Philips FW-C155/34, FW-C155/25, FW-C155/22, FW-C155/21, FW-C155/19 User Manual [sv]

0 (0)

Svenska

Innehåll

Allmän information

 

Medföljande tillbehör ......................................

141

Bekräftelse .........................................................

141

Miljöinformation ...............................................

141

Säkerhetsinformation ......................................

141

Förberedelser

 

Bakre anslutningar ...................................

142–143

Ström

 

Antennanslutning

 

Högtalaranslutning

 

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ..............

143

Knappar

 

Knappar på minisystemet och

 

fjärrkontrollen ..........................................

144–145

Grundläggande funktioner

 

Plug & Play ..........................................................

146

Demonstrationsläge .........................................

147

Sätta på minisystemet ......................................

147

Sätta minisystemet i standby-läge .................

147

Sätta minisystemet i Eco Power Standby-läge147

Dimläge ...............................................................

147

Ljudvolymkontroll ............................................

148

Ljudnavigering ....................................................

148

DSC (DIGITAL TONKONTROLL)

 

DBB (DYNAMIC BASS BOOST)

 

Användning av CD-spelaren

Skivor för uppspelning .....................................

149

Sätta i skivor ......................................................

149

Skivuppspelning .................................................

150

Välja önskat spår/ställe ....................................

150

Byta skivor under uppspelning ......................

150

Repetera och Shuffle (slumpvis ordning)150–151

Repetera

 

Slumpvis uppspelning

 

Skapa program med skivspår .........................

151

Radera programmet ........................................

151

Radiomottagning

 

Ställa i radiostationer ......................................

152

Lagra inställda radiostationer ...............

152–153

Automatisk inställning av radiostationer

 

Manuell inställning av radiostationer

 

Välja en inställd radiostation ..........................

153

Radera en inställd radiostation .....................

153

Bandspelaranvändning /

 

Inspelning

 

Insättning av kassett .........................................

154

Spela kassettband .............................................

154

Rewind (Återspolning) / Fast Forward

 

(Snabbspolning framåt) ....................................

155

Allmän information om inspelning ...............

155

Förberedelser för inspelning ..........................

155

Enknappsinspelning ..........................................

155

Synkroniserad inspelning av CD ...................

155

Dubba kassettband ..........................................

156

Klocka/Timer

 

Se klockan ..........................................................

157

Ställa klockan .....................................................

157

Timerinställning .......................................

157–158

För att avaktivera timern

 

För att aktivera timern

 

Inställning av insomningstimer (Sleep) .........

158

Specifikationer ......................................

159

Underhåll ...................................................

160

Felsökning .......................................

160–161

140

Allmän information

Denna produkt följer EG:s radiostörningskrav.

Medföljande tillbehör

2 högtalare

Fjärrkontroll

Ramantenn för AM-radio

Trådantenn för FM-radio

Bekräftelse

Energy Star

Som partner i ENERGY STARR har Philips fastställt att denna produkt möter

ENERGY STARR-riktlinjerna vad gäller energiutbyte.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att dela

i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast (påsar, skyddande cellplast).

Ditt minisystem består av material som kan återvinnas och återanvändas om minisystemet plockas isär av ett specialiserat företag. Följ lokala bestämmelser vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Säkerhetsinformation

Kontrollera före användning av minisystemet att driftspänningen på minisystemets typplatta (eller spänningsindikeraren bredvid spänningsväljaren) är densamma som spänningen i ditt elnät.

Kontakta annars din försäljare.

Placera minisystemet på en plan, hård och stabil yta.

Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovansida och 5 cm på varje sida.

Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.

Om minisystemet förs direkt från en kall till en varm plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondensera på linsen i CD-enheten i minisystemet. Skulle detta inträffa fungerar inte CD-spelaren normalt. Lämna strömmen på under ungefär en timme utan skiva i spelaren tills normal uppspelning är möjlig.

De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.

När minisystemet är i standby-läge förbrukar det fortfarande viss ström. För att koppla bort minisystemet helt från elnätet ska kontakten dras ur vägguttaget.

Svenska

141

Svenska

Förberedelser

 

Trådantenn för

 

 

FM wireFMantenna-radio

AM loop

 

 

Ramantenn för

 

 

antenna

 

 

AM-radio

speaker

 

spe ker

Högtalare

 

Högtalare

(right)

C

(left)

(höger)

(vänster)

VOLTAGE

 

 

 

 

 

 

SELECTOR

+

 

L

+

110V-

220V-

R

127V

240V

 

 

 

 

 

 

 

B

A

nätsladdAC power cord

Bakre anslutningar

B Antennanslutning

Anslut den medföljande ramantennen för AM-

Typplattan är placerad på minisystemets

radio och trådantennen för FM-radio till

baksida.

respektive uttag. Justera antennens placering för

att få bästa mottagning.

