Jonsered LR12 Manual

4 (1)

Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta.

157247 08.31.98 REV.1 JH/VB

Printed in U.S.A.

1.

Säkerhetsföreskrifter

 

 

Sikkerhetsforanstaltninger

 

 

Sikkerhedsregler

4

2.

Turvallisuussäännöt

 

 

 

 

Monteringsanvisningar

 

 

Veiledning for montering

 

 

Monteringsanvisning

13

3.

Kokoamisohjeet

 

 

 

 

 

 

Reglage

 

 

Betjeningsmekanismer

 

 

Betjeningsorganer

20

4.

Hallintalaiteer

 

 

 

 

 

 

Start och drift

 

 

Oppostarting og drift

 

 

Start og drift

26

5.

Käynnistys ja käyttö

 

 

 

 

Inställningar och underhåll

 

 

Justering og vedlikehold

 

 

Justering og vedligeholdese

34

6.

Säädöt ja kunnossapito

 

 

FelisøkingFelsökning

 

 

Fejlfinding

55

 

Vianestsintä

 

 

 

2

1. Säkerhetsföreskrifter

Säker användning av traktorklippare

VIKTIGT: DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

S I.

ÖVNING

• Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera

Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har

blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen

roterar.

 

bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska

 

 

 

 

användas.

III.

ANVÄNDNING

• Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda

• Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid

 

med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala

kan samlas.

 

föreskrifter kan reglera vid förarens ålder.

• Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.

• Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller

• Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i

 

husdjur uppehåller sig i närheten.

 

neutralläge innan du startar motorn.

Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller

• Kör inte på mark som sluttar mer än 14°.

 

olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras

 

• Kom ihåg att det inte finns några “säkra” sluttningar. Körning

 

ägor och ägodelar.

• Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och

över grässluttningar kräver speciell försiktighet. Skydda dig

emot att traktorn välter genom att:

 

praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta

 

- inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför eller

 

och starkt betona:

 

- behovet av försiktighet och koncentration vid arbete

 

nedför

 

-

koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga i,

 

med traktorer;

 

- att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som

 

speciellt vid körning i nedförsbacke;

 

- köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;

 

glider i en sluttning genom att bromsa.

 

Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över

- var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i marken

 

maskinen är:

 

samt andra dolda faror;

 

a) otillräckligt fäste för hjulen;

- kör aldrig tvärs över en sluttning såvida inte gräsklipparen

 

b) fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;

 

är avsedd för detta.

 

• Var försiktig när du bogserar tungs lass eller använder tung

 

c) otillräckliga bromsar;

 

utrustning.

 

d) maskinen var olämplig för uppgiften;

 

- Använd endast godkända dragstångskrokar.

 

e) underlåtenhet att uppmärksamma markens

 

- Begränsa lassen till det som du kan klara av på ett säker

 

beskaffenhet, speciellt sluttningar;

 

 

sätt.

 

f) oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

 

 

- Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.

 

 

II. FÖRBEREDELSER

- Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i handboken.

• Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning

• Se upp för trafiken när du korsar vägar eller uppehåller dig i

 

av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du

närheten av en väg.

 

använder utrustningen.

• Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än gräs.

 

 

Undersök noga omgivningen där utrustningen ska

• När du använder tillbehör ska du se till att material inte slungas

 

användas och avlägsna alla föremål som kan komma att

 

emot åskådare samt tillse att ingen befinner sig i närheten av

 

slungas iväg av maskinen.

 

maskinen medan den är i gång.

 

 

• VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.

• Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskydden inte finns

 

- Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för

på plats eller är skadade.

 

detta ändamål.

• Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för

 

- Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under

hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta

 

tiden.

öka riskerna för olyckor och personskador.

 

- Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig

• Innan du lämnar förarplatsen ska du:

 

locket till bensintanken eller fyll på bensin medan

- koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;

 

motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.

 

- lägga in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;

 

- Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn

 

- stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.

 

utan rulla undan maskinen från området med den

 

• Koppla bort driften av tillbehör, stanna motorn och avlägsna

 

utspillda bensinen samt undvika alla former av

 

gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.

ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln

 

- Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra

- innan du rensar utkastet från material som fastnat;

 

- innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen;

 

behållare.

 

- efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök

Ersätt trasiga ljuddämpare.

 

gräsklipparen för att se om den har skadats och utför

• Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att

 

 

reparationer innan du åter startar och kör maskinen;

 

knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller

 

 

-

om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket

 

skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och

 

3

(kontrollera omedelbart).

 

bultar för att bibehålla balansen.

