Jonsered LM 2156 CMDA User Manual [se]

0 (0)
Jonsered LM 2156 CMDA User Manual

LM 2156CMDA

Handbok

Instruktionsbog

Läs noga dessa anvisningar och se till

Læs disse instruktioner omhyggeligt

att du förstår dem innan du använder

og forstå dem, før du bruger denne

denna maskin.

maskine.

Håndbok med bruksanvis-

Ohjekirja

ninger

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja

Vennligst les nøye gjennom disse bruk-

varmista, että ymmärrät ne ennen

sanvisningene for å være siker på at du

kuin käytät tätä konetta.

forstår de før du tar maskinen i bruk.

 

Manual de Instruções

Favor ler com atenção e verificar se compreendeu bem as seguintes instruções antes de utilizar a máquina.

Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι τις έχετε κατανοήσει πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Original Instructions in English, all others are translations.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

SISÄLTÖ

SIVU

 

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SIDAN 3-8

 

TURVAOHJEET....................................

3-8

TEKNISKA DATA.....................................

9

 

TEKNISIÄ TIETOJA.................................

9

ÖVERSIKT .............................................

10

 

YLEISKATSAUS....................................

10

MONTERING ....................................

11-14

 

KOKOAMINEN .................................

11-14

INSTÄLLNING .......................................

15

 

SÄÄTÖ...................................................

15

START OCH STOPP.........................

16-17

 

KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS..........

16-17

ANVÄNDNING AV KLIPPAREN.......

17-18

 

LEIKKURIN KÄYTTÖ .......................

17-18

UNDERHÅLL ....................................

19-23

 

KUNNOSSAPITO..............................

19-23

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR..............

24

 

YLEISTÄ ................................................

24

 

 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

PT ÍNDICE

PÁGINA

SIKKERHEDSREGLER...............

SIDE 3-8

 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.........

3-8

TEKNISKE SPECIFIKATIONER..............

9

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ..............

9

OVERSIGT.............................................

10

 

VISÃO GERAL.......................................

10

MONTERING ....................................

11-14

 

MONTAGEM ....................................

11-14

INDSTILLING.........................................

15

 

AJUSTES...............................................

15

START OG STOP .............................

16-17

 

PARTIDAS E PARADAS ..................

16-17

ANVENDELSE AF KLIPPEREN.......

17-18

 

UTILIZAÇÃO.....................................

17-18

EFTERSYN .......................................

19-23

 

MANUTENÇÃO ................................

19-23

GENERELLE OPLYSNINGER...............

24

 

INFORMAÇÕES GERAIS .....................

24

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ

SIKKERHETSREGLER ...............

SIDE 3-8

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.......................

3-8

TEKNISKE DATA.....................................

9

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ................................

9

OVERSIKT .............................................

10

 

ΣΥΝΟΨΗ................................................

10

MONTERING ....................................

11-14

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ..........................

11-14

INNSTILLING.........................................

15

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ............................................

15

START OG STOPP...........................

16-17

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ...............

16-17

BRUK AV KLIPPEREN.....................

17-18

 

ΧΡΗΣΗ..............................................

17-18

VEDLIKEHOLD.................................

19-23

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....................................

19-23

GENERELLE OPPLYSNINGER ............

24

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.....................

24

 

 

 

 

 

2

Säkerhetsföreskrifter för roterande gräsklippare

VIKTIGT: Denna klippare kan klippa av händer och fötter samt slunga iväg föremål. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

I. Övning

Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.

Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.

Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.

Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.

II. Förberedelser

Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.

Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.

VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.

-Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.

-Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.

-Fyll på bränsle innan motorn startas.Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.

-Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.

-Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.

Ersätt trasiga ljuddämpare.

Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med fl era blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

III. Användning

Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.

Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artifi ciellt ljus.

Undvik bruk i vått gräs, om möjligt.

Tänk på stabilt fotfäste i sluttningar.

Koppla ur alla bladoch drivkopplingar innan motorn startas.

Starta motorn försiktigt enligt instruktionerna och håll fötterna väl undan från rotorbladet.

Luta inte gräsklipparen vid start om det inte behövs. Om så är fallet, luta inte mer än absolut nödvändigt och lyft endast den del som är vänd bort från användaren.

