Grundig DLPTM Projector User Manual

Size:
1.89 Mb
Download

DLPProjector

USER’S’S

GUIDEI

WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

WARNING: This product has a lamp which contains a very small amount of mercury. Dispose of it as required by local, state, or federal ordinances and regulations. For more information, see www.eiae.org

This entire user’s guide is available on the enclosed CD as an Adobe Acrobat pdf file in the following languages: English, French, German, Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Russian, Japanese, Korean, Traditional Chinese, Simplified Chinese. Before using this projector, please read these instructions.

Le mode d'emploi complet est disponible sur le CD joint sous forme de fichier pdf d'Adobe Acrobat dans les langues suivantes : anglais, français, allemand, italien, norvégien, portugais, espagnol, russe, japonais, coréen, chinois traditionnel, chinois simplifié. Avant d'utiliser ce projecteur, veuillez lire ces instructions.

Die vollständige Benutzeranleitung ist auf der im Lieferumfang enthaltenen CD als Adobe Acrobat PDF-Dateiin den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch und Vereinfachtes Chinesisch. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Projektors.

La presente guida è disponibile sul CD allegato, come file Adobe Acrobat pdf, nelle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, norvegese, portoghese, spagnolo, russo, giapponese, coreano, cinese tradizionale e cinese semplificato. Prima di usare questo proiettore, leggere le seguenti istruzioni.

Hele denne brukerhåndboken finnes på den vedlagte CD-ensom en Adobe Acrobatpdf-filpå følgende språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk, russisk, japansk, koreansk, tradisjonell og forenklet kinesisk. Les diss anvisningene før projektoren tas i bruk.

Este guia do usuário completo está disponível no CD anexo, como um arquivo pdf do Adobe Acrobat nos seguintes idiomas: inglês, francês, alemão, italiano, norueguês, português, espanhol, russo, japonês, coreano, chinês tradicional, chinês simplificado. Antes de utilizar este projetor, leia estas instruções.

Este manual de uso está disponible en su totalidad en el CD incluido, como archivo pdf de Adobe Acrobat, en los siguientes idiomas: inglés, frances, alemán, italiano, noruego, português, español, ruso, japonés, coreano, chino tradicional, chino simplificado. Antes de usar el proyector, lea estas instrucciones.

Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɦ ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤɟɜ ɜɢɞɟpdf-ɮɚɣɥɚAdobe Acrobat ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɹɡɵɤɚɯ: ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ, ɧɟɦɟɰɤɨɦ, ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɦ, ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɦ, ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɤɨɦ, ɢɫɩɚɧɫɤɨɦ, ɪɭɫɫɤɨɦ, ɹɩɨɧɫɤɨɦ, ɤɨɪɟɣɫɤɨɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ. ɉɟɪɟɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.

CD Adobe Acrobat PDF

&' $GREH $FUREDW SGI

 

 

 

Adobe Acrobat (PDF)

 

CD Adobe Acrobat pdf , , , , , , , , ,, ( ) . .

Produkterklæring

Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver og normer:

EMC-direktiv89/336/EØF, endret med 93/68/EØF EMC: EN 55022

EN 55024 EN 61000-3-2EN61000-3-3

Direktiv 73/23/EØF for lavspenning, endret med 93/68/EØF Sikkerhet: EN 60950: 2000

Februar 2004

Varemerker

Apple, Macintosh, og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller et registrert varemerke for International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Adobe and Acrobat er varemerker eller registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Denne brukerhåndboken omfatter modell GEN101.

FCC-advarsel

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde begrensningene for et digitalt utstyr i klasse B, i henhold til paragraf 15 i FCC-regelverket.Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i boligmiljøer. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle høyfrekvent energi, og kan gi skadelige forstyrrelser på radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelse på radioog fjernsynsmottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å løse problemet ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Justere eller flytte mottakerantennen.

Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Kople utstyret til en stikkontakt i en annen strømkrets enn den mottakeren er koplet til.

Kontakte forhandleren eller en erfaren radio/fjernsynstekniker.

Canada

Dette digitale apparatet i klasse B er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003.Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la normeNMB-003du Canada.

Offentlige godkjenninger

UL, CUL, GOST

Andre spesielle godkjennelser for hvert enkelt land kan komme til anvendelse. Se merket for produktsertifisering.

2

Innholdsfortegnelse

Innledning

5

Projektorens plassering

7

Veiledning for projektor og enhetstilkobling

8

Datamaskintilkoblinger

8

Videotilkoblinger

8

Tilkoble en datamaskinkilde

11

Nødvendige tilkoblinger for datamaskin

11

Alternative tilkoblinger for datamaskin

11

Vise et bilde fra datamaskinkilde

12

Bildejustering

13

Bruke projektoren med Windows 98 for første gang

14

Tilkoble en videoenhet

16

Tilkoblinger til videoenhet

17

Tilkobling for kompositt-video

17

S-videotilkobling

17

VGA-tilkobling

18

Vise video

19

Justere bildet

19

Slå av projektoren

21

Feilsøke oppsettet

21

Bruke fjernkontrollen

29

Bruke lydfunksjonen

30

Bruke knappene på tastaturet

31

Optimalisere datamaskinbilder

32

Presentasjonsfunksjoner

32

Optimalisere videobilder

33

Tilpasse projektoren

33

Bruke menyene

34

Bilde, meny

35

Menyen Innstillinger

38

Vedlikehold

41

Rense linsen

41

Skifte projektorlampe

41

Rense filtrene i lampeenheten

43

Bruke sikkerhetslåsen

43

Tillegg

44

Prosjisert bildestørrelse

44

Aktiviteten til rød indikator og projektorfeil

44

Hvis du har erfaring med å installere projeksjonssystemer, kan du følge anvisningene på Quick Setup-kortetsom fulgte med projektoren. Du kan lese mer om tilkobling og bruk av projektoren i denne brukerhåndboken.

3

Viktige brukshensyn vedrørende sikkerhet

Plasser projektoren i vannrett stilling. Hellingsvinkelen kan ikke være større enn 15 grader.

Sett projektoren på et sted med god ventilasjon uten eventuelle hindringer foran luftinntak eller avtrekk. Sett ikke projektoren på en duk eller et annet mykt underlag som kan blokkere luftinntakene.

Plasser projektoren minst 1,2 m (4 fot) fra eventuelle varmeeller kjøleuttak.

Bruk bare InFocus-godkjenttakoppheng.

Bruk den medfølgende strømledningen. Det anbefales å bruke et grenuttak med overspenningsvern.

Slå opp i denne håndboken for riktige oppstartsog avslåingsprosedyrer.

Dersom lampen, mot all formodning, skulle knuses, skal eventuelle spiselige ting i nærheten kastes, og området langs alle sidene av projektoren rengjøres grundig. Vask hendene etter rengjøring av området og håndtering av den knuste lampen. Dette produktet har en lampe som inneholder ørsmå mengder med kvikksølv. Kasser den i henhold til lokale forskrifter, statlige eller føderale forordninger og bestemmelser. Du kan lese mer om dette på www.eiae.org.

Følg disse anvisningene for å sikre bildekvaliteten og lampens levetid gjennom hele projektorens levetid.

 

 

 

t)

0,6

m

(2

fo

 

 

 

 

 

 

Plasser ikke gjenstander eller personer nærmere enn 0,6 m (2 fot) fra forsiden av projektoren. Når det gjelder takmonterte anvendelser, skal dette området være 1,5 m (5 fot).

1,5 m (5 fot)

4

Innledning

Den nye digitale projektoren er enkel å tilkoble, lett å bruke og ukomplisert å vedlikeholde. Det er en anvendelig projektor som er tilstrekkelig fleksibel til at den kan brukes både ved forretningspresentasjoner og til visning av hjemmevideo. Den har opprinnelig SVGA 800x600-oppløsningog er kompatibel med en lang rekke datamaskiner og videoenheter, inkludert:

De fleste standard videospillere, DVD-spillere(progressive og innebygd), progressiv DVD (480pog576p-formater),HDTV-kilder(1080i, 1035i og720P-formater),TVog satellittforsterkere, videokameraer, videospill ogCD-spillere.

