NordicTrack NETL819061 Owner's Manual

NordicTrack NETL819061 Owner's Manual

Modelnummer NETL81906.1

Serienummer

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Aandacht: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

 

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en infor-

ie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische

schok of persoonlijk letsel te verminderen.

 

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eige-

12. Loop nooit op de loopband wanneer de elec-

naar zich te ervan te overtuigen dat alle ge-

triciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loop-

bruikers van de loopband voldoende op de

band niet wanneer het electrische snoer of

hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en

stekker beschadigd is. Gebruik de loopband

waarschuwingen.

niet als hij niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN

2. Gebruik de loopband alleen zoals beschreven

OPLOSSEN op pagina 26 als de loopband

niet goed werkt.)

is.

13. Lees de noodstopprocedure grondig door en

3. Plaats de loopband op een vlakke onder-

test de procedure voordat u de loopband ge-

grond met minstens 2,5 m ruimte rondom

bruikt (raadpleeg HOE DE STROOM IN TE

ruimte achter de loopband en 0,5 m ruimte

SHAKELEN op pagina 13).

aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor

14. Start de loopband nooit wanneer u op de

dat de loopband geen luchtopeningen, luch-

troosters blokkeert. Leg een kleed onder de

band staat. Houdt u altijd vast aan de hand-

loopband om de vloer te beschermen.

leuningen wanneer u de loopband gebruikt.

4. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis

15. De loopband kan een hoge snelheid bereiken.

en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de

Stel de snelheid geleidelijk bij om schok-

loopband niet in een garage, op een overdekt

kende versnellingen te voorkomen.

terras of bij water.

16. De pols-sensor is geen medisch instrument.

5. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen

Verschillende factoren zoals beweging van de

gebruikt worden of waar zuurstof wordt toe-

gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de

gevoegd.

metingen beïnvloeden. De pols-sensor is al-

6. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en

leen als hulpmiddel bedoeld voor algemene

hartslag meting.

huisdieren bij de loopband vandaan.

17. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-

7. De loopband kan alleen door mensen die min-

draaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker

der dan 158 kg wegen worden gebruikt.

uit het stopcontact, en druk de aan/uit knop

8. Laat nooit meer dan een persoon op de loop-

in de uit positie wanneer u de loopband niet

gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de

band.

aan/uit knop te vinden.)

9. Draag geschikte kleding wanneer u de loop-

18. Voltooi eerst de montage van de loopband

band gebruikt. Draag geen losse kleding die

voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst.

in de loopband verstrikt kan raken.

(Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOP-

Sportkleding voor mannen en vrouwen aan-

BAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pa-

bevolen. Draag altijd sportschoenen.Gebruik

gina 24.) U moet zeker 20 kg kunnen tillen om

de loopband nooitop blote voeten,op sokken

de loopband te kunnen uitklappen, inklappen

ofop sandalen.

of verplaatsen.

10. Steek de stekker alleen in een geaard stopcon-

19. Verander de hellingstand van de loopband

tact (zie pagina 11). Geen elk ander apparaat

niet door voorwerpen onder de loopband te

moet zich op dezelfde groep bevinden.

plaatsen.

11. Houdt de stekker bij hete oppervlaktes van-

20. Zorg ervoor dat de sluitknop volledig geslo-

daan.

ten is voordat u de loopband inklapt of ver-

 

plaatst.

3

21. Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan zult u een

24. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog

elektronische pieptoon horen als de snelheid

goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

en/of de helling van de loopband verandert.

25. Steek nooit iets in welke opening dan ook.

Luister naar het “piep” geluid en ben er op

voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand

26. GEVAAR: Trek de stekker altijd direct na ge-

van de loopband gaat/gaan veranderen. In

sommige gevallen kan de snelheid en/of hel-

bruik van de loopband uit het stopcontact.

lingstand veranderen voordat de persoonlijke

Eveneens de stekker uit het stopcontact trek-

trainer dat aangeeft.

ken vóór het schoonmaken van de loopband,

22. Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan kunt u de

voor het plegen van onderhoud en voor het

bijregelen zoals beschreven is in deze hand-

snelheidsen hellingsinstellingen handmatig

leiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij

wijzigen door op de snelheidsen hellings-

een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud

toetsen te drukken. Echter, wanneer u een

dan datgene wat vermeld staat in deze hand-

“piep” geluid hoort zullen de snelheid en/of

leiding moet door een technicus uitgevoerd

de helling stand veranderen in de eerstvol-

worden.

gende instellingen van het programma.

27. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge-

23. Verwijder de iFIT-kaarten altijd uit het iFIT-

bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com-

slot als u ze niet gebruikt.

mercieel of voor verhuur.

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefen-

gramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezond-

heidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoon-

lijk letsel of schade door het gebruik van dit Produkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

 

De stickers hier getoond zijn op uw looband ge-

 

plakt. Let erop dat de tekst op de stickers in het

 

Engels is. Zoek naar de stickers in het Nederlands

 

en plak ze over de engelse stickers. Als er een sti-

 

cker onbreekt, of niet leesbaar is, neem dan con-

 

tact op met de winkel waar u dit apparaat hebt ge-

 

kocht (zie laatste pagina van deze handleiding).

 

Plak de stickers op de aangegeven plaatsen.

 

Aandacht: het etiket is niet op ware grootte afge-

 

beeld.

4

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de nieuwe NordicTrack EX 3300 loopband hebt gekozen. De EX 3300 heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de EX 3300 loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt.

Raadpleeg, mocht u nog vragen hebben, de kaft van deze gebruiksaanwijzing. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is NETL81906.1. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding). Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Accessoire Houder

Handleuning

Sluitknop

Pols-sensor

Loopband

Voetkussentje

ACHTERKANT

Bijstelbouten voor de Achterroller

Bedienings-

paneel

Sleutel/Klip

VOORKANT

Aan/Uit Knop

Stroomonder-

breker

Regelbaar Kussen

Loopplatform

RECHTERKANT

5

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft. Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

Tijdens de montage. zult u de meegeleverde inbussleutels , uw eigen kruiskopschroevendraaier

Gebruik de tekeningen hieronder tijdens de montage van de fiets om de kleine onderdelen te herkennen.

Aandacht: sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap voor de montage.

Sterring voor de

Stertussenring van de

Bout van de

Staander (71)–6

Handleuning (90)–6

Handleuning (64)–6

Tussenring (78)–6

3/4” Schroef (4)–2

Bout van de Staander (72)–6

 

 

1. Neem de Linker en Rechter Staanders (73, 74). De Linker Staander heeft twee grote gaten op de aangegeven plaatsen.

Plaats de Rechter Staander (74) naast het Onderstel (48) zoals getoond. Steek de Draad van de Staander (75) in het laagste uiteinde van de Rechter Staander en trek de draad door de staander.

Maak een elastische band vast rond de Draad van de Staander (75) en de Rechter Staander (74) om er voor te zorgen dat de Draad van de Staander niet in de Rechter Staander valt. Verwijder de elastische band niet voor u bij stap 6 komt.

6

1

 

 

 

 

 

48

 

75

 

74

Kleine

 

 

Gaten

 

Band

 

 

Groot Gat

 

 

73

 

Groot Gat

 

 

 

 

 

2. Steek de Rechter Staander (74) in de aangegeven houder op de Basis (83); zorg ervoor dat de Kooibeugels

(76) niet van de Rechter Staander worden losge- maakt (raadpleeg de inzet-tekening). Zorg er ook voor dat de Draad van de Staander (75) niet gekneld raakt. Draai de drie Bouten van de Staander (72) met uw vingers vast samen met drie Tussenringen (78) en drie Sterringen voor de Staander (71) in de Rechter Staander en de houder. Draai de Bouten voor de Staander nog niet strak vast.

Herhaal deze stap voor de Linker Staander (niet getoond). Opgelet: Er is geen draad aan de linkerkant.

3. Maak de Grendel (5) aan de linkerkant van het Onderstel (48) vast met twee 3/4” Schroeven (4).

Met de hulp van een tweede persoon, breng het Onderstel (48) in verticale positie. Zorg ervoor dat het

Onderstel niet voorbij de verticale positie komt. Laat een andere persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 5 is voltooid.

4.Houd het cilinderuiteinde van de Gasveer (88) bij de houder in het midden van het Onderstel (48).