Starta inte motorn stående framför gräsutblåset.

Stoppaintehänderellerfötternäraellerunderroterande delar. Håll alltid ur vägen för utblåset.

Plocka aldrig upp eller försök bära gräsklipparen när motorn är igång.

Stanna motorn och koppla ur tändstiftshatten:

-innan du rensar utkastet från material som fastnat;

-innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen;

-efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklipparen för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;

-om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).

Stanna motorn:

-när du lämnar gräsklipparen;

-innan påfyllning av drivmedel sker.

Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

Åk långsamt vid användande av påsatt säte.

VARNING: BARN KAN SKADASAV DENNAUTRUSTNING. The American Academy of Pediatrics (ung. Amerikanska barnläkarföreningen) rekommenderar att barn skall vara minst 12 år gamla innan de får köra en motorgräsklippare, och minst 16 år gamla för att köra en åkgräsklippare.

Då du lastar på och av den här maskinen, se till att du inte överstiger rekommenderad maximal driftsvinkel om 15°.

Använd korrekt personlig skyddsutrustning (Personal Protective Equipment, PPE) då du använder denna maskin. Utrustningen skall (minst) inkludera stadiga skor, skyddsglasögon och hörselskydd. Använd inte gräsklipparen iklädd korta skor, eller skor med öppen tå.

Se till att det alltid fi nns någon som vet att du är ute och kör gräsklipparen.

Gå, spring aldrig.

Vid bruk av roterande gräsklippare, klipp längs med sluttningar, aldrig upp och ner.

Iakta extrem varsamhet vid byte av riktning i sluttning.

Klipp inte överdrivet branta partier.

Iakta extrem varsamhet vid dragande av gräsklipparen mot dig.

Stanna rotorbladet när gräsklipparen måste lutas för transport över områden andra än gräs och vid transport till och från området som skall klippas.

Använd aldrig maskinen med defekta skydd, eller utan säkerhetsanordningar, till exempel avskärmare och/ eller gräsuppsamlare, på plats.

Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.

IV. Underhåll och Förvaring

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.

Se till att det inte fi nns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.

Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.

Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.

Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är sliten eller trasig.

Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.

Om du måste tömma bensintanken ska detta göras 3 utomhus.

Sikre driftsmetoder for gangkontrollerte roterende plenklippere

VIGTIGT: Denne plæneklipper kan, i værste fald, amputere hænder ogfødder og slynge genstande langt væk. Hvis du ikke følger følgende sikkerhedsinstruktioner, kan det medføre alvorlige kvæstelser eller død.

I. Uddannelse

Læs instruktionerne omhyggeligt.

Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.

Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.

Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.

II. Forberedelse

Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.

Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.

ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.

-Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.

-Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.

-Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dæksletafbrændstoftankenellerpåfyldbenzin,mens

motoren er i gang eller er varm.

-Ved spild af brændstof: For at undgå at antænde brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har fl yttet maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt.

Udskift evt. defekte lydpotter.

Forud for brug, bør du altid efterse følgende grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.

Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

III. Betjening

Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.

Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.

Unngå å bruke utstyret på vått gress, der dette er praktisk mulig.

Forsikre deg om at du trår stødig i skråninger.

Gå, ikke løp.

Med roterende maskiner med hjul, klipp på tvers av skråninger, ikke oppover og nedover.

Vær spesielt forsiktig når du skifter retning i skråninger.

Ikke klipp i spesielt bratte skråninger.

Vær spesielt forsiktig når du setter den i revers eller trekker plenklipperen mot deg.

Stopp bladet dersom plenklipperen må holdes på skrå for transportering på andre underlag enn gress, og ved transport av plenklipperen til og fra det området som skal klippes.

Plenklipperen skal aldri brukes med defekte verneinnretninger, eller uten at sikkerhetsinnretninger, f.eks. defl ektorer og/eller gressfangere, er på plass.

Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.

Kople ut alle bladog kjørekløtsjer før motoren startes.

Start motoren eller skru på motoren forsiktig etter instruksene og med føttene plassert på god avstand fra bladet.

Ikke skrå plenklipperen når motoren startes eller skrus på, unntatt hvis klipperen må skrås for å startes. I så fall, ikke skrå mer enn absolutt nødvendig, og løft kun den delen som vender bort fra brukeren.