IBM-kompatibledatamaskiner, inkludert bærbare datamaskiner med opptil1024x768-oppløsning.

Datamaskinene Apple® Macintosh® og PowerBook® med opp til1024x768-oppløsning.

Tilbehør

Standardtilbehøret som fulgte med projektoren, er oppført i den vedlagte pakkelisten.

høyttaler

tastatur

fjernkontroll mottaker (IR)

fokus (tynn ring)

strømkabel tilkobling (power)

av/på-bryter

justerbar hevemekanisme

zoom (tykk ring)

fastbundet linsedeksel

lampe kabinett deksel

sikkerhetslås

tilkobling panel

justerbar fot

5

Tilkoblingspanel

Projektoren er utstyrt med alternativer for både datamaskinog videotilkobling, innbefattet:

M1 for datamaskin og video

S-video

Kompositt RCA-lyd/video

Projektoren er også utstyrt med følgende tilkoblinger:

Monitor ut

Lyd ut

12-voltslikestrømsutgang (se nedenfor)

12-voltslikestrømsutgang

Den 3,5 mm minikontaktutløseren sørger for en 12-voltslikestrømsutgang. Den avgir konstant strøm mens projektoren er på. Den har utallige anvendelser. Hvis for eksempel projektorskjermen kobles til den12-voltslikestrømsutgangen med kabelen som fulgte med skjermen, vil skjermen komme ned når projektoren slås på, og trekkes opp igjen til lagringsstilling når projektoren slås av. Du må først fjerne sikkerhetspluggen før du kan bruke den12-voltslikestrømsutgangen.

RCA lyd/bilde

 

 

 

 

 

 

12 volt

M1 computer

skjerm

lyd ut

S-video

likestrømsutgang

 

 

 

+12 volt jord

12-voltslikestrømsutgang

3,5 mm plugg

til, for eksempel, skjermrelé (kontakt skjermprodusenten hvis du vil vite mer)

6

Projektorens plassering

Ta hensyn til størrelsen og formen på skjermen, plasseringen av stikkontaktene og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret for å bestemme hvor projektoren skal plasseres. Her er noen generelle retningslinjer:

Plasser projektoren på et flatt underlag i riktig vinkel i forhold til skjermen. Projektoren må være minst 1.49m (4,9 fot) fra projektorskjermen.

Plasser projektoren i en avstand av 3 m (10 fot) fra strømkilden, og

1,8 m (6 fot) fra videoenheten (med mindre du kjøper skjøteledninger). Plasser ikke projektoren nærmere enn 0,15 m (6 tommer) fra veggen eller et annen objekt for å sørge for tilstrekkelig kabeltilgang.

I installasjonsveiledningen som fulgte med i pakken med beslag for takmontering kan du lese mer om hvordan du eventuelt monterer projektoren i taket. Se under “Takmontasje” på side 38 hvis du vil snu bildetopp-ned.InFocus anbefaler bruk av godkjente beslag for takmontering.

Plasser projektoren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden fra projektorlinsen til skjermen, zoom-innstillingenog videoformatet avgjør størrelsen på det projiserte bildet. Illustrasjonen øverst til høyre viser tre projiserte bildestørrelser. Du kan lese mer om bildestørrelser i forholdtil forskjellige avstander under “Prosjisert bildestørrelse” på side 44.

Bildet sendes fra projektoren i en gitt vinkel. Denne bildeforskyvningen er 112,2 % når projektoren er i modusen 4:3 (standardmodus). Dette vil med andre ord si at hvis bildet er 10 fot høyt, vil bunnen av bildet være 1.22 fot over linsens midtpunkt.

Denne bildeforskyvningen er 132,9 % når projektoren er i modusen 16:9. Dette vil med andre ord si at hvis bildet er 10 fot høyt, vil bunnen av bildet være 3.29 fot over linsens midtpunkt.

Du kan lese mer om modiene 16:9 og 4:3 under “Tilkoble en videoenhet” på side 16.

 

 

1

 

 

2

 

 

,

 

 

5

 

 

f

 

5

o

 

t

 

f

3

o

 

t

,

 

 

3

 

 

f

19 fot

 

t

 

o

 

7,5 fot 4,8 fot

10 fot høy bilde

bunnen av bilde 1,22 fot over midtpunktet av linsen

10 fot høy bilde

bunnen av bilde 3,29 fot over midtpunktet av linsen

Projeksjonsvinkel i modusen 4:3 (standard)

linsens midtpunkt

Projeksjonsvinkel i modusen 16:9

linsens midtpunkt

7

Veiledning for projektor og enhetstilkobling

Illustrasjonen og tabellen nedenfor skal være en hjelp for å finne de tilkoblingene som bør brukes for å oppnå best mulig oppløsning fra inngangsenheter, for eksempel datamaskiner, standard videospillere, DVD-spillere(progressive og med linjesprang),HDTV-kilder(1080i, 1035i og 720pHDTV-formater),TVog satellittforsterkere, videokameraer, videospill (progressive og med linjesprang) ogCD-spillere.

Datamaskintilkoblinger

Datamaskintilkoblinger innebærer kobling av VGAog USB-endeneav den vedlagte datakabelen til en datamaskin, og den andre enden (M1) til computerin-inngangenpå projektoren.USB-delenav datakabelen gjør det mulig å skifte lysbilder i enPowerPoint™-presentasjonfremover med en fjernkontroll. Du kan lese mer om konfigurering av datamaskin/projektor på side 11.

Videotilkoblinger

Det første som må gjøres når du skal tilkoble video, er å finne ut hvilke typer utganger det er på det utstyret du vil koble projektoren til. Hvis det er mer enn én utgang på videoenheten, velger du den med høyeste kvalitet. Alternativene er S-video(høyere kvalitet) og komposittvideo (lavere kvalitet).

Hvis du kobler projektoren til HDTV-kilder,skal du bruke projektorensM1-datamaskintilkobling,merket computer in. Husk atHDTV-kilderog progressive kilder bare skal administreres via projektorens datamaskintilkobling. Du kan også bruke en M1til komponentadapter (fås som ekstrautstyr) til å koble komponenttilkoblingene til en progressiv kilde til projektoren.S-videoportenfungerer ikke med progressive kilder.

lyd/bilde

projektor, inngangstilkoblinger

 

 

(kompositt)

 

 

 

12 volt

computer in

monitor (out)

S-video

(HDTV og

DC-utgang

skjerm (ut)

audio out

progressive

 

 

 

kilder)

 

(lyd ut-tilkobling)

8

 

 

Hvis

Koble til adapteren

 

 

 

 

 

 

 

 

eller den merkede

Konfigurasjonsanvisninger,

 

Videoenhet

Videokompatibilitet

enhetstilkobling

Kommentarer

tilkoblingen på

se

 

 

en er

 

 

 

projektoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard kringkastings-TV

Formatene NTSC, PAL

Komposittvideo

Komposittvideo

Tilkobling for kompositt-video

Ikke for progressive

(ikke HDTV) via: kabel,

og SECAM

eller S-video

eller S-video

på side 17

(f.eks. HDTV) kilder.

digitalkabel, satellitt-TV,

 

 

 

 

Se side 10.

DVD eller videospiller

 

 

 

S-videotilkoblingpå side 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatene NTSC, PAL

Komposittvideo

Komposittvideo

Tilkobling for kompositt-video

Ikke for progressive

Standard videokamera

og SECAM

eller S-video

eller S-video

på side 17

(f.eks. HDTV) kilder.

 

 

 

 

Se side 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-videotilkoblingpå side 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatene NTSC, PAL

Komposittvideo

Komposittvideo

Tilkobling for kompositt-video

Ikke for progressive

Standard videospill

og SECAM

eller S-video

eller S-video

på side 17

(f.eks. HDTV) kilder.

