NordicTrack GX 3.1 User Manual [se]

0 (0)
NordicTrack GX 3.1 User Manual

Modellnr. NTEVEX73612.0

 

Serienr.

BRUKSANVISNING

Anteckna serienumret ovan för

referens.

 

Dekal med

 

serienummer

 

KUNDTJÄNST

 

Om du har frågor, fattas delar eller har skadade delar kan du finna information på sidan med titeln DECATHLON CUSTOMER SERVICE INFORMATION. Du kan även ta kontakt med affären där du handlade denna produkt.

Webbsida:

www.iconsupport.eu

FÖRSIKTIGHET

 

Läs alla försiktighetsåtgärder och

 

instruktioner i denna bruksan-

 

visning innan du börjar använda

 

redskapet. Spara denna bruksan-

 

visning för framtida referens.

www.iconeurope.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PLACERING AV VARNINGSDEKALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 INNAN DU BÖRJAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 IDENTIFIERINGSTABELL FÖR DELAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 HUR MOTIONSCYKELN FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 TRÄNINSRIKTLINJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ARTIKELLISTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 SPRÄNGSKISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 BESTÄLLA RESERVDELAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida INFORMATION OM ÅTERVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida

PLACERING AV VARNINGSDEKALEN

Varningsdekalen som visas här medföljer denna produkt. Fäst varningsdekalen ovanpå den engelska varningen på

angiven plats. Denna ritning visar var varningsdekalen sitter. Om dekalen saknas eller är oläslig kan du ringa på telefonnumret på bruksanvisningens omslag och begära en gratis utbytesdekal. Fäst dekalen på angiven plats. Observera! Storleken på dekalen som visas

överensstämmer eventuellt inte med verkligheten.

NORDICTRACK är ett registrerat varumärke tillhörande ICON IP, Inc.

2

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING: För att minska risken för allvarlig skada är det viktigt att läsa alla försiktighetsåtgärder i bruksanvisningen och alla varningar på din motionscykeln innan du börjar använda ditt löpband. ICON är inte ansvarig för personskada eller skada på egendom som uppstår på grund av användning av denna produkt.

1.Det är ägarens ansvar att se till att samtliga användare av motionscykeln har fått tillräcklig information om försiktighetsåtgärder.

2.Rådgör med din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt för personer som är äldre än 35 år eller personer som har existerande hälsoproblem.

3.Använd endast motionscykeln såsom beskrivet i denna bruksanvisning.

4.Motionscykeln är endast avsedd för användning i hemmiljö. Motionscykeln ska inte användas kommersiellt, för uthyrning eller i institutionsmiljö.

5.Använd motionscykeln inomhus och utsätt den inte för fukta och damm. Placera inte motionscykeln i ett garage, på en inglasad uteplats eller nära vatten.

6.Placera motionscykeln på en jämn yta med minst 0,6 m fritt utrymme runt cykeln. Skydda golvet eller heltäckningsmattan genom att placera en matta under motionscykeln.

7.Inspektera och dra åt alla delar regelbundet. Byt ut slitna delar omedelbart.

8.Håll barn som är yngre än 12 år och husdjur borta från motionscykeln.

9.Använd lämpliga kläder när du motionerar. Använd inte lösa kläder som kan fastna i motionscykeln. Använd alltid träningsskor för att skydda dina fötter.

10.Motionscykeln ska inte användas av personer som väger mer än 130 kg.

11.Var försiktig vid påoch avstigning.

12.Pulsmätaren är inte medicinsk utrustning. Olika faktorer, vilka inkluderar användarens rörelser, kan påverka pulsavläsningens noggrannhet. Pulsmätaren är endast avsedd som ett hjälpmedel vid fastställning av generella pulstrender.

13.Håll alltid ryggen rak när du motionerar på motionscykeln. Böj inte ryggen.

14.För mycket träning kan resultera i allvarliga skador eller död. Om du känner dig svag eller om du upplever smärta medan du tränar ska du omedelbart avsluta träningen och varva ner.

3

INNAN DU BÖRJAR

Tack för att du valde den revolutionerande motionscykeln NORDICTRACK® GX 3.1. Cykling är en effektiv träningsform som förbättrar den kardiovaskulära konditionen, ökar uthålligheten och stärker kroppen. Motionscykeln GX 3.1 har ett imponerande funktionsutbud som gör din träning hemma mer effektiv och rolig.

För din egen skull ska du läsa igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda den

motionscykeln. Om du har frågor efter att du läst igenom denna bruksanvisning hänvisar vi till informationen på omslaget. Anteckna produktmodellen och serienumret på omslaget. Detta gör det lättare för oss att hjälpa dig när du tar kontakt oss. Modellnumret och den plats där dekalen för serienumret sitter står angivet på bruksanvisningens omslag.

Innan du läser vidare är det rekommenderat att du går igenom ritningen nedan och bekantar dig med delarna.

Längd: 102 cm

Bredd: 64 cm

Vikt: 41 kg

Pulsmätare

Sadel

Justeringsknopp för sadel

Sadelstolpe

Utjämningsknopp

Utjämningsfot

Displayenhet

Styre

Knopp för styret

Justeringsknopp

Pedal/rem

Hjul

4

IDENTIFIERINGSTABELL FÖR DELAR

Använd ritningarna nedan till att identifiera små delar som behövs vid monteringen. Siffrorna i parentes under varje

ritning är artiklarnas objektnummer från ARTIKELLISTAN som finns i slutet av denna bruksanvisning. Siffran efter objektnumret är det antal som behövs vid monteringen. Observera! Om en del inte finns med i hårdvarupaketet ska du kontrollera om det är förmonterat. Extra hårdvara medföljer eventuellt.

