NordicTrack NETL147080 Owner's Manual

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige referentie.
Sticker met serienummer
VRAGEN?
Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan con­tact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.
www.iconsupport.eu
GEBRUIKSAANWIJZING
OPGELET
Lees alle instructies en voor­zorgsmaatregelen in deze hand­leiding door voordat u dit appa­raat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
M
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
GEDETAILLEERDE TEKENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laatste Pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
Deze tekening geeft aan waar de waarschuwingsti­ckers geplaatst zijn. Als een sticker ontbreekt of on-
leesbaar is, dient u het telefoonnummer op de voorkant van deze handleiding te bellen en te vra­gen om een gratis vervangingssticker. Plak de sti­cker op de aangegeven plaats. Opmerking: De sti-
ckers worden niet op ware grootte weergegeven.
NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in
eze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt om het risico van
d ernstig letsel te verminderen. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit produkt.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bij­zonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eige­naar zich te ervan te overtuigen dat alle ge­bruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals voorgeschreven.
4. Plaats de loopband op een vlakke onder­grond met minstens 2,4 m ruimte achter de loopband en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blok­keert. Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.
5. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stopcon­tact (zie pagina 14). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden. Wanneer u de zekering moet vervangen, plaats dan een ASTA goedgekeurde zekering van het type BS1362 in de zekeringhouder. Er moet een zekering van 13 amp worden gebruikt.
12. Mocht een verlengsnoer nodig zijn, gebruik dan alleen een driedradig 14-graads snoer van 1,5 m of korter.
13. Houdt het snoer en stroompiek-onderdrukker weg van hittebronnen.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elek­triciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loop­band niet wanneer het elektrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Raadpleeg PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 32 wanneer de loopband niet goed werkt.)
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegediend.
7. Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.
8. De loopband kan alleen door mensen die min­der dan 159 kg wegen worden gebruikt.
9. Laat nooit meer dan een persoon op de loop­band.
10. Draag geschikte kleding wanneer u de loop­band gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Sportkleding voor mannen en vrouwen aan­bevolen. Draag altijd sportschoenen. Gebruik
15. Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband ge­bruikt (raadpleeg HET APPARAAT AAN TE ZETTEN op blazijde 16).
16. Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handle­uningen wanneer u de loopband gebruikt.
17. De loopband kan een hoge snelheid bereiken. Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.
18. De polssensors zijn geen medische instru­menten. Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloe­den. De polssensors zijn alleen als hulpmid­del bedoeld voor algemene hartslag meting.
3
9. Laat de loopband nooit zonder toezicht rond-
1
draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de
tekker uit het stopcontact, en zet de Reset/off
s Stroomonderbreker in de Reset-positie wan-
eer u de loopband niet gebruikt. Verwijder al-
n tijd de sleutel en trek de stekker uit het stop-
ontact als u de loopband niet gebruikt.
c
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Raadpleeg MONTAGE op bladzijde 7, en HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAAT­SEN op bladzijde 30). U moet 20 kg veilig kunnen tillen om de loopband hoger of lager te stellen of te verplaatsen.
21. Verander de hellingstand van de loopband
niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.
22. Bij het vouwen of verschuiven van de loop-
band dient u erop te letten dat de opbergver­grendeling het onderstel stevig in de opslag­stand houdt.
23. Controleer regelmatig of alle onderdelen nog
goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.
6. Berg de televisie niet op daar waar de tem-
2
peratuur lager is dan -40° C of hoger is dan
0° C. Gebruik de televisie niet wanneer de
6 temperatuur lager is dan -5° C of hoger is dan
5° C.
3
7. Trek het snoer uit het stopcontact en koppel
2
het kabelsysteem los om de loopband tijdens onweer te beschermen. Dit zal beschadiging door bliksem en schommelingen in de elec­trische spanning voorkomen.