 

 

 

 

Se side 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-videotilkoblingpå side 17

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Hvis

Koble til adapteren

 

 

 

 

 

 

 

 

eller den merkede

Konfigurasjonsanvisninger,

 

Videoenhet

Videokompatibilitet

enhetstilkobling

Kommentarer

tilkoblingen på

se

 

 

en er

 

 

 

projektoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080i, 720p

VGA

Computer In

VGA-tilkoblingpå side 18

Ikke for komponent

HDTV

 

 

 

 

480i

(High Definition TV)

 

komponentvideo

Computer In via den

M1 til komponentadapter på

 

 

 

 

ekstra M1til

side 18

 

 

 

 

komponentadapteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080i, 720p

VGA

Computer In

VGA-tilkoblingpå side 18

Ikke for komponent

 

 

 

 

 

480i

Progressiv DVD

komponent 480p

Komponentvideo

Computer In via den

M1 til komponentadapter på

 

 

 

 

ekstra M1til

side 18

 

 

 

 

komponentadapteren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080i, 720p

VGA

Computer In

VGA-tilkoblingpå side 18

Ikke for komponent

 

 

 

 

 

480i

Progressivt videospill

komponent 480p

komponentvideo

Computer In via den

M1 til komponentadapter på

 

 

 

 

ekstra M1til

side 18

 

 

 

 

komponentadapteren

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tilkoble en datamaskinkilde

Nødvendige tilkoblinger for datamaskin

Koble den ene enden av den vedlagte datakabelen (tilkobling av videoenheter er beskrevet på side 16) til den mørke blå computer intilkoblingen på projektoren. Koble de andre endene (USB og VESA) til USBog VGA-portenpå datamaskinen. På en skrivebordsmaskin må du først koble skjermkabelen fra videoporten på datamaskinen.

Med denne tilkoblingen kan du skifte lysbilder i en PowerPointpresentasjon framover med fjernkontrollen. USB-driveremå være installert for å kunne brukeUSB-funksjonen. Du kan lese mer om dette på side 15.

Sett den svarte strømkabelen i power-kontaktenpå siden av projektoren og i en elektrisk stikkontakt.

MERK: Bruk alltid den strømkabelen som fulgte med projektoren.

Alternative tilkoblinger for datamaskin

Hvis du vil knytte lyd til presentasjonen, kobler du en lydkabel (ikke inkludert) til datamaskinen og til den røde og/eller hvite lyd inntilkoblingen på projektoren.

Hvis du bruker en skrivebordsmaskin og vil se bildet både på datamaskinog projektorskjermen, kobler du skjermkabelen til monitor out-tilkoblingenpå projektoren.

tilkoble datakabel

tilkoble strømkabel

tilkoble lydkabel

tilkoble skjermkabel

11

Vise et bilde fra datamaskinkilde

Ta av linsehetten.

Slå på projektoren med power-knappenpå siden av projektoren.

Indikatoren blinker grønt, og viftene startes opp. Når lampen tennes, vises oppstartskjermbildet, og indikatoren lyser grønt. Det kan ta et minutt før bildet oppnår full lysstyrke.

? Mangler oppstartskjermbildet? Finn hjelp på side 21.

Slå på datamaskinen.

Datamaskinbildet skulle vises på projektorskjermen. Gjør det ikke det, trykker du på Computer (Datamaskin)-knappenpå projektorens tastatur.

Hvis datamaskinen kjøres under Windows 98-operativsystemet,kan du lesemer om driverinstalleringen under “Bruke projektoren med Windows 98 for første gang” på side 14.

Kontroller at den eksterne videoporten på den bærbare datamaskinen er aktiv.

På mange bærbare datamaskiner blir ikke den eksterne videoporten slått på automatisk når en projektor er tilkoblet. Tastekombinasjoner som FN + F8 eller CRT/LCD slår vanligvis den eksterne skjermen av og på. Finn en funksjonstast merket CRT/LCD eller en funksjonstast med et skjermsymbol. Trykk på FN og den merkede funksjonstasten samtidig. Du kan lese mer om tastekombinasjonene til den bærbare datamaskinen i dokumentasjonen som fulgte med den.

? Mangler bildet til den bærbare datamaskinen?Prøv å trykke på

Auto Image-knappen(automatisk bilde) på tastaturet. Finn hjelp på side 22.

fjerne linsehette

slå av og på med power-bryter

slå på datamaskinen

aktiver ekstern port på bærbar datamaskin

skjermtast ellerLCD/CRT-tast

FN-tast

12

Bildejustering

Juster eventuelt høyden på projektoren ved å trykke på utløserknappen for å heve foten.

Drei eventuelt på justeringsfoten på baksiden av projektoren.

Unngå å plassere hendene nær avtrekket for varmluft foran på projektoren.

Plasser projektoren i ønsket avstand fra skjermen i 90 graders vinkel i forhold til skjermen.

På side 44 finner du en tabell over skjermstørrelser og -avstander.

Juster zooming eller fokusering

Hvis bildet ikke er rettvinklet, justerer du keystone ved hjelp av knappene på tastaturet.

Trykk på den øverste Keystone-knappenfor å redusere den øvre delen av bildet, og den nedersteKeystone-knappenfor å redusere den nedre delen.

Juster Kontrast eller Lysstyrke i Bilde-menyen(bilde).

På side 35 finner du hjelp til å justere menyene.

juster høyden

 

drei

 

justerings-

heve-fot

fot

 

utløserknapp

juster avstanden

juster zooming eller fokusering

fokus

(tynn ring) zoom (tykk ring)

justere keystone

juster menyen Bilde

13

Bruke projektoren med Windows 98 for første gang

Den første gangen du tilkobler en datamaskin, som kjøres under Windows 98, til projektoren, registrerer datamaskinen projektoren som “ny maskinvare” og veiviseren for maskininstallasjon vises. Følg disse anvisningene for å bruke veiviseren til å laste den riktige driveren (som ble installert sammen med Windows-operativsystemet).

Hvis du kjører Windows 2000 eller Windows ME, kan du hoppe over disse trinnene og gå direkte til “Justere bildet” på side 13.

a VelgNeste (Next) for å begynne søkingen etter driveren.

bKontroller at det er merket av for “Search for the best driver” (søk etter den beste driveren), og velg deretter Neste.

cOpphev merkingen i eventuelle avmerkingsbokser, og velg deretter Neste. Windows finner driveren automatisk. Hvis driveren er fjernet, laster du den på nytt fraCD-enforWindows-operativsystemet.

d Når Windows finner driveren, er den klar til å installeres. VelgNeste.

a

b

c

d

14

Hopp over denne siden hvis du ikke har tilkoblet en USBmusekabel.

For Windows 98:

Hvis du har tilkoblet USB-kabelen,kommer veiviseren for maskininstallasjon fram igjen. Drivere må være installert for å kunne brukeUSB-funksjonen.

Veiviseren startes tre ganger.

Den første gangen registrerer den en kompositt-enhetfor USB.

Den andre gangen registrerer den en USB-enhetfor grensesnitt (for tastaturet).

Den tredje gangen registrerer den en USB-enhetfor grensesnitt (for musen).

For Windows 2000, Windows ME og Windows XP:

USB-driverneinstalleres automatisk.

15

Tilkoble en videoenhet

Du kan tilkoble videoenheter som videospillere, DVD-spillere,videokameraer, digitale kameraer, utstyr for videospill,HDTV-mottakereogTV-forsterkeretil projektoren. Det er også en lydinngang via den røde og hviteA/V-tilkoblingen.Lyden kan kobles direkte til projektoren for lydutgang fra den innebygde høyttaleren, eller du kan koble lyden til stereoanlegget via lydut-tilkoblingen.

Projektoren kan kobles til de fleste videoenheter med videoutgang. Du kan ikke koble den koaksiale kabelen, som går inn i huset fra kabeleller satelittselskapet, direkte, fordi signalet først må gå gjennom en forsterker. Digitale kabelbokser, videospillere, digitale videoopptakere og satelittbokser for TV er alle eksempler på forsterkere. Kort sagt betraktes alle enheter som kan skifte kanaler, som forsterkere.

