Philips FW-C28/34 User Manual [cs]

0 (0)

Toll Free Help Line

Ligne d'assistance en service libre

Linea de ayuda telefónica sin cargo

800-531-0039

FW- C28

 

 

 

 

 

 

pg 01-24/C28/34-Eng

1

2/23/00, 8:06 AM

1

3139 116 19341

English кЫТТНЛИ

Polski

Èesky

Slovensky

Magyar

2

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..........................................

220-230V

Elemes mûködéshez .......................................

2 X AA/R06

Névleges frekvencia .......................

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

 

maximális ..........................................................

50 W

névleges ............................................................

35 W

készenléti állapotban .....................................

< 11 W

Érintésvédelmi osztály II.

 

Tömeg ....................................................................

10.0 kg

Befoglaló méretek

 

szélesség .......................................................

475 mm

magasság ......................................................

310 mm

mélység .........................................................

320 mm

Rádiórész vételi tartomány

 

URH OIRT ...........................................

65,81 - 74 MHz

CIRR ...................................................

87,5 - 108 MHz

Erõsítõrész

 

Kimeneti teljesítmény .............................

2 x 30 W PMPO

............................................................

2 x 15 W RMS

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.

Nebezpeèí!

Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!

Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

pg 01-24/C28/34-Eng

2

2/23/00, 8:06 AM

3139 116 19341

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:08 AM Page 71

OBSAH

V∂eobecné informace . . . . . . . . 71

Informace o bezpeènosti provozu pøístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Pøíprava . . . . . . . . . . . . . . . . 72 - 73 Ovládací tlaèítka . . . . . . . . 74 - 76 Pou|ívání systému . . . . . . . 76 - 78 CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 Radiopøijímaè . . . . . . . . . . . 82 - 84 AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Magnetofon. . . . . . . . . . . . . 85 - 86 Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . 87 - 88 Hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Èasov¥ spínaè . . . . . . . . . . . . . . 89 Podøimovací funkce . . . . . . . . . 89 Technické údaje . . . . . . . . . . . . 90 Údr|ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pøehled mo|n¥ch závad . . . 91 - 92

V¤EOBECNÉ INFORMACE

V∂eobecné informace

¤títek (s typov¥m èíslem) je umístìn na zadní stranì pøístroje.

Nahrávka je povolena jen v tom pøípadì, |e neporu∂uje autorská práva tøetí strany.

Pro ochranu |ivotního prostøedí

Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v∂echno proto, aby obal mohl b¥t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a polyetylén (sáèky, ochranná fólie).

Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jestli|e demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky.

Pøíslu∂enství (dodávané s pøístrojem)

Dálkov¥ ovladaè

Napájecí èlánky k dálkovému ovladaèi (velikosti 2 x AA)

AM smyèková anténa

FM drátová anténa

AC sí†ov¥ kabel

INFORMACE O BEZPEÈNOSTI PROVOZU PØÍSTROJ

Informace o bezpeènosti provozu pøístroje

Pøed pou|itím pøístroje se pøesvìdète, zda napìtí místní sítì odpovídá hodnotì uvedené na ∂títku (nebo vedle mìnièe napìtí). Jestli|e tomu tak není, obra†te se na prodejnu nebo na servis. ¤títek najdete na zadní stranì pøístroje.

Jestli|e je pøístroj zapnut¥, neh¥bejte s ním.

Pøístroj umístìte na pevném podkladu (napø. stojanu).

Systém umístìte tak, abyste pøede∂li pøehøívání, dostateènì vìtrejte. Za zadní a nad horní stranou pøístroje musí b¥t alespoò 10 cm volného místa, vedle boèních stran 5 cm.

Chraòte pøístroj pøed pøíli∂nou vlhkostí, de∂tìm, pískem a tepeln¥mi zdroji.

V |ádném pøípadì se nepokou∂ejte sami opravit pøístroj, proto|e ztratíte právo na záruku!

Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého místa se èoèka pøehrávaèe CD mù|e zaml|it. V tomto pøípadì pøehrávaè CD nefunguje správnì. Nechejte pøístroj asi hodinu zapnut¥ tak, |e do nìj nevlo|íte desku; poté bude reprodukce mo|ná.

