NordicTrack NETL149090 Owner's Manual

S univerzálním dokem pro iPod®
Model č. NETL14909.0 Sériové číslo
Výše si poznamenejte sériové číslo pro budoucí potřebu.
Štítek se
sériovým číslem
MÁTE OTÁZKY?
V případě dotazů nebo chybějících dílů prosím kontaktujte firmu, od které jste si tento výrobek zakou­pili.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Navštivte naše internetové stránky:
www.iconsupport.eu
POZOR
Před používáním tohoto zařízení si prostudujte veškerá bezpeč­nostní opatření a pokyny uve­dené v této příručce. Příručku si uschovejte pro budoucí potřebu.
www.iconeurope.com
OBSAH
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PŘÍPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
M
JAK POUŽÍVAT HRUDNÍ SNÍMAČ PULSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
PROVOZ A NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
SLOŽENÍ A PŘEMÍSTĚNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
PORADCE PŘI POTÍŽÍCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
POKYNY PRO CVIČENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
SEZNAM DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ROZLOŽENÝ VÝKRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
INFORMACE O RECYKLACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zadní strana
UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Zde vyobrazené varovné stítky jsou soucástí to­hoto výrobku. Varovné stítky je nutné prilepit nad varovné nápisy v anglictine na uvedených místech. Na tomto výkrese jsou uvedena umís­tění výstražných štítků. Pokud štítek chybí
nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo na přední straně této příručky a zdarma po­žádejte o náhradní štítek. Štítek upevněte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být
zobrazeny ve skutečné velikosti.
NordicTrack je registrovaná ochranná známka společnosti ICON IP, Inc.
iPod®je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc, registrované v USA a dalších zemích.
2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ: A
žéru si prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varo­vání umístěná na běžeckém trenažéru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.
1. Před zahájením jakéhokoliv cvičebního pro­gramu se poraďte se svým lékařem. To je dů­ležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s dřívějšími zdravotními problémy.
2. Odpovědností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého trenažéru byli adekvátně informováni o všech výstrahách a bezpečnostních opatřeních.
3. Běžecký trenažér používejte pouze k popsa­nému účelu.
4. Běžecký trenažér umístěte na rovný povrch a ponechejte prostor minimálně 2,4 m za trena­žérem a 0,6 m na každé straně. Běžecký tre­nažér neumisťujte na povrch, který by mohl blokovat větrací otvory. Podlahu či koberec chraňte před poškozením pomocí podložky vložené pod trenažér.
5. Běžecký trenažér používejte v interiéru v su­chém a bezprašném prostředí. Trenažér neu­misťujte do garáže, na kryté atrium nebo v blízkosti vody.
by se snížilo riziko vážného zranění, před použitím běžeckého trena-
trenažér nestoupejte bosou nohou, v punčo­chách nebo v sandálech.
11. Při zapojování síťový kabel (viz strana 13) za­pojte do uzemněného obvodu. Ve stejném obvodu by neměl být zapojen další spotřebič.
12. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3vodičový kabel o průřezu 1 mm délce max. 1,5 m.
13. Dbejte, aby kabel nepřišel do styku s horkým povrchem.
14. Nikdy nepohybujte běžeckým pásem, je-li na­pájení vypnuté. Běžecký trenažér nepouží­vejte, pokud je síťový kabel nebo zásuvka po­škozená nebo pokud běžecký trenažér nefun­guje správně. (Pokud trenažér nefunguje správně, prostudujte si kapitolu PORADCE PŘI POTÍŽÍCH na straně 26).
15. Před používáním trenažéru si pročtěte, poro­zumějte a otestujte postup nouzového zasta­vení (viz POSTUP ZAPÍNÁNÍ na straně 15).
2
a
6. Trenažér nepoužívejte v místě používání ae­rosolových produktů nebo podávání kyslíku.
7. Děti mladší 12 let a domácí zvířata udržujte vždy mimo dosah trenažéru.
8. Běžecký trenažér smí používat osoby do hmotnosti 300 liber (136 kg).
9. Nikdy nedovolte, aby běžecký trenažér sou­časně používala více než jedna osoba.
10. Při používání trenažéru noste vhodný cvi­čební oděv. Nenoste volné oblečení, které by se mohlo v trenažéru zachytit. Sportovní pod­půrné oblečení se doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Na běžecký
16. Běžecký trenažér nikdy nespouštějte, pokud stojíte na běžeckém pásu. Při používání tre­nažéru se vždy držte madel.
17. Trenažér je schopen vyvinout vysokou rych­lost. Rychlost nastavujte v malých přírůst­cích, aby se zamezilo náhlým skokům.
18. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Na přes­nost údajů o srdeční frekvenci mohou mít vliv různé faktory, včetně pohybu uživatele. Snímač pulsu je určen pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění trendů sr­deční frekvence.
3
19. Běžecký trenažér po zapnutí nenechávejte ez dozoru. Pokud trenažér není v provozu,
b vždy vyjměte klíč, odpojte napájecí kabel a
ypínač/jistič dejte do polohy „off“. (Poloha
v jističe je znázorněna na výkrese na straně 5).
22. Do otvorů v běžeckém trenažéru nikdy ne­kládejte žádné předměty.
v
3. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte
2
všechny části běžeckého trenažéru.
20. Běžecký trenažér se nepokoušejte zvedat, nižovat ani přesouvat, pokud není řádně se-
s stavený. (Viz MONTÁŽ na straně 6 a POSTUP SKLÁDÁNÍ A PŘEMISŤOVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU na straně 24). Pro zvedání, spouštění nebo přemisťování trenažéru mu­síte být schopni bezpečně zvednout 20 kg.
21. Při skládání nebo přemisťování běžeckého
trenažéru zkontrolujte, zda západka pro uskladnění bezpečně přidržuje rám v poloze pro uskladnění.
TUTO PŘÍRUČKU ŘÁDNĚ USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ: Ihned po použití, před
24. čištěním trenažéru a před prováděním údržby a nastavení dle tohoto návodu vždy odpojte síťový kabel. Nikdy nesnímejte kryt motoru, dokud k tomu nedostanete pokyn od autori­zovaného servisního zástupce. Jiné servisní úkony, než je popsáno v tomto návodu, smí provádět pouze autorizovaný servisní zá­stupce.
25. Tento běžecký trenažér je určen pouze pro domácí použití. Tento běžecký trenažér ne­používejte k podnikání, pronájmu nebo ve sportovních zařízeních.
4
PŘÍPRAVA
ěkujeme vám, že jste si vybral(a) revoluční běžecký
D trenažér NordicTrack iPod®. Trenažér T12si s univerzálním dokem pro iPod nabízí řadu funkcí určených ke zefektivnění a zpříjem-
ění domácího cvičení. Pokud necvičíte, unikátní bě-
n žecký trenažér lze složit na potřebné podlahové ploše minimálně o polovinu menší než u jiných běžeckých trenažérů.
Před používáním běžeckého trenažéru si ve vlast­ním zájmu pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud
®
T12si s univerzálním dokem pro
Odkládací Přihrádka
Madlo
Sloupek
ám po přečtení této příručky bude něco nejasné, po-
v dívejte se na přední stranu této příručky. Než nás bu­dete kontaktovat, poznamenejte si pro snazší pomoc číslo modelu a sériové číslo výrobku. Číslo modelu a
místění štítku se sériovým číslem je uvedeno na
u přední straně této příručky.
Předtím, než budete pokračovat ve čtení, prohlédněte si níže uvedený výkres a dobře se seznamte s označe­nými díly.
Konzola
Snímač Pulsu
Klíč/Spona
Běžecký Pás
Kolejnice pro Chodidlo
Seřizovací Šrouby Napínací Kladky
Vypínač/Jistič
Odpružení Plošiny
5
MONTÁŽ
Matice 3/8" 
(8)–3
montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Umístěte běžecký trenažér na volnou plochu a odstraňte veškeré obalové
K
materiály. Obalové materiály zlikvidujte až po dokončení montáže. Poznámka: Spodní strana běžeckého pásu trenažéru je opatřena vrstvou vysoce účinného maziva. Během přepravy se určité množství maziva může vytlačit k horní části běžeckého pásu nebo do přepravní krabice. K tomu dochází běžně a není tím ovlivněna
unkce běžeckého trenažéru. Pokud se na horní části běžeckého pásu nachází mazivo, jednoduše je setřete
f měkkou tkaninou navlhčenou v mírném neabrazivním čisticím prostředku.
K montáži jsou zapotřebí šestihranné klíče , které jsou součástí dodávky, a dále křížový šroubovák , francouzský klíč , kleště s dlouhými úzkými čelistmi a pryžovou palici .
Drobné montážní součástky určete podle výkresů níže. Číslo v závorce pod každým výkresem je číselný kód dílu ze SEZNAMU DÍLŮ na konci této příručky. Číslo za závorkou je počet kusů potřebných pro montáž. Poznámka:
Pokud některá součástka chybí v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda není již upevněna k jed­nomu z montovaných dílů. Pro montáž nepoužívejte elektrické nástroje, zamezíte tak poškození dílů. Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky.
