NordicTrack NETL157080 Owner's Manual

Loading...

Sériové číslo

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Model č. NETL15708.0

 

Výše si poznamenejte sériové číslo

 

pro budoucí potřebu.

 

Štítek se

 

sériovým číslem

 

MÁTE OTÁZKY?

 

V případě dotazů nebo chybějících

 

dílů prosím kontaktujte firmu, od

 

které jste si tento výrobek zakoupili.

 

Navštivte naše internetové

 

stránky:

 

www.iconsupport.eu

 

POZOR

 

Před používáním tohoto zařízení

 

si prostudujte veškerá bezpeč-

 

nostní opatření a pokyny uve-

 

dené v této příručce. Příručku si

www.iconeurope.com

uschovejte pro budoucí potřebu.

OBSAH

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 PROVOZ A NASTEVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 PŘEMISTʼOVÁNÍ TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU

Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti.

NordicTrack je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.

2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trena-

 

si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varo-

vání umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění

osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.

1.

Před zahájením tohoto či jiného cvičebního

nestoupejte bosou nohou, v punčochách

 

programu se poraďte se svým lékařem. To je

nebo v sandálech.

 

důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo

11. Při zapojování síťový kabel (viz strana 12) za-

 

osoby s dřívějšími zdravotními problémy.

2.

Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni

pojte do uzemněného obvodu. Ve stejném

obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.

 

uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli

12. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte

 

adekvátně informováni o všech výstrahách a

 

bezpečnostních opatřeních.

pouze 3-vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a

3.

Trenažér s nastavením sklonu používejte

délce max. 1,5 m.

13. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým

 

pouze k popsanému účelu.

4.

Trenažér umístěte na rovný povrch a pone-

povrchem.

14. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li na-

 

chejte prostor minimálně 2,4 m za trenažérem

 

a 0,6 m na každé straně. Trenažér neumis-

pájení vypnuté. Trenažér nepoužívejte, pokud

 

ťujte na povrch, který by mohl blokovat vět-

je síťový kabel nebo zásuvka poškozená

 

rací otvory. Podlahu či koberec chraňte před

nebo pokud trenažér nefunguje správně.

 

poškozením pomocí podložky vložené pod

(Pokud trenažér nefunguje správně, prostu-

 

trenažér.

dujte si kapitolu ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ na

5.

Trenažér používejte v interiéru v suchém a

straně 21).

15. Před používáním trenažéru si pročtěte, poro-

 

bezprašném prostředí. Trenažér neumisťujte

 

do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti

zumějte a otestujte postup nouzového zasta-

 

vody.

vení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 14).

6.

Běžecký trenažér nepoužívejte v místě použí-

16. Trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na

 

vání aerosolových produktů nebo podávání

běžeckém pásu. Při používání trenažéru se

 

kyslíku.

vždy držte madel.

7.

Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte

17. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych-

 

vždy mimo dosah trenažéru.

lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst-

8.

Trenažér smí používat osoby do hmotnosti

cích, aby se zamezilo náhlým skokům.

18. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přes-

 

115 kg.

9.

Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou-

nost údajů o srdeční frekvenci mohou mít

vliv různé faktory, včetně pohybu uživatele.

 

časně používala více než jedna osoba.

Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební

10.

Při používání trenažéru noste vhodný cvi-

pomůcka k přibližnému zjištění trendů sr-

deční frekvence.

 

čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by

 

 

se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní

 

podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na trenažér

3

24. NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle této příručky vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autorizovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v této příručce, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.
25. Tento trenažér s nastavením sklonu je určen pouze pro domácí použití. Tento trenažér nepoužívejte k podnikání, pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.
26. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Pokud během cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si.

19. Trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud trenažér není v provozu, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a vypínač/jistič dejte do polohy „off“. (Poloha vypínače/jističe je uvedena na výkrese na straně 5).

20. Nepokoušejte se trenažérem pohybovat předtím, než bude řádně smontován. (Viz MONTÁŽ na straně 6, a PŘEMISŤOVÁNÍ TRENAŽÉRU na straně 20.) Pro přemisťování trenažéru musíte být schopni bezpečně zvednout 20 kg.

21. Sklon trenažéru neměňte umísťováním předmětů pod trenažér.

22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části trenažéru.

23. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy nevkládejte ani nevhazujte žádné předměty.

TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE

4

PŘÍPRAVA

 

Děkujeme Vám za výběr revolučního NordicTrack® INC-

vejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete

LINE TRAINER X3 INTERACTIVE s možností nasta-

kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo

vení sklonu. INCLINE TRAINER X3 INTERACTIVE s

modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umís-

nastavením sklonu nabízí řadu funkcí určených ke ze-

tění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední

fektivnění a zpříjemnění domácího cvičení.

straně této příručky.

Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast-

Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si

ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud

níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označe-

vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podí-

nými díly.

Snímač pulsu

 

Odkládací přihrádka

Konzola

 

Ventilátor

Madlo

Klíč/spona

 

 

Seřizovací šrouby

 

napínací kladky

Běžecký pás

 

Běžecká plošina

 

 

Kolečko

 

Poduška plošiny

 

Vypínač/jistič

 

Napájecí šňůra

 

5

MONTÁŽ

 

 

 

K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Trenažér umístěte na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové materi-

ály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu tre-

nažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k

horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna funkce trena-

žéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete měkkou tkaninou navlhče-

nou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.

 

K montáži jsou zapotřebí imbusové klíče

, které jsou součástí dodávky

, a dále křížový šrou-

bovák

.

 

 

Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu

ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:

Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed-

nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození plasto-

vých dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

 

 

Matice 3/8" (8)–2

 

 

 

 

6

 

NordicTrack NETL157080 Owner's Manual

1. Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomocí druhé osoby trenažér opatrně na-

 

 

 

79

 

klopte na levou stranu. S pomocí druhé osoby

 

 

 

80

přidržujte trenažér tak, aby se nepřevrátil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí čtyř samopřezných šroubů #8 x 1" (2) k

 

 

 

 

2

základně (78) připevněte čtyři základní patky

 

 

 

 

 

(80) a čtyři distanční rozpěry základny (79).

 

 

 

 

 

Samořezné šrouby neutahujte nadměrně.

 

79 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

79

80

2

 

 

78

 

 

 

 

79

80 2

 

 

 

2. Sloupek (74) přidržujte v blízkosti trenažéru, při-

2

 

 

74

čemž držáky na sloupku orientujte podle ob-

 

 

 

 

 

rázku.

 

 

 

 

 

Viz výřezový výkres. Lanko ve sloupku (74)

72

 

 

Lanko

pevně uvažte kolem konce kabelu sloupku (72).

 

72

Poté táhněte za druhý konec lanka až do úpl-

 

74

 

 

 

 

 

 

ného provlečení pravým sloupkem.

Držák

 

 

 

Sloupek (74) připevněte k základně (78) čtyřmi

 

 

 

 

 

 

 

 

šrouby 3/8" x 3 1/2" (3) se čtyřmi hvězdicovými

 

 

 

 

 

podložkami 3/8" (9). Nasaďte všechny čtyři

 

 

 

 

 

šrouby a až poté je utáhněte. Pozor, abyste

Lanko

 

 

3

 

nesevřeli kabel sloupku (72).

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3

 

 

 

78

 

 

 

7

 

 

 

 

3. S pomocí druhé osoby trenažér opatrně na-

3

 

 

 

 

klopte tak, aby základna (78) byla rovně na pod-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laze.

 

 

 

 

 

Na každou stranu základny (78) pomocí šroubu

 

 

 

 

 

3/8" x 2 1/2" (4) a matice 3/8" (8) upevněte ko-

 

 

 

 

 

lečko (77) (zobrazena pouze jedna strana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

77

 

 

 

 

 

4

 

 

 

78

 

 

4. Požádejte pomocníka, aby přidržel levé madlo

4

 

 

 

 

(69) v blízkosti příčné tyče (88). Vyhledejte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lanko uvnitř příčné tyče. Lanko veďte kolem le-

 

 

70

 

 

vého pulzního vodiče (70).

 

 

 

 

Druhý konec lanka vytáhněte tak, aby levý

 

 

88

 

 

pulzní vodič (70) dostatečně dosahoval od

 

 

 

 

otvoru ve středu příčné tyče (88). Současně do

69

 

 

 

 

příčné tyče zasuňte levé madlo (69). Dbejte,

 

 

 

6

abyste nepřiskřípli levý pulzní vodič.

