Citizen SR-270X User Manual

0 (0)
Scientific Calculator
SR-270X
Manual
Инструкция по зксплуатции
Instrnkcja Obsługi
ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﻹﺍ ﻞﻴﻟﺩ
Peraturan pemakaian
指导说明书
Εγχειρίδιο χρήσης
File name: HDB1R100723_Cover_ok.doc version : 2010/07/12 SIZE:140x75mm
PARTS NO. HDB1R100723
(SR100)
Printed in China HDB1R100723 XXX
File name: HDB1R100723_Cover_ok.doc version : 2010/07/12 SIZE:140x75mm
PARTS NO. HDB1R100723
(SR100)
Generel Guide .................................................3
Før start på beregninger................................. 4
Grundlæggende Beregninger....................... 10
Videnskabelig Funktion Beregninger........... 11
Tænde og slukke ............................................3
Batteriskift ......................................................3
Auto sluk funktion..........................................3
Nulstilling .......................................................3
Kontrast justering...........................................3
Display visning............................................... 4
Anvende " MODE " taster ...............................4
Anvendelse af " SET UP " taster ....................5
Anvendelse af Matematik Modus ...................5
Anvende " 2nd " " ALPHA " taster ..................6
Foretage korrektioner under indtastning.......6
Fejl Position Position Display Funktion.........6
Gentage funktion............................................6
Hukommelsesberegning.................................7
Rækkefølge af beregninger............................7
Præcision og Kapacitet ..................................8
Fejltilstande....................................................9
Aritmetisk beregning.................................... 10
Parentes beregninger................................... 10
Procent beregning........................................ 11
Display notationer ........................................ 11
Svar Funktion ...............................................11
Logaritmiske og Eksponentielle
funktioner .....................................................12
Brøk beregning............................................. 12
Vinkel enhed konverteringer........................12
Sexagesimal ↔ Decimal transformation...... 12
Trigonometri / Inverse-Tri. funktioner .......... 13
Hyperbole / Inverse-Hyp. funktioner ............ 13
Koordinat transformation............................. 13
Da – 1
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Statistiske Beregninger ................................14
Funktion Tabel...............................................17
Sandsynlighed.............................................. 13
Andre funktioner ( √, 3, X, x-1, x2,
x3, xy , Abs, RND ) .........................................14
Multi-erklæring Funktion..............................14
Indtaste data til statistisk analyse................14
Analyse af indtastet data..............................15
Se eller ændre data ......................................17
Da – 2
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Generel Guide
Tænde og slukke
Tryk på [ ON ] for at tænde for lommeregneren; Tryk på [ 2nd ] [ OFF ] for at slukke for lommeregneren.
Batteriskift
SR-270X har et dobbelt strømsystem der anvender strøm både fra et batteri (G13 eller L1154) samt en solar-celle. Hvis displayet bliver svagt og svært at læse, så bør batterierne skiftes så snart som muligt.
Batteriskift:
1) Fjern skruen og batteridækslet.
2) Fjern det brugte batteri og indsæt et nyt med polariteten i den rigtige retning og sæt derefter atter dækslet på plads.
3) Efter batteriskifte bør en spids genstand anvendes til at trykke ned i nulstil hullet bag på enheden.
Auto sluk funktion
Denne lommeregner slukker automatisk når den ikke har været i brug i cirka 3~9 minutter. Den kan genaktiveres ved at trykke på [ ON ] tasten og hukommelses indstillingerne er bevarede.
Nulstilling
Hvis lommeregneren er tændt, men giver uventede resultater, så tryk på [ 2nd ] [ CLR ] i rækkefølge. Der vises på skærmen en besked hvor man skal bekræfte om man ønsker at nulstille lommeregneren og rydde alt indhold i hukommelsen efter at vælge [ 3 ].
Clear? 1: Se tup 2:M emo ry 3: A ll
[ 3 ]
Re set A ll? [ = ] : Yes [AC ] : C anc el
Tryk på [ = ] for at rydde alle variabler, ventende funktioner, statistisk data, svar på tidligere beregninger og hukommelse. For at afbryde nulstillingsfunktionen uden at nulstille lommeregneren, tryk da på [ AC ].
Hvis lommeregneren er låst fast og der ikke længere kan indtastes funktioner, så bør en spids genstand anvendes til at trykke ned i reset hullet for at nulstille apparatet. Dermed gendannes fabriksindstillingerne.
Kontrast justering
Tryk på [ W ] eller [ X ] følgende [ 2nd ] [ SET UP ] [ T ] [ 5 ] (WCONTX) tasterne i rækkefølge kan gør skærmens contrast lysere eller mørkere. Ved at holde en af tasterne need vil displayet enten
Da – 3
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
blive lysere eller mørkere. Efter at have valgt den ønskede indstillinge trykkes på [ AC ] for at afslutte.
Display visning
Displayet består af indtastningslinien, resultatlinien og indikatorer.
Indtas tnings
-linie
Indtastningslinie
Resultat linie
Indikatorer
Indikator Betydning
2nd 2nd set af funktionstaster er aktive
A Alfabetiske taster er aktive
M Der er et tal i hukommelsen STO Lagring variabel modus er aktiv RCL Genkald variabel modus er aktiv STAT Statistik variabel modus er aktiv Math Matematik stil er valgt som Input/output format
D R G Vinkel modus: Degrees, Radian, eller Gradian
FIX Et fastsat antal decimaler er valgt SCI Et fastsat antal videnskabelige notationer er valgt
Tidligere eller senere resultater der kan vises
TS
Disp Viste værdi er et intermediate resultat ved udførelse af
12369x7532x1032
SR-270X viser en indtastning på op til 99 cifre. Indtastninger starter i venstre side og de med over 15 cifre fortsætter ud til venstre. Tryk på [ X ] og [ W ] for at bevæge markøren gennem en indtastning. Når det
89. ciffer i en beregning indtastes skifter markøren fra " " til " " for at vise at hukommelsen er lav. Hvis beregningen skal være længere endnu, så bør den deles op i to eller flere dele.
Den viser et resultat på op til 10 cifre så vel som et decimal, et negativt symbol en " x10 " indikator og en 2-cifret positiv eller negativ eksponent.
De følgende indikatorer kan blive vist på skærmen for
at indikere lommeregnerens aktuelle status.
multi-statement funktion
D
Math
c
9 . 3163308
Ind ikat or
39
x10
Resultat linie
Før start på beregninger
Anvende " MODE " taster
Tryk på [ MODE ] for at vise mode menuer ved specification af en bestemt operations-modus ( " 1: COMP ", " 2: STAT ", " 3: TABLE " ).
COMP : Anvend denne modus for almene beregninger,
inklusive videnskabelige beregninger (standard)
Da – 4
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
STAT : Anvend denne modus for at udføre enkelt-variabel og
TABLE : Anvend denne modus til at vise en defineret funktion i
parrede-variabler statistiske beregninger og regressionsberegninger.
tabelform.