Før du tilkobler projektoren, bør du avgjøre hvilket skjermformat du vil bruke. Du får tilgang til projektorens innstilling for skjermformat gjennom projektorens Bilde-meny. Du kan lese mer om dette på side 35.

Hva er skjermformat?

Skjermformatet viser til forholdet mellom bildets bredde og høyde. TVskjermer er vanligvis i formatet 4:3, som er standardinnstillingen for denne projektoren. HDTV og de fleste DVD-erhar formatet 16:9. Hvis du prosjiserer på en skjerm, kan størrelsen/formen på skjermen avgjøre hvilket skjermformat du skal bruke. Hvis du prosjiserer på en tom vegg, er det ingen restriksjoner med hensyn til skjermstørrelse. Det du skal prosjiserere vil også være med på å avgjøre om du skal bruke 4:3 eller 16:9. De fleste TVprogrammer har skjermformatet 4:3, mens de fleste filmer har formatet 16:9.

Hvis du har en 16:9-skjerm,bør du velge et skjermformat på 16:9 for anamorfe filmer eller HDTV, og Uskalert for4:3-innhold.Hvis du har en4:3-skjerm,skal du fremdeles bruke formatet 16:9 for anamore filmer eller HDTV, men også velge om du vil bruke 4:3 (for å fylle skjermbildet) eller Uskalert (for direkte pikselavbilding) for4:3-innhold.Husk at anamorfe filmer bare vises på riktig måte hvisDVD-spillerener innstilt for å sende signaler til et16:9-fjernsyn.

4:3-skjerm

16:9-skjerm

Skal ikke brukes

4:3

modus

 

 

 

16:9 modus

Uskalert modus (bare NTSC)

16

Tilkoblinger til videoenhet

Tilkobling for kompositt-video

Sett den vedlagte gule pluggen på A/V-kabeleni videoutgangen på videoenheten. Sett den andre gule pluggen i den gulevideo-tilkoblingenpå projektoren.

Sett en hvit plugg i den venstre lyd ut-tilkoblingenpå videoenheten, og en rød plugg i den høyre lydut-tilkoblingenpå videoenheten. Sett den gjenværende hvite pluggen i den hvite audioin-tilkoblingenpå projektoren, og den gjenværende røde pluggen i den røde audioin-tilkoblingenpå projektoren.

Vær oppmerksom på at utgangssignaler for video fra kompositttilkoblinger ikke har like høy kvalitet som for S-video.

S-videotilkobling

Hvis videoenheten benytter en rund, sjupinnet S-videoplugg,kobler du enS-videokabeltilS-videotilkoblingenpå videoenheten og tilS-video-tilkoblingen på projektoren. Bruk de røde og hvite lydpluggene på A/V- kabelen som beskrevet ovenfor (de gule pluggene påA/V-kabelenbrukes ikke).

Vær oppmerksom på at S-videogir høyere kvalitet på videosignalene enn komposittvideo.

tilkoble A/V-kabel

tilkoble S-video-ogA/V-kabler

17

VGA-tilkobling

Hvis videoenheten har en 15-pinnersVGA-utgang,skal den ene enden av den vedlagte datakabelen kobles tilVGA-tilkoblingenpå videokilden. Denne tilkoblingen kan være merket “To Monitor” på videokilden. KobleM1-datamaskinendenav kabelen til computerin-tilkoblingenpå projektoren. Denne enden avUSB-kabelenskal ikke kobles til videoenheten.

Bruk de røde og hvite lydpluggene på A/V-kabelensom beskrevet på foregående side (de gule pluggene påA/V-kabelenbrukes ikke).

tilkoble datamaskinog A/V-kabler

M1 til komponentadapter

Hvis du skal tilkoble en DVD eller HD-kildemed progressiv skanning, må du bruke en M1til komponentadapter. Koble den ene enden av komponentkabelen (ikke vedlagt) til adapteren. KobleM1-endenav adapteren til Computer1-tilkoblingenpå projektoren.

Sett strømkabelen i power-tilkoblingenpå siden av projektoren og i en

tilkoble strømkabel

elektrisk stikkontakt.

 

MERK: Bruk alltid den strømkabelen som fulgte med projektoren.

 

18

Vise video

Ta av linsehetten.

Sett power-knappenpå siden av projektoren i-stilling.

Indikatoren blinker grønt, og viftene startes opp. Når lampen tennes, vises oppstartskjermbildet, og indikatoren lyser grønt. Det kan ta et minutt før bildet oppnår full lysstyrke.

? Mangler oppstartskjermbildet?Finn hjelp på side 22.

Sett i kontakten og slå på videoenheten.

Bildet til videoenheten skulle vises på projektorskjermen. Gjør det ikke det, trykker du på Video-knappenpå projektorens tastatur.

? Mangler bildet? Prøv å trykke på Source(Kilde) eller Auto Image. Finn hjelp på side 22.

Justere bildet

Juster høyden på projektoren ved å trykke på utløserknappen for å heve foten.

Drei eventuelt på justeringsfoten på baksiden av projektoren.

Plasser projektoren i ønsket avstand fra skjermen i 90 graders vinkel i forhold til skjermen.

På side 44 finner du en tabell over skjermstørrelser og avstander til skjermen.

fjerne linsehette

slå av og på med power-bryter

slå på videoenheten

juster høyden

 

drei

 

justerings-

heve-fot

fot

 

utløserknapp

juster avstanden

19

Justere zooming og fokusering.

juster zooming eller fokusering

fokus (tynn ring)

Hvis bildet ikke er rettvinklet, justerer du keystone ved hjelp av knappene på tastaturet. Trykk på den øverste Keystone-knappenfor å redusere den øvre delen av bildet, og den nedersteKeystone-knappenfor å redusere den nedre delen.

Juster volumet på tastaturet eller fjernkontrollen.

Juster Kontrast, Lysstyrke, Farge, Tint eller Skjermformat i Bilde-menyen.På side 35 finner du hjelp til menyene og disse justeringene.

Når det gjelder Skjermformat, må du huske på at DVD-spilleremå konfigureres for 16:9 for å kunne vise bildet med høyeste kvalitet. Du kan lese mer om Skjermformat på side 16.

justere keystone

juster volumet

justere valg på Bilde-menyeninkludert Skjermformat:

zoom (tykk ring)

20

Slå av projektoren

Projektoren viser automatisk et svart skjermbilde etter at det ikke er registrert en aktiv kilde på 30 minutter. Det svarte skjermbildet bidrar til å bevare projektorens levetid. Bildet kommer tilbake når det blir registrert en aktiv kilde, eller du trykker på en knapp på tastaturet eller fjernkontrollen.

Skjermsparer

Slå på Skjermsparer i menyen Innstillinger > System hvis du vil at den svarte skjermen skal visesetter et bestemt antall minutter. Se side 38.

Strømsparer

Projektoren har også en strømsparefunksjon som slår av lampen automatisk etter at det ikke er registrert noen aktive kilder eller brukeraktivitet med projektoren på 20 minutter. Standardinnstillingen er at denne funksjonen er av. Se side 38.

Slå av projektoren

Du slår ganske enkelt av projektoren ved å sette power-brytereni avstilling.

Du kan også trykke på power-knappenpå fjernkontrollen for å slå av projektoren mens den er i gang. Når du trykker to ganger på powerknappen (én gang for å starte avslåingsprosessen og nok en gang for å bekrefte at du vil slå av projektoren), slås lampen av og indikatoren blinker grønt i ett (1) minutt mens viftene fortsetter å gå for å avkjøle lampen. Du kan ikke sende signaler til projektoren via tastaturet eller fjernkontrollen mens indikatoren blinker grønt.

Når lampen er avkjølt, lyser indikatoren grønt, og viftene saktner ned til laveste hastighet. Projektoren slås av med power-bryteren.

MERK: Etter at projektoren er slått av, må du vente ett (1) minutt før du slår på projektoren igjen. Lampen for dermed tid til å avkjøles ordentlig. Hvis derimot projektoren ble slått av med fjernkontrollen, behøver du ikke å vente i ett minutt før du slår den på igjen.

