Jamo AVR-793 Owners manual

Digital Audio/Video-Receiver

AVR-693/AVR-793

Varningar

Innehållsförteckning Introduktion Specifikationer

Bruksanvisning

Handhavande

-Vad är vad

-Procedurer

-Menyer

Installation

Felsökningsguide

Ordlista

Tack för ditt köp av en Digital Audio/VideoReceiver från Jamo .

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du kopplar in sladdar och strömkabel. Om du läser igenom instruktionerna i denna bruksanvisning först kommer du lättare att kunna nå optimal prestanda och få en bättre ljudupplevelse från din nya reciever. Du bör spara denna bruksanvisning för framtida behov.

Version A0409B.

Se

Upphovsrätt

Upphovsrätten till denna manual ägs av Jamo A/S, Danmark. Alla rättigheter reserverade.

All kopiering - helt eller delvis - är endast tillåten:

För personligt bruk för en användare för denna specifika Jamo-utrustning, eller

Med uttryckligt skriftligt tillstånd från Jamo A/S, Danmark.

Tillverkare

Jamo A/S

Elmevej 8, Glyngøre

DK-7870 Roslev

Denmark

Tel.: +45-99 76 76 76

Fax: +45-99 76 76 00

www.jamo.com

Konformitetsförsäkran

Vi, Jamo A/S (se "Tillverkare" ovan), deklarerar på eget ansvar, att Jamoprodukten som beskrivs i denna bruksanvisning följer motsvarande tekniska standarder så som EN60065, EN55013, EN55020 and EN61000-3-2, - 3-3.

Glyngøre, Denmark

------------------------------------------------

Jens Portefée Hansen

Utprovnings- & Tillförlitlighetsingenjör Jamo A/S

2

Viktiga säkerhetsinstruktioner

VARNING:

För att reducera risken för brand och elektriska stötar. Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET:

För att reducera risken för elektriska

stötar - låt ytteroch bakhöljet sitta kvar. Inget underhåll kan företas av användaren. Överlåt all service och reparationsarbete till kvalificerad servicepersonal.

WARNING

 

AVIS

RISK OF ELECTRIC CHOCK

 

RISQUE DE CHOK ELECTRIQUE

DO NOT OPEN

 

NE PAS OUVRIR

 

 

 

Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det kan finnas oisolerad “farlig spänning” inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användningsoch underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

1.Läs anvisningarna – Alla anvisningar för säkerhet bör läsas igenom innan apparaten tas i bruk..

2.Spara anvisningarna Anvisningar för säkerhet och drift bör sparas för framtida bruk.

3.Var uppmärksam på varningar - Alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.

4.Följ anvisningarna - Alla anvisningar för drift och användning måste följas.

.

5.Vatten och fukt – Använd inte apparaten nära vatten – exempelvis nära ett badkar,

tvättfat, vask eller tvättmaskin, i en fuktig källare eller nära en swimming-pool eller liknande.

6.Rengöring – Koppla bort apparaten ur vägguttaget före rengöring. Apparaten skall endast rengöras på det sätt som rekommenderas av tillverkaren.

7.Ventilation – Springor och öppningar i höljet

är avsedda för ventilation och för att se till att apparaten fungerar på ett tillförlitligt sätt samt

för att förhindra överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas. Använd inte apparaten

i en säng, soffa, matta eller på annat mjukt underlag. Tidningar, dukar, gardiner och liknande riskerar blockera ventilationsspringorna. Placera ej apparaten nära gardiner som riskerar hindra ventilationen.

Om apparaten installeras inbyggd i exempelvis eb bokhylla eller i en stereobänk måste tillräckligt med fritt utrymme för ventilationen finnas. Lämna 20 cm (8") fritt utrymme ovanför och vid sidan om och 10 cm (4") bakom apparaten. Bakre kanten på hyllan ovanför apparaten bör vara 10 cm (4”) från väggen eller väggpanelen så att en vindtunnelliknande kanal erhålls.