Elektrostatick¥ v¥boj mù|e zpùsobit neèekané problémy. Pøesvìdète se, zda se problémy vyøe∂í tím, |e sí†ovou zástrèku vytáhnete ze zásuvky a za nìkolik vteøin ji opìt zapojíte do sítì.

Pøejete-li si pøístroj úplnì vypnout, vytáhnìte sí†ovou zástrèku ze zásuvky.

Èesky

71

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:09 AM Page 72

PØÍPRAVA

Pøípoje na zadní stranì pøístroje

Èesky

B

A

L R

+

R

L +

AUX IN

FM AERIAL 75

AM ANTENNA

VOLTAGE

SELECTOR

110V-

127V

220V-

240V

AC

MAINS

~

E

C

D AUDIO OUT

 

72

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:09 AM Page 73

A Pøipojení smyèkové antény

AM

Pøipojte smyèkovou anténu dodávanou s pøístrojem na vstup AM ANTENNA. Smyèkovou anténu AM veïte ve vìt∂í vzdálenosti od pøístroje a nastavte ji tak, aby pøíjem byl co nejlep∂í.

B Pøipojení drátové antény FM

Pøipojte drátovou anténu FM dodávanou s pøístrojem na vstup FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 Ω. Drátovou anténu FM nastavte tak, aby pøíjem byl co nejlep∂í.

Venkovní anténa

Pøíjem stereo FM bude lep∂í, jestli|e venkovní anténu FM pøipojíte 75 Ω koaxiálním kabelem na vstup FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 Ω.

Zasuòte lev¥ reproduktor do pøedního

v¥stupu oznaèeného L tak, aby se barevn¥ vodiè dostal na pøípoj +a èern¥ na pøípoj -.

Neizolovanou èást vodièe pøicvaknìte podle obrázku.

12 mm

UVOLNIT

UPEVNIT

D Pøipojení jin¥ch pøístrojù k systému

Na vstup AUX IN na zadní stranì pøístroje lze pøipojit prav¥ a lev¥ zvukov¥ v¥stup OUT televizoru, videa, externího pøehrávaèe CD, pøehrávaèe DVD nebo nahrávaèe CD.

Vlo|ení napájecích èlánkù do dálkového ovladaèe

Monoèlánky (typu R06 nebo AA) vlo|te do dálkového ovladaèe podle oznaèení v prostoru pro napájecí èlánky.

-

+

-

+

Napájecí èlánky, v pøípadì |e jsou vyèerpané nebo nebudete-li pøístroj del∂í dobu pou|ívat vyjmìte, aby nevytekly, proto|e mohou po∂kodit pøístroj. Mìníte-li napájecí èlánky, pou|ívejte v|dy typ R06 nebo AA.

FM AERIAL 75

FM ANTENNA 75

nebo

C Pøipojení reproduktorù

Zasuòte prav¥ reproduktor do pøedního

v¥stupu oznaèeného R tak, aby se barevn¥ vodiè dostal na pøípoj +a èern¥ na pøípoj -.

E Napájení ze sítì

Po zapojení v∂ech pøípojù, zasuòte sí†ov¥ kabel nejprve do zástrèky systému a potom do sí†ové zástrèky.

PØÍPRAVA

Èesky

73

Philips FW-C28/34 User Manual

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:09 AM Page 74

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

0

 

 

 

!

 

 

 

 

DISC CHANGE

DISC 1

DISC 2

DISC 3

OPEN • CLOSE

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

 

 

 

 

3 CD ROTARY CHANGER SYSTEM

@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD REWRITABLE COMPATIBLE

 

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

 

 

3C H A N G E R

 

 

 

 

CD SYNCHRO RECORDING

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

FW-C10 MINI HIFI SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

CD

TAPE 1/2

TUNER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

Èesky

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

DIM

AUX

SLEEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDBY-ON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD DIRECT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1 • 2 • 3

 

BAND

TAPE 1 • 2

VIDEO

 

@

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

 

TUNER

TAPE

AUX

 