Feilsøke oppsettet

Hvis bildet ser riktig ut på skjermen, kan du gå videre til neste avsnitt. Hvis ikke, må du feilsøke oppsettet.

Indikatoren øverst på projektoren angir statusen til projektoren, noe som kan være et hjelpemiddel ved feilsøking.

Tabell 1: Indikatoraktivitet og -betydning

Indikatorfarge/-aktivitet

Betydning

 

 

konstant grønt

Power-bryterener slått på, og programvaren er

 

initialisert, eller projektoren er slått av med

 

fjernkontrollen.

 

 

blinker grønt

Power-knappener ipå-stillingog programvaren

 

er initialisert, eller projektoren slår seg av og

 

viftene går for å avkjøle lampen.

 

 

blinker rødt

Det har oppstått en feil med viftene eller

 

lampen. Kontroller at avtrekkene ikke er

Du kan lese mer om dette på side 44.

blokkert (se side 27). Slå av projektoren og

 

vent ett minutt før du slår den på igjen.

 

Hvis lampen i projektoren har overskredet

 

grensen for antall brukstimer (side 41), skal du

 

skifte lampen og tilbakestille lampetimetelleren.

 

Ta kontakt med forhandleren hvis problemet

 

ikke kan løses.

 

 

konstant rødt

Uidentifiserbar feil: Ta kontakt med

 

forhandleren.

 

 

Følgende tabell viser vanlige problemer. I noen tilfeller er det gitt forslag til mer enn én mulig løsning. Prøv løsningene i den rekkefølgen de er oppført. Når problemet er løst, kan du hoppe over resten av løsningene.

21

Problem

Løsning

Resultat

Mangler oppstartskjermbildet?

Sett i strømledningen på venstre side av

Korrekt bilde

 

projektoren, ta av linsehetten, slå av og på

 

 

med power-bryteren

 

Slå av og på med power-bryterenpå siden

Startup

Screen

Bare oppstartskjermbildet vises

A

Startup

Screen

Trykk på Computer-knappen

Datamaskinbildet vises

Aktiver den eksterne porten på den

 

bærbare datamaskinen

 

A

Start den bærbare datamaskinen på nytt

A

22

Problem

Løsning

Resultat

Datamaskinbildet mangler – bare teksten “For Høy

Trykk på Auto Image-knappenpå tastaturet

Datamaskinbildet vises

Oppløsning” vises

 

 

A

Signal

 

range

out

of

 

A

Juster datamaskinens oppdateringsfrekvens i Kontrollpanel > Skjerm > Innstillinger > Avansert > Adapter (plassering varierer avhengig av operativsystem)

Du må kanskje innstille en annen oppløsning på datamaskinen, som vist

i det neste problemet, “bildet er uskarpt eller avkuttet”

A

23

Problem

Løsning

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er uskarpt eller avkuttet

Innstill datamaskinens skjermoppløsning til

Bildet er skarpt og ikke avkuttet

 

 

 

 

 

den opprinnelige oppløsningen til

 

 

 

 

 

 

 

 

projektoren (Start > Innstillinger >

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollpanel > Skjerm > kategorien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Innstillinger velg 800x600

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en bærbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datamaskin

 

 

 

 

 

 

 

 

deaktiverer du

 

 

 

 

 

 

 

 

skjermen på skjerm

 

 

 

 

 

 

 

 

eller aktiverer

 

 

 

 

 

 

 

 

modusen for to

 

 

 

 

 

 

 

 

skjermer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er ikke midtstilt på skjermen

Flytt projektoren, juster zoom og høyde

Korrekt bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juster horisontal eller vertikal stilling i Bilde-menyen> Avansert meny

24

Problem

Løsning

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er ikke rettvinklet

Juster keystone på tastaturet

Rettvinklet bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er uskarpt

Juster Skarphet (bare videokilder) i Bilde-

Korrekt bilde

 

 

 

 

 

 

menyen > Avansert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

 

 

 

 

A B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet passer ikke på en 4:3- eller 16:9-skjerm

Endre skjermformatet til 4:3 eller 16:9 i

Korrekt bilde

 

 

 

 

 

 

Bilde-menyen> Skjermformat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Problem

Løsning

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er opp-ned

Deaktiver Takmontasje i menyen

Korrekt bilde

 

 

 

 

 

Innstillinger > System

 

 

 

 

 

 

 

AB

 

 

 

 

A B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet er speilvendt fra venstre mot høyre

Deaktiver Bakprojeksjon i Innstillinger-

Korrekt bilde

 

 

 

 

 

menyen > System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

A B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargene som vises, samsvarer ikke med fargene til

Juster innstillingene for farge, tint,

Korrekt bilde

kilden

fargetemperatur, lysstyrke og kontrast i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menyene

 

 

 

 

 

COLOR

 

COLOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Problem

Løsning

Resultat

 

 

 

Den innebygde videoen i min PowerPoint-

Slå av den interne LCD-skjermenpå den

Den innebygde videoen avspilles på riktig

presentasjon avspilles ikke på skjermen

bærbare datamaskinen

måte

A

B

A

B

A

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampen tennes ikke, indikatoren blinker rødt

Kontroller at lufteåpninger ikke er blokkert, Lampen tennes

 

og slå av projektoren og la den avkjøles i ett

 

minutt

indikator (LED)

Startup

Screen

27

Problem

Løsning

Resultat

Meldingen “Bytt Lampe” vises ved oppstart, eller

Lampen må byttes (se side 41)

Lampen tennes

lampen tennes ikke og indikatoren blinker rødt

 

 

indikator

Bytt lampen

Startup

Screen

28

Bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollen bruker to (2) AA-batteriersom følger med. De settes lett i ved å skyve av dekselet bak på fjernkontrollen, rette inn + og – endene til batteriene, skyve dem på plass og deretter sette på dekselet igjen.

Forsiktig!: Vær oppmerksom på at bruk av annen type batterier enn de som følger med projektoren, kan forårsake alvorlig skade på fjernkontrollen. Sørg for at batteriene kasseres på en miljømessig forsvarlig måte.

Fjernkontrollen brukes ved å rette den mot projektorskjermen eller projektoren (ikke mot datamaskinen). Den fungerer optimalt innenfor et område på ca. 4,5 m (15 fot).

Projektoren slås ikke på ved å trykke på power-knappenpå fjernkontrollen hvispower-bryterenpå projektoren er iav-stilling.Power-bryterenpå projektoren må settes ipå-stillinghvis du vil brukepower-knappenpå fjernkontrollen til å slå på projektoren.

Du kan trykke på power-knappenpå fjernkontrollen for å slå av projektoren når den er i drift(du kan lese mer om avslåing på side 21).

Trykk på Menu-knappenpå fjernkontrollen for å åpne projektorens menysystem. Bruk pilknappene til å navigere med, ogSelect-knappentil å velge funksjoner og justere verdier i menyene med. Du kan lese mer om menyer på side 34.

Fjernkontrollen har også en Volume- ogMute-knapptil å kontrollere lyden med, ogVideo- ogComputer-knappertil å bytte mellom kildene med.

Det er også to funksjoner som er spesielt beregnet på presentasjoner. Bruk Blank-knappentil å vise et tomt skjermbilde istedenfor gjeldende lysbilde (du kanvelge hvilken farge som skal vises, se side 39); brukEffect-knappentil å aktivere en brukerdefinerbar handling, for eksempel fryse eller endreskjermformatet for visning avDVD-er(på side 39 er det forklart nærmere hvordan du programmerer denne knappen).

Med knappene Previous (Forrige) ogNext (Neste) kan du søke gjennomPowerPoint-presentasjoneni modusen Lysbildefremvisning. Du må kobleUSB-pluggenpå den medfølgende datakabelen til datamaskinen for å kunne bruke disse knappene. Veiviseren for maskininstallasjon kan komme fram når du gjør dette den første gangen. Du kan lese mer om lasting av riktigeUSB-driverepå side 15.

forrige-knapp

neste-knapp

navigering knapper

Feilsøke fjernkontrollen

Kontroller at batteriene er satt i riktig vei og at de ikke er utladet.