 

 

Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när maskinen inte används.

Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen

-innan du fyller på bränsle;

-innan du avlägsnar gräsuppfångaren;

-innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras från förarplatsen.

Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.

Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.

Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.

Undvik brandrisk genom att se till att motorn, ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.

Kontrollera ofta att gräsuppfångaren inte är sliten eller trasig.

Av säkerhetskäl bör slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.

Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt lås används.

VIKTIGT: Koppla alltid bort ledningarna till tändstiften och placera dessa så att de inte kommer i kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas av misstag under inställning, transport, justering eller reparation.

4

1. Sikkerhetsforanstaltninger

Sikkerhetsregeler for drift av førerstyrte gressklippere

VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KUTTE AV HENDER OG FØTTER SAMT KASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS DU UNNLATER Å OVERHOLDE DE FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN DETTE RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL.

N I. OPPLÆRING

Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.

La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/ traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.

Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.

Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

Alle førere bør oppsøke og anskaffe seg både profesjonell og praktisk opplæring. Denne type opplæring bør legge vekt på det følgende:

-Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av førerstyrte maskiner finner sted;

-kontroll av en førerstyrt gressklipper i nedoverbakke vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedårsaken til tap av denne type kontroll er det følgende:

a)utilstrekkelig grep i rattet;

b)for fort kjøring;

c)utilstrekkelig bruk av bremsen;

d)maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;

e)mangel på forståelse av virkningene fra bakkeforhold, spesielt i nedoverbakke;

f)feil festeog belastningsfordeling.

II.FORBEREDELSE

Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.

Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.

ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.

-Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.

-Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.

-Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.

-Hvis du tilfeldigvis søler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området

hvor du sølte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.

-Sett alle lokkene på brenselstankene og beholderne godt fast igjen.

Fjern alle defekte lyddempere.

• Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjæremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes i satser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

• På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

III.DRIFT

Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.

Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.

Før du prøver å starte motoren, må alle bladfastgjøringskløtsjer og gear settes i fri.

Bruk ikke traktoren på skråninger på mer enn 14 grader.

Husk at det finnes ikke noen “trygg” nedoverbakke. Kjøring på skråninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det følgende bør overholdes som beskyttelse mot kantring:

-ikke stopp eller start plutselig mens du kjører opp eller nedover en bakke;

-sett kløtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen i gear, spesielt når du kjører nedover en bakke;

-kjør alltid meget langsomt nedover en bakke, og i løpet av skarpe svinger;

-pass godt på å unngå humper og hull i bakken og andre usynlige farer;

-kjør aldri gressklipperen/traktoren på tvers over en bakke, med mindre gressklipperen er spesiallaget til dette formål.

Vær forsiktig når du har tung last eller annet tungt utstyr.

-Må kun brukes på godkjente trekkbare festepunkter.

-Begrens lasten til en vekt som du er sikker på at du kan greie.

-Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du kjører i revers.

-Bruk moteller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert i bruksanvisningene.

Pass på trafikken når du kjører på tvers av eller i nærheten av gater.

Pass på at bladene ikke roterer når du kjører over andre overflater enn gress.

Når du bruker tilleggsutstyret, må du alltid passe godt på at gress avløpet eller annet material ikke rettes mot uvedkommende personer, og at ingen kommer i nærheten av maskinen mens den er i drift.

Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle beskyttelsesplater, skjermer eller uten at beskyttelsesutstyret er på plass.

Motorens regulatorinnstillinger må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterk hastighet kan forårsake personskader.

Før du forlater førersetet, må du gjøre det følgende:

-slå av “power-starten” og senk tilleggsutstyret;

5

-sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen;

-slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Slå av drivet til tilleggsutstyret; slå av motoren; slå av tennpluggkablene, og fjern tenningsnøkkelen

-før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;

-før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;

-hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøye for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;

-hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).

Slå av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen transporteres eller ikke er i bruk.

Slå av motoren og slå av drivet til tilleggsutstyret

-før du fyller opp med ny bensin;

-før du fjerner gressfangeren;

-før du utfører høydejusteringer med mindre dette kan gjøres fra førersetet.

Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.

lV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flamme eller gnister.

La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.

For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.

Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.

Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.

Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.

På en maskin med flere blader, er det viktig å være forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

Når traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller ikke er i bruk, bør skjæremidlene senkes, med mindre en positiv mekanisk lås er i bruk.

FORSIKTIG: Tennpluggkablen må alltid slås av, og kablen må plasseres der hvor det ikke er mulig å ta kontakt med tennplugger for å unngå tilfeldig oppstart i løpet av igangsetting, transport, justering eller reparasjon.