 

6

 

 

Levé madlo (69) upevněte k příčné tyči (88) po-

 

 

 

 

 

 

Lanka

 

 

mocí dvou šroubů 5/16" x 3/4" (6), zatím však

 

 

 

 

 

šrouby nedotahujte.

 

 

 

 

 

Tento krok opakujte s pravým madlem (75) a

 

 

 

 

 

pravým plzním vodičem (71).

 

 

75

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Přidržte rozpěru (87) příčné tyče u sloupku (74).

5

 

 

 

 

Ujistěte se, že zakřivená strana rozpěry

 

 

 

 

příčné tyče směřuje ke sloupku. Požádejte

 

 

 

 

 

pomocníka, aby přidržel příčnou tyč (88) v blíz-

88

 

74

 

 

kosti sloupku. Kabel sloupku (72) veďte přes

 

87

 

rozpěru a příčnou tyč.

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakřivená

 

 

 

 

 

strana

8

6. Na dolním kone levého a pravého madla (69,

6

 

 

 

 

 

 

 

75) nasuňte dva kryty madla (76). Viz výřezový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výkres. Zakřivené konce obou krytů madla

 

 

 

 

 

 

 

 

musí směřovat ke sloupku (74).

 

69

 

 

 

 

 

 

Spodní konec madel (69, 75) nasuňte na držáky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na sloupku (74).

 

 

 

 

 

 

 

 

Obě madla (69, 75) upevněte ke sloupku (74)

 

 

 

 

 

 

 

 

pomocí dvou šroubů 1/4" x 1" (32) a dvou plo-

 

 

 

 

 

 

 

 

chých podložek 1/4" (25); zatím však šrouby

 

 

 

 

 

 

 

 

neutahujte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

76

Držák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 32

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

Držák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

32

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakřivený konec

 

 

 

 

 

7. Příčnou tyč (88) a rozpěru příčné tyče (87)

7

 

 

 

 

 

 

 

upevněte ke sloupku (74) pomocí dvou šroubů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/8" x 5" (7) a dvou hvězdicových podložek 3/8"

 

 

 

 

 

 

 

 

(9). Šrouby řádně utáhněte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Odstraňte lanka z kabelu sloupku (72) a pulz-

 

 

88

 

74

 

9

7

 

 

 

 

 

ních vodičů (70, 71).

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádně dotáhněte šrouby 5/16" x 3/4" (6).

 

6

70

 

 

 

 

 

Viz krok 6. Pevně utáhněte šrouby 1/4" x 1"

 

 

 

 

 

 

87

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

(32) a kryty madla (76) posuňte přes šrouby ke

 

 

 

71

 

 

 

sloupku (74).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanka

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

8. Na příčnou tyč (88) nasuňte přihrádku na příslu-

8

 

 

šenství (86). Částečně zasuňte dva zobrazené

86

 

 

 

jazýčky a poté zasuňte další dva jazýčky. Poté

 

Jazýčky

 

 

zcela zasuňte všechny jazýčky. Dejte pozor,

 

 

 

aby se jazýčky nezlomily.

 

 

 

Levou přihrádku na příslušenství (86) upevněte

88

 

 

čtyřmi šrouby #8 x 3/4" (1) k příčné tyči (88).

 

 

 

Nasaďte všechny čtyři šrouby a až poté je

 

 

 

utáhněte. Šrouby neutahujte nadměrně.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

9. Požádejte pomocníka, aby přidržel konzolu (84)

9

 

 

v blízkosti příčné tyče (88).

 

 

 

 

84

Kabel sloupku (72), levý a pravý pulzní vodič

 

 

 

 

 

(70, 71), a zemnící vodič konzoly (89) připojte k

 

 

88

kabelům vycházejícím z konzoly (84). Viz výře-

 

 

zový výkres. Konektory by se měly do sebe

 

 

89

snadno zasunout a zacvaknout. Pokud se tak

 

 

 

nestane, otočte jedním konektorem a zkuste to

 

 

 

znovu. POKUD KONEKTORY NEJSOU

 

 

 

SPRÁVNĚ PŘIPOJENY, KONZOLA SE MŮŽE

 

 

 

PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ POŠKODIT.

 

 

 

Přečnívající kabel zasuňte do konzoly (84).

70

71

 

Kabely

72

 

konzoly

 

 

Kabel konzoly

 

 

 

72

 

 

 

10

 

 

+ 22 hidden pages