REPEAT

PAUSE

SHUFFLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ▲

TUNING

▲ ▲

 

PRESET

$

 

Å

 

$

 

 

B B

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME

 

 

 

D

 

 

 

L

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

A

 

 

 

 

 

 

 

%

%

 

 

 

%

 

3

 

 

O

P

 

Z

 

 

 

 

 

 

É

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEARCH

STOP•CLEAR PLAY• PAUSE

PREV

NEXT

 

 

 

 

 

 

 

DSC

 

 

DIGITAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUND

 

 

DIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL PROGRAM RECORD DUBBING A.REPLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

O

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í

 

ë

 

 

 

 

 

 

K

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL SOUND CONTROL

RDS

NEWS CLOCKTIMER

^

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUME

 

Ç

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&

 

à

á

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

$

 

 

 

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TAPE 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPE 2

(

 

MUTE

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC

 

DBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) PLAYBACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL AUTO STOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:09 AM Page 75

Ovládací tlaèítka na pøístroji a na dálkovém ovladaèi

1 STANDBY ON

zapnutí pøístroje nebo zapojení do pohotovostního stavu.

k funkci EASY SET.

2 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

zapojení zv¥raznìní basov¥ch tónù k dùraznìj∂ímu ozvuèení hloubek a vypnutí

této funkce

3DIGITAL SOUND CONTROL DISPLAY PANEL (Kontrolní panel digitálního nastavení charakteru zvuku)

kontrola nastavení DSC

4 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

nastavení |ádaného zvukového efektu:

OPTIMAL, JAZZ, ROCK nebo TECHNO.

5PROGRAM

pro CD . . . . . .programování skladeb. pro TUNER . .programování

rozhlasov¥ch stanic. pro CLOCK . . .volba 12 nebo 24

hodinového systému.

6 RECORD

zapojení záznamu na 2. decku.

7 DUBBING

pøepis pásku standardní rychlostí nebo zrychlenì.

8 DISPLEJ

zobrazení aktuálního nastavení systému.

9 MÌNIÈ CD

0

DISC CHANGE

pro TAPE . . . .pøevíjení pásku smìrem

v¥mìna CD.

zpìt nebo zrychlené

!

OPEN•CLOSE

pøevíjení.

otevøení a zavøení prostoru pro CD.

pro CLOCK . . .nastavení hodin (pouze

@ DISC 1 / DISC 2 / DISC 3 (CD

na systému).

 

DIRECT PLAY)

STOP•CLEARÇ

volba prostoru pro CD, ze kterého má

pro CD . . . . . .ukonèení reprodukce

 

b¥t zapojena reprodukce.

CD nebo vymazání

# SOURCE: mo|nost následujících

programu.

 

voleb:

pro TUNER . . .ukonèení programování.

 

CD / (CD 1•2•3)

pro TAPE . . . .ukonèení reprodukce

volba funkce pøehrávaèe CD. Je-li

nebo záznamu.

 

zastavena reprodukce CD, volba 1., 2.

DEMO . . . . . .(pouze na systému)

 

nebo 3. prostoru pro CD.

zapojení a vypnutí

 

TUNER / (BAND)

demonstraèní funkce.

volba funkce radiopøijímaèe. Ve funkci

PLAYÉ/ PAUSEÅ

 

radiopøijímaèe volba vlnového pásma

pro CD . . . . . .zapojení nebo

 

FM nebo MW.

pøeru∂ení reprodukce.

 

TAPE / (TAPE 1•2)

pro TAPE . . . .zapojení reprodukce.

volba funkce magnetofonu. Je-li

PREVí/ SIDE / NEXTë

 

reprodukce kazety zastavena, volba 1.

(PRESET 4 3)

 

nebo 2. kazetového prostoru.

pro CD . . . . . .postup na zaèátek

 

AUX (VIDEO)

aktuální, pøedcházející

volba externího zvukového zdroje

nebo následující

 

(napø. TV, video, externí pøehrávaè CD,

skladby

 

DVD, nahrávaè CD).

pro TUNER . .volba naprogramované

$ MODE SELECTION

rozhlasové stanice.