Pass på at du peker fjernkontrollen mot projektoren eller skjermen, og ikke mot datamaskinen, og at du er innenfor fjernkontrollens rekkevidde på 4,5 m (15 fot). Pek med fjernkontrollen mot skjermen for å oppnå best resultater.

Påse at USB-kabelener tilkoblet hvis du prøver å skifte PowerPointlysbilder framover. Kontroller at de riktige driverne er installert hvis du bruker enUSB-kabel.

29

Bruke lydfunksjonen

Bruke projektorens høyttalere

Hvis du skal bruke projektorens høyttaler, kobler du kilden til audio intilkoblingen (L og/eller R) på projektorens komposittilkoblinger.

Volumet justeres med Volume-knappenepå tastaturet eller fjernkontrollen.

Lyden dempes ved å trykke på Mute-knappenpå fjernkontrollen.

Feilsøke lyd

Kontroller følgende hvis du ikke hører noen lyd:

Kontroller at lydkabelen er tilkoblet.

Kontroller at lyden ikke er dempet (trykk på Mute-knappenpå fjernkontrollen).

Kontroller at volumet er skrudd opp tilstrekkelig. Trykk på Volume- knappen på tastaturet eller fjernkontrollen.

Kontroller at riktig kilde er aktiv.

Juster lydkilden.

Hvis du kjører en video, må du kontrollere at avspillingen ikke er stanset.

Tilkoble eksterne høyttalere

Projektoren kan tilkobles eksterne høyttalere med egen forsterker ved å koble en høyttalerkabel (følger ikke med) til audio out-tilkoblingenpå projektoren.

tilkoble lydkabel

juster volumet

eksterne høyttalere med egen strømkilde

lyd ut-tilkobling

høyttaler kabel

30

Bruke knappene på tastaturet

De fleste knappene er nærmere beskrevet i andre avsnitt, men her er en oversikt over deres funksjoner:

Menu – åpner menyene på skjermen (side 34).

menynavigering

Select – bekreftervalgene som er foretatt i menyene (side 34).knapper

Opp-/ned-piler – navigerer tilog justerer innstillinger i menyene (side 34).

Auto Image – tilbakestiller projektoren til kilden.

Presets – blar gjennomde tilgjengelige bildeinnstillingene (side 36).

Keystone – justerer rettstillingen til bildet (side 13).

Volume – justerer lyd (side 30).

Video ogComputer – endrer den aktive kilden.

31

Optimalisere datamaskinbilder

Etter at datamaskinen er riktig tilkoblet og datamaskinens bilde vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av menyene på skjermen. Du kan lese mer om hvordan du bruker menyene på side 34.

Juster Keystone, Kontrast eller Lysstyrke iBilde-menyen(side 35).

Endre skjermformatet. Velg det alternativet som passer best for inngangskilden (side 35).

Juster Farge Temperatur i Avansert-menyen(side 37).

Juster innstillingene Frekvens og Bredde eller posisjonene Horisontal posisjon eller Vertikal posisjon iAvansert-menyen(side 37).

Etter at du har optimalisert bildet for en bestemt kilde, kan du lagre innstillingene ved hjelp av Forhåndsinnstillinger. Da kan du raskt gjenopprette disse innstillingene senere (side 36).

Presentasjonsfunksjoner

Projektoren er utstyrt med flere funksjoner for å forenkle presentasjonene. Dette er en oversikt, men du finner nærmere beskrivelser i avsnittet om menyer.

Med Effect-knappenpå fjernkontrollen kan du tilordne forskjellige funksjoner til knappen. Standardeffekten er Om, som viser opplysninger om projektoren og gjeldende kilde. Du kan velge mellom Blank, Stille, Skjermformat, Kilde, Reset, Frys og Om. Du kan lese mer om dette på side 39. Med fryseeffekten kan du fryse bildet på skjermen. Dette er nyttig hvis du vil foreta endringer på datamaskinen uten at publikum ser det. Med Mask effekt kan du dekke deler av bildet med en svart gardin.

Med Blank-knappenpå fjernkontrollen kan du vise et tomt skjermbilde istedenfor den aktive kilden. Du kan selv bestemme fargen på dette skjermbildet (side 39).

Med menyvalget Oppstartslogo kan du endre standard oppstartskjermbilde til et blankt eller standard skjermbilde (side 39).

De to menyvalgene, Strømsparer og Skjermsparer, slår av projektoren automatisk etter flere minutters inaktivitet eller viser en svart skjerm. Dette bidrar til å forlenge lampens levetid (side 38).

32

Optimalisere videobilder

Etter at videoenheten er riktig tilkoblet og bildet vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av menyene på skjermen. Du kan lese mer om hvordan du bruker menyene på side 34.

Juster Keystone, Kontrast eller Lysstyrke, Farge eller Tint i Bildemenyen (side 35).

Endre skjermformatet. Velg det alternativet som passer best for inngangskilden (side 35).

Med Effect-knappenpå fjernkontrollen kan du tilordne forskjellige funksjoner til knappen. Standardeffekten er Om, som viser opplysninger om projektoren og gjeldende kilde. Du kan velge mellom Blank, Stille, Skjermformat, Kilde, Reset, Frys og Om. Du kan lese mer om dette på side 39.

Velg en innstilling for Skarphet (side 37).

Bruk funksjonen Fargekontroll til å justere fargeforsterkningen (side 37).

Juster innstillingen for Fargetemperatur. Velg en oppført varmeverdi (side 37).

Aktiver Overscan for å eliminere støy rundt kantene av videobildet.

Tilpasse projektoren

Du kan tilpasse projektoren til egne oppsett og behov. Du kan lese mer om disse funksjonene på side 38 til side 40.

Aktiver modusen Bakprojeksjon i menyen Innstillinger > System ved projeksjon bakfra.

Aktiver modusen Takmontasje i menyen Innstillinger > System for takmontert projektor.

Angi hvilken kilde projektoren skal kontrollere først for aktiv video under oppstart.

Angi funksjonen til Effect-knappenpå fjernkontrollen.

Slå projektorens skjermbeskjeder av og på.

Aktiver strømsparingsfunksjonene.

Angi fargene for tom skjerm og oppstartlogoer.

Angi menyspråket.

Lagre innstillingene for den aktive kilden som en bildeinnstilling.

33

Bruke menyene

Åpne menyene ved å trykke på Menu-knappenpå tastaturet eller fjernkontrollen. (Menyene lukkes automatisk etter 60 sekunder hvis du ikke trykker på noen knapper.) Hovedmeny vises. Bruk pilknappene til å flytte opp og ned for å utheve ønsket undermeny, og trykk deretter påSelect- knappen.

En menyinnstilling endres ved å utheve den, trykke på Select og deretter bruke oppogned-pilknappenetil å justere verdien. Velg så et alternativ med alternativknappene, eller aktiver eller deaktiver funksjonene via avmerkingsboksene. Trykk påSelect for å bekrefte endringene. Bruk pilknappene til å navigere til en annen innstilling. Når du har foretatt alle justeringer, navigerer du til Forrige eller Avslutt, og trykker deretter påSelect for å gå til den forrige menyen. Trykk påMenu-knappennår som helst for å lukke menyene.

Prikker vises foran menynavnet. Antallet prikker angir menynivået fra én (Hovedmeny) til fire (de mest nøstede menyene).

Menyene er gruppert etter bruksområder:

Menyen Bilde inneholder bildejusteringer.

Innstillinger-menyeninneholder justeringer for oppsett som ikke endres så ofte.

Menyen Om inneholder en skrivebeskyttet visning av opplysninger om projektoren og kilden.

Noen menyvalg kan være usynlige eller nedtonet avhengig av hvilken kilde som tilkobles. Skarphet er for eksempel bare tilgjengelig for videokilder, og er usynlig når datamaskinkilden er aktiv. Menyvalg er bare nedtonet hvis kilden er valgt, men signaler ikke er til stede. Hvis for eksempel projektoren er innstilt på en videokilde, men kilden, for eksempel en DVD-spiller,er slått av, vil menyvalg for video være nedtonet.

