NordicTrack NETL824060 Owner's Manual

NordicTrack NETL824060 Owner's Manual

Modelnummer NETL82406.0

Serienummer

Schrijf het serie nummer van het apparaat hierboven voor toekomstige refe-

rentie.

Sticker met serienummer

VRAGEN?

Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid. Mocht u nog vragen hebben, mochten sommige onderdelen ontbreken of beschadigd zijn neem dan contact op met de winkel waar u dit produkt hebt gekocht.

WAARSCHUWING

Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding door voordat u dit apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 RICHTLIJNEN VOOR UW CONDITIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Laataste Pagina

Aandacht: U kunt in het midden van deze handleiding een GEDETAILLEERDE TEKENING vinden.

NordicTrack is een merk van ICON IP, Inc.

2

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING: Lees de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen en informatie door voordat u de loopband gaat gebruiken om het risico op brandwonden, brand, electrische schok of persoonlijk letsel te verminderen.

1.Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zich te ervan te overtuigen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van de voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

2.Gebruik de loopband alleen zoals beschreven is.

3.Plaats de loopband op een vlakke ondergrond met minstens 2,5 m ruimte rondom ruimte achter de loopband en 0,5 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen, luchtroosters blokkeert. Leg een kleed onder de loopband om de vloer te beschermen.

4.Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.

5.Gebruik de loopband niet waar spuitbussen gebruikt worden of waar zuurstof wordt toegevoegd.

6.Houdt te allen tijde kinderen jonger dan 12 en huisdieren bij de loopband vandaan.

7.De loopband kan alleen door mensen die minder dan 158 kg wegen worden gebruikt.

8.Laat nooit meer dan een persoon op de loopband.

9.Draag geschikte kleding wanneer u de loopband gebruikt. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken.

Sportkleding voor mannen en vrouwen aanbevolen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, op sokken of op sandalen. Draag altijd sportschoenen.

10.Steek de stekker alleen in een geaard stopcontact (zie pagina 11). Geen elk ander apparaat moet zich op dezelfde groep bevinden.

11.Houdt de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.

12.Loop nooit op de loopband wanneer de electriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het electrische snoer of stekker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als hij niet goed werkt. (Zie VOORDAT U BEGINT op pagina 6 als de loopband niet goed werkt.)

13.Lees de noodstopprocedure grondig door en test de procedure voordat u de loopband gebruikt (raadpleeg HOE DE STROOM IN TE SHAKELEN op pagina 15).

14.Start de loopband nooit wanneer u op de band staat. Houdt u altijd vast aan de handleuningen wanneer u de loopband gebruikt.

15.De loopband kan een hoge snelheid bereiken.Stel de snelheid geleidelijk bij om schokkende versnellingen te voorkomen.

16.De pols-sensor is geen medisch instrument. Verschillende factoren zoals beweging van de gebruiker kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. De pols-sensor is alleen als hulpmiddel bedoeld voor algemene hartslag meting.

17.Laat de loopband nooit zonder toezicht ronddraaien. Haal altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en druk de aan/uit knop in de uit positie wanneer u de loopband niet gebruikt. (Zie de tekening op pagina 5 om de aan/uit knop te vinden.)

18.Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u hem uitklapt, inklapt of verplaatst. (Zie MONTAGE op pagina 6 en DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN op pagina 28). U moet zeker 20 kg kunnen tillen om de loopband te kunnen uitklappen, inklappen of verplaatsen.

19.Verander de hellingstand van de loopband niet door voorwerpen onder de loopband te plaatsen.

20.Zorg ervoor dat de sluitknop volledig gesloten is voordat u de loopband inklapt of verplaatst.

3

21.Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan zult u een elektronische pieptoon horen als de snelheid en/of de helling van de loopband verandert. Luister naar het “piep” geluid en ben er op voorbereid dat de snelheid en/of hellingstand van de loopband gaat/gaan veranderen. In sommige gevallen kan de snelheid en/of hellingstand veranderen voordat de persoonlijke trainer dat aangeeft.

22.Als u iFIT-kaarten gebruikt, dan kunt u de snelheidsen hellingsinstellingen handmatig wijzigen door op de snelheidsen hellingstoetsen te drukken. Echter, wanneer u een “piep” geluid hoort zullen de snelheid en/of de helling stand veranderen in de eerstvolgende instellingen van het programma.

23.Verwijder de iFIT-kaarten altijd uit het iFITslot als u ze niet gebruikt.