28. Wanneer er een verbinding bestaat met een antenne of kabelsysteem, zorg er dan voor dat de antenne of het kabelsysteem goed geaard is om enige bescherming te bieden tegen stroomschommelingen en pieken in de statische belasting. Uw plaatselijke regelin­gen en voorschriften zullen informatie geven met betrekking tot het aarden van de mast en de steunstructuur, het aarden van de anten­neaansluiting tot een antenne met een elec­trisch ontladingssysteem, de grootte van de geaarde bliksemafleider, de plaatsing van de antenne met een electrisch ontladingssys­teem, het aansluiten op geaarde elektrodes, en de vereisten voor de geaarde elektrode .
24. Steek nooit iets in welke opening van de loopband dan ook.
25.
GEVAAR:Trek de stekker altijd direct
na gebruik van de loopband uit het stopcon­tact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loop­band, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de mo­torkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een tech­nicus uitgevoerd worden.
29. Een buitenantenne zou zich niet in de nabi­jheid moeten bevinden van electriciteits­draden of elektrisch licht, of stroomcircuits, of daar waar deze op dergelijke objecten kan vallen. Wanneer een buitenantenne gein­stalleerd wordt, is grote zorgvuldigheid gebo­den om geen electriciteitsdraden of circuits niet aan te raken, want contact maken kan dodelijk zijn.
30. Verwijder niet de kap of achterkant van de televisie om het risico op een electrische schock te verminderen,. Er bevinden zich geen nuttige onderdelen aan de binnenkant. Raadpleeg een bevoegd technicus.
4
31. Wanneer de loopband of de televisie wordt gerepareerd of een onderhoudsbeurt krijgt vraag dan de technicus de veiligheidsproce­dure uit te voeren om er zeker van te zijn dat het apparaat goed werkt.
• Gebruik een No. 10 AWG (5.3 mm2) kop-
eren, een No. 8 AWG (8.4 mm2) aluminium, een No. 17 AWG (1.0 mm2) stalen of bronzen draad, voorzien van een laagje koper, of een forsere draad dan een geaarde draad.
• Bevestig de antenneaansluiting en geaarde
draaden aan het huis door gebruik te maken van isolatoren die een tussenruimte hebben van 1.22 tot 1.83 m.
Stroomsnoeren
• Maak de antenne met een electrisch ontlad­ingssysteem zo dicht mogelijk aan de an­tenneaansluiting vast waar deze het huis binnengaat.
• Gebruik een doorverbindingsdraad van minstens No. 6 AWG (13.3 mm2) van koper, of van een gelijkwaardig materiaal wanneer een op zichzelf staande geaarde antenne electrode wordt gebruikt. Raadpleeg de plaatselijke regelingen en voorschriften.
Aandacht voor de kabeltelevisie monteur: Raadpleeg de plaatselijke regelingen en voorschriften voor de benodigde aardleiding.
Aardings-
klem
Afstands-
isolators
Huisaansluiting
Huisaansluiting
sapparatuur
Aardingselectrodesystee
m voor de stroomaanslui-
ting (b.v. Metalen water-
buis binnenshuis)
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Aardings-
klemmen
Naar buitenantenne-
aansluiting of loopband
Aardings-
draad
Contact-
jumper
Optionele Antenne-aardingselektrode die 2,44 m in de grond wordt geleid (Als dat vereist is volgens de plaatselijke voorschriften).
Mast
Inkomende
antennedraad
Antenneontlading
seenheid
Aardingsdraad
Aardings-klemmen
5
VOORDAT U BEGINT
Fijn dat u voor de revulotionaire NordicTrack®COM­MERCIAL CT loopband hebt gekozen. De COMMER­CIAL CT loopband biedt een indrukwekkende scala aan mogelijkheden, ontworpen voor een aangenamere en doelfreffendere oefening thuis. En wanneer u niet oefent, dan kan de unieke loopband ingeklapt worden, zodat deze maar de helft van de vloeroppervlakte beslaat van andere loopbanden.