Se " 2: STAT " som et eksempel:
Metode: Tryk på [ MODE ] og tast derefter direkte nummeret på
[ 2nd ] [ SET UP ] viser opsætningsmenuen der gør det muligt at specificere input /output formatet, vinkel modus, den numeriske notation, den statistiske indstilling eller kontrast justeringen. Opsætningsmenuen består af to skærme som der kan navigeres i mellem ved hjælp af [ T ] og [ S ].
MthIO : Matematisk modus viser inputs og outputs i tekst
LineIO : Lineær modus viser inputs og outputs i en enkelt linie Deg : Deg modus indstiller vinkel enheden til grader
Rad : Rad modus indstiller vinkel enheden til radianer Gra : Gra mode sets the angle unit to gradians. Fix : Fikser decimal indstilling (0 til 9) Sci : Videnskabelig notation (0 til 9) Norm : Norm specificerer vidden (Norm1, Norm2) for hvilke
ab/c : ab/c viser brøk i mikset nummer format d/c : d/c viser brøken i improper format (standard) STAT : STAT indstiller Statistical Data Editor Screen til at
Disp : Disp indstiller decimal punktet til Punkt ( . ) eller
(Punkt er standard)
W
Tryk på [ 2nd ] [ SET UP ] [ 1 ] for at starte Matematik modus. Når i
matematik modus, vil værdierne for funktioner som
Abs, 10x, e X, √, 3,
vises på en matematisk måde. Som standard er, SR-270X i
den modus [ 2 ] for straks at gå i den ønskede modus.
Anvendelse af " SET UP " taster
T
1: MthIO 2: LineIO 3: Deg 4: Rad 5: Gra 6: Fix 7: Sci 8: Norm
d
c
1: ab/c 2: d/c
STAT
3:
4: Disp
CONT
5:
`
_
format. (standard)
(standard)
resultaterne skal vises i eksponentiel format eller i ikke-eksponentiel format (Norm1 er standard)
vise eller skjule FREQ rækken
Komma ( , )
CONTX : Kontrast justering
Anvendelse af Matematik Modus
2
3
1
,
X
y
,
,
X
,x....kunne indtastes og
X
X
c
d
b
, A
,log a b,
e
c
Matematik modus. Se eksempel 1~2.
Da – 5
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Anvende " 2nd " " ALPHA " taster
Ved tryk på [ 2nd ] vil " 2nd " indikatoren blive vist på displayet for at vise at der ved det næste tryk vil blive valgt en anden funktion ved næste tryk. Hvis der er tastet [ 2nd ] ved en fejl, så tast blot på [ 2nd ] igen for at fjerne " 2nd " indikatoren.
Ved tryk på [ ALPHA ] vil " A " indikatoren blive vist på skærmen for at vise at der ved det næste tryk vil blive valgt en alfabetisk funktion. Hvis der er tastet [ ALPHA ] ved en fejltagelse, så tryk blot på [ ALPHA ] igen for at fjerne " A " indikatoren.
Foretage korrektioner under indtastning
Den vertikale blinkende indikator " " betyder at lommeregneren er i indsæt modus. Den horisontale blinkende indikator " " betyder at lommeregneren er i overskrive modus.
Som standard indstilling er lommeregneren sat til indsæt modus. I lineær format kan man taste [ 2nd ] [ INS ] for at skrifte mellem de to modi, hvorimod man i matematik format kun kan anvende indsæt modus.
I indsæt modus vil tegnet foran markøren " " blive slettet eller sat ind, efter tryk på [ DEL ] eller indtastning af nyt tegn.
Ved overskriv modus vil tegnet ved markøren " " blive slettet ved tryk på [ DEL ] tasten eller erstattet ved enhvert nyt tegn der indtastes.
For at rydde alle tegn, tryk blot på [ AC ] i enhver modus.
Fejl Position Position Display Funktion
Når der foretages en ugyldig matematisk beregning og der vises en fejlmeddelelse (Se < Fejltilstande > ) så tryk på [ W ] [ X ] og fejl position display funktionen vil ved hjælp af markøren vise hvor fejlen er. Foretag så de nødvendige korrektioner førend De fortsætter med beregningen. Se eksempel 3.
Gentage funktion
Denne funktion lagrer beregninger der lige er blevet udført i COMP modus. Efter fuldført beregning, så tryk på [ T ] eller [ S ] for at se den udførte funktion.
De kan fortsætte med at bevæge markøren ved at trykke på [ W ] eller [ X] for at vise tidligere trin i indtastningen og redigere i værdier eller kommandoer til brug i efterfølgende beregninger.
Funktionshukommelsen bliver ryddet hver gang der slukkes for lommeregneren, trykker på [ ON ] tasten, udfører en nulstilling, ændrer display formatet eller beregningsmodus.
Når hukommelsen er fuld, så vil de ældste gemte informationer blive slettet automatisk for at gøre plads til de nye. Se eksempel 4.
Da – 6
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Hukommelsesberegning
Hukommelse variabler
Lommeregneren har syv hukommelse variabler til gentagen brug -­A, B, C, D, M, X, Y. De kan lagre et reelt tal i enhver af de syv hukommelse variabler. Se eksempel 5.
• [ 2nd ] [ STO ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ] gør det muligt at lagre
værdier til variabler.
• [ RCL ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ] genkalder værdien i
variablen.
• [ 0 ] [ 2nd ] [ STO ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ] rydder indholdet
i en specificeret variabel.
• [ ALPHA ] + " hukommelse variabel " gør det muligt at indsætte
relevante variabler i en beregning.
• [ 2nd ] [ CLR ] [ 2 ] [ = ] rydder alle variabler.
Løbende hukommelse
De bør huske på følgende regler når der anvendes løbende hukommelse. Se eksempel 6.
• Tryk på [ M+ ] for at addere et resultat til en løbende hukommelse
og " M " indikatoren vises når et nummer lagres i hukommelsen. Tryk på [ RCL ] [ M ] for at genkalde indholdet af løbende hukommelse.
• Genkald fra løbende hukommelse ved tryk på [ RCL ] [ M ]
påvirker ike indholdet.
• Løbende hukommelse er ikke tilgængelig hvis i statistik modus.
• Hukommelsesvariablen M og løbende hukommelse anvender det
samme hukommelsesområde.
• For at erstatte indholdet i hukommelsen med det viste tal, så tryk
på [ 2nd ] [ STO ] [ M ] tasterne.
• For at rydde indholdet af løbende hukommelse kan der trykkes på
[ 0 ] [ 2nd ] [ STO ] [ M ] i nævnte rækkefølge.
(Bemærk) : Udover at kunne trykke på [ 2nd ] [ STO ] [ M ]
Enhver beregning udføres fra venstre mod højre og i følgende rækkefølge:
1) Udtryk indenfor parenteser.
2) Funktions med parenteser:
PR, R P sin, cos, tan, sin –1, cos –1, tan –1, sinh, cosh, tanh, sinh –1,
tasterne for at lagre en værdi, så kan man også tildele værdier til hukommelses variabel M ved hjælp af [ M+ ]. Når [ 2nd ] [ STO ] [ M ] anvendes vil den tidligere lagrede værdi blive ryddet og erstattet med den nye værdi. Ved brug af [ M+ ] vil værdier blive adderet til den nuværende sum i hukommelsen.
