NordicTrack NETL107130 Owner's Manual

NordicTrack NETL107130 Owner's Manual

Модел № NETL10713.0

 

Сериен №

РЪКОВОДСТВО

мястото по-горе за справка.

Запишете серийния номер на

 

Сериен

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

номер

 

самоза-

 

лепващ

 

се етикет

 

КЛИЕНТСКО

 

ОБСЛУЖВАНЕ

 

За въпроси, липсващи части

 

или повредени части, моля

 

вижте приложената страница,

 

озаглавена DECATHLON

 

CUSTOМER SERVICE

 

INFORМATION, или се свържете

 

с магазина, от който сте закупили

 

този продукт.

 

Уебсайт:

 

www.iconsupport.eu

 

ВНИМАНИЕ

 

Прочетете всички предпазни

 

мерки и указания в това

 

ръководство, преди да

 

използвате оборудването.

 

Запазете това ръководство за

www.iconeurope.com

бъдещи справки.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СЕ ЕТИКЕТИ . . . . . . . . . . . . . .

.

 

. .

     

2

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ . . . . . . . .

. . . . .

.

. .

.              

 

 

   

     

.3

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

. . . .

. . . . . . .

.5

СХЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИТЕ . .

. . . . .

.

.

. . . . . . . .  

 

 

   

       

6

СГЛОБЯВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . .

. .                            

.

.

. . . .

. . . . . . .

.7

ПОСТАВЯН НА ГЪРДИТЕ МОНИТОР ЗА СЪРДЕЧЕН РИТЪМ . . . . . . . . . . .

. .

. .

. .

17

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕГУЛИРАНЕ . . . . . .

. . . . .

.

. .

. . .          

             

18

КАК ДА СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА ПЪТЕЧКА. .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

. . . .

. . . . . . .

27

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

. . . .

. . . . . . .

28

НАСОКИ ЗА ТРЕНИРОВКИТЕ. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

. . . .

. . . . . . .

31

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ.. . . . . . . . . . .

. . . . .

.                    

       

. . . . . .

34

АКСОНОМЕТРИЧЕН ЧЕРТЕЖ. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

.

. . . .

. . . . . .

36

ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

.

Задна корица

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ . . . . . .

. . . . .

.

.

. . . .          

  Задна корица

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИТЕ СЕ ЕТИКЕТИ

Предупредителният се етикети, показан тук са включен в комплекта на този продукт. Поставете предупредителния се етикети върху предупреждението, написано на английски на указаното местоположениея. На тази фигура са показани местоположенията

на предупредителния самозалепващ се етикети. Ако някой само залепващ се етикет

липсва или е нечетлив, вижте предната корица на това ръководство и поискайте безплатен етикет, за да го замените.

Поставете лепенката на показаното място.

Забележка: Се етикети може да не е показан в действителен размер.

NORDICTRACK е регистрирана търговска марка на ICON IP, Inc.

2

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:За да намалите риска от изгаряне, токов удар или физическо нараняване, прочетете всички важни предпазни мерки и указания в това ръководство и всички предупреждения върху бягащата пътечка, преди да я използвате.

ICON не поема отговорност за физическо нараняване или повреда на имущество, възникнала поради или чрез употребата на този продукт.

1. Собственикът носи отговорност и трябва

10. В никакъв случай не позволявайте

да се увери, че всички потребители

бягащата пътечка да се използва от

на тази бягаща пътечка са подходящо

повече от едно лице едновременно.

информирани за всички предупреждения

11. При използване на бягащата пътечка

и предпазни мерки.

2. Преди да започнете програма за

носете подходящи тренировъчни

екипи. Не носете широки дрехи, които

тренировки, се посъветвайте с вашия

могат да се захванат от бягащата

лекар. Това е особено важно за лица на

пътечка. Препоръчва се използване на

възраст над 35 г. или такива, които имат

тренировъчни екипи за фитнес, както

проблеми със здравето.

за мъже, така и за жени. Винаги носете

3. Използвайте бягащата пътечка само

спортни обувки. В никакъв случай не

използвайте бягащата пътечка с боси

съгласно описанието в това ръководство.

крака, по чорапи или със сандали.

4. Тази бягаща пътечка е предназначена за

12. Свържете захранващия кабел (вижте

използване само в домашни условия. Не

стр. 18) към заземена електрическа

я използвайте за търговски цели или в

инсталация. Не свързвайте друг уред към

институции и не я давайте под наем.

същата електрическата верига.