U zult er baat bij hebben door deze handleiding zorgvuldig door te lezen voordat u de loopband ge-
Accessoire Houder
Handleuning
Polssensor
bruikt. Raadpleeg de kaft van deze handleiding mocht u nog vragen hebben nadat u de handleiding hebt doorgelezen. Voordat u met ons contact opneemt, schrijf het productnummer en serienummer even op. De plaats waar u beide stickers kunt vinden wordt op de kaft van de handleiding aangegeven.
Voordat uw verder gaat met lezen, bekijk a.u.b. de vol­gende tekening aandachtig om bekend te raken met de verschillende onderdelen.
Televisie/Bedienings
paneel
Sleutel/Klip
Loopband
Voetkussentje
Bijstelbouten van de Ruststandrol
Reset/off
Stroomonderbreker
Platform van het Kussen
6
MONTAGE
3/8" Sterring
(8)–8
#8 x 3/4" Schroef
(7)–9
3/8” Moer (9)–2
3/8" x 1 1/4" Bout (1)–4
3/8" x 3 3/4" Bout (2)–4
1/4" x 1 1/4" Bout (4)–2
1/4" x 1 3/4" Bout (3)–2
3/8" x 1 3/4" Bout (5)–1
3/8" x 2" Bout (6)–1
et monteren van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek
H en verwijder alle verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd
eeft. Opmerking: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tij-
h
dens het verzenden wat van het smeermiddel aan de bovenkant van de loopplatform of karton terecht is gekomen. Dit is normaal en heeft geen effect op het functioneren van de loopband.Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopplatform bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
Tijdens het monteren hebt u een hexagonale sleutel , een kruiskopschroevendraaier , en en­gelse sleutels nodig .
Bekijk de tekeningen hieronder om u te helpen bij het zoeken naar onderdelen. Het getal tussen haakjes
onder iedere tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN aan het eind van deze handleiding. Het tweede getal geeft het aantal te monteren onderdelen aan. Opmerking: Wanneer u een
onderdeel niet in de zak met onderdelen kunt vinden, bekijk dan het apparaat om te zien of het al gemon­teerd is. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap tijdens het monteren. Extra delen kunnen meegeleverd worden.
1. Zorg dat het stroomsnoer niet op het stop­contact is aangesloten.
Zoek naar de twee kartonnen stellingen. Til, met hulp van een tweede persoon, de voorkant van de loopband op en steek de dwarsstang in de Basis (115) in de gesneden openingen van de karton­nen stellingen zoals aangegeven. Zorg ervoor
dat de kartonnen stellingen ver genoeg uit elkaar staan om de loopband te steunen.
U kunt ernstig letsel oplopen wanneer de loop­band naar voren of achteren beweegt of van de stellingen valt. Een tweede persoon moet de loopband vasthouden tot stap 3 is voltooid om te voorkomen dat de loopband beweegt, kantelt, of valt.
1
7
115
Kartonnen
stellingen
2. Houdt de Rechter Staander (88) bij de Kap van de Rechter Basis (117). Bekijk de inzetteken- ing. Zorg ervoor dat de draadband in de
echter Staander uit het gat steekt zoals
R aangegeven. Maak de draadband goed vast
ond het uiteinde van de Draad van de Staander
r (86). Trek dan aan het andere eind van de draadband totat de Draad van de Staander goed door de Rechter Staander ligt.
Trek de Draad van de Staander (86) voorzichtig naar boven terwijl u de Rechter Staander (88) op de Basis (115) in de Kap van de Rechter Basis (117) plaatst. Zorg ervoor dat de Draad
van de Staander niet bekneld raakt.
Maak de Rechter Staander (88) vast aan de Basis (115) met twee 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) en twee 3/8" Sterringen (8); draai de Bouten nog niet te vast. Opmerking: Het kan zijn dat u de bovenkant van de Rechter Staander wat naar voren moet kantelen en de onderkant wat moet draaien terwijl u de Bouten in de Rechter Staander draait.
2
86
88
88
117
Draadband
oor de
v
bedrading
115
8
Draadband
86
voor de
bedrading
3. Houdt de Linker Staander (85) bij de Kap van de Linker Basis (118) vast. Bekijk de inzetteken- ing. Zorg ervoor dat de draadband in de Linker Staander uit het gat steekt zoals aangegeven. Maak de draadband goed vast rond het uiteinde van de 50" TV Kabel (81) en de 50" A/V Draad (80).
