NordicTrack NETL149090 Owner's Manual

NordicTrack NETL149090 Owner's Manual

S univerzálním dokem pro iPod®

Model č. NETL14909.0

Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.

Sériové číslo UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Štítek se sériovým číslem

MÁTE OTÁZKY?

V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakoupili.

Navštivte naše internetové stránky: www.iconsupport.eu

POZOR

 

Před používáním tohoto zařízení

 

si prostudujte veškerá bezpeč-

 

nostní opatření a pokyny uve-

 

dené v této příručce. Příručku si

www.iconeurope.com

uschovejte pro budoucí potřebu.

OBSAH

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 JAK POUŽÍVAT HRUDNÍ SNÍMAČ PULSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 PROVOZ A NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU

Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí tohoto výrobku. Varovné stítky je nutné prilepit nad varovné nápisy v anglictine na uvedených místech. Na tomto výkrese jsou uvedena umístění výstražných štítků. Pokud štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma požádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být zobrazeny ve skutečné velikosti.

NordicTrack je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.

iPod® je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc, registrované v USA a dalších zemích.

2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trenasi prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varo-

vání umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.

1.Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.

2.Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních.

3.Běžecký trenažér používejte pouze k popsanému účelu.

4.Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trenažérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký trenažér neumisťujte na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér.

5.Běžecký trenažér používejte v interiéru v suchém a bezprašném prostředí. Trenažér neumisťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody.

6.Trenažér nepoužívejte v místě používání aerosolových produktů nebo podávání kyslíku.

7.Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru.

8.Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 300 liber (136 kg).

9.Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér současně používala více než jedna osoba.

10.Při používání trenažéru noste vhodný cvičební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na běžecký

trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčochách nebo v sandálech.

11.Při zapojování síťový kabel (viz strana 13) zapojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.

12.Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm2 a délce max. 1,5 m.

13.Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.

14.Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li napájení vypnuté. Běžecký trenažér nepoužívejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka poškozená nebo pokud běžecký trenažér nefunguje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 26).

15.Před používáním trenažéru si pročtěte, porozumějte a otestujte postup nouzového zastavení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 15).

16.Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání trenažéru se vždy držte madel.

17.Trenažér je schopen vyvinout vysokou rychlost. Rychlost nastavujte v malých přírůstcích, aby se zamezilo náhlým skokům.

18.Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživatele. Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů srdeční frekvence.

3

19. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte bez dozoru. Pokud trenažér není v provozu, vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a vypínač/jistič dejte do polohy „off“. (Poloha jističe je znázorněna na výkrese na straně 5).
20. Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat, snižovat ani přesouvat, pokud není řádně sestavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SKLÁDÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 24). Pro zvedání, spouštění nebo přemisťování trenažéru musíte být schopni bezpečně zvednout 20 kg.
21. Při skládání nebo přemisťování běžeckého trenažéru zkontrolujte, zda západka pro uskladnění bezpečně přidržuje rám v poloze pro uskladnění.

22. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy nevkládejte žádné předměty.

23. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechnyNEBEZPEČÍ:části běžeckého trenažéru.

24. Ihned po použití, před čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autorizovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zástupce.

25. Tento běžecký trenažér je určen pouze pro domácí použití. Tento běžecký trenažér nepoužívejte k podnikání, pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.

TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE

4

PŘÍPRAVA

Děkujeme vám, že jste si vybral(a) revoluční běžecký trenažér NordicTrack® T12si s univerzálním dokem pro iPod®. Trenažér T12si s univerzálním dokem pro iPod nabízí řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjem- nění domácího cvičení. Pokud necvičíte, unikátní běžecký trenažér lze složit na potřebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší než u jiných běžeckých trenažérů.

Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlastním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud

vám po přečtení této příručky bude něco nejasné, podívejte se na přední stranu této příručky. Než nás budete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky.

Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označenými díly.