Rækkefølge af beregninger
cosh –1, tanh –1,
Da – 7
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
log, ln, √, 3, 10 X , e X , Abs, RND
3) Funktions med fortegnsværdier, rod, kvadratrod, for eksempel,
x 2, x 3, x–1, x!, DMS, ° , r , g , x y, X, %
4) Brøker
5) Minus ( – )
6) Statistisk estimeret værdi beregning :
7) nPr, nCr
8) x ,
Multiplikation tegn udeladt umiddelbart før funktion med parentes, for eksempel, 3π, 5B, Asin(30)
9) +, –
Præcision og Kapacitet
Output decimaler: op til 10 decimaler.
Beregningsdecimaler : op til 16 decimaler
Generelt vises enhver almindelig beregning med op til 10 decimaler mantissa, eller 10 decimaler mantissa plus 2 decimaler eksponent
± 99
op til 10
Numre anvendt til input skal være inden for rammerne for funktionen som følger:
.
Functioner
sin x cos x
tan x
sin –1 x, cos –1 x tan –1 x
sinh x, cosh x
tanh x
sinh –1 x
cosh –1 x tanh –1 x
log x, ln x 10 x e x
Deg : 0
Rad : 0
Grad : 0 Samme som sin x, undtagen ved
Deg :
Rad :
Grad :
0
0
0
0
0 1 x < 5 x 10 99
0 0 < x < 1 x 10
–1 x 10 –1 x 10
x
x
x
x
= 90 (2n-1)
x
=
x
= 100 (2n-1)
x
1
x
< 1 x 10
x
230.2585092
x
< 1 x 10
x
< 5 x 10 99
x
< 1
100
x 100
100
x 230.2585092
ˆ
ˆ
,
y
x
Input ramme
< 9 x 10 9 < 157079632.7
< 1 x 10 10
π
(2n-1)
2
100
100
100
ˆ
ˆ
,
,
1x
2x
,
e, variabel, og
π
Da – 8
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
x
x 2
x 3
x -1
3
x
X ! nPr
nCr
R P
P R
DMS eDMS
0 x < 1 x 10
x
< 1 x 10 50
x
2.15443469003 x 10 33
x
1 x 10
x
< 1 x 10
0 x 69 ( x er en integer) 0rn, 0n<1 x10 10 (n,r er integere) 1{n!/(n-r)!}<1 x10 0rn, 0n<1 x10 10 (n,r er integere) 1n!/r!<1 x10
,
x
0 r 1 x 10
θ: samme som sin x D, M, S 1 x 10
x
< 1 x 10
Decimal Q Sexagesimal Conversioner
0  0 ׀ 0
x y
x
y
x > 0 : –1 x 10 x = 0 : y > 0 x < 0 : y = n, m/(2n+1) (m, n er integere) men –1 x 10
y > 0 : x 0, –1 x 10 y = 0 : x > 0
y < 0 : x = 2n+1, (2n+1)/m (m0, m, n er integer)
men –1 x 10
Ab/c
STAT
Fejltilstande
Fejlmeddelelser vil blive vist på displayet og yderligere beregninger vil være umulige hvis en af følgende fejltilstande opstår.
Indikator Betydning
Math ERROR
Total af integer, numerator og denominator skal være inden for 10 decimaler (inklusive division mærker) 1VAR : a. n 80 linier (når FREQ column er OFF) b. n 40 linier (når FREQ column is ON) 2VAR : a. n 40 lin ier (når FREQ column er OFF) b. n 26 linier (når FREQ column er ON)
(1) De forsøgte at divider med 0
100
100
, x0
100
100
eller 1≦{n!/(n-r)!}<1 x10
y
1 x 10
22
1 x 10
y+x
100
100
׀ ׀
x
9999999  59 ׀ 59
100
< y log x < 100
100
< y log x < 100
100
<
100
100
100
100
, 0 M, S
1
100
<
x
1
log ⏐y⏐ < 100
x
log y < 100
100
׀ ׀
Da – 9
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
(2) Indput ramme for funktion overstiger
rammen for den valgte function.
(3) Når resultat af beregningsfunktion
overstiger den valgte ramme.
(4) Ved specifikation af et argument til en
Syntax ERROR
Stack ERROR
Insufficient MEM
Error
For at fjerne de ovennævnte fejl, tryk på [ W ] [ X ] for at rette fejlen eller tryk på [ AC ] for at annullere beregningen, eller tryk blot på [ ON ] tasten for at genstarte lommeregneren.
funktion udenfor gyldig værdiramme (1) Input fejl er opstået, f.eks. forkert syntaks (2) Ved forkert anvendelse af argumenter i
kommandoer eller funktioner.
Når et beregningsudtryk overstiger kapaciteten for numeric stack eller command stack, f.eks.
Når [ ( ] tasten er anvendt i mere end 25 niveauer i et enkelt udtryk i lineær modus.
Når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at lagre data eller udføre den ønskede beregning.
Grundlæggende Beregninger
Anvend COMP ( [ MODE ] 1 ( COMP ) ) modus for grundlæggende beregninger.
Aritmetisk beregning
Aritmetiske beregninger udføres ved at trykke på tasterne i samme rækkefølge som i udtrykket. Se eksempel 7.
For negative værdier, tryk på [ (–) ] førend værdien indtastes. En tal kan indtastes is mantissa og eksponent form ved [ x10x ] tasten. Se eksempel 8.
Resultater lige med eller større end 10
–9
10
vises i eksponentiel form. Se eksempel 9.
Parentes beregninger
Beregninger inden i parenteser bliver altid udført først. SR-270X Matematik modus kan anvende op til 24 niveauer og Lineær modus kan anvende op til 25 niveauer af efterfølgende parenteser i en enkelt beregning.
Lukkede parenteser der star lige efter beregningen af [ ) ] kan udelades, lige meget hvor mange der kræves. Se eksempel 10.
(Bemærk) : Et multiplikationstegn " x " der forefindes
Det korrekte resultat kan ikke opnås ved at indtaste [ ( ] 2 [ + ] 3 [ ) ] [ x10x ] 2. Vær sikker på at indtaste [ x ] mellem [ ) ] og [ x10x ] i eksempel 11.
umiddelbart før en åben parentes kan udelades.
10
eller resultater mindre end
Da – 10
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Procent beregning
[ 2nd ] [ % ] dividerer tallet i displayet med 100. Denne taste sekvens kan anvendes til at beregne procentsatser, tillæg, rabatter og procentdele. Se eksempel 12~13.
Display notationer
Lommeregneren har de følgende display notationer til visningen. Se eksempel 14.
Fikseret Decimal Punkt Notation
For at specificere antallet af decimalpladser, tryk på [ 2nd ] [ SET UP ] [ 6 ] og derefter en værdi for at angive antallet af pladser. ( 0~9 ). Værdier vises afrundede til det angivne decimalpunkt.
Videnskabelig Notation
Videnskabelig notation viser tal med et decimal til venstre for punktet og den dertil passende rod af 10.
