NordicTrack GX 5.1 User Manual [se]

0 (0)
Dekal med
serienummer
FÖRSIKTIGHET
Läs alla försiktighetsåtgärder och
instruktioner i denna bruksan-
visning innan du börjar använda
redskapet. Spara denna bruksan-
visning för framtida referens.
Serienr.
Anteckna serienumret ovan för
referens.
www.iconeurope.com
BRUKSANVISNING
FRÅGOR?
Kontakta butiken där du handlade
denna produkt om du har frågor
eller om du fattas eller har ska-
dade delar.
40215297184
webbsida: wwww.iconsupport.eu
2
Varningsdekalerna som visas här
medföljer denna produkt. Fäst
varningsdekalerna ovanför de
engelska varningarna på angivna
platser. Denna ritning visar var var-
ningsdekalerna sitter. Om en dekal
fattas eller är oläslig kan du ringa
på telefonnumret på bruksanvis-
ningens omslag och begära en
gratis utbytesdekal. Fäst dekalen
på angiven plats. Observera!
Storleken på dekalerna som visas
överensstämmer eventuellt inte
med verkligheten.
Pour arrêter,
réduisez votre
vitesse de
pédalage de
manière
contrôlée.
Pour arrêter
rapidement,
utilisez le frein.
Les pédales
continueront à
tourner, soyez
donc prudent
lorsque vous
ralentissez et
stoppez.
Para parar,
reduza a
velocidade da
pedalada de
forma
controlada.
Para parar
rapidamente,
utilize o travão.
Os pedais
continuam a
rodar, por isso
tenha
cuidado ao
abrandar e parar.
Om te stoppen,
neem uw
pedaalsnelheid in
een
gecontroleerde
manier af.
Om snel te
stoppen, gebruik
de rem.
De pedalen
blijven
ronddraaien zo
wees voorzichtig
wanneer u
langzaam
tot stilstand
komt.
Per fermarsi
ridurre la
velocità della
pedalata in
modo
controllato.
Per fermarsi
velocemente
usare il freno.
I pedali
continueranno a
girare fare
quindi
attenzione
quando si
rallenta o ci si
ferma.
STANNA GENOM
ATT MINSKA
PEDALHAS-
TIGHETEN PÅ ETT
KONTROLLERAT
SÄTT.
STANNA SNABBT
GENOM ATT
ANVÄNDA
BROMSEN.
PEDALERNA
KOMMER ATT
FORTSÄTTA ATT
ROTERA, SÅ VAR
FÖRSIKTIG NÄR
DU SAKTAR NER
OCH STANNAR.
ЩОБ ЗУПИНИТИ
ТРЕНАЖЕР,
ЗМЕНШУЙТЕ
ШВИДКІСТЬ
ОБЕРТАННЯ
ПЕДАЛЕЙ
ПОСТУПОВО.
ЩОБ ЗУПИНИТИ
ТРЕНАЖЕР
ШВИДКО,
СКОРИСТАЙТЕСЯ
ГАЛЬМОМ.
ПЕДАЛІ
ПРОДОВЖУЮТЬ
ОБЕРТАТИСЯ, ТОМУ
СПОВІЛЬНЮЙТЕ
ОБЕРТАННЯ І
ЗУПИНЯЙТЕ
ТРЕНАЖЕР
ОБЕРЕЖНО.
NORDICTRACK är ett registrerat varumärke tillhörande ICON IP, Inc.
PLACERING AV VARNINGSDEKALER ..........................................................2
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ..........................................................3
INNAN DU BÖRJAR .........................................................................4
MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
HUR MOTIONSCYKELN FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
TRÄNINSRIKTLINJER ......................................................................17
ARTIKELLISTA ............................................................................18
SPRÄNGSKISS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
BESTÄLLA RESERVDELAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida
INFORMATION OM ÅTERVINNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sista sida
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
PLACERING AV VARNINGSDEKALER
3
VARNING: För att minska risken för allvarlig skada, läs alla viktiga försiktighetsåtgär-
der och instruktioner in den här bruksanvisningen och alla varningar på din motionscykeln innan
användning. ICON tar inget ansvar för personskada eller egendomsskada som uppstått på grund av
användandet av denna produkt.
1. Tala alltid med en läkare innan du påbörjar
ett träningsprogram. Detta är speciellt viktigt
för personer som är äldre än 35 år eller per-
soner som har existerande hälsoproblem.
2. Använd endast motionscykeln såsom
beskrivet i denna bruksanvisning.
3. Det är ägarens ansvar att se till att samtliga
användare av motionscykeln har fått tillräck-
lig information om försiktighetsåtgärder.
4. Motionscykeln är endast avsedd för använ-
dning i hemmiljö. Motionscykeln ska inte
användas kommersiellt, för uthyrning eller i
institutionsmiljö.
5. Använd motionscykeln inomhus och utsätt
den inte för fukta och damm. Placera inte
motionscykeln i ett garage, på en inglasad
uteplats eller nära vatten.
6. Placera motionscykeln på en plan yta ovanpå
en matta, som skyddar golvet eller heltäck-
ningsmattan. Se till att det finns ett fritt
utrymme på minst 0,6 m runt motionscykeln.
