Bowers & Wilkins CDM 9NT User Manual

Size:
3.16 Mb
Download

CDM9NT

Owner’s Manual

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

 

>0.5m

 

>1.5m

>0.5m

 

Figure 5

 

CDM9NT Owner’s manual

English ..........................................

1

Français........................................

2

Deutsch.........................................

3

Español.........................................

4

Português......................................

6

Italiano .........................................

7

Nederlands..................................

8

Русский....................................

10

"esky .........................................

11

Polski ..........................................

13

Svenska......................................

14

Ελληνικά .................................

15

Dansk .........................................

17

Slovenska navodila ..................

18

.........................................

20

........................................

21

Figure 6

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the B&W CDM™9NT speakers.

Founded in 1966, B&W has always striven for perfect sound reproduction in its products. To this end, the company has invested heavily in research and development in order to maintain its position at the forefront of acoustic design. Through the years, B&W has introduced many advanced features and techniques. Although many of these have been developed initially for the more expensive models, our “waterfall” design policy has seen them incorporated, wherever possible, elsewhere in the product range.

Features to be found in the CDM™NT Series include cabinets with contoured edges to reduce sound diffraction (the radiation of sound waves from sharp edges that interfere with and blur the direct sound from the drive units). An integral part of the CDM™ range is the use of Kevlar® cone bass/midrange drive units for lowest coloration and maximum definition. The treble units incorporate Nautilus™ tube technology, which eliminates resonances behind the dome diaphragm.

It is important to spend time setting up the speakers, as care spent on the installation process will reap the reward of many hours of listening pleasure. Reading this manual fully will help you obtain the best from your audio system.

B&W distributes to over 65 countries worldwide and maintains a network of dedicated distributors who will be able to help should you have any problems your dealer cannot resolve. Their mailing addresses can be found on the web site or by calling B&W direct.

UNPACKING

(Figure 1)

Fold the top carton flaps right back and invert the carton and contents.

Lift the carton clear of the contents.

Remove the inner packing from the product.

We suggest you retain the packing for future use.

Check in the carton for:

4 Spike feet with lock nuts

1 Foam bung

1 International warranty booklet

The midrange drive unit is fitted into the enclosure using flexible anti-vibrationmounts. To prevent excessive movement of the drive unit in transit, a clamping disc is fitted to the rear mounting point on the back of the enclosure, which should be removed before using the speaker. To remove the disc, unscrew the crosshead screw in the centre. A label is fitted to the clamp to further illustrate the procedure. Retain the disc and screw for future transport of the speaker.

Removal of the clamping disc reveals a larger slotted screw head. This screw sets the tension of the anti-vibrationmount. Its position ispre-setat the factory and should not be altered. If the setting becomes altered accidentally, refer to your B&W dealer to have it correctly adjusted.

CONNECTIONS

(Figure 2 & 3)

All connections should be made with the equipment switched off.

There are 2 pairs of terminals at the back of the speaker which permit bi-wiringif desired. On delivery, the separate pairs are connected together withhigh-qualitylinks for use with a single2-corecable. For single cable connection, leave the links in place and use either pair of terminals on the speaker.

Ensure the positive terminal on the speaker (marked + and coloured red) is connected to the positive output terminal of the amplifier and negative (marked – and coloured black) to negative. Incorrect connection can result in poor imaging and loss of bass.

To bi-wire,remove the links by loosening the terminal caps and use a separate2-corecable from the amplifier to each pair of terminals. This can improve the resolution oflow-frequencydetail. Observe the correct polarity as before. Whenbi-wiring,incorrect connection can also impair the frequency response.

The terminals accept bare wire. Always make sure terminals are screwed down tight as otherwise they may rattle.

Ask your dealer for advice when choosing cable. Keep the total impedance below the maximum recommended in specification and use a low inductance cable to avoid attenuation of the highest frequencies.

POSITIONING

(Figure 4)

Some experimentation with the position of the speakers is well worthwhile to optimise the interaction between them and the listening room.

However, as an initial guide:

Do not fit the spike feet until you have found the best position for the speakers.

Place the speakers and the centre of the listening area approximately at the corners of an equilateral triangle.

Keep the speakers at least 1.5m (5ft) apart to maintain left-rightstereo separation.

Keep the speaker baffles at least 0.5m (20in) clear of walls. Having the speakers too close to walls increases the level of bass relative to midrange and may give a boomy quality to the sound.

Stray Magnetic Fields

The speaker drive units create stray magnetic fields that extend beyond the boundaries of the cabinet. We recommend you keep magnetically sensitive articles (television and computer screens, computer discs, audio and video tapes, swipe cards and the like) at least 0.5m from the speaker.

FINE TUNING

Before fine tuning, make sure that all the connections in the installation are correct and secure.

If the level bass is uneven with frequency it is usually due to the excitation of resonance modes in the room. Even small changes in the position of the speakers or the listeners can have a profound effect on how these resonances affect the sound. Try mounting the speakers along a different wall. Even large pieces of furniture can have an effect.

Moving the speakers further from the walls will reduce the general level of bass. Space behind the speakers also helps to create an impression of depth. Conversely, moving the speakers closer to the walls will increase the level of bass.

If you want to reduce the bass level without moving the speakers further from the wall, fit the foam bungs in the port tubes. (Figure 6)

If the central image is poor, try moving the speakers closer together or toeing them in so they point just in front of the listeners. (Figure 5)

If the sound is too harsh, increase the amount of soft furnishings in the room (for example us heavier curtains), or reduce it if the sound is dull and lifeless.

Test for flutter echoes by clapping your hands and listening for rapid repetitions. Reduce them by the use of irregular shaped surfaces such as bookshelves and large pieces of furniture.

Ensure the speakers stand firmly on the floor. Whenever possible fit the spike feet supplied after you have optimised the positioning. These are designed to pierce through carpets to the floor surface. Initially, screw the lock nuts fully onto the spikes and screw the spikes fully into the threaded inserts in the base of the cabinet. If the cabinet rocks, unscrew the two spikes that do not touch the floor equally until the cabinet sits firmly on the floor, and lock the nuts against the cabinet. If there is no carpet and you wish to avoid scratching the floor surface, use a protective disc between the spike and the floor.

RUNNING-INPERIOD

The performance of the speaker will change subtly during the initial listening period. If the speaker has been stored in a cold environment, the damping compounds and suspension materials of the drive units will take some time to recover their correct mechanical properties. The drive unit suspensions will also loosen up during the first hours of use. The time taken for the speaker to achieve its intended performance will vary depending on previous storage conditions and how it is used. As a guide, allow up to a week for the temperature effects to stabilise and 15 hours of average use for the mechanical parts to attain their intended design characteristics.

AFTERCARE

The cabinet surface usually only requires dusting. If you wish to use an aerosol cleaner, remove the grille first buy gently pulling it away from the cabinet. Spray onto the cleaning cloth, not directly onto the cabinet. The grille fabric may be cleaned with a normal clothes brush whilst the grille is detached from the cabinet.

Avoid touching the drive units, especially the tweeter, as damage may result.

1

FRANÇAIS

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l’acquisition de vos enceintes B&W CDM™9NT.

La Société B&W, fondée en 1966, s’est toujours efforcée d’atteindre la plus haute perfection sonore. Pour y parvenir, B&W a lourdement investi dans la recherche et le développement, ce qui lui a permis de se maintenir au premier rang en matière de conception acoustique. Tout au long de son existence, B&W a mis au point quantité d’innovations techniques. Bien que la majorité d’entre elles aient été développées, à l’origine, pour nos modèles les plus prestigieux, notre principe a toujours été de les appliquer, chaque fois que possible, à l’ensemble de notre production.