For at vælge videnskabelig notation, tryk på [ 2nd ] [ SET UP ] [ 7 ], og derefter en værdi ( 0~9 ) for at specificere antallet af decimaler. Værdier vises afrundede til det angivne decimalpunkt.
Norm Notation
Tryk på [ 2nd ] [ SET UP ] [ 8 ] og vælg derefter Norm1 (standard) eller Norm2 for at bestemme vidden for visning af resultatet i ikke-eksponentiel format (inden for vidden) eller i eksponentiel format (uden for vidden).
Norm1:
Norm2:
Ingeniør Notation
Tryk på [ ENG ] eller [ 2nd ] [ eENG ] vil gøre at eksponent display for det viste nummer ændres til multipler af 3.
Svar funktion lagrer de seneste beregninger. De gemmes selv når lommeregneren er slukket. Når en numerisk værdi eller et numerisk udtryk indtastes og [ M+ ], [ 2nd ] [ M– ], [ RCL ], [ 2nd ] [ STO ] eller [ = ] tastes, så vil resultatet blive lagret af denne funktion. Se eksempel 15.
(Bemærk) : Selvom om udregningen resulterer i en
10 -2,
<
x
10 -9,
<
x
Svar Funktion
10 10
x
10 10
x
fejlmeddelelse, så vil værdien stadig blive lagret i hukommelsen.
Videnskabelig Funktion Beregninger
Anvend COMP ( [ MODE ] 1 ( COMP ) ) modus for videnskabelige funktions beregninger.
Da – 11
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Logaritmiske og Eksponentielle funktioner
Lommeregneren kan beregne almindelige og naturlige logaritmer og eksponenter ved brug af [ log ], [ ln ], [log a b], [ 2nd ] [ 10 x ], og [ 2nd ] [ e x ]. Se eksempel 16~17.
Brøk beregning
Brøk værdi visning er som følger:
Matematisk format :
Lineær format :
(Bemærk) : Værdier vises automatisk i decimal format når det
I lineær modus, for at indtaste en mikset nummer, indtast integer delen og tryk [ d/e ], derefter numeratoren og tryk [ d/e ], og indtast denominatoren: For at indtaste en improper brøk, tryk på numeratoren [ d/e ] og indtast denominatoren. Se eksempel 18.
Under en brøk beregning vil tallet om muligt blive reduceret til det laveste mulige efter tryk på [ = ] tasten. Standard for brøk resultatet er improper brøk. Ved tryk på [ 2nd ] [ A b/ værdi blive konverteret til mikset brøk og omvendt. For at konvertere mellem decimal og brøk resultat, tryk på [ F_`D ]. Se eksempel 19.
Beregninger der både indeholder brøker og decimaler beregnes i decimalform. Se eksempel 20.
Vinkel enhed konverteringer
Vinkel enheden ( [ SET UP ] i Opsætningsskærmbilledet og resultaterne vises ifølge Deres indstillinger.
Forholdet mellem de tre vinkel enheder er:
180 ° =πrad = 200 grad
Vinkel enhedskonverteringer (Se eksempel 21.):
1) Lav om på standardindstillingen (
2) Indtast værdien af den enhed der skal konverteres
3) Tryk på [ 2nd ] [ DRGf] for at vise menuen. Enhederne der kan vælges er ° (
4) Vælg den enhed der skal konverteres fra og tryk på [ = ].
Sexagesimal ↔ Decimal transformation
Der kan anvendes sexsgesimale tal (grad, minut og sekund) for at udføre beregninger og konvertere værdier mellem sexagesimal og decimal notation ved brug af [ DMS ] eller [ 2nd ] [ eDMS ] taster. Se eksempel 22~23.
Improper Brøk
12
5
12 」5
totale antal decimaler af en brøk værdi ( integer + numerator + denominator + separator mærker ) overstiger 10.
Deg, Rad, Grad
grader
) indstilles ved at trykke på [ 2nd ]
Deg
), r (
radians
), g (
Mikset Brøk
5
56
12
56 」5 」12
d
/e ], vil den viste
_`
c
) til den ønskede enhed.
).
gradianer
Da – 12
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Sexagesimale tal værdi visning er som følger:
׀ ׀
125
45 ׀ 30
Trigonometri / Inverse-Tri. funktioner
SR-270X giver standard trigonometri funktioner og inverse trigonometri funktioner: sin, cos, tan, sin –1, cos –1 og tan –1. Se eksempel 24~26.
(Bemærk) : Ved brug af disse taster, kontroller at
SR-270X anvender [ HYP ] til at beregne hyperbole og inverse hyperbole funktionerne: sinh, cosh, tanh, sinh –1, cosh –1 og tanh –1. Tryk på [ HYP ] for at vise menuen og vælge derefter det tilsvarende nummer for at udføre funktionen. Se eksempel 27~28.
(Bemærk) : Ved brug af disse taster, kontroller at
Rektangulære Koordinater Polære Koordinater
(Bemærk) : Ved brug af disse taster, kontroller at
Lommeregneren kan udføre konversionen mellem rektangulære koordinater og polære koordinater via [ 2nd ] [ P R ] og [ 2nd ] [ R P ]. Se eksempel 29~30.
Denne lommeregner har følgende sandsynlighedsfunktioner (Se eksempel 31~34.):
[ nPr ] Beregner antallet af mulige permutationer af n enhed
[ nCr ] Beregner antallet af mulige kombinationer af n enhed
lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkel.
Hyperbole / Inverse-Hyp. funktioner
lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkel enhed.
Koordinat transformation
lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkel enhed.
Sandsynlighed
taget r ad gangen.
taget r ad gangen.
Representere 125 grader (D), 45 minuter(M), 30 sekunder (S)
x + y i = r (cosθ+ i sinθ)
Da – 13
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
[ x ! ] Beregner faktorer af et specificeret integer n, hvor n≦69.
RANDM
[
] Genererer et tilfældigt tal mellem 0.000 og 0.999.
Andre funktioner ( √, 3, X, x-1, x2, x3, xy ,
Abs, RND )
Lommeregneren kan også beregne reciprok( [ x ( [ ] ), kubikrod ( [ 2nd ] [ anden ( [ x 2 ] ), kubik ( [ x 3 ] ), og eksponentielle ( [ x y ] ) funktioner.
Se eksempel 35~39.
Genererer den absolutte værdi af et reelt tal
Abs
Genererer den afrundede værdi for et givet tal
RND
Multi-erklæring Funktion
Multi-erklæring er et antal individuelle erklæringer grupperet sammen efter display resultat kommandoer (:) for sekvensiel udførelse. Når udførelsen når til enden af en erklæring efterfulgt af (:) så stopper udførelsen og et midlertidigt resultat med et " Disp " ikon vises på displayet. Udførelsen kan fortsættes ved tryk på [ = ]. " Disp " ikonet forsvinder når den sidste erklæring udføres. Se eksempel 40.
3
] ), universal rod ( [ 2nd ] [ X ] ),
-1
] ), kvadratrod
Statistiske Beregninger
Anvend STAT ( [ MODE ] 2 ( STAT ) ) modus til statistiske beregninger.
