NordicTrack NETL147110 Owner's Manual

Modelnr. NETL14711.0 Serienr.
Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging.
Sticker met
serienummer
VRAGEN?
Als u nog vragen hebt of er zijn on­derdelen die ontbreken of bescha­digd zijn, neem dan contact op met de winkel waar u dit product hebt gekocht.
Bezoek onze website: www.iconsupport.eu
GEBRUIKERSHANDLEIDING
OPGELET
www.iconeurope.com
INHOUD
DE STICKERS MET WAARSCHUWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VOORDAT U BEGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DE HARTSLAGMONITOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GEBRUIK EN BIJSTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HOE DE LOOPBAND INKLAPPEN EN VERPLAATSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
LIJST MET ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
GEDETAILLEERDE TEKENING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
RECYCLING INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laatste pagina
DE STICKERS MET WAARSCHUWING
De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waars­chuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. Raadpleeg de laatste pa-
gina van deze handleiding wanneer een stic­ker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats. Aandacht: de sticker(s)
worden niet op ware grootte weergegeven.
NORDICTRACK is een merk van ICON IP, Inc.
2
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle be-
langrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw loopband voordat u deze gebruikt. ICON is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.
1. Raadpleeg uw huisarts voordat u met dit of enig ander oefenprogramma begint. Dit is bij­zonder belangrijk voor mensen ouder dan 35 of mensen met gezondheidsproblemen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de eige-
naar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de loopband voldoende op de hoogte zijn van alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
3. Gebruik de loopband alleen zoals
beschreven.
4. Gebruik de loopband uitsluitend binnenshuis
en uit de buurt van vocht en stof. Plaats de loopband niet in een garage, op een overdekt terras of bij water.
5. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond
met minstens 2,4 m ruimte achter de loop­band en 0,6 m ruimte aan iedere kant van de loopband. Zorg ervoor dat de loopband geen luchtopeningen blokkeert. Leg een matje onder de loopband om uw vloer of de vloer­bedekking te beschermen.
6. Gebruik de loopband niet waar spuitbussen
gebruikt worden of waar zuurstof bewaard wordt.
7. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar
en huisdieren bij de loopband vandaan.
schoenen. Gebruik de loopband nooit op blote voeten, met alleen sokken of sandalen aan.
11. Steek de stekker alleen in een geaard stop­contact (zie bladzijde 16). Geen enkel ander apparaat mag op dezelfde groep aangsloten zijn.
12. Als u een verlengsnoer nodig heeft, gebruik dan alleen een 3 draadig, 1 mm2 (maat 14) snoer van maximaal 1,5 meter.
13. Houd de stekker bij hete oppervlaktes vandaan.
14. Loop nooit op de loopband wanneer de elektriciteit uitgeschakeld is. Gebruik de loopband niet wanneer het snoer of de stek­ker beschadigd is. Gebruik de loopband niet als deze niet goed werkt. (Zie PROBLEMEN OPLOSSEN op bladzijde 26 als de loopband niet goed werkt).
15. Lees de noodstopprocedure grondig door, begrijp wat u gelezen heeft en test de procedure voordat u de loopband ge­bruikt (raadpleeg HOE DE ELEKTRICITEIT INSCHAKELEN op bladzijde 18).
16. Start de loopband nooit terwijl u op de loop­band staat. Houd u altijd aan de handleunin­gen vast terwijl u de loopband gebruikt.
8. De loopband kan alleen gebruikt worden door mensen die niet zwaarder zijn dan 150 kg.
9. Laat nooit meer dan één persoon tegelijk de loopband gebruiken.
10. Draag bij gebruik van de loopband de juiste kleding. Draag geen losse kleding die in de loopband verstrikt kan raken. Sportsuspensiors worden aangeraden voor zowel mannen als vrouwen. Draag altijd gym-
17. De loopband kan op hoge snelheden draaien. Stel de snelheid geleidelijk bij om plotselinge schokken bij het versnellen te voorkomen.
18. De hartslagmonitor is geen medisch instru­ment. Diverse factoren zoals beweging, kun­nen de juistheid van de metingen beïnvloe­den. De hartslagmonitor dient slechts om de hartslag globaal te meten, als hulpmiddel bij uw oefeningen.