Parmi les caractéristiques marquantes de la série CDM™NT, vous observerez l’ébénisterie à bords arrondis dont la fonction est de réduire les diffractions (phénomène consistant en une émission secondaire parasite des ondes sonores par les arrêtes vives de l’enceinte. Ces émissions interfèrent avec le signal direct des haut-parleurset le brouillent). L’utilisation systématique de membranes en Kevlar® pour le registre grave/médium, apporte à la série CDM™ une bien meilleure définition sonore en réduisant les colorations. Lehaut-parleurd’aigu utilise la technologie de charge tubulaire Nautilus™, dont la fonction est d’éliminer les résonances pouvant prendre naissance à l’arrière du diaphragme.

Il est essentiel que vous consacriez le temps nécessaire au réglage des enceintes acoustiques. En contrepartie, vous bénéficierez de nombreuses heures de plaisir musical. La lecture attentive et complète de ce livret vous aidera à tirer le meilleur parti de votre installation sonore.

B&W est distribué dans plus de 65 pays par un réseau d’importateurs et de filiales, capables de vous aider à résoudre tout problème hors de la compétence de votre revendeur.

DEBALLAGE

(Figure 1)

Repliez totalement les rabats du carton puis retournez l’emballage avec son contenu.

Soulevez le carton pour le vider de son contenu.

Retirez l’emballage intérieur.

Nous vous suggérons de conserver l’emballage pour une utilisation ultérieure.

Vérifier à ce que le carton contient :

4 pointes de découplage avec écrou de blocage

1 bouchon de mousse

1 livret de garantie internationale

Le haut-parleurde médium est découplé de l'ébénisterie par un système antivibratoire souple. Pour se prémunir de mouvements excessifs du transducteur pendant le transport, un disque de blocage a été installé au dos de l'enceinte acoustique. Ce disque, qui doit être retiré avant utilisation de vos enceintes, est maintenu en

place par une vis centrale qu'il suffit de desserrer (une étiquette solidaire du système de blocage illustre la procédure à suivre). Conservez précieusement le disque et la vis pour le cas où vous devriez effectuer un futur transport.

La suppression du disque central laisse apparaître une autre tête de vis, de taille plus importante. Cette vis règle l'élasticité du montage antivibratoire. Ce réglage, réalisé en usine, est très précis et ne doit surtout pas être modifié. En cas de modification accidentelle du serrage de cette vis, contactez immédiatement votre agent B&W qui, seul, pourra vous aider à retrouver le réglage initial.

RACCORDEMENT

(Figures 2 & 3)

Toutes les connexions doivent être réalisées lorsque les appareils sont éteints.

Vous disposez, à l’arrière de l’enceinte, de deux paires de borniers autorisant le bi-câblage.Deux straps de très haute qualité les relient et vous permettent le raccordement par un câble de liaison standard à deux conducteurs. Si vous adoptez une connexion à l’aide d’un seul câble, laissez les straps en place et utilisez n’importe laquelle des deux paires de borniers.

Vérifiez que la borne positive (indiquée + et de couleur rouge) est bien raccordée à la sortie positive de votre amplificateur et que la borne négative (indiquée – et de couleur noire) est bien raccordée à la sortie négative. Un branchement incorrect procurera une image sonore de mauvaise qualité et une perte sensible des basses fréquences.

Pour bi-câbler,il suffit de retirer les deux straps et d’utiliser deux câbles séparés à deux conducteurs chacun. Ils seront raccordés d’un côté aux sorties de l’amplificateur et de l’autre à chacune des deux paires de borniers. Ce type de connexion augmente la résolution des détails sonores les plus infimes. Contrôlez la polarité comme nous vous l’avons indiqué précédemment. Avec lebi-câblage,un raccordement incorrect altère également la réponse en fréquence.

Les bornes acceptent les fils dénudés. Assurezvous toujours que ces bornes sont bien serrées, faute de quoi elles pourraient cliqueter.

Demandez l’avis de votre revendeur lorsque vous choisissez un câble. Son impédance totale doit se situer en dessous de la valeur maximale recommandée dans les spécifications. N’utilisez que des câbles ayant une très faible inductance afin d’éviter tout risque d’atténuation des fréquences aiguës.

POSITIONNEMENT

(Figure 4)

Différents essais de positionnement des enceintes sont recommandés ; ils vous permettront d’optimiser la relation acoustique existant entre celles-ciet votre salle d’écoute.

A titre indicatif :

N’utilisez jamais les pointes avant d’avoir déterminé le meilleur emplacement pour vos enceintes.

Disposez les enceintes acoustiques ainsi que le centre de la zone d’écoute approximativement aux trois angles d’un triangle équilatéral.

Ecartez vos enceintes d’au moins 1,5 m pour obtenir une séparation gauche/droite suffisante.

Maintenez le baffle de l’enceinte (face comportant les haut-parleurs)à une distance minimale de 50 cm du mur le plus proche. Lorsque les enceintes sont trop proches des murs, le niveau des basses augmente par rapport au médium. La reproduction sonore risque de paraître trop sourde.

Champs magnétiques parasites

Les aimants des haut-parleursrayonnent un champ magnétique qui s’étendau-delàdes parois de l’ébénisterie. Nous vous recommandons de tenir les éléments magnétiquement sensibles (télévision et écran d’ordinateur, disquettes d’ordinateur, cassettes audio et vidéo ainsi qu’autres objets semblables) à une distance d’au moins 50 cm de l’enceinte.

REGLAGES FINS

Avant de procéder aux réglages fins, vérifiez deux fois la validité des connexions et leur sécurité.

Quand les basses sont déséquilibrées par rapport au reste du spectre sonore, c’est généralement à cause de l’excitation de modes de résonance de la pièce. Une légère modification de l’emplacement des enceintes ou de la position d’écoute de l’auditeur peuvent avoir de profondes répercussions sur la manière dont ces résonances affectent le son. Essayez d’installer les enceintes acoustiques le long d’un autre mur. Le déplacement de gros meubles peut également avoir un effet important.

Eloigner les enceintes des murs réduit, en général, le niveau des basses. Un grand espace situé à l’arrière des enceintes peut aussi aider à recréer une belle impression de profondeur.

A l’inverse, rapprocher les enceintes des murs augmentera le niveau des basses.

Si vous souhaitez réduire le niveau des basses sans éloigner les enceintes des murs, introduisez les bouchons de mousse dans les évents d’accord (figure 6).

Si l’image centrale est vraiment pauvre, rapprochez les deux enceintes l’une de l’autre ou orientez-lesvers un point situé juste en avant de l’auditeur (figure 5).

Si le son est trop agressif, augmentez la quantité de matériaux absorbants dans la pièce

(en utilisant des rideaux lourds, par exemple).

2

Réduisez-les,au contraire, si le son est étouffé et peu vivant.

Contrôlez la présence de flutter écho en frappant dans les mains et écoutez les éventuelles répétitions rapides du son. Vous pourrez corriger ce phénomène, par l’emploi de surface de formes très irrégulières telles qu’une bibliothèque ou de très grands meubles.