8.Värme – Apparaten bör ej placeras i närheten av värmekällor såsom värmeelement, värmeventiler, kaminer eller andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

9.Jordning eller polarisering – Apparaten kan vara utrustad med en nätkontakt för polariserad växelström (en nätkontakt vars ena blad är bredare än det andra). Denna kontakt passar endast på ett håll i strömuttaget. Detta är en säkerhetsanordning.Om du inte kan få in nätkontakten hela vägen in i strömuttaget försök vänd på nätkontakten. Om detta inte hjälper bör du kontakta en elektriker för byta ut ditt föråldrade uttag. Försök inte komma runt säkerhetssyftet med den polariserade nätkontakten. En jordad nätkontakt har två stift och en tredje jordningsgaffel. Det breda bladet eller gaffel finns där för din säkerhet. Om den medskickade nätkontakten inte passar i ditt strömuttag bör du kontakta en elektriker för att byta ut ditt föråldrade strömuttag.

10.Skydd av nätsladden – Nätkablar bör alltid läggas så att de inte utsätts för risken att någon trampar på dem eller att de kläms av andra föremål som placeras ovanpå eller bredvid dem. Var speciellt uppmärksam på nätkontakten, strömuttag och den punkt där de går ut från apparaten.

.

11.Tillbehör –Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av apparatens tillverkare då de kan orsaka faror.

Ställ inte apparaten på en ostabil vagn, ställ, stativ, fäste eller bord.

Om apparaten trillar ner kan den allvarligt skada ett barn eller en vuxen och även allvarligt skada apparaten. Använd endast en vagn, ställ, stativ fäste eller ett bord som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med apparaten. All montering av apparaten bör följa tillverkarens instruktioner och de monteringstillbehör som används bör vara de som rekommenderas av tillverkaren.

3

Alla kombinationer av PORTABLE CART WARNING apparaten och en rull-

vagn måste flyttas med försiktighet. Plötsliga stopp, ett alltfört hårt tryck och ojämna ytor kan orsaka att kombinationen av apparaten och rullvagnen kan trilla över ända.

12.Blixtnedslag - För att ytterligare skydda apparaten vid blixtnedslag eller när apparaten lämnas utan uppsikt eller utan att användas en längre tid, bör den kopplas ur vägguttaget och antennen eller kabelsystemet kopplas ur. Därmed hindras skador på apparaten som kan uppstå vid blixtnedslag eller kraftiga spänningstoppar i kraftledningar.

13.Service – Försök inte att utföra service på apparaten själv eftersom du kan utsättas för farlig spänning och andra faror om du öppnar eller tar bort hölje eller skydd. Överlämna allt servicearbete till kvalificerad personal.

Skador som kräver service – Koppla bort apparaten från vägguttaget och överlämna service till kvalificerad servicepersonal vid följande tillfällen:

A. När nätsladden eller nätkontakten är skadad.

B.Om vätska spillts på apparaten eller något föremål kommit in i apparaten,

C.Om apparaten har utsatts för regn eller vatten,

D.Om apparaten inte fungerar normalt trots att bruksanvisningen följts.

Justera endast de kontroller som täcks av bruksanvisningen eftersom en felaktig justering av någon annan kontroll kan medföra skador och ofta kräver omfattande reparationsarbete av en kvalificerad tekniker för att återställa apparaten till dess normala driftstillstånd,

E.Om apparaten tappats eller skadats på något sätt.

F.Om apparaten uppvisar en tydlig förändring i hur den uppträder - detta indikerar att det föreligger behov av service.

14.Införande av förmål eller vätskor – Peta aldrig in några föremål i apparaten genom öppningar eftersom dessa föremål kan komma åt punkter med hög spänning eller kortsluta delar vilket kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar. Spill aldrig vätska av något slag på apparaten och placera inte kärl med vätska, så som vaser på apparaten. Ställ inte brinnande objekt som sterainljus på apparaten.

15.Batterier – Tag alltid miljömässiga hänsyn och följ gällande lokala föreskrifter när du behöver göra dig av med batterier.

4

Försiktighetsåtgärder

1. Upphovsrätten till inspelningar

Att spela in upphovsrättsskyddat material för annat än privat bruk, är olagligt utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

2. AC-Säkring

Säkringen finns inne i höljet och kan ej bytas av användaren. Om strömmen inte går att slå på: kontakta av Jamo auktoriserad servicepersonal.