Hovedmeny

tastaturnavigering knapper

Bilde,

Innstillinger,

meny

meny

 

prikker

 

Om, meny

34

Bilde, meny

Hvis du vil justere de følgende fem innstillingene, uthever du innstillingen, trykker på Select, bruker oppogned-piltastenetil å justere verdiene og trykker deretter påSelect igjen for å bekrefte endringene.

Keystone: justerer bildet vertikalt og lager et rettvinklet bilde. Du kan også justere keystone via tastaturet.

Kontrast: kontrollerer forskjellsgraden mellom den lyseste og mørkeste delen av bildet og endrer mengden avsvart-hvitti bildet.

Lysstyrke: endrer bildeintensiteten.

Farge: justerer et videobilde frasvart-hvitttil helt mettede farger. Fargeinnstillingen gjelder bare for videokilder.

Tint: Justerer balansen mellom rødt og grønt i bildet forNTSC-videobilder.Tint-innstillingengjelder bare forNTSC-videokilder.

Skjermformat: Skjermformat viser til forholdet mellom bildets bredde og høyde (skjermformat).TV-skjermerer vanligvis 4:3. HDTV og de flesteDVD-erer 16:9. Standardinnstillingen er 4:3.

Velg Uskalert for å se de umodifiserte innsignalene uten at de er skalert av projektoren. Velg 16:9 for å se på forbedrede DVD-erfor storskjerm.

Du kan lese mer om Skjermformat på side 16.

Bilde, meny

øke keystone

minske keystone

Skjermformat

35

Forhåndsinnstillinger: Det gis bildeinnstillinger som du kan bruke til å optimalisere projektoren for visning av presentasjoner fra datamaskinen, fotografier, filmog videobilder.Film-inndataer materiale som opprinnelig ble tatt opp med et filmkamera, for eksempel filmer.Video-inndataer materiale som opprinnelig ble tatt opp med et videokamerea, for eksempel et fjernsynsshow eller en sportsbegivenhet. Du kan bruke bildeinnstillingene som utgangspunkt, og deretter tilpasse innstillingene for hver kilde. Innstillingene du tilpasser lagres sammen med forhåndsinnstillingene for hver kilde. VelgFabrikk-reseti menyenInnstillinger > Service for å gjenopprettestandardinnstillingene fra fabrikken (side 40).

Det finnes også en brukerdefinerbar bildeinnstilling. Hvis du skal foreta en bildeinnstilling for gjeldende kilde, justerer du bildet, velger Lagre bruker i Forhåndsinnstillinger-menyenog velger deretter Ja. Du kan gjenopprette disse innstillingene senere ved å velge bildeinnstillingen Bruker.

Forhåndsinnstillinger

Lagre

Bruker

Innstillinger

36

Avansert-meny

Skarphet: (bare videokilder) endrer klarheten til kantene i et videobilde. Velg en skarphetsinnstilling.

Fargeoppløsning: dette alternativet kan brukes på datamaskinog komponentvideokilder. Du kan velge et fargerom som er spesielt tilpasset inngangssignalet. Projektoren avgjør automatisk standarden når du velger Auto. Hvis du skal velge en annen innstilling, deaktiverer du Auto, velger deretter RGB for datamaskinkilder og velger SMPTE240, REC709 eller REC601 for komponentvideokilder.

Fargetemperatur: endrer fargeintensiteten. Velg en oppført varmeverdi.

Fargekontroll: velg dette hvis du vil justere styrke (relativ varme for fargen) og offset (mengden av svart i fargen) individuelt for fargene rød, grønn og blå.

Video-standard:når dette er innstilt på Auto, prøver projektoren å velge videostandarden automatisk basert på inngangssignalet den mottar. (Alternativene for videostandard kan variere avhengig av hvilken region i verden du befinner deg i.) Hvis projektoren ikke kan registrere riktig standard, er det mulig at fargene ikke blir riktige, eller bildet kan virke “oppstykket”. Skjer dette, velger du en videostandard manuelt ved å velge NTSC, PAL eller SECAM i menyenVideo-standard.

Overscan: (bare videokilder) eliminerer støy rundt videobildet.

Juster synkroniseringsterskel: hvis en maskinvareenhet, f.eks. en DVDspiller ikke er ordentlig synkronisert med projektoren, velger du dette alternativet, slik at den blir synkronisert ved tilkobling til projektoren.

Følgende fire (4) alternativer gjelder bare for datamaskinkilder.

Frekvens: justerer den horisontale fasen til en datamaskinkilde.

Bredde: justerer den vertikale skanningen av en datamaskinkilde.

Horisontal posisjon/Vertikal posisjon: justerer posisjonen til en datamaskinkilde.

Hvit-skjerping:øker lysstyrken for nyanser av hvitt som er nær 100 %.

Avansert-meny

Skarphet

Fargeoppløsning

Farge

 

Temperatur

Fargekontroll

Video-standard

37

Menyen Innstillinger

Lyd: velg dette for å justere volumet til den interne høyttaleren og aktivere en klokke som ringer når projektoren startes opp. Justeringer kan også utføres fra projektorens tastatur og fjernkontrollen.

Kilder: Oppstarts-kilde angir hvilken kilde projektoren skal gå til først for aktiv video under oppstart. Når funksjonenAuto Kilde er på, finner projektoren automatisk den aktive kilden, og sjekker den valgte Oppstartskilde først. Valgene er Datakilde 1 hvis kilden er en datamaskin, progressiv DVD ellerHDTV-kildeog Video 1 (forS-video-tilkoblinger)og Video 2 (forkomposittvideo-tilkoblinger)hvis kildene er video. Når denne funksjonen er av, går projektoren automatisk tilbake til kilden som er valgt underOppstarts-kilde.Hvis du vil vise en annen kilde, må du velge den manuelt ved å trykke påComputer- ellerVideo-knappenpå fjernkontrollen eller tastaturet.

System > Rear: reverserer bildet, slik at du kan projisere fra baksiden av en gjennomskinnelig skjerm.Takmontasje: snur bildetopp-nedhvis projektoren er takmontert.Lite Strøm: slår strømmen av og på. Aktiver dette alternativet for å senke lampens lyseffekt. Dette senker også hastigheten på viften, slik at projektoren blir mer lydløs.Skjermbeskjeder: viser statusmeldinger (som “Søker” eller “Stille”) nederst i venstre hjørne av skjermbildet.Skjermsparer av: unngår at datamaskinen går inn i skjermsparingsmodusen.Strømsparer: slår av lampen automatisk etter at det ikke er registrert signaler på 20 minutter. Etter ytterligere 10 minutter uten signaler slår projektoren seg av. Hvis det blir mottatt et aktivt signal før projektoren slås av, vil bildet vises. Etter ytterligere 10 minutter uten signaler begynner projektoren avslåingsprosessen og kan slås av. Hvis det blir mottatt et aktivt signal før projektoren slås av, vil bildet vises. Når Strømsparer er aktivert, er Skjermsparer deaktivert.Skjermsparer dekker automatisk skjermen med en svart farge etter at det ikke er registrert noen signaler i et bestemt antall minutter. Bildet kommer tilbake når det blir registrert en aktiv kilde, eller du trykker på en knapp på tastaturet eller fjernkontrollen.

Menyen Innstillinger

Lyd

Kilder

Oppstart

Kilde

System, meny

Skjermsparer

38

Oppstartslogo: viser et tomt skjermbilde istedenfor standardskjermbildet ved oppstart og når det ikke er registrert noen kilde.

Svart Skjermen: bestemmer hvilken farge som skal vises når du trykker påBlank-knappenpå fjernkontrollen.

Effektknapp: tilordner en annen funksjon tilEffect-knappenpå fjernkontrollen, slik at du lett og raskt kan bruke effekten. Uthev en effekt og trykk påSelect for å velge en annen effekt.

Blank: viser en tom skjerm.

Stille: slår av all lyd.