24.Controleer regelmatig of alle onderdelen nog goed vast zitten en verstevig ze indien nodig.

25.Steek nooit iets in welke opening dan ook.

26.GEVAAR: Trek de stekker altijd direct na gebruik van de loopband uit het stopcontact. Eveneens de stekker uit het stopcontact trekken vóór het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijregelen zoals beschreven is in deze handleiding. Verwijder nooit de motorkap tenzij een technicus dat aangeeft. Ander onderhoud dan datgene wat vermeld staat in deze handleiding moet door een technicus uitgevoerd worden.

27.Deze loopband is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de loopband niet commercieel of voor verhuur.

28.Als er een buitenantenne of een kabelsysteem wordt aangesloten, zorg ervoor dat de antenne of het kabelsysteem geaard zijn om het systeem te beschermen tegen voltagepieken en statische ladingen. Sectie 810 van de Nationale Elektrische Voorschriften, ANSI/NFPA Nr. 70-1984, biedt meer informatie over een correcte aarding van de mast en de ondersteunende onderdelen, aarding van het

inkomende snoer van een antenne-ontla- dingseenheid, de grootte van aardingsconductors, plaatsing van een antenne-ontla- dingseenheid, aansluiting van aardingselektrodes en de vereisten voor de aardingselektrodes.

29.Een buitenantennesysteem mag niet in de buurt van hoogspanningskabels of andere stroomkabels worden geplaatst of op een plaats waar het op dergelijke kabels kan vallen. Als u een buitenantenne installeert, moet u contact met dergelijke stroomkabels of circuits vermijden, aangezien dit fatale gevolgen kan hebben.

30.Om het risico op een elektrische schok te vermijden, verwijder nooit het deksel of de achterkant van de televisie. Deze onderdelen kunnen niet door een gewone gebruiker worden gewijzigd. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

31.Als het onderhoud of reparaties aan de loopband of de televisie voltooid zijn, vraag dan aan het onderhoudspersoneel om alle veiligheidscontroles uit te voeren ter bevestiging van de goede werking van het toestel.

Gebruik Nr. 10 AWG (5,3mm2) koper, Nr. 8 AWG (8,4mm2) aluminium, Nr. 17 AWG (1,0mm2) verkoperde staaldraad, bronsdraad of langere draden als aardingsdraad.

Maak een inkomende antennedraad en een aardingsdraad aan het huis vast met afstandsisolators met een tussenafstand van 1,22 tot 1,83m.

Monteer een antenne-ontladingseenheid zo dicht mogelijk bij de plaats waar de inkomende draad in het huis komt.

Gebruik een jumper die niet kleiner is dan Nr. 6 AWG (13,3mm2) koper of een soortgelijke draad als een afzonderlijke antenneaardingselektrode wordt gebruikt. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften.

Opmerking voor de CATV-systeeminstallateur: Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor de aarding.

4

Stroomsnoeren

 

Aardings-

 

 

 

Afstands-

 

 

klem

 

 

isolators

 

 

 

Huisaansluiting

 

Naar buitenantenne-

Mast

 

 

 

aansluiting of loopband

Inkomende

 

 

 

 

 

 

antennedraad

Huisaansluitingsapparatuur

 

Aardings-

Antenneontladingseenheid

 

 

draad

 

 

 

Aardingselectrodesysteem voor

 

 

Aardingsdraad

Aardings-

 

Aardings-

de stroomaansluiting (b.v.

Contact-

Metalen waterbuis binnenshuis)

klemmen

jumper

klemmen

Optionele Antenne-aardingselektrode die 2,44m in de grond wordt geleid (Als dat vereist is volgens de plaatselijke voorschriften).

WAARSCHUWING: Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bijzonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen. Lees alle instructies door voor gebruik. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit Produkt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De stickers hier getoond zijn op uw looband geplakt. Let erop dat de tekst op de stickers in het Engels is. Zoek naar de stickers in het Nederlands en plak ze over de engelse stickers. Als er een sticker onbreekt, of niet leesbaar is, neem dan contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht (zie laatste pagina van deze handleiding). Plak de stickers op de aangegeven plaat-

sen. Aandacht: het etiket is niet op ware grootte afgebeeld.

5

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u de nieuwe NordicTrack® EX 3600 loopband hebt gekozen. De EX 3600 heeft een uitgebreid scala aan functies waarmee u uw training plezieriger en effectiever kunt maken. En wanneer u de loopband niet gebruikt kunt u de EX 3600 loopband inklappen zodat hij minder ruimte in beslag neemt dan andere loopbanden.