3. Skötsel

Du bör torka av frontoch bakpanelerna samt höljet då och då med mjuk duk av tyg. Om smutsen sitter hårdare kan du fukta en mjuk tygduk i milt rengöringsmedel och vatten, vrida ur tygduken och torka av Smutsen. Torka direkt efter detta torrt med en torr duk. Använd inget grovt material, thinner, alkohol eller andra kemiska lösningar eller rengöringsdukar, eftersom de kan skada ytfinishen och ta bort skriften på panelerna.

4. Strömförsörjning VARNING

LÄS FÖLJANDE AVSNITT NOGA INNAN DU SÄTTER I NÄTKONTAKTEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.

Spänningen hos den befintliga strömförsörjningen varierar beroende på land eller region. Säkerställ att strömförsörjningens spänning överensstämmer med de spänningskrav (t. ex., AC 230 V,

50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz) som återfinns bak på bakpanelen. Modeller som säljs över hela världen har en väljare som kan ställas in på korrekt spänning för landet. Tillse att denna väljare ställs på ett värde som överensstämmer med den nätspänning som används i din region.

För brittiska modeller

Ersättande eller montering av en AC-plugg på denna enhets nätsladd bör endast utföras av kvalificerad servicepersonal.

VIKTIGT

Kablarna i strömförsörjningen är färgkodade på följande vis:

Blå : Neutral

Brun : Strömförande

Då kablarnas färg i denna strömförsörjning kan skilja från färgmarkeringarna som identifierar terminalerna i din kontakt, gör som följer:

Den blåa kabeln måste kopplas mot terminalen som är markerad med bokstaven N eller är färgad svart. Kabeln som är brun måste kopplas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller är röd.

VIKTIGT

Denna stickkontakt har en 5-amperes säkring. Om säkringen behöver bytas, se till att utbytessäkringen är en 5-amperessäkring och att den är

godkänd av ASTA eller BSI till BS1362. Leta efter ASTA-märket eller BSI-märket på säkringens kropp. OM KONTAKTEN SOM MEDFÖLJER INTE PASSAR I VÄGGUTTAGET I DITT HEM BÖR SÄKRINGEN AVLÄGSNAS OCH STICKKONTAKTEN KLIPPAS AV OCH KASTAS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. DET FINNS EN RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR OM DEN AVKLIPPTA STICKKONTAKTEN FÖRS IN I ETT 13-AMPERES VÄGGUTTAG.

Vid minsta tvekan bör du fråga en kvalificerad servicetekniker.

5

Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsinstruktioner ____________ 3

Försiktighetsåtgärder ____________________ 4

Introduktion __________________________ 6 Specifikationer ________________________ 6 Handhavande _________________________ 7

Beskrivning – Frontpanelen_______________ 7 Beskrivning – fjärrkontroll _______________ 8

Procedurer___________________________ 11

Att använda fjärrkontrollen _____________ 11 On/off (av/på )och att välja källa__________ 11 Volymkontroll _________________________ 11 Att stänga av förstärkaren _______________ 11 Tuner (analog radiomottagare) ___________ 11 INSOMNINGSTIMER__________________ 12 Högtalarbalans ________________________ 12 Högtalare B ___________________________ 12 Hörlurar______________________________ 12 Video 2 - kontakter _____________________ 12 Inställningar för lyssningsläge____________ 12

Lyssningslägen ________________________ 12

Tillgängliga lyssningslägen _________________ 12 Lägen för olika ljudkällor ___________________ 13

Nattläge (DR COMP) ___________________ 13

Att använda menyerna __________________ 14

Exempel: Insomningstimer __________________ 15

Installation __________________________ 16

Att packa upp _________________________ 16

Innan du kopplar in förstärkaren ______ Error! Bookmark not defined.

