Philips FW-C355/34 User Manual [cs]

0 (0)
80
Česky
Obsah
Všeobecné informace
Dodávané příslušenství..................................................81
Ekologické informace......................................................81
Bezpečnostní informace................................................81
Příprava
Přípoje na zadní straně..........................................82–83
Další možné přípoje ........................................................83
Přípoj jiného přístroje k systému
Vložení napájecích článků do
dálkového ovladače..........................................................83
Ovládací tlačítka
Ovládací tlačítka přístroje a dálkového
ovladače ........................................................................84–85
Základní funkce
Připojení s programováním ................................86–87
Demonstrační funkce......................................................87
Zapojení systému..............................................................87
Přepnutí systému do pohotovostního stavu......87
Nastavení jasu displeje....................................................87
Nastavení hlasitosti ..........................................................88
Seřízení zvuku......................................................................88
Digital Sound Control (DSC)
- Digitální nastavení charakteru zvuku DBB (Dynamic Bass Boost)
- Dynamické zvýraznění basových tónů
Přehrávač CD
Desky na reprodukci ......................................................89
Vložení desek ......................................................................89
Reprodukce desek............................................................90
Volba skladby/úryvku skladby ....................................90
Výměna disku při přehrávce ......................................90 Repeat (opakovat) a Shuffle (namátková
reprodukce) ................................................................90–91
Opakování reprodukce Namátková reprodukce
Programování skladeb z desky ..................................91
Vymazání programu ........................................................91
Příjem vysílání
Ladění vysílacích stanic ..................................................92
Programování rozhlasových stanic..................92–93
Automatické programování Manuální programování
Ladění na naprogramovanou
rozhlasovou stanici ..........................................................93
Vymazání rozhlasové stanice z programu ..........93
RDS ..................................................................................93–94
Seřízení hodin podle RDS
NEWS - zprávy..................................................................94
Magnetofon/Pořizování záznamu
Vložení kazety......................................................................95
Přehrávka pásek ................................................................95
Převíjení směrem tam/zpět..........................................96 Všeobecné informace o pořizování záznamu ..96
Příprava na záznam..........................................................96 Pořízení záznamu stisknutím jediného tlačítka ..96 Synchronní zapojení záznamu
z přehrávače CD ......................................................96–97
Přepis pásku ........................................................................97
Externí zvukové zdroje
Poslech z externího zdroje..........................................97
Hodiny/Časový spínač
Zobrazení hodin................................................................98
Nastavení hodin ................................................................98
Nastavení časového spínače ..............................98–99
Vypnutí časového spínače Zapnutí časového spínače
Nastavení časového spínače
podřimovací funkce..............................................99–100
Údržba ........................................................................100
Technické údaje ............................................101
Odstraňování závad ....................102–103
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:29 AM Page 80
81
Česky
Všeobecné informace
Dodávané příslušenství
– 2 reproduktory – Dálkový ovladač – AM smyčková anténa – FM drátová anténa
Ekologické informace
K zabalení přístroje nebyl použit žádný zbytečný materiál. Balení můžete snadno roztřídit do tří skupin: lepenka (krabice), polystyrénová pěna (ochranné bloky) a polyetylén (sáčky, ochranná pěnová fólie).
Přístroj je vyroben z materiálů, které mohou odborníci po rozmontování recyklovat. Při vyřazování nepotřebného balicího materiálu, vybitých baterií a starého zařízení se laskavě řiďte místními předpisy.
Bezpečnostní informace
Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se
napájecí napětí uvedené na výrobním štítku (nebo nastavení voliče napětí) shoduje s místním síťovým napětím. Není-li tomu tak, obraťte se laskavě na svou prodejnu.
Přístroj postavte na rovný, tvrdý,stabilní podklad.
Přístroj umístěte na dostatečně větrané místo,
aby se nepřehříval. Za přístrojem a nad ním musí být nejméně 10 cm volného prostoru a po stranách nejméně 5 cm volného prostoru.