6

1. Sikkerhedsregler

Vejledning i sikker brug af selvkørende plæneklippere

VIGTIGT: DENNE PLÆNEKLIPPER KAN, I VÆRSTE FALD, AMPUTERE HÆNDER OGFØDDER OG SLYNGE GENSTANDE LANGT VÆK. SÅFREMT DU IKKE FØLGER DE FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER DØD.

DK I. UDDANNELSE

Læs instruktionerne omhyggeligt. Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.

Lad ikke børn eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne benytte plæneklipperen. Loven kan angive en aldersgrænse for personer der benytter plæneklipperen.

Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.

Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer der forekommer overfor andre mennesker eller deres ejendom.

Føreren bør få fyldestgørende instruktioner i brugen af plæneklipperen. Disse instruktioner bør lægge vægt på:

-behovet for at være omhyggelig og koncentreret ved arbejde med selvkørende maskiner;

-at man ikke opnår kontrol over en selvkørende maskiner, der glider på en skråning, ved at træde på bremsen.

De vigtigste årsager til at miste kontrollen er:

a)utilstrækkeligt hjulgreb

b)for hurtig kørsel

c)manglende bremsekraft

d)denne maskintype er uegnet til arbejdsopgaven;

e)manglende viden om terrænforholdene, specielt skråninger;

f)ukorrekt bugsering og lastfordeling.

II.FORBEREDELSE

Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og langebukser. Du må ikke benytte udstyret, når du er barfodet eller går med åbne sandaler.

Efterse det område grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.

ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.

-Opbevar brændstof i dunke der er godkendt til formålet.

-Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.

-Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens motoren er i gang eller er varm.

-Ved spild af brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren, men skal flytte maskinen fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt, for at undgå at antænde brændstoffet.

Udskift defekte lydpotter.

Forud for brug, bør du altid efterse følgende grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte, skærehoveder.

Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.

På maskiner med flere knive, bør du være forsigtig, da de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

III. BETJENING

Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.

Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.

Slå alle tilbehørskoblinger der betjener knive fra og sæt plæneklipperen i frigear, før du forsøger at starte motoren.

Kør ikke på skråninger på over 14°.

Husk, der findes ingen sikre” skråninger. Vær særdeles forsigtig ved kørsel på græsbeklædte skråninger. Gør følgende, for at undgå at vælte:

-stands eller start ikke pludseligt ved kørsel op ad eller ned ad bakke;

-koblingen tilkobles langsomt, maskinen holdes altid i gear, specielt ved kørsel ned ad bakke;

-kør langsomt med maskinen på skråninger og i skarpe sving;

-hold udkig efter knolde og huller, og andre skjulte farer;

-kør aldrig tværs over en skråning med plæneklipperen, med mindre den er beregnet til dette formål.

Vær forsigtig, når du bugserer læs eller benytter tungt udstyr.

-Benyt kun den godkendte trækboms tilkoblinger.

-Læsset må ikke være så stort, at du mister kontrollen over det.

-Undgå skarpe sving. Vær forsigtig ved baglænskørsel.

-Benyt kontravægt(e) og hjulvægte, når det foreslås i instruktionsbogen.

Hold øje med trafikken, når du krydser eller arbejder nær veje.

Stands knivenes rotation, før du kører på andre overflader end græs.

Når du benytter tilbehør, må du aldrig rette det udkastede materiale mod de tilstedeværende eller lade personer komme nær maskinen, mens den er i arbejde.

Benyt aldrig plæneklipperen med defekte skærme eller uden at beskyttelsesudstyret er monteret.

Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.

Før du forlader førersædet, skal du:

-frakoble kraftoverføringen og sænke tilbehøret;

-sætte maskinen i frigear og trække parkeringsbremsen;

-standse motoren og fjerne nøglen.

Kraftoverføringen til tilbehøret frakobles, motoren standses og tændrørsledning(er) afbrydes eller tændingsnøglen fjernes

-før blokeringer eller tilstopninger i græsudkasterrøret fjernes:

-forud for kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;

-efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;

7

-hvis maskinen begynder at vibrere unormalt (kontrollér den omgående).

Kraftoverføringen til tilbehøret skal frakobles ved transport eller når den ikke er i brug.

Motoren standses og kraftoverføringen til tilbehøret frakobles

-forud for påfyldning af brændstof;

-før græsfanget tages af;

-før der foretages højdejustering, med mindre justeringen kan foretages fra førersædet.

Reducér hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.

IV. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikkert, for at sikre at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.

Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.

Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.

Brandfaren reduceres, ved at rengøre motoren, lydpottten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.