3
19. Laat de loopband nooit zonder toezicht draaien. Verwijder altijd de sleutel, trek de stekker uit het stopcontact, en zet de stroom­schakelaar in de uitstand wanneer de loop­band niet gebruikt wordt. (Zie de tekening op bladzijde 5 om te zien waar de stroomschake­laar zit.)
20. Voltooi eerst de montage van de loopband voordat u deze rechtop zet, neer laat of ver­plaatst. (Zie MONTAGE op bladzijde 7 en HOE DE LOOPBAND IN TE KLAPPEN EN TE VERPLAATSEN op bladzijde 25.) U moet in staat zijn om veilig 20 kg op te kunnen tillen, neer te kunnen laten of in staat zijn om de loopband te verplaatsen.
21. Bij het inklappen of het verplaatsen van de loopband dient u ervoor te zorgen dat de op­bergvergrendeling het onderstel stevig in de opbergstand houdt.
22. Steek nooit enig onderwerp in welke opening van de loopband dan ook.
23. Controleer alle onderdelen regelmatig en draai ze dan goed vast.
24.
GEVAAR: trek de stekker na gebruik
altijd direct uit het stopcontact. Doe dit ook bij het schoonmaken van de loopband, voor het plegen van onderhoud en voor het bijstel­len zoals in deze handleiding beschreven. Verwijder nooit de motorkap tenzij een ser­vicemonteur dat aangeeft. Onderhoud, anders dan de procedures in deze handleiding moet uitsluitend uitgevoerd worden door een er­kende servicemonteur.
25. Deze loopband is alleen voor huiselijk ge­bruik bedoeld. Gebruik de loopband niet com­mercieel, niet voor verhuur of in een instelling.
26. Te veel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u zich duizelig voelt of pijn voelt, stop dan meteen met het oefenen en begin met een afkoeling.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
4
VOORDAT U BEGINT
Dank u dat u hebt gekozen voor de revolutionaire NORDICTRACK® T15.0 loopband. Deze T15.0 loop­band biedt een reeks aan indrukwekkende functies die zijn ontwikkeld om uw oefeningen effectiever en leuker te maken. Als u geen oefeningen doet, kunt u deze unieke loopband opvouwen, waardoor deze minder dan de helft van de ruimte inneemt van andere loopbanden.
Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de loopband. Raadpleeg de
Lengte: 208 cm Breedte: 94 cm
Handleuning
Staander
omslag van deze handleiding als u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voor­dat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.
Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.
Bedieningspaneel
Lade
Handgreep met
Hartslagmonitor
Sleutel/Klip
Loopband
Voetrail
Bijstelschroeven van de Ruststandrol
Stroomschakelaar
Snoer
Kussen van het Loopvlak
5
ONDERDEEL IDENFICATIESCHEMA
Gebruik de onderstaande tekeningen om de onderdelen te kunnen herkennen. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het nummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN achterin deze handlei­ding. Het getal achter de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Aandacht: als een onderdeel
zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd. Er zijn mogelijk extra metalen onderdelen meegeleverd.
6
MONTAGE
• Montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
• Plaats de loopband op een open plek en verwij­der het verpakkingsmateriaal. Gooi het verpak­kingsmateriaal niet weg totdat u de loopband vol­ledig hebt gemonteerd.
• De onderkant van de loopriem van de loopband is voor een goede werking bedekt met een smeermiddel. Tijdens het vervoer kan een klein beetje smeermiddel aan de bovenkant van de loopriem of de verpakkingsmateriaal terecht zijn gekomen. Dit is normaal. Als er zich smeermiddel op de bovenkant van de loopriem bevindt, kunt u deze eenvoudigweg afvegen met een zachte doek en een reiniger zonder schuurmiddel.
1. Zorg dat het snoer niet in het stopcontact
gestoken is.
Leg een stuk carton onder de achterkant van het
Onderstel (56) om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.
Voor het herkennen van de kleine onderdelen, kijkt u op pagina 6.
• Het volgende gereedschap kan voor de montage nodig zijn:
de meegeleverde inbusleutels
een verstelbare moersleutel
een kruiskopschroevendraaier
Om schade aan onderdelen te vermijden, moet
u geen elektrisch gereedschap bij het monteren gebruiken.
1
Maak de Linker Wielkap (96) aan de Basis (94)
vast met twee #8 x 3/4" Schroeven (2)
Maak de Rechter Wielkap (niet afgebeeld) op
dezelfde manier aan de rechterkant van de Basis (94) vast.
