Philips FW-C28/34 User Manual [hu]

4 (1)
Toll Free Help Line
Ligne d'assistance en service libre Linea de ayuda telefónica sin cargo
800-531-0039
FW-
Mini Hi-Fi Systems
avec Changeur de 3 CD
pg 01-24/C28/34-Eng 2/23/00, 8:06 AM1
1
3139 116 19341
English
MAGYARORSZÁG
Minõségtanúsítás
кЫТТНЛИ Polski
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati
Èesky
csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Slovensky Magyar
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség .......................................... 220-230V
Elemes mûködéshez ....................................... 2 X AA/R06
Névleges frekvencia ....................... 50 Hz (vagy 50-60 Hz)
Teljesítmény
maximális .......................................................... 50 W
névleges ............................................................ 35 W
készenléti állapotban ..................................... < 11 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg .................................................................... 10.0 kg
Befoglaló méretek
szélesség .......................................................475 mm
magasság ...................................................... 310 mm
mélység ......................................................... 320 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH OIRT ........................................... 65,81 - 74 MHz
CIRR ................................................... 87,5 - 108 MHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény ............................. 2 x 30 W PMPO
2
............................................................ 2 x 15 W RMS
ÈESKA REPUBLIKÁ
Vystraha!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku. Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
pg 01-24/C28/34-Eng 2/23/00, 8:06 AM2
3139 116 19341
Általános tudnivalók
• Az adattábla (ahol a típusszám található) a rendszer hátoldalán van.
• Felvételt csak akkor lehet készíteni, ha az nem sérti harmadik fél szerzõi vagy más jogát.
Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolást könnyen szét lehessen választani három egynemû anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell) és polietilén (zacskók, védõlap).
A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértõ cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi elõírások figyelembe vételével helyezze a hulladékgyûjtõbe.
Tartozékok (A készülékkel
szállítottak)
– Távirányító – Elemek a távirányítóhoz (2 db AA
méretû) – AM hurokantenna – FM huzalantenna – AC hálózati kábel
A biztonságra vonatkozó tudnivalók
• Mielõtt használni kezdené a készüléket,
ellenõrizze, hogy az adattáblán szereplõ
üzemi feszültség (vagy a
feszültségválasztó mellett jelzett
feszültségérték) megfelel-e a helyi
hálózati feszültség értékének. Ha nem,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval. Az adattábla a készülék
hátoldalán található.
• Bekapcsolt állapotban ne mozgassa a
készüléket.
• A készüléket szilárd alapon helyezze el
(pl. állványon).
• A rendszert úgy helyezze el, hogy a
túlmelegedést elkerülendõ, kellõen
szellõzhessen. Legalább 10 cm szabad
helynek kell lennie a hátoldal és a
fedõlap mellett, az oldalaknál pedig
5 cm távolságnak.
• Óvja a készüléket a túlzott páratartalomtól, csapadéktól, homoktól és a hõforrásoktól.
• Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ezzel elveszti a garanciát!
• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre vagy nagyon párás helyiségbe, akkor a rendszer CD­egységének lencséjén páralecsapódás keletkezhet. Ilyenkor a CD-lejátszó nem mûködik helyesen. Hagyja bekapcsolva a készüléket kb. egy órán keresztül úgy, hogy nem tesz be lemezt a tartóba; ezután lehet a lemezeket rendesen lejátszani.
• Az elektrosztatikus kisülés váratlan problémákat okozhat. Ellenõrizze, hogy ezek a problémák megoldódnak-e azáltal, hogy kihúzza a hálózati csatlakozót, majd néhány másodperc múlva visszadugja.
• Ha teljes mértékben feszültségmentesíteni akarja a készüléket, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.