Odkládací Přihrádka

Madlo

Sloupek

Běžecký Pás

Kolejnice pro Chodidlo

Seřizovací Šrouby

Napínací Kladky

Konzola

Snímač Pulsu

Klíč/Spona

Vypínač/Jistič

Odpružení Plošiny

5

MONTÁŽ

K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna funkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.

K montáži jsou zapotřebí šestihranné klíče

, které jsou součástí dodávky, a dále křížový

a

šroubovák

, francouzský klíč

, kleště s dlouhými úzkými čelistmi

pryžovou palici

.

 

 

Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:

Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jednomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.

Matice 3/8"

(8)–3

6

1. Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze základny (83) vyšroubujte matici 3/8" (8) , 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šrouby 3/8" x 2" (4) a sejměte přepravní držák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A). Tento krok opakujte na druhé straně tre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nažéru. Přepravní držáky zlikvidujte. Tyto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šrouby a matice budou použity v krocích 3 a 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

4

 

 

2.

S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opa-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trně naklopte na levou stranu. Částečně sklopte

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rám (56), aby byl běžecký trenažér stabilnější;

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rám ještě zcela nesklápějte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjměte a zlikvidujte dva vyznačené šrouby (B)

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

a přepravní držák (C).

 

 

 

 

 

 

 

Otvor

 

Odřízněte přepravní provaz, který upevňuje

 

 

 

 

 

 

 

81

2

 

kabel sloupku (38) k základně (83). Ve vyznače-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ném otvoru v základně vyhledejte lanko a po-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mocí něj vytáhněte kabel sloupku z otvoru.

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

Pomocí samořezného šroubu #8 x 1" (2) a pod-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ložky pro nožku základny (13) na vyznačeném

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

místě upevněte k základně (83) nožku (81).

 

13

81

 

 

 

 

 

 

 

Další nožku základny (81) upevněte pomocí

56

2

 

 

 

 

 

 

pouze jednoho samořezného šroubu #8 x 1" (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pomocí šroubů 3/8" x 2" (4) a matice 3/8" (8),

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

které jste demontovali v kroku 1, upevněte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolečko (84). Matici neutahujte příliš; kolečko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se musí volně otáčet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vyhledejte pravý sloupek (78) a mezikus pra-

4

 

 

 

 

 

 

vého sloupku (79), které jsou označeny nálep-

 

 

78

 

 

 

 

kami „Right” (vpravo).

 

 

 

 

 

 

Kabel sloupku (38) provlečte mezikusem pra-

 

38

 

 

 

 

 

vého sloupku (79) dle ilustrace. Mezikus pra-

 

 

 

 

38

 

vého sloupku nasaďte na základnu (83). Pozor,

 

 

 

 

 

 

abyste nesevřeli kabel stojanu.

Dlouhé lanko/provaz

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomocí druhé osoby přidržujte pravý sloupek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(78) v blízkosti základny (83). Viz výřezový vý-

 

 

 

 

 

 

 

kres. Dlouhý provaz v pravém sloupku pevně

 

 

 

 

 

83

 

uvažte kolem konce kabelu sloupku (38). Poté

 

 

 

 

 

 

táhněte za druhý konec dlouhého lanka až do

 

 

 

 

 

 

 

úplného provlečení kabelu pravým sloupkem.

 

78

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

Dlouhé

 

 

 

 

 

 

 

lanko/-

 

 

 

 

 

 

 

provaz

 

 

 

 

5. Podložku rozpěrka šroubu (80) přidržte uvnitř

5

 

 

 

6

 

 

spodního konce pravého sloupku (78). Do pra-

 

 

 

 

 

vého sloupku a rozpěrky šroubu vložte šroub

 

78

 

 

 

 

 

3/8" x 4 1/2" (6) s hvězdicovou podložkou 3/8"

 

 

 

 

 

 

(9). Tento krok opakujte u druhé rozpěrky

 

 

 

 

 

 

 

šroubu (80), šroubu 3/8" x 4 1/2" (6) a hvězdi-

 

 

79

 

 

9 38

 

cové podložky 3/8" (9). Poté ustavte pravý

 

 

 

 

 

sloupek v mezikusu (79) pravého sloupku.