Efterse græsfanget hyppigt for slid eller beskadigelse.

Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.

Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.

På maskiner med flere knive, bør du være forsigtig, da andre knive kan dreje, når du drejer én kniv.

Når maskinen skal parkeres, oplagres eller efterlades uden tilsyn, sænkes græsklipperen, med mindre der benyttes en mekanisk lås.

FORSIGTIG: Fjern altid tændrørsledningen og anbring ledningen, så den ikke kan berøre tændrøret, for at forhindre utilsigtet start, når plæneklipperen klargøres, transporteres, justeres eller der foretages reparationer.

8

1. Turvallisuussäännöt

Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen käyttö

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ LEIKKURI VOI AMPUTOIDA KÄSIÄ JA JALKOJA JA SE VOI HEITTÄÄ ESINEITÄ. ALLA OLEVIN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

SF I. KOULUTUS

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.

Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.

Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja käytännöllistä opetusta. Sen tulee korostaa:

-huollellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien ruohonleikkureiden käytössä.

-ajettavan ruohonleikkurikoneen hallintaa ei voi palauttaa

jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteellä. Hallinnan menetyksen pääsyyt ovat:

a)riittämätön pyörien tartunta;

b)liian nopea ajo;

c)riittämätön jarrutus;

d)konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtävään;

e)maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huomioonotto ajettaessa;

f)väärä kytkentä ja kuormituksen jakautuminen.

II. VALMISTELU

Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä välinettä paljain jaloin tai avoimin sandaalein.

Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitellä ympäri.

VAROITUS! Bensiini on hyvin tulenarkaa.

-Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.

-Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.

-Lisää polttoainetta ennen kuin aloitat moottorin. Älä koskaan poista tulppaa polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.

-Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähdettä ennen kuin bensiinihöyryt ovat hävinneet.

-Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkuriasennelma eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.

Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

III. KÄYTTÖ

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.

Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.

Ennen moottorin käynnistämistä, kytke irti kaikki teränkiinnityskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.

Älä käytä 14° jyrkemmilla rinteillä.

Muista, ettei ole olemassa mitään “turvallista” rinnettä. Ruohoisilla rinteillä liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Koneen kaatumisen estämiseksi:

-älä pysähdy tai käynnistä äkkinäisesti ylätai alamäessä;

-kytke hitaasti, pidä aina kone kytkettynä, varsinkin alamäessä;

-koneen nopeus on pidettävä alhaisena rinteillä ja ahtaissa käännöksissä;

-varo kumpuja ja kuoppia ja muita piileviä vaaroja;

-älä koskaan leikkaa ruohoa rinteellä, ellei ruohonleikkuri ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Ole varovainen vetäessäsi kuormaa ja käyttäessäsi raskaita laitteita.

-Käytä ainoastaan hyväksyttyä vetotangon kiinnityspisteitä.

-Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti hallitsemaan.

-Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruutuksessa.

-Käytä vastapainoa/vastapainoja tai pyöräpainoja, jos ohjekirja sitä ehdottaa.

Varo liikennettä tietä ylitettäessä tai kuljetusväylillä.

Pysäytä terien pyöriminen ennen kuin ylität muita pintoja kuin ruohoa.

Jos käytät mitään lisälaitteita, älä koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten äläkä salli ketään koneen lähellä sen ollessa käynnissä.

Älä käytä ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojien kanssa tai ilman, että turvasuojuslaitteet ovat paikoillaan.

Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.

Ennen ajajan paikan jättämistä:

-kytke tehon otto pois päältä ja alenna lisälaitteet;

-muuta vapaalle ja aseta pysäköintijarru;

-sammuta moottori ja poista avain.

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite, pysäytä moottori ja kytke irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain

-ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokourusta;

-ennen kuin tarkistat, puhdistat tai työskentelet ruohonleikkurilla;

-jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;

9

-jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti).

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.

Pysäytä moottori ja kytke irti lisälaitteiden käyttölaite

-ennen polttoainetäyttöä;

-ennen ruohonkerääjän poistoa;

-ennen korkeuden säätöä, jollei säätöä voida suorittaa ajajan asennosta.

Vähennä kuristusläpän asetusta moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.

IV. HUOLTO JA SÄILYTYS

Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.

Älä koskaan säilytä välineitä bensiinin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.

Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiinin sälitytysalue vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.

Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.

Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.

Mikäli polttoainesäiliö on valutettava, on se suoritettava ulkona.

Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

Jos kone pysäköidään, varastoidaan tai se jätetään ilman valvontaa, alenna leikkuriosat, jollei käytetä positiivistämekaanista lukitusta.

