OFVUSBM XJSF XIJUF PS DFOUFS XJSF UP DFOUFS UFSNJOBM

0O BMM GPVS XJSF JOTUBMMBUJPOT SFNPWF UIF HSPVOEJOH MJOL BOE DPOOFDU UIF HSPVOE XJSF UP UIF HSFFO HSPVOE DPOOFDUJOH TDSFX

$POOFDU SFNBJOJOH TVQQMZ XJSFT UP SFNBJOJOH UFSNJOBMT 4FDVSFMZ UJHIUFO BMM FMFDUSJDBM DPOOFDUJPOT 'BJMVSF UP EP TP DBO SFTVMU JO EFBUI GJSF PS FMFDUSJDBM TIPDL

/PUF

5IF XJSJOH EJBHSBN JT MPDBUFE JO UIF DPOUSPM DPOTPMF 5IF ESZFS NVTU CF QMVHHFE JOUP PS DPOOFDUFE UP BO JOEJWJEVBM CSBODI DJSDVJU EP OPU VTF BO FYUFOTJPO DPSE

5IF QPXFS TVQQMZ NVTU CF 7 PS 7 )[ BQQSPWFE BMUFSOBUJOH DVSSFOU FMFDUSJDBM TFSWJDF 5IF FMFDUSJDBM TFSWJDF SFRVJSFNFOUT DBO CF GPVOE PO UIF EBUB MBCFM UIBU JT MPDBUFE PO UIF TQMBTI CBDL " BNQFSF GVTF PS DJSDVJU CSFBLFS JT SFRVJSFE PO FBDI PG UIF MJOFT

*G B QPXFS DPSE JT VTFE UIF DPSE NVTU CF QMVHHFE JOUP B BNQFSF SFDFQUBDMF

5IF QPXFS DPSE JT /05 QSPWJEFE XJUI 64 FMFDUSJD NPEFM ESZFST

5IJT ESZFS JT TVQQMJFE XJUI UIF DBCJOFU HSPVOEFE UISPVHI UIF OFVUSBM PO UIF UFSNJOBM CMPDL *G UIF ESZFS JT UP CF JOTUBMMFE JO B OFX CSBODI DJSDVJU JOTUBMMBUJPO B NPCJMF IPNF B SFDSFBUJPOBM WFIJDMF BO BSFB XIFSF MPDBM DPEFT EP OPU QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF OFVUSBM DPOEVDUPS UIF BQQMJBODF HSPVOEJOH MJOL NVTU CF SFNPWFE BOE B XJSF QPXFS DPSE DBCMF PS B TFQBSBUF HSPVOEJOH XJSF NVTU CF VTFE

%P OPU SFVTF B QPXFS TVQQMZ DPSE DBCMF GSPN BO PME ESZFS 5IF QPXFS DPSE DBCMF FMFDUSJD TVQQMZ XJSJOH NVTU CF SFUBJOFE BU UIF ESZFS DBCJOFU XJUI B TVJUBCMF 6- MJTUFE TUSBJO SFMJFG

7 3FRVJSFNFOUT

*G ZPVS QPXFS TVQQMZ JT 7 )[ B OFX FMFNFOU LJU NVTU CF GJUUFE CZ B RVBMJGJFE FMFDUSJDJBO PS TFSWJDF SFQSFTFOUBUJWF TFF "DDFTTPSJFT QBHF GPS LJU QBSU OVNCFS

1PXFS 4VQQMZ $PSE 3FRVJSFNFOUT GPS 64 " GPS &MFDUSJD .PEFMT 0OMZ

0OMZ B 6- MJTUFE QPXFS TVQQMZ DPSE LJU B TVJUBCMF MFOHUI GPS UIF JOTUBMMBUJPO BOE SBUFE 7 NJO " BOE NBSLFE XJUI VTF GPS DMPUIFT ESZFST TIBMM CF VTFE

5IJT TIBMM IBWF SJOH UFSNJOBMT UP DPOOFDU UP UIF ESZFS

5IF 6- SBUFE TUSBJO SFMJFG JODMVEFE XJUI JU TIBMM CF TVJUBCMF GPS B ʔ ʊw NN IPMF

*G ZPVS PVUMFU MPPLT MJLF UIJT $IPPTF UIJT QPXFS TVQQMZ DPSE

XJSF

XJSF

$POOFDUJOH CZ %JSFDU 8JSF

1PXFS TVQQMZ DBCMF NVTU NBUDI QPXFS TVQQMZ XJSF PS XJSF BOE CF

'MFYJCMF BSNPVSFE PS OPO NFUBMMJD TIFBUIFE DPQQFS DBCMF XJUI HSPVOE XJSF "MM DVSSFOU DBSSZJOH XJSFT NVTU CF JOTVMBUFE

HBVHF "8( TPMJE DPQQFS XJSF EP OPU VTF BMVNJOJVN XJSF

4VJUBCMF MFOHUI GPS UIF JOTUBMMBUJPO

" 6- BQQSPWFE TUSBJO SFMJFG NVTU CF VTFE

(SPVOEJOH GPS B %JSFDU 8JSFE "QQMJBODF

5IJT BQQMJBODF NVTU CF DPOOFDUFE UP B HSPVOEFE NFUBM QFSNBOFOU XJSJOH TZTUFN PS BO FRVJQNFOU HSPVOEJOH DPOEVDUPS NVTU CF SVO XJUI UIF DJSDVJU DPOEVDUPST BOE DPOOFDUFE UP UIF FRVJQNFOU HSPVOEJOH UFSNJOBM PO UIF BQQMJBODF

 

 

&MFDUSJDBM $POOFDUJPOT &MFDUSJD .PEFMT 0OMZ

64

 

$"

1MFBTF SFBE &MFDUSJDBM SFRVJSFNFOUT BOE HSPVOEJOH JOTUSVDUJPOT PO QBHFT o GJSTU

&MFDUSJD NPEFMT PG UIF ESZFS BSF NBOVGBDUVSFE GPS B XJSF DPOOFDUJPO TZTUFN 5IF ESZFS GSBNF JT HSPVOEFE CZ B MJOL UP UIF OFVUSBM DPOEVDUPS PO UIF ESZFS UFSNJOBM CMPDL *G MPDBM DPEFT EP OPU QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF OFVUSBM UIF HSPVOEJOH MJOL GSPN UIF UFSNJOBM CMPDL NVTU CF SFNPWFE BOE B TFQBSBUF HSPVOE XJSF NVTU CF VTFE 5IF HSPVOEJOH MJOL PO UIF ESZFS NVTU CF SFNPWFE GPS BMM XJSF JOTUBMMBUJPOT JODMVEJOH OFX SFNPEFMMFE DPOTUSVDUJPO PS NPCJMF IPNFT

5IFTF &MFDUSJDBM $POOFDUJPO JOTUSVDUJPOT QSPWJEF GPS JOTUBMMJOH UIF ESZFS JO UIF GPMMPXJOH TJUVBUJPOT XJSF DPOOFDUJPO XIFSF MPDBM DPEFT QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF OFVUSBM

XJSF DPOOFDUJPO QMVT TFQBSBUF HSPVOEJOH DPOOFDUPS XIFSF MPDBM DPEFT EP OPU QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF OFVUSBM

XJSF DPOOFDUJPO

&BDI PG UIF BCPWF DPOOFDUJPOT DBO CF NBEF XJUI BO BQQSPWFE QPXFS TVQQMZ DPSE PS CZ EJSFDU XJSJOH &BDI DPOOFDUJPO JOTUSVDUJPO JEFOUJGJFT UIF BQQSPQSJBUF 1PXFS 4VQQMZ $PSE BOE DPWFST SFRVJSFNFOUT GPS EJSFDU XJSJOH

'PS 8JSF $POOFDUJPOT CZ 1PXFS $PSET

XJSF QPXFS TVQQMZ DPSE NVTU IBWF UISFF "8( DPQQFS XJSFT BOE NBUDI B XJSF SFDFQUBDMF PG /.&" 5ZQF 3

'PS 8JSF $POOFDUJPOT CZ %JSFDU 8JSJOH

£w6MJTUFE TUSBJO SFMJFG

5ISFF XJSF XJUI HSPVOE XJSF #BSF XJSF DVU TIPSU 8JSF OPU VTFE %SZFS JT HSPVOEFE UISPVHI OFVUSBM PS TFQBSBUF HSPVOEJOH

wPG XJSFT TUSJQQFE PG JOTVMBUJPO

4USJQ wPG PVUFS DPWFSJOH GSPN FOE PG DBCMF 4USJQ JOTVMBUJPO CBDL w *G VTJOH XJSF DBCMF XJUI HSPVOE XJSF DVU CBSF XJSF FWFO XJUI PVUFS DPWFSJOH

UP EJTDPOOFDU

/&653"- XJSF

CPY

XIJUF PS DFOUFS

 

4IBQF FOET PG XJSF

HBVHF XJSF PS

JOUP B IPPL

w

HBVHF XJSF XJUI

HSPVOE XJSF 3PNFY

 

'PS 8JSF $POOFDUJPOT CZ 1PXFS $PSET

XJSF QPXFS TVQQMZ DPSE NVTU IBWF GPVS "8( DPQQFS XJSFT BOE NBUDI B XJSF SFDFQUBDMF PG /.&" 5ZQF 3 5IF GPVSUI XJSF HSPVOE DPOEVDUPS NVTU CF JEFOUJGJFE CZ B HSFFO DPWFS BOE UIF OFVUSBM XJSF CZ B XIJUF DPWFS

'PS 8JSF $POOFDUJPOT CZ %JSFDU 8JSJOH

 

w

£w6MJTUFE

wPG XJSFT

TUSJQQFE PG

TUSBJO SFMJFG

JOTVMBUJPO

 

UP EJTDPOOFDU

/&653"- XJSF

CPY

XIJUF PS DFOUFS

 

HBVHF XJSF XJUI HSPVOE

CBSF HSPVOE XJSF

XJSF 3PNFY

 

4USJQ wPG PVUFS DPWFSJOH GSPN FOE PG DBCMF 4USJQ JOTVMBUJPO CBDL w

4IBQF FOET PG XJSF JOUP B IPPL

8JSF $POOFDUJPOT

'PS VTF XIFSF MPDBM DPEFT QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF /FVUSBM XJSF

6TF BQQSPWFE XJSF 1PXFS 4VQQMZ $PSE PS B XJSF $BCMF GPS %JSFDU 8JSJOH BT EFTDSJCFE PO QBHF

3FNPWF UIF UFSNJOBM CMPDL DPWFS QMBUF

*OTFSU UIF QPXFS DPSE XJUI B 6- MJTUFE TUSBJO SFMJFG UISPVHI UIF IPMF QSPWJEFE JO UIF DBCJOFU OFBS UIF UFSNJOBM CMPDL %P OPU UJHIUFO TUSBJO SFMJFG TDSFX VOUJM XJSJOH DPOOFDUJPOT BSF DPNQMFUF

/PUF B TUSBJO SFMJFG NVTU CF VTFE

 

TUSBJO SFMJFG

 

DMBNQ TFDUJPOT

TUSBJO SFMJFG

TDSFXT

-PPTFOPS SFNPWF UIF DFOUFS UFSNJOBM CMPDL TDSFX $POOFDU UIF OFVUSBM XJSF DFOUFS PG UIF QPXFS TVQQMZ DPSE UP UIF DFOUFS UFSNJOBM TDSFX PG UIF UFSNJOBM CMPDL 5JHIUFO TDSFX

$POOFDU UIF PUIFS XJSFT UP UIF VQQFS BOE MPXFS UFSNJOBM CMPDL TDSFXT NBSLFE XJUI UIF MFUUFS - 5JHIUFO TDSFXT

3FGJU UFSNJOBM CMPDL DPWFS CZ JOTFSUJOH UIF UXP UBCT GJSTU PO UIF SFBS QBOFM PG UIF ESZFS 4FDVSF DPWFS XJUI TFDVSJOH TDSFX

5JHIUFO TUSBJO SFMJFG TDSFXT

 

 

 

 

8JSF $POOFDUJPOT QMVT TFQBSBUF HSPVOEJOH DPOOFDUPS

64

 

$"

'PS VTF XIFSF MPDBM DPEFT EP OPU QFSNJU HSPVOEJOH UISPVHI UIF /FVUSBM XJSF

6TF BQQSPWFE XJSF 1PXFS 4VQQMZ $PSE PS B XJSF $BCMF GPS %JSFDU 8JSJOH BT EFTDSJCFE PO QBHF " TFQBSBUF "8( DPQQFS HSPVOEJOH XJSF JT SFRVJSFE

3FNPWF UIF UFSNJOBM CMPDL DPWFS QMBUF

*OTFSU UIF QPXFS TVQQMZ DBCMF XJUI B 6- MJTUFE TUSBJO SFMJFG UISPVHI UIF IPMF QSPWJEFE JO UIF DBCJOFU OFBS UIF UFSNJOBM CMPDL %P OPU UJHIUFO TUSBJO SFMJFG TDSFX VOUJM XJSJOH DPOOFDUJPOT BSF DPNQMFUF

/PUF B TUSBJO SFMJFG NVTU CF VTFE

 

TUSBJO SFMJFG

 

 

DMBNQ TFDUJPOT

TUSBJO SFMJFG

TDSFXT

3FNPWF DFOUFS UFSNJOBM CMPDL TDSFX

3FNPWF BQQMJBODF HSPVOE MJOL CZ SFNPWJOH UIF HSPVOE DPOOFDUPS TDSFX (SFFO TDSFX

$POOFDU B TFQBSBUF DPQQFS HSPVOE XJSF HSFFO XJUI ZFMMPX TUSJQF VTJOH UIF HSPVOE DPOOFDUPS TDSFX (SFFO TDSFX .BLF TVSF B SJOH UFSNJOBM JT VTFE XIFO DPOOFDUJOH UIF HSPVOE XJSF BOE UIBU UIF XJSF JT GJSNMZ TFDVSFE UP BO BEFRVBUF HSPVOEJOH QBUI

 

 

/PUF *G UIF BQQMJBODF JT

 

NPWFE CBDL UP B XJSF

 

JOTUBMMBUJPO UIF HSPVOE

 

MJOL NVTU CF SFGJUUFE

 

3FNPWF MJOL

 

$POOFDU UIF OFVUSBM XJSF DFOUFS PG UIF QPXFS TVQQMZ DPSE UP UIF DFOUFS UFSNJOBM TDSFX PG UIF UFSNJOBM CMPDL 5JHIUFO TDSFX

$POOFDU UIF PUIFS XJSFT UP UIF VQQFS BOE MPXFS UFSNJOBM CMPDL TDSFXT NBSLFE XJUI UIF MFUUFS - 5JHIUFO TDSFXT

3FGJU UFSNJOBM CMPDL DPWFS CZ JOTFSUJOH UIF UXP UBCT GJSTU PO UIF SFBS QBOFM PG UIF ESZFS BOE TFDVSF DPWFS XJUI TFDVSJOH TDSFX

5JHIUFO TUSBJO SFMJFG TDSFXT

HSPVOEJOH XJSF

*U JT SFDPNNFOEFE UIBU B RVBMJGJFE FMFDUSJDJBO

EFUFSNJOF UIBU UIF HSPVOE QBUI JT BEFRVBUF

8JSF $POOFDUJPOT

6TF BQQSPWFE XJSF 1PXFS 4VQQMZ $PSE PS B XJSF $BCMF GPS %JSFDU 8JSJOH BT EFTDSJCFE PO QBHF

3FNPWF UIF UFSNJOBM CMPDL DPWFS QMBUF

*OTFSU UIF QPXFS TVQQMZ DBCMF XJUI B 6- MJTUFE TUSBJO SFMJFG UISPVHI UIF IPMF QSPWJEFE JO UIF DBCJOFU OFBS UIF UFSNJOBM CMPDL %P OPU UJHIUFO TUSBJO SFMJFG TDSFX VOUJM XJSJOH DPOOFDUJPOT BSF DPNQMFUF /PUF B TUSBJO SFMJFG NVTU CF VTFE

 

TUSBJO SFMJFG

 

 

DMBNQ TFDUJPOT

TUSBJO SFMJFG

TDSFXT

3FNPWF DFOUFS UFSNJOBM CMPDL TDSFX

3FNPWF BQQMJBODF HSPVOE MJOL CZ SFNPWJOH UIF HSPVOE DPOOFDUPS TDSFX HSFFO TDSFX

/PUF *G UIF BQQMJBODF JT NPWFE CBDL UP B XJSF JOTUBMMBUJPO UIF HSPVOE MJOL NVTU CF SFGJUUFE

3FNPWF MJOL

$POOFDU HSPVOE XJSF HSFFO PG UIF QPXFS TVQQMZ DPSE UP UIF HSPVOE DPOEVDUPS HSFFO TDSFX 5JHIUFO TDSFX

$POOFDU UIF OFVUSBM XJSF XIJUF PG UIF QPXFS TVQQMZ DPSE UP UIF DFOUFS UFSNJOBM TDSFX PG UIF UFSNJOBM CMPDL 5JHIUFO TDSFX

$POOFDU UIF SFE XJSF BOE CMBDL XJSF UP UIF VQQFS BOE MPXFS UFSNJOBM CMPDL TDSFXT NBSLFE XJUI UIF MFUUFS - 5JHIUFO TDSFXT

 

 

3FGJU UFSNJOBM CMPDL DPWFS CZ JOTFSUJOH UIF UXP UBCT GJSTU PO UIF SFBS QBOFM PG UIF ESZFS BOE TFDVSF DPWFS XJUI TFDVSJOH TDSFX

5JHIUFO 4USBJO 3FMJFG TDSFXT

 

 

 

 

 

(BT 3FRVJSFNFOUT (BT .PEFMT 0OMZ

64

 

$"

5IF JOTUBMMBUJPO NVTU DPOGPSN XJUI -PDBM$PEFT PS JO UIF BCTFODF PG-PDBM$PEFT UP UIF /BUJPOBM 'VFM (BT $PEF "/4* ; /'1" PS UIF $BOBEJBO /BUVSBM (BT BOE 1SPQBOF *OTUBMMBUJPO $PEF $4" #

8"3/*/(

&YQMPTJPO )B[BSE

*OTUBMMBUJPOT NVTU CF QFSGPSNFE CZ B RVBMJGJFE PS MJDFOTFE DPOUSBDUPS QMVNCFS PS HBTGJUUFS RVBMJGJFE PS MJDFOTFE CZ UIF TUBUF QSPWJODF PS SFHJPO XIFSF UIJT BQQMJBODF JT CFJOH JOTUBMMFE

6TF B OFX "(" PS $4" BQQSPWFE HBT TVQQMZ MJOF

*OTUBMM B TIVU PGG WBMWF JO BO BDDFTTJCMF QMBDF

0OMZ VTF B HBT TIVU PGG WBMWF BQQSPWFE GPS VTF XJUIJO UIF TUBUF QSPWJODF PS SFHJPO XIFSF UIJT BQQMJBODF JT CFJOH JOTUBMMFE

4FDVSFMZ UJHIUFO BMM HBT DPOOFDUJPOT

*G DPOOFDUJOH UP -1(BT IBWF B RVBMJGJFE QFSTPO NBLF TVSF HBT QSFTTVSF EPFT OPU FYDFFE w DN XBUFS DPMVNO

'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI FYQMPTJPO PS GJSF

(BT UZQF

:PVS ESZFS NVTU IBWF UIF DPSSFDU CVSOFS GPS UIF UZQF PG HBT JO ZPVS IPNF #VSOFS JOGPSNBUJPO JT MPDBUFE PO UIF SBUJOH QMBUF MPDBUFE PO UIF SFBS PG UIF DPOTPMF *G UIJT JOGPSNBUJPO EPFT OPU BHSFF XJUI UIF UZQF PG HBT BWBJMBCMF JO ZPVS IPNF DPOUBDU ZPVS MPDBM 'JTIFS 1BZLFM TVQQMJFS PS TFSWJDF DFOUFS

/BUVSBM (BT

5IJT ESZFS JT TVQQMJFE SFBEZ GPS VTF XJUI /BUVSBM (BT

*U JT EFTJHO DFSUJGJFE CZ 6- *OUFSOBUJPOBM GPS -11SPQBOF PS #VUBOF (BTFT XJUI UIF BQQSPQSJBUF DPOWFSTJPO

-1(BT $POWFSTJPO

*G UIF ESZFS JT UP CF PQFSBUFE PO -1-JRVJE1SPQBOF PS #VUBOF (BT UIF ESZFS NVTU CF DPOWFSUFE 5P EP TP VTF POMZ UIF BQQSPWFE 'JTIFS 1BZLFM DPOWFSTJPO LJU MJTUFE JO "DDFTTPSJFT PO QBHF %P OPU VTF XJUI B EJGGFSFOU HBT XJUIPVU DPOTVMUJOH UIF TFSWJOH HBT TVQQMJFS

5IF ESZFS NVTU CF DPOWFSUFE GPS TBGF BOE QSPQFS QFSGPSNBODF CZ RVBMJGJFE TFSWJDF PS JOTUBMMBUJPO QFSTPOFM

$POWFSTJPO LJUT GPS /BUVSBM BOE -1(BT BSF BWBJMBCMF GSPN ZPVS MPDBM 'JTIFS 1BZLFM %FBMFS TFF "DDFTTPSJFT QBHF *G PUIFS DPOWFSTJPOT BSF SFRVJSFE DIFDL XJUI ZPVS MPDBM HBT VUJMJUZ GPS TQFDJGJD JOGPSNBUJPO DPODFSOJOH DPOWFSTJPO SFRVJSFNFOUT

$POOFDUJOH (BT UP :PVS %SZFS (BT .PEFMT 0OMZ

6TF DPNQPVOE PS UISFBE UBQF BQQSPQSJBUF UP UIF HBT UZQF UIBU JT UP CF VTFE /BUVSBM PS -1(BT PO UIF NBMF UISFBET PG BMM OPO GMBSFE DPOOFDUJPOT

/FWFS VTF BO PQFO GMBNF UP UFTU GPS HBT MFBLT

5IJT ESZFS XJMM PQFSBUF TBUJTGBDUPSJMZ VQ UP BMUJUVEFT PG GU N BCPWF TFB MFWFM BU UIF #56 SBUJOH JOEJDBUFE PO UIF NPEFM TFSJBM QMBUF #VSOFS JOQVU BEKVTUNFOUT NBZ CF SFRVJSFE JG PQFSBUJOH BCPWF UIJT FMFWBUJPO

5IF ESZFS NVTU CF JTPMBUFE GSPN UIF HBT TVQQMZ QJQJOH TZTUFN CZ DMPTJOH UIF TVQQMZ TIVU PGG WBMWF EVSJOH BOZ QSFTTVSF UFTUJOH PG UIF HBT TVQQMZ QJQJOH TZTUFN

(BT *HOJUJPO

5IJT ESZFS IBT BO BVUPNBUJD JHOJUJPO TZTUFN UP JHOJUF UIF CVSOFS 5IFSF JT OP QJMPU GMBNF CVSOJOH JO UIJT ESZFS

$POOFDUJOH UP UIF (BT 4VQQMZ

5IF HBT TVQQMZ MJOF TIPVME CF JODI

"O JOEJWJEVBM NBOVBM TIVU PGG WBMWF NVTU CF JOTUBMMFE PO UIF HBT TVQQMZ MJOF XJUIJO GU N PG UIF ESZFS JO BDDPSEBODF XJUI UIF /BUJPOBM 'VFM (BT $PEF "/4* ; /'1" GPS UIF 6OJUFE 4UBUFT PS JO BDDPSEBODF XJUI UIF # /BUVSBM (BT BOE 1SPQBOF *OTUBMMBUJPO $PEF GPS $BOBEB

"O ʔcʊ JODI /15 QMVHHFE UBQQJOH NVTU CF JOTUBMMFE UP BMMPX UIF HBT JOMFU QSFTTVSF UP CF DIFDLFE *U NVTU CF BDDFTTJCMF GPS UIF UFTU HBVHF DPOOFDUJPO BOE JNNFEJBUFMZ VQTUSFBN PG UIF HBT DPOOFDUJPO UP UIF ESZFS

ʔcʊw/15 QMVHHFE UBQQJOH

(BT TIVUoPGG WBMWF

ʔcʄw/15 HBT TVQQMZ MJOF

$POOFDUJOH (BT UP :PVS %SZFS (BT .PEFMT 0OMZ 64

$"

" MJTUFE DPOOFDUPS JO DPNQMJBODF XJUI "/4* ; $4" NVTU CF VTFE UP DPOOFDU UIF ESZFS UP UIF HBT TVQQMZ

*G GMFYJCMF UVCJOH JT VTFE BO FMCPX TIPVME CF JOTUBMMFE PO UIF QJQF BU UIF CBDL PG UIF ESZFS GPS UIF GMFYJCMF UVCF UP CF DPOOFDUFE UP 5IJT XJMM NJOJNJ[F EBNBHF UP UIF UVCF XIFO UIF ESZFS JT NPWFE CBDL 6TF B GMFYJCMF UVCJOH DPOOFDUJPO LJU UIBU IBT EFTJHOFE GPS VTF PO B DMPUIFT ESZFS 5IJT LJU TIPVME IBWF UIF VOJPOT OFDFTTBSZ UP KPJO UP UIF FOET PG UIF UVCJOH #F TVSF UP GPMMPX BMM JOTUSVDUJPOT TVQQMJFE XJUI UIF LJU

$PQQFS UVCJOH TIPVME OPU CF VTFE GPS /BUVSBM (BT BOE JG VTFE GPS -1(BT JU NVTU CF-1(BT DPNQBUJCMF

%JTDPOOFDU BOE EJTDBSE PME GMFYJCMF UVCJOH

5IF HBT QJQF UIBU DPNFT PVU PG UIF SFBS PG ZPVS ESZFS IBT PO JU B ʖcʊw/15 NBMF UISFBE 3FNPWF UIF QSPUFDUJWF DBQ BOE BQQMZ TFBMJOH DPNQPVOE PS UBQF UP UIF UISFBE 5ISFBE TFBMBOU TIPVME CF BQQSPQSJBUF GPS UIF UZQF PG HBT UP CF VTFE

"QQMZ UISFBE TFBMBOU

3FNPWF DBQ

&MCPX SFRVJSFE

ʖcʊw/15 QJQF UISFBE

GPS GMFYJCMF UVCJOH

$PNQMFUJOH UIF $POOFDUJPO

6TF XSFODIFT UP UJHIUFO BMM KPJOUT CVU EP OPU PWFS UJHIUFO

0QFO UIF HBT TVQQMZ WBMWF BOE DIFDL BMM KPJOUT CZ CSVTIJOH PO B OPO DPSSPTJWF MFBL EFUFDUJOH TPMVUJPO #VCCMJOH XJMM JOEJDBUF B MFBL *G BOZ MFBLT BSF GPVOE DMPTF UIF WBMWF JNNFEJBUFMZ BOE DPSSFDU UIF MFBLT 3FUFTU BOE SFQFBU VOUJM OP MFBLT BSF GPVOE

-FWFM .BDIJOF

$IFDL UIF ESZFS JT MFWFM BOE NBLF OFDFTTBSZ BEKVTUNFOUT UP UIF GSPOU MFWFMMJOH GFFU 5IF SFBS MFWFMMJOH GFFU BSF TFMG BEKVTUJOH

'JOBM *OTUBMMBUJPO $IFDL -JTU

$IFDL UIBU

/P QMBTUJD PS GMFYJCMF NFUBM GPJM JT VTFE JO UIF FYIBVTU EVDUJOH

&YIBVTU JT SJHJE EVDUJOH PS UIJDL XBMM GMFYJCMF NFUBM EVDUJOH

"MM KPJOUT JO UIF EVDUJOH BSF NBEF XJUI EVDU UBQF *U NVTU OPU CF DPOOFDUFE XJUI TDSFXT PS PUIFS GBTUFOJOH EFWJDFT XIJDI FYUFOE JOUP UIF JOTJEF PG UIF EVDU

%VDUJOH JT DMFBO BOE JT DPOOFDUFE UP UIF ESZFS

*OTFSUT BSF GJUUFE UP UIF UXP GSPOU GFFU%SZFS JT MFWFM BDSPTT UIF GSPOU

"EEJUJPOBMMZ GPS &MFDUSJD %SZFS .PEFMT 0OMZ $IFDL

*G JOTUBMMBUJPO JT 7 TQFDJBM FMFNFOU LJU IBT CFFO GJUUFE TFF QBHF

%SZFS JT QMVHHFE PS EJSFDUMZ XJSFE JOUP BO BQQSPWFE GJUUJOH BOE JT QSPQFSMZ HSPVOEFE

%SZFS TUBSUT IFBUT DPPMT BOE TIVUT PGG

$VTUPNFS IBT CFFO TIPXO IPX UP VTF UIF ESZFS

"EEJUJPOBMMZ GPS (BT %SZFS .PEFMT 0OMZ $IFDL

%SZFS JT QMVHHFE JOUP BO BQQSPWFE GJUUJOH BOE JT QSPQFSMZ HSPVOEFE

"MM GJUUJOHT JO UIF HBT MJOF BSF UFTUFE GPS MFBLT

&YIBVTU UFNQFSBUVSF JODSFBTFT UP DPOGJSN JHOJUJPO IBT PDDVSSFE o *G JHOJUJPO EPFT OPU PDDVS JOJUJBMMZ JU NBZ CF EVF UP BJS JO UIF HBT MJOF PS MPX WPMUBHF QPXFS TVQQMZ o 5IF HBT SFHVMBUPS WBMWF NBZ GBJM UP PQFO JG UIF QPXFS TVQQMZ GBMMT CFMPX 7PMUT o *G UIF HBT GBJMT UP GMPX PS EPFT OPU JHOJUF UIF ESZFS XJMM BVUPNBUJDBMMZ TXJUDI PGG

$VTUPNFS IBT CFFO TIPXO IPX UP VTF UIF ESZFS

/PUF

"MM ESZFST IBWF B ESVN SFWFSTBM GFBUVSF UP SFEVDF DMPUIFT UBOHMF 5ISPVHIPVU UIF ESZJOH DZDMF UIF NPUPS XJMM SVO GPS GPVS NJOVUFT UIFO TUPQ BOE SVO JO UIF PQQPTJUF EJSFDUJPO GPS GPSUZ TFDPOET CFGPSF SFWFSTJOH BHBJO

'FBUVSFT

64

 

$"

4NBSU -PBEJOH

5IF OFX FSHPOPNJD EFTJHO PG UIJT ESZFS NFBOT MFTT CFOEJOH 4JNQMZ NPWF DMPUIFT GSPN UIF XBTIFS UP UIF ESZFS XJUI NJOJNBM FGGPSU

4VQFSJPS $MPUIFT $BSF

4VQFSJPS DMPUIFT DBSF JT BDDPNQMJTIFE CZ BO FGGJDJFOU IJHI BJSGMPX GBO BOE DBSFGVM IFBU DPOUSPM 5IF 4NBSU-PBEESZFS QSPWJEFT UIF SJHIU IFBU GPS UFNQFSBUVSF TFOTJUJWF EFMJDBUF BSUJDMFT XIJMF TUJMM FGGJDJFOUMZ ESZJOH NPSF SPCVTU SFHVMBS BOE EFOJN MPBET

3FWFSTF "DUJPO 5VNCMJOH

5IF ESVN SFWFSTFT SFHVMBSMZ TP ZPVS DMPUIFT ESZ NPSF FWFOMZ XJUIPVU SPQJOH PS UBOHMJOH

-JOU#VDLFU

5IF MJOU GJMUFS JT BVUPNBUJDBMMZ TDSBQFE DMFBO EVSJOH UIF ESZJOH DZDMF BOE UIF MJOU JT EFQPTJUFE JOUP UIF MJOU CVDLFU /P UPVDIJOH PS TDSBQJOH MJOU BOZ NPSF "JSGMPX JT NPSF FGGJDJFOU BT JU JT OFWFS SFTUSJDUFE CZ B CMPDLFE GJMUFS

1FSGFDU XJUI UIF 'JTIFS 1BZLFM 4NBSU %SJWF¥ 8BTIFS

5IF ESZFS DPNCJOFE XJUI UIF 4NBSU%SJWF¥ XBTIFST TVQFSJPS TQJO QFSGPSNBODF BOE RVJDL DZDMF UJNFT XJMM DVU MBVOESZ UVSO BSPVOE UJNF CZ VQ UP POF UIJSE SFEVDJOH UIF UJNF ZPV TQFOE EPJOH MBVOESZ

4UBJOMFTT 4UFFM %SVN

#FJOH TUBJOMFTT TUFFM UIJT ESVN JT OPU POMZ NPSF IZHJFOJD JUT BMTP NPSF SFTJMJFOU BOE FBTJFS UP LFFQ MPPLJOH HPPE

0QFSBUJOH *OTUSVDUJPOT $POUSPM 1BOFM

" 4PSUJOH

4PSU DMPUIFT PG TJNJMBS UZQFT BOE MPBET UIBU UBLF TJNJMBS UJNFT UP ESZ 3FGFS UP 4PSUJOH QBHF

# -PBEJOH

-PBEDMPUIFT OP IJHIFS UIBO UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO PG UIF MJOU CVDLFU 3FGFS UP-PBEJOHQBHF

$ -JOU#VDLFU

$IFDL UP TFF JG UIF MJOU CVDLFU OFFET FNQUZJOH &NQUZ CFGPSF UIF MJOU SFBDIFT UIF UPQ PG UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO SFGFS UP-JOU#VDLFU QBHF

&NQUZ CFGPSF UIJT MFWFM JT SFBDIFE

)

%

&

'

% 1SFTT 1PXFS

& 8SJOLMF 'SFF

5IJT PQUJPO SFEVDFT UIF MJLFMJIPPE PG XSJOLMFT GPSNJOH JO HBSNFOUT XIFO UIF ESZJOH DZDMF IBT GJOJTIFE CZ QFSJPEJDBMMZ UVNCMJOH UIF DMPUIFT XJUIPVU IFBU 5IJT GFBUVSF DBO CF VTFE JO DPOKVODUJPO XJUI BOZ DZDMF 3FGFS UP QBHF

' 4NBSU 5PVDI $ZDMFT

$IPPTF UIF 4NBSU 5PVDI DZDMF UIBU NPTU SFQSFTFOUT UIF JUFNT JO ZPVS MPBE :PVS ESZFS EFGBVMUT UPUIF3&(6-"3DZDMF UP DIBOHF JU QSFTT BOZ PG UIF PUIFS DZDMF CVUUPOT

$POUSPM 1BOFM

64 $"

( "VUP 4FOTJOH

5IFSF BSF GJWF BVUPNBUJD ESZOFTT MFWFMT %".1 %".1 %3: %3: %3: &953" %3: "/% &953" %3: 5IFTF GJWF TFUUJOHT ESZ ZPVS DMPUIFT UP EJGGFSFOU EFHSFFT EFQFOEJOH PO UIF MFWFM PG ESZOFTT ZPV XPVME MJLF

&953" %3: o 5IJT JT NBJOMZ GPS JUFNT UIBU ZPV XBOU UP TUPSF JF QMBDF JO B ESBXFS DVQCPBSE PS XBSESPCF #Z VTJOH UIJT TFUUJOH ZPV FMJNJOBUF UIF QPTTJCJMJUZ PGANVTUZ TNFMMT UIBU DPNNPOMZ PDDVS XIFO JUFNT BSF TUPSFE JO B EBNQ TUBUF

%3: o %SJFT DMPUIFT UP B MFWFM XIFSF UIFZ BSF DPOTJEFSFEAESZ TP HBSNFOUT DBO CF XPSO JNNFEJBUFMZ

%".1 o %SJFT UIF DMPUIFT UP B MFWFM XIFSF UIFZ BSF DPOTJEFSFEANPJTU *U JT EFTJHOFE GPS EFMJDBUF MJHIU XFJHIU GBCSJDT BOE BSUJDMFT PG DMPUIJOH XIJDI ZPV XBOU UP JSPO ESZ

(

* +

) %SZJOH 1SPHSFTT

5IFTF MJHIUT TIPX UIF ESZJOH QSPHSFTT TP ZPV DBO TFF BU B HMBODF XIFSF UIF ESZFS JT BU

* 5JNF %SZ

4NBSU-PBEIBT UISFF UJNFE DZDMFT 5IFTF DZDMFT IBWF TFU ESZJOH UJNFT PG FJUIFS PS NJOVUFT BOE JODMVEF B $00- %08/ GVODUJPO *G TFMFDUFE ZPVS ESZFS XJMM ESZ GPS UIF TQFDJGJFE QFSJPE PG UJNF

