Philips FW-P75, FW-P78 Manual [cz]

5 (1)
Philips FW-P75, FW-P78 Manual

FW- P78P75

Mini Hi-Fi System

with 3 CD changer

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

1

2/22/00, 7:29 PM

1

3139 116 19311

English

MAGYARORSZÁG (FW-P78)

Minõségtanúsítás

 

 

 

кЫТТНЛИ

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/

1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében

 

tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki

 

adatokban megadott értékeknek.

 

Polski

Figyelem!

 

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati

 

csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Èesky

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség

hatásának!

 

 

 

Slovensky

Garancia

 

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát

 

vállal.

 

 

Névleges feszültség ............................................

220-230 V

Magyar

Elemes mûködéshez ..........................................

2 x AA/R06

Névleges frekvencia

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

 

 

Teljesítmény

 

 

maximális ......................................................

145 W

 

névleges ........................................................

135 W

 

készenléti állapotban ...................................

< 20 W

 

Érintésvédelmi osztály II.

 

 

Tömeg .....................................................................

20,34 kg

 

Befoglaló méretek

 

 

szélesség ....................................................

745 mm

 

magasság ...................................................

310 mm

 

mélység ......................................................

390 mm

 

Rádiórész vételi tartomány

 

 

URH OIRT .........................................

65,81 - 74 MHz

 

CIRR .................................................

87,5 - 108 MHz

 

Erõsítõrész

 

 

Kimeneti teljesítmény ..................................

2000 W PMPO

 

............................... 2 x 75 W, 40 W, 2 x 20 W RMS

2

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

2

MAGYARORSZÁG (FW-P75)

Minõségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/ 1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ............................................

220-230 V

Elemes mûködéshez ..........................................

2 x AA/R06

Névleges frekvencia ..........................

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

 

maximális ........................................................

73 W

névleges ..........................................................

70 W

készenléti állapotban ...................................

< 15 W

Érintésvédelmi osztály II.

 

Tömeg .......................................................................

14.9 kg

Befoglaló méretek

 

szélesség ....................................................

685 mm

magasság ...................................................

310 mm

mélység ......................................................

390 mm

Rádiórész vételi tartomány

 

URH OIRT .........................................

65,81 - 74 MHz

CIRR .................................................

87,5 - 108 MHz

Erõsítõrész

 

Kimeneti teljesítmény ..................................

1200 W PMPO

............................... 2 x 30 W, 20 W, 2 x 10 W RMS

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.

Nebezpeèí!

Pøi sejmutí krytù a odji tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!

Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

2/22/00, 7:29 PM

3139 116 19561

FW-P78

FW-P75

pg 01-31/P75-P78/34-Eng

3

 

INDEX

 

English

5

English

 

кЫТТНЛИ

32

кЫТТНЛИ

 

Polski

62

Polski

 

Èesky ......................................

90

Èesky

Slovensky

116

Slovensky

 

Magyar

142

Magyar

 

CLASS 1

LASER PRODUCT

3

2/22/00, 7:29 PM

3139 116 19561

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 90

Èesky

90

OBSAH

V eobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Informace o bezpeènosti provozu pøístroje. . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pøíprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 93 Dolby Pro Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 - 95 Ovládací tlaèítka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 98 Pou|ívání systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 100 CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 103 Radiopøijímaè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 - 106 AUX/CDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Magnetofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 108 Karaoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 - 110 Hodiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Èasov¥ spínaè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Podøimovací funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 - 113 Údr|ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pøehled mo|n¥ch závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 - 115

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 91

V¤EOBECNÉ INFORMACE

V eobecné informace

¤títek (s typov¥m èíslem) je umístìn na zadní stranì pøístroje.

Nahrávka je povolena jen v tom pøípadì, |e neporu uje autorská práva tøetí strany.

Pro ochranu |ivotního prostøedí

Pøístroj není zabalen do nadbyteèn¥ch obalù. Udìlali jsme v echno proto, aby obal mohl b¥t rozdìlen na tøi stejnorodé materiály: lepenku (obaly), polystyrol (protinárazové vlo|ky) a polyetylén (sáèky, ochranná fólie).

Pøístroj je vyroben z takov¥ch materiálù, které je mo|no znovu zpracovat, jestli|e demontá| vykonává speciálnì vybavená odborná firma. Obalov¥ materiál, pou|ité baterie a u| nepou|iteln¥ pøístroj vlo|te, prosím, podle místních pøedpisù a zvyklostí do nádob na odpadky.

Energy Star (pouze pro typ FW-P78)

Ako partner ENERGY STAR®, Philips stanovuje, |e tento v¥robok vyhovuje predpisom ENERGY STAR®

vz†ahujúcim sa na úèinné vyu|ívanie energie.