Ved start af STAT modus vil STAT menuen blive vist med et udvalg af otte kalkulationstyper som følgende:
Enkelt–variabel statistik
1: 1–VAR Enkelt–variabel statistik
Parret-variabel / Regression statistikker
2: A+BX Lineær Regression Y = A + BX
2
3: _+CX 4: ln X Logaritmisk Regression Y = A + B lnX 5: e^X e Eksponentiel Regression Y = A • e BX 6: A•B^X ab Eksponentiel Regression Y = A • B X 7: A•X^B Power Regression Y = A • X B 8: 1/X Inverteret Regression Y = A + B / X
Indtaste data til statistisk analyse
Tryk på [ 2nd ] [ SET UP ] [ T ] [ 3 ] før indtastning af data for at indstille Frekvens kolonne til at være Tændt eller Slukket. kolonne gør det muligt at indtaste antallet af gentagelser for hver enkelt samme værdi der findes. Se eksempel 41.
Kvadratisk Regression Y = A + B X + C X 2
Da – 14
FREQ
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
1. Fra STAT menuen vælges der beregningstype. Der er to Data
Redigering formater ( afhængig af den valgte type.
2. Indtast en x-værdi og tryk på [ = ].
3. Indtast frekvensen (
eller den tilsvarende y-værdi ( i
4. Gentag fra trin 3 for at indtaste mere data.
5. Tryk på [ AC ] for at afslutte Data Redigering modus og vise
Resultat visning modus og derefter tryk på [ 2nd ] [ STATVAR ] for at se STATVAR menuen. (Se tabellen nedenfor).
Analyse af indtastet data
Once you have entered your data, you can use the functions in STATVAR menu by pressing [ 2nd ] [ STATVAR ]:
STATVAR Menu Betydning
1: Type Statistisk beregning type menu, se de 8 typer
2: Data Data redigering skærmen
3: Edit Undermenuen for redigeringskommandoer: [Ins],
4: Sum Summering undermenu
5: Var Undermenu for statistiske variabler.
6: MinMax Undermenu for maksimum/minimum
Anvend optionerne 1~3 for at se eller ændre data. Anvend optionerne 4~7 for at vælge den ønskede variabel for at analysere data.
Værdierne for de statistiske variabler afhænger af den indtastede data. De kan vises igen ved hjælp af indtastningerne vist i nedenstående tabel.
Enkelt–variabel statistiske beregninger
Variabler Taster Betydning
Σ
x 2
Σ
x
n [5: Var] [ 1 ] Antal af x værdier indtastet
x
xσn
xσn-1
minX [6: MinMax] [ 1 ] Minimum af x- værdi
maxX [6: MinMax] [ 2 ] Maksimum af x- værdi
Parrede-variabler statistik / Regression beregninger
som nævnt i STAT menuen tidligere.
[Del-A]
[4: Sum] [ 1 ] Sum af alle x 2 værdier
[4: Sum] [ 2 ] Sum af alel x værdier
[5: Var] [ 2 ] Gennemsnit af x værdier
[5: Var] [ 3 ] Befolkning standard afvigelse af x
[5: Var] [ 4 ] Prøve standard afvigelse af x værdier
eller
1–VAR
) for x-værdien (i
FREQ
2–VAR
værdier
2–VAR / regression Data)
modus)
1–VAR
modus ) og tryk på [ = ].
Da – 15
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Variabler Taster Betydning
Σ Σ
Σ Σ
Σ Σ
Σ
Σ
[4: Sum] [ 2 ]
x
[4: Sum] [ 4 ]
y
2
[4: Sum] [ 1 ]
x
2
[4: Sum] [ 3 ]
y
3
[4: Sum] [ 6 ]
x
4
[4: Sum] [ 8 ]
x
[4: Sum] [ 5 ] Sum af ( x • y ) for alle x-y par
x y
[4: Sum] [ 7 ] Sum af ( x2 • y ) for alle x-y p ar
x 2 y
Sum af alle x værdier eller y værdier
Sum af alle x 2 værdier eller y2 værdier
Sum af alle x 3 værdier eller x4 værdier
n [5: Var] [ 1 ] Antal x-y par indtastet
x
y
xσn-1
yσn-1
xσn
yσn
[5: Var] [ 2 ] [5: Var] [ 5 ]
[5: Var] [ 4 ] [5: Var] [ 7 ]
[5: Var] [ 3 ] [5: Var] [ 6 ]
Gennemsnit for x værdier or y værdier
Prøve standard afvigelse fra x værdier eller y værdier
Befolkning standard afvigelse fra x værdier eller y værdier
minX [6: MinMax] [ 1 ] Minimum af x- værdi
maxX [6: MinMax] [ 2 ] Maksimum af x- værdi
minY [6: MinMax] [ 3 ] Minimum af y- værdi
maxY [6: MinMax] [ 4 ] Maksimum af y- værdi
A [7: Reg] [ 1 ]
Regression koefficient konstant term A
B [7: Reg] [ 2 ] Regression koefficient B
For ikke-Kvadratisk Regression :
r [7: Reg] [ 3 ] Korrelation koefficient r
ˆ
x
ˆ
y
For Kvadratisk Regression (_+CX2) kun :
C [7: Reg] [ 3 ] Kvadratisk koefficient C for regression
ˆ
x
ˆ
x
ˆ
y
Der kan også altid tilføjes ny data. Enheden beregner automatisk statistikken igen hver gang der trykkes på [ = ] og der indtastes en ny data værdi.
[7: Reg] [ 4 ] Anslået værdi af x
[7: Reg] [ 5 ] Anslået værdi af y
[7: Reg] [ 4 ] Anslået værdi af x1
1
[7: Reg] [ 5 ] Anslået værdi af x2
2
[7: Reg] [ 6 ] Anslået værdi af y
koefficienter
Da – 16
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Se eller ændre data
1. Tryk på [ 2nd ] [ STATVAR ] [ 2 ] for at åbne Redigering
Skærmen.
2. Tryk [ T ] eller [ S ] for at rulle gennem den indtastede data.
3. For at
Den indtastede nye data vil overskrive den gamle indtastning. Tryk på [ = ] for at gemme ændringen.
4. For at
skal slettes og tryk derefter på [ DEL ].
5. For at
hvor der skal indsættes og tryk på [ 2nd ] [ STATVAR ] [ 3 ] og vælg derefter [ 1 ] (Ins) for at oprette en ny tom indtastning, indtast den nye data i det tomme felt og tryk på [ = ].
6. For at
og vælg derefter [ 2 ] (Del-A) for at rydde al data i Redigering Skærmen.
(Bemærk) : Statistisk data og resultater gemmes når
Funktion Tabel
Anvend TABEL ( [ MODE ] 3 ( TABLE ) ) modus for generering af en funktionstabel.
TABEL modus gør det muligt at definer en function og vise det i en tabelform. (Se eksempel 42.)
1. Tryk på [ MODE ] [3] (TABLE)
2. Indtast en funktion og tryk på [ = ]
3. Indtast Start, Slut, og Trin værdierne for X, og tryk på [ = ]
4. Efter Trin 3, vil der blive genereret en tabel med værdier der består af hver indtastning, X, og den tilsvarende output, f(X), genereres.