+ 4UBSU

1SFTT 45"35 1"64& UP TUBSU ZPVS NBDIJOF

2VJDL 4UBSU

8"3/*/(

'JSF )B[BSE

0OMZ ESZ GBCSJDT UIBU IBWF CFFO XBTIFE XJUI XBUFS

%P OPU VTF IFBU UP ESZ BSUJDMFT DPOUBJOJOH GPBN SVCCFS PS TJNJMBSMZ UFYUVSFE SVCCFS MJLF NBUFSJBMT %SZ PO UIF "JS %SZ DZDMF

" DMPUIFT ESZFS QSPEVDFT DPNCVTUJCMF MJOU BOE NVTU CF FYIBVTUFE PVUEPPST 5BLF DBSF UP QSFWFOU UIF BDDVNVMBUJPO PG MJOU BSPVOE UIF FYIBVTU PQFOJOH BOE JO UIF TVSSPVOEJOH BSFB

'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI PS QFSTPOBM JOKVSZ

8"3/*/(

&YQMPTJPO )B[BSE

,FFQ GMBNNBCMF NBUFSJBMT BOE WBQPST TVDI BT HBTPMJOF BXBZ GSPN ESZFS

/P XBTIFS DBO DPNQMFUFMZ SFNPWF PJM

%P OPU ESZ BOZUIJOH UIBU IBT FWFS IBE HBTPMJOF PJM PS BOZUIJOH GMBNNBCMF PO JU JODMVEJOH DPPLJOH PJMT

'BJMVSF UP GPMMPX UIFTF JOTUSVDUJPOT DBO SFTVMU JO EFBUI PS QFSTPOBM JOKVSZ

1SFTT 108&3

4FMFDU $ZDMF

$IPPTF IPX ESZ ZPV 1SFTT 45"35

 

 

 

 

 

XBOU ZPVS DMPUIFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*G ZPV XBOU UP SFEVDF XSJOLMFT

QSFTT 83*/,-&'3&&

6TJOH :PVS %SZFS

64

 

$"

$IFDL UIF DBSF MBCFMT JOTJEF UIF HBSNFOUT UP EFUFSNJOF XIFUIFS UIF HBSNFOU NBOVGBDUVSFS SFDPNNFOET UVNCMF ESZJOH TFF DBSF MBCFM TFDUJPO

4PSUJOH

*U JT CFTU UIBU ZPV TPSU ZPVS HBSNFOUT CFGPSF QMBDJOH UIFN JOUP UIF ESZFS 4PSU JOUP MPBET PG TJNJMBS UZQFT BOE MPBET UIBU UBLF TJNJMBS UJNFT UP ESZ

)FBWJFS JUFNT FH UPXFMT U TIJSUT BOE GMBOOFM TIFFUT BSF CFTU ESJFE TFQBSBUFMZ GSPN MJHIUXFJHIU JUFNT FH TZOUIFUJDT QPMZ DPUUPO TIFFUT BOE TIJSUT 5IJT QSFWFOUT UIF QPTTJCJMJUZ PG TPNF JUFNT CFDPNJOH PWFS ESJFE XIJMTU PUIFST BSF TUJMM EBNQ *U XJMM BMTP IFMQ UP FYUFOE UIF MJGF PG ZPVS DMPUIJOH BOE MJOFO

%SZJOH ZPVS DMPUIFT BT TPPO BT UIF XBTIFS IBT GJOJTIFE XJMM EFDSFBTF UIF DIBODF PG XSJOLMFT BOE UIF DIBODF PG EZF USBOTGFS GSPN DPMPSFE JUFNT UP XIJUF JUFNT

8F SFDPNNFOE UIBU BSUJDMFT PG DMPUIJOH XJUI TDSFFO QSJOUJOH BSF UVSOFE JOTJEF PVU UP FOTVSF UIF TDSFFO QSJOUJOH EPFT OPU TUJDL UP UIF ESVN (BSNFOUT XJUI IPPLT PS [JQQFST OFFE UP CF GBTUFOFE BOE XIFSF QPTTJCMF UVSOFE JOTJEF PVU 1MBDF VOEFSHBSNFOUT JO B OFU CBH UP QSPWJEF QSPUFDUJPO GSPN PUIFS JUFNT JO UIF MPBE

-PBEJOH

(BSNFOUT OFFE UP CF MPBEFE QSPQFSMZ UP SFEVDF UIF MJLFMJIPPE PG UIFN XSJOLMJOH BOE UP FOTVSF UIF MPBE JT ESJFE FWFOMZ .BLF TVSF UIFSF JT BNQMF SPPN GPS UIF HBSNFOUT UP UVNCMF GSFFMZ XIJMF ESZJOH -PBEJO UFSNT PG UIF TQBDF UIF HBSNFOUT UBLF VQ XIFO ESZ SBUIFS UIBO XIFO UIFZ BSF XFU

5IF HFOFSBM SVMF JT POF XBTI MPBE POF ESZFS MPBE

0OMZ MPBE UIF ESZFS VQ UP UIF UPQ PG UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO PG UIF MJOU CVDLFU -PBEJOHBOZ IJHIFS NBZ SFTVMU JO VOFWFO ESZJOH UBOHMJOH XSJOLMJOH BOE UIF ESZFS CFDPNJOH PWFSMPBEFE

*U JT B HPPE JEFB UP ESZAQFSNBOFOU QSFTT UZQF HBSNFOUT UPHFUIFS JO B TFQBSBUF DZDMF XJUI UIF 83*/,-&'3&& PQUJPO UVSOFE PO 5IJT XJMM IFMQ SFEVDF XSJOLMFT BOE UIF OFFE GPS JSPOJOH

-PBEOP IJHIFS UIBO IFSF

6TJOH :PVS %SZFS

-JOU#VDLFU

5IF 4NBSU-PBEESZFST MJOU SFNPWBM TZTUFN JT VOJRVF 6OMJLF PUIFS ESZFST UIF4NBSU-PBEESZFS BVUPNBUJDBMMZ SFNPWFT UIF MJOU GPS ZPV o BMM ZPV IBWF UP EP JT UJQ UIF MJOU PVU

5IF MJOU GJMUFS JT IJEEFO CFIJOE UIF MJOU CVDLFU "T UIF BJS QBTTFT UISPVHI UIJT GJMUFS UIF MJOU JT DBVHIU PO UIF GJOF NFTI 0ODF UIF MJOU JT BCPVU ʔcʊw NN UIJDL JU DPNFT JOUP DPOUBDU XJUI B TDSBQFS XIJDI EFQPTJUT JU JOUP UIF CVDLFU 5IJT QSPDFTT JT BVUPNBUJDBMMZ QFSGPSNFE FWFSZ UJNF MJOU CVJMET VQ PO UIF GJMUFS

"QBSU GSPN UIF CFOFGJU PG OPU IBWJOH UP TDSBQF UIF MJOU BGUFS FWFSZ DZDMF JU BMTP NFBOT UIF ESZJOH FGGJDJFODZ JT OPU BGGFDUFE CZ MJOU CVJME VQ EVSJOH UIF ESZJOH DZDMF

5IF MJOU CVDLFU JT MPDBUFE JOTJEF UIF ESZFS PO UIF MFGU IBOE TJEF :PV DBO SFNPWF JU CZ HFOUMZ QVMMJOH UIF IBOEMF BOE MJGUJOH PVUXBSET *U TMPUT FBTJMZ CBDL JOUP QMBDF

5IJT MJOU CVDLFU EPFT OPU OFFE UP CF DMFBOFE BT SFHVMBSMZ BT PUIFS ESZFST MJOU GJMUFST 5IF MJOU CVDLFU POMZ OFFET UP CF FNQUJFE CFGPSF UIF MJOU SFBDIFT UIF UPQ PG UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO

&NQUZ CFGPSF UIJT MFWFM JT SFBDIFE

*U JT JNQPSUBOU UIBU ZPV SVO ZPVS ESZFS XJUI UIF MJOU CVDLFU JO QMBDF BU BMM UJNFT

1PXFS

5P UVSO PO ZPVS ESZFS QSFTT UIF 108&3 CVUUPO MPDBUFE BU UIF UPQ MFGU IBOE DPSOFS PG UIF DPOUSPM QBOFM

6TJOH :PVS %SZFS

64

 

$"

4FMFDUJOH B $ZDMF

:PVS ESZFS IBT B OVNCFS PG 4."35 506$) $:$-&4UIBU DBO CF VTFE UP ESZ EJGGFSFOU UZQFT PG HBSNFOUT

4FMFDU B ESZJOH DZDMF UIBU NBUDIFT UIF UZQF PG MPBE ZPV BSF ESZJOH %JGGFSFOU GBCSJDT IBWF EJGGFSFOU ESZJOH SFRVJSFNFOUT TP JU JT JNQPSUBOU UP DIPPTF UIF DZDMF UIBU CFTU EFTDSJCFT UIF MPBE *G ZPVS MPBE DPOUBJOT NBJOMZ EFMJDBUF JUFNT JU JT CFTU ZPV TFMFDU UIF %&-*$"5&DZDMF

"MXBZT GPMMPX NBOVGBDUVSFST DBSF MBCFM JOTUSVDUJPOT XIFO ESZJOH

*G ZPV BSF VOTVSF PG UIF UFNQFSBUVSF UP TFMFDU GPS B MPBE JUT CFTU UP TFMFDU B MPXFS IFBU SBUIFS UIBO B IJHIFS IFBU FH UIF %&-*$"5&PS 1&3."/&/5 13&44 DZDMF JOTUFBE PG UIF3&(6-"3DZDMF

"*3 %3: o 'PS JUFNT SFRVJSJOH ESZJOH XJUIPVU IFBU 1FSGFDU GPS BJSJOH DMPUIFT PS UP GSFTIFO VQ HBSNFOUT UIBU IBWF CFFO QBDLFE JO B TVJUDBTF PS ESBXFS

%&-*$"5& o 'PS IFBU TFOTJUJWF JUFNT UIJT DZDMF VTFT B MPX IFBU 6TF UIJT TFUUJOH XIFO DBSF MBCFMT SFDPNNFOE MPX IFBU TFUUJOHT PS GPS HBSNFOUT XJUI B TZOUIFUJD GJCFS DPOUFOU XIFSF PWFSIFBUJOH DPVME DBVTF EBNBHF UP GJCFST

1&3."/&/5 13&44 o 'PS ESZJOH MJHIUXFJHIU GBCSJDT " NFEJVN IFBU JT VTFE UP SFEVDF XSJOLMFT *EFBM GPS MJHIUXFJHIU DPUUPOT DBTVBMT BOE JUFNT MBCFMMFEiUVNCMF ESZ XJUI B NFEJVN IFBUw 5IJT DZDMF BVUPNBUJDBMMZ TFMFDUT UIF83*/,-&'3&& PQUJPO UP SFEVDF XSJOLMFT

3&(6-"3 o 'PS ESZJOH HFOFSBM DPUUPOT TVDI BT TIFFUT TXFBUT BOE LOJUT 5IJT DZDMF VTFT B IJHI IFBU UP ESZ DMPUIFT RVJDLMZ 4VJUBCMF GPS HBSNFOUT MBCFMMFEiUVNCMF ESZw

%&/*. o 'PS ESZJOH EFOJNT PS TJNJMBS IFBWZXFJHIU JUFNT MJLF KFBOT BOE UIJDL UPXFMT XIJDI BSF CVMLZ PS IBWF UIJDL TFBNT 5IF %&/*. $ZDMF IBT CFFO UBJMPSFE UP BEFRVBUFMZ ESZ UIFTF JUFNT

6TJOH :PVS %SZFS

8SJOLMF 'SFF

.JOJNJ[FT UIF MJLFMJIPPE PG XSJOLMFT GPSNJOH JO DMPUIFT JG ZPV BSF OPU BCMF UP VOMPBE UIF ESZFS TUSBJHIU BXBZ

83*/,-&'3&& SPUBUFT UIF ESVN QFSJPEJDBMMZ BGUFS UIF DZDMF IBT GJOJTIFE UVNCMJOH BOE CMPXJOH DPPM BJS UISPVHI UIF DMPUIFT UP FOTVSF UIFZ SFNBJO XSJOLMF GSFF83*/,-&'3&& VTFT WFSZ MJUUMF QPXFS BOE XJMM DPOUJOVF GPS VQ UP IST PS VOUJM UIF ESZFS JT UVSOFE PGG "GUFS DPNQMFUJOH FBDI UVNCMF4NBSU-PBEXJMM HJWF BOA&OE PG $ZDMF CFFQ UP SFNJOE ZPV UIBU UIF MPBE JT ESZ BOE DBO CF SFNPWFE

5P TUPQ 83*/,-&'3&& QSFTT FJUIFS 108&3 PS 45"35 1"64&4NBSU-PBEXJMM PQFO UIF ESVN EPPS BOE VOMPDL UIF MJE TP ZPV DBO SFNPWF ZPVS DMPUIFT

83*/,-&'3&& DBO CF TFMFDUFE PO BOZ DZDMF BOE DBO CF UVSOFE 0/ PS 0'' BU BOZ UJNF EVSJOH UIF DZDMF 5IJT PQUJPO JT BVUPNBUJDBMMZ TFMFDUFE PO UIF 1FSNBOFOU 1SFTT DZDMF

8IJMF 83*/,-&'3&& JT JO NPUJPO POMZ UIF83*/,-&'3&& MJHIU UIF$:$-&MJHIU BOE UIF-*%-0$,&%MJHIU XJMM CF MJU

4FMFDUJOH UIF %SZOFTT -FWFM

5IF EFTJSFE ESZOFTT MFWFM DBO CF BMUFSFE 5IFSF BSF GJWF ESZOFTT MFWFMT UP DIPPTF CFUXFFO

&953" %3:

%3: &953" %3:

%3:

%".1 %3:

%".1

3FGFS UP QBHF GPS %SZOFTT -FWFMEFTDSJQUJPOT

5IF ESZFS EFGBVMUT UP UIF %3: TFUUJOH 5P DIBOHF UIJT QSFTT FJUIFS UIF VQ PS EPXO BSSPX UP NPWF UP ZPVS EFTJSFE ESZOFTT MFWFM *G ZPV DIPPTF UIF %".1 %3: PS %3: &953" %3: TFUUJOH UXP MJHIUT XJMM CF EJTQMBZFE

"U UIF FOE PG UIF DZDMF JG UIF DMPUIFT BSF TUJMM EBNQ PS BSF UPP ESZ OFYU UJNF KVTU BEKVTU UIF ESZOFTT MFWFM PO UIF UPVDI QBE UP NFFU ZPVS QFSTPOBM QSFGFSFODFT

6TJOH :PVS %SZFS

64

 

$"

4FMFDUJOH UIF %SZJOH 1SPDFTT

5IFSF BSF UXP XBZT JO XIJDI ZPVS ESZFS JT BCMF UP ESZ DMPUIFT CZ VTJOH "650 4&/4*/( PS CZ VTJOH 5*.& %3:

"650 4&/4*/(

8IFO "650 4&/4*/( JT TFMFDUFE 4NBSU-PBEBVUPNBUJDBMMZ TFOTFT UIF ESZOFTT MFWFM PG UIF MPBE BOE UVSOT PGG XIFO UIF DMPUIFT BSF ESZ4NBSU-PBET JOUFSOBM DPNQVUFS NFBTVSFT UIF NPJTUVSF DPOUFOU PG UIF MPBE VTJOH NFUBM TFOTJOH CBST BOE UPHFUIFS XJUI B UFNQFSBUVSF TFOTPS EFUFSNJOF XIFO UIF DMPUIFT IBWF SFBDIFE UIF TFMFDUFE ESZOFTT MFWFM 3FGFS UP QBHFo 4FMFDUJOH UIF %SZOFTT-FWFM

'PS PQUJNVN DMPUIFT DBSF NBUDI UIF DZDMF UP UIF MPBE "650 4&/4*/( PGUFO QSPWJEFT UIF CFTU SFTVMUT BOE MFBET UP MPXFS FOFSHZ DPTUT UIBO 5*.& %3:

5*.& %3:

5IFSF BSF UISFF UJNFE DZDMFT :PV DBO DIPPTF CFUXFFOBOE NJOVUFT " $00- %08/ QFSJPE PG NJOVUFT JT JODMVEFE JO UIF NJOVUF BOE NJOVUF DZDMF 5IF NJOVUF DZDMF IBT B NJOVUF $00- %08/ QFSJPE

5P TFMFDU B UJNFE DZDMF QSFTT UIF EPXO BSSPX PO UIF 5*.& %3: TFMFDUJPO 5IF "650 4&/4*/( MJHIU XJMM TXJUDI PGG /PX TFMFDU UIF UJNF ZPV XBOU ZPVS ESZFS UP SVO GPS

5ISPVHIPVU UIF DZDMF UIF QSPHSFTT MJHIUT BCPWF UIF 4."35 506$) $:$-&CVUUPOT TJHOBM ZPVS MPBET QSPHSFTT 5IJT JT BO JOEJDBUJPO PG IPX ESZ ZPVS MPBE JT 5IF MPBE XJMM DPOUJOVF ESZJOH VOUJM UIF UJNF ZPV IBWF TFU IBT FMBQTFE

%VSJOH5*.& %3: UIF ESZFS EPFT OPU TFOTF XIFO UIF DMPUIFT BSF ESZ 5IJT NBZ DBVTF PWFS ESZJOH 8F SFDPNNFOE UIBU ZPV ESZ ZPVS DMPUIFT GPS B TMJHIUMZ TIPSUFS UJNF UIBO ZPV UIJOL UIFZ OFFE PS DIFDL PO UIFN SFHVMBSMZ UP BWPJE PWFS ESZJOH

#FHJOOJOH %SZJOH $ZDMF

0ODF ZPV IBWF DIPTFO BMM ZPVS EFTJSFE TFUUJOHT QSFTT 45"35 1"64& MPDBUFE PO UIF SJHIU IBOE TJEF PG UIF DPOUSPM QBOFM

:PV XJMM IFBS B GFX OFX TPVOET UIBU ZPV NBZ OPU IBWF IFBSE GSPN ZPVS QSFWJPVT ESZFS 5IFTF OPJTFT BSF OPSNBM BOE BSF SFMBUFE UP 4NBSU-PBEMPDLJOH UIF MJE BOE DMPTJOH UIF ESVN EPPS

6TJOH :PVS %SZFS

4UPQQJOH :PVS %SZFS

:PVS 4NBSU-PBEESZFS DBO CF TUPQQFE EVSJOH BOZ TUBHF PG UIF ESZJOH QSPDFTT UP BMMPX ZPV UP DIFDL PO ZPVS MPBE PS BEE SFNPWF DMPUIFT

5P EP UIJT QSFTT 45"35 1"64& 5IFSF XJMM CF B TMJHIU EFMBZ BT UIF ESVN TMPXT EPXO BOE TUPQT JO UIF PQFO QPTJUJPO BQQSPYJNBUFMZ TFDPOET %VSJOH UIF PQFOJOH TFRVFODF UIF -*%-0$,&%MJHIU XJMM GMBTI PODF UIF ESVN JT TUBUJPOBSZ UIF MJHIU XJMM CF FYUJOHVJTIFE ZPV DBO UIFO PQFO UIF MJE

/PUF

*G UIF DZDMF JT JOUFSSVQUFE CFGPSF JU QSPHSFTTFT JOUP $00- %08/ QBSUT PG UIF ESVN NBZ CF IPU

5P TUBSU ZPVS ESZFS BHBJO QSFTT 45"35 1"64&

$IBOHJOH $ZDMFT %VSJOH 0QFSBUJPO

*G ZPV XJTI UP DIBOHF UIF ESZJOH DZDMF ZPV IBWF DIPTFO BGUFS UIF NBDIJOF IBT BMSFBEZ CFHVO ESZJOH QSFTT ZPVS OFX DZDMF TFMFDUJPO PO UIF DPOUSPM QBOFM *G UIF QSPHSFTT MJHIUT IBWF CFHVO UP BEWBODF UISPVHI UIF DZDMF ZPV XJMM OFFE UP UVSO UIF ESZFS PGG BOE TUBSU BGSFTI

'BCSJD 4PGUFOFS 4IFFUT

*G ZPV XBOU UP VTF GBCSJD TPGUFOFS TIFFUT ZPV NVTU FOTVSF UIBU UIFZ BSF MBCFMMFEiESZFS TBGFw "MXBZT GPMMPX UIF JOTUSVDUJPOT PO UIF QBDLBHJOH %P OPU QMBDF UIFN JO B ESZFS XJUI XBSN DMPUIFT BT UIFSF JT B DIBODF UIF GBCSJD TPGUFOFS NBZ TUBJO DMPUIFT 0OMZ VTF B TPGUFOFS TIFFU PODF UIFO EJTDBSE JU

#FFQT

"U UIF FOE PG UIF DZDMF UIF ESZFS XJMM CFFQ UP MFU ZPV LOPX UIBU UIF MPBE JT GJOJTIFE 5IF ESVN XJMM BVUPNBUJDBMMZ DPNF UP SFTU JO UIF PQFO QPTJUJPO BMMPXJOH ZPV UP PQFO UIF MJE BOE SFNPWF ZPVS MPBE

'JOJTIJOH ZPVS $ZDMF &BSMZ

/PSNBMMZ 4NBSU-PBEXJMM BEWBODF UISPVHI UIF QSPHSFTT MJHIUT BT JU ESJFT BOE XJMM TXJUDI PGG PODF JU IBT DPNQMFUFE $00- %08/ *G ZPV XJTI UP GJOJTI ZPVS ESZJOH DZDMF FBSMZ ZPV DBO QSFTT "*3 %3: UP BEWBODF JU UP UIJT $00- %08/ NPEF 5IF $00- %08/ NPEF NFBOT UIF FMFNFOUT XJMM TXJUDI PGG BOE UIF DMPUIFT BSF UVNCMFE XJUIPVU IFBU 8IFO4NBSU-PBETFOTFT UIF DMPUIFT BSF DPPM JU XJMM BVUPNBUJDBMMZ TIVUEPXO UIJT UBLFT o NJOVUFT EFQFOEJOH PO UIF TJ[F PG ZPVS MPBE

/PUF

5IF $00- %08/ NPEF JT POMZ BDUJWBUFE JG ZPVS ESZFS IBT QSPHSFTTFE QBTU UIF %3:*/( QSPHSFTT MJHIU *G UIF %3:*/( QSPHSFTT MJHIU JT TUJMM HMPXJOH BOE ZPV QSFTT "*3 %3: ZPVS ESZFS XJMM TXJUDI UP UIF "*3 %3: DZDMF BOE XJMM ESZ GPS NJOVUFT UIF EFGBVMU "*3 %3: TFUUJOH :PV DBO TUPQ ZPVS ESZFS BU BOZ TUBHF CZ QSFTTJOH 45"35 1"64&

%SZJOH 1SPHSFTT -JHIUT

64 $"

%SZJOH 1SPHSFTT -JHIUT

5IFSF BSF GJWF QSPHSFTT MJHIUT MPDBUFE BCPWF UIF 4."35 506$) $:$-&4UIBU MFU ZPV NPOJUPS UIF QSPHSFTT PG ZPVS MPBE TP ZPV DBO UFMM BU B HMBODF XIFSF UIF ESZFS JT VQ UP

8IFO UIF ESZFS JT TUBSUFE UIF %3:*/( MJHIU BQQFBST MFUUJOH ZPV LOPX UIBU UIF ESZFS JT JO UIF QSPDFTT PG ESZJOH UIF MPBE

8IFO UIF ESZFS TFOTFT UIBU UIF MPBE JT CFHJOOJOH UP ESZ UIF %".1 MJHIU XJMM HMPX UIF %3:*/( MJHIU XJMM TUJMM CF PO 0ODFUIF %".1 MFWFM JT SFBDIFE UIF %3:*/( MJHIU XJMM CF UVSOFE PGG MFBWJOH POMZ UIF %".1 MJHIU PO "U UIJT TUBHF UIF ESZFS XJMMTPVOE B DPVQMF PG CFFQT UP JOEJDBUF UIBU EFMJDBUF MJHIU XFJHIUGBCSJDT BOE HBSNFOUT DBO CF SFNPWFE GSPN UIF ESZFS

8IFO UIF ESZFS TFOTFT UIBU MPBE JT %".1 %3: CPUI UIF %".1 BOE %3: MJHIUT XJMM CF PO

5IF %".1 MJHIU XJMM CF FYUJOHVJTIFE XIFO UIF MPBE JT ESZ MFBWJOH POMZ UIF %3: MJHIU PO *G ZPV IBWF DIPTFO UIF %3: TFUUJOH UIF ESZFS XJMM QSPHSFTT UP $00- %08/

*G ZPV IBWF TFMFDUFE B ESJFS TFUUJOH PUIFS UIBO UIF EFGBVMU TFUUJOH JF %3: UIF MJHIUT XJMM DPOUJOVF UISPVHI UIF SFNBJOJOHQSPHSFTT MJHIUT 3FGFS UP QBHF

5IF $00- %08/ MJHIU XJMM DPNF PO XIFO 4NBSU-PBEJT JO UIF QSPDFTT PG DPPMJOH EPXO UIF ESZ MPBE 5IJT JT XIFSF UIFMPBE JT UVNCMFE XJUI OP IFBU EFDSFBTJOH UIF OFFE GPS JSPOJOH$00- %08/ XJMM DPOUJOVF VOUJM UIF ESZFS TFOTFT UIF DMPUIFTIBWF CFFO DPPMFE EPXO TVGGJDJFOUMZ 5IF FYDFQUJPO JT 5*.& %3: XIJDI IBT B GJYFE $00- %08/ QFSJPE

-JE-PDL

:PVS 4NBSU-PBEESZFS MPDLT JUT MJE BU UIF TUBSU PG UIF ESZJOH DZDMF QSPWJEJOH BEEFE TBGFUZ GPS ZPV BOE ZPVS GBNJMZ XIJMF JU JT PQFSBUJOH 5IJT MPDL FOTVSFT UIF MJE DBOOPU CF PQFOFE XIJMF UIF ESVN JT SPUBUJOH

5IF -*%-0$,&%MJHIU BCPWF UIF 45"35 1"64& CVUUPO DPNFT PO XIFO UIF MJE JT MPDLFE *G UIF-*%-0$,&%MJHIU JT GMBTIJOH UIF-*%-0$,JT JO UIF QSPDFTT PG MPDLJOH PS VOMPDLJOH %VSJOH UIJT TUBHF UIF MJE TUJMM DBOOPU CF MJGUFE

5IF MJE NVTU CF DMPTFE CFGPSF UIF ESZJOH DZDMF DBO TUBSU *G 45"35 1"64& JT QSFTTFE XJUI UIF MJE PQFO UIF NBDIJOF XJMM CFFQ UP TJHOBM UIBU UIF MJE OFFET UP CF DMPTFE 0ODF UIF MJE IBT CFFO DMPTFE BOE 45"35 1"64& JT QSFTTFE UIF -*%-0$,XJMM CF BDUJWBUFE BOE UIF ESZJOH DZDMF XJMM CFHJO

1PXFS 'BJMVSF

*G UIF QPXFS JT DVU XIJMF ZPVS 4NBSU-PBEESZFS JT PQFSBUJOH UIF

MJE XJMM CF VOMPDLFE *O TPNF DJSDVNTUBODFT UIF ESVN EPPS NBZ

OPU CF BVUPNBUJDBMMZ PQFOFE *G UIJT PDDVST JU JT CFTU JG UIF ESZFS

JT OPU JOUFSGFSFE XJUI 8IFO UIF QPXFS JT SFTUPSFE UIF ESZFS XJMM BVUPNBUJDBMMZ SFTVNF PQFSBUJOH )PXFWFS JG JU EPFT OPU BVUPNBUJDBMMZ PQFO GJSTU DMPTF UIF MJE BOE TUBSU UIF ESZFS JO UIF VTVBM NBOOFS BGUFSTFDPOET QSFTT 45"35 1"64& 5IJT XJMM DBVTF 4NBSU-PBEUP PQFO DPSSFDUMZ XJUI UIF MJE VOMPDLFE)PME UIVNC

UBC EPXO

*G JU JT BCTPMVUFMZ OFDFTTBSZ UP SFNPWF TPNF JUFNT CFGPSF QPXFS JT SFTUPSFE GPMMPX UIF TUFQT CFMPX

&OTVSF UIF ESZFS JT EJTDPOOFDUFE GSPN UIF QPXFS TVQQMZ

0QFO UIF MJE UIJT XJMM BMSFBEZ CF VOMPDLFE

0O UIF MFGU IBOE TJEF PG UIF ESZFS UIFSF JT B UIVNC UBC UIBU BQQFBST XIFO UIF ESVN JT DMPTFE 1SFTT UIF UIVNC UBC XIJMF 1VTI SPUBUJOH UIF ESVN CZ IBOE BXBZ GSPN ZPV QVTI UIF ESVN UPXBSETUIF CBDL PG UIF ESZFS

)PME UIF UIVNC UBC EPXO VOUJM UIF ESVN TUBSUT PQFOJOH

,FFQ SPUBUJOH UIF ESVN VOUJM JU JT GVMMZ PQFO BOE JU DPNFT UP B TUPQ

/PX ZPV DBO SFNPWF JUFNT GSPN UIF ESZFS ESVN

$MPTF UIF MJE PODF ZPV IBWF SFNPWFE EFTJSFE JUFNT

3F DPOOFDU UIF QPXFS TVQQMZ UP ZPVS ESZFS

5IF ESVN EPPS XJMM BVUPNBUJDBMMZ DMPTF BOE UIF ESZFS XJMM SFTVNF OPSNBM PQFSBUJPO XIFO QPXFS JT SFTUPSFE

$BSF -BCFMT

64 $"

#FMPX JT B TFMFDUJPO PG DBSF MBCFM TZNCPMT UIBU HBSNFOU NBOVGBDUVSFST VTF UP TIPX IPX UIFJS HBSNFOUT TIPVME CF ESJFE 8FWF DPOWFSUFE UIFTF TZNCPMT JOUP UIF DZDMFT BOE IFBU TFUUJOHT UIBU XF SFDPNNFOE ZPV VTF JO UIF 4NBSU-PBEESZFS #Z GPMMPXJOH PVS SFDPNNFOEBUJPOT ZPV DBO FOTVSF UIBU ZPVS DMPUIFT XJMM SFUBJO UIFJS BQQFBSBODF PWFS UJNF

5VNCMF

/PSNBM

1FSNBOFOU 1SFTT

%FMJDBUF

%P OPU

%SZ 4ZNCPMT

 

 

 

5VNCMF %SZ

$ZDMF 8F

%&/*. PS

1&3."/&/5

%&-*$"5&

"*3 %3: XJUI

3FDPNNFOE

3&(6-"3

 

13&44

%SZJOH 3BDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5VNCMF

"OZ )FBU

)JHI

.FEJVN

-PX

/P )FBU

%SZ 4ZNCPMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ZDMF 8F

"OZ $ZDMF

%&/*. PS 1&3."/&/5

%&-*$"5&

"*3 %3:

3FDPNNFOE

 

3&(6-"3

 

 

 

13&44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"EEJUJPOBM %SZJOH

)BOH UP %SZ

 

%SJQ %SZ

 

%SZ JO 4IBEF

 

%SZ 'MBU

*OTUSVDUJPOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ZDMF 8F

%P OPU QMBDF BSUJDMFT XJUI UIFTF TZNCPMT JO UIF ESZFS

3FDPNNFOE

%SZJOH 4QFDJBM *UFNT

5IFSF BSF TPNF BSUJDMFT UIBU OFFE UP CF ESJFE JO B TQFDJBM XBZ #FGPSF ZPV ESZ BOZ JUFN UIBU JT OPU EFTDSJCFE JO 4NBSU-PBET DZDMFT QBHF SFGFS UP UIF UBCMF CFMPX "MXBZT SFNFNCFS UP GPMMPX UIF NBOVGBDUVSFST JOTUSVDUJPOT

*UFN

4QFDJBM *OTUSVDUJPOT

1JMMPXT

$IFDL UIF DBSF MBCFM o DBO UIF QJMMPX CF ESJFE JO UIF ESZFS

 

%P OPU ESZ GPBN SVCCFS QJMMPXT

 

 

 

*U JT JNQPSUBOU UIBU CFGPSF QMBDJOH B QJMMPX JO UIF ESZFS ZPV DIFDL

 

GPS XFBL TFBNT XIFSF GFBUIFST PS GJMMJOHT DPVME FTDBQF

 

 

 

:PV DBO ESZ POF BWFSBHF TJ[FE QJMMPX BU B UJNF

 

 

 

$IPPTF UIF %&-*$"5&DZDMF BOE TFU NJOVUFT ESZJOH UJNF

 

 

 

$IFDL UIF QJMMPX BU SFHVMBS JOUFSWBMT

 

 

 

/PUF *U JT JNQPSUBOU UP DPNQMFUFMZ ESZ UIF QJMMPX UP QSFWFOU

 

NJMEFX GSPN GPSNJOH

 

 

#MBOLFUT

$IFDL UIF DBSF MBCFM o DBO UIF CMBOLFU CF ESJFE JO UIF ESZFS

 

*ODMVEF o NFEJVN TJ[FE UPXFMT BMPOH XJUI UIF CMBOLFU GPS

 

DVTIJPOJOH 5IJT XJMM IFMQ TUPQ TISJOLBHF GSPN PWFS UVNCMJOH

 

 

 

*G ZPV BSF ESZJOH NPSF UIBO POF CMBOLFU FOTVSF UIFZ EP OPU TJU

 

IJHIFS UIBO UIF UPQ PG UIF MJOU CVDLFU PUIFSXJTF UIFSF XJMM OPU

 

CF FOPVHI TQBDF GPS UIFN UP UVNCMF

 

 

 

$IPPTF UIF %&-*$"5&DZDMF BOE TFU NJOVUFT ESZJOH UJNF

 

 

 

0O DPNQMFUJPO SFNPWF UIF CMBOLFU TIBLF BOE JG OFFEFE

 

TUSFUDI UIF CMBOLFU CBDL UP JUT PSJHJOBM TIBQF 1MBDF JU CBDL JO UIF

 

ESZFS BOE SFQFBU VOUJM UIF CMBOLFU JT ESZ

 

 

 

/PUF *U JT JNQPSUBOU UP DPNQMFUFMZ ESZ UIF CMBOLFU UP QSFWFOU

 

NJMEFX GSPN GPSNJOH

 

 

1MBTUJD

%P OPU ESZ QSPEVDUT DPOUBJOJOH GPBN SVCCFS QMBTUJD PS SVCCFS

'PBN SVCCFS

PO BOZ DZDMF PUIFS UIBO "*3 %3:

3VCCFS CBDLFE QSPEVDUT %SZJOH UIFTF UZQFT PG HBSNFOUT PO BOZ DZDMF PUIFS UIBO "*3 %3: JT B '*3& 3*4,

%SZJOH 4QFDJBM *UFNT

64

 

 

$"

*UFN

4QFDJBM *OTUSVDUJPOT

 

&YUSB MBSHF JUFNT JODMVEJOH CFETQSFBET BOE DPNGPSUFST

$IFDL UIF DBSF MBCFM o DBO JUFN CF ESJFE JO UIF ESZFS

6TF B MPX IFBU TFUUJOH 8F SFDPNNFOE UIF %&-*$"5&DZDMF BOE

"650 4&/4*/(

4FMFDU UIF %3: &953" %3: %SZOFTT -FWFM

*U JT CFTU UP DIFDL UIF JUFN IBMGXBZ UIPVHI UIF DZDMF UP FOTVSF FWFO ESZJOH

*G UIF JUFN DPOUBJOT GFBUIFST BEE B IFBWZ JUFN FH B XFU UPXFM UJFE JO B LOPU UP UIF MPBE UP IFMQ GMVGG UIF DPNGPSUFS

&OTVSF UIF MPBE EPFT OPU TJU IJHIFS UIBO UIF UPQ PG UIF MJOU CVDLFU CFGPSF TUBSUJOH UIF DZDMF

i*O %SZFSw%SZ $MFBOJOH &OTVSF UIF ESZ DMFBOJOH QSPEVDU JT SFDPNNFOEFE GPS VTF JO B1SPEVDUT EPNFTUJD ESZFS

'PMMPX UIF NBOVGBDUVSFST JOTUSVDUJPOT GPS IPX UP QSFQBSF UIF MPBE

4FU UIF ESZFS UP UIF 1&3."/&/5 13&44 DZDMF UIJT DZDMF VTFT B NFEJVN IFBU 4FMFDU 5*.& %3: GPS NJOVUFT

"U UIF FOE PG UIF DZDMF SFNPWF UIF ESZ DMFBOJOH QSPEVDU GSPN UIF NBDIJOF BOE DPOUJOVF UP GPMMPX UIF ESZ DMFBOJOH QSPEVDUT JOTUSVDUJPOT