Trek aan het andere eind van de draadband tot­dat de 50" TV Kabel (81) en de 50" A/V Draad (80) volledig rond de Linker Staander liggen (85). Plaats de Linker Staander op de Basis (115) in de Kap van de Linker Basis (118).
Maak de Linker Staander (85) vast aan de Basis (115) met twee 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) en twee 3/8" Sterringen (8); draai de Bouten nog niet te vast. Opmerking: Het kan zijn dat u de bovenkant van de Linker Staander wat naar voren moet kantelen en de onderkant wat moet draaien terwijl u de Bouten in de Linker Staander draait.
3
Draadband
voor de
bedrading
80
2
81
85
85
80
Draadband
voor de
bedrading
115
118
81
8
2
Til, met hulp van een tweede persoon, de loop­band van de kartonnen stellingen. De stellingen worden in stap 9 gebruikt.
Kartonnen
stellingen
8
4. Laat een tweede persoon de handleuning bij de Staander (85, 88) vasthouden.
luit de 50" A/V Draad (80) aan op de 25" A/V
S Draad (107) en de 50" TV Kabel (81) op de 25"
V Kabel (108).
T
Sluit de Draad van de Staander (86) aan op de 25" Draadharnas (103). Bekijk de inzetteken-
ing. De connectors moeten gemakkelijk op elkaar schuiven en op hun plaats klikken. Als
dit niet gebeurt, draai dan een van de aansluitin­gen en probeer het opnieuw. ALS DE CONNEC-
TORS NIET GOED ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN WANNEER DE STROOM WORDT IN­GESCHAKELD.
Verwijder de draadband uit de Draad van de Staander (86). Verwijder de draadband van de 50" TV Kabel (81) en van de 50" A/V Draad (80).
4
1
8
Draadb-
and voor
de
bedrad-
ing
1
103
08
80
86
107
85
Draadband
voor de
bedrading
Handleuning
103
86
88
5. Steek de draden in de Staanders (85, 88) terwijl u de handleuning op de Staanders plaatst. Zorg
ervoor dat de draden niet bekneld raken.
Maak de handleuning vast met vier 3/8" x 1 1/4" Bouten (1) en vier 3/8" Sterringen (8). Draai de Bouten goed vast.
5
Handleuning
8
8
1
85
1
8
8
1
88
1
9
6. Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte opervlakte zodat het bedien­ingspaneel niet bekrast wordt. Schuif de drie
lapjes van de Accent van het Bedieningspaneel
f (102) in het Bedieningspaneel.
6
Tab
Gleuf
102
Druk op de uiteinden van het Accent van het Bedieningspaneel (102) totdat ze in de gleuven van het bedieningspaneel klikken.
7. Laat de tweede persoon het bedieningspaneel bij de handleuning vasthouden. Sluit de 25" A/V Draad (107) en de 25" TV Kabel (108) aan op de kabels die uit het bedieningspaneel steken.
Sluit de 25" Draadharnas (103) aan op de draad die uit het bedieningspaneel steekt. Bekijk de
inzettekening. De connectors moeten gemakkelijk op elkaar schuiven en op hun plaats klikken. Als dit niet gebeurt, draai dan
een van de aansluitingen en probeer het op­nieuw. ALS DE CONNECTORS NIET GOED
ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIEN­INGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN WAN­NEER DE STROOM INGESCHAKELD WORDT.
Sluit de twee Geaarde Draden van het Bedieningspaneel (96) aan op de twee geaarde draden die uit het bedieningspaneel steken.
7
Kabels
108 107
Handleuning
Bedieningspaneel
Geaarde
Draden
96
Gat
Tab
Gleuf
Bedieningspaneel
Draad
103
Plaats het bedieningspaneel op de handleuning. Mocht het nodig zijn, verplaats de draden totdat het bedieningspaneel plat op de handleuning zit.