(Bemærk) : 1. Det er kun variabel X der kan anvendes i en
2. Start, Slut og Trin værdierne der indtastes bør
en indtastning, vis det og indtast den nye data.
ændre
en indtastning, placer markøren på den linie der
slette
en indtastning, placer markøren på linien over
indsætte
indtastninger, tryk på [ 2nd ] [ STATVAR ] [ 3 ]
slette alle
lommeregneren er slukket, men ryddes når der skiftes beregningstype, FREQ indstilling eller rydder data ved at vælge Del-A kommandoen fra STATVAR menuen.
funktion.
resultere i en tabel der ikke overstiger et maksimum på 30 X-værdier.
Da – 17
File name : HDB1R100723_Danish_text_100426.doc
version : 10/04/26
Основные сведения......................................3
Прежде чем начать расчеты ........................ 4
Основные операции.................................... 11
Научные расчеты ........................................ 12
Включение и выключение............................3
Замена батареек............................................3
Автоматическое выключение ......................3
Возврат к исходным установкам (Reset) ....3
Регулировка контраста .................................3
Показания дисплея ....................................... 4
Использование клавишей " MODE " ............4
Клавиши настройки " SET UP " ....................5
Работа в режиме математических
расчетов " Math "...........................................6
Использование клавишей " 2nd "
" ALPHA "........................................................ 6
Исправления во время ввода данных ........ 6
Функция указания ошибок............................6
Функция повторения расчетов (Replay)...... 7
Расчеты с использованием памяти.............7
Порядок операций ........................................8
Точн ость и разрядность ...............................8
Ошибки......................................................... 10
Арифметические операции ........................ 11
Вычисления с применением скобок ......... 11
Расчеты процентов..................................... 11
Форматы чисел ........................................... 11
Функция ответа ...........................................12
Логарифмические и экспоненциальные
функции ....................................................... 12
Дроби ...........................................................12
Замена мер углов........................................ 13
Переход от шестнадцатиричных
чисел к десятичным и обратно.................. 13
R – 1
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
тригонометрические функции....................13
гиперболические функции ......................... 14
Статистические расчеты.............................15
Таблицы функций ........................................18
Тригонометрические / Обратные
Гиперболические / Обратные
Преобразования координат ....................... 14
Вероятность ................................................ 14
Прочие функции ( √, 3, X, x-1, x2,
x3, xy , Abs, RND ) .........................................14
Функции со многими операторами ............15
Ввод данных для статистических
расчетов.......................................................15
Анализ введенных данных ........................ 16
Просмотр или изменение данных ............. 17
R – 2
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
Основные сведения
Включение и выключение
Чтобы включить калькулятор, нажмите клавиш [ ON ] ; чтобы включить калькулятор, нажмите клавиши [ 2nd ] [ OFF ].
Замена батареек
Каклькулятор SR-270X имеет двойное электропитания: от одной батарейки типа «таблетки» (G13 или L1154) и от солнечной батареи. Если экран потускнел, а надписи трудно прочесть, следует как можно скорее сменить батарейки.
Для замены элементов питания
1) Отвинтите винты и снимите крышку отсека питания.
2) Выньте старую батарейку, вставьте новую, следя за
соблюдением полярности, а затем закройте крышку отсека питания.
3) После замены батарейки с помощью заостренного предмета нажмите кнопку RESET, расположенную в углублении рядом с наклейкой.
Автоматическое выключение
Калькулятор выключится автоматически, если его не использовать примерно в течение 3~9 минут. Его можно реактивировать нажатием клавиши [ ON ]; при этом все установки и память сохраняются.
Возврат к исходным установкам (Reset)
Если калькулятор включен, но высвечивает ощибочные показания, нажмите последовательно клавиши [ 2nd ] [ CLR ]. На экране появится сообщение с просьбой подтвердить сброс всех регистров памяти калькулятора, выбрав [ 3 ].
Clear? 1: Se tup 2:M emo ry 3: A ll
[ 3 ]
Re set A ll? [ = ] : Yes [AC ] : C anc el
Чтобы очистить все переменные, операции, ожидающие вычисления, статистические данные, ответы, все прежние данные и все регистры памяти калькулятора, нажмите [ = ]; если вы не намереваетесь сделать это, выберите [ AC ].
Если калькулятор «завис» и дальнейшая работа невозможна, следует нажать с помощью тонкого заостренного предмета кнопку RESET расположенную в углублении, чтобы привести калькулятор в рабочее состояние. Все установки калькулятора будут возвращены с исходным (фабричным).
Регулировка контраста
Нажатие клавишей [ 2nd ] [ SET UP ] [ T ] [ 5 ] (WCONTX), а затем [ W ] или [ X ] приведет к повышению или снижению контраста экрана. Если любой из этих клавишей придержать дольше, то это сделает экран соответственно светлее или
R – 3
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
темнее. Закончив установку контраста, нажмите клавиш [ AC ] для выхода из меню.
Показания дисплея
Экран содержит строку ввода данных, строку результатов и строку индикаторов.
Строка ввода
Строка ввода
Строка результатов
Индикаторы
Индикатор Значение
2nd Активен второй регистр функциональных клавиш
A Активны буквенные клавши
M В памяти записано число STO Активный режим записи переменной RCL Активный режим вызова переменной из памяти STAT Активен режим статистических расчетов Math Режим математического ввода/вывода
D R G Режим расчета углов: градусы, радианы, грады
FIX Фиксированное число знаков после запятой SCI Фиксированное число знаков после запятой в режиме
Вверху или внизу находятся результаты, которые
TS
Disp Высвеченное число является промежуточным
12369x7532x1032
SR-270X высвечивает до 99 знаков. Ввод
начинается слева; если знаков более 15, то они передвигаются влево. Нажмите [ X ] или [ W ], чтобы просмотреть все введенные данные. Когда вы введете 89-ый знак, вид курсора изменится с " " на " ", что является указанием на малый объем доступной памяти. Если вам нужно ввести еще данные, вам придется разделить вычисления на несколько частей.
Высвечивает до 10 цифр, а также десятичную запятую, знак минус, индикатор " x10 ", а также 2-значную положительную или отрицательную экспоненту.
Статус калькулятора высвечивается с помощью следующих индикаторов.
научных вычислений
можно просмотреть
результатом многоэтапного вычисления
9 . 3163308
Math
D
c
39
x10
Индикаторы
Строка результатов
Прежде чем начать расчеты
Использование клавишей " MODE "
Нажмите [ MODE ], чтобы высветить меню режимов работы ( " 1: COMP ", " 2: STAT ", " 3: TABLE " ).
R – 4
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
COMP : Этот режим используется для основных расчетов, в
том числе научных и Base–n. (текущий режим по умолчанию)
STAT : Этот режим используется для статистических
расчетов с одной и двумя переменными, а также расчетов регрессии.
TABLE : Этот режим используется для презентации
определенных функций в табличной форме.
Рассмотрим в качестве примера выбор режима " 2 STAT ":
Способ: Нажмите [ MODE ], а затем клавиш с номером
нужного режима, [ 2 ] , что позволит непосредственно войти в нужный режим.