Assurez-vousque les enceintes sont fermement posées au sol. Si possible, utilisez les pointes fournies dès que vous aurez déterminé la position définitive. Leur rôle et de transpercer la moquette ou le tapis afin de rechercher le contact avec le sol. Pour commencer, vissez les écrous de blocage à fond sur la partie filetée de la pointe, puis vissez la pointe dans l’insert prévu à cet effet sous l’ébénisterie. Si l’enceinte est instable, dévissez les deux pointes qui ne touchent pas le sol de façon égale, jusqu’à l’obtention de la stabilité maximale. Pour terminer, bloquez les écrous contre l’ébénisterie. Si vous ne possédez ni tapis ni moquette et que vous craignez d’abîmer le revêtement, placez des petits disques protecteurs entre les pointes et le sol.

PERIODE DE RODAGE

Les performances de vos enceintes s’amélioreront de façon sensible durant la première période d’utilisation. Lorsqu’elles ont été stockées dans un endroit relativement froid, les éléments chargés de l’amortissement ainsi que les suspensions des haut-parleursnécessiteront un certain temps de fonctionnement pour retrouver leurs caractéristiques mécaniques correctes. Le temps nécessaire à l’obtention des performances optimales dépend des conditions de stockage et d’utilisation. Prévoyez en général une semaine pour la mise à température et environ quinze heures de fonctionnement à niveau moyen pour que les différentes parties mécaniques retrouvent les caractéristiques prévues.

ENTRETIEN ET PRECAUTIONS

Pour entretenir l’ébénisterie de votre enceinte, vous vous limiterez, en général, à un simple dépoussièrage. Si vous désirez utiliser un produit stocké en aérosol, pensez à ôter préalablement la grille, en la tirant prudemment vers vous. Veillez à vaporiser le produit sur le chiffon et jamais directement sur l’enceinte. La grille doit être retirée de l’enceinte, lorsque vous souhaiterez nettoyer le tissu. Il s’entretient avec une brosse à habits tout à fait classique.

Il ne faut jamais toucher les membranes des hautparleurs et en particulier celles des tweeters, vous risqueriez de les endommager.

DEUTSCH

EINLEITUNG

Vielen Dank, daß Sie sich für die CDM™9NT von B&W entschieden haben.

In über drei Jahrzehnten Forschung hat B&W die Standards für eine hochwertige Musikwiedergabe immer weiter nach oben gesetzt. Im Laufe der Jahre hat die Forschungsarbeit zur Entwicklung zahlreicher

neuer Technologien geführt. Zunächst für den Einsatz in teureren Modellen entwickelt, arbeiten wir stets daran, diese Technologien auch in andere Modellgruppen einfließen zu lassen.

Charakteristisch für die Lautsprecher der CDM™NT-Seriesind die abgerundeten Gehäusekanten gegen klangverfälschende Kantenbrechungen des Schalls. In den Tiefmitteltönern derCDM™-Seriesetzt B&W Kevlar® ein. Das spezielle Dämpfungsverhalten des gewebten Kevlars® bewirkt eine kontrollierte Regelmäßigkeit bei der Ausbreitung von Biegewellen. Durch die gegenseitige Auslöschung dieser ungewollten Schwingungen in den Randbereichen der Membran bleibt als hörbarer Schall nur der anfängliche Musikimpuls übrig. Ein Hauptgrund für den reinen Klang derB&W-Kevlar®chassis.Die Hochtöner glänzen mitNautilus™-Technologie.Sie werden durch ein konisch zulaufendes Rohr bedämpft. Dies führt zu einer verbesserten Absorption ungewollter Resonanzen von der Rückseite der Membran.

Nehmen Sie sich für das Aufstellen der Lautsprecher Zeit. Zeit, die sich später durch ein echtes Hörerlebnis auszahlen wird. Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte vor dem Auspacken und der Installation der Lautsprecher genau durch. Sie wird Ihnen bei der optimalen Nutzung Ihres Systems helfen.

B&W unterhält in mehr als 65 Ländern ein Netz erfahrener Distributoren, die Ihnen zusammen mit dem autorisierten Fachhändler jederzeit weiterhelfen, um Ihnen den Musikgenuß zu Hause zu ermöglichen. Die E-Mail-Adressenunserer Distributoren können Sie der B&W- Website entnehmen oder rufen Sie uns doch einfach direkt an.

AUSPACKEN

(Abbildung 1)

Klappen Sie die Laschen des Kartons nach hinten und drehen Sie Karton samt Inhalt um.

Heben Sie den Karton vom Inhalt ab.

Entfernen Sie die Innenverpackung vom Lautsprecher.

Wir empfehlen, die Verpackung für einen eventuellen späteren Transport aufzubewahren.

Im Versandkarton sind enthalten:

4 Spikes mit Sicherungsmuttern.

1 Schaumstoffeinsatz.

1 International Warranty Booklet (Hinweise zur Garantie, mehrsprachig).

Die Mitteltoneinheit wird flexibel über schwingungsdämpfende Halterungen im Gehäuse befestigt. Um eine übermäßige Bewegung des Lautsprecherchassis während des

Transportes zu vermeiden, ist hinten am Montagepunkt an der Gehäuserückseite eine Befestigungsscheibe angebracht, die vor der Inbetriebnahme des Lautsprechers zu entfernen ist. Zum Entfernen der Scheibe lösen Sie die mittig sitzende Kreuzschlitzschraube. Weitere Details entnehmen Sie bitte den beigefügten Abbildungen. Bewahren Sie die Scheibe und die Schraube für einen eventuellen späteren Transport des Lautsprechers auf.

Unter der Befestigungsscheibe sitzt eine Schraube mit einer größeren Kerbe. Über sie wird die Spannung der schwingungsdämpfenden Halterung eingestellt. Die Einstellung wird im Werk vorgenommen und darf nicht verändert werden. Sollte dieser Fall trotzdem einmal eintreten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten B&W-Fachhändlerund lassen die Schraube wieder in ihre optimale Position bringen.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

(Abbildungen 2 & 3)

Während des Anschließens sollten alle Geräte abgeschaltet sein.

Auf der Rückseite jedes Lautsprechers befinden sich zwei Paar Anschlußklemmen, wodurch Bi-Wiring-Anwendungenmöglich sind. Bei der Lieferung sind beide Paare über hochwertige Brücken verbunden. Für den einfachen Kabelanschluß lassen Sie die Brücken in ihrer Position und nutzen die Anschlußklemmenpaare am Lautsprecher.

Schließen Sie die rote und mit + markierte positive Lautsprecheranschlußklemme an die positive Anschlußklemme des Verstärkers an und verbinden Sie die negative (–,schwarze) Anschlußklemme mit der negativen Anschlußklemme des Verstärkers. Falsches Anschließen kann zu einem schlechten Klang und Baßverlusten führen.

Nutzen Sie die Lautsprecher für Bi-Wiring-Anwendungen, dann lösen Sie einfach die Kappen der Anschlußklemmen und entfernen die Brücken. Verwenden Sie separate Kabel von den Verstärkeranschlußklemmen zu jedem Lautsprecheranschlußklemmenpaar. Dies kann die Wiedergabe im Baßbereich verbessern. BeiBi-Wiring-Anwendungenist es besonders wichtig, die Kabel korrekt anzuschließen, um beispielsweise den Frequenzgang jedes Lautsprechers aufrechtzuerhalten.

Die Klemmen sind für den Anschluß blanker Drähte geeignet. Stellen Sie sicher, daß die Kappen der Anschlußklemmen festgeschraubt sind, da diese ansonsten klappern können.