Lees deze handleiding voor uw eigen welzijn zorgvuldig door voordat u de loopband gebruikt.

Raadpleeg, mocht u nog vragen hebben, de kaft van deze gebruiksaanwijzing. Om u beter van dienst te kunnen zijn, zorg ervoor dat u het modelen serienummer bij de hand hebt voordat u belt. Het modelnummer is NETL82406.0. Het serienummer bevindt zich op een sticker op de loopband (zie kaft van deze handleiding).

Voordat u verder leest, bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen.

Accessoire Houder

Televisie

 

Bediening-

Handleuning

spaneel

Sluitknop

Sleutel/Klip

Pols-sensor

 

Loopband

Antenne-

 

 

aansluiting

 

Aan/Uit Knop

Voetkussentje

Stroomonder-

breker

 

ACHTERKANT

 

 

Regelbaar Kussen

 

Loopplatform

Bijstelbouten voor

RECHTERKANT

 

de Achterroller

 

 

6

MONTAGE

De montage van deze loopband moet door twee mensen gebeuren. Plaats de loopband op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg wanneer u de loopband volledig gemonteerd heeft. Opgelet: De onderkant van de loopband is met een hoogwaardig smeer behandeld. Het kan zijn dat tijdens het vervoer wat van het middel op de bovenkant van de loopband terecht is gekomen of zich in de verpakking bevindt. Dit is normaal en tast de prestatie van de loopband niet aan. Mocht er wat van het middel op de bovenkant van de loopband bevinden, veeg dit dan met een zachte lap gewoon weg.

Tijdens de montage zult u de meegeleverde inbussleutels , uw eigen kruiskopschroevendraaier .

Gebruik de tekeningen hieronder tijdens de montage van de fiets om de kleine onderdelen te herkennen.

Aandacht: sommige kleine onderdelen zijn al gemonteerd om de verzending te vergemakkelijken. Om schade aan de plastic onderdelen te vermijden, gebruik nooit elektrisch gereedschap voor de montage.

Sterring voor de

Stertussenring van de

Bout van de

Staander (71)–6

Handleuning (90)–6

Handleuning (64)–6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4” Schroef (4)–2

 

 

 

 

Bout van de Staander

 

 

Tussenring (78)–6

(72)–6

1. Neem de Rechter Staander (74), die met een sticker

1

 

 

 

wordt aangegeven. Plaats de Rechter Staander bij de

 

 

 

 

 

 

 

rechter kant van de loopband. Neem het onderste ge-

 

 

 

 

deelte van de Rechter Staander met drie gaatjes. Steek

 

 

 

 

de Draad van de Staander (75) in het laagste uiteinde

 

 

 

 

van de Rechter Staander tot aan het bovenste uiteinde.

 

 

 

 

Raadpleeg de inzet-tekening. Plaats de Linker Staander

 

 

 

 

(73) bij de linker kant van de loopband. Steek de

 

 

 

 

Televisiekabel (110) in het onderste uiteinde van de

 

 

 

 

Linker Staander tot aan het bovenste uiteinde zoals ge-

 

 

 

 

toond.

 

 

 

Kleine

 

 

 

74

 

Bandje

75

Gaten

Maak de elastische bandjes rond de bovenste uiteinden

 

 

 

 

 

van de Staanders (73, 74) vast om de Televisiekabel

 

 

 

 

(110) en de Draad van de Staander (75) vast te houden.

 

73

 

 

Verwijder de elastische bandjes niet voordat u met

 

 

 

 

 

 

 

stap 6 begint.

 

110

 

 

 

Bandje

 

 

 

 

 

 

7

2. Steek de Rechter Staander (74) in de aangegeven hou-

2

73

75

 

 

der op de Basis (83); zorg ervoor dat de Kooi-beugels

 

 

 

 

 

 

 

(76) niet van de Rechter Staander worden losge-

 

 

 

 

 

maakt (raadpleeg de inzet-tekening). Zorg er ook

 

 

74

 

voor dat de Draadkoker van de Staander (75) niet ge-

 

 

 

 

 

kneld raakt. Draai de drie Bouten van de Staander (72)

 

 

 

78

72

met uw vingers vast samen met drie Tussenringen (78)

 

 

 

 

 

 

71

 

en drie Sterringen voor de Staander (71) in de Rechter

 

 

78

 

 

Staander en de houder. Draai de Bouten voor de

 

 

 

 

 

 

72

 

 

Staander nog niet strak vast.