VARO! Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta sytytystulppaan, jotta voidaan estää tahaton käynnistys asetettaessa, kuljetettaessa, säädettäessä tai korjattaessa.

10

SDessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

NDisse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

DK

Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres

 

betydning.

SF

Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

BACK

NEUTRAL

HÖG

LÅG

SNABB

LÅNGSAM

LYSET PÅ

 

LYSET AV

REVERS

FRI

HØY

LAV

HURTIG

LANGSOM

LYS PÅ

 

LYS AV

BAKGEAR

FRIGEAR

HØJ

LAV

HURTIG

LANGSOM

LYGTER TÆNDT

LYGTER SLUKKET

PERUUTUS

VAPAAVAIHDE

KORKEA

MATALA

NOPEA

HIDAS

VALOT PÄÄLLÄ

 

VALOT POIS

 

 

 

 

 

 

P

 

 

MOTORN PÅ

MOTORN AV

HANDBROMS LÅST

 

EJ LÅST

HANDBROMS

 

BATTERI

MOTOR PÅ

MOTORN AV

PARKERINGSBREMS LÅST

ULÅST

PARKERINGSBREMS

BATTERI

MOTOR STARTET

MOTOR STANDSET PARKERINGSBREMSE LÅST

ULÅST

PARKERINGSBREMSE

BATTERI

MOOTTORI PÄÄLLÄ

MOOTTORI POIS

KÄSIJARRU LUKITTU

EI LUKITTU

KÅSIJARRU

 

AKKU

 

PÄÄLLTÄ

 

 

 

 

 

 

 

KOPPLING

CHOKE

BRÄNSLE

OLJETRYCK

DIFFERENTIAL LÅST

BAKÅT

FRAMÅT

KLØTSK

CHOKE

BRENSEL

OLJETRYKK

DIFFERENSIAL LÅS

REVERS

FRAMOVER

KOBLING

CHOKER

BRÆNDSTOF

OLIETRYK

DIFFERENTIALLÅS

BAGLÆNS

FREMAD

KYTKIN

RIKASTIN

POLTTOAINE

ÖLJYNPAINE

TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKKO

PERUUTUS

ETEENPÄIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄNDNING

TILLBEHÖRSKOPPLING

TILLBEHÖRSKOPPLING

VIKTIGT

HÖJD FÖR KLIPPARE

SE UPP FÖR

TENNING

INKOPPLAD

FRÅNKOPPLAD

FORSIKTIG

KLIPPEHØYDE

UTFLYGANDE FÖREMÅL

TÆNDING

FESTKLØTSJ I GANG

FESTKLØTSJ AV

FORSIGTIG

KLIPPEHØJDE

PASS OPP FOR

SYTYTYS

KOBLING FOR TILBEHØR

KOBLING FOR TILBEHØRET

VARO

LEIKKUUKORKEUS FLYVENDE GJENSTANDER

 

TILKOBLET

FRAKOBLET

 

 

PAS PÅ FLYVENDE

 

LISÄLAITTEEN KYTKIN

LISÄLAITTEEN KYTKIN

 

 

GENSTANDE

 

KYTKETTY

IRTIKYTKETTY

 

 

VARO HEITETTÄVIÄ

 

 

 

 

 

ESINEITÄ

14°

FÅR EJ ANVÄNDAS OM

SE TILL ATT ÅSKÅDARE

LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN

EUROPEISK STANDARD

VARNING

MARKEN SLUTTAR MER ÄN 14 °

BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT

LES BRUKSANVISNINGENE

FÖR MASKINSÄKERHET

ADVARSEL

KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ

AVSTÅND

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN

EUROPEISKE

ADVARSEL

MER ENN 14°

UVEDKOMMENDE PERSONER

LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA

MASKINSIKKERHETSREGLER

VAROITUS

BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN

BØR HOLDES BORTE

 

EU'S MASKINDIREKTIV

 

PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 14 °

HOLD TILSTEDEVÆRENDE

 

FOR SIKKERHED

 

EI SAA KÄYTTÄÄ 14 °

PÅ AFSTAND

 

EUROOPPALAINEN

 

JYRKEMMILLÄ RINTEILLÄ

PIDÄ OHIKULKIJAT POIS

 

KONETURVADIREKTIIVI

 

 

LÄHETTYVILTÄ

 

 

 

HÖJ KLIPPARE

FARA, HÅLL UNDAN

HYDROSTATISKT FRIHJUL

HÄNDER OCH FÖTTER

HYDROSTATISK FRITT HJUL

KLIPPELØFTER

FARE, HOLD HENDER OG

HYDROSTATISK FRILØB

INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE

FØTTER BORTE

HYDROSTAATTINEN

LEIKKURIN NOSTO

FARE! HOLD HÆNDER OG

JOUTOKÄYNTIPYÖRÄ

 

 

FØDDER VÆK

 

 

VAARAM OUDÄ KÄDET

 

 

JA JALAT POIS

 

11

Jonsered LR12 Manual

SHIELD

 

EYES.

