NordicTrack NETL157080 Owner's Manual

Model č. NETL15708.0 Sériové číslo
Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.
Štítek se
sériovým číslem
V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakoupili.
Navštivte naše internetové stránky:
www.iconsupport.eu
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
POZOR
Před používáním tohoto zařízení si prostudujte veškerá bezpeč­nostní opatření a pokyny uve­dené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.
www.iconeurope.com
OBSAH
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
P MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 PROVOZ A NASTEVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 PŘEMISTʼOVÁNÍ TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstraž­ných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný,
zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka:
Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti.
NordicTrack je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.
2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trena-
žéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varo-
ání umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění
v osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.
1. Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.
2. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních.
3. Trenažér s nastavením sklonu používejte pouze k popsanému účelu.
4. Trenažér umístěte na rovný povrch a pone­chejte prostor minimálně 2,4 m za trenažérem a 0,6 m na každé straně. Trenažér neumis­ťujte na povrch, který by mohl blokovat vět­rací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér.
5. Trenažér používejte v interiéru v suchém a bezprašném prostředí. Trenažér neumisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody.
nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.
11. Při zapojování síťový kabel (viz strana 12) za­pojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.
12. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3-vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a délce max. 1,5 m.
13. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.
14. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li na­pájení vypnuté. Trenažér nepoužívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud trenažér nefunguje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostu­dujte si kapitolu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ na straně 21).
15. Před používáním trenažéru si pročtěte, poro­zumějte a otestujte postup nouzového zasta­vení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 14).
6. Běžecký trenažér nepoužívejte v místě použí­vání aerosolových produktů nebo podávání kyslíku.
7. Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru.
8. Trenažér smí používat osoby do hmotnosti 115 kg.
9. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou­časně používala více než jedna osoba.
10. Při používání trenažéru noste vhodný cvi­čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na trenažér
16. Trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání trenažéru se vždy držte madel.
17. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych­lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst­cích, aby se zamezilo náhlým skokům.
18. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přes­nost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživatele. Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů sr­deční frekvence.
3
9. Trenažér po zapnutí nenechávejte bez do-
1
zoru. Pokud trenažér není v provozu, vždy vy­jměte klíč, odpojte napájecí kabel a vypí­nač/jistič dejte do polohy „off“. (Poloha vypí-
ače/jističe je uvedena na výkrese na straně
n
5).
20. Nepokoušejte se trenažérem pohybovat před­tím, než bude řádně smontován. (Viz MONTÁŽ na straně 6, a PŘEMISŤOVÁNÍ TRENAŽÉRU na straně 20.) Pro přemisťování trenažéru musíte být schopni bezpečně zved­nout 20 kg.
21. Sklon trenažéru neměňte umísťováním před­mětů pod trenažér.
22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části trenažéru.
23. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy ne­vkládejte ani nevhazujte žádné předměty.
TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před
24. čištěním trenažéru a před prováděním údržby
nastavení dle této příručky vždy odpojte sí-
a ťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori­zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v této příručce, smí
rovádět pouze autorizovaný servisní zá-
p stupce.
25. Tento trenažér s nastavením sklonu je určen pouze pro domácí použití. Tento trenažér ne­používejte k podnikání, pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.
26. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zra­nění nebo dokonce smrt. Pokud během cvi­čení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvi­čení přerušte a odpočiňte si.
4
PŘÍPRAVA
Děkujeme Vám za výběr revolučního NordicTrack®INC­LINE TRAINER X3 INTERACTIVE s možností nasta­vení sklonu. INCLINE TRAINER X3 INTERACTIVE s nastavením sklonu nabízí řadu funkcí určených ke ze­fektivnění a zpříjemnění domácího cvičení.
Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast­ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud
vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podí-
Snímač pulsu
Odkládací přihrádka
Madlo
vejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umís­tění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky.
Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označe­nými díly.
Konzola
Ventilátor
Klíč/spona
Běžecký pás
Běžecká plošina
Seřizovací šrouby
napínací kladky
Kolečko
Poduška plošiny
Vypínač/jistič
Napájecí šňůra
5
MONTÁŽ
Matice 3/8" (8)–2
montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Trenažér umístěte na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové materi-
K
ály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu tre­nažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna funkce trena­žéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete měkkou tkaninou navlhče­nou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.
K montáži jsou zapotřebí imbusové klíče , které jsou součástí dodávky , a dále křížový šrou­bovák .
Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:
Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed­nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození plasto­vých dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.
6
1. Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.
1
S pomocí druhé osoby trenažér opatrně na-
lopte na levou stranu. S pomocí druhé osoby
k přidržujte trenažér tak, aby se nepřevrátil.
Pomocí čtyř samopřezných šroubů #8 x 1" (2) k základně (78) připevněte čtyři základní patky (80) a čtyři distanční rozpěry základny (79).
Samořezné šrouby neutahujte nadměrně.