Lassen Sie sich bei der Auswahl der Kabel von Ihrem autorisierten Fachhändler beraten. Die Gesamtimpedanz sollte unterhalb der in den Technischen Daten angegebenen maximalen Kabelimpedanz liegen. Insbesondere sollte das zum Hochtöner führende Kabel eine geringe Induktivität besitzen, da sehr hohe Töne sonst gedämpft werden.

3

POSITIONIERUNG

(Abbildung 4)

Es lohnt sich auf jeden Fall, die Position der Lautsprecher solange zu verändern, bis sie im jeweiligen Hörraum optimal klingen.

Grundsätzlich gilt:

Bringen Sie die Spikes erst an, wenn Sie die beste Position für Ihre Lautsprecher gefunden haben.

Die Lautsprecher und der Hörbereich sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden.

Der Abstand zwischen den Lautsprechern sollte zur Gewährleistung einer exakten Stereokanaltrennung mindestens 1,5 m betragen.

Stellen Sie sicher, daß der Abstand zwischen Wand und Frontblenden der Lautsprecher mindestens 0,5 m beträgt. Stehen die Lautsprecher zu nahe an den Wänden, so führt dies zu einer relativen Erhöhung des Basses gegenüber dem Mitteltonbereich und möglicherweise zu einem Dröhnen.

Magnetische Streufelder

Die Lautsprecherchassis erzeugen ein magnetisches Streufeld. Daher empfehlen wir, einen Mindestabstand von 0,5 m zwischen magnetisch empfindlichen Artikeln (Disketten, Scheckkarten, mechanischen Armbanduhren, Audiound Videobändern usw.) und Lautsprecher zu bewahren.

FEINABSTIMMUNG

Prüfen Sie vor der Feinabstimmung Ihres Systems noch einmal, ob alle Verbindungen richtig hergestellt wurden und alle Kabel richtig angeschlossen sind.

Steht das Baßniveau nicht im Einklang mit der Frequenz, so ist dies auf starke Resonanzen im Raum zurückzuführen. Selbst kleinste Änderungen bei der Lautsprecherpositionierung bzw. in der Hörerposition können eine erhebliche Wirkung auf die wahrgenommene Klangqualität haben. So ändert sich die Klangqualität beispielsweise, wenn die Lautsprecher an eine andere Wand gestellt werden. Auch große Möbelstücke können erhebliche Auswirkungen haben.

Ein größerer Abstand zwischen Lautsprechern und Wänden führt zu einer Reduzierung des Baßniveaus. Der Raum hinter den Lautsprechern schafft auch einen Eindruck der Tiefe. Umgekehrt wird das Baßniveau erhöht, wenn die Lautsprecher näher an die Wände gestellt werden.

Möchten Sie das Baßniveau reduzieren, ohne den Abstand zwischen Lautsprechern und Wand zu vergrößern, setzen Sie einen der(die) im Lieferumfang enthaltenen Schaumstoffeinsätze in die Baßreflexöffnung(en) am Lautsprecher ein (Abbildung 6).

Ist das Klangbild in der Mitte schlecht, stellen Sie die Lautsprecher näher zusammen oder schräg so auf, daß sie in Richtung Hörbereich zeigen (Abbildung 5).

Ist der Klang zu schrill, hilft die Verwendung weicher Einrichtungsgegenstände (wie z.B. schwerer Vorhänge). Umgekehrt sollte man bei dumpfem, leblosem Klang die Verwendung solcher Einrichtungsgegenstände auf ein Minimum reduzieren.

Prüfen Sie den Raum auf Mehrfachechos. Klatschen Sie in die Hände und hören Sie, ob Echos auftreten. Diese Echos können den Klang verschlechtern. Hilfreich sind hier unregelmäßige Oberflächen wie z.B. Regale oder große Möbelstücke.

Die Lautsprecher müssen fest auf dem Boden stehen. Befestigen Sie die beiliegenden Spikes möglichst erst dann, wenn Sie die optimale Position für Ihre Lautsprecher gefunden haben. Die Spikes sind so ausgelegt, daß sie durch den Teppich hindurchgehen und auf der Bodenoberfläche aufliegen. Drehen Sie zunächst die Sicherungsmuttern komplett auf die Spikes und anschließend die Spikes vollständig in die Gewinde am Gehäuseboden. Sollte ein Lautsprecher wackeln, lösen Sie die beiden nicht aufliegenden Spikes, bis der Lautsprecher fest auf dem Boden steht. Befestigen Sie nun die Spikes, indem Sie die Sicherungsmuttern gegen das Gehäuse festziehen. Befindet sich unter den Lautsprechern kein Teppich und möchten Sie ein Verkratzen der Bodenoberfläche verhindern, legen Sie eine Schutzscheibe zwischen Spike und Boden.

EINLAUFPHASE

In der Einlaufphase gibt es feine Unterschiede in der Wiedergabequalität des Lautsprechers. Wurde der Lautsprecher in einer kühlen Umgebung gelagert, so wird es einige Zeit dauern, bis die Dämpfungskomponenten und die für die Aufhängung der Chassis eingesetzten Werkstoffe ihre optimalen mechanischen Eigenschaften besitzen. Die Aufhängung der Chassis wird mit den ersten Betriebsstunden beweglicher. Die Zeit, die der Lautsprecher benötigt, um seine maximale Leistungsfähigkeit zu entwickeln, schwankt abhängig von den vorherigen Lagerund Einsatzbedingungen. Grundsätzlich kann man sagen, daß es eine Woche dauert, bis sich die Lautsprecher nach Temperatureinwirkungen stabilisiert haben.

15 Betriebsstunden sind erforderlich, bis die mechanischen Teile ihre Funktion, wie bei der Konstruktion festgelegt, erfüllen können.

PFLEGE

Die Gehäuseoberfläche muß in der Regel nur abgestaubt werden. Bei Verwendung eines Aerosol-Reinigersentfernen Sie vor dem Reinigen zunächst vorsichtig die Abdeckung vom Gehäuse. Sprühen Sie den Reiniger auf ein Tuch, niemals direkt auf das Gehäuse. Der Stoff kann nach dem Entfernen der Abdeckung mit einer normalen Kleiderbürste gereinigt werden.

Vermeiden Sie es, die Lautsprecherchassis zu berühren, da dies zu Beschädigungen führen kann. Dies gilt vor allem für den Hochtöner.

ESPAÑOL

INTRODUCCION

Gracias por adquirir las cajas acústicas B&W CDM™9NT.

Fundada en 1966, B&W siempre se ha distinguido por la búsqueda de la perfecta reproducción del sonido en sus cajas acústicas. Para ello, la compañía ha realizado fuertes y continuadas inversiones en investigación y desarrollo con el fin de mantener su posición en la vanguardia del diseño electroacústico. A lo largo de los años, B&W ha introducido muchas prestaciones y técnicas avanzadas. Aunque muchas de ellas fueron inicialmente desarrolladas para los modelos más caros, la política de la marca ha consistido siempre en incorporarlas, cuando fuese posible, en todos los productos de su catálogo.

Entre los detalles tecnológicos que pueden encontrarse en la Serie CDM™NT figuran recintos con contornos curvados para reducir la difracción del sonido (es decir la radiación de ondas sonoras por formas terminadas en punta que interfieren con el sonido radiado directamente por los altavoces). Una parte integral de la gama CDM™ es el uso de altavoces de medios/graves con cono de Kevlar® con el fin de conseguir la mínima coloración y la máxima definición. Por su parte, los altavoces de agudos incorporan la tecnología de recinto tubular Nautilus™, que elimina las resonancias que se producen detrás del diafragma en forma de cúpula de los mismos.