Ikke start motoren når du står foran utladningsrennen.

Ikke putt hender eller føtter i nærheten av eller under de roterende delene. Hold alltid avstand fra utladningsåpningen.

Plenklipperen skal aldri løftes opp eller bæres når motoren er i gang.

Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen:

-før blokeringer eller tilstopninger i græsudkasterrøret fjernes;

-inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;

-efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;

-hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.

Stopp motoren:

-når du forlater plenklipperen;

-før du fyller drivstoff.

Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.

Gå sakte når det brukes etterplate.

ADVARSEL: BARN KAN BLI SKADETAV DETTE UTSTYRET. American Academy of Pediatrics anbefaler en minstealder på 12 år for å betjene gressklippere man går bak og en minstealder på 16 år for å betjene gressklippere man sitter og kjører.

Når du fyller på eller tømmer maskinen, må den ikke stå i en brattere helling enn 15°.

Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) når du betjener denne maskinen, inkludert (som et minimum) kraftig fottøy, vernebriller og hørselvern. Ikke bruk gressklipperen mens du går med shorts og/eller fottøy som er åpent rundt tærne.

Gi alltid beskjed til noen om at du er ute og klipper gresset.

IV. Vedligeholdelse og Oplagring

Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikkert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.

Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.

Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.

Brandfaren reduceres, ved at rengøre motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.

Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse.

Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.

Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.

4

Sikre fremgangsmåder til betjening af fodgænger-styrede roterende græsslåmaskiner

VIKTIG: Denne klipperen er i stand til å kutte av hender og føtter samt kaste ting rundt omkring. Hvis du unnlater å overholde de følgende sikkerhetsforanstaltninger kan dette resultere i alvorlig skade eller dødsfall.

I. Opplæring

Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.

La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjentemed bruksanvisningenebrukegressklipperen/ traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.

Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.

Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

II. Forberedelse

Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.

Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.

ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.

-Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.

-Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.

-Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.

-Hvis du tilfeldigvis søler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sølte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.

-Sett alle lokkene på brenselstankene og beholderne godt fast igjen.

Fjern alle defekte lyddempere.

Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjæremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes

isatser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

På maskiner med fl ere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

III. Drift

Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.

Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.

Undgå brug af maskinen på vådt græs, hvis muligt.

Vær altid sikker på fodfæste på skråninger.

Gå, løb aldrig.

For rotormaskiner på hjul, slås langs med fl aderne på skråninger, aldrig op og ned.

Vær yderst forsigtig hvis der skiftes retning på skråninger.

Slå ikke meget stejle skråninger.

Vær yderst forsigtig hvis græsslåmaskinen vendes eller trækkes imod Dem.

Stop klingen hvis græsslåmaskinen skal vippes når der krydses andre overflader end græs, og når græsslåmaskinen transporteres til og fra stedet som skal slås.

Anvend aldrig græsslåmaskinen med defekt beskyttelse, eller uden sikkerhedsudstyr, for eksempel afl edninger og/eller græsopsamlere istedet.

Motorens regulatorinnstillinger må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med 5

ekstra sterk hastighet kan forårsake personskader.

Frigør alle klinge og drifts koblinger før motoren startes.

Start motoren eller tilslut motoren forsigtigt i henhold til instruktionerne og med fødderne passende langt fra klingen.

Græsslåmaskinen må ikke vippes når motoren startes eller tilsluttes, undtagen hvis græsslåmaskinen skal vippes for at starte. I dette tilfælde må den ikke vippes mere end absolut nødvendigt og kun den del som vender væk fra operatøren må vippes.

Start ikke motoren hvis De står foran udladningsrenden.

Hold ikke hænder eller fødder tæt på eller under drejende dele. Hold hele tiden afstand til udladningsåbningen.

Græsslåmaskinen må ikke løftes eller bæres når motoren er i gang.

Stop motoren og frigør tændkablet:

-før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;

-før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;

-hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøye for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;

-hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).

Stop motoren:

-hver gang De går væk fra græsslåmaskinen;

-før påfyldning af brændstof.

Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.

Kør langsomt hvis der anvendes et påsat sæde.