115
TARTALOM ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK
Magyar
Általános tudnivalók . . . . . . . . 115
A biztonságra vonatkozó
tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Elõkészületek. . . . . . . . . . 116 - 117
Kezelõgombok . . . . . . . . . 118 - 120
A rendszer használata . . 120 - 122
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 - 125
Rádió. . . . . . . . . . . . . . . . . 126 - 128
AUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Magnetofon . . . . . . . . . . . 129 - 130
Felvétel készítése . . . . . . 131 - 132
Óra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Idõkapcsoló. . . . . . . . . . . . . . . . 133
Szendergés . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . 134
Mûszaki adatok. . . . . . . . . . . . . 135
Hibakeresés. . . . . . . . . . . 135 - 136
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 115
116
Magyar
ELÕKÉSZÜLETEK
A hátoldalon lévõ csatlakozók
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 116
B
+
R
L
LR
+
C
D
AUX IN
AUDIO OUT
FM AERIAL
75
AM ANTENNA
MAINS
A
VOLTAGE
SELECTOR
110V- 127V
220V- 240V
AC
~
E
A Az AM hurokantenna
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékkel szállított hurokantennát az AM ANTENNA bemenetre. Az AM hurokantennát a rendszertõl távol helyezze el és állítsa be úgy, hogy a vétel a legjobb legyen.
B Az FM huzalantenna
csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékkel szállított FM huzalantennát az FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 bemenetbe. Állítsa be úgy az FM antennát, hogy a vétel a legjobb legyen.
Külsõ antenna
Jobb lesz az FM sztereo vétel, ha külsõ FM antennát csatlakoztat az FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 bemenetbe 75 -os árnyékolt kábelen keresztül.
C A hangfalak csatlakoztatása
• Csatlakoztassa a jobb oldali hangfalat az elülsõ, R jelû kimenetekre úgy, hogy a színes vezeték kerüljön a +, a fekete pedig a - jelzésû csatlakozóra.
• Csatlakoztassa a bal oldali hangfalat az elülsõ, L jelû kimenetekre úgy, hogy a színes vezeték kerüljön a +, a fekete pedig a - jelzésû csatlakozóra.
• Az ábrának megfelelõen csíptesse be a vezeték szigeteletlen részét.
D Más készülék
csatlakoztatása a rendszerhez
A készülék hátoldalán lévõ AUX IN bemenethez csatlakoztathatja televízió, képmagnó, külsõ CD-lejátszó, DVD-lejátszó vagy CD-író bal és jobb oldali OUT hangkimenetét.
E Hálózatról történõ
feszültségellátás
Miután csatlakoztatta az összes készüléket, csatlakoztassa az AC hálózati kábelt elõször a készülékhez, majd a fali dugaljba.
Az elemek behelyezése a távirányítóba
• Az elemtartóban lévõ jelzéseknek megfelelõen helyezze be az elemeket (R06 vagy AA típusút) a távirányítóba.
• Vegye ki az elemeket, ha kimerültek, és akkor is, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni azokat, mert ha kifolynak, károsodhat a készülék. Ha kicseréli az elemeket, mindig R06 vagy AA típusút használjon.
117
Magyar
ELÕKÉSZÜLETEK
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 117
+
-
+
-
FM AERIAL 75
FM ANTENNA 75
vagy
12 mm
KILAZfiTÁS RÕGZÍTÉS
118
KEZELÕGOMBOK
Magyar
3 CD ROTARY CHANGER SYSTEM
CD REWRITABLE COMPATIBLE
CD SYNCHRO RECORDING
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 118
0
9
8
1
2
3
4 5
6
7
¡
STANDBY-ON
B
B
D
OPEN
TAPE 1
3
MINI HIFI SYSTEM
FW-
C10
L
A
J
A
M
I
Z
T
Z
P
O
DSC
O
R
O
N
H
C
K
C
E
T
DISC CHANGE
DC
CHANGER
DISC 1
CD 1 • 2 • 3 BAND
▲▲▲
TUNING
SEARCH
DIGITAL SOUND CONTROL
RECORD
PROGRAM DIM
DIGITAL SOUND CONTROL
FULL AUTO STOP
DISC 2
STOP•CLEAR
DUBBING A.REPLAY
DISC 3
TAPE 1 • 2
TAP ECD TUNER
PRESET
PLAY• PAUSE PREV NEXT
NEWS CLOCKTIMER
RDS
OPEN•CLOSE
3 CD ROTARY CHANGER SYSTEM
CD REWRITABLE COMPATIBLE
CD SYNCHRO RECORDING
VIDEO
AUX
VOLUME
!