 

 

 

 

 

 

 

Pozor, abyste nesevřeli kabel sloupku (38).

 

 

 

 

 

 

 

Částečně utáhněte šrouby 3/8" x 4 1/2" (6);

 

 

 

 

 

 

 

zatím je však neutahujte úplně.

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

6.

S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opa-

6

 

 

 

 

 

 

trně naklopte na pravou stranu. Částečně

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

sklopte rám (56), aby byl běžecký trenažér sta-

 

 

 

 

 

 

bilnější; rám ještě zcela nesklápějte.

 

C

 

 

 

 

 

Vyjměte a zlikvidujte dva vyznačené šrouby (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a přepravní držák (C).

 

 

83

 

 

 

Pomocí samořezného šroubu #8 x 1" (2) a pod-

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

ložky pro nožku základny (13) na vyznačeném

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

místě upevněte k základně (83) nožku (81).

2

 

 

 

 

4

 

Další nožku základny (81) upevněte pomocí

 

 

 

 

 

pouze jednoho samořezného šroubu #8 x 1" (2).

 

 

 

 

 

 

 

Pomocí šroubů 3/8" x 2" (8) a matice 3/8" (8),

 

 

13

 

 

 

 

které jste demontovali v kroku 1, upevněte

 

 

 

 

84

 

 

kolečko (84). Matici neutahujte příliš; kolečko

 

 

 

81

8

 

se musí volně otáčet.

 

 

2

 

 

 

8

 

 

 

 

 

7. Mezikus (76) pravého sloupku nasaďte na zák-

7

 

 

 

 

ladnu (83). Rozpěrku šroubu (80) přidržte uvnitř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spodního konce levého sloupku (74). Do levého

6

 

 

74

 

sloupku a rozpěrky šroubu vložte šroub 3/8" x 4

 

 

 

1/2" (6) s hvězdicovou podložkou 3/8" (9).

9

 

 

 

 

Tento krok opakujte u druhé rozpěrky

 

 

 

 

šroubu (80), šroubu 3/8" x 4 1/2" (6) a hvězdi-

 

76

 

 

 

cové podložky 3/8" (9). Potom ustavte levý

 

 

 

 

sloupek v mezikusu levého sloupku.

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

Částečně utáhněte šrouby 3/8" x 4 1/2" (6);

 

 

 

 

 

zatím je však neutahujte úplně.

 

 

 

 

 

S pomocí druhé osoby naklopte běžecký tre-

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nažér tak, aby základna (83) byla rovně na pod-

 

 

 

 

 

laze.

 

 

 

 

 

8. Vyjměte plastová lanka ze sestavy madla. V pří-

8

 

 

 

 

padě nutnosti zatlačte na místo klecovou matici

 

 

 

 

 

 

 

Sestava

 

5/16" (33).

 

 

 

 

Druhá osoba přidrží sestavu madla v blízkosti

 

 

 

madla

 

 

 

 

 

 

sloupků (74, 78). Spojte kabel sloupku (38) s ka-

33

 

 

 

 

belem konzoly. Viz výřezový výkres.

 

 

 

 

Konektory by se měly do sebe snadno za-

 

74

 

 

 

sunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane,

 

 

 

 

otočte jedním konektorem a zkuste to znovu.

 

Plastový

 

 

 

POKUD KONEKTORY NEJSOU SPRAVNE

Plastový

33

 

 

PRIPOJENY, KONZOLA SE MUZE PRI ZAP-

stahovací

stahovací

 

38

NUTI NAPAJENI POSKODIT.

pásek

pásek

 

 

Vyjměte lanko z kabelu sloupku (38).

Kabel

 

 

Kabel

 

 

konzoly

 

 

 

 

 

konzoly

 

 

 

 

 

 

38

Pomocné

 

 

lanko

78

 

 

 

 

 

 

9

9.

