Crivit Mini Telescopic Pump User Manual [en, pl, cs, de]

3.3 Mb
Loading...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-Telescopic-Pump

GB

 

Instruction Manual

2

 

Pompka-teleskopowa

PL

 

Instrukcja obsługi

8

 

Mini-Teleszkópos-pumpa

HU

 

Használati utasítás

14

 

Mini-teleskopska-črpalka

SI

 

Navodila za uporabo

20

 

Mini-teleskopická-hustilka CZ

 

Návod k obsluze

26

 

Mini-teleskopická-hustilka SK

 

Návod na obsluhu

32

 

Mini-Teleskop-Pumpe

DE AT CH

Bedienungsanleitung 38

 

Mini-Telescopic-Pump

Status: 23.03.11

 

GB Instruction Manual

 

Introduction:

Congratulations for buying this high-quality Mini-Telescopic- Pump. For reasons of safety, we kindly ask you to carefully read the instruction manual and the warnings contained in it as they might always be helpful in case of problems with your Mini-Telescopic-Pump. The instruction manual is an integral part of this product and must accompany the product if the pump is given to any third party.

Intended Use:

This Mini-Telescopic-Pump is intended to inflate all prevalent types of bicycle tyres. Any other use or any changes on the product are considered unintended and may cause risks such as injuries and damage. The marketing authorization holder assumes no liability for damage resulting from unintended use. The product is not intended for industrial use.

Warning:

All bicycle tyres can be inflated to the indicated max. pump pressure (max. 5 bar) or up to the max. pressure specified by the tyre manufacturer. Such information can usually be found on the tyre wall. The specified maximum values must not be exceeded at any time. Faulty or damaged pumps must not be used anymore because of risk of injury. Faulty pumps have to be disposed of properly. Damaged pumps cannot be repaired.

Scope of Delivery:

1 x Mini-Telescopic-Pump

1 x Pump hose with manometer

1x Bracket for fastening on bottle holder

Technical Specifications:

Type: Mini-Telescopic-Pump

Service centre no.: 63764 / IAN no. 64305 Nominal overload pressure:

5 bar / 70 PSI

Date of manufacture: 2011 Guarantee: 3 years

Marketing authorization holder & Service address:

Internationales Service Center Schönbornstr. 14, 54295 Trier / Germany Service-Hotline: 0049 (0) 651 4 36 64 52

E-Mail: service@internationales-service-center.de

Cleaning & care instructions!

-Clean with wet cloth

-Do not dip in water

-Regularly check screw connections of the pump to make sure they are fastened securely prior to use.

Maintenance:

The Mini-Telescopic-Pump is maintenance-free.

Disposal:

The packaging material of the pump is 100% environmentally friendly and can be disposed of at local collection stations. Please contact your municipality to obtain further information regarding the disposal of the pump.

2

 

3

Assembly of the bracket:

Loosen the screws on the frame, which

are intended to

fasten the bottle

holder, and

remove them.

Subsequently, refasten the screws with the

holder. Fix the pump by putting the rubber ring around the pump.

Switching function:

Release the telescopic function of the pump by

turning the lock nut to the left to inflate the

hose as fast as

possible.

Press the pump

together and

lock the telesco-

pic function by

turning the lock nut to the right to get the right pressure. The right pressure for your tyre can

usually be found on the tyre wall.

Using the pump

Without pump hose with manometer:

Inflating tyres with Schrader valve:

Put the dual head with the large opening onto the valve. Please fold the lever on the dual head upwards to fix it.

A

Inflating tyres with express valve:

Put the dual head with the small opening onto the valve. Please fold the lever on the dual head upwards to fix it.

B

Inflating tyres with Sclaverand valve:

Loosen the valve nut (C). Put the dual head with the small opening onto the valve. Please fold the lever on the dual head upwards to fix it.

B

(C)

4

5

Using the pump

A

(1)

(2)

(3)

With pump hose with manometer:

 

 

 

 

 

A

B

B

 

(A) To inflate tubes with

 

Schrader valve, i.e. in case of

 

mountain bike and BMX.

 

(B) To inflate tubes with

A

express valve and Sclaverand

vale, i.e. in case of racing

 

bike, mountain bike and city/

B

trekking bikes.

 

 

 

 

Put the pump hose with manometer onto the large opening of the dual head (1.). Please fold the lever on the dual head upwards to fix it (2.).

Inflating tyres with Schrader valve:

Open the lock nut of the pump head. Put the rubber and the reversible insert as shown (1) and refasten the nut. Put the pump head on the valve (2). Fold the lever (3) upwards to fix it.

Inflating tyres with express valve:

Open the lock nut of the pump head. Put the rubber and the reversible insert as shown (1) and refasten the nut. Put the pump head on the valve (2). Fold the lever (3) upwards to fix it.

B (1)

(2)

(3)

Inflating tyres with Sclaverand valve:

Loosen the valve nut (C). Proceed as described for the express valve.

B (1)

(2)

(3)

(C)

6

7

 

Pompka-teleskopowa

Stan: 23.03.11

 

PL Instrukcja obsługi

 

Wstęp:

Gratulujemy Państwu zakupu wysokiej jakości pompkiteleskopowej. Ze względów bezpieczeństwa należy bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zawarte w niej wskazówki bezpieczeństwa oraz zachować instrukcję, aby w razie wystąpienia problemów z pompka-teleskopowa można z niej było w każdej chwili skorzystać. Instrukcja stanowi integralną część produktu i w przypadku przekazania produktu osobom trzecim należy razem z nim przekazać niniejszą instrukcję.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:

Pompka-teleskopowa służy do pompowania wszystkich powszechnie stosowanych opon rowerowych. Zastosowanie odmienne lub modyfikację produktu uważa się za działania niezgodne z przeznaczeniem i mogą one prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzeń. Podmiot wprowadzający produkt do obrotu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące rezultatem stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań komercyjnych.