Es importante dedicar un poco de tiempo a la puesta a punto de las cajas acústicas ya que el cuidado puesto en el proceso de instalación se traducirá en muchas horas de placer de escucha. La lectura de la totalidad del presente manual le ayudará a maximizar las prestaciones de su equipo de audio o audio/vídeo.

B&W distribuye sus productos en más de

65 países de todo el mundo y mantiene una red de distribuidores comprometidos con la filosofía de la marca que están perfectamente capacitados para ayudarle a resolver, en caso de que lo tenga, cualquier problema que su distribuidor sea incapaz de solucionar. Sus direcciones pueden obtenerse llamando directamente a B&W o accediendo al sitio web de la compañía.

DESEMBALAJE

(Figura 1)

Doble hacia atrás las aletas de la caja de cartón del embalaje e invierta este último junto con su contenido.

Levante la caja de cartón hasta que su contenido quede depositado en el suelo.

Libere el producto de su embalaje interno.

Le sugerimos que guarde el embalaje para un uso futuro.

Compruebe que en la caja del embalaje hay:

4 puntas de desacoplo con tuercas de bloqueo.

1 tapón de lana fonoabsorbente.

4

• 1 folleto de garantía internacional.

El altavoz de medios está montado en el recinto con ayuda de monturas antivibración flexibles. Para prevenir el movimiento excesivo del transductor durante el transporte de la caja, se ha colocado un disco de sujeción en el punto de montaje posterior situado en la parte trasera del recinto que debería quitarse antes de utilizar la caja acústica. Para quitar el disco, afloje el tornillo con cabezal en estrella que figura en el centro. Hay una etiqueta autoadhesiva en dicho disco en la que se ilustra el procedimiento a seguir. Guarde el disco y el tornillo para cualquier futuro transporte de la caja acústica.

Una vez quitado el disco de sujeción, descubrirá el cabezal de un tornillo de mayores dimensiones. Este tornillo ajusta la tensión de la montura antivibración. Su posición es prefijada en fábrica y no debería ser alterada. Si dicha posición se alterase accidentalmente, llame a su distribuidor B&W más cercano para que le ayude a ajustarla correctamente.

CONEXIONES

(Figuras 2 y 3)

Todas las conexiones deben realizarse con el equipo apagado.

Hay dos pares de terminales en la zona posterior de la caja acústica que permiten, en caso de que usted así lo desee, la conexión en bicableado. Las cajas acústicas se sirven de fábrica con los terminales correspondientes a cada par unidos con puentes de alta calidad para facilitar la conexión de las mismas con un único cable de dos conductores.

Asegúrese de que el terminal positivo de cada caja acústica (marcado “+” y de color rojo) es conectado al correspondiente terminal positivo del amplificador y el terminal negativo (marcado “–”y de color negro) al negativo. Una conexión incorrecta puede originar una imagen acústica pobre y una pérdida de graves.

Para la conexión en bicableado, quite los puentes aflojando las tuercas de los terminales de conexión y utilice un cable de dos conductores para unir el amplificador a cada uno de los dos pares de terminales de la caja. Compruebe que las polaridades son las correctas tal y como se indica en el apartado anterior. Cuando proceda a la conexión en bicableado, una operación incorrecta puede incluso perjudicar la respuesta en frecuencia de la caja.

Los terminales aceptan cable pelado. Asegúrese siempre de que estén firmemente fijados ya que en caso contrario podrían vibrar.

Consulte con un distribuidor especializado a la hora de elegir el cable de conexión. Procure que la impedancia total sea inferior a la cifra máxima recomendada para sus cajas acústicas y utilice un cable de baja impedancia para evitar que se produzcan atenuaciones en las frecuencias más altas.

COLOCACION

(Figura 4)

Experimentar un poco con la colocación de las cajas acústicas constituye una buena práctica para optimizar la relación entre las mismas y la sala de escucha.

A modo de guía básica:

No coloque las puntas de desacoplo hasta que haya determinado la posición óptima de sus cajas acústicas.

Coloque las cajas acústicas y el centro del área de escucha de modo que coincidan aproximadamente con los vértices de un triángulo equilátero.

Distancie las cajas acústicas entre sí un mínimo de 1’5 m para mantener la separación entre los canales izquierdo y derecho.

Mantenga los paneles de las cajas acústicas a un mínimo de 0’5 metros de distancia de las respectivas paredes. Acercar en exceso las cajas acústicas a las paredes incrementa el nivel de graves con respecto al de medios y puede llegar a conferir un carácter pastoso al sonido.

Campos magnéticos dispersos

Los altavoces contenidos en las cajas acústicas generan campos magnéticos dispersos que se extienden más allá de las fronteras del recinto. Le recomendamos que aleje los objetos magnéticamente sensibles (pantallas de televisión, monitores de ordenador, discos flexibles, cintas de audio y vídeo, tarjetas con banda magnética y cosas por el estilo) al menos 0’5 m de cada caja acústica.

AJUSTE FINO

Antes de proceder al ajuste fino, verifique cuidadosamente que todas las conexiones de la instalación son correctas y seguras.

Si la respuesta en graves se desestabiliza a menudo, se debe generalmente a la excitación de modos de resonancia en la habitación de escucha. Incluso pequeños cambios en la posición de las cajas acústicas o los oyentes pueden tener un profundo efecto en la manera en que dichas resonancias afecten al sonido. Intente colocar las cajas acústicas a lo largo de una pared diferente. El cambio de posición de muebles y objetos de gran tamaño presentes en la habitación también puede modificar el sonido.

Cada vez que aumente la separación entre las cajas acústicas y las paredes laterales y posterior de la habitación se reducirá el nivel general de graves. El espacio situado detrás de las cajas también contribuye a crear una sensación de profundidad. Por el contrario, si acerca las cajas acústicas a las paredes el nivel de graves aumentará.

Si desea reducir el nivel de graves sin alejar las cajas de las paredes, coloque los tapones de lana fonoabsorbente en los tubos bass-reflex(figura 6).

Si la imagen central es pobre, intente acercar las cajas acústicas entre sí o inclínelas de manera que apunten hacia los oyentes o estén encaradas hacia ellos (figura 5).

Si el sonido es demasiado chillón, aumente la cantidad de materiales blandos (generalmente fonoabsorbentes) presentes en la habitación (utilice, por ejemplo, cortinas más pesadas). Por el contrario, reduzca la presencia de los citados materiales si el sonido es apagado y carente de vida.

Compruebe si en la habitación de escucha hay eco flotante aplaudiendo rápidamente y escuchando a continuación para detectar si se producen repeticiones rápidas de los aplausos. Para reducir dicho eco, utilice superficies de forma irregular, como por ejemplo estanterías y muebles de gran tamaño.

Asegúrese de que las cajas acústicas descansen firmemente sobre el suelo. Siempre que sea posible, coloque los pies terminados en punta suministrados de serie una vez que haya optimizado la posición de las cajas. Dichos pies han sido diseñados para atravesar alfombras y contactar con el suelo de la sala. Inicialmente, coloque por completo las tuercas de bloqueo en las puntas de desacoplo e inserte la totalidad de éstas en los orificios dispuestos para ello que figuran en la base del recinto. Si el recinto se mueve, afloje las dos puntas que provoquen el desequilibrio y fije de nuevo las tuercas de las mismas firmemente contra el recinto. Si no hay ninguna alfombra y no quiere rayar la superficie del suelo, utilice un disco protector entre cada punta y el suelo.