%SZJOH 5JNFT

%SZJOH UJNFT DBO CF BGGFDUFE CZ B OVNCFS PG GBDUPST JODMVEJOH 5IF DZDMF DIPTFO

-PBETJ[F

4J[F PG UIF JUFNT

5ZQF PG GBCSJD

-PBEXFUOFTT

-PDBUJPOPG UIF ESZFS

7FOUJOH NFUIPE

)FBU VTFE FMFDUSJD OBUVSBM HBT PS-1HBT$POEJUJPO PG FYIBVTU EVDUT

$MFBOJOH

$MFBO ZPVS ESZFS XJUI B TPGU EBNQ DMPUI BOE XJQF ESZ %P OPU VTF TDPVSJOH DMFBOFST BT UIFZ DBO EBNBHF UIF QBJOU BOE QMBTUJD TVSGBDFT

3FNPWJOH UIF -JE

:PV DBO SFNPWF UIF MJE GPS DMFBOJOH 0QFO UIF MJE GVMMZ IPME POF TJEF XJUI POF IBOE BOE UBQ UIF PUIFS TJEF XJUI BO VQXBSET NPUJPO 5P SFQMBDF UIF MJE IPME UIF MJE WFSUJDBMMZ BOE BMJHO CPUI IJOHFT CFGPSF DMJDLJOH CBDL JOUP QMBDF

1SF 5SFBUNFOU 4QSBZT

%P OPU VTF QSF USFBUNFOU TQSBZT PS MJRVJET PO PS OFBS ZPVS ESZFS BT UIFZ DBO EBNBHF ZPVS NBDIJOFT DPOUSPM QBOFM BT XFMM BT BOZ PG JUT QMBTUJD QBSUT %BNBHF UP ZPVS ESZFS DBVTFE CZ QSF USFBUNFOU QSPEVDUT XJMM OPU CF DPWFSFE CZ ZPVS XBSSBOUZ

4UBJOT

*G TUBJOT BQQFBS JOTJEF UIF ESVN PG ZPVS NBDIJOF NJY B EFUFSHFOU BOE XBUFS QBTUF PS VTF B OPO GMBNNBCMF MJRVJE DMFBOFS BOE XJQF PWFS UIF TUBJO XJUI B TPGU DMPUI 5IFO UVNCMF PME UPXFMT GPSo NJOVUFT PO UIF "*3 %3: TFUUJOH UP SFNPWF BMM USBDFT PG UIF DMFBOFS

-JOU#VDLFU

5IF MJOU CVDLFU XJMM OFFE UP CF FNQUJFE CFGPSF UIF MJOU SFBDIFT UIF UPQ PG UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO " MJOU CVDLFU UIBU JT OPU GVMM FOTVSFT ZPVS DMPUIFT XJMM SFNBJO MJOU GSFF BOE ZPVS ESZFS XJMM PQFSBUF BU NBYJNVN FGGJDJFODZ

7FOUJOH

3FHVMBSMZ JOTQFDU UIF PVUEPPS FYIBVTU PQFOJOH 3FNPWF BOZ BDDVNVMBUFE MJOU GSPN UIJT BSFB BOE BOZ TVSSPVOEJOH BSFBT

*G :PVS %SZFS #FFQT 'PS )FMQ

64

 

$"

:PVS 4NBSU-PBEESZFS JT DBQBCMF PG EJBHOPTJOH JUT PXO USPVCMFT *G ZPVS ESZFS HJWFT B NVTJDBM TFSJFT PG CFFQT FWFSZ TFDPOET JUT UFMMJOH ZPV UIBU JU IBT B XBSOJOH XIJDI ZPV NJHIU CF BCMF UP TPMWF VTJOH UIF DIFDLMJTU CFMPX *UT UIF TBNF TPVOE4NBSU-PBENBLFT XIFO ZPV QMVH JU JO

-PPLBU UIF QBUUFSO PG MJHIUT PO UIF QBOFM UP GJOE PVU XIBU QSPCMFN ZPVS ESZFS JT FYQFSJFODJOH

*G ZPV BSF VOBCMF UP TPMWF UIF QSPCMFN GSPN UIF DIFDLMJTU CFMPX DBMM GPS TFSWJDF

.BDIJOF JT CFFQJOH BOE "650 4&/4*/( MJHIU JT GMBTIJOH ZPVS ESZFS JT TUJMM SVOOJOH

5IJT MJHIU JOEJDBUFT UIFSF JT BO BJSGMPX SFTUSJDUJPO BOE ZPVS DMPUIFT XJMM UBLF MPOHFS UP ESZ 1PTTJCMF SFBTPOT GPS UIF BJSGMPX SFTUSJDUJPO DPVME JODMVEF

:PVS MJOU CVDLFU JT UPP GVMM 3FNPWF UIF MJOU GSPN UIF MJOU CVDLFU UIFO SVO UIF ESZFS PO BOZ DZDMF GPS B GFX NJOVUFT XJUI OP MPBE UP SFNPWF BOZ MJOU TUJMM USBQQFE JO UIF ESZFS &NQUZ UIF MJOU CVDLFU BHBJO

$IFDL UIF FYIBVTU TZTUFN 5IF EVDUJOH DPVME CF SFTUSJDUFE TRVBTIFE PS CMPDLFE *T UIF QJQJOH CFOU LJOLFE PS DMPHHFE %PFT JU OFFE UP CF DMFBOFE

.BDIJOF JT CFFQJOH BOE -*%-0$,&%MJHIU JT GMBTIJOH

$MPTF UIF MJE BOE QSFTT 45"35 1"64&

*G UIF MJE JT BMSFBEZ DMPTFE PQFO UIF MJE BOE DMPTF JU BHBJO UIFO QSFTT 45"35 1"64&

%JTDPOOFDU GSPN UIF QPXFS FJUIFS CZ VOQMVHHJOH UIF ESZFS PS UVSOJOH PGG UIF DJSDVJU CSFBLFS UIBU TVQQMJFT JU 8BJU TFDPOET SFDPOOFDU BOE USZ UVSOJOH JU PO BHBJO

.BDIJOF JT CFFQJOH BOE 5*.& %3: .*/65& MJHIU JT GMBTIJOH

5IF NBDIJOF JT VOBCMF UP DMPTF UIF ESVN EVF UP DMPUIFT JOUFSGFSJOH XJUI UIF DMPTJOH NFDIBOJTN 3FNPWF BOZ BSUJDMFT UIBU BSF JOUFSGFSJOH XJUI UIF ESVN EPPS BOE ESZ UIFTF JO UIF OFYU MPBE

*T ZPVS MPBE IJHIFS UIBO UIF UPQ PG UIF MJOU CVDLFU 3FNPWF TPNF BSUJDMFT BOE ESZ UIFTF JO UIF OFYU MPBE

*G ZPVS ESZFS JT DPOUJOVBMMZ CFFQJOH BOE POF PS NPSF PG UIF QSPHSFTT MJHIUT JT GMBTIJOH B GBVMU IBT PDDVSSFE XIJDI SFRVJSFT SFQBJS GSPN ZPVS 4FSWJDF "HFOU

1SFTTJOH UIF 108&3 CVUUPO PODF XJMM TUPQ UIF CFFQJOH CVU XJMM TUJMM EJTQMBZ UIF GBVMU DPEF 8F SFDPNNFOE MFBWJOH UIF NBDIJOF JO UIJT NPEF BT UIF GBVMU DPEF XJMM FOBCMF UIF TFSWJDF QFSTPO UP RVJDLMZ JEFOUJGZ UIF DBVTF PG UIF QSPCMFN

5SPVCMF 4IPPUJOH

1SFTTJOH 108&3 EPFT OPU UVSO UIF ESZFS PO

*T UIF FMFDUSJDBM DPSE QMVHHFE JO *G OPU QMVH UIF DPSE JO

*G UIFSF JT B TXJUDI JT JU TXJUDIFE PO

$PVME ZPVS IPVTFIPME QPXFS TVQQMZ CF BU GBVMU *G ZPVS QMVH JT TVJUBCMF USZ QMVHHJOH BOPUIFS FMFDUSJDBM BQQMJBODF JOUP UIF TBNF PVUMFU

$IFDL ZPVS IPVTF DJSDVJU CSFBLFST BOE GVTFT *G UIFZ BSF BU GBVMU DPOUBDU BO FMFDUSJDJBO

%SZFS EPFT OPU IFBU

*T UIF ESZFS TFU UP UIF "*3 %3: DZDMF

*T UIF HBT UVSOFE PO (BT -1( ESZFST POMZ

)BT UIF ESZFS QSPHSFTTFE UP $00- %08/ $IFDL UIF 1SPHSFTT MJHIUT

*G UIF QSPCMFN QFSTJTUT DBMM GPS TFSWJDF

$MPUIFT BSF TUJMM XFU EBNQ

*T UIF ESZFS TFU PO %".1

5SZ TFMFDUJOH B IJHIFS ESZOFTT MFWFM

*T UIF ESVN XBSN *G OPU JT UIF ESZFS TFU UP "*3 %3:

*G ZPV IBWF B HBT ESZFS JT UIF HBT UVSOFE PO *T ZPVS -1( CPUUMF FNQUZ

5SZ ESZJOH TJNJMBS XFJHIU DMPUIFT UPHFUIFS

*G UIF QSPCMFN QFSTJTUT DBMM GPS TFSWJDF

1SFTTJOH 45"35 1"64& EPFT OPU TUBSU UIF ESZFS

*T UIF MJE PQFO 4IVU UIF MJE BOE QSFTT 45"35 1"64&

*T UIFSF B GBVMU EJTQMBZFE PO UIF QBOFM 3FGFS UP QBHF o *G:PVS %SZFS #FFQT 'PS )FMQ

%SZFS JT UBLJOH B MPOH UJNF UP ESZ

*T UIF MJOU CVDLFU GVMM *G TP FNQUZ JU UP JNQSPWF QFSGPSNBODF

*T UIF BJSGMPX TZTUFN GSFF GSPN PCTUSVDUJPO

)BT UIF ESZFS CFFO WFOUFE DPSSFDUMZ *T UIF WFOUJOH EJTUBODF UPP HSFBU

*G ZPV IBWF B HBT ESZFS JT UIF HBT UVSOFE PO *T ZPVS -1( CPUUMF FNQUZ

*T UIF NBDIJOF PWFS MPBEFE

)BWF IFBWZXFJHIU JUFNT CFFO TFQBSBUFE GSPN MJHIUXFJHIU JUFNT

"SF UIF DMPUIFT WFSZ XFU XIFO UIFZ BSF SFNPWFE GSPN UIF XBTIJOH NBDIJOF *ODSFBTF ZPVS XBTIFST TQJO TQFFE

"SF ZPV VTJOH UIF "*3 %3: DZDMF

*T ZPVS ESZFS PO %&-*$"5&

%SZFS LFFQT TUPQQJOH BOE TUBSUJOH

:PVS ESZFS IBT B SFWFSTF BDUJPO UVNCMF 8IFO JU DIBOHFT EJSFDUJPO JU XJMM QBVTF NPNFOUBSJMZ BOE XJMM TUBSU BHBJO JO UIF PQQPTJUF EJSFDUJPO UIJT JT OPSNBM

)BT 83*/,-&'3&& CFFO UVSOFE PO

5SPVCMF 4IPPUJOH

64

 

$"

-JOUJOH1SPCMFN

 

 

 

*T UIF MJOU CVDLFU GVMM 8IFO MJOU SFBDIFT UIF UPQ PG UIF USBOTQBSFOU TFDUJPO PG UIF CVDLFU JU OFFET FNQUZJOH

)BWF ZPV TFQBSBUFE MJOU TIFEEJOH HBSNFOUT FH UPXFMT GSPN MJOU SFDFJWJOH HBSNFOUT FH TZOUIFUJDT

)BWF ZPV DIFDLFE ZPVS QPDLFUT GPS UJTTVFT PS PUIFS JUFNT UIBU DPVME IBWF CFFO MFGU JO UIFN

)BWF ZPV PWFS MPBEFE ZPVS ESZFS 0WFS MPBEJOH DBO SFTVMU JO MJOUJOH QSPCMFNT EVF UP SFEVDFE BJSGMPX BOE MJOU OPU CFJOH BCMF UP DPMMFDU PO UIF GJMUFS

)BWF ZPV PWFS ESJFE ZPVS MPBE 0WFS ESZJOH DBO DBVTF MJOU BUUSBDUJOH TUBUJD FMFDUSJDJUZ 5SZ B MPXFS ESZOFTT TFUUJOH PS VTF "650 4&/4*/( JOTUFBE PG 5*.& %3:

*T UIF MJOU CVDLFU JO QMBDF

4UBUJD QSPCMFNT

)BWF ZPVS DMPUIFT CFFO PWFS ESJFE 3FEVDF UIF ESZOFTT TFUUJOH

)BWF ZPV VTFE GBCSJD TPGUFOFS 1MBDF GBCSJD TPGUFOFS TIFFUT JO UIF ESZFS

*UFNT TISJOLJOH

)BT UIF MPBE CFFO PWFS ESJFE $IPPTF B MPXFS ESZOFTT TFUUJOH

*T UVNCMF ESZJOH SFDPNNFOEFE $IFDL DBSF MBCFMT JOTJEF HBSNFOUT

*G ZPV TFMFDUFE 5*.& %3: EJE ZPV TFU JU UP ESZ GPS UPP MPOH

)BT UIF DPSSFDU UFNQFSBUVSF CFFO VTFE UP ESZ UIF HBSNFOU $IFDL UIF DBSF MBCFM

-PBETBSF XSJOLMFE

%PFT UIF MPBE TJU IJHIFS UIBO UIF MJOU CVDLFU :PVS ESZFS JT PWFS MPBEFE EFDSFBTF UIF MPBE TJ[F

%JE ZPV SFNPWF ZPVS DMPUIFT BT TPPO BT UIF ESZFS XBT GJOJTIFE 6TF UIF 83*/,-&'3&& PQUJPO JG ZPV DBOOPU SFUVSO UP UIF ESZFS JO UJNF

)BWF ZPVS DMPUIFT CFFO PWFS ESJFE 4FMFDU B MPXFS ESZOFTT MFWFM $IFDL ZPVS HBSNFOUT DBSF MBCFMT

%SVN EPPS XJMM OPU PQFO

3FGFS UP QBHF o 1PXFS 'BJMVSF GPS NPSF JOGPSNBUJPO PS DPOUBDU ZPVS 'JTIFS 1BZLFM "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOU

-JEXJMM OPU PQFO

*T UIF 83*/,-&'3&& CVUUPO TFMFDUFE 1SFTT 45"35 1"64& UP PQFO UIF MJE

-JNJUFE8BSSBOUZ

8IFO ZPV QVSDIBTF BOZ OFX 'JTIFS 1BZLFM 8IJUFXBSF 1SPEVDU GPS QFSTPOBM PS DPOTVNFS VTF ZPV BVUPNBUJDBMMZ SFDFJWF B UXP ZFBS -JNJUFE8BSSBOUZ DPWFSJOH QBSUT BOE MBCPS GPS TFSWJDJOH XJUIJO UIF NBJOMBOE 6OJUFE 4UBUFT )BXBJJ 8BTIJOHUPO %$ BOE $BOBEB *O "MBTLB UIF-JNJUFE8BSSBOUZ JT UIF TBNF FYDFQU UIBU ZPV NVTU QBZ UP TIJQ UIF 1SPEVDU UP UIF TFSWJDF TIPQ PS UIF TFSWJDF UFDIOJDJBOT USBWFM UP ZPVS IPNF 1SPEVDUT GPS VTF JO $BOBEB NVTU CF QVSDIBTFE UISPVHI UIF $BOBEJBO EJTUSJCVUJPO DIBOOFM UP FOTVSF SFHVMBUPSZ DPNQMJBODF

*G UIF 1SPEVDU JT JOTUBMMFE JO B NPUPS WFIJDMF CPBU PS TJNJMBS NPCJMF GBDJMJUZ ZPV SFDFJWF UIF TBNF UXP ZFBS -JNJUFE8BSSBOUZ CVU ZPV NVTU CSJOH UIF WFIJDMF CPBU PS NPCJMF GBDJMJUZ DPOUBJOJOH UIF 1SPEVDU UP UIF TFSWJDF TIPQ BU ZPVS FYQFOTF PS QBZ UIF TFSWJDF UFDIOJDJBOT USBWFM UP UIF MPDBUJPO PG UIF 1SPEVDU

'JTIFS 1BZLFM 6OEFSUBLFT UP

3FQBJS XJUIPVU DPTU UP UIF PXOFS FJUIFS GPS NBUFSJBM PS MBCPS BOZ QBSU PG UIF 1SPEVDU UIF TFSJBM OVNCFS PG XIJDI BQQFBST PO UIF 1SPEVDU XIJDI JT GPVOE UP CF EFGFDUJWF *O "MBTLB ZPV NVTU QBZ UP TIJQ UIF 1SPEVDU UP UIF TFSWJDF TIPQ PS GPS UIF TFSWJDF UFDIOJDJBOT USBWFM UP ZPVS IPNF *G UIF 1SPEVDU JT JOTUBMMFE JO B NPUPS WFIJDMF CPBU PS TJNJMBS NPCJMF GBDJMJUZ ZPV NVTU CSJOH JU UP UIF TFSWJDF TIPQ BU ZPVS FYQFOTF PS QBZ GPS UIF TFSWJDF UFDIOJDJBOT USBWFM UP UIF MPDBUJPO PG UIF 1SPEVDU *G XF BSF VOBCMF UP SFQBJS B EFGFDUJWF QBSU PG UIF 1SPEVDU BGUFS B SFBTPOBCMF OVNCFS PG BUUFNQUT BU PVS PQUJPO XF NBZ SFQMBDF UIF QBSU PS UIF 1SPEVDU PS XF NBZ QSPWJEF ZPV B GVMM SFGVOE PG UIF QVSDIBTF QSJDF PG UIF 1SPEVDU OPU JODMVEJOH JOTUBMMBUJPO PS PUIFS DIBSHFT

5IJT XBSSBOUZ FYUFOET UP UIF PSJHJOBM QVSDIBTFS BOE BOZ TVDDFFEJOH PXOFS PG UIF 1SPEVDU GPS QSPEVDUT QVSDIBTFE GPS PSEJOBSZ TJOHMF GBNJMZ IPNF VTF

"MM TFSWJDF VOEFS UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ TIBMM CF QSPWJEFE CZ 'JTIFS 1BZLFM PS JUT "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOU EVSJOH OPSNBM CVTJOFTT IPVST

)PX MPOH EPFT UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ-BTU

0VS MJBCJMJUZ VOEFS UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ FYQJSFT 580:&"34 GSPN UIF EBUF PG QVSDIBTF PG UIF 1SPEVDU CZ UIF GJSTU DPOTVNFS

0VS MJBCJMJUZ VOEFS BOZ JNQMJFE XBSSBOUJFT JODMVEJOH UIF JNQMJFE XBSSBOUZ PG NFSDIBOUBCJMJUZ BO VOXSJUUFO XBSSBOUZ UIBU UIF 1SPEVDU JT GJU GPS PSEJOBSZ VTF BMTP FYQJSFT 0/&:&"3 PS TVDI MPOHFS QFSJPE BT SFRVJSFE CZ BQQMJDBCMF MBX GSPN UIF EBUF PG QVSDIBTF PG UIF 1SPEVDU CZ UIF GJSTU DPOTVNFS 4PNF TUBUFT EP OPU BMMPX MJNJUBUJPOT PO IPX MPOH BO JNQMJFE XBSSBOUZ MBTUT TP UIJT MJNJU PO JNQMJFE XBSSBOUJFT NBZ OPU BQQMZ UP ZPV

-JNJUFE8BSSBOUZ

64 $"

5IJT 8BSSBOUZ %PFT /PU $PWFS

" 4FSWJDF DBMMT UIBU BSF OPU SFMBUFE UP BOZ EFGFDU JO UIF 1SPEVDU 5IF DPTU PG B TFSWJDF DBMM XJMM CF

 

DIBSHFE JG UIF QSPCMFN JT OPU GPVOE UP CF B EFGFDU PG UIF 1SPEVDU 'PS FYBNQMF

 

$PSSFDU GBVMUZ JOTUBMMBUJPO PG UIF 1SPEVDU

 

*OTUSVDU ZPV IPX UP VTF UIF 1SPEVDU

 

3FQMBDF IPVTF GVTFT SFTFU DJSDVJU CSFBLFST DPSSFDU IPVTF XJSJOH PS QMVNCJOH PS SFQMBDF

 

MJHIU CVMCT

 

$PSSFDU GBVMU T DBVTFE CZ UIF VTFS

 

$IBOHF UIF TFU VQ PG UIF 1SPEVDU

 

6OBVUIPSJ[FE NPEJGJDBUJPOT PG UIF 1SPEVDU

 

/PJTF PS WJCSBUJPO UIBU JT DPOTJEFSFE OPSNBM GPS FYBNQMF ESBJO GBO TPVOET SFHFOFSBUJPO

 

OPJTFT PS VTFS XBSOJOH CFFQT

 

$PSSFDUJOH EBNBHF DBVTFE CZ QFTUT FH SBUT DPDLSPBDIFT FUD

 

# %FGFDUT DBVTFE CZ GBDUPST PUIFS UIBO

 

/PSNBM EPNFTUJD VTF PS

 

6TF JO BDDPSEBODF XJUI UIF 1SPEVDUT 6TFS (VJEF

 

$ %FGFDUT UP UIF 1SPEVDU DBVTFE CZ BDDJEFOU OFHMFDU NJTVTF GJSF GMPPE PS "DU PG (PE

 

% 5IF DPTU PG SFQBJST DBSSJFE PVU CZ OPO BVUIPSJ[FE SFQBJSFST PS UIF DPTU PG DPSSFDUJOH TVDI

 

VOBVUIPSJ[FE SFQBJST

 

& 5SBWFM 'FFT BOE BTTPDJBUFE DIBSHFT JODVSSFE XIFO UIF QSPEVDU JT JOTUBMMFE JO B MPDBUJPO XJUI

 

MJNJUFE PS SFTUSJDUFE BDDFTT JF BJSQMBOF GMJHIUT GFSSZ DIBSHFT JTPMBUFE HFPHSBQIJD BSFBT

 

' /PSNBM SFDPNNFOEFE NBJOUFOBODF BT TFU GPSUI JO UIF 1SPEVDUT 6TFS (VJEF

 

*G ZPV IBWF BO JOTUBMMBUJPO QSPCMFN DPOUBDU ZPVS EFBMFS PS JOTUBMMFS :PV BSF SFTQPOTJCMF GPS QSPWJEJOH BEFRVBUF FMFDUSJDBM FYIBVTUJOH BOE PUIFS DPOOFDUJPO GBDJMJUJFT 8F BSF OPU SFTQPOTJCMF GPS DPOTFRVFOUJBM PS JODJEFOUBM EBNBHFT UIF DPTU PG SFQBJSJOH PS SFQMBDJOH PUIFS QSPQFSUZ EBNBHFE JG UIF 1SPEVDU JT EFGFDUJWF PS BOZ PG ZPVS FYQFOTFT DBVTFE JG UIF 1SPEVDU JT EFGFDUJWF 4PNF TUBUFT EP OPU BMMPX UIF FYDMVTJPO PS MJNJUBUJPO PG JODJEFOUBM PS DPOTFRVFOUJBM EBNBHFT TP UIF BCPWF MJNJUBUJPO PS FYDMVTJPO NBZ OPU BQQMZ UP ZPV

-JNJUFE8BSSBOUZ

)PX UP HFU 4FSWJDF

1MFBTF SFBE ZPVS 6TFS (VJEF *G ZPV UIFO IBWF BOZ RVFTUJPOT BCPVU PQFSBUJOH UIF 1SPEVDU OFFE UIF OBNF PG ZPVS MPDBM 'JTIFS 1BZLFM "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOU PS CFMJFWF UIF 1SPEVDU JT EFGFDUJWF BOE XJTI TFSWJDF VOEFS UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ QMFBTF DPOUBDU ZPVS EFBMFS PS DBMM VT BU

50--'3&&'/1 64" $BOBEB BMTP PS DPOUBDU VT UISPVHI PVS XFC TJUF XXXVTBGJTIFSQBZLFMDPN

:PV NBZ CF SFRVJSFE UP QSPWJEF SFBTPOBCMF QSPPG PG UIF EBUF PG QVSDIBTF PG UIF 1SPEVDU CFGPSF UIF 1SPEVDU XJMM CF TFSWJDFE VOEFS UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ

$PNNFSDJBM 6TF

*G ZPV BSF VTJOH UIF 1SPEVDU JO B DPNNFSDJBM TFUUJOH BOZ VTF PUIFS UIBO B TJOHMF GBNJMZ EXFMMJOH XF BHSFF UP SFQBJS PS SFQMBDF XJUIPVU DPTU UP ZPV GPS QBSUT POMZ BOZ EFGFDUJWF QBSUT UIF TFSJBM OVNCFS PG XIJDI BQQFBST PO UIF 1SPEVDU 0VS MJBCJMJUZ GPS UIFTF SFQBJST FYQJSFT 0/&:&"3 GSPN UIF EBUF PG PSJHJOBM QVSDIBTF

"U PVS PQUJPO XF NBZ SFQMBDF UIF QBSU PS UIF 1SPEVDU PS XF NBZ QSPWJEF ZPV B GVMM SFGVOE PG UIF QVSDIBTF QSJDF PG UIF 1SPEVDU OPU JODMVEJOH JOTUBMMBUJPO PS PUIFS DIBSHFT "MM TFSWJDF VOEFS UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ TIBMM CF QSPWJEFE CZ 'JTIFS 1BZLFM PS JUT "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOU EVSJOH OPSNBM CVTJOFTT IPVST

/P 0UIFS 8BSSBOUJFT

5IJT -JNJUFE8BSSBOUZ JT UIF DPNQMFUF BOE FYDMVTJWF BHSFFNFOU CFUXFFO ZPV BOE 'JTIFS 1BZLFM SFHBSEJOH BOZ EFGFDU JO UIF 1SPEVDU /POF PG PVS FNQMPZFFT PS PVS "VUIPSJ[FE 4FSWJDF "HFOUT BSF BVUIPSJ[FE UP NBLF BOZ BEEJUJPO PS NPEJGJDBUJPO UP UIJT-JNJUFE8BSSBOUZ

8BSSBOUPS 'JTIFS 1BZLFM "QQMJBODFT *OD

*G ZPV OFFE GVSUIFS IFMQ DPODFSOJOH UIJT -JNJUFE8BSSBOUZ QMFBTF DBMM VT BU UIF BCPWF OVNCFS PS XSJUF UP

'JTIFS BOE 1BZLFM "QQMJBODFT *OD4LZMBC 3PBE )VOUJOHUPO #FBDI

$"

5IJT -JNJUFE8BSSBOUZ HJWFT ZPV TQFDJGJD MFHBM SJHIUT BOE ZPV NBZ BMTP IBWF PUIFS SJHIUT XIJDI WBSZ GSPN 4UBUF UP 4UBUF

 

 

 

 

 

 

6 ,/ К\К« АКГХКГi}ХА `>`КЮК«>А>К

 

 

 

 

«ÀiÛi ÀÊ À iÃ} ÃÊ `iÊ Vi ` ]Ê iÝ« à ]Ê

 

 

 

 

`> ÃÊ>Ê >Ê«À « i`>`]Ê`> ÃÊ«iÀÃ > iÃÊ Ê

 

 

 

 

ÕiÀÌi]ÊÃ }>Ê> Ê« iÊ`iÊ >Ê iÌÀ>Ê >Ê v À >V Ê

 

 

 

 

V Ìi `>Êi ÊiÃÌiÊ ÃÌÀÕVÌ Û °Ê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ê > >Vi iÊ Ê ÕÌ ViÊ }>Ã >Ê ÕÊ ÌÀ ÃÊ

 

 

 

Û>« ÀiÃÊÞÊ µÕ ` ÃÊV LÕÃÌ L iÃÊViÀV>Ê`iÊ

 

 

 

iÃÌiÊ ÊVÕ> µÕ iÀÊ ÌÀ Êi iVÌÀ ` jÃÌ V °

 

 

+1 Ê ,Ê- Ê 1 Ê Ê -

 

 

 

 

UÊ Ê Ìi ÌiÊ i Vi `iÀÊ }Ö Ê >«>À>Ì Ê

 

 

 

i iVÌÀ ` jÃÌ V °

 

 

 

 

&4

 

UÊ ÊÌ µÕiÊ }Ö Ê ÌiÀÀÕ«Ì ÀÊi jVÌÀ V ÆÊ Ê

 

 

 

 

 

ÕÌ ViÊ }Ö ÊÌi jv Êi ÊÃÕÊi` v V °

 

 

 

UÊ iÃ> iÊ >Ê Ì ` ÃÊ ÃÊ VÕ«> ÌiÃÊ `iÊ >Ê

 

 

 

« iâ>]Êi` v V Ê Ê?Ài>°

 

 

 

UÊ > iÊ i` >Ì> i ÌiÊ>ÊÃÕÊ«À Ûii` ÀÊ`iÊ

 

 

 

}>ÃÊ`iÃ`iÊi ÊÌi jv Ê`iÊÕ ÊÛiV °Ê- }>Ê

 

 

 

>ÃÊ ÃÌÀÕVV iÃÊ`i Ê«À Ûii` ÀÊ`iÊ}>ð

 

 

 

UÊ- Ê Ê«Õi`iÊV Õ V>ÀÃiÊV ÊÃÕÊ«À Ûii` ÀÊ

 

 

 

`iÊ}>Ã]Ê > iÊ>Ê ÃÊL LiÀ ð

 

 

 

 

 

 

>Ê ÃÌ> >V Ê ÞÊ i Ê > Ìi i Ì Ê ÃÊ

 

 

 

`iLiÀ?Ê Ài> â>ÀÊ Õ Ê ÌjV V Ê V> v V>` ]Ê i Ê

 

 

 

ÃiÀÛ V ÊÌjV V Ê>ÕÌ À â>` Ê ÊÃÕÊ«À Ûii` ÀÊ

 

 

 

`iÊ}>ð

 

 

 

 

 

 

 

&M (PCFSOBEPS EF $BMJGPSOJB EFCF QVCMJDBS VOB MJTUB EF TVTUBODJBT RVF FM FTUBEP EF $BMJGPSOJB SFDPOPDF RVF QSPWPDBO DÈODFS P EB×PT SFQSPEVDUJWPT Z FYJHF B MBT FNQSFTBT RVF BMFSUFO B TVT DMJFOUFT BDFSDB EF MB FYQPTJDJØO QPUFODJBM B TVTUBODJBT EF FTF UJQP

-PTFMFDUSPEPNÏTUJDPT B HBT DPOUJFOFO P QSPEVDFO TVTUBODJBT RVF QVFEFO PDBTJPOBS NVFSUF P FOGFSNFEBE HSBWF Z RVF FM &TUBEP EF $BMJGPSOJB SFDPOPDF RVF QSPWPDBO DÈODFS EFGFDUPT EF OBDJNJFOUP V PUSPT EB×PT SFQSPEVDUJWPT 1BSB SFEVDJS FM SJFTHP EF MBT TVTUBODJBT DBSCVSBOUFT P EF TV DPNCVTUJØO BTFHÞSFTF EF RVF FTUF FMFDUSPEPNÏTUJDP TFB JOTUBMBEP PQFSBEP Z NBOUFOJEP EF BDVFSEP DPO FM JOTUSVDUJWP FNJUJEP QPS FM GBCSJDBOUF

$POUFOJEP

4FHVSJEBE EF MB 4FDBEPSB

 

*OTUSVDDJPOFT EF 4FHVSJEBE *NQPSUBOUFT

 

 

(BSBOUÓB

 

*OTUSVDDJPOFT EF *OTUBMBDJØO

 

 

3FTQPOTBCJMJEBEFT EFM UÏDOJDP JOTUBMBEPS FTQFDJGJDBDJPOFT EF DPMPDBDJØO

 

 

%JNFOTJPOFT

 

 

*OTUBMBDJØO FO DPDIFT DBTB P DBNQFST

 

 

&YUSBDDJØO

 

 

0QDJPOFT EF JOTUBMBDJØO QBSB FTQBDJPT SFEVDJEPT

 

 

$POEVDUP EF FYUSBDDJØO

 

 

*OTUBMBDJØO

 

 

*OTUSVDDJPOFT EF DPOFYJØO B UJFSSB

 

 

&TQFDJGJDBDJPOFT FMÏDUSJDBT

 

 

&TQFDJGJDBDJPOFT QBSB HBT

 

/JWFMBDJØO EF MB NÈRVJOB -JTUBGJOBM EF DPNQSPCBDJØO EF MB JOTUBMBDJØO

 

$BSBDUFSÓTUJDBT

 

*OTUSVDDJPOFT EF PQFSBDJØO

 

$ØNP 6UJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

 

-VDFT*OEJDBEPSBT EFM "WBODF EF 4FDBEP

 

5SBCB EF MB 5BQB

 

&UJRVFUBT EF $VJEBEP EF MB 3PQB

 

4FDBEP EF 1SFOEBT &TQFDJBMFT

 

-JNQJF[B

 

4J TV MBWBEPSB FNJUF TF×BMFT TPOPSBT EF BZVEB

 

3FTPMVDJØO EF 1SPCMFNBT

 

(BSBOUÓB -JNJUBEB

 

4FHVSJEBE EF MB 4FDBEPSB

(SBDJBT QPS DPNQSBS VOB TFDBEPSB 'JTIFS 1BZLFM 4NBSUMPBE

&TQFSBNPT RVF EJTGSVUF BM VUJMJ[BS MB TFDBEPSB 4NBSUMPBE UBOUP DPNP OPTPUSPT EJTGSVUBNPT EJTF×ÈOEPMB )FNPT DSFBEP FTUB TFDBEPSB QBSB USBUBS TVT QSFOEBT DPO FM NBZPS DVJEBEP TFDÈOEPMBT TVBWFNFOUF QBSB RVF MV[DBO NFKPS EVSBOUF NÈT UJFNQP 4BCFNPT RVF EJTGSVUBSÈ EF MPT CFOFGJDJPT EF TV UBNCPS EF DBSHB GÈDJM SPUBDJØO EFM UBNCPS FO TFOUJEP JOWFSTP Z TJTUFNB EF FYUSBDDJØO EF QFMVTB

1PS GBWPS UØNFTF UJFNQP QBSB MFFS FTUB (VÓB EFM 6TVBSJP DVJEBEPTBNFOUF &TUP MF BZVEBSÈ B PQFSBS Z NBOUFOFS TV OVFWB TFDBEPSB 4NBSUMPBE

4V TFHVSJEBE Z MB TFHVSJEBE EF MPT EFNÈT TPO NVZ JNQPSUBOUFT &O TV TFDBEPSB Z B FO FTUB HVÓB JODMVJNPT NFOTBKFT F JOTUSVDDJPOFT EF TFHVSJEBE RVF FT JNQPSUBOUF RVF MPT DPNQSFOEB Z TJHB

&4

4ÓNCPMPT

4F VUJMJ[BSÈO TÓNCPMPT FO FTUB (VÓB QBSB EFTUBDBS DVBOEP TF SFRVJFSB UFOFS DVJEBEP FO VO BTVOUP FO FTQFDJBM "DÈUFMPT FO UPEP NPNFOUP QBSB HBSBOUJ[BS RVF VTUFE Z MPT TVZPT OP TVGSBO OJOHÞO EB×P BM PQFSBS MB TFDBEPSB

&T JNQPSUBOUF BDUVBS DPO QSFDBVDJØO Z DPO TFOUJEP DPNÞO BM PQFSBS MB TFDBEPSB 6UJMÓDFMB ÞOJDBNFOUF EF BDVFSEP DPO MP FTUBCMFDJEP FO FTUB (VÓB EFM 6TVBSJP

&TUF DPOTUJUVZF VO TÓNCPMP EF BMFSUB EF TFHVSJEBE &TUF TÓNCPMP MP BMFSUB EF MPT QFMJHSPT RVF QVFEFO NBUBS P MBTUJNBS UBOUP B VTUFE DPNP B MPT EFNÈT

&M TÓNCPMP EF BMFSUB Z MB QBMBCSB 1&-*(30P "%7&35&/$*" TFSÈO TJFNQSF FM QSFÈNCVMP EF MPT NFOTBKFT EF TFHVSJEBE &TUBT QBMBCSBT TJHOJGJDBO