Sloupky (74, 78) ustavte na sestavě madla.

9

 

 

 

 

 

 

 

Buďte opatrní, abyste nepřiskřípli žádný

 

 

 

 

Sestava

 

 

 

 

 

 

 

kabel.

 

 

 

 

 

madla

 

Sestavu madla upevněte ke sloupkům (74, 78)

 

 

 

 

 

 

 

 

pomocí šesti šroubů 5/16" x 1" (7) a šesti hvěz-

 

 

 

 

 

 

 

 

dicových podložek 5/16" (10).

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz kroky montáže 5 a 7. Pevně utáhněte

 

10

10

7

7

 

 

 

šrouby 3/8" x 4 1/2" (6).

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Požádejte pomocníka, aby přidržel sestavu kon-

10

 

 

 

 

 

 

 

zolu v blízkosti sestavy madla. Dva vodiče ze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sestavy konzoly připojte ke dvěma vodičům ze

 

 

Sestava

 

 

 

 

 

sestavy madla. Viz výřezový výkres v kroku 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konzoly

 

 

 

 

 

Konektory by se měly do sebe snadno za-

 

 

 

 

 

 

 

sunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane,

 

 

 

 

 

 

 

 

otočte jedním konektorem a zkuste to znovu.

 

 

 

 

 

 

 

 

POKUD KONEKTORY NEJSOU SPRÁVNĚ

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIPOJENY, KONZOLA SE MŮŽE PŘI

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ POŠKODIT.

 

 

Vodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodiče

 

 

 

 

Sestava

 

 

 

 

 

 

 

 

madla

 

 

 

 

10

11. Vodiče ze sestavy konzoly zasuňte do sestavy

11

 

 

madla.

 

 

 

 

 

Sestavu konzoly upevněte sestavě madlu po-

Sestava

 

 

mocí čtyř šroubů 1/4" x 3/4" (5). Buďte opatrní,

 

 

abyste nepřiskřípli žádný kabel.

konzoly

 

 

 

 

 

 

Sestava

 

 

 

madla

 

 

 

 

Vodiče

5

 

 

5

 

12. Zapojte síťový kabel (viz strana 13) a vložte klíč

12

 

 

do konzoly. Pomocí tlačítka pro snížení sklonu

 

 

nastavte minimální sklon. Vyjměte klíč a od-

 

 

 

pojte síťový kabel.

 

 

 

Zvedněte rám (56) do uvedené polohy. Druhá

 

 

 

osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto

56

 

 

kroku.

 

 

Západku pro uskladnění (53) nasměrujte tak,

8

4

 

aby hlavní tyč a západkový knoflík (54) byly v

 

uvedené poloze.

 

 

 

Pomocí dvou šroubů 3/8" x 2" (8) a dvou matic

 

53

 

3/8" (10) k základně (83) upevněte držák zá-

54

 

 

padky (14) a západku pro uskladnění (53).

Hlavní

 

 

 

 

Horní konec západky pro uskladnění (53) upev-

 

tyč

 

něte k držáku na rámu (56) pomocí šroubu 3/8"

 

14 83

 

x 2 (7) a matice 3/8" (10). Poznámka: Pro zarov-

 

 

nání západky pro uskladnění s držákem bude

 

 

 

pravděpodobně nutné posunout rám dozadu a

 

 

 

dopředu.

8

 

 

 

4

 

Rám (56) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ

 

 

 

 

 

BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na

 

 

 

straně 25).

 

 

 

13. Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Pokud jsou na štít-

cích běžeckého trenažéru průhledné plastové fólie, odstraňte je. Podlahu či koberec chraňte umístěním pod-

ložky pod běžecký trenažér. Poznámka: Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky. Šesti-

hranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení běžeckého pásu (viz

strany 27 a 28).

 

 

 

 

11

 

 

Loading...
+ 25 hidden pages