5. Съхранявайте бягащата пътечка на

13. Ако се наложи да използвате

закрито далече от влага и прах. Не

разклонител, използвайте само

поставяйте бягащата пътечка в гараж или

3-проводен кабел, калибър 14 (1 мм2), не

покрит вътрешен двор или в близост до

по-дълъг от 1,5 м.

вода.

14. Дръжте захранващия кабел далеч от

6. Поставете бягащата пътечка върху равна

горещи повърхности.

повърхност, като оставите свободно

15. В никакъв случай не местете подвижната

място от поне 2,4 м отзад и по 0,6 м от

всяка страна. Не поставяйте бягащата

лента, когато захранването е изключено.

пътечка върху повърхност, която блокира

Не използвайте бягащата пътечка, ако

отворите за въздух. За да предпазите

захранващият кабел или щепселът

пода или килима от повреда, поставете

са повредени, или ако тя не работи

подходяща подложка под бягащата

правилно. (Вижте ОТСТРАНЯВАНЕ НА

пътечка.

НЕИЗПРАВНОСТИ на стр. 28, ако бягащата

7. Не използвайте бягащата пътечка на

пътечка не работи правилно.)

16. Прочетете, разберете и изпробвайте

места, на които се използват аерозолни

продукти, или се подава кислород.

процедурата за аварийно спиране, преди

8. Винаги пазете децата под 12 години и

да използвате бягащата пътечка (вижте

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО на

домашните животни далеч от бягащата

стр. 20).

пътечка.

17. В никакъв случай не включвайте

9. Бягащата пътечка трябва да се използва

бягащата пътечка, когато стоите върху

само от лица с тегло, равно на или

подвижната лента. При използване на

по-малко от 150 кг.

бягащата пътечка винаги се дръжте за

 

дръжките.

3

18. Бягащата пътечка може да развива

22. При сгъване или местене на пътечката за

високи скорости. Регулирайте скоростта

бягане се уверете,че фиксаторът за съх-

на малки стъпки, за да избегнете резките

ранение придържа рамата безопасно в

й промени.

положение за съхранение.

19. Мониторът за пулс не е медицинско

23. В никакъв случай не пъхайте предмети в

устройство. Върху точността на

отвора на бягащата пътечка.

отчитането на сърдечния ритъм може

24. Редовно проверявайте и затягайте всички

да повлияят различни фактори,

включително движението на потребителя.

части на бягащата пътечка.

Предназначението на монитора за

25. ОПАСНОСТ:Винаги изключвайте

измерване на пулса е да подпомага

определянето на тенденциите в

захранващия кабел веднага след

сърдечния ритъм при тренировките по

използване, преди почистване на

принцип.

бягащата пътечка и преди извършване на

20. В никакъв случай не оставяйте бягащата

процедурите за поддръжка и регулиране,

описани в това ръководство. В никакъв

пътечка без надзор, когато тя работи.

случай не сваляйте капака на двигателя,

Винаги махайте ключа, натискайте

освен ако не сте инструктирани за това

превключвателя на захранването в

от упълномощен сервизен представител.

положение "изключено" (вж. рисунката на

Обслужването извън описаните в това

стр. 5 за местоположението на ключа на

ръководство процедури трябва да бъде

захранването), и изваждайте захранващия

извършвано само от упълномощен

кабел, когато пътечката за бягане не се

сервизен представител.

използва.

26. Твърде тежките тренировки може да

21. Не се опитвайте да местите пътечката

доведат до сериозно нараняване или

за бягане, докато не е напълно сглобена.

смърт. Ако Ви прилошее или изпитате

(Вж. СГЛОБЯВАНЕ на стр. 7, и КАК ДА

болка по време на тренировка, спрете

СГЪНЕТЕ И ПРЕМЕСТИТЕ БЯГАЩАТА

веднага и се успокойте.

ПЪТЕЧКА на стр. 27.) Трябва да сте спо-

 

собни да повдигнете безопасно 20 кг, за

 

да преместите пътечката за бягане.

 

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

4

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

 

Благодарим Ви, че избрахте новата бягаща

корица. За да ни помогнете да Ви съдействаме,

пътечка NORDICTRACK® Т 11.5. Бягащата пътечка

моля, запишете си номера на модела на продукта

T 11.5 предлага забележителен избор от функции,

и серийния номер, преди да се свържете с нас.

предназначени да направят тренировките ви у

Номерът на модела и местоположението на

дома по-ефективни и по-приятни.

лепенката със серийния номер са посочени на

Полезно е да прочетете внимателно това

предната корица на това ръководство.

Преди да продължите да четете по-нататък, моля,

ръководство, преди да използвате бягащата

пътечка. Ако имате въпроси, след като прочетете

прегледайте чертежа по-долу и се запознайте

ръководството, моля, погледнете предната му

добре с обозначените части.

