Livarno Z31499A-BS User Manual [pl, en, cs, de]

LED NIGHT LIGHT
LED NIGHT LIGHT
Operation and Safety Notes
LED ÉJSZAKAI FÉNY
Kezelési és biztonsági utalások
LED NOČNÍ SVĚTLO
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
LED-NACHTLICHT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 89332
NOCNA LAMPKA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
LED-NOČNA LUČKA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
LED NOČNÉ SVETLO
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
GB Operation and Safety Notes Page 4 PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 13 HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 24 SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 34 CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 45 SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 54 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 64
Z31499A
1
2
3
Intended use ...................................... Page 5
Description of parts ...................... Page 5
Technical data ................................... Page 6
General Safety Instructions .... Page 6
Start of operation
Using the LED night light ....................... Page 9
Cleaning and care .......................... Page 11
Disposal ................................................ Page 11
4 GB
LED Night light
Q
Intended use
The LED night light is only suitable for lighting in dry indoor environments and is for private use. The LED night light has a colour change mode. The product is not intended for commercial use.
Q
Description of parts
1
OFF / AUTO / ON switch
2
Colour mode button (colour change)
5 GB
Q
Technical data
Operating voltage: 230 V ~, 50 Hz Illuminant: 1 x LED, max. 0.7 W,
(non-replaceable) Protection class: LED night light (model No. Z31499A) TÜV / GS tested.
General Safety
Instructions
This safety advice is an important part of these operating instructions and must be observed every time electrical devices are used. The advice and instructions will help you to avoid risk of loss of life, accidents and damage. Therefore you must read carefully through the following information concerning safety and proper use.
6 GB
Keep All the sAfety Advice And instructions in A sAfe plAce for future reference!
J This appliance can be used by chil-
dren aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruc­tion concerning use of the appliance in a safe way ards involved
and understand the haz-
. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
m CAUTION! RISK OF INJURY!
Please do not use this device if you find that it is damaged in any way.
J Do not subject the device to any
7 GB
extreme temperatures or severe me­chanical stress. Otherwise this may result in deformation of the product.
J Remove the product from the socket
when not in use.
J Never cover the LED night light when
it is in operation.
Avoid danger to life
from electric shock!
J Before using, make sure that power
supply available corresponds with the required operating voltage of the device (230 V ~).
CAUTION! RISK OF ELECTRIC
SHOCK! Do not operate the device if it is damaged. Damaged appliances could give you an electric shock and thus put your life at risk! Regularly
8 GB
check the appliance and check before every use to see if there is any damage to the casing and mains plug.
J This article does not contain any parts
that need to be maintained by the user. The illuminants cannot be replaced.
J Never open one of the items of elec-
trical equipment or insert any objects into them.
J Keep the product away from humidity.
Q
Start of operation
Q
Using the LED night light
Note: The LED night light has a colour
change function. The colour changes at regular intervals.
j Insert the LED night light into a correctly
installed wall socket.
j Push the OFF / AUTO / ON switch
1
9 GB
to the desired position.
The following functions are available:
Position ON: The LED night light is permanently switched on. Position OFF: The LED night light is permanently switched off. Position AUTO: The LED night light automatically switches itself on when it is dark and off when it is light. The threshold value is 5 - 20 Lux.
j Press the colour mode button
2
once to deactivate the colour change function and to set the current colour.
j Press the colour mode button
2
again to activate the colour change function again.
10 GB
Q
Cleaning and care
CAUTION! RISK OF ELEC-
TRIC SHOCK! First remove the
LED night light from the socket.
CAUTION! DANGER OF
ELECTRIC SHOCK! For rea-
sons of electrical safety the device must never be cleaned with water or other liquids or immersed in water.
j Only a dry, lint-free cloth should be
used for cleaning.
Q
Disposal
The packaging is made entirely
of recyclable materials, which
you may dispose of at local recycling facilities.
11 GB
Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.
To help protect the environment,
please dispose of the product
properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collec­tion points and their opening hours can be obtained from your local authority.
EMC
12 GB
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem ...........................Strona 14
Opis części ........................................Strona 14
Dane techniczne ...........................Strona 15
Wskazówki dot.
bezpieczeństwa ...........................Strona 15
Uruchomienie lampki nocnej
Użytkowanie lampki nocnej LED.......Strona 19
Czyszczenie i konserwacja...Strona 21
Usuwanie ..........................................Strona 22
13 PL
Nocna lampka LED
Q
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lampka nocna LED nadaje się wyłącznie do oświetlania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, do użytku prywatnego. Lampka nocna LED dysponuje trybem pracy zmiany koloru. Produkt nie jest przeznaczony do działalności zarobkowej.