OPEN
TAPE 2
@
#
$
%
^ &
* (
)
PLAYBACK
#
&
@
%
$
$
4
CD DIRECT
PAUSE
REPEAT
VOLUME
É
í
à
MUTE
DSC DBB
Å
Ç
2
TUNERTAPE 1/2CD
SLEEP AUXDIM
§
21
3
SHUFFLE
$ %
ë
á
$
£
2
A készüléken és a távirányítón lévõ kezelõgombok
1 STANDBY ON
a készülék be- vagy készenléti módba
kapcsolása.
az EASY SET funkcióhoz.
2 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
a basszuskiemelés bekapcsolása, hogy a
mély hangok erõsebben szóljanak és a basszuskiemelés kikapcsolása.
3 A DIGITÁLIS HANGSZÍNBEÁLLÍTÁS
ELLENÕRZÕ KIJELZÕJE
amelyen megtekinthetõk a DSC beállításai.
4 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
a kívánt hanghatás beállítása:
OPTIMAL, JAZZ, ROCK vagy TECHNO.
5 PROGRAM
CD állás..........a CD számainak
beprogramozása.
TUNER állás ..rádióállomások
beprogramozása.
CLOCK állás....az óra 12 vagy 24 órás
kijelzésének kiválasztása.
6 RECORD
felvétel készítésének elindítása a
2. decken.
7 DUBBING
szalag másolása normál sebességgel
vagy gyorsan.
8 KIJELZÕ
a rendszer aktuális beállításainak
kijelzéséhez.
9 CD-VÁLTÓ 0 DISC CHANGE
a CD(k) kicserélése.
! OPEN•CLOSE
a CD-tartó kinyitása és bezárása.
@ DISC 1 / DISC 2 / DISC 3 (CD
DIRECT PLAY)
annak a CD-tartónak a kiválasztása,
ahonnan a lejátszás történjen.
# SOURCE: a következõ választásokra
van lehetõség:
CD / (CD 1•2•3)
a CD üzemmód kiválasztása. Amikor
nem játszik le CD-t, az 1., 2. vagy 3. CD-tartó kiválasztása.
TUNER / (BAND)
a rádió üzemmód kiválasztása. Rádió
üzemmódban az FM vagy MW hullámsáv kiválasztása.
TAPE / (TAPE 1•2)
a magnetofon üzemmód kiválasztása.
Amikor nem játszik le kazettát, az 1. vagy a 2. deck kiválasztása.
AUX (VIDEO)
külsõ hangforrás kiválasztása (például
TV, képmagnó, külsõ CD-lejátszó, DVD-lejátszó vagy CD-író).
$ FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA
SEARCH àá(TUNING àá)
CD állás . . . .keresés visszafelé/
elõre.
TUNER állás .hangolás alacsonyabb
vagy magasabb rádiófrekvenciára.
TAPE állás . . .a szalag vissza- vagy
gyors elõrecsévélése.
CLOCK állás .az óra beállítása (csak
a készüléken).
STOP•CLEARÇ
CD állás . . . .CD-lejátszás
befejezése vagy a program törlése.
TUNER állás .programozás
befejezése
TAPE állás . . .a lejátszás vagy
felvétel befejezése.
DEMO . . . . . .(csak a készüléken) a
bemutató mód be- és kikapcsolása.
PLAYÉ/ PAUSE Å
CD állás . . . .a lejátszás elindítása
vagy megszakítása.
TAPE állás . . .a lejátszás elindítása.
PREVí / SIDE / NEXT ë (PRESET 43)
CD állás . . . .ugrás az aktuális, elõzõ
vagy következõ szám elejére.
TUNER állás .beprogramozott
rádióadó kiválasztása.