Chraňte přístroj,napájecí články a desky před
extrémní vlhkostí, deštěm, pískem a takovými vysokými teplotami, které bývají v blízkosti topných těles nebo na místě vystaveném přímému slunečnímu záření.
Dostane-li se přístroj z chladu do tepla nebo do
vlhkého prostředí, laserová optika přístroje se zamlží. Přehrávač CD nebude v tomto případě správně fungovat. Ponechejte přístroj zapnutý asi hodinu tak, že nevložíte desku, poté bude možný normální provoz.
Mechanické součásti přístroje mají samomazací
povrch, proto se nesmí ani olejovat ani mazat.
I v případě, že přepojíte systém do
pohotovostního stavu, spotřebovává energii. Přejete-li si přístroj zcela odpojit od sítě, vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:29 AM Page 81
82
Česky
Přípoje na zadní straně
Typový štítek je umístěn na zadní straně systému.
A Napájení
Než zasunete síťový kabel do zásuvky přesvědčte se, zda jsou všechny ostatní přípoje v pořádku.
UPOZORNĚNÍ! – Abyste dosáhli optimálního výkonu, používejte vždy pouze originální síťový kabel. – Je-li přístroj pod napětím,nerealizujte žádné nové přípoje a nemodifikujte přípoje už realizované.
Přehřátí přístroje zabraňuje vbudovaný bezpečnostní elektrický obvod. Proto se může stát, že se systém v extrémních podmínkách automaticky přepne do pohotovostního stavu. Dojde-li k tomu, počkejte až systém vychladne, pouze potom ho znovu použijte (neplatí pro všechny typy).
B Připojování antén
Zasuňte AM rámovou anténu a FM drátovou anténu dodávanou jako příslušenství přístroje do příslušného vstupu. Nastavte anténu tak, aby byl příjem optimální.
AM anténa
Anténu umístěte v co největší vzdálenosti od
televize, videorekordéru a jiných vysílacích zdrojů.
FM anténa
Příjem stereofonního vysílání FM se zlepší,
zasunete-li externí FM anténu do vstupu FM ANTENNA.
Příprava
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:29 AM Page 82
AM smyčková anténa
reproduktor
(pravý)
AM
ANTENNA
B
FM
ANTENNA
AUX/CDR
LR
SUBWOOFER
OUT
+
R
C
— —
L
+
SPEAKERS 6
síťový kabel
FM drátová anténa
reproduktor
(levý)
A
83
Česky
C Připojení reproduktorů
Přední reproduktory
Vodiče reproduktoru zasuňte do výstupu SPEAKERS, pravý do přípoje označeného „R“,levý do „L“, barevný (označený) do „+“ a černý (neoznačený) do „-“.
Neizolované části vodiče reproduktoru zasuňte
podle obrázku.
Poznámky: – Optimálního ozvučení dosáhnete, budete-li používat vždy výhradně reproduktory dodávané s přístrojem. – Nikdy nepřipojujte více než jeden reproduktor do párového výstupu +/-. – Nikdy nepřipojujte takový reproduktor, jehož impedance je menší než impedance reproduktorů dodávaných s přístrojem. Informace najdete v této uživatelské příručce v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
Další možné přípoje
K příslušenství nepatří další připojitelné přístroje, ani kabely k tomu potřebné. Podrobné informace najdete v uživatelských příručkách připojených přístrojů.
Přípoj jiného přístroje k systému
Zasuňte levý a pravý audio výstup OUT televize, videorekordéru, přehrávače CD, přehrávače DVD nebo nahrávače CD do vstupu AUX/CDR IN.
Poznámka: – Přejete-li si připojit přístroj, který má výstup mono (jediný audio výstup), zasuňte ho do levého vstupu AUX/CDR IN. Lze k tomu případně použít i kabel RCA, který má na jednom konci jeden přípoj, na druhém konci dva přípoje (zvuk bude i v tomto případě mono).