Osvìdèení

Dolby Pro Logic a symbol dvojité D je ochranná znaèka firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrábìno v licenci firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Pøíslu enství (dodávané s pøístrojem)

Dálkov¥ ovladaè

Napájecí èlánky k dálkovému ovladaèi (velikosti 2 x AA)

AM smyèková anténa

FM drátová anténa

AC sí†ov¥ kabel

CS-340 souprava reproduktorù (skládá se z jednoho páru surround reproduktorù a jednoho støedového reproduktoru) – pouze pro typ FW-P78

CS-120 souprava reproduktorù (skládá se z jednoho páru surround reproduktorù a jednoho støedového reproduktoru) – pouze pro typ FW-P75

INFORMACE O BEZPEÈNOSTI PROVOZU PØÍSTROJ

Informace o bezpeènosti provozu pøístroje

Pøed pou|itím pøístroje se pøesvìdète, zda napìtí místní sítì odpovídá hodnotì uvedené na títku (nebo vedle mìnièe napìtí). Jestli|e tomu tak není, obra†te se na prodejnu nebo na servis. ¤títek najdete na zadní stranì pøístroje.

Jestli|e je pøístroj zapnut¥, neh¥bejte s ním.

Pøístroj umístìte na pevném podkladu (napø. stojanu).

Systém umístìte tak, abyste pøede li pøehøívání, dostateènì vìtrejte. Za zadní a nad horní stranou pøístroje musí b¥t alespoò 10 cm volného místa, vedle boèních stran 5 cm.

Pøístroj má vlastní bezpeènostní systém, kter¥ ho chrání pøed pøehøátím (pouze pro typ FW-P78).

Chraòte pøístroj pøed pøíli nou vlhkostí, de tìm, pískem a tepeln¥mi zdroji.

V |ádném pøípadì se nepokou ejte sami opravit pøístroj, proto|e ztratíte právo na záruku!

Pøi náhlém pøechodu z velmi studeného do velmi teplého místa se èoèka pøehrávaèe CD mù|e zaml|it. V tomto pøípadì pøehrávaè CD nefunguje správnì. Nechejte pøístroj asi hodinu zapnut¥ tak, |e do nìj nevlo|íte desku; poté bude reprodukce mo|ná.

Elektrostatick¥ v¥boj mù|e zpùsobit neèekané problémy. Pøesvìdète se, zda se problémy vyøe í tím, |e sí†ovou zástrèku vytáhnete ze zásuvky a za nìkolik vteøin ji opìt zapojíte do sítì.

Pøejete-li si pøístroj úplnì vypnout, vytáhnìte sí†ovou zástrèku ze zásuvky.

Èesky

91

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 92

PØÍPRAVA

Pøípoje na zadní stranì pøístroje

H

AUDIO OUT

 

G

Èesky

I

DIGITAL

SUB-

L

R

L

R

OUT

WOOFER

 

 

 

 

 

OUT

AUX/CDR IN

LINE OUT

 

FM ANTENNA 75Ω

A

AM ANTENNA

CENTER

 

+

 

 

 

REAR

FRONT

 

 

SURROUND

 

 

+

+

J

 

L

L

 

 

 

 

 

 

 

AC

R

R

 

MAINS

+

+

 

~

 

L

R

 

 

surr.

surr.

 

CENTER

D E

92

F

AUDIO IN

B

APøipojení smyèkové antény

AM

Pøipojte smyèkovou anténu dodávanou s pøístrojem na vstup AM ANTENNA. Smyèkovou anténu AM veïte ve vìt í vzdálenosti od pøístroje a nastavte ji tak, aby pøíjem byl co nejlep í.

BPøipojení drátové antény FM

Pøipojte drátovou anténu FM dodávanou s pøístrojem na vstup FM ANTENNA 75 Ω. Drátovou anténu FM nastavte tak, aby pøíjem byl co nejlep í.

Venkovní anténa

Pøíjem stereo FM bude lep í, jestli|e venkovní anténu FM pøipojíte 75 Ω koaxiálním kabelem na vstup FM ANTENNA 75 Ω.

CPøipojení reproduktorù

L

R

Zasuòte prav¥ reproduktor do pøedního

 

 

 

v¥stupu oznaèeného R tak, aby se

 

 

 

barevn¥ vodiè dostal na pøípoj +a

 

 

 

èern¥ na pøípoj -.

 

 

Zasuòte lev¥ reproduktor do pøedního

 

 

 

v¥stupu oznaèeného L tak, aby se

 

 

 

barevn¥ vodiè dostal na pøípoj +a

 

C

 

èern¥ na pøípoj -.