ADVARSEL: BØRN KAN BLIVE KVÆSTET AF DETTE UDSTYR. Det amerikanske akademi for pædiatri (American Academy of Pediatrics) tilråder, at børn skal være mindst 12 år, før de må køre med en fodgængerbetjent plæneklipper og mindst 16 år, før de må køre en førerbetjent plæneklipper.

Ved påog aflæsning af denne maskine må den højeste anbefalede hældningsvinkel på 15° ikke overskrides.

Brug egnede personlige værnemidler ved brug af denne maskine, herunder (mindst) solidt fodtøj, beskyttelsesbriller og høreværn. Klip ikke plænen i kort og/ eller åbent fodtøj.

Lad altid en anden person vide, at du er ude og klippe græs.

lV. Vedlikehold og Oppbevaring

Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen fl amme eller gnister.

La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.

For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.

Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.

Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.

Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.

Käyden ohjattavien ruohonleikkureiden turvalliset käyttötavat

TÄRKEÄÄ: Tämä leikkuri voi vahingoittaa käsiä ja jalkoja ja se voi heittää esineitä. Alla olevin turvallisuussääntöjen laiminlyöminen voi johtaa vakavaan vammaan tai kuolemaan.

I. Koulutus

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.

Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.

Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

II. Valmistelu

Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.

Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitellä ympäri.

VAROITUS! Bensiini on hyvin tulenarkaa.

-Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.

-Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.

-Lisää polttoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.

-Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähdettä ennen kuin bensiinihöyryt ovat hävinneet.

-Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.

Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

III. Käyttö

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.

Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.

Mikäli mahdollista, vältä käyttämästä laitetta märällä nurmikolla.

Varmista aina jalansijasi rinteissä.

Kävele, älä koskaan juokse.

Kuljeta pyörillä varustettuja vaakatasoleikkureita rinteiden pitkittäissuunnassa, älä koskaan ylös ja alas.

Ole äärimmäisen varovainen vaihtaessasi suuntaa rinteissä.

Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä.

Ole erittäin varovainen peruuttaessasi tai vetäessäsi ruohonleikkuria itseäsi kohti.

Pysäytä terä, jos ruohonleikkuri täytyy kallistaa kuljetusta varten tai ylittäessäsi muita pintoja kuin ruohikkoa ja kuljettaessasi ruohonleikkuria leikattavalle alueelle tai siltä pois.

Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jona turvasuojat ovat viallisia tai ilman paikoilleen kiinnitettyjä turvalaitteita, esimerkiksi ohjauslevyjä ja/tai ruohonkerääjiä.

Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.

Vapauta kaikki terän ja ajokytkimet ennen moottorin käynnistystä.

Käynnistä moottori ja kytke moottoriin virta varoen ohjeiden mukaan ja jalat kunnolla erossa terästä.

Älä kallista ruohonleikkuria moottoria käynnistettäessä tai kytkettäessä moottoriin virta paitsi jos ruohonleikkuri on tarkoitettu kallistettavaksi käynnistettäessä. Tässä tapauksessa älä ehdottomasti kallista enempää kuin on tarpeen ja nosta ainoastaan käyttäjästä poispäin olevaa osaa.

Älä käynnistä moottoria seisten poistokourun edessä.

Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle. Pysy aina sivussa poistoaukosta.

Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä.

Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johto:

-ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokourusta;

-ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta.

-jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;

-jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti) terälaite on vahingoittunut.

Pysäytä moottori:

-aina jättäessäsi ruohonleikkurin;

-ennen polttoaineen lisäystä.

Vähennä kaasun säätöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.

Aja hitaasti käyttäessäsi hinattavaa istuinta.

VAROITUS:TÄMÄ LAITE VOIAIHEUTTAATAPATURMIALAPSILLE. Yhdysvaltain lastenlääkäriyhdistyksen (AmericanAcademy of Pediatrics) suositusten mukaan työnnettävän ruohonleikkurin käyttäjän on oltava vähintään 12-vuotias ja ajoleikkurin käyttäjän vähintään 16-vuotias.

Konetta kuormattaessa tai kuormaa purettaessa suurinta suositeltua käyttökulmaa 15° ei saa ylittää.