Vložení napájecích článků do dálkového ovladače
Do prostoru pro napájecí články dálkového ovladače vložte podle označení polarity
+
a
„-“
dva monočlánky typ R03 nebo AAA
(nepatří k příslušenství).
UPOZORNĚNÍ! – Vyjměte napájecí články jsou-li vyčerpané nebo nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat. – Nepoužívejte současně staré a nové napájecí články, resp. monočlánky různého typu. – Napájecí články obsahují chemikálie, proto je odhazujte pouze do určených nádob na odpadky.
Příprava
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:30 AM Page 83
1
2
84
Česky
Ovládací tlačítka (zobrazení hlavního systému je na straně 3)
Ovládací tlačítka přístroje a dálkového ovladače
1 STANDBY ON B
– zapojení systému nebo pohotovostní stav.
2 SLEEP
– zapojení spínače podřimovací funkce, jeho
vypnutí nebo nastavení.
3 DIGITAL SOUND DISPLAY
– rozsvítí se zapnutá funkce DSC.
4 TUNER (BAND)
– volba vlnového pásma : FM nebo MW.
TAPE (TAPE 1• 2)
– volba magnetofonu 1 nebo 2.
AUX (VIDEO) (AUX/CDR)
– volba připojeného externího zvukového zdroje.
5 CD 1 / CD 2 / CD 3 (CD 1/2/3)
– volba prostoru pro desky 1, 2 nebo 3.
6 OPEN/CLOSE
– otevření nebo zavření prostoru pro desky.
7 DISC CHANGE
– výměna desky (desek).
8 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)
– zapne ovladač JOG k volbě DSC.
9 Regulátor JOG
– volba nejvhodnějšího zvukového efektu ke
zvolené hudbě.
DSC....................JAZZ, ROCK,TECHNO nebo
OPTIMAL.
DBB....................DBB 1, DBB 2, DBB 3 nebo
DBB OFF.
0 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)
– zapne ovladač JOG k volbě DBB.
! Volba funkcí
PLAY•PAUSE ÉÅ
CD ......................
zapojení nebo přerušení reprodukce.
TAPE ..................zapojení reprodukce. PLUG & PLAY…(pouze na přístroji) zapojení
funkce připojení s programováním.
SEARCH•TUNING àá
CD ......................hledání zpět/dopředu.
TUNER ............ladění na nižší nebo vyšší frekvenci
radiopřijímače.
TAPE ..................převinování pásku směrem zpět
nebo zrychlené převinování
dopředu.
CLOCK ............(pouze na přístroji) nastavení hodin.
STOP•CLEAR / DEMO STOP Ç
CD ......................ukončení reprodukce nebo
vymazání programu.
TUNER ............(pouze na přístroji) ukončení
programování nebo vymazání
naprogramovaných rozhlasových
stanic.
TAPE ..................
ukončení reprodukce nebo záznamu.
DEMO ..............(pouze na přístroji) zapojení/ vypnutí
demonstrační funkce.
CLOCK ............(pouze na přístroji) ukončení funkce
nastavování hodin nebo zrušení
funkce časového spínače. PLUG & PLAY…(pouze na přístroji) vystoupení
z funkce připojení s programováním.
PREV í / PRESET 4 NEXTë / PRESET 3
CD ......................postup na začátek aktuální,
předcházející nebo následující
skladby.
TUNER ............volba naprogramované rozhlasové
stanice.
CLOCK ............(pouze na přístroji) nastavení minut.
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:30 AM Page 84
85
Česky
Ovládací tlačítka
@ RDS
– volba informací RDS.
NEWS
– automatické přepojení na zprávy.
# Magnetofon 1
$ Magnetofon 2
% Funkce magnetofonu
A. REPLAY
nepřetržitá reprodukce ve funkci AUTO REPLAY nebo reprodukce pouze jednou ve funkci ONCE.