1&-*(30

RVF QVFEF NPSJS P MBTUJNBSTF TFSJBNFOUF TJ OP BDBUB MBT JOTUSVDDJPOFT EF JONFEJBUP

"%7&35&/$*"

RVF QVFEF NPSJS P MBTUJNBSTF TFSJBNFOUF TJ OP BDBUB MBT JOTUSVDDJPOFT

5PEPT MPT NFOTBKFT EF TFHVSJEBE JEFOUJGJDBO FM QFMJHSP MF JOEJDBSÈO DPNP SFEVDJS MB QPTJCJMJEBE EF EB×PT Z MF JOEJDBSÈO UBNCJÏO RVÏ QVFEF TVDFEFS TJ OP TJHVF MBT JOTUSVDDJPOFT BM QJF EF MB MFUSB

*OTUSVDDJPOFT EF 4FHVSJEBE *NQPSUBOUFT

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &MFDUSPDVUBNJFOUP

4JHB MBT NFEJEBT EF TFHVSJEBE JOEJDBEBT FO MB QSFTFOUF (VÓB EFM 6TVBSJP

&M OP IBDFSMP MF QVFEF DBVTBS MB NVFSUF P QSPWPDBS VO FMFDUSPDVUBNJFOUP

.FEJEBT EF 4FHVSJEBE

-FBUPEBT MBT JOTUSVDDJPOFT DVJEBEPTBNFOUF BOUFT EF VUJMJ[BS FTUB TFDBEPSB

6UJMJDF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP QBSB MPT GJOFT RVF GVF EJTF×BEP UBM DPNP TF JOEJDB FO MB (VÓB EFM 6TVBSJP

1BSB NJOJNJ[BS MB QPTJCJMJEBE EF EFTDBSHB FMÏDUSJDB EFTDPOFDUF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP EFM UPNBDPSSJFOUFT P JOUFSSVNQB FM GMVJEP FMÏDUSJDP B QBSUJS EFM QBOFM EF EJTUSJCVDJØO EF TV DBTB RVJUBOEP FM GVTJCMF P CBKBOEP FM JOUFSSVQUPS EFM DPSUBDJSDVJUPT BOUFT EF EBSMF TFSWJDJP EF NBOUFOJNJFOUP P MJNQJF[B

-BJOTUBMBDJØO Z FM TFSWJDJP MPT EFCFSÈ MMFWBS B DBCP VO DPOUSBUJTUB QMPNFSP P UÏDOJDP EF HBT DBMJGJDBEP BVUPSJ[BEP QPS FM &TUBEP 1SPWJODJB P 3FHJØO FO EPOEF WBZB B JOTUBMBSTF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP

&TUB MBWBEPSB EFCFSÈ JOTUBMBSTF Z DPMPDBSTF BEFDVBEBNFOUF EF BDVFSEP DPO MBT *OTUSVDDJPOFT EF *OTUBMBDJØO BOUFT EF VUJMJ[BSMB

&TUB TFDBEPSB EFCF FTUBS DPOFDUBEB B UJFSSB BEFDVBEBNFOUF QBSB DVNQMJS DPO UPEBT MBT OPSNBT Z SFHMBNFOUPT WJHFOUFT 4JHB MPT QPSNFOPSFT RVF TF JODMVZFO FO FM *OTUSVDUJWP EF *OTUBMBDJØO

/P JOTUBMF P DPMPRVF MB TFDBEPSB EPOEF RVFEF FYQVFTUB BM BHVB P B MPT FMFNFOUPT

$POFDUF B VO DJSDVJUP EF TVNJOJTUSP FMÏDUSJDP QSPUFHJEP FWBMVBEP Z EJNFOTJPOBEP BEFDVBEBNFOUF QBSB FWJUBS VOB TPCSFDBSHB FMÏDUSJDB

/P SFQBSF P SFFNQMBDF OJOHVOB QJF[B EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP P JOUFOUF SFQBSBSMP BM NFOPT RVF TF SFDPNJFOEF FTQFDÓGJDBNFOUF FO MB FEJDJØO EFM *OTUSVDUJWP EF 3FQBSBDJPOFT EFM 6TVBSJP Z RVF VTUFE DPNQSFOEB Z UFOHB MPT DPOPDJNJFOUPT UÏDOJDPT OFDFTBSJPT QBSB MMFWBS B DBCP FM USBCBKP

$VBOEP EFTDPOFDUF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP KBMF FM FODIVGF FO MVHBS EFM DBCMF P FM FNQBMNF EFM NJTNP QBSB FWJUBS RVF FM DBCMF FM FNQBMNF P FM NJTNP FODIVGF TF EB×FO

"TFHÞSFTF EF RVF FM DBCMF TF VCJRVF EF UBM NBOFSB RVF OP QVFEB QJTBSTF RVF OP TFB VO PCTUÈDVMP DPO FM DVBM QVFEB USPQF[BSTF RVF FM NJTNP QVFEB UFOTBSTF P FO TV EFGFDUP EB×BSTF

/P JOUFOUF GPS[BS MPT DPOUSPMFT P FM CMPRVFP EF MB QVFSUB

/PUB FM QSFTJPOBS FM CPUØO EF 108&3 <FODFOEJEP> /0 HBSBOUJ[B RVF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP FTUÏ EFTDPOFDUBEP EFM GMVJEP FMÏDUSJDP BÞO DVBOEP MBT MVDFT FTUÏO BQBHBEBT

/P PQFSF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP TJ FTUÈ BWFSJBEP TJ OP GVODJPOB CJFO TJ FTUÈ QBSDJBMNFOUF EFTFOTBNCMBEP P TJ UJFOF QBSUFT SPUBT P GBMUBOUFT JODMVZFOEP VO DPSEØO P FODIVGF EB×BEPT

&TUB TFDBEPSB EFCF DPOFDUBSTF EJSFDUBNFOUF B VO UPNBDPSSJFOUF FMÏDUSJDP BQSPCBEP Z GJKP /P VUJMJDF VOB FYUFOTJØO QBSB FODIVGBSMB /P VUJMJDF VOB FYUFOTJØO QBSB FODIVGBSMB

*OTUSVDDJPOFT EF 4FHVSJEBE *NQPSUBOUFT

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF *ODFOEJP

4FRVF TØMP UFMBT RVF IBZBO TJEP MBWBEBT DPO BHVB

/P VUJMJDF DBMPS QBSB TFDBS BSUÓDVMPT RVF DPOUFOHBO FTQVNB EF DBVDIP P BMHÞO NBUFSJBM EF UFYUVSB EF IVMF TJNJMBS 4FRVF ÞOJDBNFOUF FO FM DJDMP "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

$VBMRVJFS TFDBEPSB EF SPQB QSPEVDF QFMVTB DPNCVTUJCMF Z EFCFSÈ FWBDVBSTF IBDJB FM FYUFSJPS 5FOHB DVJEBEP EF RVF MB QFMVTB OP TF BDVNVMF FO UPSOP B MB BCFSUVSB EF FYUSBDDJØO BTÓ DPNP FO FM ÈSFB DJSDVOEBOUF

&M OP TFHVJS FTUBT JOEJDBDJPOFT QVFEF DBVTBS MB NVFSUF P QSPWPDBS VO JODFOEJP

1BSB SFEVDJS FM 3JFTHP EF *ODFOEJP FO VOB 4FDBEPSB EF 5BNCPS EFCFSÈ UFOFS FO DVFOUB MP TJHVJFOUF

/P DPMPRVF QSFOEBT EFOUSP EF MB TFDBEPSB RVF IBZBO TJEP MBWBEBT SFNPKBEBT P USBUBEBT DPO MÓRVJEPT P TØMJEPT JOGMBNBCMFT &TUPT DPOTUJUVZFO VO QFMJHSP EF JODFOEJP P FYQMPTJØO-BTTVCTUBODJBT BMUBNFOUF JOGMBNBCMFT RVF TF VUJMJ[BO OPSNBMNFOUF EFOUSP EFM FOUPSOP EPNÏTUJDP JODMVZFO BDFUPOB BMDPIPM EFTOBUVSBMJ[BEP HBTPMJOB RVFSPTFOP BMHVOBT NBSDBT EF QSPEVDUPT RVJUB NBODIBT Z TPMWFOUFT EF MBWBEP FO TFDP USFNFOUJOB DFSBT SFNPWFEPSFT EF DFSB BDFJUF WFHFUBM BDFJUF EF QFTDBEP BDFJUF QBSB NBTBKFT Z BDFJUF EF DPDJOB

/P EFKF QSFOEBT RVF IBZBO UFOJEP DPOUBDUP DPO BDFJUF BQJMBEBT P BNPOUPOBEBT &TUP QVFEF QSPWPDBS RVF FM DBMPS FTDBQF Z RVF QPS DPOTJHVJFOUF TF QSPEV[DB VO JODFOEJP $VBMRVJFS QSFOEB RVF IBZB UFOJEP DPOUBDUP DPO BDFJUFT QVFEF FODFOEFSTF FO GPSNB FTQPOUÈOFB FTQFDJBMNFOUF TJ TF MF FYQPOF B GVFOUFT EF DBMPS UBMFT DPNP VOB TFDBEPSB EF UBNCPS-BTQSFOEBT TF DBMJFOUBO QSPWPDBOEP VOB SFBDDJØO PYJEBOUF EFOUSP EFM BDFJUF &TUB PYJEBDJØO DSFB DBMPS 4J FM DBMPS OP QVFEF FTDBQBS MBT QSFOEBT QVFEFO DBMFOUBSTF MP TVGJDJFOUFNFOUF DPNP QBSB JODFOEJBSTF

/P VUJMJDF DBMPS QBSB TFDBS QSFOEBT P BSUÓDVMPT RVF DPOUFOHBO DBVDIP FTQVNB EF DBVDIP QMÈTUJDP P NBUFSJBMFT TJNJMBSFT UBMFT DPNP TPTUFOFT DPO BMNPIBEJMMBT UBQFUFT EF CB×P UBQFUFT CBCFSPT QBOUBMPOFT QBSB CFCÏ CPMTBT EF QMÈTUJDP BMNPIBEBT FUD ZB RVF FTUF UJQP EF NBUFSJBMFT QVFEFO EFSSFUJSTF P JODFOEJBSTF "MHVOPT NBUFSJBMFT EF DBVDIP P IVMF BM DBMFOUBSTF QVFEFO CBKP DJFSUBT DJSDVOTUBODJBT JODFOEJBSTF QPS DPNCVTUJØO FTQPOUÈOFB 4FRVF ÞOJDBNFOUF FO FM DJDMP "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

"M NFOPT RVF FM GBCSJDBOUF MP SFDPNJFOEF FTQFDÓGJDBNFOUF OP VUJMJDF TVBWJ[BOUFT EF UFMB P QSPEVDUPT TJNJMBSFT EFOUSP EF VOB TFDBEPSB EF UBNCPS

/P BMNBDFOF P VUJMJDF HBTPMJOB P DVBMRVJFS PUSP HBT P MÓRVJEP JOGMBNBCMF DFSDB EF MB TFDBEPSB P EF DVBMRVJFS PUSP FMFDUSPEPNÏTUJDP

.BOUFOHB FM ÈSFB DJSDVOEBOUF Z EFCBKP EF MB TFDBEPSB MJCSF EF MB BDVNVMBDJØO EF NBUFSJBMFT DPNCVTUJCMFT UBMFT DPNP QFMVTB QBQFM USBQPT RVÓNJDPT FUD

/P BMNBDFOF OJOHÞO BSUÓDVMP RVF QVFEB RVFNBSTF P EFSSFUJSTF DPNP QBQFM QMÈTUJDPT P DPOUFOFEPSFT EF QMÈTUJDP FUD DFSDB EF MB TFDBEPSB

7BDÓF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB BOUFT EF RVF MB QFMVTB MMFHVF B MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF HFOFSBMNFOUF VOB WF[ B MB TFNBOB

&4

*OTUSVDDJPOFT EF 4FHVSJEBE *NQPSUBOUFT Z (BSBOUÓB

-BTFDBEPSB EFCF DPOUBS DPO FYUSBDDJØO IBDJB FM FYUFSJPS 4JHB DVJEBEPTBNFOUF MB JOGPSNBDJØO TPCSF WFOUJMBDJØO FO FM *OTUSVDUJWP EF *OTUBMBDJØO

.BOUFOHB FM TVFMP BMSFEFEPS EF TV TFDBEPSB MJNQJP Z TFDP QBSB FWJUBS MB QPTJCJMJEBE EF SFTCBMBSTF

4J TV TFDBEPSB FTUÈ FO GVODJPOBNJFOUP Z EFTFB EFTDBSHBS P B×BEJS SPQB QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> Z FTQFSF IBTUB RVF MB NÈRVJOB IBZB EFTUSBCBEP MB UBQB /P MB GVFSDF QBSB BCSJSMB

/P NFUB MB NBOP FO FM FMFDUSPEPNÏTUJDP TJ FM UBNCPS FTUÈ FO NPWJNJFOUP

4VQFSWJTF EF DFSDB B MPT OJ×PT TJ ÏTUPT VUJMJ[BO MB TFDBEPSB P TJ TF FODVFOUSBO DFSDB EF FMMB /P QFSNJUB RVF MPT OJ×PT KVFHVFO EFOUSP EF MB TFDBEPSB DFSDB EF FMMB P EF DVBMRVJFS PUSP FMFDUSPEPNÏTUJDP

/VODB USFQF FODJNB P BEFOUSP EF MB TFDBEPSB P TF QBSF FODJNB EF MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDBEPSB TV UBQB P TV UBNCPS

/P JOUSPEV[DB FO MB TFDBEPSB QSFOEBT EF SPQB JOUFSJPS RVF DPOUFOHBO SFGVFS[PT EF NFUBM 4J MPT SFGVFS[PT EF NFUBM TF TFQBSBO EVSBOUF FM TFDBEP QVFEFO PDBTJPOBS EB×PT B MB TFDBEPSB

&M UÏDOJDP EF TFSWJDJP DBMJGJDBEP EFCFSÈ MJNQJBS QFSJØEJDBNFOUF FM JOUFSJPS EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP BTÓ DPNP FM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO

"OUFT EF SFUJSBS EFM TFSWJDJP P EFTDBSUBS FM FMFDUSPEPNÏTUJDP TBRVF MB UBQB Z MB QVFSUB EFM UBNCPS RVF EB BM DPNQBSUJNJFOUP EF TFDBEP

$0/4&37& &45& */4536$5*70

(BSBOUÓB

4V TFDBEPSB IB TJEP NBOVGBDUVSBEB DPO MPT NÈT BMUPT FTUÈOEBSFT EF DBMJEBE .VDIPT B×PT EF EFTBSSPMMP Z EF QSVFCBT SJHVSPTBT MF HBSBOUJ[BO MB BERVJTJDJØO EF VO QSPEVDUP EF QSJNFSB DBMJEBE &O FM DBTP QPDP QSPCBCMF EF RVF PDVSSB BMHÞO QSPCMFNB DPOTVMUF MB TFDDJØO EF (BSBOUÓB FO MB QBSUF QPTUFSJPS EF FTUB (VÓB 7ÏBTF QÈHJOB

4J UVWJFSB BMHÞO QSPCMFNB DPO TV TFDBEPSB SFNÓUBTF B MB TFDDJØO EF SFTPMVDJØO EF QSPCMFNBT 4J FM QSPCMFNB P EFTQFSGFDUP OP BQBSFDJFSBO FO MB MJTUB TFB UBO BNBCMF EF QPOFSTF FO DPOUBDUP FO UPEP NPNFOUP DPO TV BHFOUF BVUPSJ[BEP 'JTIFS 1BZLFM P DPO OVFTUSP $FOUSP EF "UFODJØO B $MJFOUFT MMBNF TJO DPTUP BM '/1 64" < > FO WF[ EF JOUFOUBS SFQBSBS MB GBMMB VTUFE NJTNP

*OTUSVDDJPOFT EF *OTUBMBDJØO

-FBMBT *OTUSVDDJPOFT EF TFHVSJEBE JNQPSUBOUFT FO MBT QÈHJOBT o BOUFT EF FNQF[BS B JOTUBMBS MB TFDBEPSB

7FSJGJRVF RVF DVFOUB DPO UPEBT MBT IFSSBNJFOUBT Z QJF[BT OFDFTBSJBT QBSB JOTUBMBS FTUF FMFDUSPEPNÏTUJDP BQSPQJBEBNFOUF

)FSSBNJFOUBT OFDFTBSJBT

-MBWFQBSB UVFSDBT P MMBWF UVCVMBS EF EF QVMHBEB

%FTBSNBEPS 1IJMMJQT

%FTBSNBEPS EF QVOUB QMBOB

-MBWFJOHMFTB BKVTUBCMF EF P QVMHBEBT DN P DN QBSB DPOFYJPOFT EF HBT

$PNQVFTUP QBSB KVOUB EF UVCFSÓBT DJOUB P TFMMBEPS QBSB UVCFSÓBT BQUP QBSB DPOFYJPOFT EF

 

UVCFSÓBT EF HBT SFTJTUFOUF QBSB (BT 1SPQBOP -1#VUBOP P (BT /BUVSBM QBSB NPEFMPT B HBT

&4

 

FYDMVTJWBNFOUF

 

 

 

/JWFM

 

1JTUPMB EF TFMMBEP Z DPNQVFTUP QBSB JOTUBMBS FM OVFWP DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO

 

 

(VBOUFT

 

(BGBT EF TFHVSJEBE

 

 

$VDIJMMP

 

 

$JOUB BEIFTJWB JOEVTUSJBM

 

 

 

 

1JF[BT TVNJOJTUSBEBT

JOTFSUPT QBSB MBT QBUBT EFMBOUFSBT

4F JODMVZF VO DPSEØO EF TVNJOJTUSP FMÏDUSJDP ZB DPOFDUBEP B MB TFDBEPSB B HBT NPEFMPT B HBT TPMBNFOUF

7FSJGJRVF RVF UPEBT MBT QJF[BT FTUÏO JODMVJEBT

"DDFTPSJPT

+VFHP EF JOTUBMBDJØO QBSB DPDIFT DBTB P DBNQFST QJF[B /P

+VFHP EF DPOWFSTJØO EF (BT /BUVSBM B-1QJF[B /P NPEFMPT B HBT TPMBNFOUF

+VFHP EF DPOWFSTJØO EF (BT-1B (BT /BUVSBM QJF[B /P NPEFMPT B HBT TPMBNFOUF+VFHP EF SFTJTUFODJBT EF 7 QJF[B QBSB NPEFMPT FMFDUSØOJDPT TPMBNFOUF

1JF[BT OFDFTBSJBT

"OUFT EF DPNQSBS DVBMRVJFS QJF[B WFSJGJRVF MBT OPSNBT MPDBMFT Z MFB MBT FTQFDJGJDBDJPOFT FMÏDUSJDBT EF HBT Z EF WFOUJMBDJØO 4J OFDFTJUB DPNQSBS VO KVFHP EF DPSEØO P DBCMF FMÏDUSJDP EFCFSÈO DVCSJS MPT SFRVJTJUPT FTUBCMFDJEPT FO MB QÈHJOB

1BSB FM 5ÏDOJDP $BMJGJDBEP *OTUBMBEPS

-BJOTUBMBDJØO DPSSFDUB EF MB TFDBEPSB TFSÈ SFTQPOTBCJMJEBE TVZB

"TFHÞSFTF EF MFFS MBT TJHVJFOUFT JOTUSVDDJPOFT EFUBMMBEBNFOUF BOUFT EF DPNFO[BS B JOTUBMBS MB TFDBEPSB &TUBT JOTUSVDDJPOFT EFCFO RVFEBS FO NBOPT EFM EVF×P EF MB DBTB QBSB SFGFSFODJB FO FM GVUVSP

4V SFTQPOTBCJMJEBE FT

3FTQFUBS UPEBT MBT OPSNBT Z SFHMBNFOUPT FO WJHPS

7FSJGJDBS MPT SFRVJTJUPT EF MPT SFHMBNFOUPT "MHVOBT OPSNBT MJNJUBO P OP QFSNJUFO MB JOTUBMBDJØO EF TFDBEPSBT EF SPQB FO DPDIFSBT BSNBSJPT DPDIFT DBTB P EPSNJUPSJPT 1ØOHBTF FO DPOUBDUP DPO TV JOTQFDUPS EF PCSB MPDBM

3FTQFUF FTUBT JOTUSVDDJPOFT EF JOTUBMBDJØO

3FTQFUF MPT SFRVFSJNJFOUPT EF FTQBDJP DVBOEP VO FMFDUSPEPNÏTUJDP TF JOTUBMF KVOUP B PUSP 7ÏBTF QÈHJOB

"TFHÞSFTF EF DPOUBS DPO UPEP MP OFDFTBSJP QBSB VOB JOTUBMBDJØO DPSSFDUB

*OTUBMF MB TFDBEPSB DPSSFDUBNFOUF

1ØOHBTF FO DPOUBDUP DPO VO UÏDOJDP DBMJGJDBEP QBSB BTFHVSBS RVF MB JOTUBMBDJØO FMÏDUSJDB Z EF HBT DVNQMBO DPO UPEBT MBT OPSNBT Z SFHMBNFOUPT UBOUP B OJWFM OBDJPOBM DPNP MPDBM 7ÏBTF QÈHJOB

3FRVJTJUPT EF DPMPDBDJØO

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &YQMPTJØO

-B[POB EPOEF TF VCJDB MB TFDBEPSB EFCF NBOUFOFSTF WBDÓB Z MJCSF EF NBUFSJBMFT DPNCVTUJCMFT HBTPMJOB Z PUSPT WBQPSFT Z MÓRVJEPT JOGMBNBCMFT

$PMPRVF MB TFDBEPSB QPS MP NFOPT QVMHBEBT DN TPCSF FM QJTP TJ MB JOTUBMB FO VOB DPDIFSB

&M OP IBDFSMP QVFEF DBVTBSMF MB NVFSUF QSPWPDBS VOB FYQMPTJØO JODFOEJP P RVFNBEVSBT

-BTFDBEPSB EFCFSÈ JOTUBMBSTF P DPMPDBSTF FO VOB [POB RVF OP FTUÏ FYQVFTUB BM BHVB P B MPT FMFNFOUPT

&T TVNBNFOUF JNQPSUBOUF JOTUBMBS MB TFDBEPSB FO VO MVHBS CJFO WFOUJMBEP &TUB TFDBEPSB EFCF FYUSBFS FM BJSF IBDJB FM FYUFSJPS /P JOTUBMF MB TFDBEPSB FO OJOHÞO MVHBS P BSNBSJP RVF OP QFSNJUB MB MJCSF DJSDVMBDJØO EF BJSF

"OUFT EF JOTUBMBS MB TFDBEPSB BTFHÞSFTF EF RVF IBZB VOB BMUVSB TVGJDJFOUF QBSB BCSJS UPUBMNFOUF MB UBQB "TJHOF FTQBDJP TVGJDJFOUF EFUSÈT EF MB TFDBEPSB QBSB MB FYUSBDDJØO -BUPNB EF BJSF TF FODVFOUSB FO MB QBSUF QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB "TFHÞSFTF EF RVF FYJTUB TVGJDJFOUF FTQBDJP B DBEB MBEP EF MB TFDBEPSB QBSB MB DJSDVMBDJØO EF BJSF

3FRVJTJUPT EF DPMPDBDJØO

-B[POB EPOEF TF VCJDB MB TFDBEPSB EFCF NBOUFOFSTF WBDÓB Z MJCSF EF NBUFSJBMFT DPNCVTUJCMFT HBTPMJOB Z PUSPT WBQPSFT Z MÓRVJEPT JOGMBNBCMFT 6OB TFDBEPSB QSPEVDF QFMVTB DPNCVTUJCMF QPS MP DVBM IBZ RVF MJNQJBS QFSJØEJDBNFOUF MB [POB BMSFEFEPS EF MB TFDBEPSB QBSB NBOUFOFSMB MJCSF EF QFMVTB

&TUB TFDBEPSB TØMP QVFEF WFOUJMBSTF EFTEF MB QBSUF QPTUFSJPS Z EFCF EFTDBSHBS IBDJB FM FYUFSJPS

*OTUBMBDJØO FO VO BSNBSJP P HBCJOFUF

"M JOTUBMBS VOB TFDBEPSB FO VO BSNBSJP P HBCJOFUF EFCF

"%7&35&/$*" DPOUBS DPO VO DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO IBDJB FM FYUFSJPS

/P EFCFSÈ JOTUBMBS FO FM NJTNP BSNBSJP P HBCJOFUF

OJOHÞO PUSP FMFDUSPEPNÏTUJDP RVF RVFNF DPNCVTUJCMF

&4

-B[POB EF BCFSUVSB TVQFSJPS FO MB QVFSUB EFCF DPOUBS DPO VO NÓOJNP EF QVMHBEBT DVBESBEBTDN¤ Z MB [POB EF BQFSUVSB JOGFSJPS DPO VO NÓOJNP EF QVMHBEBT DVBESBEBT DN¤ &TUBT BCFSUVSBT OP EFCFSÈO PCTUSVJSTF KBNÈT VOB QVFSUB EF SFKJMMBT DPO GMVKP EF BJSF NÓOJNP FT BDFQUBCMF &T OFDFTBSJP DPOUBS DPO TFQBSBDJPOFT EF JOTUBMBDJØO NÓOJNBT QFSP FT SFDPNFOEBCMF JODSFNFOUBS FM FTQBDJP EF TFQBSBDJØO

NJO ʘ ʃʈ QVMHBEBTNN

QVMHBEB

QVMHBEB

QVMHBEB

NJO QVMHBEBT NJO QVMHBEBT

 

NN

NN

NN

NN

NN

 

 

 

 

QVMHBEBT DVBESBEBT

 

 

 

 

DN¤

 

 

 

 

 

ÈSFB UPUBM EF

 

 

 

 

 

WFOUJMBDJØO

 

 

 

 

 

QVMHBEBT

 

 

 

 

 

DVBESBEBT DN¤

 

 

 

 

QVMHBEBT DVBESBEBT

 

 

 

 

DN¤

 

 

 

 

 

 

%JNFOTJPOFT

&TQBDJP MJCSF EF MB 5BQB

7FSJGJRVF RVF FYJTUB VO FTQBDJP BEFDVBEP QBSB RVF MB UBQB BCSB UPUBMNFOUF

QVMHBEBT NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʖcʆQVMHBEBToʘcʃʈQVMHBEBToNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QVMHBEBToʘcʊQVMHBEBToNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʜcʃʈ QVMHBEBT NN

QVMHBEBT NN

6CJDBDJØO EFM PSJGJDJP EF FYUSBDDJØO

0SJGJDJP EF FYUSBDDJØO

ʚcʊ QVMHBEBTNN

QVMHBEBTʖcʊ

NN

/P JODMVZF BMUVSB

EF MB QBUB

 

ʔcʊ QVMHBEBT

 

 

NN

 

 

%JNFOTJPOFT

*OTUBMBDJØO FO DPDIFT DBTB P DBNQFST

-BJOTUBMBDJØO EF MB TFDBEPSB FO VO DPDIF DBTB EFCF DVNQMJS DPO FM 5ÓUVMP $'3 1BSUF EFM &TUÈOEBS EF 4FHVSJEBE Z $POTUSVDDJØO EF $BTBT 1SFGBCSJDBEBT .BOVGBDUVSFE )PNF $POTUSVDUJPO BOE 4BGFUZ 4UBOEBSE \BOUFT EFOPNJOBEP &TUÈOEBS 'FEFSBM QBSB MB $POTUSVDDJØO Z 4FHVSJEBE EF $PDIFT DBTB 'FEFSBM 4UBOEBSE GPS .PCJMF )PNF $POTUSVDUJPO BOE 4BGFUZ UÓUVMP )6% QBSUF^ QBSB MPT &TUBEPT 6OJEPT P &TUÈOEBS $"/ $4" o ; .) QBSB $BOBEÈ

"M JOTUBMBS VOB TFDBEPSB FO VO DPDIF DBTB IBZ RVF UPNBS NFEJEBT QBSB TVKFUBS MB TFDBEPSB BM QJTP

6O KVFHP EF JOTUBMBDJØO QBSB DPDIFT DBTB TF FODVFOUSB EJTQPOJCMF DPO JOTUSVDDJPOFT WÏBTF "DDFTPSJPT QÈHJOB $PMØRVFMB FO VOB [POB RVF UFOHB TVGJDJFOUF FOUSBEB EF BJSF GSFTDP TF OFDFTJUB VOB BQFSUVSB NÓOJNB EF QVMHBEBT DVBESBEBT TJO PCTUSVDDJPOFT

-BJOTUBMBDJØO FO DPDIFT DBTB EFCFSÈ DPOUBS DPO VOB FYUSBDDJØO IBDJB FM FYUFSJPS Z FM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO EFCFSÈ TVKFUBSTF FO GPSNB TFHVSB B VOB QPSDJØO EF MB FTUSVDUVSB EFM WFIÓDVMP&4 VUJMJ[BOEP NBUFSJBMFT RVF OP TFBO DPNCVTUJCMFT

&M DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO OP EFCFSÈ UFSNJOBS EFCBKP EFM DPDIF DBTB 1BSB NBZPS JOGPSNBDJØO WFB MB TFDDJØO BDFSDB EF MB FYUSBDDJØO

-BTFDBEPSB EFCF EFTDBSHBS IBDJB FM FYUFSJPS

QBSFE

FYUFSJPS

&M SFTQJSBEFSP EF FYUSBDDJØO EFCF FTUBS BTFHVSBEP DPO GJSNF[B B VOB QPSDJØO OP DPNCVTUJCMF EF MB FTUSVDUVSB EFM DPDIF DBTB Z OP EFCF UFSNJOBS EFCBKP EFM NJTNP

QJTP ÈSFB DFSSBEB

[ØDBMP

&YUSBDDJØO

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF *ODFOEJP

-BTFDBEPSB EFCF DPOUBS DPO FYUSBDDJØO IBDJB FM FYUFSJPS

6UJMJDF EVDUPT EF FYUSBDDJØO SÓHJEPT P EF NFUBM EF QBSFE BODIB GMFYJCMFT

/P VUJMJDF VO EVDUP EF FYUSBDDJØO EF QMÈTUJDP /P VUJMJDF VO EVDUP EF FYUSBDDJØO SFWFTUJEP EF BMVNJOJP

&M OP TFHVJS FTUBT JOEJDBDJPOFT QVFEF DBVTBS MB NVFSUF P QSPWPDBS VO JODFOEJP

-BTFDBEPSB EFCF DPOUBS DPO FYUSBDDJØO IBDJB FM FYUFSJPS &TUP FWJUBSÈ MB BDVNVMBDJØO EF QFMVTB Z IVNFEBE EFOUSP EF MB IBCJUBDJØO FO EPOEF FTUÏ VCJDBEB Z SFEVDJSÈ FM SJFTHP EF JODFOEJP

&TUF FMFDUSPEPNÏTUJDP EFCFSÈ DPOUBS DPO FYUSBDDJØO BM FYUFSJPS

-PTDPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO MPT QVFEF BERVJSJS FO TV UJFOEB EF FMFDUSPEPNÏTUJDPT P FO VOB GFSSFUFSÓB MPDBM

-PTDPOEVDUPT GMFYJCMFT EF QMÈTUJDP P SFWFTUJEPT EF BMVNJOJP QVFEFO QMFHBSTF DPNCBSTF QFSGPSBSTF SFEVDJS MB DJSDVMBDJØO EF BJSF BMBSHBS FM UJFNQP EF TFDBEP Z QPS DPOTJHVJFOUF BGFDUBS MB PQFSBDJØO EF MB TFDBEPSB

%FCFSÈ VUJMJ[BSTF VO DPOEVDUP EF NFUBM GMFYJCMF P HBMWBOJ[BEP SÓHJEP EF VO NÓOJNP EF QVMHBEBTNN EF FTQFTPS 6UJMJ[BS DPOEVDUPT EF NÈT EF QVMHBEBT NN EF EJÈNFUSP QVFEF PDBTJPOBS VOB NBZPS BDVNVMBDJØO EF QFMVTB

6UJMJ[BS DPOEVDUPT EF NFUBM SÓHJEPT TJO DPEPT NJOJNJ[BSÈ MB BDVNVMBDJØO EF QFMVTB 1VFEFO VUJMJ[BSTF DPOEVDUPT EF NFUBM GMFYJCMF BODIP QFSP IBZ RVF UFOFS DVJEBEP EF FWJUBS DVSWBT QSPOVODJBEBT RVF QVFEBO EPCMBS FM DPOEVDUP Z PDBTJPOBS UBQPOBEVSBT /P VUJMJDF DPOEVDUPT EF QMÈTUJDP P NFUBM GMFYJCMF EFMHBEP

6TF DJOUB BEIFTJWB JOEVTUSJBM QBSB VOJS MBT KVOUBT /P VTF UPSOJMMPT QPSRVF BDVNVMBO QFMVTB

.BOUFOHB MPT DPOEVDUPT MP NÈT DPSUP Z EFSFDIP QPTJCMF /P FYDFEB MBT MPOHJUVEFT NÈYJNBT EF MPT DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO RVF TF TF×BMBO NÈT BEFMBOUF FO FTUBT JOTUSVDDJPOFT EF JOTUBMBDJØO

/P EFTDBSHVF MB TFDBEPSB EFOUSP EF VOB DIJNFOFB P SFTQJSBEFSP EF HBT VOB QBSFE FM UFDIP P DVBMRVJFS FTQBDJP PDVMUP FO VO FEJGJDJP /P EFTDBSHVF MB TFDBEPSB EFCBKP EF MB DBTB P DPDIF DBTB VO QPSDIF EFOUSP EF VO RVJDJP EF WFOUBOB P FO BMHVOB PUSB ÈSFB FO EPOEF QVFEB BDVNVMBSTF MB QFMVTB

&M DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO EFCF UFSNJOBS FO VOB DBNQBOB EF FYUSBDDJØO DPO VO BNPSUJHVBEPS EF DPSSJFOUF JOWFSUJEB EF BJSF IBDJB GVFSB QBSB FWJUBS DPOUSBDPSSJFOUFT EF BJSF Z FM JOHSFTP EF DVBMRVJFS UJQP EF GBVOB OPDJWB /VODB VUJMJDF DBNQBOBT EF FYUSBDDJØO DPO VO BNPSUJHVBEPS EF DPSSJFOUF NBHOÏUJDP -BDBNQBOB EFCF UFOFS QPS MP NFOPT QVMHBEBT NN EF TFQBSBDJØO FOUSF MB QBSUF JOGFSJPS EF MB DBNQBOB Z FM QJTP P DVBMRVJFS PUSB PCTUSVDDJØO-BBQFSUVSB EF MB DBNQBOB EFCF BQVOUBS IBDJB BCBKP /VODB JOTUBMF VOB QBOUBMMB QPS EFMBOUF EFM PSJGJDJP EF FYUSBDDJØO

QVMHBEBT

NN

&YUSBDDJØO

1BSB SFEVDJS MB DPOEFOTBDJØO BÓTMF UPEPT MPT DPOEVDUPT RVF QBTFO QPS ÈSFBT RVF OP FNJUBO DBMPS $PMPRVF FM DPOEVDUP DPO VOB JODMJOBDJØO TVBWF IBDJB MB DBNQBOB QBSB ESFOBS MB QPTJCMF DPOEFOTBDJØO Z SFEVDJS MB BDVNVMBDJØO EF QFMVTB &WJUF QBOEFPT P CVDMFT FO FM DPOEVDUP ZB RVF ÏTUPT QVFEFO BDVNVMBS P BMNBDFOBS BHVB Z QFMVTB

"OUFT EF QPOFS FO NBSDIB VO TJTUFNB EF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO QBSB TFDBEPSBT BTFHÞSFTF EF RVF

 

/P TF IBZB VUJMJ[BEP OJOHÞO DPOEVDUP EF QMÈTUJDP V PUSP UJQP EF DPOEVDUP QPUFODJBMNFOUF

 

DPNCVTUJCMF P DPOEVDUP EF SFWFTUJNJFOUP EF BMVNJOJP GMFYJCMF

 

&M DPOEVDUP OP FTUÏ QFSGPSBEP SFUPSDJEP P BQMBTUBEP

 

&M DPOEVDUP OP FYDFEB FM MBSHP NÈYJNP SFDPNFOEBEP QBSB MB OVFWB TFDBEPSB

 

-BQFSTJBOB EF MB DBNQBOB EF FYUSBDDJØO TF BCSF Z DJFSSB MJCSFNFOUF Z DPO TVGJDJFOUF NPWJNJFOUP

 