Raadpleeg de twee kleine inzet-tekeningen. Met uw vingernagel of met het uiteinde van een schroevendraaier, druk op het uiteinde van de Veerpen (102) om het van de Gasveer (88) los te maken. Draai dan de Veerpen en trek de pen uit de Schokbreker. Zorg ervoor dat u de

Veerpen niet verliest.

Plaats de Gasveer (88) in de aangegeven positie. Druk het uiteinde van de Gasveer op de kogel van de houder. Bekijk tekening 4a. Steek de Veerpen (102) in de twee aangegeven gaatjes in het uiteinde van de Gasveer (88). Draai dan de Veerpen totdat de pen in de Schokbreker vastklikt. Opmerking: er worden Extra Veerpennen bijgeleverd.

2

 

75

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

71

78

72

 

 

 

 

 

 

 

76

7278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

71

Houder

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

48

 

 

 

 

4

Cilinder

 

102

 

 

 

 

88

48

 

 

 

Houder

 

102

 

102

 

 

 

4a

 

88

 

 

 

 

 

102 Gat

 

 

Houder

 

 

Gat

 

 

7

5.Verwijder de Veerpen (102) van het onderste uiteinde van de Gasveer (88).

Duw het onderste uiteinde van de Gasveer (88) op het bolletje van de houder op de Basis (83). Als het nodig is, draai het Onderstel (48) en de Gasveer om het uiteinde van de Gasveer op dezelfde hoogte als het bolletje op de houder te brengen.

Zie tekening 5a. Steek het uiteinde van de Veerpen (102) in de twee gaatjes aan het uiteinde van de Gasveer (88). Draai de Veerpen totdat de pen op de Gasveer vastklikt. Laat het Onderstel (48) zacht zakken op de grond.

6.Verwijder de elastische band rond de Draad van de Staander (75). Steek de Draad van de Staander door het Tussenstuk van de Handleuning (95). Druk het Tussenstuk van de Handleuning in het bovenste uiteinde van de Rechter Staander (74). Druk een Tussenstuk van de Handleuning in de Linker Staander (73).

Laat twee personen het bedieningspaneelonderstelvasthouden bij de Linker Staander(73) en de Rechter Staander (74). Verbind de Draad van de Staander(75) aan de draad van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat u de connectors goed aansluit (zie de afbeelding). De connectors moeten gemakkelijk naast elkaar schuivenen op hun plaats klikken. Als dit niet het geval is, moet u één connector draaien en het opnieuw proberen.ALS DE

CONNECTORS NIET GOED ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGDRAKEN WANNEER DE STROOM WORDT INGESCHAKELD.

Steek de Draad van de Staander (75) en de draad van het bedieningspaneel in de Rechter Staander (74). Steek dan de houders van het bedieningspaneelonderstel in de Rechter Staander en de Linker Staander (73). Zorg ervoor dat de draden niet beklemd raken.

7.Draai de drie Bouten van de Handleuning (64), met drie Sterringen voor de Handleuning (90), in de Rechter Staander (74) en in het bedieningspaneelonderstel vast. Herhaal deze stappen voor de Linker Staander (73). Als u de zes Bouten van de Handleuning hebt aangedraaid, draai dan eerst de vier voorste Bouten van de Handleuning strak vast voordat u de andere twee Bouten vastdraait.

8

5

 

 

48

 

 

 

88

 

83

102

 

 

 

Houder

 

 

 

5a

 

 

88

 

 

102

 

 

 

 

Houder

6

 

 

 

 

 

Bedienings-

 

 

paneel-

 

 

onderstel

73

 

Draad van het

 

Bedieningspaneel

 

 

 

 

75

95

 

74

 

 

 

 

75

7

 

 

Bedienings-

 

 

paneel-

 

 

onderstel 73

 

64

 

 

 

 

90

64

90

74

8. Druk de Grendelhuls (96) in de Linker Staander (73). Als

8

 

 

 

het nodig is, gebruik een rubberen hamer om de huls he-

 

 

 

 

Knop

 

 

lemaal in de Staander te slaan.

 

 

 

Verwijder de knop van de pen. Zorg ervoor dat de kraag

 

 

 

 

en de veer zich zoals getoond op de pen bevinden.