CLOCK állás....a perc beállítása (csak
a készüléken).
% VOLUME
a hangerõ növelése vagy csökkentése.
^ n
fejhallgató csatlakozója.
& DIM
a kijelzõ fényerõsségének beállítása:
DIM 1, DIM 2, DIM 3 vagy DIM OFF.
* CLOCK•TIMER
az óra megtekintése, az óra és az
idõkapcsoló beállítása.
RDS
a kívánt RDS információ kiválasztása
a következõ sorrendben: az állomás neve, a mûsor típusa és rádiótext.
NEWS
automatikus átkapcsolás a hírekre egy
elõre beállított idõpontban.
( AUTO REPLAY
csak a 2. magnetofonnál: a lejátszási
mód kiválasztása
) 2. DECK ¡ 1. DECKREPEAT
a CD egy számának, a lemeznek vagy
az összes behelyezett lemeznek az ismételt lejátszása.
£
MUTE
a hang átmeneti kikapcsolása és
visszakapcsolása.
119
Magyar
KEZELÕGOMBOK
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 119
SHUFFLE
a tartókban lévõ összes lemez minden
számának véletlen sorrendben történõ lejátszása.
SLEEP
a rendszer átkapcsolása készenléti
módba egy elõre beállított idõ eltelte után.
§ B
a rendszer átkapcsolása készenléti
módba.
A távirányítóra vonatkozó megjegyzések: – Elõször válassza ki azt a
hangforrást, amelyiket a távirányítóról vezérelni kívánja úgy, hogy megnyomja a távirányítón a hangforrás gombját (pl. CD vagy TUNER).
– Ezután válassza ki a megfelelõ
funkciót (
É, í, ë,
stb.).
Fontos: Mielõtt használni kezdené a rendszert, hajtsa végre az elõkészületeket.
Bemutató mód
A rendszernek van egy bemutató módja, mely által megismerhetõk a rendszer által nyújtott különféle lehetõségek. Amikor a
készüléket legelõször bekapcsolja, mindig automatikusan elkezdõdik a bemutató.
Megjegyzések: – Ha bemutató módban megnyomja
valamelyik hangforrás gombját (vagy a készenléti állapotba kapcsolót), a rendszer átkapcsol a kiválasztott módba (vagy készenléti állapotba).
– Ha készenléti módba kapcsol át, 5
másodperc múlva ismét elkezdõdik a bemutató.
A bemutató mód kikapcsolása
• Tartsa lenyomva a Ç gombot (csak a
készüléken) 5 másodpercig, ha be
kívánja fejezni a bemutatót.
Így kikapcsolja a bemutató módot.Megjelenik a „DEMO OFF” felirat.A rendszer átkapcsol készenléti
módba.
Megjegyzések: – Még ha ki is húzza az AC hálózati kábelt
a fali dugaljból, majd ismételten visszadugja, akkor is kikapcsolva marad a bemutató mód egészen addig, míg újra be nem kapcsolja.
120
Magyar
3 CD ROTARY CHANGER SYSTEM
CD REWRITABLE COMPATIBLE
CD SYNCHRO RECORDING
KEZELÕGOMBOK A RENDSZER HASZNÁLATA
pg 115-136/C28/34 Hu 2/23/00 8:10 AM Page 120
STANDBY-ON
B
D
MINI HIFI SYSTEM
FW-
C10
STOPCLEAR
TAPE 1 • 2
TAPECD TUNER
PRESET
PLAY PAUSE PREV NEXT
NEWS CLOCKTIMER
RDS
VIDEO
AUX
VOLUME
CD1 • 2 • 3 BAND
▲▲▲
B
L
J
A
A
M
Z
I
Z
T
P
O
DSC
O
R
N
O
H
C
C
K
E
T
TUNING
SEARCH
DIGITAL SOUND CONTROL
RECORD
DUBBING A.REPLAY
PROGRAM DIM
DIGITAL SOUND CONTROL
Loading...
+ 16 hidden pages