-BQSFTJØO FTUÈUJDB FO FM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO OP FYDFEB QVMHBEB 1B P TFB NFOPS B

 

QVMHBEBT EF DPMVNOB EF BHVB FT EFDJS QSFTJØO OFHBUJWB BM NFEJSMB DPO VO NBOØNFUSP FO MBT

 

QSJNFSBT QVMHBEBT EFM DPOEVDUP DPO MB TFDBEPSB PQFSBOEP FO "JS %SZ <TFDBEP QPS BJSF> TJO DBMPS

&4

&M TJTUFNB EF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO DVNQMB DPO UPEBT MBT OPSNBT MPDBMFT JNQPSUBOUFT UBOUP FTUBUBMFT DPNP GFEFSBMFT

-PTDPOEVDUPT EFCFSÈO WFSJGJDBSTF Z MJNQJBSTF QPS MP NFOPT VOB WF[ BM B×P QBSB FYUSBFS UPEB MB QFMVTB BDVNVMBEB 7FSJGJRVF GSFDVFOUFNFOUF RVF MB QFSTJBOB FO MB DBNQBOB EF FYUSBDDJØO TF NVFWB MP TVGJDJFOUF Z TF BCSB Z DJFSSF MJCSFNFOUF

*OTUBMBDJØO FO DPDIFT DBTB P DBNQFST

1POFNPT B TV EJTQPTJDJØO VO KVFHP EF JOTUBMBDJØO QBSB DPDIFT DBTB 7ÏBTF "DDFTPSJPT QÈHJOBBTÓ DPNP MBT OPUBT FO MB QÈHJOB

%FUFSNJOF MB MPOHJUVE EFM DPOEVDUP EF WFOUJMBDJØO

&TUB TFDBEPSB TØMP QVFEF WFOUJMBSTF EFTEF MB QBSUF QPTUFSJPS Z EFCF EFTDBSHBS IBDJB FM FYUFSJPS

.ÈT BCBKP FODPOUSBSÈ EJTUJOUPT UJQPT EF JOTUBMBDJØO QBSB DPOEVDUPT EF WFOUJMBDJØO

&YUSBDDJØO

&MJKB VOB SVUB RVF TFB FM DBNJOP NÈT EFSFDIP Z EJSFDUP IBDJB FM FYUFSJPS 1MBOFF MB JOTUBMBDJØO EF NBOFSB RVF VUJMJDF MB NFOPS DBOUJEBE EF DPEPT Z WVFMUBT

"M VUJMJ[BS DPEPT DPOEVDUPT SÓHJEPT P BM SFBMJ[BS WVFMUBT DPOEVDUP EF NFUBM GMFYJCMF EF QBSFE BODIB EFKF MB NBZPS DBOUJEBE EF FTQBDJP QPTJCMF $PO DPOEVDUPT EF NFUBM GMFYJCMF Z QBSFE HSVFTB QMJFHVF FM DPOEVDUP HSBEVBMNFOUF QBSB PCUFOFS MBT DVSWBT OFDFTBSJBT Z BTÓ FWJUBS SFUPSDJNJFOUPT Z WVFMUBT EF ¡

SFDPNFOEBCMF

BDFQUBCMF

-POHJUVENÈYJNB EFM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO

-BMPOHJUVE NÈYJNB EFM TJTUFNB EF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO EFQFOEF EF&M UJQP EF DPOEVDUPT SÓHJEPT P EF NFUBM GMFYJCMF EF QBSFE HSVFTB

-BDBOUJEBE EF DPEPT Z DVSWBT VUJMJ[BEPT

7FB FM HSÈGJDP EF MPOHJUVEFT EFM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO RVF IBDF KVFHP DPO TV UJQP EF DBNQBOB QBSB FODPOUSBS MB MPOHJUVE NÈYJNB EFM DPOEVDUP B VUJMJ[BS /P VUJMJDF USBNPT EF DPOEVDUPT NBZPSFT B BRVFMMPT FTQFDJGJDBEPT FO MPT HSÈGJDPT EF MPOHJUVEFT EF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO 7ÏBTF QÈHJOB TJHVJFOUF

4JTUFNBT EF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO NÈT MBSHPT EF MP FTQFDJGJDBEP

"DVNVMBSÈO QFMVTB DSFBOEP VO QPUFODJBM QFMJHSP EF JODFOEJP

"DPSUBSÈO MB WJEB EF MB TFDBEPSB

3FEVDJSÈO FM EFTFNQF×P EBOEP QPS SFTVMUBEP UJFNQPT EF TFDBEP NÈT MBSHPT Z VO JODSFNFOUP FO FM DPOTVNP EF FOFSHÓB

%FUFSNJOF MB DBOUJEBE EF DPEPT P DVSWBT RVF OFDFTJUBSÈ

&O MB DPMVNOB FO EPOEF TF FOMJTUB FM UJQP EF DPOEVDUP EF NFUBM RVF WBZB B VUJMJ[BS SÓHJEP P NFUBM GMFYJCMF EF QBSFE HSVFTB FODVFOUSF MB MPOHJUVE NÈYJNB EFM DPOEVDUP EF NFUBM FO MB NJTNB MÓOFB RVF MB DBOUJEBE EF DPEPT P DVSWBT B VUJMJ[BS 7ÏBTF QÈHJOB TJHVJFOUF

-POHJUVENÈYJNB EFM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO

%F QSFGFSFODJB VUJMJDF DBNQBOBT EF QVMHBEBT

 

4J VUJMJ[B VOB DBNQBOB EF QVMHBEBT DN

 

 

 

-POHJUVENÈYJNB EFM DPOEVDUP EF NFUBM EF QVMHBEBT EF EJÈNFUSP

 

 

 

 

 

 

 

$BOUJEBE EF

 

 

.FUBM GMFYJCMF EF QBSFE HSVFTB

 

DPEPT P DVSWBT

 

3ÓHJEPT

 

 

UPUBMNFOUF FYUFOEJEP

 

EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

N

QJFT

N

&4

 

 

 

 

 

 

QJFT

N

QJFT

N

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

N

QJFT

N

 

QJFT N QJFT N

QJFT N QJFT N

$BNQBOB BDFQUBCMF EF QVMHBEBT

 

4J VUJMJ[B VOB DBNQBOB EF QVMHBEBT DN

 

 

-POHJUVENÈYJNB EFM DPOEVDUP EF NFUBM EF QVMHBEBT EF EJÈNFUSP

 

 

 

 

 

 

 

$BOUJEBE EF

 

 

 

.FUBM GMFYJCMF EF QBSFE HSVFTB

DPEPT P DVSWBT

 

3ÓHJEPT

 

UPUBMNFOUF FYUFOEJEP

EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

 

N

QJFT

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

 

N

QJFT

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

 

N

QJFT

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

 

N

QJFT

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

QJFT

 

N

QJFT

 

N

1BSB BRVFMMPT TJTUFNBT EF FYUSBDDJØO RVF OP TF FODVFOUSFO FOMJTUBEPT FO MPT HSÈGJDPT EF MPOHJUVE EF MPT DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO DPNP QPS FKFNQMP DPOFYJPOFT NÞMUJQMFT UVCPT EF BJSF Z WFOUJMBEPSFT FMÏDUSJDPT MMBNF HSBUJT B OVFTUSP DFOUSP EF BUFODJØO B DMJFOUFT '/1 64"

0QDJPOFT EF JOTUBMBDJØO QBSB FTQBDJPT SFEVDJEPT

-PTTJTUFNBT EF WFOUJMBDJØO WJFOFO FO NVDIBT WBSJFEBEFT 4FMFDDJPOF FM NFKPS UJQP QBSB TV JOTUBMBDJØO " DPOUJOVBDJØO TF NVFTUSB VOB JOTUBMBDJØO FO EPOEF FM FTQBDJP MJCSF FT SFEVDJEP

-BTTFDDJPOFT FTUÈO TFQBSBEBT MBT VOJPOFT QVFEFO NJSBS IBDJB FM NJTNP MBEP P IBDJB FM MBEP PQVFTUP

BOJMMP HJSBUPSJP

"CSB[BEFSB EF CBOEB FYUSB MBSHB QBSB MB DPOFYJØO EF MB TFDBEPSB

DPOFYJØO EFM BOJMMP HJSBUPSJP B MB QBSFE

TFDDJPOFT

UFMFTDØQJDBT

CPSEFT CJTFMBEPT QFSNJUFO MB JOTUBMBDJØO FO FTRVJOBT

-BMPOHJUVE NÈYJNB VUJMJ[BOEP VO DPOEVDUP SFDUBOHVMBS EF Y QVMHBEBT DN Y DN DPO EPT DPEPT Z VOB DBNQBOB EF FYUSBDDJØO EF QVMHBEBT DN FT EF QJFT N

3FNÓUBTF BM JOTUSVDUJWP EFM GBCSJDBOUF EFM KVFHP EF TJTUFNB EF WFOUJMBDJØO

$POEVDUP EF FYUSBDDJØO

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF *ODFOEJP

6UJMJDF DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO EF NFUBM QFTBEP /P VUJMJDF VO EVDUP EF FYUSBDDJØO EF QMÈTUJDP /P VUJMJDF VO EVDUP EF FYUSBDDJØO SFWFTUJEP EF BMVNJOJP

&M OP TFHVJS BM QJF EF MB MFUSB FTUF JOTUSVDUJWP QVFEF DBVTBS NVFSUF P JODFOEJP

-FBMB TFDDJØO BDFSDB EF FYUSBDDJØO QÈHJOBT o BOUFT EF JOTUBMBS FM TJTUFNB EF FYUSBDDJØO QBSB EFUFSNJOBS MB MPOHJUVE NÈYJNB QFSNJUJEB EFM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO

/P VUJMJDF UPSOJMMPT EF DIBQB EF NFUBM BM FOTBNCMBS MPT DPOEVDUPT 6UJMJDF TJFNQSF DJOUB BEIFTJWB &4 JOEVTUSJBM BEFDVBEB

/VODB VUJMJDF NBUFSJBM EF FYUSBDDJØO GMFYJCMF EF QMÈTUJDP P EF NFUBM EFMHBEP

&M PSJGJDJP EF FYUSBDDJØO TF FODVFOUSB VCJDBEP DFSDB EFM DFOUSP EF MB QBSUF USBTFSB EF MB TFDBEPSB "TFHÞSFTF EF DPOFDUBS FM DPOEVDUP EF FYUSBDDJØO B MB TFDBEPSB TPMBNFOUF DPO DJOUB BEIFTJWB JOEVTUSJBM &TUP FWJUBSÈ RVF MB QFMVTB Z FM QPMWP FTDBQFO EF MB TFDBEPSB Z EFM TJTUFNB EF FYUSBDDJØO

0SJGJDJP EF

FYUSBDDJØO

ʚcʊ QVMHBEBTNN

QVMHBEBTʖcʊ

NN

/P JODMVZF BMUVSB

EF MB QBUB

 

ʔcʊ QVMHBEBT

 

 

NN

 

 

-BSVUB EFM SFTQJSBEFSP EF FYUSBDDJØO QVFEF JS EFTEF MB QBSUF QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB IBDJB BSSJCB IBDJB BCBKP J[RVJFSEB EFSFDIB P EJSFDUBNFOUF IBDJB FM FYUFSJPS 3FNÓUBTF BM EJBHSBNB

*OTUBMBDJØO

&ODPOUSBSÈ MBT QJF[BT Z FM NBUFSJBM EF MFDUVSB FNQBDBEPT EFOUSP EFM UBNCPS EF MB TFDBEPSB

"%7&35&/$*"

1FMJHSP QPS &YDFTP EF 1FTP

4F OFDFTJUBO EPT P NÈT QFSTPOBT QBSB NPWFS F JOTUBMBS MB TFDBEPSB

&M OP IBDFSMP BTÓ QVFEF PDBTJPOBSMF EB×PT FO MB FTQBMEB P EF PUSP UJQP

2VJUF FM FNCBMBKF EF MB NÈRVJOB FYDMVTJWBNFOUF FOGSFOUF EFM DMJFOUF -PBOUFSJPS HBSBOUJ[BSÈ RVF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP MMFHVF FO DPOEJDJPOFT ØQUJNBT Z PSJHJOBMFT EF GÈCSJDB Z SFEVDJSÈ FM SJFTHP EF EB×PT BM USBOTQPSUBSMP B TV EFTUJOP GJOBM

%FTFNQBDBS

"TFHÞSFTF EF RVF MB TFDBEPSB TF FODVFOUSF FO VO MVHBS BEFDVBEP QBSB TV JOTUBMBDJØO 4J MB JOTUBMB KVOUP B PUSP FMFDUSPEPNÏTUJDP DPOTJEFSF JOTUBMBS QPS FKFNQMP MB TFDBEPSB BOUFT EF MB MBWBEPSB ZB RVF MF QFSNJUJSÈ VO NFKPS BDDFTP B MBT DPOFYJPOFT FMÏDUSJDBT Z B MB FYUSBDDJØO

3FUJSF FM FNQBRVF

3FUJSF MBT DJODIBT

 

%FTEPCMF MBT TPMBQBT

JOGFSJPSFT EF MB DBKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ODMJOF

"MFKF EFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNQBRVF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%FTMJDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3FUJSF MB DBKB EF DBSUØO

3FUJSF FM FNQBRVF EF

 

MFWBOUÈOEPMB EFM

 

MB CBTF JODMJOBOEP FM

 

QSPEVDUP OP DPSUF MB

 

BQBSBUP IBDJB BUSÈT

 

DBKB

 

EFTMJ[ÈOEPMP EF MB CBTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM TVFMP

 

 

 

%FTEPCMF MBT TPMBQBT TVQFSJPSFT EF MB DBKB Z SFUJSF FM FNQBRVF TVQFSJPS

 

3FUJSF FM FNQBRVF EFM UBNCPS Z MB DJOUB EF MB DBOBTUJMMB SFDPMFDUPSB EF QFMVTB FO FM UBNCPS

*OTUBMBDJØO

$ØNP DPMPDBS MBT QBUBT EFMBOUFSBT

/PUB

-BTFDBEPSB TF FOUSFHB HFOFSBMNFOUF DPO MBT QBUBT DPMPDBEBT Z MB QSPUVCFSBODJB EF MBT NJTNBT B MB BMUVSB DPSSFDUB

*ODMJOF MB TFDBEPSB IBDJB BUSÈT VUJMJ[BOEP VO DBSSJUP NBOVBM Z UFOJFOEP FO DVFOUB RVF FM DBSSJUP Z MB TFDBEPSB FTUÏO CJFO BTFHVSBEPT

$PMPRVF VO BDDFTPSJP EF JOTFSDJØO EF HPNB FO DBEB QBUB EF QMÈTUJDP DPNP TF NVFTUSB

&4

"UPSOJMMF MBT QBUBT EFOUSP EF MPT TVKFUBEPSFT EF QBUBT FO MPT DPTUBEPT J[RVJFSEP Z EFSFDIP

"UPSOJMMF BNCBT QBUBT IBDJB BEFOUSP QBSB RVF TPCSFTBMHBO QVMHBEB NN QPS EFCBKP EF MB QBSFE FO MPT TVKFUBEPSFT EF QBUBT

*OTUSVDDJPOFT EF $POFYJØO B 5JFSSB QBSB 4FDBEPSBT B (BT Z &MÏDUSJDBT

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &MFDUSPDVUBNJFOUP

"TFHÞSFTF EF RVF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP FTUÏ DPOFDUBEP B VO UPNBDPSSJFOUFT BUFSSJ[BEP B UJFSSB

/P VUJMJDF VO BEBQUBEPS

/P VUJMJDF VOB FYUFOTJØO

4J OP TJHVF BM QJF EF MB MFUSB FTUBT JOTUSVDDJPOFT QVFEF QSPWPDBS MB NVFSUF JODFOEJP P FMFDUSPDVUBNJFOUP

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &MFDUSPDVUBNJFOUP

7FSJGJRVF DPO VO FMFDUSJDJTUB DBMJGJDBEP P DPO FM TFSWJDJP UÏDOJDP TJ UJFOF EVEBT BM SFTQFDUP P QBSB DFSDJPSBSTF RVF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP FTUÏ CJFO BUFSSJ[BEP B UJFSSB

/P NPEJGJRVF FM FODIVGF TJ OP FODBKB FO FM UPNBDPSSJFOUFT

1JEB RVF MF JOTUBMFO FM UPNBDPSSJFOUFT BEFDVBEP Z RVF MP IBHB VO FMFDUSJDJTUB DBMJGJDBEP

4J OP TJHVF BM QJF EF MB MFUSB FTUBT JOTUSVDDJPOFT QVFEF QSPWPDBS MB NVFSUF JODFOEJP P FMFDUSPDVUBNJFOUP

$POFYJØO B 5JFSSB QBSB VO &MFDUSPEPNÏTUJDP DPOFDUBEP WÓB VO $PSEØO

&TUF FMFDUSPEPNÏTUJDP EFCF FTUBS DPOFDUBEP B UJFSSB &O FM DBTP EF NBM GVODJPOBNJFOUP P BWFSÓB MB DPOFYJØO B UJFSSB SFEVDJSÈ FM SJFTHP EF FMFDUSPDVUBNJFOUP BM PGSFDFS VOB WÓB EF NFOPT SFTJTUFODJB QBSB MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB $VBOEP FTUF FMFDUSPEPNÏTUJDP TF FODVFOUSF FRVJQBEP DPO VO DPSEØO RVF DVFOUF DPO DPOEVDUPS EF UPNB B UJFSSB EFM FRVJQP Z VO FODIVGF EF UPNB B UJFSSB FM FODIVGF EFCFSÈ DPOFDUBSTF B VO UPNBDPSSJFOUFT BQSPQJBEP RVF IBZB TJEP JOTUBMBEP Z DPOFDUBEP B UJFSSB DPSSFDUBNFOUF EF BDVFSEP DPO UPEBT MBT OPSNBT Z SFHMBNFOUPT MPDBMFT WJHFOUFT P FO TV EFGFDUP DPO FM $ØEJHP /BDJPOBM &MÏDUSJDP /BUJPOBM &MFDUSJDBM $PEF "/4* /'1"P FM $ØEJHP &MÏDUSJDP $BOBEJFOTF $BOBEJBO &MFDUSJDBM $PEF $4" $

-BDPOFYJØO JODPSSFDUB EFM DPOEVDUPS EF UPNB B

UJFSSB EFM FRVJQP QVFEF EBS QPS SFTVMUBEP SJFTHP"%7&35&/$*" EF FMFDUSPDVUBNJFOUP 7FSJGJRVF DPO VO FMFDUSJDJTUB

DBMJGJDBEP P DPO FM TFSWJDJP UÏDOJDP TJ UJFOF EVEBT BM

SFTQFDUP P QBSB DFSDJPSBSTF RVF FM FMFDUSPEPNÏTUJDP FTUÏ CJFO BUFSSJ[BEP B UJFSSB

3FNÓUBTF B MBT QÈHJOBT B QBSB NBZPS JOGPSNBDJØO BDFSDB EFM DBCMFBEP EF TFDBEPSBT FMÏDUSJDBTJODMVZFOEP MPT SFRVJTJUPT EF DPOFYJØO B UJFSSB QBSB VO FMFDUSPEPNÏTUJDP EF DBCMFBEP EJSFDUP

&TQFDJGJDBDJPOFT FMÏDUSJDBT QBSB NPEFMPT FMÏDUSJDPT ÞOJDBNFOUF

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &MFDUSPDVUBNJFOUP

6UJMJDF VO DBCMF FMÏDUSJDP OVFWP BQSPCBEP 6- EF BNQFSFT P VO DBCMF EJSFDUP

6UJMJDF VO QSPUFDUPS 6- BQSPCBEP

%FTDPOFDUF MB FMFDUSJDJEBE BOUFT EF SFBMJ[BS MBT DPOFYJPOFT FMÏDUSJDBT

$POFDUF FM DBCMF OFVUSP CMBODP P DBCMF DFOUSBM B MB UFSNJOBM DFOUSBM

&O UPEBT MBT JOTUBMBDJPOFT EF DVBUSP BMBNCSFT RVJUF MB DPOFYJØO B UJFSSB Z DPOFDUF FM BMBNCSF B UJFSSB BM UPSOJMMP WFSEF &4 EF DPOFYJØO B UJFSSB

$POFDUF MPT DBCMFT EF TVNJOJTUSP SFTUBOUFT B MBT UFSNJOBMFT SFTUBOUFT

"KVTUF DPO GJSNF[B UPEBT MBT DPOFYJPOFT FMÏDUSJDBT

&M OP TFHVJS FTUBT JOEJDBDJPOFT QVFEF DBVTBSMF MB NVFSUF QSPWPDBS VO JODFOEJP P FMFDUSPDVUBNJFOUP

/PUB

&M EJBHSBNB EF JOTUBMBDJØO FMÏDUSJDB FTUÈ VCJDBEP FO MB DPOTPMB EF DPOUSPM -BTFDBEPSB EFCF DPOFDUBSTF B VO DJSDVJUP EF SBNBM JOEJWJEVBM OP VUJMJDF VOB FYUFOTJØO

&M TVNJOJTUSP EFM DJSDVJUP EFSJWBEP EFCFSÈ TFS EF DPSSJFOUF BMUFSOB BQSPCBEB EF ); EF 7 P7 -BTFTQFDJGJDBDJPOFT FMÏDUSJDBT QVFEF FODPOUSBSMBT FO MB FUJRVFUB EF JOGPSNBDJØO MPDBMJ[BEB FO FM TBMQJDBEFSP 4F OFDFTJUB EF VO GVTJCMF EF BNQFSFT P VO DPSUBDPSSJFOUFT FO DBEB VOB EF MBT MÓOFBT 4J VUJMJ[B VO DBCMF EF BMJNFOUBDJØO FM DBCMF EFCF DPOFDUBSTF B VO UPNBDPSSJFOUFT EF BNQFSFT

&M DBCMF EF BMJNFOUBDJØO /0 TF TVNJOJTUSB DPO MPT NPEFMPT FMÏDUSJDPT EF TFDBEPSBT QBSB MPT &TUBEPT 6OJEPT

&TUB TFDBEPSB TF TVNJOJTUSB DPO FM HBCJOFUF DPOFDUBEP B UJFSSB B USBWÏT EFM OFVUSP FO FM CMPRVF EF DPOFYJØO 4J MB TFDBEPSB TF JOTUBMB FO VOB JOTUBMBDJØO OVFWB EF DJSDVJUP SBNBMFO VO DPDIF DBTB P DBNQFS FO VO WFIÓDVMP EF VTP SFDSFBUJWP FO VOB [POB EPOEF MBT OPSNBT MPDBMFT OP QFSNJUBO MB DPOFYJØO B UJFSSB B USBWÏT EFM OFVUSP FM FOMBDF B UJFSSB EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP EFCF RVJUBSTF Z SFFNQMB[BSTF QPS VO DBCMF P DPSEØO EF BMJNFOUBDJØO EF BMBNCSFT P VO DBCMF EF DPOFYJØO B UJFSSB TFQBSBEP

/P WVFMWB B VUJMJ[BS VO DBCMF P DPSEØO EF BMJNFOUBDJØO EF VOB TFDBEPSB WJFKB &M DBCMFBEP EF BMJNFOUBDJØO FMÏDUSJDB EFCFSÈ NBOUFOFSTF FO FM HBCJOFUF EF MB TFDBEPSB DPO VO QSPUFDUPS 6- BEFDVBEP

&TQFDJGJDBDJPOFT QBSB 7

4J TV TVNJOJTUSP FMÏDUSJDP FT EF 7 )[ VO FMFDUSJDJTUB DBMJGJDBEP P VO UÏDOJDP EFCFSÈ DPMPDBS

 

VO OVFWP KVFHP EF SFTJTUFODJBT WÏBTF "DDFTPSJPT FO QÈHJOB QBSB PCUFOFS JOGPSNBDJØO TPCSF

 

FM OÞNFSP EF QJF[B EFM KVFHP

 

 

3FRVJTJUPT QBSB $PSEPOFT FMÏDUSJDPT FO MPT && 66 QBSB NPEFMPT FMÏDUSJDPT FYDMVTJWBNFOUF

4ØMP TF VUJMJ[BSÈ VO KVFHP EF DBCMF EF BMJNFOUBDJØO RVF GJHVSF FO MB MJTUB EF 6- RVF TFB EF VOB MPOHJUVE BEFDVBEB QBSB MB JOTUBMBDJØO Z RVF TFB QPS MP NFOPT EF 7 EF BNQFSFT Z NBSDBEP DPNP QBSB VTP DPO TFDBEPSBT EF SPQB

&TUF EFCFSÈ DPOUBS DPO UFSNJOBMFT FO GPSNB EF BOJMMPT QBSB DPOFDUBSMP B MB TFDBEPSB

&M QSPUFDUPS DMBTJGJDBEP 6- JODMVJEP EFCFSÈ TFS FM BEFDVBEP QBSB VO PSJGJDJP EF ʔcʊQVMHBEBT NN

4J TVT UPNBDPSSJFOUFT TPO BTÓ &MJKB FTUF DPSEØO EF BMJNFOUBDJØO EF DPSSJFOUF

BMBNCSFT

BMBNCSFT

$POFYJØO QPS NFEJP EF VO $BCMF EJSFDUP

&M DBCMF EF BMJNFOUBDJØO EFCF IBDFS KVFHP DPO FM TVNJOJTUSP FMÏDUSJDP BMBNCSFT P BMBNCSFT Z EFCF TFS

$BCMF GMFYJCMF QSPUFHJEP P DBCMF OP NFUÈMJDP RVF OP FTUÏ SFWFTUJEP EF DPCSF DPO DBCMF B UJFSSB 5PEPT MPT DBCMFT DPOEVDUPSFT EF FMFDUSJDJEBE EFCFO FTUBS BJTMBEPT

$BCMF TØMJEP EF DPCSF EF DBMJCSF "8( OP VUJMJ[BS DBCMF EF BMVNJOJP

-POHJUVEBEFDVBEB QBSB MB JOTUBMBDJØO

6UJMJDF VO QSPUFDUPS 6- BQSPCBEP

$POFYJØO B UJFSSB QBSB VO FMFDUSPEPNÏTUJDP DPOFDUBEP EJSFDUBNFOUF

&TUF FMFDUSPEPNÏTUJDP EFCFSÈ DPOFDUBSTF B VO TJTUFNB QFSNBOFOUF EF DBCMFBEP EF NFUBM B UJFSSB P VO DPOEVDUPS EF DPOFYJØO B UJFSSB EFCFSÈ JS KVOUP B MPT DPOEVDUPSFT EF DJSDVJUP Z DPOFDUBEP B MB UFSNJOBM EF UJFSSB EFM FRVJQP EFOUSP EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP

$POFYJPOFT&MÏDUSJDBT .PEFMPT&MÏDUSJDPTÞOJDBNFOUF

-FBQSJNFSP MBT FTQFDJGJDBDJPOFT FMÏDUSJDBT Z MBT JOTUSVDDJPOFT EF DPOFYJØO B UJFSSB FO MBT QÈHJOBT o

-PTNPEFMPTFMÏDUSJDPTEFMBTFDBEPSBTFGBCSJDBOQBSBVOTJTUFNBEFDPOFYJØOEFBMBNCSFT &MNBSDP EFMBTFDBEPSBTFDPOFDUBBUJFSSBQPSNFEJPEFVOFOMBDFBMDPOEVDUPSOFVUSBMFOFMCMPRVFEF DPOFYJØOEFMBTFDBEPSB 4JMBTOPSNBTMPDBMFTOPQFSNJUFOMBDPOFYJØOBUJFSSBBUSBWÏTEFMOFVUSP FM FOMBDFBUJFSSBEFMCMPRVFEFDPOFYJØOEFCFSFUJSBSTFZTFEFCFSÈVUJMJ[BSVODBCMFBUJFSSBQPSTFQBSBEP &MFOMBDFBUJFSSBFOMBTFDBEPSBEFCFSFUJSBSTFQBSBUPEBTMBTJOTUBMBDJPOFTEF BMBNCSFT JODMVZFOEP DPOTUSVDDJØOOVFWB SFNPEFMBDJØOPDPDIFT DBTB

&TUBTJOTUSVDDJPOFTEFDPOFYJØOFMÏDUSJDBMFEJSÈODØNPJOTUBMBSMBTFDBEPSBFOMBTTJHVJFOUFTDJSDVOTUBODJBT $POFYJØO EF BMBNCSFT DVBOEP MBT OPSNBT MPDBMFT QFSNJUFO MB DPOFYJØO B UJFSSB B USBWÏT EFM OFVUSP

$POFYJØO EF BMBNCSFT NÈT DPOFDUPS B UJFSSB QPS TFQBSBEP DVBOEP MBT OPSNBT MPDBMFT OP QFSNJUFO MB DPOFYJØO B UJFSSB B USBWÏT EFM OFVUSP

$POFYJØO EF BMBNCSFT

$BEB VOB EF MBT DPOFYJPOFT FOMJTUBEBT BSSJCB QVFEF SFBMJ[BSTF DPO VO DBCMF EF BMJNFOUBDJØO

BQSPCBEP P QPS NFEJP EF VO DBCMFBEP EJSFDUP $BEB JOTUSVDDJØO EF DPOFYJØO JEFOUJGJDB FM $BCMF EF &4 "MJNFOUBDJØO BQSPQJBEP Z DVCSF MPT SFRVFSJNJFOUPT QBSB FM DBCMFBEP EJSFDUP

1BSB DPOFYJPOFT EF "MBNCSFT QPS NFEJP EF $BCMFT EF BMJNFOUBDJØO

6O DBCMF EF BMJNFOUBDJØO EF BMBNCSFT EFCF DPOUBS DPO USFT BMBNCSFT EF DPCSF EF "8( Z EFCF IBDFS KVFHP DPO VO UPNBDPSSJFOUF EF BMBNCSFT EF UJQP /.&" 5JQP 3

1BSB DPOFYJPOFT EF "MBNCSFT QPS NFEJP EF DBCMFBEP EJSFDUP

 

5SFT BMBNCSFT DPO BMBNCSF B

QVMHBEB EF

 

UJFSSB BMBNCSF TJO BJTMBNJFOUP

BMBNCSFT TJO

1SPUFDUPS EF £

DPSUP "MBNCSF OP VUJMJ[BEP

BJTMBNJFOUP

4FDBEPSB DPOFDUBEB B UJFSSB

 

 

 

QVMHBEBT BQSPCBEP QPS NFEJP EF OFVUSP P

 

 

 

QPS 6-

DPOFYJØO B UJFSSB TFQBSBEB

 

 

 

 

 

 

%FTQSFOEB QVMHBEBT EF MB DVCJFSUB FYUFSJPS EFM GJOBM EFM DBCMF %FTQSFOEB FM BJTMBNJFOUP FO MB ÞMUJNB QVMHBEB 4J VUJMJ[B VO DBCMF EF BMBNCSFT DPSUF FM BMBNCSF TJO BJTMBNJFOUP BÞO DVBOEP DVFOUF DPO QSPUFDDJØO FYUFSJPS

B DBKB EF

EFTDPOFYJØO

BMBNCSFT DBMJCSF P

BMBNCSFT DBMJCSF DPO

BMBNCSF B UJFSSB 3PNFY

"MBNCSF /&653"- CMBODP P DFOUSBM

QVMHBEBT

.PMEFF MPT FYUSFNPT EFM DBCMF CBKP MB GPSNB EF VO HBSGJP

1BSB DPOFYJPOFT EF "MBNCSFT QPS NFEJP EF $BCMFT EF BMJNFOUBDJØO

6O DBCMF EF BMJNFOUBDJØO EF BMBNCSFT EFCF DPOUBS DPO DVBUSP BMBNCSFT EF DPCSF EF "8( Z EFCF IBDFS KVFHP DPO VO UPNBDPSSJFOUF EF BMBNCSFT EF UJQP /.&" 5JQP 3 &M DVBSUP BMBNCSF DPOEVDUPS B UJFSSB EFCF FTUBS JEFOUJGJDBEP QPS VOB DVCJFSUB WFSEF Z FM BMBNCSF OFVUSP EFCF FTUBS JEFOUJGJDBEP QPS VOB DVCJFSUB CMBODB

1BSB DPOFYJPOFT EF "MBNCSFT QPS NFEJP EF DBCMFBEP EJSFDUP

1SPUFDUPS EF

£ QVMHBEBT BQSPCBEP QPS 6-

B DBKB EF

EFTDPOFYJØO

BMBNCSFT DBMJCSF DPO BMBNCSF B UJFSSB 3PNFY

QVMHBEBT

QVMHBEB EF BMBNCSFT TJO BJTMBNJFOUP

"MBNCSF /&653"- CMBODP P DFOUSBM

BMBNCSF B UJFSSB TJO SFWFTUJNJFOUP

%FTQSFOEB QVMHBEBT EF MB DVCJFSUB FYUFSJPS EFM GJOBM EFM DBCMF %FTQSFOEB FM BJTMBNJFOUP FO MB ÞMUJNB QVMHBEB

.PMEFF MPT FYUSFNPT EFM DBCMF CBKP MB GPSNB EF VO HBSGJP

$POFYJPOFT EF BMBNCSFT

1BSB VUJMJ[BSTF DVBOEP MBT OPSNBT MPDBMFT QFSNJUFO MB DPOFYJØO B UJFSSB B USBWÏT EF VO BMBNCSF OFVUSP

6UJMJDF VO DBCMF EF TVNJOJTUSP BQSPCBEP EF BMBNCSFT P VO DBCMF EF BMBNCSFT QBSB DBCMFBEP EJSFDUP DPNP TF EFTDSJCF FO MB QÈHJOB

4BRVF MB QMBDB QSPUFDUPSB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO

*OTFSUF FM DBCMF EF TVNJOJTUSP DPO VO QSPUFDUPS 6- B USBWÏT EFM PSJGJDJP RVF TF TVNJOJTUSB FO FM HBCJOFUF DFSDB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO /P BKVTUF FM UPSOJMMP QSPUFDUPS IBTUB RVF IBZB DPNQMFUBEP MBT DPOFYJPOFT EF DBCMFBEP

/PUB EFCFSÈ VUJMJ[BS VO QSPUFDUPS

 

TFDDJPOFT EF BCSB[BEFSBT

 

 

EF QSPUFDDJØO

UPSOJMMPT EF

QSPUFDDJØO

"GMPKF P FYUSBJHB FM UPSOJMMP DFOUSBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO $POFDUF FM BMBNCSF OFVUSP DFOUSP EFM DBCMF EF BMJNFOUBDJØO BM UPSOJMMP DFOUSBM EF MB UFSNJOBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO "QSJFUF FM UPSOJMMP

$POFDUF MPT PUSPT BMBNCSFT B MPT UPSOJMMPT TVQFSJPSFT F JOGFSJPSFT EFM CMPRVF EF DPOFYJØO NBSDBEPT

DPO MB MFUSB - "QSJFUF MPT UPSOJMMPT

7VFMWB B DPMPDBS MB DVCJFSUB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO JOTFSUBOEP QSJNFSP MBT EPT MFOHàFUBT FO FM QBOFM QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB $JFSSF GJSNFNFOUF MB DVCJFSUB DPO FM UPSOJMMP EF BKVTUF

"QSJFUF MPT UPSOJMMPT EFM QSPUFDUPS

 

 

$POFYJPOFTEF BMBNCSFT NÈTDPOFDUPSBUJFSSBQPSTFQBSBEP

1BSB VUJMJ[BSTF DVBOEP MBT OPSNBT MPDBMFT OP QFSNJUFO MB DPOFYJØO B UJFSSB B USBWÏT EF VO BMBNCSF OFVUSP

6UJMJDF VO DBCMF EF TVNJOJTUSP BQSPCBEP EF BMBNCSFT P VO DBCMF EF BMBNCSFT QBSB DBCMFBEP EJSFDUP DPNP TF EFTDSJCF FO MB QÈHJOB 4F SFRVJFSF EF VOB DPOFYJØO B UJFSSB DPO BMBNCSF EF "8(

4BRVF MB QMBDB QSPUFDUPSB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO

*OTFSUF FM DBCMF EF TVNJOJTUSP DPO VO QSPUFDUPS 6- B USBWÏT EFM PSJGJDJP RVF TF TVNJOJTUSB FO FM HBCJOFUF DFSDB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO /P BKVTUF FM UPSOJMMP QSPUFDUPS IBTUB RVF IBZB DPNQMFUBEP MBT DPOFYJPOFT EF DBCMFBEP

/PUB EFCFSÈ VUJMJ[BS VO QSPUFDUPS

 