Дължина:

188 cм

Конзола

Ширина:

91 cм

 

 

 

Тава за аксесоари

Дръжка

 

Монитор за

 

сърдечния ритъм

 

 

 

 

Ключ/щипка

 

 

Капак на двигателя

Подвижна лента

Превключвател

на захранването

Зона за почивка

 

на краката

 

 

 

 

Колело

 

 

Възглавничка на платформата

Винтове за регулиране на

 

направляващата ролка

 

 

 

5

СХЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЧАСТИТЕ

Използвайте чертежите по-долу, за да идентифицирате малките части, използвани за монтаж. Числото в

скоби под всеки чертеж е номерът на частта от Списъка с частите в края на това ръководство. Числото

след номера на частта е количеството, използвано за монтажа. Забележка: Ако някоя част липсва в

комплекта, проверете дали не е предварително монтирана. В комплекта може да са включени и

допълнителни части.

 

 

 

Шайба-

Шайба-

Шайба-звезда

Гайка М8

Гайка 3/8"

звезда #10

звезда 5/16"

3/8" (5)–6

(88)–2

(3)–2

(9)–4

(8)–10

 

 

 

Винт

#8 x 1/2"

Винт #10 x 3/4"

Винт 5/16" x 5/8"

Винт 5/16" x 1"

(13)–18

(7)–4

(10)–4

(84)–4

Винт с кръгла глава

Болт М8 x 45мм

Винт 1/4" x 1 3/4"

5/16" x 1" (92)–2

(12)–1

 

(30)–2

Болт М8 x 50мм (104)–1

Болт 3/8" x 2 1/2" (2)–2

 

 

Винт 3/8" x 4" (4)–6

 

6

СГЛОБЯВАНЕ

За сглобяването са необходими двама души.

Поставете всички части на свободно място и отстранете опаковъчните материали.

Не изхвърляйте опаковъчните материали, докато не приключите с всички стъпки от сглобяването.

След доставянето, може да има масло на външната част на пътечката за бягане. Това е нормално. Ако има масло на пътечката за бягане, избършете го с мека кърпа и мек, неабразивен почистващ препарат.

Левите части са маркирани с „L“ или „Left,“ а десните с „R“ или „Right.“

За да определите малките части, вижте стр. 6.

За сглобяването са необходими следните инструменти:

включените шестограмни ключове

един регулируем гаечен ключ

една кръстата отвертка

ножици

островърхи клещи

За да избегнете повреждане на частите, не използвайте механизирани инструменти.

1. Посетете www.iconsupport.eu на вашия

 

 

 

 

 

 

 

1

 

компютър и регистрирайте продукта.

 

 

 

 

 

активира вашата гаранция

спестява времето ви, ако се наложи да се свържете с Клиентско Обслужване

позволява ни да ви уведомим за актуализации и предложения

Забележка: Ако нямате достъп до интернет, обадете се на Клиентско Обслужване (вижте предната корица на това ръководство), за да регистрирате вашия продукт.

7

2. Уверете се, че захранващият кабел е

 

 

 

 

 

 

 

2

 

изключен.

 

 

 

 

 

Намерете кабела на стойката (70) увит около предната част на основата (80). Срежете пластмасовата скоба, държаща кабела на стойката. Прекарайте кабела на стойката през посочения отвор.

Натиснете капачето на основата (77) към всяка страна на основата (80).

Вижте чертежа в карето. Срежете

пластмасовата скоба близо до кабела на стойката (70). Бъдете внимателни, да не

повредите кабела на стойката.

 

80

 

 

 

Разрез

70

Връзка

 

 

Отвор

Разрез

 

77

 

 

 

70

 

 

 

3. Определете лявата стойка (75). Помолете

3

 

 

втори човек да държи лявата стойка в

 

75

 

 

близост до основата (80).

 

 

 

 

Кабелна

Вижте чертежа в карето. Завържете здраво

 

70

 

връзка

кабелната връзка в лявата стойка (75) около

 

 

 

края на кабела на стойката (70). След това

 

Кабелна

 

вкарайте кабела на стойката в долния край

 

70

на лявата стойка, като издърпвате дру-

 

връзка

гия край на кабелната връзка нагоре през

 

 

 

лявата стойка.

 

75

 

 

 

 

 

 

80

 

 

8

 

 

4. С помощта на втори човек задръжте лявата

4

 

стойка (75) към основата (80). Внимавайте

 

да не прищипете кабелите.