NO

EXPLOSIVE GASES

•SPARKS

CAN CAUSE BLINDNESS

•FLAMES

OR INJURY.

•SMOKING

PROTÉGER LES YEUX.

ÉLOIGNER

GAZ EXPLOSIFS, PEUVENT

•ÉTINCELLES

RENDRE AVEUGLE OU

•FLAMMES

PROVOQUER DES LÉSIONS.

•CIGARETTES

SULFURIC ACID

CAN CAUSE BLINDNESS OR SEVERE BURNS.

ACIDE SULFURIQUE PEUT RENDRE AVEUGLE OU PROVOQUER DES BRÛLURES GRAVES.

FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH WATER. GET MEDICAL HELP FAST.

RINCER IMMÉDIATEMENT

LES YEUX À GRANDE EAU. CONTACTER RAPIDEMENT UN MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE.

3-3908

LEAD

RETURN

RECYCLE

Mfg. by/Fabriqué par: EPM Products Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.

FABRIQUÉ AUX É.-U.

S

 

 

 

 

 

•INGA GNISTOR

SVAVELSYRA

SPOLA OMEDELBART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARA

 

SKYDDA ÖGONEN

•INGEN ÖPPEN ELD

KAN FÖRORSKA

ÖGONEN MED VATTEN

 

EXPLOSIVA GASER

•RÖK EJ

OCH SÖK SNABBT UPP

 

BLINDHET ELLER

 

 

 

 

 

 

 

LÄKARE.

 

KAN FÖRORSAKA

 

ALLVARLIGA

 

 

 

 

BLINDHET ELLER SKADA

 

BRÄNNSKADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

FARE

UNNGÅ

SVOVELSYRE

SKYLL ØYNENE

 

BESKYTT ØYNENE

•GNISTER

KAN FORÅRSAKE

ØYEBLIKKELIG MED

 

EKSPLOSIVE GASSER

•FLAMMER

BLINDHET OG

VANN. KONTAKT LEGE

 

KAN FORÅRSAKE

•RØYKING

ALVORLIGE

ØYEBLIKKELIG.

 

 

BRANNSKADER.

 

 

BLINDHET OG SKADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

FARE!

UNDGÅ

SVOVLSYRE

SKYL OMGÅENDE

 

BESKYT ØJNENE

•GNISTER

KAN MEDFØRE

ØJNENE MED VAND.

 

EKSPLOSIVE GASSER

SØG OMGÅENDE

 

•LD

BLINDHED ELLER

 

 

 

 

 

 

LÆGEHJÆLP.

 

KAN MEDFØRE BLINDHED

•RYGNING

ALVORLIGE

 

 

 

ELLER KVÆSTELSER.

 

ÆTSNINGER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SF

VAARA!

EI

RIKKIHAPPO

HUUHTELE SILMÄT

 

SUOJAA SILMÄT

•KIPINÖITÄ

VOI AIHEUTTAA

HETI VEDELLÄ. MENE

 

RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA

•LIEKKEJÄ

HETI LÄÄKÄRILLE.

 

SOKEUTTA TAI VAKAVIA

 

 

 

 

 

 

•TUPAKOINTIA

 

 

VOI AIHEUTTAA SOKEUTTA

PALOVAMMOJA.

 

 

 

 

 

TAI VAMMAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2. Monteringsanvisninger 2. Montering

2

2. Montering 2. Leikkurin kokoaminen

S2. Ratt

3.Påse med komponenter

4.Säte

5.Rattinsats

6.(2) Nycklar

7.(2) Vagnsbult

8.Styrhylsa

9.Instruktionsbok

10.14˚ sluttningsinstruktion

11.Låsbricka

12.Rattadapter

13.Låsmutter

14.Akselforlængelse

15.Låsbricka

N2. Ratt

3.Pose med deler

4.Sete

5.Rattinnsats

6.(2) Nøkler

7.(2) Låseskrue

8.Styremansjett

9.Brukerhåndbok

10.Instruksjon for bruk i 14˚ skråning

11.Låsbricka

12.Tilpasningsstykke for ratt

13.Låsmutter

14.Akselforlengelse

15.Låseskive

5

6

12

8

11

7

 