A Ström

Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.

VARNING!

För bästa prestanda ska endast originalströmsladden användas.

Medan strömmen är på får aldrig några anslutningar göras eller ändras.

AM-antenn

Fixera

Fix the claw

fästanordningen

to the slot

i spåret.

Placera antennen så långt som möjligt från TV, video och andra strålkällor.

142

 

Förberedelser

FM-antenn

Sätta i batterierna i

 

fjärrkontrollen

 

Sätt i två batterier (som extra tillval) typ R03

 

eller AAA i fjärrkontrollen med rätt polaritet

 

enligt symbolerna “+” och “-” inuti

 

batterifacket.

Anslut en utomhusantenn för FM-radio till uttaget FM AERIAL (FM ANTENNA) för bättre FM-stereomottagning.

CHögtalaranslutning

Fronthögtalare

Anslut högtalarsladdarna till uttagen SPEAKERS;

höger högtalare till "R" och vänster högtalare till "L", färgad (markerad) sladd till ”+” och svart (omarkerad) sladd till ”-”.

1 2

Snäpp fast den avskalade delen av högtalarsladden enligt bilden.

Observera:

För bästa ljud ska de medföljande högtalarna användas.

Anslut inte mer än en högtalare till något par av +/- högtalaruttagen.

Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för de medföljande högtalarna. Se avsnittet ”SPECIFIKATIONER” i denna bruksanvisning.

UPPMÄRKSAMMA!

Ta bort batterierna om de är förbrukade eller inte ska användas under lång tid.

Använd inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier tillsammans.

Batterier innehåller miljöfarliga kemiska ämnen och bör kasseras på rätt sätt.

Svenska

143

Svenska

Knappar (bilder på sid. 3)

Knappar på minisystemet och

! Tangenter för kassettdäck 2

fjärrkontrollen

É.........................

start av återgivning.

à / á

snabbspolar bandet bakåt/framåt.

 

1 STANDBY ON y

för att sätta på minisystemet eller gå till standbyläge.

2 TUNER (BAND)

för att välja våglängdsband: FM eller MV (MW).

TAPE (TAPE 1•2)

70 .......................

stoppar återgivning eller öppnar

kassettluckan.

Å......................... avbryter återgivningen.

@CLOCK•TIMER

för att se klockan, ställa klockan eller ställa timern.

för val av Tape-läget.

3 ECO POWER

för att sätta på minisystemet eller gå till läget Eco Power Standby.

4 CD 1/ CD 2/ CD3 (CD 1/2/3)

för att välja skivsläde 1, 2 eller 3.

5 DSC (DIGITAL SOUND CONTROL)

för val av önskad ljudeffekt: JAZZ, ROCK, TECHNO eller OPTIMAL.

6 OPEN/CLOSE

för att öppna eller stänga skivsläden.

7 DISC CHANGE

för att byta skiva/skivor.

8 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

för val av bass boost-nivå.

9 PROGRAM

 

för CD .................

för att skapa program med spår.

för TUNER ........

för att ställa in radiostationer

 

med snabbval.

för CLOCK .......

för att välja 12eller 24-

 

timmarsklocka.

för TIMER ...........

för att välja CD-program som

 

ljudkälla för uppvaknande.

0Tangenter för kassettdäck 1

â......................... start av inspelning.

É......................... start av återgivning.

à/ á............... snabbspolar bandet bakåt/framåt.

70 .......................

stoppar återgivningen/

 

inspelningen eller öppnar

 

kassettluckan.

Å.........................

avbryter återgivningen eller

 

inspelningen.

# DIM MODE (DIM) (dimma teckenfönstret)

för att välja olika dimlägen : DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (av).

$ n

för att ansluta hörlurar.

% MASTER VOLUME v w (VOL +/-)

för att öka eller minska ljudvolymen.

^Lägesval PLAY•PAUSE ÉÅ

för CD ................. för att starta eller pausa uppspelning.

för PLUG & PLAY…(endast på minisystemet) för att initiera och starta Plug & Playläge.

SEARCH•TUNING à á

för CD ................. för att söka bakåt/framåt. för TUNER ........ för att byta till en lägre eller

högre radiofrekvens.

för CLOCK ....... (endast på minisystemet) för att hantera timinställningen.