Zorg ervoor dat de draden niet bekneld raken. Opmerking: U zult stap 8 niet kunnen
voltooien wanneer het bedieningspaneel niet plat op de handleuning zit.
Draad
103
10
8. Maak het Bedieningspaneel aan de handleuning vast met negen #8 x 3/4" Schroeven (7). Draai
de negen Schroeven wat aan voor ze goed
ast te draaien.
v
8
7
Bedieningspaneel
7
Handleuning
7
9. Zoek naar de twee kartonnen stellingen uit stap
1. Til, met hulp van een tweede persoon, de voorkant van de loopband op en steek de dwarsstang in de Basis (115) in de gesneden openingen in de kartonnen stellingen zoals aangegeven. Laat de tweede persoon de
loopband vasthouden zodat deze niet naar voren of naar achteren schuift.
Draai de vier 3/8" x 3 3/4" Bouten (2) goed vast.
Neem, met hulp van een tweede persoon, de loopband van de kartonnen stellingen.
10. Til het Onderstel (61) rechtop. Laat een tweede
persoon het Onderstel vasthouden totdat stap 11 voltooid is.
Schuif de Dwarsstang van het Onderstel (39) in de beugels van het Onderstel (61) zoals aangegeven. Maak het Onderstel van de Dwarsstang vast met twee 1/4" x 1 3/4" Bouten (3) en twee 1/4" x 1 1/4" Bouten (4) zoals getoond.
9
10
2
115
2
3
39
Kartonnen stellingen
61
3
11
4
4
11. Richt de Opbergvergrendeling (78) zo dat de grote cylinder en de Vergrendelingsknop (77) zich in de afgebeelde posities bevinden.
11
Verwijder de riem van het bovenste uiteinde van de Opbergvergrendeling (78). Maak het boven­ste eind van de Opbergvergrendeling vast aan
e beugel van de Dwarsstang van het Onderstel
d (39) met een 3/8" x 1 3/4" Bout (5) en een 3/8" Moer (9).
Verwijder de riem van het onderste uiteinde van de Opbergvergrendeling (78). Houd de gaten in het Kapje van de Vergrendeling (79) in gelijke lijn met de gaten in de Opbergvergrendeling.
Zorg dat u het kapje van de Vergrendeling binnen de Opbergvergrendeling houdt.
Bevestig de opbergvergrendeling aan de beugel op de Basis (115) met een 3/8" x 2" Bout (6) en een 3/8" Moer (9). Opmerking: Het kan nodig zijn om het Onderstel heen en weer te schuiven om de Opbergvergrendeling in lijn te brengen met de beugel.
Breng het Onderstel (61) naar beneden (zie DE LOOPBAND OMLAAG BRENGEN VOOR GE­BRUIK op pagina 31).
12. Noteer de plaats van de 75 ohm klemspanning en de audio/video input jack op de loopband. Om de televisie te kunnen gebruiken moet een an­tenne of kabel aan de 75 ohm klemspanning aangesloten worden of de 96" A/V Draad (101) moet in de audio/video input jack aangesloten worden (raadpleeg bladzijde 13).
12
77
39
9
115
5
78
Grote Beugel
9
79
6
Audio/
Video
Input
Jack
75 Ohm
Klemspanning
101
13. Zorg ervoor dat de Linker Accessoirehouder (90) en de Rechter Accessoirehouder (100) goed in het bedieningspaneel zitten.
14. Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Bewaar de hexgonale sleutel op een veilige plaats; een van de hexagonale sleutels wordt gebruikt om de loopband bij te stellen (raad­pleeg bladzijden 33 en 34). Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.
13
Bedieningspaneel
90
100
126113
Voordat u de televisie kunt gebruiken moet u een antenne of een 75 ohm CATV kabel aan de 75 ohm klemspanning of de 96" A/V Draad in de audio/video input jacks aansluiten. Opmerking: Gebruik een CATV
kabel om een externe bron zoals een kabeldoos, satelliet TV doos, video, of analoge kabel aan te sluiten. Geen
ATV kabel, antenne, of adaptor is meegeleverd.
