Q&Q QUARTZ MD0341N User Manual [es, en, it, fr]

Loading...

a TIMEKEEPING

MD0341N

INSTRUCTION MANUAL

 

 

 

Q&Q Division

Timekeeping mode

12/24H Format

CITIZEN WATCH CO.

 

 

B U T TO N S

 

 

 

 

 

 

Timekeeping mode

(Timekeeping mode)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2S

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconds setting

Adjust date

Seconds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

l

 

 

 

 

[Reset]

 

 

T

 

 

[Start/Stop]

 

 

 

 

E

S

 

 

 

 

 

E S

 

T/

 

 

 

 

R

 

 

 

TP

 

 

Hour

 

 

 

 

 

Minutes

 

 

M

 

 

 

 

H

T

 

 

OD

 

 

L I G

[Light]

Adjust seconds

Date setting

[Mode]

E

 

 

 

 

 

 

 

Day of week

 

 

 

 

 

Month&date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hour setting

Adjust month

 

 

 

 

Battery:CR2025

 

 

BACKLIGHT

 

 

 

 

 

 

Adjust hour

Month setting

 

 

 

 

 

 

 

 

Timekeeping mode

Minutes setting

Adjust year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjust minutes

Year setting

Backlight display 3 seconds

b STOPWATCH

A Lap Time

MODE SELECTION

 

Stopwatch mode

Reset

Timekeeping mode

 

 

 

Start

Stop

Stopwatch mode

 

 

 

Split Time

 

Countdown mode

Stopwatch mode

Reset

Alarm mode

Start

Stop

(Timekeeping mode)

Split

Continue

c COUNTDOWN

d A L A R M

Alarm and Chime On/Off

Countdown mode

(Countdown mode)

 

 

2S

 

Alarm mode

Alarm & chime on/off

 

 

Hour setting

Adjust seconds

Alarm Setting

 

 

 

 

Adjust hour

Seconds setting

Alarm mode

 

 

 

2S

 

Minutes setting

Adjust minutes

Hour setting

 

Countdown mode

 

Adjust hour

(Alarm mode)

a ZEITMESSUNG

 

 

 

MD0341N

 

 

 

 

 

 

 

ANLEITUNG

 

 

 

 

 

 

 

Q&Q Division

Zeitmessung Modus

12/24H Format

CITIZEN WATCH CO.

 

 

TASTEN

 

 

 

 

 

 

Zeitmessung Modus

(Zeitmessung Modus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2S

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstellung Sekunden

Anpassung des Datums

Sekunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

l

 

 

 

 

[Reset]

 

 

T

 

 

[Start/Stopp]

 

 

 

 

E

S

 

 

 

 

 

E S

 

T/

 

 

 

 

R

 

 

 

TP

 

 

Stunden

 

 

 

 

 

Minutes

 

 

M

 

 

 

 

H

T

 

 

OD

 

 

L I G

[Indikator]

Passen Sekunden

Datum einstellen

[Mode]

E

 

 

 

 

 

 

 

Tag der Woche

 

 

 

 

 

Monat und Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stunde Einstellung

Passen Monat

 

 

 

 

Batterie:CR2025

 

 

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Passen der Stunden

Month Einstellung

 

 

Zeitmessung Modus

Minute Einstellung

Passen Jahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passen Minute

Jahr Einstellung

Hintergrundbeleuchtung zeigt 3 Sekunden

b STOPPUHR

Eine Runde der Zeit

MODE AUSWAHL

 

Mode Stoppuhr

Reset

Zeitmessung Modus

 

 

 

Start

Stopp

Stoppuhr Modus

 

 

 

Split Zeit

 

Countdown Modus

Mode Stoppuhr

Reset

Alarm Modus

Start

Stopp

(Zeitmessung Modus)

Split

Weiter

c COUNTDOWN

d ALARM

Alarm and Chime an / aus

Countdown Modus (Countdown Modus )

2S

 

 

Alarm Modus

Alarm and Chime an / aus

Stunde Einstellung

Passen Sekunden

 

 

Passen der Stunden

Einstellung Sekunden

Alarm Modus

 

 

 

2S

 

Minute Einstellung

Passen der Minute

Stunde Einstellung

 

Countdown Modus

 

Passen der Stunden

(Alarm Modus)

 

a CRONOMETRAJE

MD0341N

 

MANUAL DE INSTRUCCIóN

 

Q&Q Division

Modo de cronometraje

CITIZEN WATCH CO.