PERIODO DE RODAJE

Las prestaciones de la caja acústica cambiarán de manera sutil durante el período de escucha inicial. Si la caja acústica ha sido guardada en un ambiente frío, los compuestos amortiguantes y los materiales utilizados en las suspensiones de los diferentes altavoces necesitarán algo de tiempo para recuperar sus propiedades mecánicas correctas. Las suspensiones de los altavoces también se volverán menos rígidas durante las primeras horas de uso. El tiempo necesario para que cada altavoz alcance las prestaciones para las que fue diseñado variará en función de las condiciones de almacenaje previas y de cómo sea utilizado. A modo de guía, cuente con una semana para que se estabilicen los efectos de la temperatura y una media de 15 horas de uso para que las partes mecánicas alcancen sus características de diseño óptimas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Por lo general, la superficie del recinto acústico sólo requiere, para su limpieza, una simple gamuza suave. En caso de que desee utilizar un limpiador de tipo aerosol, extraiga en primer lugar la rejilla protectora y a continuación rocíe la gamuza de limpieza, nunca directamente el recinto. Mientras esté fuera de la caja, la rejilla puede limpiarse con un cepillo normal para la ropa.

Evite tocar los altavoces, en particular el tweeter, ya que podría dañarlos.

5

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Gratos pela sua aquisição das colunas B&W CDM™9NT.

Desde a sua fundação em 1966, a B&W tem sempre procurado a reprodução de som perfeita nos seus produtos. Para este fim, a B&W investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento de modo a manter a sua posição na vanguarda do design acústico. Ao longo dos anos, a B&W introduziu algumas técnicas e características avançadas. Embora muitas destas tenham sido inicialmente desenvolvidas para os modelos mais caros, a política de design tipo “cascata” tem-nasvisto incorporadas, sempre que possível e onde na gama de produtos for possível.

Uma das características encontradas na Série CDM™NT são os contornos arredondados das caixas para reduzir a difracção sonora

(a radiação das ondas sonoras a partir das esquinas da caixa que afectam a pureza do som directo dos altifalantes). Parte integrante de toda a Série CDM™ são as unidades de médios/graves em Kevlar® entrelaçado para uma menor coloração e uma máxima definição. As unidades de agudos incorporam a tecnologia de tubo de carga da Série Nautilus™, que elimina ressonâncias por trás do centro do diafragma.

É importante dispender algum tempo a instalar as colunas, pois o tempo gasto neste processo e recompensa-lo-áde muitas horas de prazer de audição. Uma leitura completa do manual vaiajudá-loa conseguir o melhor do seu sistema audio.

A B&W é distribuída em mais de 65 países por todo o mundo e mantém uma rede de distribuidores próprios que poderão ajudar quando existirem quaisquer problemas que ultrapassem o retalhista. Este tipo de informação pode ser encontrada na internet (www.artaudio.pt ou www.bwspeakers.com).

DESEMBALAGEM

(Figura 1)

Dobre as abas da caixa totalmente para fora e inverta-ajuntamente com o conteúdo.

Levante a caixa, deixando o conteúdo no chão.

Remova a embalagem interior do equipamento.

Sugerimos que guarde a embalagem para utilização futura.

Verifique se a embalagem contém:

4 espigões com porcas de fixação.

1 tampão de espuma.

1 certificado de garantia internacional.

O altifalante de médios é montado na caixa usando um sistema de montagem flexível e antivibração. Para evitar movimento excessivo do altifalante durante o transporte, é apertado um disco (travão) num ponto de montagem na traseira da caixa, e deve ser removido antes de usar a coluna. Para retirar o disco, desaperte o parafuso em cruz. É fixada também uma etiqueta para ilustrar o procedimento.

Guarde o disco e o parafuso para futuro transporte da coluna. Ao retirar o disco de travão revela-seum parafuso de cabeça grande. Este parafuso ajusta a tensão do sistema de montagemanti-vibração.A sua posição vem pré definida de fábrica e não deve ser alterada. Se o ajuste de fábrica for alterado acidentalmente,dirija-seao seu Agente B&W para o ajustar correctamente.

LIGAÇÕES

(Figuras 2 e 3)

Todas as ligações devem ser efectuadas com o equipamento desligado.

Existem 2 pares de terminais na parte posterior da coluna que permitem a bi-cablagemquando pretendido. Na origem, os pares separados são ligados em conjunto através de ligadores dealta-qualidadepara permitir a utilização de cabo de 2 condutores. Para uma ligação simples, deixe os ligadores em posição e utilize qualquer um dos pares de terminais de ligação.

Assegure-sede que o terminal positivo da coluna (marcado com + e de cor vermelha) é ligado à saída positiva do amplificador e o negativo (marcado com – e de cor preta) ao negativo. A ligação com polaridade invertida pode resultar numa imagem pouco definida e fraco ganho de baixos.

Para efectuar a bi-cablagem,retire os ligadores metálicos desapertando os bornes e utilize um cabo de 2 condutores do amplificador para cada par de terminais da coluna. Isto poderá melhorar a resolução nos detalhes de nível mais baixo. Observe como anteriormente a polaridade correcta das ligações. A ligação incorrecta nabi-cablagempode também levar a desequilíbrios na resposta de frequências.

Os terminais aceitam cabo descarnado. Certifiquese que os terminais estão bem apertados até ao fim ou estes poderão vibrar ou fazer mau contacto.

Consulte o seu revendedor sobre a escolha do cabo adequado. Mantenha a impedância total abaixo do máximo recomendado nas características e utilize um cabo de baixa indutância para evitar a atenuação nas frequências mais altas.

COLOCAÇÃO

(Figura 4)

Vale a pena fazer algumas experiências com a posição das colunas para optimizar a sua interacção com a sala de audição.

Para início de instalação:

Não coloque os espigões até encontrar a posição ideal para as colunas.

Coloque as colunas e o centro da área de audição numa posição que corresponda aproximadamente aos vértices de um triângulo equilátero.

Coloque as colunas a pelo menos 1,5 metros uma da outra de forma a manter a separação entre os canais esquerdo e direito.

Mantenha os paineis da coluna afastados da parede pelo menos 0,5 mts. O posicionamento das colunas muito perto das paredes aumenta o nível de graves.

Campos magnéticos parasitas

Os altifalantes das colunas criam campos magnéticos parasitas que se estendem para lá dos limites da caixa. Recomendamos que mantenha os equipamentos sensíveis a campos magnéticos (ecrãs de TV e de computadores, discos de computador, fitas de áudio e vídeo, etc.) afastados pelo menos 50 cm da coluna.

AJUSTE FINO

Antes de efectuar o ajuste fino, volte a verificar se todas as ligações estão correctas e seguras.

Se o baixo não está equilibrado isso deve-senormalmente à excitação das ressonâncias da sala. Mesmo as pequenas alterações na posição das colunas ou dos ouvintes podem ter um efeito profundo na forma como estas ressonâncias afectam o som. Experimente efectuar a montagem junto a uma outra parede. Mesmo a deslocação de grandes peças de mobiliário pode afectar a resposta de frequências.

O afastamento das colunas em relação às paredes reduz o nível geral de baixos. O espaço atrás das colunas ajuda também a criar uma sensação de profundidade. Por outro lado, a aproximação das colunas à parede aumenta o nível dos baixos.