TFDDJPOFT EF BCSB[BEFSBT

 

 

EF QSPUFDDJØO

&4

UPSOJMMPT EF

QSPUFDDJØO

&YUSBJHB FM UPSOJMMP DFOUSBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO

&YUSBJHB FM FOMBDF B UJFSSB EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP SFUJSBOEP FM UPSOJMMP EF DPOFDUPS B UJFSSB UPSOJMMP WFSEF$POFDUFVOBMBNCSFBUJFSSBEFDPCSFTFQBSBEP WFSEFDPOSBZBBNBSJMMB VUJMJ[BOEPFMUPSOJMMPEF DPOFDUPSBUJFSSB UPSOJMMPWFSEF "TFHÞSFTFEFRVFTFVUJMJDFVOBUFSNJOBMFOGPSNBEFBOJMMPBMDPOFDUBS FMBMBNCSFBUJFSSB ZRVFFMBMBNCSFTFIBZBBKVTUBEPEFGPSNBGJSNFBVOBSVUBBEFDVBEBBUJFSSB

 

/PUB TJ FM FMFDUSPEPNÏTUJDP

 

 

 

 

TF WVFMWF B DPOGJHVSBS B MB

 

JOTUBMBDJØO EF BMBNCSFT MPT

 

FOMBDFT EF DPOFYJØO B UJFSSB

 

 

EFCFSÈO SFBDPOEJDJPOBSTF

 

2VJUBS FM FOMBDF

 

$POFDUF FM BMBNCSF OFVUSP DFOUSBM EFM DBCMF EF BMJNFOUBDJØO BM UPSOJMMP DFOUSBM EF MB UFSNJOBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO "QSJFUF FM UPSOJMMP

$POFDUF MPT PUSPT BMBNCSFT B MPT UPSOJMMPT TVQFSJPSFT F JOGFSJPSFT EFM CMPRVF EF DPOFYJØO NBSDBEPT DPO MB MFUSB - "QSJFUF MPT UPSOJMMPT

7VFMWB B DPMPDBS MB DVCJFSUB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO JOTFSUBOEP QSJNFSP MBT EPT MFOHàFUBT FO FM QBOFM QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB Z BQSJFUF GJSNFNFOUF MB DVCJFSUB DPO FM UPSOJMMP EF BKVTUF

"QSJFUF MPT UPSOJMMPT EFM QSPUFDUPS

BMBNCSF B UJFSSB

 

4F SFDPNJFOEB RVF VO FMFDUSJDJTUB DBMJGJDBEP

 

EFUFSNJOF RVF MB SVUB B UJFSSB TFB MB BEFDVBEB

$POFYJPOFT EF BMBNCSFT

6UJMJDF VO DBCMF EF TVNJOJTUSP BQSPCBEP EF BMBNCSFT P VO DBCMF EF BMBNCSFT QBSB DBCMFBEP EJSFDUP DPNP TF EFTDSJCF FO MB QÈHJOB

4BRVF MB QMBDB QSPUFDUPSB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO

*OTFSUF FM DBCMF EF TVNJOJTUSP DPO VO QSPUFDUPS 6- B USBWÏT EFM PSJGJDJP RVF TF TVNJOJTUSB FO FM HBCJOFUF DFSDB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO /P BKVTUF FM UPSOJMMP QSPUFDUPS IBTUB RVF IBZB DPNQMFUBEP MBT DPOFYJPOFT EF DBCMFBEP

/PUB EFCFSÈ VUJMJ[BS VO QSPUFDUPS

 

TFDDJPOFT EF BCSB[BEFSBT

 

EF QSPUFDDJØO

UPSOJMMPT EF

QSPUFDDJØO

&YUSBJHB FM UPSOJMMP DFOUSBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO

&YUSBJHB FM FOMBDF B UJFSSB EFM FMFDUSPEPNÏTUJDP SFUJSBOEP FM UPSOJMMP EF DPOFDUPS B UJFSSB UPSOJMMP WFSEF

/PUB TJ FM FMFDUSPEPNÏTUJDP TF WVFMWF B DPOGJHVSBS B MB JOTUBMBDJØO EF BMBNCSFT MPT FOMBDFT EF DPOFYJØO B UJFSSB EFCFSÈO SFBDPOEJDJPOBSTF

2VJUBS FM FOMBDF

$POFDUF FM BMBNCSF B UJFSSB WFSEF EFM DBCMF EF BMJNFOUBDJØO BM UPSOJMMP WFSEF EFM DPOFDUPS B UJFSSB "QSJFUF FM UPSOJMMP

$POFDUF FM BMBNCSF OFVUSP CMBODP EFM DBCMF EF BMJNFOUBDJØO BM UPSOJMMP DFOUSBM EF MB UFSNJOBM EFM CMPRVF EF DPOFYJØO "QSJFUF FM UPSOJMMP

$POFDUF FM BMBNCSF SPKP Z FM BMBNCSF OFHSP B MPT UPSOJMMPT TVQFSJPSFT F JOGFSJPSFT EFM CMPRVF EF DPOFYJØO NBSDBEPT DPO MB MFUSB - "QSJFUF MPT UPSOJMMPT

 

 

7VFMWB B DPMPDBS MB DVCJFSUB EFM CMPRVF EF DPOFYJØO JOTFSUBOEP QSJNFSP MBT EPT MFOHàFUBT FO FM QBOFM QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB Z BQSJFUF GJSNFNFOUF MB DVCJFSUB DPO FM UPSOJMMP EF BKVTUF

"QSJFUF MPT UPSOJMMPT EFM QSPUFDUPS

 

 

 

&TQFDJGJDBDJPOFTQBSB(BT .PEFMPTB(BTÞOJDBNFOUF

-BJOTUBMBDJØOEFCFDVNQMJSDPOMBTOPSNBTMPDBMFTPFOTVEFGFDUP DPOFM$ØEJHPOBDJPOBMTPCSFHBTFT DPNCVTUJCMFT /BUJPOBM'VFM(BT$PEF "/4*; /'1" PFM$ØEJHPDBOBEJFOTFEFJOTUBMBDJØOEF HBTOBUVSBMZQSPQBOP $BOBEJBO/BUVSBM(BTBOE1SPQBOF*OTUBMMBUJPO$PEF $4"#

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &YQMPTJØO

-BJOTUBMBDJØOZFMTFSWJDJPMPTEFCFSÈMMFWBSBDBCPVODPOUSBUJTUBQMPNFSPPUÏDOJDPEFHBTDBMJGJDBEP BVUPSJ[BEPQPSFM&TUBEP 1SPWJODJBP3FHJØOFOEPOEFWBZBBJOTUBMBSTFFMFMFDUSPEPNÏTUJDP

6UJMJDF VOB MÓOFB EF TVNJOJTUSP EF HBT OVFWB BQSPCBEB QPS "(" P $4"

*OTUBMF VOB WÈMWVMB EF QBTP FO VO MVHBS EF GÈDJM BDDFTP

6UJMJDF TPMBNFOUF VOB WÈMWVMB EF QBTP EF HBT BQSPCBEB QBSB VTBSTF EFOUSP EFM &TUBEP 1SPWJODJB P 3FHJØO FO EPOEF WBZB B &4 JOTUBMBSTF FTUF FMFDUSPEPNÏTUJDP

"KVTUF DPO GJSNF[B UPEBT MBT DPOFYJPOFT B HBT

4J FTUÈ DPOFDUBEP B HBT -1FODBSHVF B VOB QFSTPOB DBMJGJDBEB FM BTFHVSBSTF EF RVF MB QSFTJØO EF HBT OP FYDFEB MBT QVMHBEBT DN EF DPMVNOB EF BHVB

&M OP TFHVJS BM QJF EF MB MFUSB FTUF JOTUSVDUJWP QVFEF DBVTBS NVFSUF FYQMPTJØO P JODFOEJP

5JQP EF HBT

4V TFDBEPSB EFCF DPOUBS DPO FM RVFNBEPS DPSSFDUP QBSB FM UJQP EF HBT RVF VUJMJDF FO TV IPHBS -BJOGPSNBDJØO TPCSF RVFNBEPSFT TF FODVFOUSB FO MB QMBDB EF DMBTJGJDBDJØO VCJDBEB FO MB QBSUF USBTFSB EF MB DPOTPMB 4J FTUB JOGPSNBDJØO OP DPJODJEF DPO FM UJQP EF HBT EJTQPOJCMF FO TV IPHBS QØOHBTF FO DPOUBDUP DPO TV QSPWFFEPS P DFOUSP EF TFSWJDJP UÏDOJDP 'JTIFS 1BZLFM MPDBM

(BT OBUVSBM

&TUB TFDBEPSB FTUÈ MJTUB QBSB VUJMJ[BSTF DPO (BT /BUVSBM

4V EJTF×P GVF DFSUJGJDBEP QPS 6- *OUFSOBDJPOBM QBSB HBTFT -1QSPQBOP P CVUBOP DPO MB DPOWFSTJØO BQSPQJBEB

$POWFSTJØO B HBT -1

4J MB TFDBEPSB WB B GVODJPOBS DPO HBT -1QSPQBOP MÓRVJEP P CVUBOP ÏTUB EFCFSÈ DPOUBS DPO VO QSPDFTP EF DPOWFSTJØO 1BSB MP BOUFSJPS VUJMJDF TPMBNFOUF FM KVFHP EF DPOWFSTJØO BQSPCBEP QPS 'JTIFS 1BZLFM RVF TF FODVFOUSB FOMJTUBEP FO MPT "DDFTPSJPT EF MB QÈHJOB /P MB VUJMJDF DPO VO HBT EJGFSFOUF TJO DPOTVMUBS BM QSPWFFEPS EF HBT QSJNFSP

1BSB MPHSBS VO EFTFNQF×P TFHVSP Z DPSSFDUP FM QSPDFTP EF DPOWFSTJØO EF MB TFDBEPSB EFCFSÈ SFBMJ[BSMP QFSTPOBM DBMJGJDBEP EF TFSWJDJP UÏDOJDP P JOTUBMBDJØO

4V QSPWFFEPS MPDBM EF 'JTIFS 1BZLFM DVFOUB DPO KVFHPT EF DPOWFSTJØO QBSB HBT OBUVSBM Z -1WÏBTF "DDFTPSJPT QÈHJOB 4J IVCJFSB RVF IBDFS PUSP UJQP EF DPOWFSTJPOFT WFSJGJRVF DPO TV TFSWJDJP QÞCMJDP MPDBM EF HBT QBSB PCUFOFS JOGPSNBDJØO FTQFDÓGJDB FO DVBOUP B MPT SFRVJTJUPT EF DPOWFSTJØO

$POFYJØO EF (BT QBSB 4V 4FDBEPSB .PEFMPT B (BT ÞOJDBNFOUF

&O MBT SPTDBT NBDIP EF UPEBT MBT DPOFYJPOFT OP BDBNQBOBEBT VTF DPNQVFTUP P DJOUB QBSB SPTDB BQSPQJBEB QBSB FM UJQP EF HBT RVF TF VUJMJDF HBT OBUVSBM P -1

/VODB VUJMJDF VOB MMBNB QBSB WFSJGJDBS MB FYJTUFODJB EF GVHBT EF HBT

&TUB TFDBEPSB PQFSBSÈ TBUJTGBDUPSJBNFOUF IBTUB BMUJUVEFT EF QJFT NFUSPT QPS FODJNB EFM OJWFM EFM NBS B MB DMBTJGJDBDJØO #56 JOEJDBEB FO MB QMBDB EF NPEFMP TFSJF 4F OFDFTJUBSÈ IBDFS BKVTUFT EFM GMVJEP BM RVFNBEPS TJ TF PQFSB QPS FODJNB EF FTUB BMUVSB

%VSBOUF DVBMRVJFS QSVFCB EF QSFTJØO EFM TJTUFNB EF UVCFSÓBT EF TVNJOJTUSP EF HBT MB TFDBEPSB EFCFSÈ BJTMBSTF EFM TJTUFNB EF UVCFSÓBT EF TVNJOJTUSP EF HBT DFSSBOEP MB WÈMWVMB EF QBTP

&ODFOEJEP EFM HBT

&TUB TFDBEPSB DVFOUB DPO VO TJTUFNB EF FODFOEJEP BVUPNÈUJDP QBSB FODFOEFS FM RVFNBEPS /P FYJTUF VOB MMBNB QJMPUP BSEJFOEP EFOUSP EF MB TFDBEPSB

$ØNP DPOFDUBSMB BM TVNJOJTUSP EF HBT

-BMÓOFB EF TVNJOJTUSP EF HBT EFCF TFS EF QVMHBEBT

)BZ RVF JOTUBMBS VOB WÈMWVMB JOEJWJEVBM NBOVBM EF QBTP FO MB MÓOFB EF TVNJOJTUSP EF HBT B OP NÈT EF QJFT N EF MB TFDBEPSB EF BDVFSEP DPO FM $ØEJHP OBDJPOBM EF HBT DPNCVTUJCMF /BUJPOBM 'VFM (BT $PEF "/4* ; /'1" QBSB MPT &TUBEPT 6OJEPT P EF BDVFSEP DPO FM $ØEJHP EF JOTUBMBDJØO EF HBT OBUVSBM Z QSPQBOP /BUVSBM (BT BOE 1SPQBOF *OTUBMMBUJPO $PEF QBSB $BOBEÈ

)BZ RVFJOTUBMBS VOB UPNB PCUVSBEB EF EF QVMHBEB /15 QBSB QFSNJUJS RVF TF QVFEB WFSJGJDBS MB QSFTJØO EFM GMVJEP EF HBT %FCF TFS BDDFTJCMF QBSB MB DPOFYJØO EF DBMJCSF EF QSVFCB F JONFEJBUBNFOUF IBDJB BSSJCB EF MB DPOFYJØO EF HBT B MB TFDBEPSB

UPNB PCUVSBEB EF ʔcʊ

EF QVMHBEB

7ÈMWVMB EF QBTP EF HBT

-ÓOFBEF TVNJOJTUSP EF

HBT EF ʔcʄ QVMHBEB /15ʍ

$POFYJØO EF (BT QBSB 4V 4FDBEPSB .PEFMPT B (BT ÞOJDBNFOUF

%FCFSÈ VUJMJ[BSTF VO DPOFDUPS RVF DVNQMB DPO MBT FTQFDJGJDBDJPOFT "/4* ; $4" QBSB DPOFDUBS B MB TFDBEPSB DPO FM TVNJOJTUSP EF HBT

4J TF VUJMJ[B VOB UVCFSÓB GMFYJCMF TF EFCF JOTUBMBS VO DPEP FO MB UVCFSÓB FO MB QBSUF USBTFSB EF MB TFDBEPSB BM DVBM EFCFSÈ DPOFDUBSTF MB UVCFSÓB GMFYJCMF &TUP NJOJNJ[BSÈ FM EB×P BM UVCP BM NPWFS IBDJB BUSÈT MB TFDBEPSB 6UJMJDF VO KVFHP EF DPOFYJØO EF UVCFSÓB GMFYJCMF RVF IBZB TJEP EJTF×BEP QBSB TFS VUJMJ[BEP FO VOB TFDBEPSB EF SPQB &TUF KVFHP EFCF DPOUBS DPO MBT VOJPOFT OFDFTBSJBT QBSB DPOFDUBS B MPT FYUSFNPT EF MB UVCFSÓB "TFHÞSFTF EF TFHVJS UPEBT MBT JOTUSVDDJPOFT QSPWFÓEBT DPO FM KVFHP

1BSB HBT OBUVSBM OP TF EFCF VUJMJ[BS VOB UVCFSÓB EF DPCSF Z TJ TF MB VTB QBSB HBT -1EFCFSÈ TFS DPNQBUJCMF DPO HBT-1

%FTDPOFDUF Z EFTFDIF MB UVCFSÓB GMFYJCMF WJFKB

 

&M UVCP EF HBT RVF TBMF FO MB QBSUF USBTFSB EF TV TFDBEPSB UJFOF VOB SPTDB EF c QVMHBEBT

&4

3FUJSF MB UBQB QSPUFDUPSB Z BQMJRVF FM TFMMBEPS P DJOUB B MB SPTDB &M TFMMBEPS EF SPTDB EFCF TFS

 

BQSPQJBEP QBSB FM UJQP EF HBT RVF WBZB B VUJMJ[BS

 

"QMJRVF TFMMBEPS EF SPTDB

3FUJSF MB UBQB

$PEP SFRVFSJEP QBSB

3PTDB EF DB×FSÓB EF

UVCFSÓB GMFYJCMF

ʖcʊ QVMHBEBT /15

 

$ØNP DPNQMFUBS MB DPOFYJØO

6UJMJDF MMBWFT JOHMFTBT QBSB BKVTUBS UPEBT MBT KVOUBT QFSP OP MBT BKVTUF EFNBTJBEP

"CSB MB WÈMWVMB EF TVNJOJTUSP EF HBT Z WFSJGJRVF UPEBT MBT KVOUBT DFQJMMÈOEPMBT DPO VOB TPMVDJØO OP DPSSPTJWB QBSB EFUFDUBS GVHBT -BBQBSJDJØO EF CVSCVKBT JOEJDBSÈ GVHBT 4J FYJTUJFSB BMHVOB GVHB DJFSSF JONFEJBUBNFOUF MB WÈMWVMB Z DPSSJKB MBT GVHBT 7VFMWB B DPNQSPCBS Z SFQJUB IBTUB RVF OP FYJTUBO NÈT GVHBT

/JWFMBDJØO EF MB NÈRVJOB

7FSJGJRVF RVF MB TFDBEPSB TF FODVFOUSF OJWFMBEB Z SFBMJDF MPT BKVTUFT OFDFTBSJPT B MBT QBUBT OJWFMBEPSBT EFMBOUFSBT -BTQBUBT OJWFMBEPSBT USBTFSBT TF BKVTUBO BVUPNÈUJDBNFOUF

-JTUBGJOBM EF DPNQSPCBDJØO EF MB JOTUBMBDJØO

7FSJGJRVF RVF

/P TF VUJMJDF QMÈTUJDP P NFUBM GMFYJCMF EFMHBEP FO MPT DPOEVDUPT EF FYUSBDDJØO

-BFYUSBDDJØOTFSFBMJDFQPSNFEJPEFDPOEVDUPTSÓHJEPTPDPOEVDUPTEFNFUBMGMFYJCMFEFQBSFEHSVFTB

5PEBT MBT KVOUBT EF MPT DPOEVDUPT UFOHBO DJOUB BEIFTJWB JOEVTUSJBM /P FTUÏO DPOFDUBEPT P VOJEPT DPO UPSOJMMPT OJ DPO PUSPT EJTQPTJUJWPT EF BKVTUF RVF TF FYUJFOEBO IBDJB FM JOUFSJPS EFM DPOEVDUP

-PTDPOEVDUPT FTUÏO MJNQJPT Z DPOFDUBEPT B MB TFDBEPSB

-BTQBUBT EFMBOUFSBT UFOHBO MPT BDDFTPSJPT EF JOTFSDJØO-BTFDBEPSB FTUÈ OJWFMBEB B MP MBSHP EF TV GSFOUF

"EFNÈT QBSB NPEFMPT EF TFDBEPSB FMÏDUSJDPT ÞOJDBNFOUF WFSJGJRVF RVF

4J MB JOTUBMBDJØO FT EF 7 TF MF IBZB JOTUBMBEP VO KVFHP EF SFTJTUFODJBT FTQFDJBM 7ÏBTF QÈHJOB

-BTFDBEPSB FTUÏ FODIVGBEB EJSFDUBNFOUF B VO UPNBDPSSJFOUFT BQSPCBEP Z RVF TF FODVFOUSF DPOFDUBEB B UJFSSB DPSSFDUBNFOUF

-BTFDBEPSB BSSBORVF TF DBMJFOUF TF FOGSÓF Z TF BQBHVF&M DMJFOUF TFQB DPNP VUJMJ[BS MB TFDBEPSB

"EFNÈT QBSB NPEFMPT EF TFDBEPSB FMÏDUSJDPT ÞOJDBNFOUF WFSJGJRVF RVF

-BTFDBEPSB FTUÏ FODIVGBEB EJSFDUBNFOUF B VO UPNBDPSSJFOUFT BQSPCBEP Z RVF TF FODVFOUSF DPOFDUBEB B UJFSSB DPSSFDUBNFOUF

5PEPT MPT UVCPT EF VOJØO FO MB MÓOFB EF HBT TF IBZBO WFSJGJDBEP QBSB FWJUBS GVHBT EF HBT

-BUFNQFSBUVSB EF FYUSBDDJØO TF JODSFNFOUF DPOGJSNBOEP BTÓ RVF FTUÈ FODFOEJEB4J OP TF FODJFOEF BM JOJDJP TF EFCFSÈ B MB QSFTFODJB EF BJSF FO MB MÓOFB EF HBT P BM CBKP WPMUBKF EFM TVNJOJTUSPFMÏDUSJDP-BWÈMWVMBSFHVMBEPSBEFHBTQVEJFSBOPBCSJSTJMBDPSSJFOUFFMÏDUSJDBDBFQPSEFCBKPEFMPTWPMUJPT4J FM HBT OP GMVZF P TJ OP TF FODJFOEF MB TFDBEPSB TF BQBHBSÈ BVUPNÈUJDBNFOUF

&M DMJFOUF TFQB DPNP VUJMJ[BS MB TFDBEPSB

/PUB

5PEBT MBT TFDBEPSBT QPTFFO MB DBSBDUFSÓTUJDB EF SPUBDJØO EFM UBNCPS FO TFOUJEP JOWFSTP QBSB SFEVDJS FM SJFTHP EF RVF MB SPQB TF FOSFEF " MP MBSHP EFM DJDMP EF TFDBEP FM NPUPS PQFSBSÈ EVSBOUF DVBUSP NJOVUPT MVFHP TF EFUFOESÈ Z PQFSBSÈ FO MB EJSFDDJØO PQVFTUB EVSBOUF DVBSFOUB TFHVOEPT BOUFT EF WPMWFS B DBNCJBS FM TFOUJEP

$BSBDUFSÓTUJDBT

$BSHB JOUFMJHFOUF

&M OVFWP EJTF×P FSHPOØNJDP EF FTUB TFDBEPSB JNQMJDB RVF VOP EFCB BHBDIBSTF NFOPT .VFWB TJNQMFNFOUF MB SPQB EFTEF MB MBWBEPSB IBTUB MB TFDBEPSB DPO VO NÓOJNP FTGVFS[P

$VJEBEP »QUJNP EF MB 3PQB

&M ØQUJNP DVJEBEP EF MB SPQB TF MPHSB HSBDJBT B VO WFOUJMBEPS EF GMVKP EF BJSF BMUBNFOUF FGJDJFOUF Z VO DVJEBEPTP DPOUSPM EFM DBMPS 4V 4NBSU-PBECSJOEB QPS VO MBEP FM DBMPS DPSSFDUP QBSB BSUÓDVMPT EFMJDBEPT Z TFOTJCMFT B MB UFNQFSBUVSB TFDBOEP FO GPSNB FGJDJFOUF QPS FM PUSP DBSHBT OPSNBMFT NÈT WPMVNJOPTBT Z EF SPQB EF NF[DMJMMB

&4

"DDJØO EFM 5BNCPS FO TFOUJEP JOWFSTP

&M UBNCPS SPUB FO TFOUJEP JOWFSTP SFHVMBSNFOUF QBSB RVF TVT QSFOEBT TF TFRVFO EF GPSNB NÈT VOJGPSNF TJO FOSFEBSTF

$BOBTUJMMB EF 1FMVTB

&M GJMUSP EF QFMVTB TF MJNQJB BVUPNÈUJDBNFOUF QPS SBTQBEP EVSBOUF FM DJDMP EF TFDBEP Z MB QFMVTB TF EFQPTJUB FO MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB :B OP FT OFDFTBSJP UPDBS OJ SBTQBS MB QFMVTB &M GMVKP EF BJSF FT NÈT FGJDJFOUF ZB RVF TV QBTP OVODB TF CMPRVFB EFCJEP VO GJMUSP UBQBEP

5PEP B MB QFSGFDDJØO DPO MB MBWBEPSB 'JTIFS 1BZLFM 4NBSU %SJWF¥

-BTFDBEPSB DPNCJOBEB DPO FM EFTFNQF×P EF DFOUSJGVHBEP TVQFSJPS Z UJFNQPT EF DJDMP SÈQJEPT EF MB MBWBEPSB 4NBSU %SJWF¥ BDPSUBSÈ FM UJFNQP UPUBM EFM MBWBEP IBTUB VO UFSDJP SFEVDJFOEP BTÓ FM UJFNQP RVF VTUFE EFEJDB B MBWBS SPQB

5BNCPS EF BDFSP JOPYJEBCMF

"M TFS EF BDFSP JOPYJEBCMF FTUF UBNCPS OP FT TØMP NÈT IJHJÏOJDP TJOP UBNCJÏO NÈT SFTJTUFOUF Z NÈT GÈDJM EF NBOUFOFS FO CVFOBT DPOEJDJPOFT

*OTUSVDDJPOFT EF PQFSBDJØO EFM 1BOFM EF $POUSPM

" $MBTJGJDBS

4FQBSF MB SPQB FO UJQPT EF QSFOEBT TJNJMBSFT Z DBSHBT RVF UFOHBO UJFNQPT EF TFDBEP TJNJMBSFT WÏBTF $MBTJGJDBS FO MB QÈHJOB

# $BSHBS

"M DBSHBS SPQB OP TPCSFQBTF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB WÏBTF $BSHBS FO MB QÈHJOB

$ $BOBTUJMMB EF 1FMVTB

7FSJGJRVF TJ IBZ RVF WBDJBS MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB 7BDÓFMB BOUFT EF RVF MB QFMVTB BMDBODF MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF WÏBTF $BOBTUJMMB EF QFMVTB QÈHJOB

7BDÓFMB BOUFT EF RVF MB QFMVTB BMDBODF MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF

)

%

&

'

% 1SFTJPOF 1PXFS <FODFOEJEP>

& 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT>

&TUB PQDJØO SFEVDF MB QPTJCJMJEBE EF RVF TF GPSNFO EPCMFDFT P BSSVHBT FO MB SPQB DVBOEP FM DJDMP EF TFDBEP IBZB UFSNJOBEP SPUBOEP FM UBNCPS QFSJØEJDBNFOUF DPO MB SPQB EFOUSP QFSP TJO DBMPS-PBOUFSJPS QVFEF VUJMJ[BSTF BM VOÓTPOP DPO DVBMRVJFS DJDMP 3FNÓUBTF B MB QÈHJOB

' $JDMPT 4NBSU 5PVDI

&MJKB FM DJDMP 4NBSU 5PVDI RVF NFKPS TF BEBQUF B MPT BSUÓDVMPT EF MB DBSHB 4V TFDBEPSB FTUÈ QSFEFUFSNJOBEB BM DJDMP3&(6-"3<SFHVMBS> 1BSB NPEJGJDBSMP QSFTJPOF DVBMRVJFSB EF MPT CPUPOFT

EF DJDMPT

1BOFM EF DPOUSPM

( %FUFSNJOBDJØO "VUPNÈUJDB

&YJTUFO DJODP UJQPT EF TFDBEP BVUPNÈUJDPT FOUSF MPT DVBMFT FMFHJS &953" %3: <FYUSB TFDB> &953" %3: %3: <FYUSB TFDB TFDB> %3: <TFDB> %".1 %3: <IÞNFEB TFDB> P %".1 <IÞNFEB> &TUBT DJODP DPOGJHVSBDJPOFT TFDBO TV SPQB B EJGFSFOUFT HSBEPT EFQFOEJFOEP EFM OJWFM EF TFDBEP RVF VTUFE EFTFF

&953" %3: <FYUSB TFDB> &TUP FT QSJODJQBMNFOUF QBSB BSUÓDVMPT RVF EFTFB HVBSEBS FT EFDJS NFUFS FO VO DBKØO DMØTFU P BSNBSJP "M VUJMJ[BS FTUB PQDJØO VTUFE FMJNJOB MB QPTJCJMJEBE EFiPMPSFT B NPIPwRVF PDVSSFO B NFOVEP DVBOEP TF HVBSEBO MPT BSUÓDVMPT FO FTUBEP IÞNFEP

%3: <TFDB> 4FDB MB SPQB IBTUB VO OJWFM FO RVF TF MB DPOTJEFSBiTFDBw QBSB RVF MBT QSFOEBT QVFEBO VTBSTF JONFEJBUBNFOUF

%".1 <IÞNFEB> 4FDB MB SPQB IBTUB VO OJWFM FO RVF TF MB DPOTJEFSBiIÞNFEBw )B TJEP EJTF×BEP QBSB UFMBT EFMJDBEBT MJWJBOBT Z BSUÓDVMPT EF WFTUJS RVF VTUFE EFTFF TFDBS QPS NFEJP EFM QMBODIBEP )B TJEP EJTF×BEP QBSB UFMBT EFMJDBEBT MJWJBOBT Z BSUÓDVMPT EF WFTUJS RVF VTUFE EFTFF TFDBS QPS &4 NFEJP EFM QMBODIBEP

(

* +

) "WBODF EFM 4FDBEP

&TUBT MVDFT JOEJDBO FM BWBODF EFM QSPDFTP EF TFDBEP EF NBOFSB RVF VTUFE QVFEB EBSTF DVFOUB EF VO WJTUB[P FO RVÏ FUBQB TF FODVFOUSB MB TFDBEPSB

* 5JNF %SZ <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP>

4NBSU-PBEDVFOUB DPO USFT DJDMPT EF UJFNQP &TUPT DJDMPT UJFOFO UJFNQPT EF TFDBEP EF P NJOVUPT F JODMVZFO VOB GVODJØO EF $00- %08/ <FOGSJBS> "M TFMFDDJPOBSMPT TV TFDBEPSB QSPDFEFSÈ B TFDBS EFOUSP EF VO UJFNQP FTQFDÓGJDP EF UJFNQP

+ *OJDJP

1SFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> QBSB FDIBS B BOEBS MB NÈRVJOB

*OJDJP 3ÈQJEP

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF *ODFOEJP

4FRVF TØMP UFMBT RVF IBZBO TJEP MBWBEBT DPO BHVB

/P VUJMJDF DBMPS QBSB TFDBS BSUÓDVMPT RVF DPOUFOHBO FTQVNB EF DBVDIP P BMHÞO NBUFSJBM EF UFYUVSB EF IVMF TJNJMBS 4FRVF ÞOJDBNFOUF FO FM DJDMP "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

$VBMRVJFS TFDBEPSB EF SPQB QSPEVDF QFMVTB DPNCVTUJCMF Z EFCFSÈ FWBDVBSTF IBDJB FM FYUFSJPS 5FOHB DVJEBEP EF RVF MB QFMVTB OP TF BDVNVMF FO UPSOP B MB BCFSUVSB EF FYUSBDDJØO BTÓ DPNP FO FM ÈSFB DJSDVOEBOUF

&M OP TFHVJS FTUBT JOEJDBDJPOFT QVFEF DBVTBSMF MB NVFSUF P EB×PT QFSTPOBMFT

"%7&35&/$*"

1FMJHSP EF &YQMPTJØO

-B[POB EPOEF TF VCJDB MB TFDBEPSB EFCF NBOUFOFSTF WBDÓB Z MJCSF EF NBUFSJBMFT DPNCVTUJCMFT HBTPMJOB Z PUSPT WBQPSFT JOGMBNBCMFT

/JOHVOB MBWBEPSB RVJUB DPNQMFUBNFOUF MPT SBTUSPT EF BDFJUF

/P JOUFOUF TFDBS OBEB RVF IBZB FOUSBEP FO DPOUBDUP DPO HBTPMJOB BDFJUF V PUSP NBUFSJBM JOGMBNBCMF JODMVZFOEP BDFJUFT EF DPDJOB

&M OP TFHVJS FTUBT JOEJDBDJPOFT QVFEF DBVTBSMF MB NVFSUF P EB×PT QFSTPOBMFT

1SFTJPOF 108&3

4FMFDDJPOF FM DJDMP &MJKB )PX %SZ <RVÏ UBO

1SFTJPOF 45"35

<FODFOEJEP>

 

 

TFDB> RVJFSF TV SPQB

<JOJDJP>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4J EFTFB SFEVDJS MBT BSSVHBT QSFTJPOF

83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT>

6UJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

7FSJGJRVF MBT FUJRVFUBT EF DVJEBEP EF UFMBT EFOUSP EF MBT QSFOEBT QBSB EFUFSNJOBS TJ FM GBCSJDBOUF SFDPNJFOEB FM TFDBEP EF ÏTUBT FO VOB TFDBEPSB EF UBNCPS 7ÏBTF MB TFDDJØO EF FUJRVFUBT EF DVJEBEP EF UFMBT

$MBTJGJDBS

&T NFKPS TJ DMBTJGJDB TVT QSFOEBT BOUFT EF NFUFSMBT B MB TFDBEPSB 4FQBSF MB SPQB FO UJQPT EF QSFOEBT TJNJMBSFT Z DBSHBT RVF UFOHBO UJFNQPT EF TFDBEP TJNJMBSFT

-PTBSUÓDVMPT NÈT QFTBEPT FK UPBMMBT QMBZFSBT Z TÈCBOBT EF GSBOFMB TF TFDBO NFKPS FO GPSNB TFQBSBEB EF MPT BSUÓDVMPT MJHFSPT FK TJOUÏUJDPT TÈCBOBT EF WBSJPT UJQPT EF BMHPEØO Z DBNJTBT &TUP FWJUBSÈ MB QPTJCJMJEBE EF RVF BMHVOPT BSUÓDVMPT RVFEFO EFNBTJBEP TFDPT NJFOUSBT PUSPT BÞO FTUÏO IÞNFEPT "ZVEBSÈ UBNCJÏO B FYUFOEFS MB WJEB EF TVT QSFOEBT Z SPQB EF DBNB

4FDBS MB SPQB UBO QSPOUP DPNP MB MBWBEPSB IBZB UFSNJOBEP SFEVDJSÈ MB QPTJCJMJEBE EF RVF TBMHB BSSVHBEB BTÓ DPNP MB QPTJCJMJEBE EF RVF MBT QSFOEBT CMBODBT TF UJ×BO DPO MBT QSFOEBT EF DPMPS

3FDPNFOEBNPT RVF MBT QSFOEBT FTUBNQBEBT TF QPOHBO QPS FM SFWÏT QBSB HBSBOUJ[BS RVF FM FTUBNQBEP OP TF QFHVF BM UBNCPS -BTQSFOEBT DPO HBODIPT P DSFNBMMFSBT EFCFSÈO TVKFUBSTF Z FO MB NFEJEB QPTJCMF QPOFSMBT FO MB TFDBEPSB QPS FM SFWÏT $PMPRVF MB SPQB JOUFSJPS FO VOB SFE QBSB QSPUFHFSMB EF PUSBT QSFOEBT EFOUSP EF MB DBSHB

$BSHBS

-BTQSFOEBT EFCFSÈO DBSHBSTF BEFDVBEBNFOUF QBSB NJOJNJ[BS MB QPTJCJMJEBE EF RVF TF BSSVHVFO Z HBSBOUJ[BS RVF MB DBSHB TF TFRVF EF NBOFSB VOJGPSNF "TFHÞSFTF RVF IBZB FM TVGJDJFOUF FTQBDJP QBSB RVF MBT QSFOEBT HJSFO MJCSFNFOUF EVSBOUF FM QSPDFTP EF TFDBEP $BSHVF EF BDVFSEP DPO FM FTQBDJP RVF OFDFTJUBO MBT QSFOEBT BM FTUBS TFDBT FO WF[ EF DPOTJEFSBS DVBOEP FTUÏO IÞNFEBT

-BSFHMB HFOFSBM FT VOB DBSHB EF MBWBEP VOB DBSHB EF TFDBEP

4ØMP DBSHVF MB TFDBEPSB IBTUB MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB 4J DBSHB MB SPQB QPS FODJNB EF EF FTUF QVOUP MB SPQB OP TF TFDBSÈ TF FOSFEBSÈ TF BSSVHBSÈ Z MB TFDBEPSB TF TPCSFDBSHBSÈ

&T JEFBM TFDBS MBT QSFOEBT EFAQMBODIBEP QFSNBOFOUF KVOUBT FO VO DJDMP TFQBSBEP DPO MB PQDJØO 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> BDUJWBEB &TUP BZVEBSÈ B SFEVDJS MBT BSSVHBT FO MB SPQB Z MB OFDFTJEBE EF QMBODIBSMB