 

 

Частично стегнете три винта 3/8" х 4" (4) с

 

 

три шайби-звезди 3/8" (5) към лявата стойка

 

 

(75) и към основата (80); не затягайте още

 

75

напълно винтовете.

 

 

 

Закрепете дясната стойка (не е показана)

 

 

по същия начин. Забележка: От дясната

 

 

страна няма кабели.

 

 

 

 

5

 

4

Кабели

 

 

 

 

80

5. Намерете капака на лявата основа (73) и

5

 

капака на дясната основа (74). Плъзнете

 

 

 

левия капак на основата в самата лява

 

76

стойка (75). Плъзнете десния капак на

 

основата в самата дясна стойка (76). Не

 

103

натискайте все още капаците на основите

 

на мястото им.

 

75

Намерете капака на лявата стойка (107) и

 

 

капака на дясната стойка (103). Плъзнете

107

74

капака на лявата стойка в самата лява

 

 

стойка (75). Плъзнете капака на дясната

 

 

стойка в самата дясна стойка (76).

 

 

 

73

 

 

9

 

6. Намерете лявата дръжка (71) и я задръжте

6

близо до лявата стойка (75). Прекарайте

 

кабела на стойката (70) през скобата

70

от долната страна на лявата дръжка.

Издърпайте кабела на стойката през края

 

на лявата дръжка.

71

 

 

75

7. Закрепете лявата дръжка (71) към лявата

7

 

 

 

стойка (75) с два винта 5/16" x 1" (84), три

 

92

A

 

 

шайби-звезди 5/16" (8), и винт с кръгла

 

 

 

глава 5/16" x 1" (92). Все още не затягайте

 

 

 

72

болтовете.

 

 

8

 

Закрепете дясната дръжка (72) по същия

 

 

 

 

84

84

 

начин.

8

 

 

 

Извадете и изхвърлете четирите посочени

 

71

 

 

винта (А).

92

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

75

 

 

 

10

8.Поставете блока на конзолата с лицето надолу върху мека повърхност, за да избегнете надраскването му. Извадете и изхвърлете двата посочени винта (B). След това повдигнете напречната опора (31).

9.ВАЖНО: За да предотвратите увреждане на напречната опора (31), не използвайте електрически инструменти и не затягайте прекалено винтовете #10 x 3/4" (7).

Ориентирайте напречната опора (31), както

епоказано. Прикрепете напречната опора към дръжките (71, 72) с четири винта #10 x 3/4" (7) и четири шайби-звезди #10 (9) както

епоказано. Завивайте едновременно и

четирите винта и след това ги затегнете.

Затегнете четирите винта 5/16" x 1" (84) и двата винта с кръгла глава 5/16" x 1" (92).

8

Блок на

B

конзолата

 

B

31

 

9

7

 

9

31

72

7

 

9

 

71

 

11

10.

С помощта на втори човек задръжте блока

10

 

 

 

 

 

 

на конзолата близо до лявата дръжка (71).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете кабела на стойката (70) към

 

 

 

 

Блок на

 

кабела на конзолата. Вижте чертежа в

 

 

 

 

 

карето. Конекторите трябва да се плъзгат

 

 

 

 

конзолата

 

заедно лесно и да щракнат на мястото си.

 

 

 

 

 

 

 

Ако това не стане, завъртете единия конек-

 

 

 

 

 

 

 

тор и опитайте отново. Ако НЕ СВЪРЖЕТЕ

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕКТОРИТЕ правилно, конзолата

 

 

 

 

 

 

 

може да се повреди, когато вклю-

 

 

 

 

 

 

 

чите захранването. Свалете кабелната

 

 

 

Кабел на

 

 

 

връзка от кабела за стойката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конзолата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабел на

 

 

70

 

 

 

 

конзолата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабел

 

 

 

 

70

 

 

Връзка

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Поставете блока на конзолата върху лявата

11

 

 

 

 

 

 

(71) и дясната дръжка (72). Внимавайте

 

 

 

Блок на

 

 

да не прищипете кабелите. Поставете

 

 

 

 

конзолата

 

остатъка от кабела за стойката (не е

 

 

 

 

 

 

 

показано) в лявата дръжка.

 

 

 

 

 

 

 

Закрепете блока на конзолата с шест винта

 

 

 

 

 

71

 

#8 x 1/2" (13), четири винта 5/16" x 5/8" (10)

8

72

 

 

8

 

и четири шайби-звезди 5/16" (8). Завивайте

 

 

 

 

едновременно и десетте винта и след

 

 

 

 

 

 

 

това ги затегнете.

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

13

13

13

13

 

 

 

 

 

12

Loading...
+ 28 hidden pages