Клавиши настройки " SET UP "
Нажатие клавишей [ 2nd ] [ SET UP ] высвечивает меню, позволяющее выбрать формат ввода/вывода, режим расчета углов, нумерическую запись, установки статистического анализа и установку контраста. Меню настроек состоит из двух экранов, переход между которыми можно осуществлять с помощью клавишей [ T ] и [ S ].
T
1: MthIO 2: LineIO 3: Deg 4: Rad 5: Gra 6: Fix 7: Sci 8: Norm
MthIO : В режиме математических расчетов данные
LineIO : В линейном режиме данные высвечиваются в
Deg : В режиме Deg угловыми единицами являются
Rad : В режиме Rad угловыми единицами являются
Gra : В режиме Gra угловыми единицами являются
Fix : Режим постоянного числа знаков после
Sci : Режим научной записи (0 - 9) Norm : Режим Norm позволяет установить пределы
ab/c : В режиме ab/c дроби высвечиваются в виде
d/c : В режиме d/c дроби высвечиваются в
STAT : В режиме STAT можно произвести установку
Disp : В режиме Disp можно установить десятичный
высвечиваются в текстовом формате (текущий режим по умолчанию)
одной строке
градусы (текущий режим по умолчанию)
радианы
грады
десятичной запятой (0 - 9)
(Norm1, Norm2), в которых результат будет высвечен в экспоненциальном или не­экспоненциальном виде (текущий по умолчанию режим - Norm1)
смешанных чисел
неправильном виде
редактора статистических расчетов на высвечивание колонки FREQ
разделитель: точку ( . ) или запятую ( , )
d
1: ab/c 2: d/c 3: 5:
c
STAT
CONT
_
4: Disp
`
c
R – 5
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
(по умолчанию десятичным разделителем
W
является точка)
CONTX : Регулировка контраста
Работа в режиме математических расчетов " Math "
Для входа в режим математических расчетов нажмите клавиши [ 2nd ] [ SET UP ] [ 1 ]. В режиме математических расчетов можно
вводить в виде математической записи значения для таких функций, как
1
,
X
режиме математических расчетов (Math). См.примеры 1~2.
При нажатии клавиша [ 2nd ] на экране появится индикатор " 2nd "; это говорит о том, что калькулятор ожидает ввода со
следующей клавиши. Если клавиш [ 2nd ] был нажат по ошибке, просто нажмите [2nd] еще раз, что ликвидирует индикатор "2nd".
При нажатии клавиша [ ALPHA ] на экране появится индикатор "
A "; это говорит о том, что калькулятор ожидает ввода с
альфанумерических клавишей. Если клавиш [ ALPHA ] был нажат по ошибке, просто нажмите [ ALPHA ] еще раз, что ликвидирует индикатор " A ".
Мигающий вертикальный курсор " " означает, что калькулятор находится в режиме вставок. Мигающий горизонтальный курсор " " означает, что калькулятор находится в режиме наложения.
Калькулятор по умолчанию находится в режиме вставки. В линейном формате можно нажать клавиши [ 2nd ] [ INS ] для перехода между двумя режимами, тогда как в формате Math возможен только режим вставки.
В режиме ввода знак, стоящий перед курсором " " будет удален при нажатии [ DEL ], а нажатие нового знака приведет в его вставке в этом месте.
В режиме наложения знак, стоящий перед курсором " " будет удален при нажатии [ DEL ], а нажатие нового знака приведет в его замене.
Чтобы вычистить все введенное в любом режиме, просто нажмите [ AC ].
Если математически неверное вычисление приводит к ошибке и появляется сообщение об ошибке ( См. «Сообщения об ошибках» ), нажатие [ W ] [ X ] включит функцию указания
d
b
, A
, log a b, Abs, 10x, e X, √, 3,
e
y
,x. Калькулятор SR-270X по умолчанию находится в
X
c
Использование клавишей " 2nd " " ALPHA "
Исправления во время ввода данных
Функция указания ошибок
2
3
,
X
X
,
R – 6
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
ошибок, которая установит курсор в месте ошибки. В этом случае перед проведением дальнейших вычислений следует сначала устранить ошибку. См. пример 3.
Функция повторения расчетов (Replay)
Эта функция позволяет повторить выполнение последней операции, проведенной в режиме COMP. После завершения выполнения операции нажмите [ T ] или [ S ], чтобы просмотреть последнюю выполненную операцию.
С помощью клавишей [ W ] или [ X] можно передвигать курсор и вводить нужные изменения для последующего исполнения.
Записанные в памяти операции вычищаются каждый раз, когда вы выключаете калькулятор, нажимаете клавиш [ ON ] или "reset", изменяете формат высвечивания данных или редим расчетов.
При заполнении памяти самые старые записи автоматически удаляются, освобождая место для новых. См. пример 4.
Расчеты с использованием памяти
Независимая память переменных
В калькуляторе есть семь стандартных регистров памяти переменных -- A, B, C, D, M, X, Y. В любой из этих семи регистров можно записать реальное число. См. пример 5.
Нажатие [ 2nd ] [ STO ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ] позволит
вам записывать числа в регистры переменных.
• Нажатие [ RCL ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ] вызывает из
памяти записанную там переменную.
Нажатие [ 0 ] [ 2nd ] [ STO ] + [ A ] ~ [ D ], [ M ], [ X ] ~ [ Y ]
вычищает содержимое указанного регистра памяти.
• Нажатие [ ALPHA ] + " регистр памяти переменной " позволяет
вставлять нужные переменные в расчеты.
• Команда [ 2nd ] [ CLR ] [ 2 ] [ = ] вычищает все переменные.
Независимая память
При работе с независимой памятью нужно помнить о следующем. См. пример 6.
• Нажав клавиш [ M+ ], можно прибавить число к числу,
записанному в памяти; при этом на дисплее высветится индикатор " M ". Чтобы вызвать число, записанное в текущую память, нажмите [ RCL ] [ M ].
• Вызов числа из памяти нажатием [ RCL ] [ M ] не влияет на
содержимое регистра памяти.
• Независимая память недоступна в режиме статистических
расчетов.
• Независимая память и память переменной М используют
одни и те же регистры.
• Для замены содержимого регистра памяти высвеченным на
экране числом следует нажать [ 2nd ] [ STO ] [ M ].
R – 7
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
Чтобы вычистить содержимое регистра памяти, нажмите последовательно [ 0 ] [ 2nd ] [ STO ] [ M ].
(Примечание) : Вместо нажатия [ 2nd ] [ STO ] или [ M ] для
Порядок операций
Расчеты производятся слева направо в соответствии с приоритетом операций:
1) Выражения в скобках.