Se pretender reduzir o nível de baixos sem deslocar as colunas para mais longe da parede, coloque os tampões de espuma nos tubos do pórtico (figura 6).

Se a imagem central for fraca, tente melhorar colocando as colunas um pouco mais próximas ou virando-asum pouco para o interior de forma a que apontem para a zona de audição, ou um pouco para a frente desta (figura 5).

Se o som for demasiado agressivo, aumente a quantidade de mobiliário macio existente na sala (utilize por exemplo cortinas mais pesadas), ou reduza-ase o som for macilento e sem vida.

Verifique a existência de eco batendo as palmas e escutando a sua rápida repetição. Reduza-ocom a utilização de superfícies irregulares como as prateleiras e grandes peças de mobiliário.

Assegure-seque as colunas estão firmemente assentes no chão. Sempre que possível, depois de ter optimizado o seu posicionamentocoloque-lhesos spikes fornecidos. Estes são desenhados para atravessar alcatifas ou carpetes até à superfície do chão. Inicialmente, aparafuse a porca ao spike e aparafuse completamente os spikes nos orifícios da base da coluna. Se a coluna está desiquilibrada, desenrosque os spikes que não estão a tocar no chão até que a coluna assente firmemente no chão, e aperte as porcas até à base da coluna. Se não existir alcatifa ou carpetes e deseja evitar danificar a superfície do chão, use um disco protector entre o spike e o chão.

6

PERÍODO DE RODAGEM

O desempenho da coluna vai mudando subtilmente durante o perído inicial de audição. Se a coluna esteve armazenada num ambiente frio, os componentes húmidos e os materiais de suspensão dos altifalantes vão levar algum tempo para recuperar as propriedades mecânicas correctas. As suspensões dos altifalantes irão também libertar-sedurante as primeiras horas de uso. O tempo necessário para que a coluna atinja o desempenho pretendido vai depender das anteriores condições de armazenamento e de como é usada. Em geralaconselha-se,deixar passar uma semana para que os efeitos da temperatura estabilizem e 15 horas de uso em média para que as peças mecânicas atinjam as características de design mecânico pretendidas.

CUIDADOS POSTERIORES

A superfície da caixa apenas necessita normalmente de limpeza do pó. Se pretender utilizar um produto de limpeza em aerossol, retire em primeiro lugar a grelha afastando-asuavemente da coluna. Coloque o spray no pano de limpeza, e não directamente sobre a coluna. A grelha poderá ser limpa com uma escova macia depois de retirada da caixa.

Evite tocar nos altifalantes, especialmente no de agudos, pois poderá provocar danos.

ITALIANO

INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato i diffusori B&W CDM™9NT.

Fin dalla sua fondazione nel 1966, la B&W ha lavorato alla ricerca della perfetta riproduzione del suono attraverso i suoi prodotti. Con questo obbiettivo la società ha investito enormi risorse nella ricerca e nello sviluppo per garantire la sua posizione di prestigio nel campo della progettazione acustica. Nel corso degli anni B&W ha introdotto molte tecniche e caratteristiche di avanguardia. Benché molte di esse siano state sviluppate all’inizio per i modelli più costosi, la nostra politica progettuale “in caduta” le ha viste applicate ovunque fosse possibile, nelle gamme dei vari prodotti.

Le caratteristiche riscontrabili nella Serie CDM™NT comprendono cabinet con i bordi curvati per ridurre la diffrazione sonora (cioè la re-irradiazionedelle onde sonore da angoli acuti che interferisce e opacizza il suono diretto che giunge dagli altoparlanti). Una componente importante della gamma CDM™ è rappresentata dall’utilizzo delle unità altoparlanti a cono in Kevlar® per le frequenzemedio-basseper la minore colorazione e la massima definizione. Le unità per gli acuti adottano la tecnologia del condotto Nautilus™ che elimina le risonanze dietro la cupola a diaframma.

Per quanto eccellente sia la qualità il tempo impiegato nel processo d’istallazione, darà in cambio il piacere di molte ore d’ascolto. Leggete interamente questo manuale. Vi aiuterà ad ottimizzare le prestazioni del vostro sistema audio.

B&W distribuisce in più di 65 paesi in tutto il mondo con una rete di distributori esclusivi in grado di assistervi nel caso doveste avere problemi che il vostro rivenditore non può risolvere. I loro indirizzi possono essere rintracciati su internet chiamando direttamente B&W.

SBALLAGGIO

(Figura 1)

Ripiegate i lembi dell’imballo e capovolgete la scatola e il contenuto.

Sollevate la scatola vuota.

Togliete l’imballaggio interno dal prodotto.

Vi consigliamo di conservare la scatola d’imballaggio per un utilizzo futuro.

Controllate che nel cartone vi siano:

4 punte con dadi di fissaggio

1 tappo in spugna

1 libretto di garanzia internazionale.

L’unità medie frequenze è inserita in un alloggiamento che utilizza supporti flessibili anti vibrazione. Per prevenire movimenti eccessivi dell’unità durante il trasporto, un disco di bloccaggio è inserito nel punto di montaggio posteriore posto sul retro dell’alloggiamento, che dovrebbe essere rimosso prima dell’utilizzo del diffusore. Per rimuovere il disco svitate la vite a croce nel centro. Un’etichetta è alloggiata nel

bloccaggio per illustrare ulteriormente la procedura. Conservate il disco e la vite per futuri trasporti del diffusore.

La rimozione del disco di bloccaggio rivela la testa di una vite più grande. Questa vite regola la tensione del supporto anti vibrazione. La sua posizione è preimpostata in fabbrica e non dovrebbe essere modificata. Se il settaggio venisse accidentalmente alterato, rivolgetevi al vostro rivenditore B&W per far effettuare la corretta regolazione.

COLLEGAMENTI

(Figure 2 & 3)

Tutti i collegamenti dovrebbero essere fatti a impianto spento.

Ci sono due coppie di terminali sulla parte posteriore di ogni diffusore, che consentono il biwiring nel caso si volesse effettuare. Alla consegna, entrambe le coppie dei terminali sono collegate insieme da ponticelli di alta qualità per un utilizzo con singolo cavo bipolare. Per il collegamento a cavo singolo, lasciate i ponticelli ed utilizzate entrambe le coppie di terminali sul diffusore.

Assicuratevi che il terminale positivo sul diffusore (marcato + e colorato in rosso) sia collegato al terminale di uscita positivo dell’amplificatore e il negativo (marcato – e colorato in nero) al negativo. Un collegamento errato può dar luogo ad un’immagine scadente e una perdita di bassi.

Per effettuare il bi-wiringallentate semplicemente i cappellotti dei terminali e rimuovete i ponticelli e utilizzate un cavo bipolare separato che colleghi i terminali dell’amplificatore a ogni coppia dei terminali del diffusore. L’uso di cavi separati può migliorare la riproduzione dei minimi dettagli. Osservate la corretta polarità come prima. Durante ilbi-wiring,un collegamento errato può anche alterare la risposta in frequenza.

I terminali accettano cavi spellati. Assicuratevi sempre che i terminali siano avvitati delicatamente altrimenti potrebbero vibrare.

Chiedete consiglio al vostro rivenditore sulla scelta dei cavi. Controllate che l’impedenza totale sia inferiore a quella massima raccomandata nelle caratteristiche e utilizzate un cavo a bassa induttanza per evitare l’attenuazione delle frequenze più alte.