STOP•CLEAR / DEMO STOP Ç

för CD ................. för att stoppa uppspelningen eller radera ett program.

för TUNER ........ (endast på minisystemet) för att stoppa programmering eller radera en vald inställning

för DEMO ......... (endast på minisystemet) för att sätta på/stänga av demonstrationen.

för CLOCK ....... (endast på minisystemet) för att avsluta klockinställningen eller avbryta timern.

för PLUG & PLAY…(endast på minisystemet) för att avsluta Plug & Play-läget.

144

PREV í / PRESET 4

NEXT ë / PRESET 3

för CD .................

för att hoppa till början av

 

aktuellt, föregående eller nästa

 

spår.

för TUNER ........

för att välja en inställd

 

radiostation.

för CLOCK .......

(endast på minisystemet) för att

 

hantera minutinställningen.

& Teckenfönster

för att se minisystemets aktuella status.

* Skivsläde

( REPEAT

för att spela upp spår/skiva (skivor)/program upprepade gånger.

) SHUFFLE

för att spela upp alla tillgängliga skivor och deras spår/program i slumpvis ordning.

¡ MUTE

för att avbryta eller återuppta ljudåtergivningen.

SLEEP

för att sätta på, stänga av eller ställa insomningstimern.

£ B

för att sätta minisystemet i standby-läge.

för att sätta minisystemet i läget Eco Power Standby.

Observera för fjärrkontrollen:

Välj först den ljudkälla du vill styra genom att trycka på en av fjärrkontrollens knappar för val av ljudkälla (exempelvis CD 1/2/3 eller TUNER [radio]).

Välj därefter önskad funktion (exempelvis É, í, ë ).

Knappar

Svenska

145

Philips FW-C155/34, FW-C155/25, FW-C155/22, FW-C155/21, FW-C155/19 User Manual

Svenska

Grundläggande funktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

STANDBY

 

 

 

 

 

 

CD 1/2/3

TUNER

TAPE 1/2

DIM

 

ON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO

 

 

 

 

 

 

REPEAT

SHUFFLE

SLEEP

 

POWER

DIGITAL

 

BAND

TAPE 1 • 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER VOLUME

 

 

 

 

 

SOUND CONTROL

 

TUNER

TAPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL

 

 

 

PTIM

AL

 

CD1

CD 2

CD 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

 

O

 

 

 

 

í

 

 

ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

DSC

A

 

 

 

VOLUME

 

 

 

 

 

H

Z

 

 

 

Ç

 

ÉÅ

 

C

SEARCH•TUNING

PLAY• PAUSE

SEARCH•TUNING

 

 

OPEN/

E

 

 

Z

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCK

 

PREV/PRESETSTOP•CLEAR/DEMO STOP

NEXT/PRESET

á

 

 

á

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISC

 

 

 

 

DYNAMIC

 

 

 

 

 

 

 

CHANGE

 

 

 

 

BASS BOOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM CLOCK•TIMER DIM MODE

DSC

 

DBB

MUTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUTE

 

NEWS/TA

VIKTIGT!

Innan du använder minisystemet ska förberedelserna vara färdiga.

Plug & Play

Plug & Play låter dig lagra alla tillgängliga radiostationer automatiskt.

Förstagångsinställning/aktivering

1När du sätter på strömmen visas ”AUTO INSTALL - PRESS PLAY”

(automatisk inställning - tryck PLAY).

2TryckÉÅpå minisystemet för att börja installeringen.

“INSTALL” visas, följt av ”TUNER” och sedan ”AUTO”.

PROG börjar blinka.

Alla tillgängliga radiostationer med tillräcklig signalstyrka lagras automatiskt, med start från FM-bandet och följt av MV- (MW) bandet.

När alla tillgängliga radiostationer är lagrade, eller när minnet för 40 inställda radiostationer är fyllt, börjar den sista inställda radiostationen spelas.

För att återinstallera Plug & Play

1Tryck i standbyeller demonstrationsläge ner

ÉÅ på minisystemet och håll knappen nere tills “AUTO INSTALL - PRESS PLAY” visas.

2TryckÉÅigen för att påbörja installationen.Alla tidigare sparade radiostationer byts ut.

För att avsluta utan att lagra Plug & Play

Tryck Ç på minisystemet.

Om du inte slutför ”Plug & Play”- installationen, startas funktionen igen nästa gång du sätter på strömmen.

Observera:

När strömmen sätts på kan skivsläden öppnas och stängas för att initialisera minisystemet.

Om ingen stereofrekvens hittas under Plug & Play visas “ CHECK ANTENNA”.

Om ingen knapp trycks inom 15 sekunder under Plug & Play avslutas Plug & Play-läget automatiskt.

146

Loading...
+ 15 hidden pages