2) Функции со скобками:
PR, R P sin, cos, tan, sin –1, cos –1, tan –1, sinh, cosh, tanh, sinh –1,
cosh –1, tanh –1,
log, ln, √, 3, 10 X , e X , Abs, RND
3) Функции, перед которыми стоят их значения, степени, корни,
например, x 2, x 3, x–1, x!, DMS, ° , r , g , x y, X, %
4) Дроби
5) Отрицание ( – )
6) Расчеты со статистически оцененными значениями:
ˆ
ˆ
,
1x
7) nPr, nCr
8) x ,
Знак умножения опускается непосредственно перед переменной, а также функцией со скобками: например, 3π,
5B, Asin(30)
9) +, –
Точность и разрядность
Число разрядов в результате: до 10 знаков. Число знаков при расчетах: до 16 знаков. В вычислениях можно высветить 10–значные числа или
использовать 10–значную мантиссу плюс 2-значный показатель степени (до 10
Вводимые числа и аргументы функций должны соответствовать допустимым пределам:
Функции
sin x cos x
записи числа в память, можно записать число в память M нажатием [ M+ ]. Однако при нажатии [ 2nd ] [ STO ] [ M ] прежнее значение, записанное в регистре M будет вычищено и заменено новым. При использовании команды [ M+ ] записываемое число прибавляется к числу, записанному в памяти.
2x
± 99
)
Пределы
Deg : 0
Rad : 0
Grad : 0
x
< 9 x 10 9
x
< 157079632.7
x
< 1 x 10 10
ˆ
ˆ
,
y
x
π,
R – 8
,
e,
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
tan x
sin –1 x, cos –1 x tan –1 x
sinh x, cosh x
tanh x
sinh –1 x
cosh –1 x tanh –1 x
log x, ln x 10 x e x
x
x 2
x 3
x -1
3
x
X ! nPr
nCr
R P
P R
DMS eDMS
x y
То же, что для sin x, за исключением:
x
Deg :
= 90 (2n-1)
π
x
Rad :
=
(2n-1)
2
x
Grad :
= 100 (2n-1)
x
0
1
0
0
0
0
x
x
x
x
100
< 1 x 10
230.2585092
100
< 1 x 10 < 5 x 10 99
1 x < 5 x 10 99
x
0
< 1
0 < x < 1 x 10 –1 x 10 –1 x 10 0 x < 1 x 10
x
x
x
x
0 x 69 (x целое число) 0rn, 0n<1 x10 1{n!/(n-r)!}<1 x10 0 r n, 0 n < 1 x10 10 (n,r целые числа)
1n!/r!<1 x10
x
0 r 1 x 10
θ: то же, что для sin x │D, M, S 1 x 10
x
Переход от шестнадцатиричных чисел к десятичным и обратно
0  0 ׀ 0 x > 0 : –1 x 10
x = 0 : y > 0 x < 0 : y = n, m/(2n+1) (m, n целые числа) но –1 x 10
100
100
x 100
100
x 230.2585092
100
< 1 x 10 50
2.15443469003 x 10 33
100
1 x 10
, x0
100
< 1 x 10
,
< 1 x 10
100
или 1{n!/(n-r)!}<1 x10
y
1 x 10
22
1 x 10
y+x
100
100
׀ ׀
x
100
< y log x < 100
100
< y log x < 100
10
(n,r целые числа)
100
100
100
100
, 0 M, S
9999999  59 ׀ 59
R – 9
100
׀ ׀
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
x
y
Ab/c
STAT
Ошибки
При наличии одного из нижеследующих условий на экране появится сообщение об ошибке, а дальнейшие вычисления будут невозможны.
Индикатор Значение
Math ERROR
Syntax ERROR
Stack ERROR
Insufficient MEM
Error
Для устранения этих ошибок нажмите [ W ] [ X ] и исправьте или нажмите [ AC ] для отмены расчетов, или просто нажмите
[ ON ] и начните все с самого сначала.
y > 0 : x 0, –1 x 10 y = 0 : x > 0
y < 0 : x = 2n+1, (2n+1)/m (m0, m, n целые числа)
100
но –1 x 10 Общая длина целой части числа,
числителя и знаменателя не должна превышать 10 знаков (включая запятую)
1VAR : a. n 80 строк (если колонка FREQ в режиме OFF) b. n 40 строк (если колонка FREQ в режиме ON) 2VAR : a. n 40 строк (если колонка FREQ в режиме OFF) b. n 26 строк (если колонка FREQ в режиме ON)
(1) Попытка деления на 0. (2) Введенный аргумент функции лежит вне
(3) Результат вычислений выходит за
(4) Аргумент функции выходит за пределы
(1) При вводе данных допущены
(2) В командах или функциях использованы
Выражение для расчетов превосходит емкость численных стеков памяти или командных стеков. Уровень вложенных операций в линейном режиме [ ( ] превышает 25 в одном и том же вычислении.
Недостаточно памяти для хранения данных или проведения вычислений.
<
допустимых пределов.
допустимые пределы
действительных значений
синтаксические
неверные аргументы
100
<
1
log ⏐y⏐ < 100
x
ошибки
1
log y < 100
x
их
R – 10
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
Основные операции
Использование режима COMP ( [ MODE ] 1 ( COMP ) ) для проведения основных вычислений.
Арифметические операции
При осуществлении арифметических операций последовательность нажатия клавишей такая же, как при вводе выражений. См. пример 7.
Для ввода отрицательной величины перед вводом значения следут нажать [ (–) ]. С помощью клавиша [ x10x ] можно ввести число в форме мантиссы и показателя степени. См. пример 8.
Результаты, равные или превышающие 1010 или меньшие, чем 10–9 высвечиваются в экспоненциальной форме. См. пример 9.
Вычисления с применением скобок
Операции, заключенные в скобки, всегда выполняются в первую очередь. В калькуляторе SR-270X при работе в режиме Math можно использовать до 24 уровней, а в линейном режиме - до 25 уровней вложенных скобок.
Скобки, которые должны быть закрыты [ ) ] непосредственно после знака выполнения операции, можно опустить независимо от их числа. См. пример 10.
(Примечание) : Знак умножения " x " перед открываемыми
Нельзя получить правильный ответ, введя [ ( ] 2 [ + ] 3 [ ) ] [ x10
2. Не забудьте ввести [ x ] между [ ) ] и [ x10
Расчеты процентов
Нажатием клавишей [ 2nd ] [ % ] можно разделить высвеченное на экране число на 100. Эти клавиши можно использовать также для расчета процентов, добавленной стоимости, скидок и процентных отношений. См. примеры 12~13.
Форматы чисел
В калькуляторе есть возможность использования следующих форматов чисел. См. пример 14.
Режим постоянной десятичной запятой
Чтобы установить необходимое число знаков после запятой, нажмите [ 2nd ] [ SET UP ] [ 6 ], а затем нужную цифру ( 0~9 ). Числа на экране будут закруглены до указанного знака.
Режим научной записи
Режим научной записи позволяет записывать числа с помощью одного знака слева от запятой и соответствующей степени числа 10.
Чтобы перейти в режим научной записи чисел, нажмите [ 2nd ] [ SET UP ] [ 7 ], а затем нужную цифру ( 0~9 ). Числа на экране будут округлены до указанного знака.
скобками можно опустить.
R – 11
x
] в примере 11.
x
]
File name : HDB1R100723_Russian_text_100426.doc
version : 10/04/26
Loading...
+ 95 hidden pages