Koneen käytön aikana on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia (PPE), mukaan lukien (vähintään) tukevat jalkineet, suojalasit ja kuulonsuojaimet. Älä leikkaa ruohoa varrettomissa ja/tai avovarpaisissa jalkineissa.

Ilmoita aina kotona, että olet ulkona leikkaamassa ruohoa.

IV. Huolto ja Säilytys

• Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.

• Älä koskaan säilytä konetta bensiinin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.

• Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.

• Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiinin sailytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.

• Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.

• Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.

• Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettäuä, on se suoritet-

tava ulkona.

6

PT

Treinamento para operar com segurança para pedestres –

Cortador de grama giratório manobrado

IMPORTANTE: Esta máquina de corte é capaz de amputar mãos e pés e lançar objetos. A falta de

 

observação das instruções de segurança a seguir pode causar ferimentos sérios ou morte.

I.Treinamento

Leia as instruções com atenção. Familiarize-se com os controles e o uso apropriado do equipamento.

Nunca devem ser deixadas crianças ou pessoas que não conhecem as instruções usar o cortador de grama. As normas locais podem impor um limite para a idade do operador.

Nunca corte quando pessoas, sobretudo crianças ou animais, estiverem perto.

Deve ser lembrado que o operador ou o usuário é responsável por acidentes ou perigos causados a outras pessoas ou sua propriedade.

II. Preparação

Enquanto estiver cortando, use sempre calçados de segurança e calças compridas. Não opere o equipamento quando estiver descalço ou com sandálias abertas.

Deve-se inspecionar a área onde o equipamento for usado e remova todos os objetos que podem ser lançados pela máquina.

AVISO - o combustível é altamente infl amável.

-Armazene o combustível em recipientes apropriados para tal finalidade.

-Abasteça somente ao ar livre e não fume enquanto estiver abastecendo.

-Acrescente combustível antes de dar a partida no motor. Nunca remova a tampa do tanque de combustível ou acrescente gasolina enquanto o motor estiver funcionando ou quando o motor está quente.

-Se derramar gasolina não deve ser dada a partida no motor , mas desloque a máquina longe da área de derramamento e evite de criar qualquer fonte de ignição até dissipar os vapores de gasolina.

-Recoloque todos os tanques de combustível e tampas de recipiente firmemente.

Substitua os silenciadores com defeito.

Antes do uso, inspecione sempre visualmente para ver que as lâminas, parafusos das lâminas e o conjunto de corte não estejam danificados. Substitua lâminas estragadas ou gastas e parafusos nos jogos para preservar o contrapeso.

Em máquinas com multi-lâminas, tome cuidado que virando uma lâmina pode causar a rotação de outras lâminas.

III. Operação

Não coloque o motor em funcionamento num espaço fechado onde podem se acumular fumos perigosos de monóxido de carbono.

Corte somente com a luz do dia ou com boa luz artificial.

Evite de fazer o equipamento funcionar em grama molhada, onde possível.

Esteja sempre certo de seu piso nos declives.

Ande, nunca corra.

Para máquinas giratórias com rodas, corte através da superfície das pendências, nunca para cima e para baixo.

Tome muito cuidado quando trocar de direção nas pendências.

Não corte excessivamente em pendências íngremes.

Tome o máximo cuidado quando inverter ou puxar o cortador de grama na própria direção.

Trave a lâmina se o cortador de grama tiver que ser inclinado para o transporte quando cruzar superfícies diferentes de grama e quando transportar o cortador de grama para e a área a ser cortada.

Nunca opere o cortador de grama com proteções defeituosas, ou sem dispositivos de segurança, por exemplo, defletores e/ou separadores de grama, no lugar.

Não troque as confi gurações do ajuste do motor e não 7

acelere demais o motor. Fazendo o motor funcionar com excesso de velocidade pode aumentar o risco de ferimentos às pessoas.

Desconecte todas as lâminas e a caixa de velocidade antes de dar a partida no motor.

Dê a partida no motor ou ligue o motor cuidadosamente de acordo com as instruções e com os pés bem longe da lâmina.

Não incline o cortador de grama quando der a partida no motor ou ligar, exceto se o cortador de grama tiver que ser inclinado para partir. Nesse caso, não incline mais do que o absolutamente necessário e levante somente a parte que está longe do operador.