7. Inspektera och dra åt alla delar regelbundet.
Byt ut slitna delar omedelbart.
8. Håll barn som är yngre än 12 år och husdjur
borta från motionscykeln.
9. Använd lämpliga kläder när du motionerar.
Använd inte lösa kläder som kan fastna i
motionscykeln. Använd alltid träningsskor
för att skydda dina fötter.
10. Motionscykeln ska inte användas av per-
soner som väger mer än 136 kg.
11. Håll alltid ryggen rak när du motionerar på
motionscykeln. Böj inte ryggen.
12. Motionscykeln har inget frihjul. Pedalerna
fortsätter att röra sig tills svänghjulet stan-
nar. Sakta ner tramphastigheten på ett
kontrollerat sätt.
13. Stanna svänghjulet snabbt genom att trycka
ner motståndsknoppen.
14. När motionscykeln inte används ska mot-
ståndsknoppen dras åt ordentligt så att
svänghjulet inte kan röra sig.
15. Överdriven träning kan leda till allvarlig
skada eller dödsfall. Om du blir yr eller
känner av smärta när du tränar ska du ome-
delbart avsluta träningen och trappa ned.
VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
4
Tack för att du valde den nya motionscykeln
NORDICTRACK
®
GX 5.1. Cykling är en effektiv
träningsform som förbättrar den kardiovaskulära
konditionen, ökar uthålligheten och stärker kroppen.
Motionscykeln GX 5.1 har ett funktionsutbud som gör
din träning hemma mer effektiv och rolig.
För din egen skull ska du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du börjar använda den
motionscykeln. Om du har frågor efter att du läst
igenom denna bruksanvisning hänvisar vi till informa-
tionen på omslaget. Anteckna produktmodellen och
serienumret på omslaget. Detta gör det lättare för oss
att hjälpa dig när du tar kontakt oss. Modellnumret och
den plats där dekalen för serienumret sitter står angivet
på bruksanvisningens omslag.
Innan du läser vidare är det rekommenderat att du går
igenom ritningen nedan och bekantar dig med delarna.
Motståndsknopp
Sadel
Justeringsknopp
Justeringsknopp
Pedal/Rem
Hållare för Vattenflaska
Utjämningsfot
Utjämningsfot
Styre
Spak
INNAN DU BÖRJAR
Hjul
Displayenhet
Sändare
Längd: 124 cm
Bredd: 51 cm
Vikt: 49 kg
5
Monteringen kräver två personer. Placera motionscykelns delar på en tom yta och ta bort allt förpackningsma-
terial. Kasta inte bort förpackningen förrän monteringen är klar.
Utöver de medföljande verktygen krävs en skiftnyckel och en
phillipsskruvmejsel .
Observera! Om en del inte finns med i hårdvarupaketet ska du kontrollera om det är förmonterat.
1. Vid behov, ta bort de två skruvarna, de två brick-
orna och transportfästet (visas inte) från Ramens
(1) baksida. Kassera skruvarna, brickorna och
transportfästet.
Hitta den Bakre Stabilisatorn (58), som inte har
några hjul.
Fäst den Bakre Stabilisatorn (58) på Ramen (1)
med två M8 x 16mm Skruvar (55) och två M8
Brickor (54).
1
55
54
58
1
2. Vid behov, ta bort de två skruvarna, de två brick-
orna och transportfästet (visas inte) från Ramens
(1) framsida. Kassera skruvarna, brickorna och
transportfästet.
Fäst den Främre Stabilisatorn (49) på Ramen
(1) med två M8 x 16mm Skruvar (55) och två M8
Brickor (54).
2
49
55
54
1
MONTERING
6
3
3. Hitta den Högra Pedalen (60), som är markerad
med “R” (L eller Left anger vänster; R eller Right
anger höger).
Dra åt den Högra Pedalen (60) ordentligt
medsols på den Högra Vevarmen (42) med en
skiftnyckel.
Dra sedan åt den Vänstra Pedalen (35) motsols
på den Vänstra Vevarmen (36).
35
60
36
42
4. Orientera Styrets Stolpe (21) såsom visat.
Hitta Justeringsknoppen (3) på Ramens (1)
framsida. Lossa på Justeringsknoppen och
dra ut den. Sätt sedan Styrets Stolpe (21) på
Ramen.
Flytta Styrets Stolpe (21) uppåt eller nedåt
till önskad position, för in Justeringsknoppen
(3) i ett justeringshål i styrets stolpe och dra
sedan åt Justeringsknoppen. Kontrollera att
Justeringsknoppen sitter fast ordentligt i ett
justeringshål.
4
21
3
1
5. Fäst Styret (22) på Styrets Stolpe (21) med en
Spak (25) och en M10 Bricka (23).
Observera! Spaken (25) fungerar som en spär-
rhake. Vrid Spaken medsols, dra spaken utåt,
vrid Spaken motsols, tryck Spaken inåt och vrid
sedan Spaken medsols igen. Upprepa detta tills
Spaken sitter åt.
5
22
21
23
25
Loading...
+ 14 hidden pages