2. Trek de Draad van de Staander (81) en de Aarddraad van de Basis (28) door het aange­geven gat in de Basis (94).
Maak de Aarddraad van de Basis (28) aan de
Basis (94) vast met een #8 x 1/2" Aardschroef (10).
Druk een Pakkingring (77) in het vierkante gat in
de Basis (94).
56
94
2
96
Carton
2
77
Gat
81
28
10
94
7
3. Zoek de Linker Staander (89), aangegeven met “Left” (L of Left geeft links aan; R of Right geeft rechts aan). Laat een tweede persoon de Linker Staander bij de Basis (94) houden.
Raadpleeg de inzet-tekening. Maak de draad-
band in de Linker Staander (89) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (81) vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de draadband totdat de Draad van de Staander goed door de Linker Staander ligt.
3
81
89
81
89
Draadband
94
Draadband
81
4. Houd de Linker Staander (89) tegen de Basis (94). Zorg ervoor dat geen draden bekneld raken. Steek twee 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en twee 3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) met twee 3/8" Sterringen (13) in de Linker Staander.
Draai de 3/8" x 2 3/4" Schroeven (7) en de
3/8" x 1 1/4" Schroeven (8) gedeeltelijk vast totdat de koppen van de Schroeven de Linker Staander (89) raken. Draai de Schroeven nog
niet volledig vast.
Maak de Rechter Handleuning (niet afge-
beeld) op dezelfde manier vast. Aandacht: er
zijn geen draden aan de rechterkant.
4
89
7
13
8
13
94
8
5. Zoek naar de Linker en de Rechter Kappen van
de Basis (82, 83). Schuif de Linker Kap van de Basis op de Linker Staander (89). Schuif de Rechter Kap van de Basis op de Rechter Staander (90). Druk de Kappen van de Basis
nog niet vast op hun plaats.
5
81
90
Verwijder de draadband uit de Draad van de
Staander (81).
6. Zoek naar de Linker Handleuning (88) en houd deze bij de Linker Staander (89).
Maak de draadband in de Linker Handleuning
(88) stevig rond het uiteinde van de Draad van de Staander (81) vast. Trek dan aan het andere uiteinde van de draadband totdat de Draad van de Staander goed door de Linker Handleuning ligt. Zorg ervoor dat de Draad
van de Staander de aan de linkerkant van de aangegeven beugel zit.
Draad-
band
6
Draad-
band
81
82
89
Beugel
83
88
89
9
7. Maak de Linker Handleuning (88) aan de Linker Staander (89) vast met twee 5/16" x 1" Schroeven (5), twee 5/16" Sterringen (11), en een 5/16" x 1 1/4" Bout (4). Draai de Bout en
de Schroeven nog niet volledig vast.
Maak de Rechter Handleuning (87) op
dezelfde manier vast.
Schuif de Draad van de Staander (81) op de
rechterkant van de aangegeven beugel. Zorg
ervoor dat de Draad van de Staander niet tussen de Linker Buitenste Kap van de Handleuning (80) en de beugel bekneld raakt.
7
Beugel
4
80
88
89
81
5
11
11
5
4
87
8. Plaats het bedieningspaneel met de bovenkant op een zachte oppervlakte zodat het bediening­spaneel niet bekrast wordt.
Verwijder de vier Schroeven (A). Til vervol-
gens de Dwarsstang (93) en het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) af. Leg de vier Schroeven aan de zijkant.
8
A
104
A
A
93
Bedieningspaneel
10
9. BELANGRIJK: gebruik geen groot gereedsc­hap om de Dwarsstang (93) niet te beschadi­gen en draai de #10 x 3/4" Schroeven (9) niet te vast.
Draai de Dwarsstang (93) zoals afgebeeld.
Draai al de vier #10 x 3/4" Schroeven (9) halv­erwegen in de Handleuningen (87, 88) vast. Schuif de Dwarsstang zover mogelijk op en draai de vier Schroeven vast.
9
93
9
88
9
87
10. Maak het Onderstel van het Bedieningspaneel (104) aan de Handleuningen (87, 88) vast met vier 5/16" x 1 1/4" Bouten (4) en vier 5/16" Sterringen (11). Draai alle vier de Bouten wat
aan en draai daarna elke Bout vast.
10
11
104
4
88
11
4
87
11
Loading...
+ 25 hidden pages