 

Neizolovanou èást vodièe pøicvaknìte

 

 

podle obrázku.

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 93

12 mm

UVOLNIT

UPEVNIT

UPOZORNÌNÍ:

Doporuèujeme pou|ívat reproduktory dodávané jako pøíslu enství, pomocí kter¥ch dosáhnete optimálního zvukového efektu.

Na |ádn¥ z akustick¥ch v¥stupù +/- nikdy nepøipojujte více ne| jeden reproduktor.

Nikdy nepøipojujte reproduktor, jeho| impedance je ni| í ne| impedance reproduktorù dodávan¥ch s pøístrojem. V této souvislosti si prostudujte kapitolu TECHNICKÉ ÚDAJE v pøíruèce pro u|ivatele.

DPøipojení zadních surround reproduktorù

Zasuòte èern¥ (neoznaèen¥) vodiè do èernì oznaèeného v¥stupu REAR SURROUND, barevn¥ (oznaèen¥) vodiè do edivì oznaèeného v¥stupu REAR SURROUND.

EPøipojení støedového reproduktoru

Èern¥ (neoznaèen¥) vodiè zasuòte do èerného v¥stupu pøípoje CENTER, modr¥ (oznaèen¥ vodiè) do modrého v¥stupu pøípoje CENTER.

FV¥stup Line Out (k bezvodièovému pøístroji)

Lev¥ a prav¥ audio pøípoj v¥stupu LINE OUT lze pøipojit na vstup ANALOG IN nahrávaèe CD. Takto poøídíte analogov¥ záznam.

Je mo|né umístit i dal í externí pøední reproduktory vzdálenì od systému (napø. v jiné místnosti), a pøedejít nepøíjemnostem zpùsobovan¥m vodièi reproduktorù, které je nutné táhnout pøes místnosti. Máte mo|nost umístit libovoln¥ poèet reproduktorù, ale ka|d¥ z nich musí b¥t nastaven na tuté| frekvenci. Pøipojte vysílaè bezvodièového systému na v¥stup LINE OUT.

Umístìte aktivní reproduktory podle va í pøedstavy. Pøi pøipojování postupujte v|dy podle u|ivatelské pøíruèky pro aktivní reproduktory.

Poznámka:

Je mo|né, |e k pou|ívání vysílaèe bezvodièového systému a jím øízen¥ch reproduktorù je potøebn¥ souhlas místních správních orgánù. Informujte se, prosím, u místního bezpeènostního, resp. povolovacího úøadu.

GPøipojení jin¥ch pøístrojù k systému

Na vstup AUX/CDR IN na zadní stranì pøístroje lze pøipojit prav¥ a lev¥ zvukov¥ v¥stup OUT televizoru, videa, externího pøehrávaèe CD, pøehrávaèe DVD nebo nahrávaèe CD.

HV¥stup Subwoofer Out

Aktivní basov¥ reproduktor lze pøipojit na v¥stup SUBWOOFER OUT. Bezvodièov¥ systém funguje pomocí vysílaèe rádiové frekvence. Basov¥ reproduktor zv¥razní velmi hluboké tóny (napø. hømìní v¥buchu, dunìní kosmické lodì). Pøi pøipojení se v|dy pøidr|ujte instrukcí podle u|ivatelské pøíruèky pro basové reproduktory.

IV¥stup Digital Out

Pomocí tohoto v¥stupu lze poøídit záznam z CD na takovém pøístroji, kter¥ má digitální vstup (napø. nahrávaè CD, DAT deck, digitální-analogov¥ pøevodník, digitální signální procesor).

Jeden konec více|ilového kabelu (nepatøí k pøíslu enství) zasuòte do v¥stupu

DIGITAL OUT, druh¥ do digitálního vstupu audio zaøízení. Po pøipojení více|ilového kabelu se pøesvìdète, zda je zasunut¥ na doraz.

PØÍPRAVA

JNapájení ze sítì

Po zapojení v ech pøípojù, zasuòte sí†ov¥ kabel nejprve do zástrèky systému a potom do sí†ové zástrèky.

Vlo|ení napájecích èlánkù do dálkového ovladaèe

• Monoèlánky (typu R06 nebo AA) vlo|te

Èesky

do dálkového ovladaèe podle oznaèení v

prostoru pro napájecí èlánky.

 

-

+

-

+

Napájecí èlánky, v pøípadì |e jsou vyèerpané nebo nebudete-li pøístroj del í dobu pou|ívat vyjmìte, aby nevytekly, proto|e mohou po kodit pøístroj. Mìníte-li napájecí èlánky, pou|ívejte v|dy typ R06 nebo AA.

