NordicTrack NETL198100 Owner's Manual

0 (0)
NordicTrack NETL198100 Owner's Manual

Model č. NETL19810.0

Sériové číslo

Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

Štítek se sériovým číslem

MÁTE OTÁZKY?

V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakoupili.

Navštivte naše internetové stránky: www.iconsupport.eu

POZOR

Před používáním tohoto zařízení si prostudujte veškerá bezpeč nostní opatření a pokyny uve dené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

www.iconeurope.com

OBSAH

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 HRUDNÍ MONITOR SRDEČNÍHO TEPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PROVOZ A NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 POKYNY PRO CVIČENÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ROZLOŽENÝ VÝKRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadní Strana INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadní Strana

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU

Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí

tohoto výrobku. Varovné stítky je nutné prilepit

nad varovné nápisy v anglictine na uvedených

místech. Na tomto výkrese jsou uvedena umístění

výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je

nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední

straně této příručky a zdarma požádejte o

náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené

místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve

skutečné velikosti.

NORDICTRACK je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.

2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ:Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trenažéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.

1.Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.

2.Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních.

3.Běžecký trenažér používejte pouze k popsa nému účelu.

4.Běžecký trenažér používejte v interiéru v su chém a bezprašném prostředí. Trenažér ne umisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody.

5.Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trena žérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký tre nažér neumisťujte na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér.

6.Trenažér nepoužívejte v místě používání aero solových produktů nebo podávání kyslíku.

7.Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru.

8.Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 159 kg.

9.Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou časně používala více než jedna osoba.

10.Při používání trenažéru noste vhodný cvi čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i

ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na běžecký trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.

11.Při zapojování síťový kabel (viz strana 14) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.

12.Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a délce max. 1,5 m.

13.Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.

14.Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepou žívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér ne funguje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 28.)

15.Před používáním trenažéru řádně prostudujte a vyzkoušejte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 16).

16.Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání tre nažéru se vždy držte madel.

17.Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst cích, aby se zamezilo náhlým skokům.

18.Monitor srdečního tepu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživa tele. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence.

3

19.Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud se běžecký trenažér ne používá, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a přepněte vypínač do polohy vypnuto. (Poloha vypínače je uvedena na výkrese na straně 5.)

20.Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat, snižovat ani přesouvat, pokud není řádně se stavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SLOŽENÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 27.) Pro zvedání, spouštění nebo přemisťování trenažéru mu

síte být schopni bezpečně zvednout 20 kg.

21.Sklon trenažéru neměňte umísťováním před mětů pod trenažér.

22.Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části běžeckého trenažéru.

23.Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy ne vkládejte ani nevhazujte žádné předměty.

24.NEBEZPEČÍ:Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.

25.Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Pokud během cvičení pocítíte slabost nebo bolest, ihned cvičení přerušte a odpočiňte si.

TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE

4

PŘÍPRAVA

 

Děkujeme vám, že jste si vybral(a) revoluční běžecký

vám po přečtení této příručky bude něco nejasné,

trenažér NORDICTRACK® T19.0. Běžecký trenažér

podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás

T19.0 nabízí řadu působivých funkcí určených ke

budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší

zefektivnění a zpříjemnění domácího cvičení. Pokud

pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo

necvičíte, unikátní běžecký trenažér lze složit na po-

modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uve-

třebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší

deno na přední straně této příručky.

než u jiných běžeckých trenažérů.

Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte

Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast

si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s

ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud

označenými díly.

Délka:

198 cm

Konzolav

Šířka:

99 cm

Stojan na knihu

 

 

 

 

Odkládací přihrádka

Madlo

 

Klíč/spona

Snímač pulsu

 

 

 

Vypínač

Běžecký pás

 

Kolejnice pro chodidlo

 

 

 

Nastavitelné pérování

 

 

plošina

Seřizovací šrouby

 

napínací kladky

 

 

 

5

MONTÁŽ

 

 

 

 

K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové

materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého

pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může

vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna

funkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete

měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.

 

K montáži jsou zapotřebí imbusové klíče

, které jsou součástí dodávky, a dále křížový

šroubovák

a francouzský klíč

 

.

 

Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu

ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:

Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed

nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů.

Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

 

Pojistná matice

Hvězdicová podložka

Samořezný šroub

Šroub 3/4 x 1 1/4"

3/8" (7)–2

3/8" (6)–10

#8 x 3/4" (24)–4

(2)–6

Šroub 3/8" x 1 3/4" (3)–1

 

Šroub 3/8" x 2" (4)–1

 

Šroub 3/8" x 3 3/4" (5)–4

 

6

1.Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.