&4

/P DBSHVF NÈT BSSJCB EF FTUF QVOUP

6UJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

$BOBTUJMMB EF 1FMVTB

&M TJTUFNB EF SFNPDJØO EF QFMVTB EF MB TFDBEPSB 4NBSU-PBEFT ÞOJDP " EJGFSFODJB EF PUSBT TFDBEPSBT MB TFDBEPSB4NBSU-PBESFNVFWF BVUPNÈUJDBNFOUF MB QFMVTB QBSB TV DPNPEJEBE `5PEP MP RVF OFDFTJUB IBDFS FT WBDJBSMB DPO VO MJHFSP HPMQFUFP

&M GJMUSP EF QFMVTB FTUÈ PDVMUP EFUSÈT EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB " NFEJEB RVF FM BJSF QBTB B USBWÏT EF FTUF GJMUSP MB QFMVTB RVFEB BUSBQBEB FO NBMMB GJOB EF MB DBOBTUJMMB 5BO QSPOUP DPNP MB QFMVTB UFOHB ʔcʊ QVMHBEBT NN EF FTQFTPS FOUSB FO DPOUBDUP DPO VO SBTQBEPS RVF MB EFQPTJUB EFOUSP EF MB DBOBTUJMMB &TUF QSPDFTP TF SFBMJ[B EF GPSNB BVUPNÈUJDB DBEB WF[ RVF MB QFMVTB TF BDVNVMF FO FM GJMUSP

"EFNÈT EF OP UFOFS RVF SBTQBS MB QFMVTB BM UÏSNJOP EF DBEB DJDMP UBNCJÏO TVQPOF RVF MB FGJDJFODJB EFM TFDBEP OP TF WF BGFDUBEB QPS MB BDVNVMBDJØO EF QFMVTB EVSBOUF FM DJDMP EF TFDBEP

-BDBOBTUJMMB EF QFMVTB TF VCJDB EFOUSP EF MB TFDBEPSB B NBOP J[RVJFSEB-BQVFEF RVJUBS KBMÈOEPMB DVJEBEPTBNFOUF EFM BTB MFWBOUÈOEPMB IBDJB BGVFSB 4F SFBDPNPEB GÈDJMNFOUF EF OVFWP FO TV MVHBS

7BDÓFMB BOUFT EF RVF MB QFMVTB BMDBODF MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF

&TUB DBOBTUJMMB EF QFMVTB OP OFDFTJUB MJNQJBSTF FO GPSNB UBO SFHVMBS DPNP TVDFEF DPO PUSPT GJMUSPT EF QFMVTB EF PUSBT TFDBEPSBT -BDBOBTUJMMB EF QFMVTB OFDFTJUB ÞOJDBNFOUF WBDJBSTF BOUFT EF RVF MB QFMVTB MMFHVF B MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF

&T JNQPSUBOUF RVF PQFSF TV TFDBEPSB DPO MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB QVFTUB FO UPEP NPNFOUP

&ODFOEJEP

1BSB QSFOEFS TV TFDBEPSB QSFTJPOF FM CPUØO EF 108&3 <FODFOEJEP> VCJDBEP FO FM ÈOHVMP TVQFSJPS J[RVJFSEP EFM QBOFM EF DPOUSPM

6UJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

4FMFDDJPOBS VO $JDMP

4V TFDBEPSB DVFOUB DPO VO OÞNFSP EF DJDMPT 4."35 506$) $:$-&4RVF QVFEFO VUJMJ[BSTF QBSB TFDBS EJWFSTPT UJQPT EF QSFOEBT

4FMFDDJPOF VO DJDMP EF TFDBEP EF BDVFSEP DPO FM UJQP EF DBSHB RVF WBZB B TFDBS 5PEBT MB UFMBT SFRVJFSFO EF EJWFSTPT UJQP EF TFDBEP EF NBOFSB RVF FT JNQPSUBOUF FMFHJS FM DJDMP RVF NFKPS TF BEBQUF B MB DBSHB EF SPQB 4J TV DBSHB DPOUJFOF QSJODJQBMNFOUF BSUÓDVMPT EFMJDBEPT FT NFKPS RVF TFMFDDJPOFT FM DJDMP %&-*$"5&<EFMJDBEP>

&4

4JHB TJFNQSF MBT JOTUSVDDJPOFT EF MBT FUJRVFUBT EF DVJEBEP EF UFMBT QPS QBSUF EFM GBCSJDBOUF DVBOEP WBZB B TFDBS MB SPQB

4J OP FTUÈ TFHVSP EF RVÏ UFNQFSBUVSB TFMFDDJPOBS QBSB MB DBSHB MP NFKPS TFSÈ TFMFDDJPOBS VO DBMPS NÈT CBKP RVF VOP BMUP FK MPT DJDMPT %&-*$"5&<EFMJDBEP> P 1&3."/&/5 13&44 <QMBODIBEP QFSNBOFOUF> FO WF[ EFM DJDMP3&(6-"3<SFHVMBS>

"*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF> QBSB MPT BSUÓDVMPT RVF SFRVJFSBO EF VO TFDBEP TJO DBMPS *EFBM QBSB BJSFBS MB SPQB P QBSB SFGSFTDBS QSFOEBT RVF IBZBO FTUBEP HVBSEBEBT FO VOB NBMFUB P EFOUSP EF VO DBKØO

%&-*$"5& <EFMJDBEP> QBSB DBMFOUBS BSUÓDVMPT TFOTJCMFT &TUF DJDMP VUJMJ[B DBMPS CBKP 6UJMJDF FTUB DPOGJHVSBDJØO DVBOEP MBT FUJRVFUBT EF DVJEBEP EF MB SPQB SFDPNJFOEFO DPOGJHVSBDJPOFT EF DBMPS CBKP P QBSB QSFOEBT RVF DPOUFOHBO GJCSBT TJOUÏUJDBT FO EPOEF FM TPCSFDBMFOUBNJFOUP QVFEF PDBTJPOBS EB×PT B MBT GJCSBT

1&3."/&/5 13&44 <QMBODIBEP QFSNBOFOUF> QBSB TFDBS UFMBT MJHFSBT 4F VUJMJ[B VO DBMPS NFEJP QBSB SFEVDJS FM FGFDUP EF BSSVHBEP *EFBM QBSB BMHPEPOFT MJHFSPT SPQB DBTVBM Z BSUÓDVMPT DPO MB JOEJDBDJØO FO MB FUJRVFUBiNFUFS B MB TFDBEPSB DPO DBMPS NFEJPw &TUF DJDMP TFMFDDJPOB BVUPNÈUJDBNFOUF MB PQDJØO83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> QBSB SFEVDJS FM FGFDUP EF BSSVHBEP EF MB SPQB

3&(6-"3 <SFHVMBS> QBSB TFDBS BMHPEPOFT FO HFOFSBM DPNP TÈCBOBT TVEBEFSBT Z SPQB UFKJEB &TUF DJDMP VUJMJ[B DBMPS BMUP QBSB TFDBS MB SPQB SÈQJEBNFOUF 3FDPNFOEBCMF QBSB MBT QSFOEBT DPO MB FUJRVFUB RVF JOEJDBiNFUFS B MB TFDBEPSBw

%&/*. <NF[DMJMMB> QBSB TFDBS SPQB EF NF[DMJMMB P BSUÓDVMPT MJHFSPT TJNJMBSFT DPNP QBOUBMPOFT EF NF[DMJMMB Z UPBMMBT HSVFTBT DPOTJEFSBEPT DPNP BSUÓDVMPT WPMVNJOPTPT P RVF DVFOUBO DPO DPTUVSBT HSVFTBT &M DJDMP %&/*. <NF[DMJMMB> GVF EJTF×BEP FTQFDJBMNFOUF QBSB TFDBS BEFDVBEBNFOUF FTUF UJQP EF BSUÓDVMPT

$ØNP VUJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT>

.JOJNJ[B MB QPTJCJMJEBE EF RVF TF GPSNFO BSSVHBT FO MB SPQB TJ OP GVFSB DBQB[ EF TBDBS MB SPQB EF MB TFDBEPSB EF JONFEJBUP

83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> IBDF SPUBS BM UBNCPS FO GPSNB QFSJØEJDB EFTQVÏT EF RVF FM DJDMP IBZB UFSNJOBEP SPUBOEP F JOZFDUBOEP BJSF GSÓP B USBWÏT EF MB SPQB QBSB HBSBOUJ[BS RVF RVFEFO TJO BSSVHBT83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> VUJMJ[B NVZ QPDB FOFSHÓB Z DPOUJOVBSÈ IBTUB QPS VO QFSJPEP EF IPSBT P IBTUB RVF BQBHVF MB TFDBEPSB "M UFSNJOBS DBEB SPUBDJØO4NBSU-PBEFNJUJSÈ VO TJMCJEP EFA5ÏSNJOP EF $JDMP QBSB SFDPSEBSMF RVF MB DBSHB FTUÈ TFDB Z RVF QVFEF TBDBSMB

1BSB EFUFOFS FM DJDMP 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> QSFTJPOF 108&3 <FODFOEJEP> P 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>4NBSU-PBEBCSJSÈ MB QVFSUB EFM UBNCPS Z EFTCMPRVFBSÈ MB UBQB EF NBOFSB RVF QVFEB TBDBS MB SPQB

83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> QVFEF TFMFDDJPOBSTF FO DVBMRVJFS DJDMP Z QVFEF FODFOEFSTFi0/wP BQBHBSTFi0''wFO DVBMRVJFS NPNFOUP EVSBOUF FM DJDMP &TUB PQDJØO TF TFMFDDJPOB BVUPNÈUJDBNFOUF FO FM DJDMP 1FSNBOFOU 1SFTT <QMBODIBEP QFSNBNFOUF>

.JFOUSBT 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> FTUÏ FO NPWJNJFOUP ÞOJDBNFOUF FODFOEFSÈO MBT MVDFT EF83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> EFM$:$-&<DJDMP> Z EF-*%-0$,&%<UBQB CMPRVFBEB>

4FMFDDJPOBS FM /JWFM EF 4FDBEP

4F QVFEF NPEJGJDBS FM OJWFM EF TFDBEP EFTFBEP &YJTUFO DJODP OJWFMFT EF TFDBEP QBSB FMFHJS

&953" %3: <FYUSB TFDB>

%3: &953" %3: <TFDB FYUSB TFDB>

%3: <TFDB>

%".1 %3: <IÞNFEB TFDB>

%".1 <IÞNFEB>

3FNÓUBTF B MB QÈHJOB QBSB WFS MBT EFTDSJQDJPOFT EF MPT /JWFMFT EF 4FDBEP

&M QBSÈNFUSP BVUPNÈUJDP EF MB TFDBEPSB FT %3: <TFDB> 1BSB DBNCJBSMP QSFTJPOF MBT GMFDIBT IBDJB BSSJCB P IBDJB BCBKP QBSB NPEJGJDBS FM OJWFM EF TFDBEP RVF QSFGJFSB 4J FMJHF MB PQDJØO %".1 %3: <IÞNFEB TFDB> P %3: &953" %3: <TFDB FYUSB TFDB> TF FODFOEFSÈO EPT MVDFT

"M GJOBM EFM DJDMP TJ MB SPQB TF FODVFOUSB UPEBWÓB IÞNFEB P FTUÈ EFNBTJBEP TFDB MB QSØYJNB WF[ BKVTUF FM OJWFM EF TFDBEP FO FM QBOFM EF DPOUSPM QBSB RVF TBUJTGBHB TVT QSFGFSFODJBT QFSTPOBMFT

$ØNP VUJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

4FMFDDJPOBS FM 1SPDFTP EF 4FDBEP

&YJTUFO EPT GPSNBT FO MBT DVBMFT TV TFDBEPSB FT DBQB[ EF TFDBS MB SPQB VUJMJ[BOEP MB PQDJØO "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> P MB PQDJØO 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP>

%FUFSNJOBDJØO "VUPNÈUJDB

"M TFMFDDJPOBS "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> TV TFDBEPSB 4NBSU-PBESFDPOPDF BVUPNÈUJDBNFOUF FM OJWFM EF TFDBEP EF MB DBSHB Z TF BQBHB DVBOEP MB SPQB FTUÏ TFDB-BDPNQVUBEPSB JOUFSOB EF4NBSU-PBENJEF FM DPOUFOJEP EF IVNFEBE EF MB DBSHB VUJMJ[BOEP CBSSBT TFOTPSBT EF NFUBM Z KVOUP B VO TFOTPS EF UFNQFSBUVSB EFUFSNJOB FM NPNFOUP FO RVF MB SPQB IB BMDBO[BEP FM OJWFM EF TFDBEP TFMFDDJPOBEP 3FNÓUBTF B MB QÈHJOB o 4FMFDDJPOBS FM /JWFM EF 4FDBEP

1BSB VO DVJEBEP ØQUJNP EF MB SPQB IBHB RVF FM DJDMP DPODVFSEF DPO MB DBSHB "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> QSPQPSDJPOB B NFOVEP MPT NFKPSFT SFTVMUBEPT Z QPS FOEF NJOJNJ[B MPT DPTUPT EF FOFSHÓB RVF 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP>

5JNF %SZ <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP>

&YJTUFO USFT DJDMPT EF TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP 1PESÈ FTDPHFS FOUSF Z NJOVUPT 4F JODMVZF VO QFSJPEP EF $00- %08/ <FOGSJBS> FO FM DJDMP EF Z NJOVUPT &M DJDMP EF NJOVUPT DVFOUB DPO VO QFSJPEP EF NJOVUPT EF $00- %08/ <FOGSJBS>

1BSB TFMFDDJPOBS VO DJDMP EF UJFNQP NFEJEP QSFTJPOF MB GMFDIB IBDJB BCBKP FO MB TFMFDDJØO 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP> -BMV[ EF "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> TF BQBHBSÈ 4FMFDDJPOF BIPSB FM UJFNQP RVF VTUFE EFTFF RVF MB TFDBEPSB FTUÏ FO GVODJPOBNJFOUP

" USBWÏT EF UPEP FM DJDMP MBT MVDFT EF BWBODF VCJDBEBT QPS FODJNB EF MPT CPUPOFT EF 4."35 506$) $:$-&<DJDMP 4."35 506$)> MF JOEJDBSÈO FM BWBODF EF MB DBSHB &TUP TFSÈ VOB JOEJDBDJØO EF RVÏ UBO TFDB FTUÈ TV DBSHB-BDBSHB DPOUJOVBSÈ TFDBOEP IBTUB RVF FM UJFNQP RVF VTUFE FTUBCMFDJØ IBZB USBOTDVSSJEP

%VSBOUF 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP> MB TFDBEPSB OP EFUFSNJOBSÈ BVUPNÈUJDBNFOUF DVBOEP MB SPQB FTUÏ MJTUB Z TFDB &TUP QVFEF QSPWPDBS VO FYDFTP EF TFDBEP -FSFDPNFOEBNPT RVF TFRVF TV SPQB EVSBOUF VO UJFNQP MJHFSBNFOUF NÈT DPSUP EF MP RVF QJFOTF RVF OFDFTJUB P WFSJGJRVF MB SPQB SFHVMBSNFOUF QBSB FWJUBS RVF TF TFRVF FO FYDFTP

*OJDJBS FM $JDMP EF 4FDBEP

5BO QSPOUP DPNP IBZB FMFHJEP UPEBT MBT DPOGJHVSBDJPOFT RVF EFTFF QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> VCJDBEP FO MB QBSUF EFSFDIB EFM QBOFM EF DPOUSPM

&TDVDIBSÈ BMHVOPT TPOJEPT OVFWPT RVF QSPCBCMFNFOUF OP IBZB FTDVDIBEP BOUFT FO TV TFDBEPSB BOUFSJPS &TUPT SVJEPT TPO OPSNBMFT Z FTUÈO SFMBDJPOBEPT BM CMPRVFP EF MB UBQB Z BM DJFSSF EF MB QVFSUB EFM UBNCPS EF TV 4NBSU-PBE

&4

$ØNP VUJMJ[BS 4V 4FDBEPSB

$ØNP EFUFOFS 4V 4FDBEPSB

4V TFDBEPSB 4NBSU-PBEQVFEF EFUFOFSTF FO DVBMRVJFS FUBQB EFM QSPDFTP EF TFDBEP QBSB QFSNJUJSMF WFSJGJDBS TV DBSHB P B×BEJS P TBDBS MB SPQB

1BSB IBDFS FTUP QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> )BCSÈ VO MJHFSP SFUSBTP NJFOUSBT FM UBNCPS CBKB EF WFMPDJEBE Z TF EFUJFOF FO MB QPTJDJØO EF BCSJS NJOVUPT BQSPYJNBEBNFOUF %VSBOUF MB TFDVFODJB EF BCSJS MB MV[ EF -*%-0$,&%<UBQB CMPRVFBEB> QBSQBEFBSÈ UBO QSPOUP DPNP FM UBNCPS FTUÏ QBSBEP MB MV[ TF BQBHBSÈ Z QPESÈ FOUPODFT BCSJS MB UBQB

/PUB

4J FM DJDMP TF JOUFSSVNQF BOUFT EF BWBO[BS B $00- %08/ <FOGSJBS> BMHVOBT QBSUFT EFM UBNCPS QPESÈO FTUBS DBMJFOUFT

1BSB JOJDJBS EF OVFWP MB TFDBEPSB QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>

$ØNP NPEJGJDBS MPT $JDMPT %VSBOUF MB 0QFSBDJØO

4J EFTFB DBNCJBS FM DJDMP EF TFDBEP RVF IBZB FMFHJEP EFTQVÏT EF RVF MB NÈRVJOB IBZB FNQF[BEP B TFDBS QSFTJPOF FM DJDMP OVFWP RVF EFTFF TPCSF FM QBOFM EF DPOUSPM 4J MBT MVDFT EF BWBODF FNQF[BSPO B BWBO[BS B USBWÏT EFM DJDMP EFCFSÈ BQBHBS MB TFDBEPSB Z DPNFO[BS EF OVFWP

)PKBT EF 4VBWJ[BOUF EF 5FMBT

4J EFTFB VUJMJ[BSMBT EFCFSÈ DFSDJPSBSTF RVF FTUÏO JOEJDBEBT QBSB VUJMJ[BSTF FO GPSNB TFHVSB FO MB TFDBEPSB 4JHB TJFNQSF MBT JOTUSVDDJPOFT EFM FNQBRVF /P MBT DPMPRVF EFOUSP EF VOB TFDBEPSB DPO SPQB DBMJFOUF ZB RVF FYJTUF MB QPTJCJMJEBE EF RVF FM TVBWJ[BOUF EF UFMBT QSPEV[DB NBODIBT FO MB SPQB 6UJMJDF MB IPKB EF TVBWJ[BOUF VOB TPMB WF[ Z EFTQVÏT EFTÏDIFMB

4JMCJEPT

&M GJOBM EFM DJDMP MB TFDBEPSB FNJUJSÈ TJMCJEPT QBSB JOEJDBSMF RVF MB DBSHB ZB FTUÈ MJTUB &M UBNCPS BVUPNÈUJDBNFOUF TF EFUFOESÈ FO MB QPTJDJØO EF BCJFSUP QFSNJUJÏOEPMF BCSJS MB UBQB QBSB TBDBS MB DBSHB EF SPQB

5FSNJOBS FM $JDMP BOUFT EF 5JFNQP

/PSNBMNFOUF 4NBSU-PBEBWBO[BSÈ B USBWÏT EF MB MVDFT EF BWBODF NJFOUSBT TFDB Z TF BQBHBSÈ VOB WF[ RVF IBZB DPNQMFUBEP FM DJDMP $00- %08/ <FOGSJBS> 4J EFTFB UFSNJOBS TV DJDMP EF TFDBEP BOUFT EF MP QSPHSBNBEP QPESÈ QSFTJPOBS "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF> QBSB BEFMBOUBSMP B FTUF NPEP EF $00- %08/ <FOGSJBS> &M NPEP $00- %08/ <FOGSJBS> TJHOJGJDB RVF MPT FMFNFOUPT TF BQBHBSÈO Z RVF MB SPQB SPUBSÈ TJO DBMPS $VBOEP4NBSU-PBEEFUFSNJOF BVUPNÈUJDBNFOUF RVF MB SPQB FTUÈ GSÓB TF BQBHBSÈ BVUPNÈUJDBNFOUF FTUP UPNB EF B NJOVUPT EFQFOEJFOEP EFM UBNB×P EF MB DBSHB

/PUB

&M NPEP EF $00- %08/ <FOGSJBS> TF BDUJWB ÞOJDBNFOUF TJ TV TFDBEPSB IB BWBO[BEP NÈT BMMÈ EF MB MV[ EFM QSPHSFTP EF %3:*/( <TFDBEP> 4J MB MV[ EF QSPHSFTP EF %3:*/( <TFDBEP> TF FODVFOUSB BÞO QBSQBEFBOEP QSFTJPOF FM DJDMP EF "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF> Z TFDBSÈ EVSBOUF NJOVUPT MB DPOGJHVSBDJØO QSFEFUFSNJOBEB EF "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF> 1PESÈ EFUFOFS MB TFDBEPSB FO DVBMRVJFS FUBQB BM QSFTJPOBS 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>

-VDFTEF 1SPHSFTP EF 4FDBEP

-VDFTEF 1SPHSFTP EF 4FDBEP

&YJTUFO DJODP MVDFT EF BWBODF VCJDBEBT QPS FODJNB EF MPT DJDMPT 4."35 506$) $:$-&4RVF MF QFSNJUJSÈO NPOJUPSFBS FM QSPHSFTP EF TV DBSHB EF NBOFSB RVF EF VO WJTUB[P QVFEB TBCFS IBDJB EPOEF TF EJSJHF MB NÈRVJOB

$VBOEP TF FDIF B BOEBS MB TFDBEPSB MB MV[ EF %3:*/( <TFDBEP> TF FODFOEFSÈ JOEJDÈOEPMF RVF MB TFDBEPSB TF FODVFOUSB FO FMQSPDFTP EF TFDBEP EF MB DBSHB EF SPQB

$VBOEP MB TFDBEPSB EFUFSNJOF RVF MB DBSHB FTUÈ FNQF[BOEP

 

B TFDBSTF MB MV[ EF %".1 <IÞNFEB> CSJMMBSÈ MB MV[ EF %3:*/(

 

<TFDBEP> QFSNBOFDFSÈ BÞO FODFOEJEB 5BO QSPOUP DPNP TF

 

BMDBODF FM OJWFM EF %".1 <IÞNFEB> MB MV[ EF %3:*/( <TFDBEP>

&4

TF BQBHBSÈ EFKBOEP FODFOEJEB ÞOJDBNFOUF MB MV[ EF %".1

<IÞNFEB> " FTUF OJWFM MB TFDBEPSB FNJUJSÈ VO QBS EF TJMCJEPT

 

QBSB JOEJDBS RVF QVFEF TBDBS EF MB TFDBEPSB MBT QSFOEBT

 

EFMJDBEBT Z EF UFMB MJHFSB

 

$VBOEP MB TFDBEPSB EFUFSNJOF RVF MB DBSHB FTUÈ %".1 %3:

 

<IÞNFEB TFDB> MBT MVDFT EF %".1 <IÞNFEB> Z %3: <TFDB>

 

QFSNBOFDFSÈO FODFOEJEBT

 

-BMV[ EF %".1 <IÞNFEB> TF BQBHBSÈ DVBOEP MB DBSHB FTUÏ TFDB EFKBOEP ÞOJDBNFOUF MB MV[ EF %3: <TFDB> FODFOEJEB 4J FMJHJØ MB DPOGJHVSBDJØO %3: <TFDB> MB TFDBEPSB QSPTFHVJSÈ B $00- %08/ <FOGSJBS>

4J TFMFDDJPOØ VOB DPOGJHVSBDJØO EF MB TFDBEPSB EJTUJOUB B MB QSFEFUFSNJOBEB FK %3: <TFDB> MBT MVDFT DPOUJOVBSÈO B USBWÏTEF MBT MVDFT EFM QSPHSFTP SFTUBOUF 3FNÓUBTF B MB QÈHJOB

-BMV[ EF $00- %08/ <FOGSJBS> FODFOEFSÈ DVBOEP MB NÈRVJOB4NBSU-PBEFTUÏ FO FM QSPDFTP EF FOGSJBNJFOUP EF MB DBSHB EF SPQB &T DVBOEP MB DBSHB SPUB TJO DBMPS FWJUBOEPBTÓ MB OFDFTJEBE EF QMBODIBS MB SPQB $00- %08/ <FOGSJBS>DPOUJOVBSÈ IBTUB RVF MB TFDBEPSB EFUFSNJOF RVF MB SPQB ZB TFIB FOGSJBEP MP TVGJDJFOUF-BFYDFQDJØO FT 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP> DJDMP RVF DVFOUB DPO VO QFSJPEP GJKP EF FOGSJBNJFOUP $00- %08/ <FOGSJBS>

#MPRVFP EF MB 5BQB

4V TFDBEPSB 4NBSU-PBECMPRVFB TV UBQB BM JOJDJP EFM DJDMP EF TFDBEP PGSFDJFOEP TFHVSJEBE BEJDJPOBM QBSB VTUFE Z MPT TVZPT DVBOEP FTUÏ FO GVODJPOBNJFOUP &TUF CMPRVFP HBSBOUJ[B RVF MB UBQB OP QVFEB BCSJSTF NJFOUSBT FM UBNCPS SPUB

-BMV[-*%-0$,&%<UBQB CMPRVFBEB> VCJDBEB QPS FODJNB EFM CPUØO 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> TF FODJFOEF DVBOEP MB UBQB FTUÈ CMPRVFBEB 4J MB MV[ EF-*%-0$,&%<UBQB CMPRVFBEB> QBSQBEFB FM-*%-0$,<CMPRVFP EF MB UBQB> TF FODVFOUSB FO FM QSPDFTP EF CMPRVFP P EFTCMPRVFP %VSBOUF FTUB FUBQB MB UBQB BÞO OP QPESÈ MFWBOUBSTF

-BUBQB EFCFSÈ FTUBS DFSSBEB BOUFT EF RVF FM DJDMP EF TFDBEP QVFEB JOJDJBS 4J TF QSFTJPOB 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> DPO MB UBQB BCJFSUB MB NÈRVJOB FNJUJSÈ VO TJMCJEP JOEJDBOEP RVF OFDFTJUB DFSSBS MB UBQB 6OB WF[ RVF IBZB DFSSBEP MB UBQB Z IBZB QSFTJPOBEP FM CPUØO EF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> FM-*%-0$,<CMPRVFP EF MB UBQB> TF BDUJWBSÈ F JOJDJBSÈ FM DJDMP EF TFDBEP

'BMMP EF "MJNFOUBDJØO &MÏDUSJDB

4J TF DPSUB MB DPSSJFOUF NJFOUSBT TV TFDBEPSB 4NBSU-PBEFTUÈ FO GVODJPOBNJFOUP MB UBQB TF EFTCMPRVFBSÈ &O DJFSUBT DJSDVOTUBODJBT MB QVFSUB EFM UBNCPS QVFEF RVF OP TF BCSB BVUPNÈUJDBNFOUF 4J TVDFEF FTUP FT NFKPS OP JOUFSGFSJS DPO MB TFDBEPSB $VBOEP WVFMWB MB DPSSJFOUF MB TFDBEPSB WPMWFSÈ B PQFSBS BVUPNÈUJDBNFOUF 4JO FNCBSHP TJ OP TF BCSF BVUPNÈUJDBNFOUF QSJNFSP DJFSSF MB UBQB Z FDIF B BOEBS MB TFDBEPSB EF MB NBOFSB IBCJUVBM EFTQVÏT EF TFHVOEPT QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> &TUP IBSÈ RVF TV4NBSU-PBETF BCSB DPSSFDUBNFOUF DPO MB UBQB EFTCMPRVFBEB

4J FT BCTPMVUBNFOUF OFDFTBSJP TBDBS BMHVOPT BSUÓDVMPT BOUFT EF RVF WVFMWB MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB TJHB MPT QBTPT EFUBMMBEPT B DPOUJOVBDJØO

"TFHÞSFTF EF RVF MB TFDBEPSB FTUÏ EFTDPOFDUBEB EF MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB

"CSB MB UBQB ÏTUB ZB FTUBSÈ EFTCMPRVFBEB

&O FM DPTUBEP J[RVJFSEP EF MB TFDBEPSB IBZ VOB MFOHàFUB EF NBOP RVF BQBSFDF BM DFSSBS FM UBNCPS 1SFTJPOF MB MFOHàFUB EF NBOP NJFOUSBT HJSB FM UBNCPS B NBOP FO EJSFDDJØO PQVFTUB B VTUFE FNQVKF FM UBNCPS IBDJB MB QBSUF QPTUFSJPS EF MB TFDBEPSB

.BOUFOHB QSFTJPOBEB MB MFOHàFUB EF NBOP IBTUB RVF FM UBNCPS DPNJFODF B BCSJSTF

4JHB HJSBOEP FM UBNCPS IBTUB RVF TF BCSB DPNQMFUBNFOUF Z TF EFUFOHB

"IPSB QVFEF FYUSBFS BSUÓDVMPT EFM UBNCPS EF MB TFDBEPSB

6OB WF[ RVF IBZB TBDBEP MPT BSUÓDVMPT EFTFBEPT DJFSSF MB UBQB

7VFMWB B DPOFDUBS MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB B TV TFDBEPSB

$VBOEP WVFMWB MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB MB QVFSUB EFM UBNCPS TF DFSSBSÈ BVUPNÈUJDBNFOUF Z MB TFDBEPSB DPOUJOVBSÈ MB PQFSBDJØO OPSNBM

.BOUFOHB QSFTJPOBEB MB MFOHàFUB EF NBOP

&NQVKF

&UJRVFUBT EFM $VJEBEP EF MBT 1SFOEBT

" DPOUJOVBDJØO JODMVJNPT VOB TFMFDDJØO EF TÓNCPMPT EF FUJRVFUBT EF DVJEBEP RVF MPT GBCSJDBOUFT EF QSFOEBT VUJMJ[BO QBSB NPTUSBS DØNP TF EFCFO TFDBS MBT QSFOEBT )FNPT DPOWFSUJEP FTUPT TÓNCPMPT FO MPT DJDMPT Z PQDJPOFT EF DBMPS RVF MF SFDPNFOEBNPT RVF VUJMJDF FO TV TFDBEPSB 4NBSU-PBE4J TJHVF OVFTUSBT SFDPNFOEBDJPOFT QVFEF BTFHVSBSTF EF RVF TV SPQB DPOTFSWBSÈ TV BQBSJFODJB B QFTBS EFM QBTP EFM UJFNQP

4ÓNCPMPT

/PSNBM

1MBODIBEP

%FMJDBEP

/P TFRVF FO

EF TFDBEP B

 

QFSNBOFOUF

 

UBNCPS SPUBUJWP

UBNCPS SPUBUJWP

 

 

 

 

 

%&/*.

1&3."/&/5

 

"*3 %3: <TFDBEP

 

&4

$JDMP RVF

<NF[DMJMMB>

13&44

 

%&-*$"5&

QPS BJSF> DPO

 

 

 

 

3FDPNFOEBNPT

P 3&(6-"3

<QMBODIBEP

 

<EFMJDBEP>

#BTUJEPS EF

 

 

 

<SFHVMBS>

QFSNBOFOUF>

 

 

4FDBEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ÓNCPMPT

$VBMRVJFS

"MUP

.FEJP

#BKP

4JO $BMPS

 

 

EF TFDBEP B

$BMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

UBNCPS SPUBUJWP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%&/*.