Wskazówki ostrzegawcze:

Wszystkie opony rowerowe można pompować do podanego maksymalnego ciśnienia powietrza pompki (maks. 5 bar) lub do podanego maksymalnego ciśnienia powietrza producenta opon. Z reguły ciśnienie można odczytać na boku opony. Nie wolno nigdy przekraczać podanych wartości maksymalnych. Ze względu na niebezpieczeństwo obrażeń ciała nie wolno używać wadliwych lub uszkodzonych pompek powietrza. Wadliwe pompki należy utylizować zgodnie z przepisami. Naprawa nie jest możliwa.

Zakres dostawy:

1 x Pompka-teleskopowa

1 x wężyk pompki z manometrem

1x uchwyt pozwalający zamocować pompkę w miejscu mocowania koszyka na bidon

Dane techniczne:

Typ: Pompka-teleskopowa

Nr centrum obsługi klienta: 63764 / IAN nr 64305

Nadciśnienie znamionowe: 5 bar / 70 PSI

Data produkcji: 2011

Gwarancja: 3 lata

Podmiot wprowadzający do obrotu & adres serwisu:

Internationales Service Center Schönbornstr. 14, 54295 Trier / Germany Service-Hotline: 0049 (0) 651 4 36 64 52

E-Mail: service@internationales-service-center.de

Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji!

-czyścić wilgotną ściereczką

-nie zanurzać w wodzie

-Przed użyciem pompki należy regularnie kontrolować jej złącza śrubowe pod kątem prawidłowego zamocowania.

Konserwacja:

Pompka-teleskopowa nie wymaga konserwacji.

Utylizacja:

Opakowanie składa się w 100% z materiałów ekologicznych, które można przekazać do utylizacji miejscowym punktom zajmującym się recyklingiem. Informacje o możliwościach utylizacji pompki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

8

 

9

Montaż uchwytu:

Wykręcić z ramy śruby przeznaczone

do zamocowania

koszyka na bi-

don. Następnie

ponownie dokręcić śruby

z uchwytem. Zabezpieczyć pompkę poprzez założenie pierścienia gumowego wokół

pompki.

Obsługa funkcji przełączania:

Aby

napompować

dętkę możliwie szybko, należy odblokować funkcję

teleskopową

pompki poprzez

obrócenie

nakrętki nastaw-

czej w lewo.

W celu uzyskania prawidłowego

ciśnienia powietrza należy ścisnąć pompkę i zablokować funkcję teleskopową pompki poprzez obrócenie nakrętki nastawczej w prawo. Prawidłowe ciśnienie powietrza dla opon można z reguły odczytać na boku opony.

Zastosowanie pompki

bez wężyka pompki z manometrem:

Pompowanie opon z zaworem Schradera:

Nałożyć głowicę podwójną dużym otworem na zawór. W celu zablokowania przestawić dźwignię na głowicy podwójnej w górę.

A

Pompowanie opon z zaworem Dunlopa:

Nałożyć głowicę podwójną małym otworem na zawór. W celu zablokowania przestawić dźwignię na głowicy podwójnej w górę.

B

Pompowanie opon z zaworem Sclaveranda:

Odkręcić nakrętkę zaworu (C). Nałożyć głowicę podwójną małym otworem na zawór. W celu zablokowania przestawić dźwignię na głowicy podwójnej w górę.

B

(C)

10

11

Zastosowanie pompki

z wężykiem pompki i manometrem:

 

A

B

B

 

(A) Do pompowania dętek z

 

zaworem Schradera, np. w

 

rowerach górskich i BMX.

 

(B) Do pompowania dętek

A

z zaworem Dunlopa i

 

Sclaveranda, np. w rowerach

 

wyścigowych, górskich

B

i trekking / city.

 

 

 

 

W tym celu należy włożyć wężyk pompki z manometrem w duży otwór głowicy podwójnej (1.). W celu zablokowania przestawić dźwignię na głowicy podwójnej w górę (2.).

Pompowanie opon z zaworem Schradera:

Otworzyć nakrętkę złączkową głowicy pompki. Wetknąć gumkę i odwracalną końcówkę w sposób przedstawiony na ilustracji (1) i ponownie zamknąć nakrętkę. Nałożyć głowicę pompki na zawór (2). W celu zablokowania przestawić dźwignię (3) w górę.

A

(1)

(2)

(3)

Pompowanie opon z zaworem Dunlopa:

Otworzyć nakrętkę złączkową głowicy pompki. Wetknąć gumkę i odwracalną końcówkę w sposób przedstawiony na ilustracji (1) i ponownie zamknąć nakrętkę. Nałożyć głowicę pompki na zawór (2). W celu zablokowania przestawić dźwignię (3) w górę

B (1)

(2)

(3)

Pompowanie opon z zaworem Sclaveranda:

Odkręcić nakrętkę zaworu (C). Następnie należy postępować zgodnie z opisem dla zaworu Dunlopa.

B (1)

(2)

(3)

(C)

12

13

+ 16 hidden pages