S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední části trenažéru a příčku na základně (103) nasaďte do výřezu v kartónovém podstavci dle ilustrace. Druhá osoba musí trenažér držet až do montážního kroku 3, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo vzad.

UPOZORNĚNÍ:Pokud

se trenažér posune dopředu nebo dozadu a spadne z kartónového pod stavce, může dojít k vážnému zranění. Aby nedošlo k posunutí, převrácení nebo pádu trenažéru, musí jej druhá osoba přidržovat až do montážního kroku č. 3.

2.Vyhledejte pravý sloupek (92), který je ozna-

čen slovem „Right” („L“ nebo „Left“ znamená levou stranu, „R“ nebo „Right“ znamená pravou stranu).

S pomocí druhé osoby přidržte pravý sloupek

(92) v blízkosti pravého krytu základny (102).

Viz výřezový výkres. Pomocné lanko ve spodním konci pravého sloupku pevně uvažte kolem konce kabelu sloupku (93). Poté zatáhněte

za druhý konec kabelu v horní části pravého sloupku až do úplného provlečení pravým sloupkem.

Při ustavování pravého sloupku (92) na zá-

kladnu (103) uvnitř pravého krytu základny (102) jemně zatáhněte za kabel sloupku (93). Pozor, abyste nesevřeli kabel stojanu.

Pravý sloupek (92) připevněte k základně (103) dvěmi šrouby 3/8" x 3 3/4" (5) se dvěmi hvězdicovými podložkami 3/8" (6). Poznámka: Při zašroubování šroubů možná bude nutné naklopit

horní konec pravého sloupku mírně dopředu.

Šrouby ještě neutahujte.

Stejným způsobem upevněte levý sloupek (91). Poznámka: Na levé straně nejsou žádné kabely.

1

 

103

 

Kartónový

 

podstavec

2

 

 

Pomocné

 

Lanko

 

93

 

91

 

92

 

102

 

103

 

6

 

5

92

93

Pomocné

Lanko

7

3. S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó-

3

 

 

nového podstavce. Tento podstavec se použije

 

 

 

 

 

znovu v montážním kroku 10.

 

89

 

Vyhledejte objímku pravého sloupku (90) a

91

 

„Left“

 

objímku levého sloupku (89); objímky sloupku

 

„Right“

jsou označeny „Right” a „Left” Objímku pravého

 

 

sloupku nasuňte na pravý sloupek (92) a ob-

 

 

90

jímku levého sloupku nasuňte na levý sloupek

 

 

 

(91).

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

Kartónový

 

 

 

podstavec

4. Druhá osoba přidrží sestavu konzoly v blízkosti

4

 

 

sloupků (91, 92).

 

 

 

 

 

Spojte kabel sloupku (93) s kabelem konzoly

Sestava

 

 

(114). Viz výřezový výkres. Konektory by

konzoly

 

 

se měly do sebe snadno zasunout a za

 

 

 

cvaknout. Pokud se tak nestane, otočte jed-

 

 

 

ním konektorem a zkuste to znovu. POKUD

 

 

 

KONEKTORY ŘÁDNĚ NEPŘIPOJÍTE,

 

 

 

KONZOLA SE PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ MŮŽE

 

 

 

POŠKODIT. Vyjměte lanko z kabelu sloupku.

 

 

 

Do pravého sloupku (92) vložte konektory.

 

91

 

 

 

 

114

 

 

93

 

 

114

Pomocné

92

 

93

lanko

 

 

8

 

 

5. Držáky na levém madle (110) vložte do sloupků

5

(91, 92). Zkontrolujte, zda kabely nejsou

Sestava

sevřené.

 

konzoly

 

110

 

91

 

110

 

92

6. Částečně utáhněte tři šrouby 3/8" x 1" 1/4" (2)

6

se třemi hvězdicovými podložkami 3/8" (6) v

pravém sloupku (92); šroub ještě zcela

 

neutahujte.

 

Opakujte tento krok u levého sloupku (91).

91

 

Poté pevně utáhněte všech šest šroubů

 

3/8" x 1 1/4" (2).

2

 

6

 

92

 

6

 

2

9

7. Objímku pravého sloupku (90) posuňte nahoru

7

 

 

 

k sestavě konzoly. Objímku pravého sloupku

 

 

 

upevněte dvěma samořeznými šrouby

 

 

 

 

#8 x 3/4" (24).

 

 

 

 

Stejným způsobem k sestavě konzoly upev

 

 

 

Sestava

něte i objímku levého sloupku (není

 

 

 

znázorněno).

 

 

 

konzoly

 

 

 

 

24

 

 

 

 

90

 

 

24

 

8. Zvedněte rám (67) do uvedené polohy. Druhá

8

 

 

 

osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto

 

 

 

 

 

 

 

kroku.