Kopplingar på bakre panelen ____________ 17 Att koppla in antennerna ________________ 18 Att installera fjärrkontrollen_____________ 19 Att placera högtalarna i ditt rum _________ 20 Koppla in högtalarna ___________________ 21

Att koppla in ljudoch bildkällor _________ 22

Kontakter och kablar_______________________ 22 Kopplingar ______________________________ 22

Att ställa in förstärkaren ________________ 23

Felsökningsguide _____________________ 24 Ordlista _____________________________ 26

6

Introduktion

Din Jamo AVR 693 Audio/Video-Receiver är utformad för den krävande lyssnaren när det gäller surround-ljud. Den representerar en ny generation ljudåtergivning med användande av digital teknologi så långt som det är möjligt. Från användarens perspektiv har den samma grundläggande funktioner som en traditionell surroundljudsreceiver PLUS flera extra digitala ljudmöjligheter: Den hanterar digitala insignaler från exempelvis CD, DVD, satellitradiostationer och satellit-TV. Detta innebär bättre ljudåtergivning från CDoch DVDskivor men även tillgång till digital radio och DVD/TV med surroundljud.

Specifikationer

Uteffekt:

Front 2x120W/2x135W

Surround 2x120W/2x135W Center 120W/135W Center surround/Surround Back

120W/2x135W

Front................…….........................2x120W/2x135W Sur............……...............................2x120W/2x135W Center ..................……….......................120W/135W Center surround/Surround back.........120W/2x135W Total harmonisk distortion................…….........0.08% Frekvens-respons ..……....20–20,000Hz, +1dB/-3dB Surround-nivå ......-15dB~+10dB to main output level Center-nivå.......…-15dB~+10dB to main output level Subwoofer-nivå, ...-15dB~+10dB to main output level

Nätaggregat..........................................

230V/50Hz

Frekvensomfång:

 

FM......................................................

87.5 - 108MHz

AM.......................................................

520–1710KHz

Alternativ för utgående ljud:

6 Stereo, 5 Stereo och Stereo ("Vanlig Stereo")

Dolby Digital

Dolby Digital EX

Dolby PL (Pro Logic)

Dolby Pro Logic II Cinema

Dolby Pro Logic II Music

Dolby Pro Logic IIx Cinema

Dolby Pro Logic IIx Music

DTS.

DTS-ES

Neo:6 Cinema / Music.

Alternativ för insignaler:

2-kanals stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby EX, DTS, och DTS ES från analog källa, digital koaxial eller digital optisk ingång.

Handhavande

Beskrivning – Frontpanelen AVR-693

1

2

3

4

5

6

7

8

17

16

15

14

13

1.STANDBY/ON: Tryck på STANDBY/ONknappen för att sätta på och stänga av apparaten.

2.SOURCE: Tryck på denna knapp får att välja in-källa(FM, AM, CD, osv.).

3.AUDIO SELECTOR: För vald källa under punkt 2, välj "ANALOG input" COAX 1-2 (eller 3, endast på AVR-793 ) eller OPT 1-2 (eller 3, endast på AVR-793). Ditt val sparas.

4.SURROUND: Tryck på denna knapp för att bläddra igenom de olika effektlägena för ljudeffekter och surround-ljud. Endast tillgänglig om "PURE AUDIO" (13) är avstängt (OFF).

6. Cursor & ENTER/SET: Tryck på

-

knapparna för att bläddra bland menyvalen och

tryck på

knappen för att välja huvudmenyn.

7.MENU: Tryck på denna knapp för att se menyn på frontpanelens visningsfönster.eller på TVskärmen om denna är inkopplad på MONITOR..

Använd pilknapparna

/ för att bläddra

igenom menylistan /

ör att ändra värdet och

tryck på . ör att välja en huvudmeny. Se sida 15.

8.VOLUME: Vrid medurs för att öka volymen och moturs för att sänka volymen.

9.VIDEO 2, L – AUDIO - R: Koppla vänster-höger

ljudsignal från VIDEO 2 till (9). 10. VIDEO 2 IN: Koppla komposit-video från VIDEO 2 till (10).

12 11 10 9

11.S-VIDEO: Om din VIDEO 2-enhet har en S- Video-utgång, koppla S-Video-utgången till (11).

12.DIGITAL IN – OPTICAL: Om din spelare har optisk digitalutgång, koppla den till utgången märkt "OPTICAL" på denna enhet. Namn:

OPTICAL 3.

13.PURE AUDIO: Tryck för att aktivera/avaktivera funktionen som går förbi digitaleffekterna. När funktionen är aktiverad kan "SURROUND" (4)- lägena inte väljas.

14. TUNING: Tryck på / -pilknapparna för att ändra frekvensen ett steg i taget tills rätt frekvens erhållits, eller optimal mottagning uppnåtts.