 

 

 

 

Steek dan de pen in de Grendelhuls (96) en de Linker

 

 

Kraag

 

Staander (73) en maak de knop opnieuw vast aan de

 

 

 

 

 

 

 

pen.

 

96

 

Pen

 

 

Veer 73

 

 

9. Plaats de loopband in de opbergpositie (raadpleeg HOE

9

 

 

 

DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN op pagina 24). Plaats

 

 

 

 

 

 

 

het Onderstel (48) in het midden van de Staanders (73,

 

48

 

 

74). Draai de Bouten van de Staander (72) strak vast

 

 

 

 

 

 

 

in de onderste uiteinden van de Staanders (73, 74).

 

 

 

 

De loopband neerlaten (raadpleeg HOE DE LOOPBAND

 

 

74

 

UIT TE KLAPPEN op pagina 25).

 

73

 

 

 

 

72

 

72

 

 

 

72

 

10. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn vastgedraaid voordat u de loopband gebruikt. Opgelet: Het kan zijn dat er extra onderdelen zijn. Bewaar de meegeleverde inbussleutels op een veilige plaats. De inbusssleutel is voor het bijstellen van de band (zie pagina 27). Plaats een matje onder de loopband om uw vloer te beschermen.

9

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

• Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borstkas-

plaats. Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic

zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthou-

band en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de

den.

flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sen-

• Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zon-

sor. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van

de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voor-

licht, niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan

kant van de sensor.

 

een temperatuur hoger dan 50° C.

 

 

• Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opber-

 

Borstkas-band

gen van de borstkas-sensor niet te veel.

 

• Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek

Flappen

 

 

en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel.

 

Flap

Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische

 

producten. U kunt de borstkas-band met de hand was-

 

 

 

 

sen en dan laten drogen.

Sensor

Sensor Gesp

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOS-

SEN

 

 

De instructies op de volgende paginaʼs leggen uit

Doe vervolgens de

 

hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspa-

 

neel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde

borstkas-sensor om

 

uw borstkas en

 

procedures door wanneer de borstkas-sensor niet

maak het andere

 

goed werkt.

eind van de borst-

 

• Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt

kas-band vast aan

 

de sensor. Mocht

 

zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de

het nodig zijn, stel

 

sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de

dan de lengte van

 

borstkas-sensor niet goed werkt.

de band bij. De

 

• Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor

borstkas-sensor

 

 

contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te

moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen uw

maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer

huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg er-

de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te

voor dat het logo van de sensor naar voren wijst en

transpireren.

rechtop staat.

 

 

 

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en

• Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de

loopband. Voor de goede weergave van de hartslag

zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de

metingen moet de gebruiker zich op minder dan

electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electro-

een armslengte van het bedieningspaneel bevin-

des nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloei-

den.

stof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw

huid.

 

• De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORSTKAS-

een normale hartslag. Problemen met de hartslagme-

ting kunnen een medische oorzaak hebben zoals

SENSOR

 

 

vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppin-

• Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De

gen, of aritmie.

borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de

• De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed wor-

electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De

den door magnetische storingen veroorzaakt door

borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan

hoogspanningsdraden en andere electromagnetische

en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft

bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit

langer dan nodig branden en zodoende zullen de bat-

de oorzaak is.

terijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes

niet goed gedroogd worden.

• De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden

 

 

(siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung).

 

10

 

GEBRUIK EN BIJSTELLEN

DE AL INGESMEERDE LOOPBAND

 

 

Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK:

Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult

u de loopband beschadigen.

 

 

HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN

 

 

De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren

1

 

geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om

Stopcontact van de

 

zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een

 

Loopband

snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. Belangrijk: Als het

 

 

snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fa-

 

 

brikant aanbevolen snoer.

 

 

Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het

 

 

stopcontact van de loopband. Bekijk tekening 2. Steek het snoer in

2

 

een goed geinstalleerd en geaard stopcontact die overeenkomt met

Stopcontact

alle plaatselijke regelingen. Belangrijk: De loopband kan niet op

 

een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut ge-

 

 

bruikt worden.

 

 

GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden. t een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is.

Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.

11

Loading...
+ 25 hidden pages