 

 

 

 

Západku pro uskladnění (87) nasměrujte tak,

 

67

 

 

aby hlavní tyč a západkový knoflík byly v uve-

 

 

 

dené poloze.

 

 

 

 

Vyjměte lanko z dolního konce západky pro

 

 

 

 

uskladnění (87). Otvory v krytce západky udr-

 

 

 

 

žujte v rovině s otvory v západce pro usklad-

 

 

 

 

nění. Zajistěte, aby krytka západky byla

 

 

 

 

uvnitř západky pro uskladnění. K základnu

 

 

 

 

(103) připevněte západku pro uskladnění po-

 

 

 

 

mocí šroubu 3/8" x 2" (4) a pojistné matice

 

 

 

 

3/8" (7).

 

 

 

 

 

 

103

7

 

 

 

87

Kryt

4

 

Západkový

 

západky

 

 

knoflík

Hlavní

 

 

 

 

tyč

 

 

10

 

 

 

9. Vyjměte lanko z horního konce západky pro

9

 

uskladnění (87). Horní konec západky pro

 

 

 

uskladnění upevněte k držáku na rámu (67) po-

 

 

mocí šroubu 3/8" x 1 3/4" (3) a pojistné matice

 

 

3/8" (7). Poznámka: Pro zarovnání západky pro

 

 

uskladnění s držákem bude pravděpodobně

 

 

nutné posunout rám dozadu a dopředu.

 

 

Rám (67) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ

 

67

BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na

 

straně 27).

 

 

 

7

3

 

 

87

 

Západkový

Hlavní

 

tyč

 

knoflík

 

 

10. S pomocí druhé osoby nadzvedněte přední

10

 

části trenažéru a příčku na základně (103) na-

 

 

 

saďte do výřezu v kartónovém podstavci dle

 

 

ilustrace. Druhá osoba musí trenažér přidržo

 

 

vat tak, aby nedošlo k posunutí vpřed nebo

 

 

vzad.

 

 

Pevně utáhněte čtyři šrouby 3/8" x 3 3/4" (5).

 

 

S pomocí druhé osoby trenažér spusťte z kartó-

 

5

nového podstavce.

 

 

 

103

 

5

Kartónový

 

 

podstavec

11.Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Šestihranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení běžeckého pásu (viz strany 29 a 30). Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

11

MONITOR SRDEČNÍHO TEPU

NASAZENÍ MONITORU SRDEČNÍHO TEPU

Monitor srdečního

 

tepu se skládá z

 

hrudního popruhu a

Hrudní

senzorové jednotky

(snímače). Jazýček

Jazýčky popruh

na jednom konci

 

hrudního popruhu

 

vložte do otvoru

 

na jednom konci

 

snímače. Konec

Snímač

snímače poté za-

tlačte pod sponu na

Jazýček

hrudním popruhu.

Jazýček by měl být

 

v jedné rovině s

 

čelní stranou sní-

Snímač Spona

mače.

Monitor srdečního tepu musí být umístěn pod oděvem,

těsně na pokožce. Monitor srdečního

tepu obepněte kolem hrudi v místě dle ilustrace. Logo

musí být vpravo nahoře. Poté upevněte druhý konec hrudního popruhu snímače. Délku hrudního popruhu upravte podle potřeby.

Snímač mírně oddalte od těla a vyhledejte dvě plochy elektrod zakryté mělkými drážkami. Plochy elektrod navlhčete pomocí solného roztoku, např. slin nebo roztoku na kontaktní čočky. Poté snímač vraťte na své místo na hrudi.

PÉČE A ÚDRŽBA

Po každém použití snímač důkladně vysušte měkkým ručníkem. Vlhkost může snímač zbytečně udržovat v činnosti, a tím se zkracuje životnost baterie.

Monitor srdečního tepu skladujte na teplém a suchém místě. Monitor srdečního tepu nedávejte do plastového sáčku nebo jiné nádoby, která by mohla zachycovat vlhkost.

Monitor srdečního tepu nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření; nevystavujte jej ani teplotám nad 50 °C nebo nižším než -10 °C.

Během používání nebo skladování monitoru srdečního tepu nadměrně neohýbejte ani nenatahujte snímač.

Pro čištění snímače používejte vlhký hadřík a malé množství jemného mýdla. Poté snímač otřete vlhkým hadříkem a řádně vysušte suchým ručníkem. K čištění snímače nikdy nepoužívejte alkohol, brusné prostředky ani chemikálie. Hrudní popruh umyjte ručně a vysušte na vzduchu.

12

Loading...
+ 28 hidden pages