RECORD
– zapojení záznamu pro magnetofon 2.
^ PROG
CD ....................programování skladeb z desky.
TUNER ............programování rozhlasových stanic.
CLOCK ............volba 12 nebo 24-hodinového
intervalu zobrazování hodin.
TIMER................k volbě programu CD jakožto
zdroje buzení.
& CLOCK•TIMER
– zobrazení hodin, nastavení hodin nebo nastavení
časového spínače.
* DIM
– nastavení jasnosti displeje : DIM 1, DIM 2, DIM 3
nebo DIM OFF.
( n
– přípoj sluchátek.
) MASTER VOLUME (VOL+/-)
– zeslabování nebo zesilování hlasitosti.
¡ Displej
– zobrazení aktuálního stavu systému.
Prostor pro desky
£ REPEAT
– opakování reprodukce skladby(skladeb)/
programu/desky(desek).
SHUFFLE
– reprodukce skladeb/programu všech vložených
desek v náhodně voleném pořadí.
MUTE
– němý provoz přístroje a zpětné zapojení zvuku.
§ B
– přepnutí systému do pohotovostního stavu.
Poznámky k dálkovému ovladači: – Nejprve je nutné zvolit žádaný zvukový zdroj tak, že stisknete tlačítko daného zvukového zdroje na dálkovém ovladači (například CD 1/2/3 nebo TUNER). – Potom zvolte žádanou funkci (například
É,í,ë
).
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:30 AM Page 85
86
Česky
Základní funkce
DŮLEŽITÉ! Než začnete používat systém, vykonejte přípravné práce.
Připojení s programováním
Pomocí této funkce si do paměti můžete uschovat všechny dostupné stanice s RDS a radiové vysílací stanice.
První zapnutí/použití
1 Jakmile zapnete síťové napájení, zobrazí se
AUTO INSTALL - PRESS PLAY“.
2 Stisknutím tlačítka ÉÅ na přístroji zapojte
programování rozhlasových stanic. Na displeji se zobrazí nápis „INSTALL“,
potom „TUNER“, a nakonec „AUTO“.
Nápis PROG bliká.Přístroj automaticky uschová radiostanice s
dostatečně silným vysílacím signálem; začne se všemi stanicemi s RDS, a poté zkontroluje VKV (FM) a střední vlny (MW). Slabé stanice s RDS se mohou uschovat při pozdějším nastavení.
Jakmile se do paměti uschovají všechny
dostupné vysílací stanice nebo se zaplní paměť na 40 přednastavených stanic, začne se přehrávat poslední přednastavená stanice (nebo první dostupná stanice s RDS).
3 Je-li první přednastavenou stanicí stanice s RDS,
přístroj přistoupí k seřízení hodin RDS. Nejprve se zobrazí "INSTALL", a poté
"TIME" a "SEARCH RDS TIME".
Při zjišťování času RDS se zobrazí
"RDS TIME" a současný reálný čas se uschová do paměti.
Jestliže stanice s RDS nevyšle časový signál
RDS do 90 vteřin, program se automaticky vypne a na displeji se zobrazí “NO RDS TIME”.
Jestliže první přednastavená stanice nemá RDS;Program se automaticky vypne.
Nové použití funkce připojení s programováním
1 Tlačítko ÉÅ na přístroji podržte stisknuté v
pohotovostní nebo demonstrační funkci, až se na displeji zobrazí nápis „AUTO INSTALL - PRESS PLAY“.
2 Dalším stisknutím tlačítka ÉÅ zapojte nové
programování. Na místa všech dříve naprogramovaných
stanic budou uloženy nové stanice.
Výstup z funkce připojení s programováním bez modifikace
Stiskněte na přístroji tlačítko Ç.Jestliže instalaci funkce připojení
s programováním nedokončíte, obnoví se instalační postup, jakmile opět zapnete síťové napájení.