M8

M8 bricka

M4 x 5mm

M4 x 16mm

fjäderbricka

(43)–2

Bright-skruv

skruv

(75)–8

 

(91)–1

(90)–8

M8 x 16mm

M10 x 95mm skruv

skruv

(76)–4

(74)–8

 

M6 x 70mm bultset

(50)–1

M6 x 60mm bultset

(51)–1

5

MONTERING

Monteringen kräver två personer.

Placera alla delar på en tom yta och ta bort förpackningsmaterialet. Kasta inte bort förpackningsmaterialet förrän alla steg i monteringen är klara.

Delar för vänster sida är markerade med “L” eller “Left” och delar för höger sida är markerade med “R” eller “Right.”

För identifiering av små delar, se sida 5.

Utöver de inkluderade verktygen krävs följande verktyg:

en stjärnskruvmejsel

en skiftnyckel

en gummiklubba

Monteringen blir eventuellt enklare om du har ett antal olika skiftnycklar. Använd inga elektriska verktyg eftersom dessa kan skada delar.

1. Gå till www.iconsupport.eu på din dator och

 

 

 

 

 

 

 

1

 

registrera din produkt.

 

 

 

 

 

Registrering ger dig följande fördelar:

 

 

 

aktiverar din produkttillverkares garanti

parar tid om du behöver ta kontakt med kundvård

gör att vi kan meddela dig om uppgraderingar och erbjudanden

Observera! Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till KUNDVÅRD (se på bruksanvisningens framsida) för att registrera din produkt.

2.Sätt fast den bakre stabilisatorn (3) på ramen (1) med två M10 x 95mm skruvar (76).

2

3

1

76

6

3.Sätt fast den främre stabilisatorn (2) på ramen

(1) med två M10 x 95mm skruvar (76).

4.Lossa på justeringsknoppen (27) på ramen (1) några varv.

Rikta in sadelstolpen (6) såsom visat. Dra sedan justeringsknoppen (27) utåt och fäst sadelstolpen på ramen (1).

Justera sadelstolpen (6) uppåt eller nedåt till önskad position och släpp justeringsknoppen

(27).

Flytta sadelstolpen (6) uppåt eller nedåt en aning för att kontrollera att justeringsknoppen (27) sitter fast ordentligt i ett av

justeringshålen på sadelstolpen. Dra sedan åt justeringsknoppen.

3

 

2

76

 

1

 

4

 

Justeringshål

6

 

1

27

 

7

5. Rikta in sadeln (23) och sadelhållaren (24)

5

 

 

 

såsom visat.

23

 

 

 

 

 

Fäst sadeln (23) på sadelhållaren (24) med fyra

 

 

91

6

M8 x 16mm skruvar (74) och fyra M8 fjäder-

 

 

brickor (75).

 

 

 

 

Sätt sedan sadelvagn (24) på sadelstolpen (6).

 

 

 

 

För sedan sadelhållaren hela vägen framåt och

 

24

 

 

dra åt sadeljusteringsknoppen (26).

 

26

 

Fäst en M4 x 5mm Bright-skruv (91) på sadel-

 

 

 

 

 

 

 

stolpens bakdel (6).

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

6. Applicera, med en plastpåse på handen, en del

6

 

 

 

av det medföljande fettet på M6 x 70mm bult-

 

 

 

 

 

 

 

setets hylsa (50).

 

 

 

 

Rikta in styret (5) och stolpen (4) såsom visat.

 

 

59

 

 

 

 

 

Medan en medhjälpare håller styret (5) nära

51

 

50

 

stolpen (4), ska förlängningskabeln (59) föras in

 

43

 

och upp genom styret.

 

 

 

5

Tips: Undvik att klämma förlängningskabeln

 

 

Fett

43

(59). Fäst styret (5) på stolpen (4) med ett M6 x

 

 

50

70mm bultset (50) och två M8 brickor (43).

 

 

 

Fäst därefter ett M6 x 60mm bultset (51) genom

 

 

 

51

det lägre fästet på styret (5).

 

 

 

4

 

Undvik att klämma

 

 

förlängningskabeln

 

 

 

 

(59).

 

 

8

 

 

 

7.Medan en medhjälpare håller displayenheten (13) nära styret (5), anslut displayenhetens kablar till förlängningskabeln (59), pulskabeln (61) och mottagarkabeln (94).

För in överflödig kabel i styret (5) eller displayenheten (13).

Tips: Undvik att klämma kablar. Fäst displayenheten (13) på styret (5) med fyra M4 x 16mm skruvar (90).

8.Rikta in stolpenheten (4) och svänghöljet (12) såsom visat.

För svänghöljet (12) uppåt mot styret (5). Tips:

Böj svänghöljet något för att kunna dra det över styret.

Fäst svänghöljet (12) på styret (5) med fyra M4 x

16mm skruvar (90).

Sväng styret (5) tills hålet i styret är inriktat mot justeringshålet i stolpen (4).

Dra åt en justeringsknopp (27) på styret (5) och ett justeringshål på stolpen (4). Kontrollera att justeringsknoppen sitter fast ordentligt i ett av justeringshålen.

7

13

Undvik att klämma kablar.

Displayenhetskablar

 

61

94

59

90

5

 

 

90

8

5

Hål

Justeringshål

4

12

90

90

27 90

9

Loading...
+ 19 hidden pages