93

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 94

DOLBY PRO LOGIC

Dolby Pro Logic

 

Tímto typem mini systému Dolby Pro Logic

 

dosáhnete i v bytì akustického efektu, z

 

jakého jindy mù|ete mít po|itek jen v

 

kinosálu. Pomocí systému Pro Logic lze

 

pøesnìji stanovit jednotlivé zvukové zdroje.

 

Separace kanálù je dokonalej í a zvuk lze

 

pøesnì lokalizovat. Systém Pro Logic má

 

støedov¥,

Èesky

zvuk vychází

levého a

 

reproduktoru.

 

Zvuk z pozadí je reprodukován reproduktory

 

surround, které jsou umístìny za

 

posluchaèem. Aèkoliv není signál surround

 

stereofonní (pouze jeden zvukov¥ zdroj),

 

pøesto jsou pro vytvoøení dokonalého znìní

 

potøebné dva reproduktory.

 

Pomocí dekodéru Pro Logic lze dekódovat

 

následující funkce: Dolby Surround,

 

Center Phantom, Dolby 3 Stereo nebo

 

normal Stereo.

Nastavení systému Dolby Pro Logic

K tomu, abyste v byte dosáhli akustického efektu dobrého kinosálu, musíte udìlat nìkolik vìcí. Pøedev ím musíte pøipojit v echny reproduktory.

Pøipojení 5 reproduktorù

Pøední reproduktory: Pøipojte pøední reproduktory.

94

Støedov¥ reproduktor: Pøipojte støedov¥ reproduktor.

Zadní (surround) reproduktory:

Pøipojte oba vodièové nebo pár bezvodièov¥ch (nepatøí k pøíslu enství) surround reproduktorù na v¥stup

SURROUND OUT.

CENTER

12 OHM

STØEDOV‡

REAR

FRONT

SURROUND

ZADNfi

PØEDÒÍ

LEV‡

LEV‡

ZADNfi

PØEDÒÍ

PRAV‡

PRAV‡

Umístìní reproduktorù

Abyste dosáhli co nejlep ího prostorového akustického vjemu, musíte reproduktory umístit podle ní|e uvedeného návodu.

 

STØEDOV‡

 

 

BASOV‡

REPRODUKTOR

MINI HIFI

 

 

 

LEV‡ REPRODUKTOR

 

SYSTÉM

PRAV‡

PØEDNÍ

 

 

PØEDNÍ

 

 

 

 

 

TELEVIZOR

 

 

 

 

 

 

LEV‡

 

 

PRAV‡

SURROUND

 

 

SURROUND

Pøední lev¥ a prav¥ reproduktor

Nejpøíznivìj í akustick¥ vjem dosáhnete, bude-li spojnice pøedního levého a pøedního pravého reproduktoru s posluchaèem svírat úhel 45 stupòù.

Stane-li se, |e magnetické pole reproduktorù ru í televizní obraz, zvy te vzdálenost mezi televizorem a reproduktory.

Støedov¥ reproduktor

Nejpøíznivìj í akustick¥ vjem dosáhnete, umístíte-li støedov¥ reproduktor ve v¥ ce levého a pravého pøedního reproduktoru. Je-li to mo|né, umístìte støedov¥ reproduktor pøímo nad nebo pod televizor.

Zadní (surround) reproduktory

Surround reproduktory mají b¥t umístìny ve v¥ ce u í posluchaèe nebo na zadní stìnì místnosti. Nejdùle|itìj í je v ak to, |e pro umístìní surround reproduktorù najdete vhodné místo obyèejnì pokusnì, pøemís†ováním, a| dosáhnete ideální akustick¥ vjem.

Kontrola nastavení

Systém ve funkci Dolby Pro Logic Vám umo|ní pomocí testovacího zvuku nastavení odpovídající hlasitosti levého a pravého pøedního reproduktoru, støedového reproduktoru a surround reproduktorù.

Systém nastavujte tak, |e si sednete na nejvhodnìj í místo a nastavování provádíte pomocí dálkového ovladaèe.

1Systém zapnìte tak, |e na pøístroji stisknete nìkteré z tlaèítek CD,

TUNER, TAPE nebo AUX.

2Stisknìte tlaèítko TEST TONE.

Pøístroj vy le testovací zvuk do levého, støedového, pravého a surround reproduktoru.

Na displeji se zobrazí nápis „TEST TONE“ a poté „ADAPT BALANCE, CENTER AND REAR LEVEL“.

Testovací zvuk zní asi 90 vteøin.