79
79
80
80
79
80
2
2
79
80
2
78
2
2. Sloupek (74) přidržujte v blízkosti trenažéru, při­čemž držáky na sloupku orientujte podle ob­rázku.
Viz výřezový výkres. Lanko ve sloupku (74) pevně uvažte kolem konce kabelu sloupku (72). Poté táhněte za druhý konec lanka až do úpl­ného provlečení pravým sloupkem.
Sloupek (74) připevněte k základně (78) čtyřmi šrouby 3/8" x 3 1/2" (3) se čtyřmi hvězdicovými podložkami 3/8" (9). Nasaďte všechny čtyři
šrouby a až poté je utáhněte. Pozor, abyste nesevřeli kabel sloupku (72).
2
Lanko
72
Držák
74
74
Lanko
72
3
9
3
78
9
7
3. S pomocí druhé osoby trenažér opatrně na­klopte tak, aby základna (78) byla rovně na pod­laze.
Na každou stranu základny (78) pomocí šroubu
/8" x 2 1/2" (4) a matice 3/8" (8) upevněte ko-
3 lečko (77) (zobrazena pouze jedna strana).
3
4. Požádejte pomocníka, aby přidržel levé madlo (69) v blízkosti příčné tyče (88). Vyhledejte lanko uvnitř příčné tyče. Lanko veďte kolem le­vého pulzního vodiče (70).
Druhý konec lanka vytáhněte tak, aby levý pulzní vodič (70) dostatečně dosahoval od otvoru ve středu příčné tyče (88). Současně do příčné tyče zasuňte levé madlo (69). Dbejte,
abyste nepřiskřípli levý pulzní vodič.
Levé madlo (69) upevněte k příčné tyči (88) po­mocí dvou šroubů 5/16" x 3/4" (6), zatím však
šrouby nedotahujte.
8
78
4
70
88
69
6
Lanka
77
4
6
Tento krok opakujte s pravým madlem (75) a pravým plzním vodičem (71).
5. Přidržte rozpěru (87) příčné tyče u sloupku (74).
Ujistěte se, že zakřivená strana rozpěry příčné tyče směřuje ke sloupku. Požádejte
pomocníka, aby přidržel příčnou tyč (88) v blíz­kosti sloupku. Kabel sloupku (72) veďte přes rozpěru a příčnou tyč.
75
5
88
72
74
87
Zakřivená
strana
71
8
6. Na dolním kone levého a pravého madla (69,
75) nasuňte dva kryty madla (76). Viz výřezový
výkres. Zakřivené konce obou krytů madla
usí směřovat ke sloupku (74).
m
podní konec madel (69, 75) nasuňte na držáky
S na sloupku (74).
Obě madla (69, 75) upevněte ke sloupku (74) pomocí dvou šroubů 1/4" x 1" (32) a dvou plo­chých podložek 1/4" (25); zatím však šrouby
neutahujte.
6
69
74
75
76
Držák
25
32
76
Držák
7. Příčnou tyč (88) a rozpěru příčné tyče (87) upevněte ke sloupku (74) pomocí dvou šroubů 3/8" x 5" (7) a dvou hvězdicových podložek 3/8" (9). Šrouby řádně utáhněte.
Odstraňte lanka z kabelu sloupku (72) a pulz­ních vodičů (70, 71).
Řádně dotáhněte šrouby 5/16" x 3/4" (6).
Viz krok 6. Pevně utáhněte šrouby 1/4" x 1" (32) a kryty madla (76) posuňte přes šrouby ke sloupku (74).
76
Zakřivený konec
7
6
88
70
72
Lanka
71
74
32
25
9
6
7
87
9
8. Na příčnou tyč (88) nasuňte přihrádku na příslu­šenství (86). Částečně zasuňte dva zobrazené jazýčky a poté zasuňte další dva jazýčky. Poté
cela zasuňte všechny jazýčky. Dejte pozor,
z
aby se jazýčky nezlomily.
8
6
8
Jazýčky
Levou přihrádku na příslušenství (86) upevněte čtyřmi šrouby #8 x 3/4" (1) k příčné tyči (88).
Nasaďte všechny čtyři šrouby a až poté je utáhněte. Šrouby neutahujte nadměrně.
9. Požádejte pomocníka, aby přidržel konzolu (84) v blízkosti příčné tyče (88).
Kabel sloupku (72), levý a pravý pulzní vodič (70, 71), a zemnící vodič konzoly (89) připojte k kabelům vycházejícím z konzoly (84). Viz výře-
zový výkres. Konektory by se měly do sebe snadno zasunout a zacvaknout. Pokud se tak
nestane, otočte jedním konektorem a zkuste to znovu. POKUD KONEKTORY NEJSOU
SPRÁVNĚ PŘIPOJENY, KONZOLA SE MŮŽE PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ POŠKODIT.
88
1
1
9
84
88
89
Přečnívající kabel zasuňte do konzoly (84).
Kabel konzoly
72
Kabely
konzoly
70
71
72
10
Loading...
+ 22 hidden pages