Não dê a partida no motor quando estiver na frente da rampa de descarga.

Não coloque mãos ou pés próximo ou embaixo de partes rotativas. Mantenha sempre livres as aberturas de descarga.

Nunca pegue ou transporte o cortador de grama enquanto o motor estiver funcionando.

Pare o motor e desligue o fi o da vela de ignição:

-antes de limpar as obstruções ou liberar a rampa;

-antes de controlar, limpar ou trabalhar no cortador de grama;

-depois de ter batido num objeto estranho. Inspecione os danos no cortador de grama e faça as reparações antes de reiniciar e funcionar o cortador de grama;

-se o cortador de grama inicia a vibrar irregularmente (controle imediatamente).

Pare o motor:

-sempre quando deixar o cortador de grama;

-antes de reabastecer.

Reduza a regulação do afogador enquanto o motor ficar parado e, se o motor tiver a válvula de interrupção, desligue o combustível quando terminar de cortar.

Ande devagar quando usar um assento posterior.

AVISO: ESTE EQUIPAMENTO PODE FERIR AS CRIANÇAS. A Academia Americana de Pediatria recomenda que as crianças tenham um mínimo de 12 anos de idade para operar um corta-relvas de controlo apeado e um mínimo de 16 anos de idade para operar um corta-relvas com condutor sentado.

Quandocarregaroudescarregarestamáquinanãoexceda o ângulo de operação máximo recomendado de 15°.

Utilize equipamento de protecção pessoal (EPP) adequado durante a operação da máquina, incluindo (no mínimo) calçado resistente, óculos de protecção e protecção auditiva. Não corte a relva com calçado curto e/ou aberto.

Informe sempre alguém de que está no exterior a cortar a relva.

IV. Manutenção e Armazenamento

Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para estar seguro que o equipamento possa trabalhar em condição de segurança.

O equipamento nunca deve ser armazenado com gasolina dentro do tanque no interior de um edifício onde os fumos possam alcançar uma chama aberta ou faísca.

Deixe o motor arrefecer antes de armazenar em lugar fechado.

Para reduzir o perigo de fogo, mantenha o motor, silenciador, compartimento de bateria e área de armazenamento de gasolina, livre de grama, folhas ou graxa excessiva.

Controle com freqüência o coletor de grama quanto a desgaste e deterioração.

Por segurança substitua peças gastas ou danifi cadas.

Se o tanque de combustível tiver que ser descarregado, isto deve ser feito ao ar livre.

Ασφαλείςπρακτικέςλειτουργίαςγιαπεριστρεφόμενεςμηχανέςκουρέματοςγκαζόνμεπεζόχειριστή ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Τοπαρόνμηχάνημακοπήςμπορείναακρωτηριάσειχέριακαιπόδιακαιναεκτοξεύσειαντικείμενα. Ανδενακολουθήσετετιςπαρακάτωοδηγίεςασφάλειας,μπορείναπροκληθείσοβαρόςτραυματισμόςήθάνατος.

I. Κατάρτιση

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.

Μην αφήνετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τις παρούσεςοδηγίεςναχειρίζονταιτομηχάνημακουρέματος γκαζόν. Ηηλικίατουχειριστήενδεχομένωςναπεριορίζεται από τοπικούς κανονισμούς.

Μη κουρεύετε το γκαζόν όταν βρίσκονται κοντά άτομα, και ιδιαίτερα παιδία, ή κατοικίδια ζώα.

Να λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα που συμβαίνουν ή κινδύνους που υπάρχουν για άλλα άτομα ή για την ιδιοκτησία τους.

II. Προετοιμασία

Όταν κουρεύετε το γκαζόν, να φοράτε πάντοτε σταθερά υποδήματακαιμακρύπαντελόνι. Μηχειρίζεστετομηχάνημα ξυπόλυτοι ή φορώντας ανοιχτά σανδάλια.

Ελέγξτεπροσεχτικάτηνπεριοχήόπουθαχρησιμοποιήσετε τονεξοπλισμόκαιαπομακρύνετεκάθεαντικείμενοτοοποίο μπορεί να εκτοξευτεί από το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη.

Νααποθηκεύετετηβενζίνησεδοχείαειδικάσχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.