POSIZIONAMENTO

(Figura 4)

Vale veramente la pena di fare vari esperimenti con la posizione dei diffusori per ottimizzare l’interazione fra questi e la stanza di ascolto.

Come guida iniziale:

Non inserite le punte fino a quando non avete trovato il posizionamento ottimale per i diffusori.

Collocate gli altoparlanti in modo che con il centro della zona d’ascolto formino gli angoli di un triangolo equilatero.

La distanza tra i diffusori deve essere di 1,5 m al fine di ottenere una corretta separazione stereo.

7

Tenete i pannelli dei diffusori ad almeno 50 cm di distanza dalla parete. Tenere i diffusori troppo vicini alle pareti aumenta il

livello dei bassi relativi alla gamma media e potrebbe dare una caratteristica rimbombante al suono.

Campi magnetici dispersi

Le unità altoparlanti creano campi magnetici dispersi che si estendono al di là del cabinet. Vi raccomandiamo di tenere lontani i prodotti sensibili ai campi magnetici (televisori, schermi per computer, dischi per computer, tessere magnetiche, nastri audio e video e simili), almeno a 0,5 m dal diffusore.

MESSA A PUNTO

Prima di mettere a punto l’istallazione controllate nuovamente la polarità e i collegamenti.

Se il basso è irregolare con la frequenza ciò è generalmente dovuto alla stimolazione dei modi di risonanza nella stanza. Anche piccoli cambiamenti nella posizione dei diffusori o dell’ascoltatore possono avere grande influenza sul modo in cui queste risonanze alterano il suono. Provate a montare i diffusori su una parete diversa. Anche lo spostamento di grandi mobili può dare dei risultati.

Spostando ulteriormente i diffusori dalle pareti si ridurrà il livello complessivo dei bassi. Lo spazio dietro ai diffusori contribuisce a dare un senso di profondità. Al contrario, spostando i diffusori più vicini alle pareti si aumenterà il livello dei bassi.

Se desiderate ridurre il livello delle basse frequenze senza spostare ulteriormente i diffusori dalle pareti, inserite i tappi di spugna nei tubi di accordo. (figura 6).

Se l’immagine centrale è scadente, cercate di spostare i diffusori più vicini l’uno all’altro oppure posizionateli in modo che siano orientati verso l’area di ascolto o di fronte ad essa. (figura 5).

Se il suono è troppo aspro, aumentate l’arredamento in tessuto della stanza

(per esempio, utilizzate tendaggi più pesanti), oppure riducetelo se il suono è opaco e spento.

Controllate l’effetto eco battendo le mani e prestando ascolto alle ripetizioni in rapida successione. Riducetele facendo uso di superfici irregolari come scaffalature per libri e grandi mobili.

Assicuratevi che i diffusori siano appoggiati saldamente sul pavimento. Dove fosse possibile fissate i piedini forniti dopo aver posizionato in modo ottimale i diffusori. Sono progettati per passare attraverso il tappeto fino alla superficie del pavimento. All’inizio, fissate i dadi di blocco completamente sulle punte negli alloggi filettati alla base del cabinet. Se il cabinet oscilla svitate le due punte che non toccano il pavimento in modo uguale e fissate i dadi contro il cabinet. Se non c’è un tappeto e non volete graffiare il pavimento, usate un dischetto di protezione fra la punta e il pavimento.

PERIODO DI RODAGGIO

La resa del diffusore cambierà leggermente durante il periodo iniziale di ascolto. Se il diffusore è stato posto in un ambiente freddo le resine smorzanti e i materiali di sospensione delle unità impiegheranno un po’ di tempo per recuperare le loro proprietà. Durante le prime ore di utilizzo le sospensioni delle unità si ammorbidiranno pure. Il tempo necessario al diffusore per raggiungere la resa prevista dipenderà dalle condizioni di immagazzinamento precedente e da come viene usato. Come guida, prevedete fino a una settimana perché si stabilizzino gli effetti della temperatura e 15 ore di media di utilizzo perché le parti meccaniche raggiungano le caratteristiche progettuali previste.

MANUTENZIONE

La superficie del cabinet generalmente ha solo bisogno di essere spolverata. Se volete utilizzare un prodotto spray per pulire, rimuovete prima la griglia delicatamente dal cabinet. Spruzzate poi direttamente sul panno e non sul mobile. La tela della griglia può essere pulita con una normale spazzola per abiti dopo averla rimossa dal mobile.

Evitate di toccare le unità altoparlanti, in particolare il tweeter, perché può essere danneggiato.

NEDERLANDS

INLEIDING

Hartelijk gefeliciteerd met uw keuze voor de B&W CDM™9NT luidsprekers!

B&W is gestart in 1966 en vanaf de eerste dag heeft B&W er altijd naar gestreefd om voor elk product de meest perfecte weergavekwaliteit te bereiken. Het bedrijf investeerde en investeert daarom veel in onderzoek en ontwikkeling: alleen zo kan namelijk de leidende positie in akoestische technologie worden vastgehouden. In de afgelopen periode heeft B&W veel zeer geavanceerde voorzieningen en technologieën geïntroduceerd. Hoewel deze in eerste instantie zijn ontwikkeld voor de duurdere modellen, wordt de meerderheid na een tijdje ook toegepast in de rest van de productseries.

Een kenmerk van de CDM™NT Serie is bijvoorbeeld de behuizing met afgeschuinde zijkanten. Hierdoor vermindert de geluidsdiffractie: wanneer geluidsgolven namelijk door scherpe randen worden weerkaatst treden reflecties op. Deze verstoren het directe geluid en veroorzaken een versluiering en een vager geluidsbeeld. Een essentieel onderdeel van de CDM™ Serie is de laag/middeneenheid met Kevlar® conus: deze staat garant voor minimale vervorming en maximale resolutie. De hoogeenheden gebruiken de Nautilus™ pijptechnologie: hierdoor ontbreekt elke resonantie achter de conus.

Echter, hoe goed de luidspreker op zich ook is, hij moet ook goed werken in de luisterruimte. Daarom zal de tijd die u spendeert om een zo goed mogelijke plaats te vinden, uiteindelijk resulteren in vele uren luisterplezier.

Lees daarom deze gebruiksaanwijzing helemaal door. De informatie helpt u de weergavekwaliteit van uw audiosysteem te optimaliseren.

B&W luidsprekers worden verkocht in meer dan 65 landen over de hele wereld. B&W heeft een internationaal netwerk van zorgvuldig uitgezochte importeurs die u de beste service zullen geven. Als u op een bepaald moment problemen heeft die uw leverancier niet kan oplossen, dan zal de importeur u altijd verder helpen. De adressen vindt u op de website van B&W.

UITPAKKEN

(Figuur 1)

Het eenvoudigste is om eerst de doosflappen geheel terug te vouwen en dan de doos om te keren.

Daarna trekt u alleen de doos voorzichtig omhoog. De luidspreker blijft dan op zijn plaats staan.

Verwijder het verpakkingsmateriaal van de luidspreker.

We adviseren u om het verpakkingsmateriaal te bewaren. Wanneer u eventueel in de toekomst de luidsprekers moet vervoeren, komt de originele verpakking uitstekend van pas.

In de doos vindt u behalve deze gebruiksaanwijzing:

4 ‘spikes’ met klemmoeren

1 schuimplastic plug

1 Internationaal garantieboekje

8