 

 

Modo de cronometraje

Formato 12/24H

(Modo de cronometraje)

BOTONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de segundos

Ajustar fecha

Segundo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

l

 

 

 

[Comenzar

 

 

[Restaurar]

E S

E

 

T/S

 

 

 

 

T

 

/Parar]

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

TP

 

 

 

Hora

 

 

 

 

 

 

 

Minuto

 

 

M

 

 

 

 

 

H

T

 

 

 

OD

 

 

 

I G

 

[Luz]

Ajustar segundos

Ajuste de fecha

[Modo]

E

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días de la semana

 

 

 

 

Mes y fecha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de hora

Ajustar mes

 

 

 

 

Batería:CR2025

 

 

LUZ TRASERA

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar hora

Configuración de mes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de cronometraje

Ajuste de hora

Ajustar año

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar minuto

Configuración de año

Luz de fondo por 3 segundos

b CRONóMETRO

Tiempo de una vuelta

SELECCIÓN DE MODE

Modo de cronometraje

Modo de cronómetro

Modo de conteo regresivo

Modo de alarma

(Modo de cronometraje)

c CONTEO REGRESIVO

Modo de cronómetro

Restaurar

Comenzar

Parar

Split tiempo

 

Modo de cronómetro

Restaurar

Comenzar

Parar

Dividir

Continuar

d ALARMA

 

 

Alarma activado/desactivado

Modo de conteo regresivo

( Modo de conteo regresivo)

 

 

2S

 

Modo de alarma

Alarma activado/desactivado

 

 

Ajuste de hora

Ajustar segundos

 

 

 

 

Ajuste de alarma

Ajustar hora

Configuración de segundos

Modo de alarma

 

 

 

2S

 

Ajuste de minuto

Ajustar minuto

Ajuste de hora

 

Modo de conteo regresivo

 

Ajustar hora

(Modo de alarma)

a CONTAGEM

MD0341N

MANUAL DE INSTRUçõES

 

 

Q&Q Division

 

Modo de contagem

12/24H Formato

CITIZEN WATCH CO.

 

 

BOTÕES

 

 

 

 

 

 

 

Modo de contagem

(Modo de contagem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de segundos

Ajustar data

Segundos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

l

 

 

 

[Começar

 

 

[ Redefinir]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

/Parar]

 

 

R

E S E

ST/S

 

 

 

 

 

 

TP

 

 

 

Hora

 

 

 

 

 

 

Minutos

 

 

M

 

 

 

 

H

T

 

 

 

O

 

 

I G

 

[Lâmpada

 

Ajuste de Data

DE

 

 

 

 

Ajustar segundos

[Modo]

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicador]

 

 

Dias da semana

 

 

 

 

 

 

Mês e Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste de hora

Ajustar mês

 

 

 

Bateria:CR2025

 

 

LUZ DO FUNDO

 

 

 

 

 

Ajustar hora

Definição de mês

 

 

 

 

 

 

 

Modo de contagem

 

Ajuste de minuto

Ajuste anos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar minutos

Ano d efinição

Luz posterior mostra 3 segundos

b CRONÔMETRO

Tempo de uma volta

SELEÇÃO DE MODE

 

Modo de cronômetro

Redefinir

Modo de contagem

 

 

 

Começar

Parar

Modo de cronômetro

 

 

 

Tempo dividido

 

Modo de contagem regressiva

Modo de cronômetro

Redefinir

Modo de Alarme

Começar

Parar

(Modo de contagem)

Dividir

Continuar

c CONTAGEM REGRESSIVA

d ALARME

Alarme e Chime ativado/desativado

Modo de contagem

Modo de contagem

 

 

regressiva

regressiva

 

 

2S

 

Modo de Alarme

Alarme e Chime ativado

 

 

 

 

 

/desativado

Ajuste de hora

Ajustar segundos

 

 

Ajustar hora

Definição de segundos

Modo de Alarme

 

 

 

2S

 

Ajuste de minuto

Ajustar minuto

Ajuste de hora

 

Modo de contagem regressiva

 

Ajustar hora

(Modo de Alarme)

Start

Stop

Minutes setting

Adjust minutes

Start

Stopp

Minute Einstellung

Passen der Minute

Comenzar

Parar

Ajuste de minuto

Ajustar minuto

Começar

Parar

Ajuste de minuto

Ajustar minuto

+ 1 hidden pages