6
1. Ověřte, zda je síťový kabel odpojen.
Ze základny (83) vyšroubujte matici 3/8" (8) , 2
rouby 3/8" x 2" (4) a sejměte přepravní držák
š (A). Tento krok opakujte na druhé straně tre-
ažéru. Přepravní držáky zlikvidujte. Tyto
n
šrouby a matice budou použity v krocích 3 a 6.
1
83
A
2. S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opa­trně naklopte na levou stranu. Částečně sklopte rám (56), aby byl běžecký trenažér stabilnější;
rám ještě zcela nesklápějte.
Vyjměte a zlikvidujte dva vyznačené šrouby (B) a přepravní držák (C).
Odřízněte přepravní provaz, který upevňuje kabel sloupku (38) k základně (83). Ve vyznače­ném otvoru v základně vyhledejte lanko a po­mocí něj vytáhněte kabel sloupku z otvoru.
Pomocí samořezného šroubu #8 x 1" (2) a pod­ložky pro nožku základny (13) na vyznačeném místě upevněte k základně (83) nožku (81). Další nožku základny (81) upevněte pomocí pouze jednoho samořezného šroubu #8 x 1" (2).
8
2
13
56
81
2
4
C
B
38
Otvor
81
2
83
3. Pomocí šroubů 3/8" x 2" (4) a matice 3/8" (8), které jste demontovali v kroku 1, upevněte kolečko (84). Matici neutahujte příliš; kolečko
se musí volně otáčet.
3
83
4
84
8
7
. Vyhledejte pravý sloupek (78) a mezikus pra-
4
vého sloupku (79), které jsou označeny nálep­kami „Right” (vpravo).
abel sloupku (38) provlečte mezikusem pra-
K vého sloupku (79) dle ilustrace. Mezikus pra­vého sloupku nasaďte na základnu (83). Pozor,
abyste nesevřeli kabel stojanu.
S pomocí druhé osoby přidržujte pravý sloupek (78) v blízkosti základny (83). Viz výřezový vý- kres. Dlouhý provaz v pravém sloupku pevně uvažte kolem konce kabelu sloupku (38). Poté táhněte za druhý konec dlouhého lanka až do úplného provlečení kabelu pravým sloupkem.
4
38
Dlouhé lanko/provaz
78
38
Dlouhé
lanko/­provaz
78
38
79
83
5. Podložku rozpěrka šroubu (80) přidržte uvnitř spodního konce pravého sloupku (78). Do pra­vého sloupku a rozpěrky šroubu vložte šroub 3/8" x 4 1/2" (6) s hvězdicovou podložkou 3/8" (9). Tento krok opakujte u druhé rozpěrky
šroubu (80), šroubu 3/8" x 4 1/2" (6) a hvězdi­cové podložky 3/8" (9). Poté ustavte pravý
sloupek v mezikusu (79) pravého sloupku.
Pozor, abyste nesevřeli kabel sloupku (38).
Částečně utáhněte šrouby 3/8" x 4 1/2" (6);
zatím je však neutahujte úplně.
6. S pomocí druhé osoby běžecký trenažér opa­trně naklopte na pravou stranu. Částečně sklopte rám (56), aby byl běžecký trenažér sta­bilnější; rám ještě zcela nesklápějte.
Vyjměte a zlikvidujte dva vyznačené šrouby (B) a přepravní držák (C).
Pomocí samořezného šroubu #8 x 1" (2) a pod­ložky pro nožku základny (13) na vyznačeném místě upevněte k základně (83) nožku (81). Další nožku základny (81) upevněte pomocí pouze jednoho samořezného šroubu #8 x 1" (2).
5
78
79
6
B
C
81
2
6
9
38
80
83
56
4
Pomocí šroubů 3/8" x 2" (8) a matice 3/8" (8), které jste demontovali v kroku 1, upevněte kolečko (84). Matici neutahujte příliš; kolečko
se musí volně otáčet.
13
84
81
2
8
8
7. Mezikus (76) pravého sloupku nasaďte na zák­ladnu (83). Rozpěrku šroubu (80) přidržte uvnitř spodního konce levého sloupku (74). Do levého sloupku a rozpěrky šroubu vložte šroub 3/8" x 4
/2" (6) s hvězdicovou podložkou 3/8" (9).