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaal deze stap voor de Linker Staander (73).

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Houder

 

 

 

 

 

 

3. Maak de Grendel (5) aan de linkerkant van het Onderstel

3

 

 

 

 

(48) vast met twee 3/4” Schroeven (4).

 

 

 

 

 

 

Linkerkant van

 

 

 

Met de hulp van een tweede persoon, breng het

 

 

 

de Loopband

 

 

 

 

 

Onderstel (48) in verticale positie. Zorg ervoor dat het

 

 

 

 

 

Onderstel niet voorbij de verticale positie komt. Laat

 

 

 

 

 

een andere persoon het Onderstel vasthouden totdat

 

 

 

 

 

stap 5 is voltooid.

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

48

 

 

 

4. Houd het cilinderuiteinde van de Gasveer (88) bij de hou-

4

Cilinder

102

der in het midden van het Onderstel (48).

 

 

 

 

Raadpleeg de twee kleine inzet-tekeningen. Met uw vin-

 

 

 

gernagel of met het uiteinde van een schroevendraaier,

 

88

48

druk op het uiteinde van de Veerpen (102) om het van de

 

 

Houder

 

Gasveer (88) los te maken. Draai dan de Veerpen en

 

102

trek de pen uit de Schokbreker. Zorg ervoor dat u de

 

 

 

Veerpen niet verliest.

 

102

 

 

 

 

Plaats de Gasveer (88) in de aangegeven positie. Druk

4a

 

 

het uiteinde van de Gasveer op de kogel van de houder.

88

 

 

Bekijk tekening 4a. Steek de Veerpen (102) in de twee

 

 

 

aangegeven gaatjes in het uiteinde van de Gasveer (88).

 

102

 

Draai dan de Veerpen totdat de pen in de Schokbreker

 

 

vastklikt. Opmerking: er worden Extra Veerpennen bijge-

 

Gat

 

leverd.

 

Houder

 

 

Gat

 

8

5.Verwijder de Veerpen (102) van het onderste uiteinde van de Gasveer (88).

Duw het onderste uiteinde van de Gasveer (88) op het bolletje van de houder op de Basis (83). Als het nodig is, draai het Onderstel (48) en de Gasveer om het uiteinde van de Gasveer op dezelfde hoogte als het bolletje op de houder te brengen.

Zie tekening 5a. Steek het uiteinde van de Veerpen (102) in de twee gaatjes aan het uiteinde van de Gasveer (88). Draai de Veerpen totdat de pen op de Gasveer vastklikt.

Laat het Onderstel (48) zacht zakken op de grond.

6.Verwijder de elastische bandjes die de Draad van de Staander (75) en de Televisiekabel (110) vasthouden. Steek dan de Draad van de Staander en de Televisiekabel door de Tussenstukken van de Handleuning (95) zoals getoond en druk de Tussenstukken van de Handleuning in de bovenste uiteinden van de Staanders (73, 74).

Met de hulp van een tweede persoon, houd het onderstel van het bedieningspaneel bij de Staanders (73, 74). Verbind de Draad van de Staander (75) met de draadkoker van het onderstel van het bedieningspaneel. Zorg ervoor dat u de connectors goed aansluit (zie de afbeelding). De connectors moeten gemakkelijk naast elkaar schuiven en op hun plaats klikken. Als dit niet het geval is, moet u één connector draaien en het opnieuw proberen. ALS DE CONNECTORS NIET GOED

ZIJN AANGESLOTEN, KAN HET BEDIENINGSPANEEL BESCHADIGD RAKEN WANNEER DE STROOM WORDT INGESCHAKELD.

Sluit dan de Televisiekabel (110) aan op de kabel aan de linkerkant van het onderstel van het bedieningspaneel.

Steek de Draad van de Staander (75) en de Televisiekabel (110) in de Staanders (73, 74). Steek dan de houders van het bedieningspaneelonderstel in de Rechter Staander en de Linker Staander. Zorg ervoor dat de draden niet beklemd raken.

7.Draai de drie Bouten van de Handleuning (64), met drie Sterringen voor de Handleuning (90), in de Rechter Staander (74) en in het bedieningspaneelonderstel vast. Herhaal deze stappen voor de Linker Staander (73). Als u de zes Bouten van de Handleuning hebt aangedraaid, draai dan eerst de vier voorste Bouten van de Handleuning strak vast voordat u de andere twee Bouten vastdraait.