3 Lev¥ pøední

L

 

DPL

R

reproduktor nas-

BALANCE

 

 

 

 

 

 

tavíte stisknutím

CENTER

 

 

 

 

 

REAR

tlaèítka

- - +

- - +

BALANCE L.

 

 

REAR

 

™ Na displeji se zobrazí nápis

BAL L+XX“.

4Prav¥ pøední reproduktor nastavíte stisknutím tlaèítka BALANCE R“. ™ Na displeji se zobrazí nápis

BAL R+XX“.

5Støedov¥ reproduktor nastavíte stisknutím tlaèítka CENTER +nebo

-.

™ Na displeji se zobrazí nápis

CENT +XX nebo -XX“.

6Surround reproduktory nastavíte stisknutím tlaèítka REAR +nebo -.

Na displeji se zobrazí nápis

REAR +XX nebo -XX“.

PRO LOGIC
C
USE TEST TONE
Å
LUME

pg 090-115/P75-P78/34 Cz 2/22/00 7:44 PM Page 95

7 Sílu zvuku v ech reproduktorù nastavte tak, aby jejich hlasitost byla stejná. Jakmile dosáhnete

|ádoucího nastavení, stisknìte znovu tlaèítko

TEST TONE a vypnìte testovací zvuk.

Poznámka:

Doporuèujeme nastavit sílu zvuku v reproduktorech na obvyklou úroveò. „XX“ oznaèuje úroveò síly zvuku.

Jakmile vykonáte v echna nastavení systému Dolby Pro Logic, budete mít mo|nost klidnì vychutnávat v bytì po|itek z akustického efektu dobrého kinosálu.

• Stisknìte nìkolikrát

Ç á

tlaèítko DPL (PRO

LOGIC) a zvolte z násle-

DPL

dujících

L BALANCE R

opakujících se variací

 

|ádan¥ akustick¥ efekt.

 

Dolby Surround Center Phantom

Dolby 3 Stereo Stereo Dolby

Surround …

Na displeji se zobrazí panel Dolby Pro Logic, kter¥ ukazuje zvolenou funkci.

Dolby Surround

Tuto pozici je nutné zvolit pro funkci Dolby Surround Pro Logic.

Stisknutím tlaèítka DPL zvolte funkci Dolby Surround.

™ Na displeji se

 

 

zobrazí nápis

 

C

„DOLBY

L

R

SURROUND“. S

PRO LOGIC

S

™ Kontrolní panel DPL se rozsvítí.

Dolby Center Phantom

Tuto pozici zvolte, chybí-li støedov¥ reproduktor. Informace urèené pro støedov¥ kanál budou rozdìleny mezi lev¥ a prav¥ pøední reproduktor a bude tím dosa|en standardní stereofonní efekt.

Stisknutím tlaèítka DPL zvolte funkci Dolby Pro Logic Center Phantom.

™ Na displeji se

 

 

zobrazí nápis

 

C

„CENTER

L

R

PHANTOM“.

 

PRO LOGIC

S

S

™ Kontrolní panel

 

 

DPL se rozsvítí.

 

 

Dolby 3 Stereo

Tuto pozici zvolte, není-li nutn¥ prostorov¥ akustick¥ efekt, ale |ádoucí je dokonal¥ stereofonní efekt. K tomu je potøebn¥ pouze lev¥, prav¥ a støedov¥ reproduktor.

Stisknutím tlaèítka DPL zvolte funkci Dolby 3 Stereo.

™ Na displeji se

 

 

zobrazí nápis

 

C

„DOLBY 3

L

R

 

STEREO“.

 

PRO LOGIC

S

S

™ Kontrolní panel

 

 

DPL se rozsvítí.

 

 

Normal Stereo

Tuto pozici zvolte k obvyklé stereofonní reprodukci bez systému Dolby Pro Logic. Potøebn¥ je pouze lev¥ a prav¥ reproduktor.

Stisknutím tlaèítka DPL zvolte funkci Stereo.

™ Na displeji se

zobrazí nápis

L R

„STEREO“.

S S

™ Kontrolní panel DPL se rozsvítí.

DOLBY PRO LOGIC

Dùle|ité!

1Chcete-li mít opravdov¥ po|itek z dobøe nastaveného akustického vjemu systému Dolby Pro Logic, zapnìte funkci DPL v kombinaci s funkcí DSC „Classic“.

2Pøipojíte-li sluchátka, funkce Dolby Pro Logic se automaticky pøepne na funkci normal Stereo.

3Pro záznam na kazetu doporuèujeme pou|ívat funkci normal stereo.

Èesky

95

Loading...
+ 20 hidden pages