C
HOE EEN ANTENNE AAN TE SLUITEN
laats een VHF bin-
P nenantenne of een VHF/UHF buitenan­tenne op de gewen­ste plek. Buitenantennes worden beïnvloed door het weer en kunnen een slechter signaal hebben. Bekijk de buitenantenne en de antenneaansluit­ing voordat u de an­tenne aansluit.
75 Ohm CATV Kabel
1. Sluit de 75 ohm CATV kabel van de antenne aan op de 75 ohm klemspan­ning bij het snoer op het onderstel van de loopband.
300 Ohm Plate Draad
VHF
Binnenan
tenne
75 Ohm CATV Kabel
75 Ohm Klemspanning
Buitenantenne
VHF/UHF
Combinatie
HOE EEN EXTERNE BRON AAN TE SLUITEN DOOR GEBRUIK VAN EEN CATV KABEL
1. Sluit een uiteinde van een 75 ohm CATV kabel aan op de 75 ohm CATV output plug van uw externe bron.
2. Steek het snoer in uw externe bron. Raadpleeg de handleiding van uw externe bron voor aardleiding instructies.
3. Sluit 75 ohm CATV kabel aan op de 75 ohm klemspanning bij het snoer op het onderstel van de loopband. Bekijk de tekening links.
HOE EEN VIDEO- OF DVD-SPELER AAN TE SLUITEN MET EEN 96" A/V DRAAD
1. Sluit het driedradig uiteind van de 96" A/V Draad (101) aan op uw video- of dvd­speler
2. Steek het snoer van uw video- of DVD-speler in het stopcontact. Raadpleeg de handleiding van uw video- of DVD-speler voor aardleiding instructies.
101
1. Sluit de 300 Ohm platte draad van de antenne aan op een 300 Ohm tot 75 Ohm adapter.
2. Druk de 300 ohm to
75 ohm adapter op de 75 ohm klemspanning bij het snoer op het onders­tel van de loopband.
Schroevendraaier
300 Ohm
Platte
Draad
300 to 75
Ohm Adapter
300 to 75 Ohm Adapter
75 Ohm
Klemspanning
3. Sluit de 96" A/V Draad (101) aan op de audio/video input plug bij het snoer van het onders­tel van de loopband.
GEBRUIK EN BIJSTELLEN
E AL INGESMEERDE LOOPBAND
D
Uw loopband is voorzien van een band die al met een hoogwaardig smeermiddel is behandeld. BELANGRIJK: Behandel de band of het loopplatform nooit met silicone spray of enig ander middel. Als uw dat doet zult
de loopband beschadigen.
u
HOE DE STEKKER IN STOPCONTACT TE STEKEN
De stekker moet geaard zijn. Mocht het niet goed functioneren
geeft de aarding de laagste weerstandspad voor de electriciteit om zodoende het risico van electrische schok te verminderen. Een snoer en geaarde stekker zijn bijgeleverd. BELANGRIJK: Als het
snoer beschadigd is moet u het vervangen met een door de fa­brikant aanbevolen snoer.
Bekijk tekening 1. Steek het aangegeven eind van het snoer in het stopcontact van de loopband.
Bekijk tekening 2. Steek het snoer in een goed geinstalleerd en ge­aard stopcontact die overeenkomt met alle plaatselijke regelingen.
BELANGRIJK: De loopband kan niet op een stopcontact met onderbreker van de grondfout circut gebruikt worden.
1
2
Stopcontact van de
Loopband
Stopcontact
GEVAAR: Een verkeerd stopcontact (zonder aarde) kan tot een electrische schok leiden.
Laat een elektricien de aarding nakijken als u niet zeker van bent dat het stopcontact goed geaard is. Knoei niet aan de stekker van het apparaat. Laat een elektricien een nieuwe stekker monteren als de stekker niet in het stopcontact past.
14
Loading...
+ 30 hidden pages