13

15

7

9

10

14

 

 

13

2

3

4

SÖppna kartongen

Tag ut lådan med delar

(1) Ratt

(1) Påse med komponenter

(1) Säte

Påse med komponenter (innehållet visas inte i full skala)

(1) Rattinsats

(2) Nycklar

(2) Vagnsbult

(1) Styrhylsa

(1) Instruktionsbok

(1) Rattadapter

(1) Låsbricka

(1) Låsbricka

(1) Akselforlængelse

(1) Låsmutter

NÅpne boksen

Ta ut esken med delene

(1) Ratt

(1) Pose med deler

(1) Sete

Pose med deler (innholdet er ikke vist i full større)

(1) Rattinnsats

(2) Nøkler

(2) Låseskrue

(1) Styremansjett

(1) Brukerhåndbok

(1) Instruksjonsbok for bruk av maskinen i skråninger

(1) Tilpasningsstykke for ratt

(1) Låseskiver

(1) Låseskive

(1) Akselforlengelse

(1) Låsemutter

2

DK

2. rat

3.pose med dele

4.sæde

5.Ratdæksel

6.(2) Nøgler

7.(2) Bolts

8.Muffe, styretøj

9.Instruktionsbog

10.14˚ Hældningsinstruktion

11.Låseskive

12.Ratadapter

13.Låsemotik

14.Säädettävä jatkoakseli

15.Låseskive

SF

2. Ohjauspyörä

3.Osapussi

4.Istuin

5.Ohjauspyörän sisäke

6.(2) Avaimet

7.(2) Kannatinpultti

8.Ohjausakselin holkki

9.Käyttäjän käsikirja

10.14˚ rinteen ajo-ohjeet

11.Lukkoaluslevy

12.Ohjauspyörän sovite

13.Lukkomutter

14.Forlangningsaxel

15.Varmistuslaatta

5

6

12

8

11

7

 

13

15

7

9

10

14

2

3

4

DK Åbn papkassen

tag kassen med dele ud

(1) rat

(1) pose med dele

(1) sæde

Pose med dele (indholdet vises ikke i fuld størrelse)

(1) ratdæksel

(2) nøgler

(2) bolts

(1) muffe, styretøj

(1) instruktionsbog

(1) hældningsinstruktion

(1) ratadapter

(1) låseskive

(1) låseskive

(1) säädettävä jatkoakseli

(1) låsemötrik

SF Avaa laatikko

rrota osalaatikko

(1) Ohjauspyörä

(1) Osapussi

(1) Istuin

Osapussi (osat ei luonnollisessa koossa)

(1) Ohjauspyörän sisäke

(2) Avaimet

(2) Kannatinpultti

(1) Ohjausakselin holkki

(1) Käyttäjän käsikirja

(1) Rinneajo-ohjeet

(1) Ohjauspyörän sovite

(1) Lukkoaluslevy

(1) Varmistuslaatta

(1) Forlangningsaxel

(1) Lukkomutter

14

2

S 1.

Sitsplatta

N 1.

Sædeplade

2.

Lucka till batterilåda

2.

Batteridæksel

3.

Kabel

3.

Kabel

4.

Kabel

4.

Kabel

A.

Traktorns framsida

A.

Front på traktoren

5.

Stänkskydd

5.

Bagskærm

6.

Batterianslutning

6.

Batteripol

7.

Batteri

7.

Batteri

S Batterimontering

OBS: Om du använder detta batteri efter det datum (månad och år) som anges på etiketten ska det laddas under minst en timme vid 6-10 ampere.

VARNING: Före installationen bör alla metallarmband, klockarmband, ringar etc tas av. Om sådana föremål kommer i kontakt med batteriet kan brännsår uppkomma.

Lyft sitsplattan och öppna luckan till batterilådan.

DK 1.

Setepanne

SF 1.

Istuinpelti

2.

Batterideksel

2.

Akkukotelon luukku

3.

Kabel

3.

Kaapeli

4.

Kabel

4.

Kaapeli

A.

Front av traktor

A.

Traktorin etuosa

5.

Skjerm

5.

Lokasuoja

6.

Batteri-terminal

6.

Akunnapa

7.

Batteri

7.

Akku

1

2

3

4

A

5

6

7

N Montering av batteri

BEMERK: Hvis dette batteriet brukes etter utløpsfristen er slutt som vist på etiketten med måned og år, lad opp batteriet i minimum en time ved 6-10 ampere.

ADVARSEL: fjern armringer, klokkeremmer, ringer osv. av metall. Slike gjenstander kan forårsake brannskader om de komme i berøring med batteriet.