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:30 AM Page 86
STANDBY-ON
SLEEP
CD
OPEN
CLOSE
CHANGE
T
N
O
C
D
N
/
U
O
S
L
A
DISC
DIGITAL SOUND DISPLAY
L
A
M
I
T
P
O
DSC
T
E
C
H
N
O
L
O
R
T
I
G
I
D
J
A
Z
Z
K
C
O
R
BAND
TUNER TAPE AUX
D
Y
N
A
M
SEARCH•TUNING SEARCH•TUNING PLAY• PAUSE
I
C
B
A
S
S
B
PREV/
O
O
S
T
C
D
1
TAPE 1 • 2 VIDEO
C
D
2
STOP•CLEAR / DEMO STOP
A.REPLAY CLOCK•TIMERRDS NEWS PROGRECORD
CD 1/2/3
REPEAT SHUFFLE SLEEP
MASTER VOLUME
C
D
3
PRESET▲NEXT/PRESET
DIM
í
DSC DBB MUTE
2
TUNER TAPE 1/2 AUX/CDR
VOL
ë
Ç
Å
É
á
á
MUTE
NEWS/TA
87
Česky
Základní funkce
Poznámky: – Po připojení do sítě se může stát, že prostor pro desky se otevře a zavře, jako počáteční impuls pro systém. – Nenajde-li systém stereofonní signál během doby, kdy je zapojena funkce připojení s programováním, na displeji se zobrazí nápis „CHECK ANTENNA“. – Systém automaticky vystoupí z funkce připojení s programováním, nestisknete-li během 15 vteřin žádné tlačítko.
Demonstrační funkce
Demonstrační funkce uvádí různé možnosti, které přístroj zajišťuje.
Zapojení demonstrační funkce
V pohotovostním stavu podržte stisknuté tlačítko
Ç na přístroji, až se na displeji zobrazí nápis „WELCOME“. Demonstrace funkcí přístroje bude zahájena.
Výstup z demonstrační funkce
Podržte stisknuté tlačítko Ç na přístroji, až se na
displeji zobrazí nápis „DEMO OFF“. Systém se přepne do pohotovostního stavu.
Poznámka: – Nevypnete-li demonstrační funkci pět vteřin poté, co systém zapnete do pohotovostního stavu, funkce se znovu zapojí.
Zapojení systému
Do pohotovostní/demonstrační funkce
Stisknutím STANDBY ON zapněte naposled
zvolený zdroj.
Stiskněte CD 1/2/3, TUNER nebo
TAPE (TAPE 1/2) nebo AUX (AUX/CDR).
Stiskněte OPEN/CLOSE.Systém se zapojí do funkce CD.
Přepnutí systému do pohotovostního stavu
V demonstrační funkci
Podržte stisknuté tlačítko Ç na přístroji.
Ve funkci libovolného zvukového zdroje
Stiskněte tlačítko STANDBY ON (nebo na
dálkovém ovladači B). Je-li systém v pohotovostním stavu, na displeji
se zobrazí hodiny.
Nastavení jasu displeje
Jasnost displeje si můžete podle přání seřídit.
Ve funkci libovolného zvukového zdroje
(s výjimkou pohotovostního stavu),stisknutím tlačítka DIM zvolte míru jasu displeje DIM 1, DIM 2, DIM 3 nebo DIM OFF. Není-li jasnost v režimu DIM OFF zcela
vypnutá, zobrazí se DIM.
Poznámka: – Stisknutím DIM v pohotovostním režimu si můžete zvolit polojasné či jasné zobrazení hodin.
DIM mode
1
2
3
OFF
Jasnost
normální
poloviční
poloviční
normální
Spektrumový analyzátor
vypnutá
zapnutá
vypnutá
zapnutá
pg 080-103/C355/34-Cze 12/24/01 11:30 AM Page 87
Loading...
+ 16 hidden pages