 

SEARCH à á(TUNING à á)

pro CLOCK . . .nastavení minut (pouze

 

pro CD . . . . . .zrychlená reprodukce

na systému).

 

smìrem zpìt/dopøedu.

 

pro TUNER . .ladìní na ni|∂í nebo vy∂∂í rozhlasovou frekvenci.

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

% VOLUME

zesilování nebo zeslabování síly zvuku.

^ n

pøípoj sluchátek.

& DIM

nastavení jasnosti displeje: DIM 1, DIM 2, DIM 3 nebo DIM OFF.

* CLOCK•TIMER

zobrazení hodin, nastavení hodin a èasového spínaèe.

RDS

volba zvolené informace RDS v následujícím poøadí: název stanice, typ programu a radiotext.

NEWS

automatické pøepnutí na zprávy v pøedem nastaveném èase.

( AUTO REPLAY

volba zpùsobu reprodukce pouze pro tape deck 2

) 2. DECK ¡ 1. DECK REPEAT

opakování reprodukce jedné skladby CD, celé desky nebo v∂ech vlo|en¥ch

desek.

£ MUTE

pøechodné vypnutí a zpìtné zapnutí zvuku

SHUFFLE

reprodukce v∂ech skladeb ze v∂ech vlo|en¥ch desek v náhodnì voleném poøadí.

Èesky

75

pg 071-92/C28/34 Cz 2/23/00 8:09 AM Page 76

OVLÁDACÍ TLAÈÍTKA

SLEEP

pøepnutí systému do pohotovostního stavu po urèité, pøedem nastavené dobì.

§ B

pøepnutí systému do pohotovostního stavu.

Èesky

Poznámky k dálkovému ovladaèi:

Nejprve zvolte zvukov¥ zdroj, kter¥ si pøejete ovládat tak, |e na dálkovém ovladaèi stisknete tlaèítko tohoto zdroje (napø. CD nebo TUNER, atd.).

Potom zvolte pøíslu∂nou funkci (É,í,ë, atd.).

76

POU\ÍVÁNÍ SYSTÉMU

FW-C10 MINI HIFI SYSTEM

STANDBY-ON

 

 

 

 

 

 

 

CD1 • 2 • 3

 

BAND

TAPE 1 • 2

VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

CD

 

 

TUNER

TAPE

AUX

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ▲

TUNING

▲ ▲

 

PRESET

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

B

 

AL

JA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

P

T

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEARCH

STOP•CLEAR PLAY• PAUSE

PREV

NEXT

 

 

 

 

 

 

DIGITAL

 

 

 

 

DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUND

PROGRAM RECORD DUBBING A.REPLAY

DIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL

 

 

 

R

 

H

N

O

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RDS

NEWS CLOCKTIMER

DIGITAL SOUND CONTROL

VOLUME

Dùle|ité:

Pøedtím, ne| zaènete pøístroj pou|ívat, vykonejte pøípravné práce.

Demonstraèní funkce

Systém je opatøen demonstrativní funkcí, je| umo|òuje seznámit se s mo|nostmi, které systém nabízí. Jakmile pøístroj sí†ov¥m spínaèem zapnete, demonstrace mo|ností automaticky zapoène.

Poznámky:

Stisknete-li v demonstrativní funkci tlaèítko nìkterého ze zdrojù zvuku (nebo tlaèítko pohotovostního stavu), systém se pøepne do zvolené funkce (nebo do pohotovostního stavu).

Pøepnete-li systém do pohotovostního stavu, za 5 vteøin se znovu zapojí demonstrace mo|ností.

Vypnutí demonstraèní funkce

Tlaèítko Ç(pouze na systému) podr|te stisknuté 5 vteøin, pøejete-li si demonstraèní funkci vypnout.

Tím demonstraèní funkci úplnì vypnete.

Zobrazí se nápis „DEMO OFF“.

Systém pøepne na pohotovostní stav.

Poznámky:

Odpojíte-li sí†ov¥ kabel ze sítì a znovu ho zapojíte, demonstraèní funkce zùstane vypnuta, pokud ji znovu nezapojíte.

Loading...
+ 16 hidden pages