9

5

48

 

88

 

83

 

102

 

Houder

5a

88

 

 

102

 

Houder

6

 

 

Kabel

 

110

 

Bediening-

95

spaneel-

 

onderstel

 

75

73

95

Draad van

74

 

het

 

Bediening-

 

spaneel

 

75

7

Bediening- spaneel- onderstel

73

64 90

64

90

74

8.Druk de Grendelhuls (96) in de Linker Staander (73). Als het nodig is, gebruik een rubberen hamer om de huls helemaal in de Staander te slaan.

Verwijder de knop van de pen. Zorg ervoor dat de kraag en de veer zich zoals getoond op de pen bevinden.

Steek dan de pen in de Grendelhuls (96) en de Linker Staander (73) en maak de knop opnieuw vast aan de pen.

9.Plaats de loopband in de opbergpositie (raadpleeg HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN op pagina 28). Plaats het Onderstel (48) in het midden van de Staanders (73, 74). Draai de Bouten van de Staander (72) strak vast in de onderste uiteinden van de Staanders.

8

 

Knop

 

 

Kraag

96

Pen

Veer

 

73

 

9

 

48

 

 

74

73

 

 

72

 

72

10. Zorg ervoor dat alle onderdelen vast zijn gedraaid voordat u de loopband gebruikt. Andacht: Extra delen kunnen meegeleverd worden. Bewaar de meegeleverde (zeshoekige) sleutels op een veilige plaats. U zult de grote sleutel nog nodig hebben om de loopband bij te stellen (zie pagina 31). Leg een matje onder de loopband om uw vloerbedekking te beschermen.

10

Voordat u de persoonlijke televisie kunt gebruiken, moet u de antenne, een 75 ohm CATV-kabel of een videotoestel aan de 75 ohm antenneaansluiting van het onderstel van de loopband aansluiten. Opmerking: Er wordt geen antenne, kabel of adapter bijgeleverd.

HOE EEN ANTENNE AAN TE SLUITEN

Binnenantenne

1. Installeer een

 

VHF-antenne

Schroevendraaier

op de ge-

 

wenste plaats.

VHF 300

Verbind de

Ohm Platte

300 ohm platte

Draad

draad van de

 

antenne aan

 

een adapter

 

van 300 ohm

Adapter van 300 naar 75 Ohm

naar 75 ohm.

 

2.Druk de adapter van 300 ohm naar 75 ohm op de 75 ohm antenneaansluiting op het onderstel van de loopband naast het stroomsnoer.

Buitenantenne

VHF-

Antenne

Adapter van 300 naar 75

Ohm

75 Ohm

Aansluiting

Opmerking: Buitenantennes zijn onderhevig aan alle weersomstandigheden die het ontvangstsignaal kunnen aantasten. Controleer uw antenne en de inkomende draden voordat u de antenne aansluit.

300 Ohm Platte Draad

1.Raadpleeg de tekening onderaan deze pagina. Verbind de 300 ohm platte draad van de antenne aan een adapter van 300 ohm naar 75 ohm.

2.Druk de adapter van 300 ohm naar 75 ohm op de 75 ohm antenne-aansluiting op het onderstel van de loopband naast het stroomsnoer.

75 Ohm CATV-kabel

1.Raadpleeg de tekening onderaan deze pagina. Verbind de 75 ohm CATV-kabel van de antenne aan de 75 ohm antenne-aansluiting op het onderstel van de loopband naast het stroomsnoer.

HOE EEN 75 OHM CATV-KABEL AAN TE SLUITEN

1. Verbind een 75 ohm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATV-kabel aan de 75

 

 

75 Ohm CATV-kabel

 

 

 

ohm antenne-aanslui-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ting op het onderstel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van de loopband naast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het stroomsnoer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 Ohm Aansluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOE EEN VIDEOTOESTEL AAN TE SLUITEN

1.Verbind een uiteinde van een 75 ohm CATV-kabel aan de video-uitgang van uw videotoestel.

2.Steek de stekker van het videotoestel in het stopcontact. Raadpleeg de handleiding van uw videotoestel voor een correcte aarding.

Combinatie

 

VHF/UHF Antennes

 

300 Ohm

 

Platte Draad

 

75 Ohm

75 Ohm

Aansluiting

CATV-kabel

Adapter van 300

 

naar 75 Ohm

 

75 Ohm CATV-kabel

3.Verbind de 75 ohm CATV-kabel aan de 75 ohm an- tenne-aansluiting op het onderstel van de loopband naast het stroomsnoer.

Opmerking: Om de televisie met het videotoestel te laten werken, moet u kanaal 3 of 4 inschakelen.