Løft setepanne og åpn batterikassen.

DK Montering af batteriet

BEMÆRK: Batteriet skal oplades i mindst én time med 6- 10 A, hvis det tages i brug efter den dato der er påstemplet mærkaten.

ADVARSEL! Inden du begynder at montere batteriet skal du tage metalarmbånd, armbåndsur, ringe osv. af. Hvis sådanne ting komme i beröring med batteriet, kan det give forbrændinger.

Løft sædepladen og åben batteridækslet,

SF Akun asennus

HUOM! Jos tämä akku on käytössä yhden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta päivästä, lataa akkua vähintään tunnin 6-10 amp.

VAARA: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun, seurauksena voi olla palovammoja.

Nosta istuinpelti ja avaa akkukotelon luukku.

15

2

S1. Röd batterikabel

2.Röd tändkabel med säkring

3.Svart batterikabel

4.Kasta hylsorna

N1. Rød batterikabel

2.Rød sikret tenningskabel

3.Svart batteri kabel

4.Kast kapslene

4

1

2

S

VARNING: Pluspolen måste anslutas först för

 

undvikande av gnistor vid ofrivillig jordning.

Ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem.

Anslut den röda batterikabeln och den röda avsäkrade tändkabeln till batteriets pluspol.

Anslut den svarta jordkabeln till batteriets minuspol.

Drag åt anslutningarna väl.

Stäng luckan till batterilådan.

VARNING: Håll luckan till batterilådan stängd när den inte används för kontroll av anslutningarna.

ANMÄRKNING: Öppna luckan till batterilådan för:

kontroll av batteriets kondition och anslutningar

överkoppling (vid behov)

laddning (vid behov).

N ADVARSEL: Positiv terminal må koples til først for å unngå gnister fra tilfeldig jording.

3

Fjern uttakets beskyttende kapsel, og kast den.

Kople rød batterikabel og rød sikret tenningskabel til positiv (+) batteriterminal.

Kople svart jordingskabel til negativ (-) batteriterminal.

Forsikre Dem om at forbindelsene er faste.

Lukk batteridekslet.

ADVARSEL: hold batteridekslet lukket når det ikke er brukt till å inspisere terminalene.

MERK: åpn batteridekslet for å:

sjekke batteriet og terminalene

kortslutning (om nødvendig)

lading (om nødvendig).

16

2

DK 1. Rödt batterikabel

2.Röd tændingsledning

3.Sort batterikabel

4.Kassér beskyttelseshætterne

SF 1. Punainen akkukaapeli

2.Punainen, sulakkeella varustettu virtalukon johdin

3.Musta akkukaapeli

4.Heitä kannet pois.

4

1

2

 

3

 

 

DK

ADVARSEL! Den positive pol skal tilsluttes først for

 

at undgå gnister ved utilsigtet jordforbindelse.

Fjern polklemmernes beskyttelseshætter.

Sæt det røde batterikabel og den røde tændingsledning fast på den positive (+) batteripol.

Sæt det sorte jordkabel fast på den negative (-) batteripol.

Mærk efter om forbindelserne er strammet rigtigt.

Luk batteridækslet.

ADVARSEL! Batteridækslet skal holdes lukket når polerne ikke skal kontrolleres.

OBS! Batteridækslet åbnes når:

batteriets og polernes tilstand skal kontrolleres.

batteriet kortsluttes (hvis nødvendigt)

batteriet skal oplades (hvis nødvendigt).

SF

VAARA: Positiivinen napa on kytkettävä ensin,

 

jotta tahaton maadoitus ei aiheuta kipinöintiä.

Poista päätteen suojakannet ja heitä ne pois.

Kytke punainen akkukaapeli ja punainen virtalukon johdin akun positiiviseen (+) napaan.

Kytke musta maadoituskaapeli akun negatiiviseen (-) napaan.

Varmista, että kaapelit ovat tukevasti paikoillaan.

Sulje akkukotelon luukku.

VAARA: Pidä akkukotelon luukku muutoin aina suljettuna.

HUOM: Akkukotelon luukku voi avata:

akun ja napojen kunnon tarkistamiseen

hyppylangoitukseen (jos tarpeen)

lataukseen (jos tarpeen).

DK MONTÉR DEFLEKTORSKÆRMPLADE

Montér skærmpladen på deflektoren med det medfølgende beslag.

SF ASENNA DEFLEKTORIN SUOJUS

Asenna deflektorin suojus mukana seuraavalla rautatavaralla.

17

Loading...
+ 42 hidden pages