1
Tento krok opakujte u druhé rozpěrky šroubu (80), šroubu 3/8" x 4 1/2" (6) a hvězdi­cové podložky 3/8" (9). Potom ustavte levý
loupek v mezikusu levého sloupku.
s
Částečně utáhněte šrouby 3/8" x 4 1/2" (6);
zatím je však neutahujte úplně.
7
6
9
6
7
74
83
S pomocí druhé osoby naklopte běžecký tre­nažér tak, aby základna (83) byla rovně na pod­laze.
8. Vyjměte plastová lanka ze sestavy madla. V pří­padě nutnosti zatlačte na místo klecovou matici 5/16" (33).
Druhá osoba přidrží sestavu madla v blízkosti sloupků (74, 78). Spojte kabel sloupku (38) s ka­belem konzoly. Viz výřezový výkres.
Konektory by se měly do sebe snadno za­sunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane,
otočte jedním konektorem a zkuste to znovu.
POKUD KONEKTORY NEJSOU SPRAVNE PRIPOJENY, KONZOLA SE MUZE PRI ZAP­NUTI NAPAJENI POSKODIT.
Vyjměte lanko z kabelu sloupku (38).
80
8
33
Plastový
stahovací
pásek
konzoly
Kabel
38
74
Plastový
stahovací
pásek
Pomocné
Sestava
madla
33
38
Kabel
konzoly
lanko
78
9
9. Sloupky (74, 78) ustavte na sestavě madla.
Buďte opatrní, abyste nepřiskřípli žádný kabel.
Sestavu madla upevněte ke sloupkům (74, 78) pomocí šesti šroubů 5/16" x 1" (7) a šesti hvěz­dicových podložek 5/16" (10).
9
Sestava
madla
Viz kroky montáže 5 a 7. Pevně utáhněte šrouby 3/8" x 4 1/2" (6).
10. Požádejte pomocníka, aby přidržel sestavu kon­zolu v blízkosti sestavy madla. Dva vodiče ze sestavy konzoly připojte ke dvěma vodičům ze sestavy madla. Viz výřezový výkres v kroku 8.
Konektory by se měly do sebe snadno za­sunout a zacvaknout. Pokud se tak nestane,
otočte jedním konektorem a zkuste to znovu.
POKUD KONEKTORY NEJSOU SPRÁVNĚ PŘIPOJENY, KONZOLA SE MŮŽE PŘI ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ POŠKODIT.
10
10
10
7
74
Sestava
konzoly
Vodiče
7
7
10
10
7
78
Sestava
madla
Vodiče
10
11. Vodiče ze sestavy konzoly zasuňte do sestavy madla.
estavu konzoly upevněte sestavě madlu po-
S mocí čtyř šroubů 1/4" x 3/4" (5). Buďte opatrní,
abyste nepřiskřípli žádný kabel.
1
1
Sestava
madla
Sestava
onzoly
k
12. Zapojte síťový kabel (viz strana 13) a vložte klíč do konzoly. Pomocí tlačítka pro snížení sklonu nastavte minimální sklon. Vyjměte klíč a od-
pojte síťový kabel.
Zvedněte rám (56) do uvedené polohy. Druhá osoba přidržuje rám až do dokončení tohoto kroku.
Západku pro uskladnění (53) nasměrujte tak, aby hlavní tyč a západkový knoflík (54) byly v uvedené poloze.
Pomocí dvou šroubů 3/8" x 2" (8) a dvou matic 3/8" (10) k základně (83) upevněte držák zá­padky (14) a západku pro uskladnění (53).
Horní konec západky pro uskladnění (53) upev­něte k držáku na rámu (56) pomocí šroubu 3/8" x 2 (7) a matice 3/8" (10). Poznámka: Pro zarov­nání západky pro uskladnění s držákem bude pravděpodobně nutné posunout rám dozadu a dopředu.
Rám (56) snižte (viz POSTUP SNÍŽENÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU PRO POUŽITÍ na straně 25).
12
54
Vodiče
5
56
8
8
4
53
Hlavní
tyč
14
83
5
4
13. Před použitím běžeckého trenažéru ověřte, zda jsou všechny části řádně utažené. Pokud jsou na štít-
cích běžeckého trenažéru průhledné plastové fólie, odstraňte je. Podlahu či koberec chraňte umístěním pod­ložky pod běžecký trenažér. Poznámka: Součástí dodávky mohou být náhradní drobné součástky. Šesti­hranné klíče uschovejte na bezpečném místě; jeden z klíčů se používá pro nastavení běžeckého pásu (viz strany 27 a 28).
11
Loading...
+ 25 hidden pages