Q
Opis części
1
Pr zełącznik OFF / AUTO / ON
2
Przycisk „Color-Mode“ (zmiana
kolorόw)
14 PL
Q
Dane techniczne
Napięcie eksploatacyjne: 230 V ~, 50 Hz Żarόwka: 1 x dioda LED, maks.
0,7 W (niewymienialna) Klasa bezpieczeństwa: Lampka nocna LED (Nr modelu Z31499A) skontrolowana przez Stowarzyszenie Nad­zoru Technicznego [=TÜV] /skontrolowana pod względem bezpieczeństwa pracy [GS].
Wskazówki dot.
bezpieczeństwa
Wskazόwki bezpieczeństwa są ważną częścią składową niniejszej instrukcji ob­sługi i muszą być w każdym przypadku ściśle przestrzegane podczas zastosowania
15 PL
urządzeń elektrycznych. Instrukcje te służą do zapobiegania zagrożeniu życia, wy­padkom oraz szkodom. Z tego powodu należy uważnie przeczytać poniższe in­formacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego wykorzystania.
prZechowuj wsZystKie wsKAZów­Ki dotycZące beZpiecZeństwA orAZ instruKcje nA prZysZłość!
J Niniejsze urządzenie może być uży-
wane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mental­nymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli rem lub zostały
pozostają pod nadzo-
pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagro-
16 PL
żenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konser­wacja przez użytkownika nie mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci.
m OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO URAZU! Nie należy stoso-
wać produktu, jeśli posiada on jakie­kolwiek uszkodzenia.
J Nie narażać przyrządu na ekstremalne
temperatury lub silne obciążenia mechaniczne. W przeciwnym razie może nastąpić zdeformowanie produktu.
J Wyłącz produkt z gniazdka sie
ciowego, gdy go nie będziesz użytkował.
J Nigdy nie przykrywaj lampki nocnej
LED, gdy jest ona użytkowana.
17 PL
Unikaj zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
J Upewnij się przed użyciem urządzenia,
że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym urządzenia (230 V ~).
c OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE
PORAŻENIA PRĄDEM ELEK­TRYCZNYM! Nie należy używać
urządzenia w przypadku jego uszko­dzenia. Uszkodzone urządzenia oznaczają zagrożenie życia wywołane porażeniem prądem elektrycznym! Należy regularnie kontrolować urzą­dzenie, rόwnież przed każdym zasto­sowaniem pod względem uszkodzeń obudowy i wtyczki.
18 PL
J Artykuł ten nie zawiera części
wymagających konserwacji ze strony użytkownika. Wkładek świetlnych nie wymienia się.
J Nie wolno otwierać oprawek elektry-
cznych lub wkładać do nich jakichkol­wiek przedmiotów.
J Trzymać produkt z dala od wilgoci.
Q
Uruchomienie lampki nocnej
Q
Użytkowanie lampki nocnej LED
Wskazówka: Lampka nocna LED dys-
ponuje funkcją zmiany koloru. Zmienia ona kolor w regularnych odstępach czasu.
19 PL
j Włóż lampkę nocną LED do przepi-
sowo zainstalowanego gniazdka sieciowego ściennego.
j Należy przesunąć przełącznik OFF /
AUTO / ON
1
na wymaganą pozy­cję. Następujące funkcje są do dys­pozycji:
Pozycja ON: lampka nocna LED
jest stale włączona. Pozycja OFF: lampka nocna LED jest stale wyłączona. Pozycja AUTO: lampka nocna LED włącza się automatycznie w ciemności i automatycznie wyłącza się w świetle. Wartość progowa wynosi 5 - 20 luksów.
j Naciśnij jeden raz przycisk Color-
2
Mode
, aby zdezaktywować funk­cję zmiany koloru i ustalić kolor aktu­alny.
20 PL
j Wcisnąć ponownie przycisk Color-
2
Mode
, aby na nowo aktywować funkcję zmiany kolorów.
Q
Czyszczenie i konserwacja
OSTROŻNIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!
Wyciągnij najpierw lampkę nocną LED z gniazdka sieciowego.
OSTROŻNIE!
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!
Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie wolno urządzenia myć wodą, innymi cieczami oraz zanurzać w wodzie.
21 PL
j Do czyszczenia należy używać suchej
szmaty nie pozostawiającej nitek.
Q
Usuwanie
Opakowanie składa się wy-
łącznie z materiałów przyja-
znych dla środowiska, które można oddać do utylizacji do lokalnych punktów recyklingu.
O możliwościach utylizacji zużytego produktu zasięgnijcie Państwo informacji w urzędach gminy lub miasta.
W interesie ochrony środowiska
nie wyrzucać produktu, gdy
wysłuży się, do śmieci domo­wych, tylko przekazać go do specjali­stycznego punktu utylizacji. Informacje
22 PL
odnośnie punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich otwarcia można uzyskać u lokalnych władz administracyjnych.
EMC
23 PL
Loading...
+ 51 hidden pages