HOE EEN DVD-SPELER OF EEN VIDEOTOESTEL RECHTSTREEKS OP HET BEDIENINGSPANEEL AAN TE SLUITEN

Uw DVD-speler of uw videotoestel kan op de audio/video RCA-plug aan de achterkant van het bedieningspaneel worden aangesloten.

Opmerking: Om de televisie met uw DVD-speler of videotoestel te bedienen, druk een of twee keer op de stroomtoets (raadpleeg HOE DE PERSOONLIJKE TELEVISIE TE BEDIENEN op pagina 26).

11

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE GEBRUIKEN

HOE DE BORSTKAS-SENSOR TE DRAGEN

De borstkas-sensor bestaat uit twee delen: de borst- kas-band en de sensor (zie de tekening hieronder). Steek de flap van de borstkas-band in het ene uiteinde van de sensor. Druk het uiteinde van de sensor onder de gesp van de borstkas-band. De flap moet gelijk zijn met de voorkant van de sensor.

Borstkas-band

 

Flappen

 

Flap

Sensor

Gesp

Sensor

 

Doe vervolgens de

borstkas-sensor

om uw borstkas en maak het andere

eind van de borst- kas-band vast aan de sensor. Mocht het nodig zijn, stel

dan de lengte van de band bij. De borstkas-sensor

moet onder uw kleding gedragen worden, strak tegen uw huid en hoog onder uw borstspieren of borsten. Zorg ervoor dat het logo van de sensor naar voren wijst en rechtop staat.

Trek de sensor een paar centimeter van uw lichaam en zoek naar de twee electrodes aan de binnenkant (de electrodes hebben kleine randjes). Maak beide electrodes nat met een zoute vloeistof zoals wat spug of vloeistof voor contact lenzen. Plaats de sensor terug tegen uw huid.

VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE BORST- KAS-SENSOR

Droog de borstkas-sensor goed na ieder gebruik. De borstkas-sensor wordt ingeschakeld wanneer u de electrodes nat maakt en de pols-sensor draagt. De borstkas-sensor gaat uit wanneer het wordt afgedaan en de electrodes gedroogd worden. De sensor blijft langer dan nodig branden en zodoende zullen de batterijen leeg lopen als de borstkas-sensor electrodes niet goed gedroogd worden.

Bewaar de borstkas-sensor op een warme en droge plaats.

Bewaar de borstkas-sensor niet in een plastic zak of enig andere verpakking die vocht kan vasthouden.

Stel de borstkas-sensor niet lang bloot aan direct zonlicht, niet aan een temperatuur lager dan -10° C of aan een temperatuur hoger dan 50° C.

Buig en rek de sensor tijdens het gebruik of het opbergen van de borstkas-sensor niet te veel.

Maak de borstkas-sensor schoon met een zachte doek en een beetje niet agressief schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen, alcohol of chemische producten. U kunt de borstkas-band met de hand wassen en dan laten drogen.

PROBLEMEN MET DE BORSTKAS-SENSOR OPLOSSEN

De instructies op de volgende pagina’s leggen uit hoe u de borstkas-sensor met het bedieningspaneel kunt gebruiken. Loop de hieronder genoemde procedures door wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Zorg ervoor dat u de borstkas-sensor goed draagt zoals hier links is beschreven. Opgelet: Verplaats de sensor wat naar boven of naar beneden wanneer de borstkas-sensor niet goed werkt.

Gebruik wat zoute vloeistof zoals spug of vloeistof voor contact lenzen om de electrodes van de sensor nat te maken. Maak de electrodes opnieuw wat nat wanneer de hartslag metingen pas verschijnen nadat u begint te transpireren.

Loop of ren zo goed mogelijk op het midden van de loopband. Voor de goede weergave van de hartslag metingen moet de gebruiker zich op minder dan een armslengte van het bedieningspaneel bevinden.

De borstkas-sensor is ontwikkeld voor mensen met een normale hartslag. Problemen met de hartslagmeting kunnen een medische oorzaak hebben zoals vroegtijdige ventriculaire samentrekking, hartkloppingen, of aritmie.

De werking van de borstkas-sensor kan beïnvloed worden door magnetische storingen veroorzaakt door hoogspanningsdraden en andere electromagnetische bronnen. Verplaats de loopband als u vermoedt dat dit de oorzaak is.

De CR2032 batterij kan vervangen moeten worden (zie pagina 32).

12

Loading...
+ 26 hidden pages