Ναεκτελείτετονανεφοδιασμόμόνοσεεξωτερικόχώρο και μην καπνίζετε ενώ κάνετε ανεφοδιασμό.

Να προσθέτετε καύσιμο πριν από την εκκίνηση του κινητήρα. Μη βγάζετε ποτέ την τάπα από το ρεζερβουάρ και μην προσθέτετε ποτέ βενζίνη όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή όταν είναι ζεστός.

Σεπερίπτωσηπουχυθείβενζίνη, μηνπροσπαθήσετενα θέσετετονκινητήρασελειτουργία, αλλάαπομακρύνετε το μηχάνημα από τη περιοχή όπου έχει χυθεί καύσιμο και αποφύγετε τη δημιουργία πηγής ανάφλεξης έως ότου σκορπιστούν οι αναθυμιάσεις της βενζίνης.

Τοποθετήστε ξανά όλες τις τάπες του ρεζερβουάρ και των δοχείων με ασφάλεια.

Αλλάξτε τους ελαττωματικούς σιλανσιέ.

Πριν από τη χρήση, πάντοτε να ελέγχετε οπτικά ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και η κοπτική διάταξη δεν έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές. Αλλάξτε τις λεπίδες και τα μπουλόνια που έχουν υποστεί φθορές ή ζημιές κατά ομάδες για να διατηρήσετε την ισορροπία.

Προσέχετε στις μηχανές με πολλαπλές λεπίδες επειδή η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή άλλων λεπίδων.

III. Λειτουργία

Μη θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε κλειστό χώρο όπουμπορείνασυσσωρευτούνεπικίνδυνεςαναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.

Να κουρεύετε γκαζόν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

Όταν είναι δυνατό, αποφεύγετε να θέτετε τον εξοπλισμό σε λειτουργία σε βρεγμένο γκαζόν.

Στις ανηφόρες πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι στέκεστε σταθερά.

Να περπατάτε, ποτέ να μην τρέχετε.

Γιατροχοφόραπεριστρεφόμεναμηχανήματα, νακουρεύετε το γκαζόν κατά πλάτος της ανηφόρας και ποτέ ανηφορικά και κατηφορικά.

Προσέχετεπολύόταναλλάζετεκατεύθυνσηστιςανηφόρες.

Μηκουρεύετεγκαζόνσευπερβολικάαπότομεςανηφόρες.

Προσέχετε πολύ όταν κάνετε όπισθεν ή τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.

Διακόψτε τη λειτουργία της λεπίδας αν πρέπει να δώσετε κλίση στη μηχανή κουρέματος γκαζόν για λόγους μεταφοράς, όταν διασχίζετε επιφάνειες που δεν έχουν γκαζόνκαιότανμεταφέρετετημηχανήκουρέματοςγκαζόν προς και από την περιοχή όπου θα κουρέψετε το γκαζόν.

Μηθέτετεποτέτημηχανήκουρέματοςγκαζόνσελειτουργία μεελαττωματικάπροστατευτικάήχωρίςναβρίσκονταιστη θέση τους οι συσκευές ασφάλειας, για παράδειγμα τους ανακλαστήρες ή/και συλλέκτες χορταριών.

Μηναλλάζετετιςρυθμίσειςτουρυθμιστήστροφώνκινητήρα και μην υπερβαίνετε το όριο στροφών του κινητήρα. Αν θέτετετονκινητήρασελειτουργίασευπερβολικέςστροφές μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμού. 8

Αποσυνδέστεόλεςτιςλεπίδεςκαιτουςσυμπλέκτεςκίνησης πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

Ξεκινήστε τη λειτουργία του κινητήρα ή ανάψτε το μοτέρ προσεχτικά σύμφωνα με τις οδηγίες, ενώ τα πόδια σας βρίσκονται μακριά από τη λεπίδα.

Μηγέρνετετημηχανήκουρέματοςγκαζόνότανξεκινάτετη λειτουργίατουκινητήραήότανανάβετετομοτέρ, εκτόςαν είναιαπαραίτητοναγείρετετημηχανήκουρέματοςγκαζόν για να τη θέσετε σε λειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, μηντηγείρετεπερισσότεροαπόό,τιαπαιτείταικαισηκώστε μόνο το τμήμα που βρίσκεται μακριά από το χειριστή.