 

 

 

1&3."/&/5

 

 

"*3 %3:

$JDMP RVF

$VBMRVJFS

<NF[DMJMMB>

 

 

13&44

%&-*$"5&

 

 

<TFDBEP QPS

3FDPNFOEBNPT

$JDMP

P 3&(6-"3

 

<QMBODIBEP

<EFMJDBEP>

 

 

BJSF>

 

 

<SFHVMBS>

QFSNBOFOUF>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OTUSVDDJPOFT

$VFMHVF QBSB

 

4FDBEP QPS

 

4FRVF B MB

 

4FRVF FO

EF 4FDBEP

TFDBS

 

 

(PUFP

 

 

 

4PNCSB

 

1PTJDJØO

"EJDJPOBMFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPSJ[POUBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$JDMP RVF

/P QPOHB BSUÓDVMPT DPO FTUPT TÓNCPMPT EFOUSP EF MB TFDBEPSB

3FDPNFOEBNPT

$ØNP 4FDBS "SUÓDVMPT &TQFDJBMFT

&TUPT TPO BMHVOPT BSUÓDVMPT RVF EFCFO TFDBSTF EF NBOFSB FTQFDJBM "OUFT EF TFDBS DVBMRVJFS BSUÓDVMP RVF OP FTUÏ EFTDSJUP FO MPT DJDMPT 4NBSU-PBEQÈHJOB SFNÓUBTF B MB TJHVJFOUF UBCMB 3FDVFSEF TJFNQSF EF TFHVJS MBT JOTUSVDDJPOFT EFM GBCSJDBOUF

"SUÓDVMP *OTUSVDDJPOFT &TQFDJBMFT

"MNPIBEBT %FCFSÈ WFSJGJDBS MB FUJRVFUB EF DVJEBEP QBSB BTFHVSBSTF EF RVF FM

BSUÓDVMP TF QVFEB TFDBS FO TFDBEPSB

/P TFRVF BMNPIBEBT EF FTQVNB EF DBVDIP

&T JNQPSUBOUF RVF BOUFT EF NFUFS VOB BMNPIBEB FO MB TFDBEPSB WFSJGJRVF RVF OP IBZB DPTUVSBT BCJFSUBT QPS EPOEF QVFEBO TBMJSTF MBT QMVNBT P FM SFMMFOP

1VFEF TFDBS VOB BMNPIBEB EF UBNB×P SFHVMBS B MB WF[

&MJKB FM DJDMP %&-*$"5&<EFMJDBEP> Z DPOGJHÞSFMP B NJOVUPT EF UJFNQP EF TFDBEP

7FSJGJRVF MB BMNPIBEB B JOUFSWBMPT SFHVMBSFT

/PUB FT JNQPSUBOUF TFDBS UPUBMNFOUF MB BMNPIBEB QBSB QSFWFOJS RVF TF MF GPSNF NPIP

$PCFSUPSFT %FCFSÈ WFSJGJDBS MB FUJRVFUB EF DVJEBEP QBSB BTFHVSBSTF EF RVF FM

BSUÓDVMP TF QVFEB TFDBS FO TFDBEPSB

6OB CVFOB PQDJØO FT JODMVJS EF B UPBMMBT EF UBNB×P NFEJBOP KVOUP DPO FM DPCFSUPS QBSB BNPSUJHVBSMP &TUP SFEVDJSÈ FM FODPHJNJFOUP QPS SPUBSMP EFNBTJBEP

4J FTUÈ TFDBOEP NÈT EF VO DPCFSUPS BTFHÞSFTF EF RVF OP TPCSFQBTFO MB QBSUF TVQFSJPS EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB EF MP DPOUSBSJP OP IBCSÈ FTQBDJP TVGJDJFOUF QBSB RVF SPUFO

&MJKB FM DJDMP %&-*$"5&<EFMJDBEP> Z DPOGJHÞSFMP B NJOVUPT EF UJFNQP EF TFDBEP

"M UFSNJOBS TBRVF FM DPCFSUPS TBDÞEBMP Z EF TFS OFDFTBSJP FTUÓSFMP IBTUB TV GPSNB PSJHJOBM 7VFMWB B DPMPDBS FO MB TFDBEPSB Z SFQJUB FM QSPDFTP IBTUB RVF FM DPCFSUPS RVFEF TFDP

/PUB FT JNQPSUBOUF TFDBS UPUBMNFOUF FM DPCFSUPS QBSB QSFWFOJS RVF TF MF GPSNF NPIP

1MÈTUJDP /P TFRVF QSPEVDUPT RVF DPOUFOHBO FTQVNB EF DBVDIP QMÈTUJDP&TQVNB EF DBVDIP P DBVDIP FO OJOHÞO DJDMP EJTUJOUP BM EF "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>1SPEVDUPT EF $BVDIP &M TFDBS FTUF UJQP EF QSFOEBT FO PUSP DJDMP EJTUJOUP B "*3 %3:

<TFDBEP QPS BJSF> DPOTUJUVZF VO 3*&4(0 %& */$&/%*0

$ØNP 4FDBS "SUÓDVMPT &TQFDJBMFT

"SUÓDVMP *OTUSVDDJPOFT &TQFDJBMFT

"SUÓDVMPT FYUSB HSBOEFT JODMVZFOEP DPMDIBT Z FESFEPOFT

%FCFSÈ WFSJGJDBS MB FUJRVFUB EF DVJEBEP QBSB BTFHVSBSTF EF RVF FM BSUÓDVMP TF QVFEB TFDBS FO TFDBEPSB

6UJMJDF VOB DPOGJHVSBDJØO EF DBMPS CBKP 3FDPNFOEBNPT FM DJDMP %&-*$"5&<EFMJDBEP> Z "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB>

4FMFDDJPOF FM OJWFM EF 4FDBEP %3: &953" %3: <TFDP FYUSB TFDP>

&T NFKPS WFSJGJDBS FM BSUÓDVMP B MB NJUBE EFM DJDMP QBSB HBSBOUJ[BS VO TFDBEP VOJGPSNF

4J FM BSUÓDVMP DPOUJFOF QMVNBT B×BEB VO BSUÓDVMP QFTBEP FK VOB UPBMMB NPKBEB BUBEB FO GPSNB EF OVEP B MB DBSHB QBSB NVMMJS FM FESFEØO

"TFHÞSFTF EF RVF MB DBSHB OP TPCSFQBTF FM UPQF EF MB DBOBTUJMMB &4 EF QFMVTB BOUFT EF JOJDJBS FM DJDMP

1SPEVDUPT EF -BWBEP FO "TFHÞSFTF EF RVF FM QSPEVDUP QBSB MBWBEP FO TFDP TFB BEFDVBEP4FDP QBSB 4FDBEPSBT QBSB TV VTP FO VOB TFDBEPSB EPNÏTUJDB

4JHB MBT JOTUSVDDJPOFT EFM GBCSJDBOUF EF DØNP QSFQBSBS MB DBSHB

1POHB MB TFDBEPSB FO FM DJDMP 1&3."/&/5 13&44 <QMBODIBEP QFSNBOFOUF> FM DVBM VUJMJ[B DBMPS NFEJP 4FMFDDJPOF 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP> QPS NJOVUPT

"M GJOBM EFM DJDMP TBRVF FM QSPEVDUP EF MBWBEP FO TFDP EF MB NÈRVJOB Z TJHB MBT JOTUSVDDJPOFT EFM QSPEVDUP

5JFNQPT EF 4FDBEP

-PTUJFNQPT EF TFDBEP EFQFOEFO EF VO OÞNFSP EF GBDUPSFT JODMVZFOEP&M DJDMP FMFHJEP

5BNB×P EF MB DBSHB

5BNB×P EF MPT BSUÓDVMPT

5JQP EF UFMB

)VNFEBE EF MB DBSHB EF SPQB

6CJDBDJØO EF MB TFDBEPSB

.ÏUPEP EF WFOUJMBDJØO

$BMPS VUJMJ[BEP FMÏDUSJDP HBT OBUVSBM P HBT-1&TUBEP EF MPT EVDUPT EF FYUSBDDJØO

-JNQJF[B

-JNQJFTV TFDBEPSB DPO VO QB×P TVBWF IÞNFEP Z GSØUFMB IBTUB TFDBSMB /P VUJMJDF MJNQJBEPSFT BCSBTJWPT QPSRVF QVFEFO EB×BS MB QJOUVSB Z MBT TVQFSGJDJFT EF QMÈTUJDP

$ØNP TBDBS MB UBQB

1VFEF TBDBS MB UBQB QBSB MBWBSMB "CSB DPNQMFUBNFOUF MB UBQB TPTUFOHB VO MBEP DPO VOB NBOP Z EÏ QBMNBEJUBT TPCSF FM PUSP MBEP DPO VO NPWJNJFOUP BTDFOEFOUF 1BSB WPMWFSMB B DPMPDBS TPTUFOHB MB UBQB FO QPTJDJØO WFSUJDBM Z BMJOFF BNCBT CJTBHSBT BOUFT EF WPMWFSMB B DPMPDBS FO TV MVHBS IBTUB RVF IBHB DMJD

"FSPTPMFT EF 5SBUBNJFOUP QSFWJP

/P VUJMJDF BFSPTPMFT EF USBUBNJFOUP QSFWJP P MÓRVJEPT TPCSF P DFSDB EF TV TFDBEPSB ZB RVF QVFEFO EB×BS FM QBOFM EF DPOUSPM EF MB TFDBEPSB BM JHVBM RVF DVBMRVJFSB EF MPT DPNQPOFOUFT EF QMÈTUJDP &M EB×P B TV TFDBEPSB PDBTJPOBEP QPS QSPEVDUPT EF USBUBNJFOUP QSFWJP OP MP DVCSJSÈ MB HBSBOUÓB

.BODIBT

4J BQBSFDFO NBODIBT EFOUSP EFM UBNCPS EF TV NÈRVJOB NF[DMF EFUFSHFOUF Z BHVB IBTUB GPSNBS VOB QBTUB P VUJMJDF VO MJNQJBEPS MÓRVJEP OP JOGMBNBCMF Z SFTUSJFHVF MB NBODIB DPO VO QB×P TVBWF 1PTUFSJPSNFOUF QPOHB B SPUBS UPBMMBT WJFKBT EVSBOUF B NJOVUPT FO MB PQDJØO "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF> QBSB FMJNJOBS UPEPT MPT SBTUSPT EFM MJNQJBEPS

$BOBTUJMMB EF 1FMVTB

-BDBOBTUJMMB EF QFMVTB OFDFTJUB ÞOJDBNFOUF WBDJBSTF BOUFT EF RVF MB QFMVTB MMFHVF B MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF 6OB DBOBTUJMMB EF QFMVTB RVF OP FTUÏ MMFOB MF HBSBOUJ[BSÈ RVF MB SPQB RVFEF TJO QFMVTB Z TV TFDBEPSB PQFSF B TV FGJDJFODJB NÈYJNB

7FOUJMBDJØO

7FSJGJRVF SFHVMBSNFOUF MB BCFSUVSB EF FYUSBDDJØO FYUFSJPS &YUSBJHB MB QFMVTB RVF TF IBZB BDVNVMBEP EF FTUB QBSUF Z EFM ÈSFB DJSDVOWFDJOB

4J TV 4FDBEPSB FNJUF TF×BMFT TPOPSBT EF BZVEB

4V TFDBEPSB 4NBSU-PBEFT DBQB[ EF EJBHOPTUJDBS TVT QSPQJPT EFTQFSGFDUPT 4J TV TFDBEPSB NVFTUSB VO NFOTBKF FO MB QBOUBMMB EF WJTVBMJ[BDJØO Z QSPEVDF VOB TFSJF NVTJDBM EF TJMCJEPT DBEBTFHVOEPT UJFOF VO QSPCMFNB RVF VTUFE QVFEF TPMVDJPOBS VUJMJ[BOEP MB MJTUB EF DPNQSPCBDJØO RVF BQBSFDF NÈT BCBKP &T FM NJTNP TPOJEP RVF FNJUF TV4NBSU-PBEDVBOEP MB FODIVGB B MB DPSSJFOUF

7FB FM QBUSØO EF MVDFT TPCSF FM QBOFM QBSB FODPOUSBS FM QSPCMFNB RVF UFOHB TV TFDBEPSB

4J OP QVFEF SFTPMWFS FM QSPCMFNB EF MB TJHVJFOUF MJTUB EF DPNQSPCBDJØO MMBNF BM TFSWJDJP UÏDOJDP

-BNÈRVJOB FNJUF TJMCJEPT EF BWJTP Z MB MV[ EF "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> QBSQBEFB TV TFDBEPSB BÞO FTUÈ FO NBSDIB

-BMV[ JOEJDB RVF IBZ VO CMPRVFP EF GMVKP EF BJSF Z MB SPQB UBSEBSÈ NÈT UJFNQP FO TFDBSTF-BTSB[POFT QPTJCMFT EF MP BOUFSJPS QVFEFO TFS

-BDBOBTUJMMB EF QFMVTB FTUÈ NVZ MMFOB 4BRVF MB QFMVTB EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB FDIF B&4 BOEBS MB TFDBEPSB FO DVBMRVJFS DJDMP EVSBOUF BMHVOPT NJOVUPT TJO DBSHB QBSB RVJUBS DVBMRVJFS BDVNVMBDJØO EF QFMVTB RVF IBZB RVFEBEP BUSBQBEB FO MB TFDBEPSB 7BDÓF EF OVFWP MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB

7FSJGJRVF FM TJTUFNB EF FYUSBDDJØO -PTEVDUPT QVEJFSBO FTUBS CMPRVFBEPT BQMBTUBEPT P UBQPOBEPT {&TUÈO MPT EVDUPT EPCMBEPT FOSPTDBEPT V PCTUSVJEPT {/FDFTJUBO MJNQJF[B

-BNÈRVJOB FNJUF TJMCJEPT EF BWJTP Z MB MV[ EF-*%-0$,&%<UBQB CMPRVFBEB> FTUÈ QBSQBEFBOEP

$JFSSF MB UBQB Z QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>

4J MB UBQB UPEBWÓB FTUÈ DFSSBEB ÈCSBMB Z WVÏMWBMB B DFSSBS EFTQVÏT QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>

%FTDPOÏDUFMB EF MB DPSSJFOUF FMÏDUSJDB ZB TFB EFTFODIVGBOEP MB TFDBEPSB P BQBHBOEP FM DJSDVJUP EFM DPSUBDPSSJFOUFT RVF MB BMJNFOUB &TQFSF TFHVOEPT WVÏMWBMB B FODIVGBS Z USBUF EF FODFOEFSMB EF OVFWP

-BNÈRVJOB FNJUF TJMCJEPT EF BWJTP Z MB MV[ EF5*.& %3: .*/65& <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP NJOVUPT> FTUÈ QBSQBEFBOEP

-BNÈRVJOB FT JODBQB[ EF DFSSBS FM UBNCPS EFCJEP B RVF MB SPQB JOUFSGJFSF DPO FM NFDBOJTNP EF DFSSBEP 4BRVF DVBMRVJFS BSUÓDVMP RVF JOUFSGJFSB DPO MB QVFSUB EFM UBNCPS Z TÏRVFMPT FO MB QSØYJNB DBSHB

{4PCSFQBTB MB DBSHB FM UPQF EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB 4BRVF BMHVOPT BSUÓDVMPT Z TÏRVFMPT FO MB QSØYJNB DBSHB

4J TV TFDBEPSB FNJUF TJMCJEPT DPOUJOVBNFOUF Z TJ VOB P NÈT EF MB MVDFT EF BWBODF QBSQBEFBO TFHVSBNFOUF PDVSSJØ VO FSSPS FM DVBM SFRVFSJSÈ EF TV SFQBSBDJØO QPS QBSUF EF TV5ÏDOJDP EF 4FSWJDJP

4J QSFTJPOB FM CPUØO 108&3 <FODFOEJEP> VOB WF[ FTUP EFUFOESÈ MB FNJTJØO EF TJMCJEPT QFSP TFHVJSÈ EFTQMFHBOEP FM DØEJHP EF FSSPS -FSFDPNFOEBNPT EFKBS MB NÈRVJOB FO FTUF NPEP ZB RVF FM DØEJHP EF FSSPS QFSNJUJSÈ BM UÏDOJDP JEFOUJGJDBS SÈQJEBNFOUF MB DBVTB EFM QSPCMFNB

3FTPMVDJØO EF 1SPCMFNBT

"M QSFTJPOBS 108&3 <FODFOEJEP> OP TF FODJFOEF MB TFDBEPSB

{&TUÈ FODIVGBEP FM DBCMF FMÏDUSJDP 4J OP MP FTUÈ FODIÞGFMP

{)BZ VO JOUFSSVQUPS {&TUÈ DPOFDUBEP

{1VEJFSB TFS RVF IBZB VO EFTQFSGFDUP FO FM TVNJOJTUSP EF FMFDUSJDJEBE EF TV DBTB 4J TV FODIVGF TF MP QFSNJUF JOUFOUF DPOFDUBS PUSP BQBSBUP FO FM NJTNP UPNBDPSSJFOUFT

7FSJGJRVFMPTDPSUBDPSSJFOUFTZGVTJCMFTEFTVIPHBS 4JUJFOFOBMHÞOEFTQFSGFDUP MMBNFBVOFMFDUSJDJTUB

-BTFDBEPSB OP DBMJFOUB

{&TUÈ MB TFDBEPSB DPOGJHVSBEB QBSB TFDBS FO MB PQDJØO "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

{&TUÈ FODFOEJEP FM HBT 4FDBEPSBT B HBT -1TPMBNFOUF

{)B BWBO[BEP MB TFDBEPSB IBTUB $00- %08/ <FOGSJBS> 7FSJGJRVF MBT MVDFT EF BWBODF

4J FM QSPCMFNB QFSTJTUF MMBNF BM UÏDOJDP

-BSPQB FTUÈ UPEBWÓB NPKBEB P IÞNFEB

{-BTFDBEPSB FTUÈ DPOGJHVSBEB QBSB TFDBS FO %".1 <IÞNFEB>

5SBUF EF TFMFDDJPOBS VO OJWFM EF TFDBEP NÈT BMUP

{&M UBNCPS FTUÈ UJCJP 4J OP MP FTUÈ {FTUÈ MB TFDBEPSB DPOGJHVSBEB QBSB TFDBS FO "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

4J UJFOF VOB TFDBEPSB B HBT {FTUÈ FM HBT DPOFDUBEP {4V UBORVF EF HBT -1FTUÈ WBDÓP

*OUFOUF TFDBS SPQB EF QFTP TJNJMBS KVOUB

4J FM QSPCMFNB QFSTJTUF MMBNF BM UÏDOJDP

"M QSFTJPOBS 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> OP TF FODJFOEF MB TFDBEPSB

{&TUÈ MB UBQB BCJFSUB $JFSSF MB UBQB Z QSFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB>

{&M QBOFM NVFTUSB BMHÞO EFTQFSGFDUP 3FNÓUBTF B MB QÈHJOB TJ TV TFDBEPSB FNJUF TF×BMFT TPOPSBT EF "ZVEB

-BTFDBEPSB FTUÈ UBSEBOEP NVDIP FO TFDBS

{&TUÈ MMFOB MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB %F TFS BTÓ WBDÓFMB QBSB NFKPSBS FM EFTFNQF×P

{5JFOF FM TJTUFNB EF GMVKP EF BJSF PCTUSVDDJPOFT

{$VFOUB MB TFDBEPSB DPO WFOUJMBDJØO BQSPQJBEB {&T MB EJTUBODJB EF WFOUJMBDJØO EFNBTJBEP MBSHB

4J UJFOF VOB TFDBEPSB B HBT {FTUÈ FM HBT DPOFDUBEP {4V UBORVF EF HBT -1FTUÈ WBDÓP

{-BNÈRVJOB FTUÈ TPCSFDBSHBEB

{)B TFQBSBEP MPT BSUÓDVMPT QFTBEPT EF MPT MJWJBOPT

{-BSPQB FTUÈ NVZ NPKBEB BM TBDBSMB EF MB MBWBEPSB *ODSFNFOUF MB WFMPDJEBE EF DFOUSJGVHBEP EF TV MBWBEPSB

{&TUÈ VUJMJ[BOEP MB PQDJØO "*3 %3: <TFDBEP QPS BJSF>

{&TUÈ TV TFDBEPSB FO %&-*$"5&<EFMJDBEP>

-BTFDBEPSB TF EFUJFOF Z BSSBODB DPOUJOVBNFOUF

4V TFDBEPSB QPTFF VOB BDDJØO EF SPUBDJØO EFM UBNCPS FO TFOUJEP JOWFSTP $VBOEP DBNCJB EF EJSFDDJØO TF EFUJFOF NPNFOUÈOFBNFOUF Z WVFMWF B BSSBODBS FO MB EJSFDDJØO PQVFTUB FTUP FT OPSNBM

{)B TFMFDDJPOBEP MB PQDJØO 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT>

3FTPMVDJØO EF 1SPCMFNBT

1SPCMFNBT EF 1FMVTB

{&TUÈ MMFOB MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB $VBOEP MB QFMVTB MMFHB B MB QBSUF TVQFSJPS EF MB TFDDJØO USBOTQBSFOUF EF MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB IBZ RVF WBDJBSMB

{)B TFQBSBEP QSFOEBT RVF QSPEVDFO QFMVTB FK UPBMMBT EF MBT QSFOEBT RVF BUSBFO QFMVTB FK UFMBT TJOUÏUJDBT

{7FSJGJDØ RVF FO MPT CPMTJMMPT OP IBZB QB×VFMPT EF QBQFM V PUSPT BSUÓDVMPT RVF IBZB QPEJEP EFKBS PMWJEBEPT FO FMMPT

{)B TPCSFDBSHBEP MB TFDBEPSB -BTPCSFDBSHB QVFEF EBS QPS SFTVMUBEP QSPCMFNBT EF QFMVTB EFCJEP B MB SFEVDDJØO EFM GMVKP EF BJSF Z FM IFDIP EF RVF MB QFMVTB OP QVFEF BDVNVMBSTF FO FM GJMUSP

{4V TFDBEPSB IB TFDBEP EFNBTJBEP MB DBSHB EF SPQB &M TFDBS EFNBTJBEP QVFEF PDBTJPOBS

 

FMFDUSJDJEBE FTUÈUJDB RVF BUSBF QFMVTB 1SVFCF DPO VOB DPOGJHVSBDJØO EF TFDBEP NÈT CBKP P

 

VUJMJDF "650 4&/4*/( <EFUFSNJOBDJØO BVUPNÈUJDB> FO WF[ EF 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP

&4

NFEJEP>

{-BDBOBTUJMMB EF QFMVTB TF FODVFOUSB FO TV MVHBS

1SPCMFNBT EF FTUÈUJDB

{4V TFDBEPSB IB TFDBEP EFNBTJBEP MB SPQB &MJKB VOB PQDJØO EF TFDBEP NÈT CBKB

{)B VUJMJ[BEP TVBWJ[BOUF EF UFMBT 1POHB MBT IPKBT EF TVBWJ[BOUF EF UFMBT FO MB TFDBEPSB

-PTBSUÓDVMPT TF FODPHFO

{)B TFDBEP EFNBTJBEP MB DBSHB &MJKB VOB PQDJØO EF TFDBEP NÈT CBKB

{4F MF IB SFDPNFOEBEP FM TFDBEP B UBNCPS SPUBUJWP 7FB MBT FUJRVFUBT EF DVJEBEP FO FM JOUFSJPS EF MBT QSFOEBT

4J FMJHJØ 5*.& %3: <TFDBEP DPO UJFNQP NFEJEP> {-BQVTP B TFDBS EVSBOUF EFNBTJBEP UJFNQP

{6UJMJ[Ø MB UFNQFSBUVSB DPSSFDUB QBSB TFDBS MBT QSFOEBT 7FB MB FUJRVFUB EF DVJEBEP

-BSPQB TF BSSVHØ

{-BDBSHB TVQFSB B MB DBOBTUJMMB EF QFMVTB 4V TFDBEPSB FTUÈ TPCSFDBSHBEB SFEV[DB FM UBNB×P EF MB DBSHB

{4BDØ MB SPQB UBO QSPOUP DPNP GJOBMJ[Ø MB TFDBEPSB 6UJMJDF MB PQDJØO 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> TJ OP QVFEF SFHSFTBS B MB TFDBEPSB B UJFNQP

{4V TFDBEPSB IB TFDBEP EFNBTJBEP MB SPQB &MJKB VOB PQDJØO EF TFDBEP NÈT CBKB 7FB MBT FUJRVFUBT EF DVJEBEP EF TV SPQB

-BQVFSUB EFM UBNCPS OP TF BCSF

1BSB NBZPS JOGPSNBDJØO SFNÓUBTF B MB QÈHJOB A$PSUF EF FMFDUSJDJEBE P QØOHBTF FO DPOUBDUP DPO TV UÏDOJDP BVUPSJ[BEP 'JTIFS 1BZLFM

-BUBQB OP TF BCSF

{4FMFDDJPOØ MB PQDJØO 83*/,-&'3&& <TJO BSSVHBT> 1SFTJPOF 45"35 1"64& <JOJDJP QBVTB> QBSB BCSJS MB UBQB

(BSBOUJB -JNJUBEB

$VBOEP VTUFE BERVJFSF DVBMRVJFS QSPEVDUP FMFDUSPEPNÏTUJDP OVFWP 'JTIFS 1BZLFM QBSB VTP QFSTPOBM P EPNÏTUJDP VTUFE SFDJCF BVUPNÈUJDBNFOUF VOB (BSBOUÓB -JNJUBEBQPS EPT B×PT RVF DVCSF QBSUFT Z NBOP EF PCSB QBSB SFQBSBDJPOFT EFOUSP EF MPT &TUBEPT 6OJEPT DPOUJOFOUBMFT )BXBJ 8BTIJOHUPO %$ Z $BOBEÈ &O "MBTLB MB (BSBOUÓB-JNJUBEBFT MB NJTNB FYDFQUP RVF VTUFE EFCF QBHBS QBSB FOWJBS FM 1SPEVDUP BM TFSWJDJP UÏDOJDP P QBHBS FM WJBKF EFM UÏDOJDP EF SFQBSBDJPOFT B TV DBTB-PT1SPEVDUPT QBSB TFS VUJMJ[BEPT FO $BOBEÈ EFCFO TFS BERVJSJEPT B USBWÏT EFM DBOBM EF EJTUSJCVDJØO DBOBEJFOTF QBSB BTFHVSBS FM DVNQMJNJFOUP EF MBT SFHVMBDJPOFT 4J FM 1SPEVDUP TF JOTUBMB FO VO WFIÓDVMP NPUPSJ[BEP CPUF P JOTUBMBDJØO NØWJM TJNJMBS VTUFE SFDJCF MB NJTNB (BSBOUÓB-JNJUBEBQPS EPT B×PT QFSP EFCF IBDFSTF DBSHP EF MMFWBS FM WFIÓDVMP CPUF P JOTUBMBDJØO NØWJM RVF DPOUJFOF FM 1SPEVDUP BM TFSWJDJP UÏDOJDP P QBHBS FM WJBKF EFM UÏDOJDP EF SFQBSBDJPOFT IBTUB MB VCJDBDJØO EPOEF FTUÈ FM 1SPEVDUP

'JTIFS 1BZLFM TF DPNQSPNFUF B

3FQBSBS TJO DPTUP QBSB FM EVF×P UBOUP FO DVBOUP B NBUFSJBMFT DPNP NBOP EF PCSB DVBMRVJFS QBSUF EFM 1SPEVDUP DVZP OÞNFSP EF TFSJF BQBSFDF FO FM 1SPEVDUP RVF TFB EFGFDUVPTB &O "MBTLB VTUFE EFCF QBHBS QPS FM FOWÓP EFM 1SPEVDUP BM TFSWJDJP UÏDOJDP P QBHBS FM WJBKF EFM UÏDOJDP EF SFQBSBDJPOFT B TV DBTB 4J FM QSPEVDUP TF JOTUBMB FO VO WFIÓDVMP NPUPSJ[BEP CPUF P JOTUBMBDJØO NØWJM TJNJMBS VTUFE EFCF IBDFSTF DBSHP EF MMFWBSMP BM TFSWJDJP UÏDOJDP P QBHBS FM WJBKF EFM UÏDOJDP EF SFQBSBDJPOFT IBTUB MB VCJDBDJØO EPOEF FTUÈ FM 1SPEVDUP 4J OP QPEFNPT SFQBSBS VOB QBSUF EFGFDUVPTB EFM 1SPEVDUP MVFHP EF VOB DBOUJEBE SB[POBCMF EF JOUFOUPT B OVFTUSB FMFDDJØO QPEFNPT SFFNQMB[BS MB QBSUF EFM 1SPEVDUP P QPEFNPT EFWPMWFSMF MB UPUBMJEBE EFM QSFDJP EF DPNQSB EFM 1SPEVDUP TJO JODMVJS DPTUPT EF JOTUBMBDJØO V PUSPT DPTUPT

&TUB HBSBOUÓB TF FYUJFOEF BM DPNQSBEPS PSJHJOBM Z DVBMRVJFS EVF×P TVDFTJWP EFM 1SPEVDUP QBSB 1SPEVDUPT BERVJSJEPT QBSB VTP EPNÏTUJDP OPSNBM EF VOB TPMB GBNJMJB

5PEP TFSWJDJP CBKP FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEBEFCFSÈ TFS TVNJOJTUSBEP QPS 'JTIFS 1BZLFM P TV "HFOUF EF 4FSWJDJP 5ÏDOJDP "VUPSJ[BEP EVSBOUF FM IPSBSJP DPNFSDJBM OPSNBM

{$VÈOUP UJFNQP EVSB FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEB

/VFTUSB SFTQPOTBCJMJEBE CBKP FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEBDBEVDB %04 "º04 MVFHP EF MB GFDIB EF DPNQSB EFM 1SPEVDUP QPS FM QSJNFS DPOTVNJEPS

/VFTUSB SFTQPOTBCJMJEBE CBKP DVBMRVJFS HBSBOUÓB JNQMÓDJUB JODMVZFOEP MB HBSBOUÓB JNQMÓDJUB EF DPNFSDJBCJMJEBE VOB HBSBOUÓB OP FTDSJUB EF RVF FM 1SPEVDUP FT BEFDVBEP QBSB FM VTP OPSNBM UBNCJÏO DBEVDB 6/ "º0 P QFSÓPEP EF EVSBDJØO NÈT MBSHP UBM DPNP TFB SFRVFSJEP QPS MB MFZ BQMJDBCMF EFTEF MB GFDIB EF DPNQSB EFM 1SPEVDUP QPS FM QSJNFS DPOTVNJEPS "MHVOPT FTUBEPT OP QFSNJUFO MJNJUBDJPOFT BDFSDB EF DVÈOUP UJFNQP EVSB VOB HBSBOUÓB JNQMÓDJUB BTÓ RVF FTUF MÓNJUF TPCSF MBT HBSBOUÓBT JNQMÓDJUBT QVFEF OP BQMJDBSTF B VTUFE

(BSBOUJB -JNJUBEB

&TUB HBSBOUJB OP DVCSF

" 7JTJUBT EFM TFSWJDJP UÏDOJDP RVF OP FTUÈO SFMBDJPOBEBT DPO DVBMRVJFS EFGFDUP FO FM 1SPEVDUP

 

&M DPTUP EFM TFSWJDJP UÏDOJDP TFSÈ DPCSBEP B VTUFE TJ OP TF FODVFOUSB RVF FM QSPCMFNB TFB VO

 

EFGFDUP EFM 1SPEVDUP 1PS FKFNQMP

 

$PSSFHJS VOB JOTUBMBDJØO EFGFDUVPTB EFM 1SPEVDUP

 

&OTF×BSMF B VUJMJ[BS FM 1SPEVDUP

 

3FFNQMB[BS GVTJCMFT EF MB DBTB SFTFUFBS EJTZVOUPSFT EF DJSDVJUPT DPSSFHJS FM DBCMFBEP P

 

QMPNFSÓB EF MB DBTB P SFFNQMB[BS CPNCJMMBT FMÏDUSJDBT$PSSFHJS EFGFDUP T PDBTJPOBEPT QPS FM VTVBSJP

$BNCJBS MB DPOGJHVSBDJØO EFM 1SPEVDUP

.PEJGJDBDJPOFT OP BVUPSJ[BEBT EFM 1SPEVDUP

3VJEP Z WJCSBDJØO DPOTJEFSBEPT OPSNBMFT QPS FKFNQMP TPOJEPT EF EFTBHàF TPOJEPT EF

SFHFOFSBDJØO P QJUJEPT EF BWJTP EFM VTVBSJP

$PSSFDDJØO EF EB×PT PDBTJPOBEPT QPS QFTUFT QPS FKFNQMP SBUBT DVDBSBDIBT FUD

# %FGFDUPT PDBTJPOBEPT QPS GBDUPSFT RVF OP TFBO

&4

6TP EPNÏTUJDP OPSNBM P

6TP EF BDVFSEP DPO MB (VÓB EFM 6TVBSJP EFM 1SPEVDUP

$ %FGFDUPT BM QSPEVDUP PDBTJPOBEPT QPS BDDJEFOUF OFHMJHFODJB NBM VTP GVFHP JOVOEBDJPOFT P BDUP EF MB OBUVSBMF[B

% &M DPTUP EF MBT SFQBSBDJPOFT MMFWBEBT B DBCP QPS SFQBSBEPSFT OP BVUPSJ[BEPT P FM DPTUP EF DPSSFHJS UBMFT SFQBSBDJPOFT OP BVUPSJ[BEBT

& (BTUPT EF WJBKF Z HBTUPT BTPDJBEPT JODVSSJEPT DVBOEP FM QSPEVDUP FT JOTUBMBEP FO VOB VCJDBDJØO DPO BDDFTP MJNJUBEP P SFTUSJOHJEP FT EFDJS WVFMPT EF BWJPOFT UBSJGBT EF GFSSZ ÈSFBT HFPHSÈGJDBT BJTMBEBT

' .BOUFOJNJFOUP OPSNBM SFDPNFOEBEP TFHÞO TF FTUBCMFDF FO MB (VÓB EFM 6TVBSJP EFM 1SPEVDUP

4J UJFOF VO QSPCMFNB EF JOTUBMBDJØO DPOUÈDUFTF QPS GBWPS DPO TV QSPWFFEPS P JOTUBMBEPS 6TUFE FT SFTQPOTBCMF EF QSPQPSDJPOBS DPOFYJPOFT FMÏDUSJDBT EF FTDBQF Z PUSBT JOTUBMBDJPOFT EF DPOFYJØO BEFDVBEBT /P TPNPT SFTQPOTBCMFT QPS EB×PT DPOTFDVFOUFT P GPSUVJUPT FM DPTUP EF SFQBSBS P SFFNQMB[BS PUSB QSPQJFEBE EB×BEB TJ FM QSPEVDUP FT EFGFDUVPTP P DVBMRVJFSB EF TVT HBTUPT PDBTJPOBEPT TJ FM 1SPEVDUP FT EFGFDUVPTP "MHVOPT FTUBEPT OP QFSNJUFO MB FYDMVTJØO P MJNJUBDJØO EF EB×PT GPSUVJUPT P DPOTFDVFOUFT QPS MP RVF MB MJNJUBDJØO P FYDMVTJØO EF NÈT BSSJCB QVFEF OP TFS BQMJDBCMF FO TV DBTP

(BSBOUJB -JNJUBEB

$ØNP DPOTFHVJS FM TFSWJDJP UÏDOJDP

1PS GBWPS MFB TV (VÓB EFM 6TVBSJP 4J MVFHP UJFOF BMHVOB QSFHVOUB BDFSDB EF DØNP PQFSBS FM 1SPEVDUP QSFDJTB FM OPNCSF EF TV "HFOUF MPDBM EF 4FSWJDJP 5ÏDOJDP "VUPSJ[BEP QPS 'JTIFS 1BZLFM P DSFF RVF FM 1SPEVDUP FT EFGFDUVPTP Z EFTFB SFQBSBSMP CBKP FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEBQPS GBWPS DPOUÈDUFTF DPO TV QSPWFFEPS P MMÈNFOPT HSBUJT BM

'/1 64" o UBNCJÏO $BOBEÈ o P DPOUÈDUFOPT B USBWÏT EF OVFTUSP TJUJP FO *OUFSOFU XXXVTBGJTIFSQBZLFMDPN

4F MF QVFEF TPMJDJUBS RVF TVNJOJTUSF QSVFCB SB[POBCMF EF MB GFDIB EF DPNQSB EFM 1SPEVDUP BOUFT EF SFQBSBS FM 1SPEVDUP CBKP FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEB

6TP DPNFSDJBM

4J VTUFE VUJMJ[B FM 1SPEVDUP FO VO FOUPSOP DPNFSDJBM DVBMRVJFS VTP RVF OP TFB VOB WJWJFOEB QBSB VOB TPMB GBNJMJB OPT DPNQSPNFUFNPT B SFQBSBS P SFFNQMB[BS TJO DPTUP QBSB VTUFE FO DVBOUP B QBSUFT TPMBNFOUF DVBMRVJFS QBSUF EFGFDUVPTB DVZP OÞNFSP EF TFSJF BQBSFDF FO FM 1SPEVDUP /VFTUSB SFTQPOTBCJMJEBE TPCSF FTUBT SFQBSBDJPOFT DBEVDB 6/ "º0 MVFHP EF MB GFDIB EF DPNQSB PSJHJOBM

" OVFTUSB EJTDSFDJØO QPEFNPT SFFNQMB[BS MB QBSUF P FM 1SPEVDUP P QPEFNPT EFWPMWFSMF MB UPUBMJEBE EFM QSFDJP EF DPNQSB EFM 1SPEVDUP TJO JODMVJS DPTUPT EF JOTUBMBDJØO V PUSPT DPTUPT 5PEP TFSWJDJP CBKP FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEBEFCF TFS TVNJOJTUSBEP QPS 'JTIFS 1BZLFM P TV "HFOUF EF 4FSWJDJP 5ÏDOJDP "VUPSJ[BEP EVSBOUF FM IPSBSJP DPNFSDJBM OPSNBM

/JOHVOB PUSB HBSBOUÓB

&TUB (BSBOUÓB -JNJUBEBFT FM BDVFSEP DPNQMFUP Z FYDMVTJWP FOUSF VTUFE Z 'JTIFS 1BZLFM FO SFMBDJØO B DVBMRVJFS EFGFDUP FO FM 1SPEVDUP /JOHVOP EF OVFTUSPT FNQMFBEPT P OVFTUSPT "HFOUFT EF 4FSWJDJP 5ÏDOJDP "VUPSJ[BEPT FTUÈO BVUPSJ[BEPT QBSB SFBMJ[BS OJOHÞO BHSFHBEP P NPEJGJDBDJØO B FTUB (BSBOUÓB-JNJUBEB

(BSBOUF 'JTIFS 1BZLFM "QQMJBODFT *OD

4J VTUFE QSFDJTB NÈT BZVEB FO SFMBDJØO B FTUB (BSBOUÓB -JNJUBEBQPS GBWPS MMÈNFOPT BM OÞNFSP EF NÈT BSSJCB P FTDSJCB B

'JTIFS 1BZLFM "QQMJBODFT *OD4LZMBC 3PBE )VOUJOHUPO #FBDI

$"

&TUB (BSBOUÓB -JNJUBEBMF PUPSHB EFSFDIPT MFHBMFT FTQFDÓGJDPT Z VTUFE QVFEF DPOUBS UBNCJÏO DPO PUSPT EFSFDIPT RVF WBSÓBO EF FTUBEP B FTUBEP

$PQZSJHIU ª 'JTIFS 1BZLFM "MM SJHIUT SFTFSWFE

5IF QSPEVDU TQFDJGJDBUJPOT JO UIJT CPPLMFU BQQMZ UP UIF TQFDJGJD QSPEVDUT BOE NPEFMT EFTDSJCFE BU UIF EBUF PG JTTVF 6OEFS PVS QPMJDZ PG DPOUJOVPVT QSPEVDU JNQSPWFNFOU UIFTF TQFDJGJDBUJPOT NBZ DIBOHF BU BOZ UJNF :PV TIPVME UIFSFGPSF DIFDL XJUI ZPVS $VTUPNFS $BSF $FOUFS UP FOTVSF UIJT CPPLMFU DPSSFDUMZ EFTDSJCFT UIF QSPEVDU DVSSFOUMZ BWBJMBCMF

$PQZSJHIU ª 'JTIFS 1BZLFM 5PEPT MPT EFSFDIPT SFTFSWBEPT

-BTFTQFDJGJDBDJPOFT EFM QSPEVDUP FO FTUF GPMMFUP BQMJDBO QBSB MPT QSPEVDUPT FTQFDÓGJDPT Z NPEFMPT EFTDSJUPT FO MB GFDIB EF QVCMJDBDJØO %F BDVFSEP DPO OVFTUSB QPMÓUJDB EF NFKPSB DPOUJOVB EFM QSPEVDUP FTUBT FTQFDJGJDBDJPOFT QVFEFO DBNCJBS FO DVBMRVJFS NPNFOUP 1PS DPOTJHVJFOUF VTUFE EFCFSÈ DPOTVMUBS B OVFTUSP $FOUSP EF "UFODJØO B $MJFOUFT QBSB BTFHVSBSTF EFRVFFTUFGPMMFUPEFTDSJCBDPSSFDUBNFOUFFMQSPEVDUP RVF BDBCB EF BERVJSJS

XXX VTB GJTIFSQBZLFM DPN

64 $" %SZFS *OTUBMMBUJPO *OTUSVDUJPOT BOE 6TFS (VJEF 1VCMJTIFE 5SBOTMBUFE 1BSU /P