Skjerm-format:bytter mellom 4:3, 16:9, og Uskalert (se side 16 og side 35). Innstilt som Effektknapp er det mulig å bytte Skjermformat forDVD-er.

Kilde: søker gjennom tilgjengelige kilder.

Auto Bilde:tilbakestiller projektoren til kilden (side 31).

Frys: stanser projektorbildet.

Om: standardeffekten. Den åpner et vindu med informasjon om projektoren og kilden.

Oppstartslogo

Svart Skjermen

Effektknapp

39

Språk: gjør det mulig å angi et språk for visning på skjermen.

Service: Hvis du skal bruke disse funksjonene, uthever du dem og trykker påSelect.

Fabrikk-reset:gjenoppretter alle innstillinger til standardinnstillingene.

Resetlampe: tilbakestiller lampetimetelleren iOm-menyentil null. Dette skal bare gjøres hver gang lampen skiftes.

Servicekode: skal bare brukes av autoriserte serviceutøvere.

Om: inneholder opplysninger om projektoren og den aktive kilden. Visning avOm-boksener standardhandlingen som er tilordnetEffect-knappen.

Språk-meny

Service, meny

Om, meny

40

Vedlikehold

Rense linsen

1Bruk en myk, tørr klut og et ikke-slipenderensemiddel for linser.

Vær forsiktig med bruk av rensemiddel, og stryk det ikke rett på linsen. Slipende rensemidler, løsningsmidler eller andre sterke kjemikalier kan lage riper i linsen.

2Tørk lett med kluten over linsen med sirkulære bevegelser. Sett på linsehetten hvis du ikke skal bruke projektoren med det samme.

Skifte projektorlampe

Lampetid brukt-tellereniOm-menyenteller antallet timer lampen har vært i bruk. Tjue timer før lampens levetid utløper vises meldingen “Bytt lampe” på skjermen når projektoren startes opp. Når tidtakeren overskrider maksimal lampetid, lyser ikke lampen lenger. Når dette skjer, skal du tilbakestille lampetimetelleren etter at lampen er skiftet ved å trykke på beggeVolume-knappenepå tastaturet samtidig og holde dem inne i

10 sekunder.

MERK: Nye lampeenheter kan bestilles hos forhandleren. Se pakkelisten for ytterligere opplysninger. Bruk bare en ny lampe av samme type og med samme klassifisering som originallampen.

1Slå av projektoren og trekk ut strømkabelen.

2Vent 30 minutter til at projektoren blir helt avkjølt.

3Snu projektoren på siden, slik at lampedekselet vender mot deg. Bruk en flat skrutrekker og lirk forsiktig opp lampedekselet fra projektoren ved å plassere bladet på skrutrekkeren i mellomrommet mellom toppen av lampedekselet og projektoren.

slå av og trekk ut strømkabelen projektor

Lampetid brukt

vent 30 minutter

lampedeksel

41

4Løsne de to låseskruene som fester lampeholderen til projektoren.

5Løsne lampetilkoblingen fra projektoren ved å trykke inn låsetappen på tilkoblingen og trekke den forsiktig ut.

ADVARSEL!

Unngå forbrenning. Avkjøl projektoren i minst 30 minutter før du bytter lampen.

Mist ikke lampeenheten i gulvet eller ta ikke på glasspæren! Glasset kan knuses og forårsake personskade.

Vær veldig forsiktig når du fjerner lampeenheten. Dersom pæren mot formodning skulle knuses, kan glassbitene bli svært små. Lampeenheten er konstruert for å demme opp for de fleste av disse bitene, men vær likevel forsiktig når du fjerner den. Rengjør lamperommet og kasser rengjøringsmaterialer før du bytter lampen. Vask hendene etter at du har byttet lampen. Dette produktet har en lampe som inneholder ørsmå mengder med kvikksølv. Kasser den i henhold til lokale forskrifter, statlige eller føderale forordninger og bestemmelser. Du kan lese mer om dette på www.eiae.org.

6Fjern forsiktig lampeenheten. Kasser lampen på en miljøvennlig måte.

7Sett lampeenheten tilbake, og stram skruene.

8Sett tilbake lampetilkoblingen i projektoren. Låsetappen skal smette på plass når tilkoblingen er satt ordentlig på plass.

9Sett tilbake lampedekselet.

10Sett i strømkabelen, og trykk deretter på power-knappenfor å slå på projektoren igjen.

11Gå til menyen Innstillinger > Serviceog velg Reset lampefor å tilbakestille lampetimetelleren. Du kan lese mer om dette på side 40.

lampe tilkobling

lampekabel

lampe kabinett

festeskrue

tilkobling

lampekabel

 

låsetapp

 

lampe

 

kabinett

festeskrue

Service, meny

42

Rense filtrene i lampeenheten

I miljøer med mye støv og skitt, kan de to støvfiltrene i lampeenheten bli tilstoppet, noe som fører til høy temperatur og at lampen går i stykker for tidlig. Regelmessig vedlikehold for å fjerne støv fra filteret senker lampens driftstemperatur, slik at lampens levetid blir forlenget. Filteret bør renses hver 250. time for å oppnå maksimal levetid på lampen.

1Fjern lampeenheten.

2Undersøk støvfilteret på lampeenheten. Støvsug eventuelt med lav styrke for å rense filtrene. Vær forsiktig så du ikke kommer bort i noen innvendige deler når du støvsuger filtrene.

3Sett tilbake lampeenheten og lampedekselet.

lampeenhet

lampe

to filtre (ett på hver side av

lampeenheten)

Bruke sikkerhetslåsen

Projektoren er utstyrt med en sikkerhetslås til bruk med kabellåssystem. Les informasjonen som fulgte med låsen, for anvisninger om hvordan den skal brukes.

sikkerhets-

lås

43

Tillegg

Prosjisert bildestørrelse

Tabell 2:

Avstand til skjermen for en bestemt skjermstørrelse for projektoren

 

 

Avstand til skjerm

Diagonal

 

Maksimums

 

skjermstørrelse

Bildebredde

avstand

Minimumsavstand

(m/tommer)

(m/tommer)

(m/fot)

(m/fot)

 

 

 

 

1/40

0,8/32

1,8/5,8

1,5/4,8

1,3/50

1/40

2,4/7,8

2,0/6,5

1,5/60

1,2/48

2,7/8,8

2,3/7,5

2,5/100

2/80

4,5/14,6

3,8/12,4

3,8/150

3,1/120

6,9/22,6

5,8/19,03

5,1/200

4,1/160

9,3/30,5

7,7/25,2

Aktiviteten til rød indikator og projektorfeil

Hvis projektoren ikke fungerer som den skal, og indikatoren blinker rødt, slår du opp i Tabell 3 for å bestemme en mulig årsak. Det erto-sekunderspauser mellom blinkene.

 

Tabell 3:

 

 

Aktivitet for

Forklaring

rød indikator

 

 

 

Ett (1) blink

Lampen tennes ikke etter fem (5) forsøk. Kontroller

 

lampen og påsettingen av lampedekselet for løse

 

tilkoblinger.

 

 

To (2) blink

Lampetimetelleren har overskredet timeantallet for

 

lampens levetid. Skift lampen, og tilbakestill

 

lampetimetelleren.

 

 

Tre (3) blink

Projektoren har slått seg av. Undersøk om

 

lampedekselet er åpent. Hvis lampedekselet er lukket,

 

slår du av projektoren og venter ett minutt før du slår

 

den på igjen. Skift lampen hvis den ikke tennes i løpet

 

av ett minutt. Ta kontakt med forhandleren for å avtale

 

reparasjon hvis bytting av lampen ikke løser

 

problemet.

 

 

Fire (4) blink

Viften svikter. Ta kontakt med forhandleren for å avtale

 

reparasjon eller bytting av viften.

 

 

Fem (5) blink

Projektoren overopphetes. Kontroller om noen av

 

luftinntakene er blokkert. Ta kontakt med

 

forhandleren for å avtale reparasjon hvis åpning av

 

luftinntakene ikke løser problemet.

 

 

44

DLPProjector