Μη θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία όταν στέκεστε μπροστά από τη χοάνη εκβολής.

Μηνπλησιάζετεταχέριαήταπόδιασαςκοντάήκάτωαπό περιστρεφόμενα μέρη. Να μένετε πάντοτε μακριά από τα ανοίγματα εκβολής.

Μη σηκώνετε ποτέ και μη μεταφέρετε ποτέ τη μηχανή κουρέματος γκαζόν όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Σβήστετονκινητήρακαιαποσυνδέστετηνντίζατουμπουζί:

πριν καθαρίσετε ανοίγματα και πριν ξεβουλώσετε τη χοάνη.

πριν ελέγξετε, καθαρίσετε ή εκτελέσετε εργασίες στη μηχανή κουρέματος γκαζόν.

ανσυγκρουστείτεεπάνωσεξένοαντικείμενο. Ελέγξτετη μηχανή κουρέματος γκαζόν για ζημιές και εκτελέστε τις εργασίες επισκευής πριν θέστε τη μηχανή κουρέματος γκαζόν ξανά σε λειτουργία:

αν η μηχανή κουρέματος γκαζόν αρχίσει να δονείται περίεργα (ελέγξτε αμέσως).

Σβήστε τον κινητήρα:

κάθε φορά που απομακρύνεστε από τη μηχανή κουρέματος γκαζόν.

πριν από τον ανεφοδιασμό.

Μειώστε τη ρύθμιση του μοχλού πεταλούδας όταν σβήνετε τον κινητήρα και σε περίπτωση που ο κινητήρας διαθέτει βαλβίδα διακοπής, αποκόψτε το καύσιμο όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα του γκαζόν.

Όταν χρησιμοποιείτε ρυμουλκούμενο κάθισμα, να προχωράτε αργά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΟΥΝΑΠΟΤΟΝΕΞΟΠΛΙΣΜΟΑΥΤΟ. Σύμφωναμετην Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, οι χλοοκοπτικές μηχανές πεζού χειριστή συνιστάται να χρησιμοπ-οιούνται απόπαιδιάηλικίαςτουλάχιστον12 ετώνκαιοιεπικαθήμενες χλοοκοπτικές μηχανές από παιδιά τουλάχιστον 16 ετών.

Κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση της μηχανής αυτής, μηνυπερβαίνετετημέγιστησυνιστώμενηγωνίαλειτουργίας

15°.

Χρησιμοποιείτεκατάλληλαμέσαατομικήςπροστασίας(ΜΑΠ) κατάτοχειρισμότηςμηχανήςαυτής,συμπεριλαμβανομένων (τουλάχιστον) ανθεκτικώνπαπουτσιώνκαιπροστατευτικών για τα μάτια και τα αυτιά. Μην κόβετε χόρτα όταν φοράτε κοντό παντελόνι ή/και ανοικτά παπούτσια στην περιοχή των δακτύλων.

Ενημερώστε κάποιο άλλο άτομο για την εργασία πριν ξεκινήσετε την κοπή χόρτων.

IV. Συντήρηση και αποθήκευση

Διατηρείτε σφικτά όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες για να εξασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

Μην αποθηκεύετε ποτέ τον εξοπλισμό με βενζίνη στο

ρεζερβουάρ στο εσωτερικό κτίριου, όπου οι αναθυμιάσεις μπορεί να φτάσουν σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρα.

Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο.

Για να μειώσετε το κίνδυνο πυρκαγιάς, διατηρείτε τον κινητήρα, το σιλανσιέ, το χώρο μπαταρίας και το χώρο αποθήκευσης βενζίνης χωρίς φυτά ή βλάστηση και υπερβολικό γράσο.

Ελέγχετε τακτικά το συλλέκτη χορταριών για φθορά.

Γιαασφάλεια, αλλάξτεταμέρηπουέχουνυποστείφθορές ή ζημιές.

Αν πρέπει να αποστραγγίσετε το ρεζερβουάρ, η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται σε εξωτερικό χώρο.

Loading...
+ 16 hidden pages