15.AM/FM: Genom att trycka på AM/FM-knappen sätter du igång och stänger av radiofunktionen. Tryck på denna knapp för att bläddra mellan AM och FM-läget.

16.SPEAKER B: Tryck på denna knapp för att aktivera simultan avspelning av höger och vänster fronthögtalare i rum B. Vänster och höger surround-högtalare är tysta när detta läge aktiverats. Tryck en gång till för att avaktivera rum B.

17.HEADPHONE JACK SOCKET: Koppla in hörlurar på denna ingång.

7

Beskrivning – Frontpanelen AVR-793

1

19

2

3

4

5

6

7

8

17 16 18 15 14 13

1.STANDBY/ON: Tryck på STANDBY/ONknappen för att sätta på och stänga av apparaten.

2.SOURCE: Tryck på denna knapp får att välja in-källa(FM, AM, CD, osv.).

3.AUDIO SELECTOR: För vald källa under punkt 2, välj "ANALOG input" COAX 1-2 (eller 3, endast på AVR-793 ) eller OPT 1-2 (eller 3, endast på AVR-793). Ditt val sparas.

4.SURROUND: Tryck på denna knapp för att bläddra igenom de olika effektlägena för ljudeffekter och surround-ljud. Endast tillgänglig om "PURE AUDIO" (13) är avstängt (OFF).

6. Cursor & ENTER/SET: Tryck på

-

knapparna för att bläddra bland menyvalen och

tryck på

knappen för att välja huvudmenyn.

7.MENU: Tryck på denna knapp för att se menyn på frontpanelens visningsfönster.eller på TVskärmen om denna är inkopplad på MONITOR..

Använd pilknapparna

/ för att bläddra

igenom menylistan /

ör att ändra värdet och

tryck på . ör att välja en huvudmeny. Se sida 15.

8.VOLUME: Vrid medurs för att öka volymen och moturs för att sänka volymen.

9.VIDEO 2, L – AUDIO - R: Koppla vänster-höger

ljudsignal från VIDEO 2 till (9). 10. VIDEO 2 IN: Koppla komposit-video från VIDEO 2 till (10).

11.S-VIDEO: Om din VIDEO 2-enhet har en S- Video-utgång, koppla S-Video-utgången till (11).

8

1211 10 9

12.DIGITAL IN – OPTICAL: Om din spelare har optisk digitalutgång, koppla den till utgången märkt "OPTICAL" på denna enhet. Namn:

OPTICAL 3.

13.PURE AUDIO: Tryck för att aktivera/avaktivera funktionen som går förbi digitaleffekterna. När funktionen är aktiverad kan "SURROUND" (4)- lägena inte väljas.

14. TUNING: Tryck på / -pilknapparna för att ändra frekvensen ett steg i taget tills rätt frekvens erhållits, eller optimal mottagning uppnåtts.

15.AM/FM: Genom att trycka på AM/FM-knappen sätter du igång och stänger av radiofunktionen. Tryck på denna knapp för att bläddra mellan AM och FM-läget.

16.SPEAKER B: Tryck på denna knapp för att aktivera simultan avspelning av höger och vänster fronthögtalare i rum B. Vänster och höger surround-högtalare är tysta när detta läge aktiverats. Tryck en gång till för att avaktivera rum B.

17.HEADPHONE JACK SOCKET: Koppla in hörlurar på denna ingång.

18.MUTE: Tryck en gång för att stänga av ljudet. Tryck en gång till för att återgå till föregående ljudnivå.

19.TONE: Tryck på knappen för att välja TREBLE (diskant) eller BASS (bas).

Beskrivning – fjärrkontroll

1

 

2

 

3

4

 

 

7

5

8

6

11

9

12

 

10

14

13

 

15

 

16

17

18

19

20

1.STANDBY: Tryck en gång för att sätta igång din reciever och en gång till för att stänga av den.

2.Test Tone: Använd denna knapp för att justera ljudnivån relativt respektive högtalare..

3.CD, TAPE, VID 1 (video 1), AUX, DVD, VCR and TUNER: Tryck på respektive knapp för att sätta igång recievern och välja respektive ingång som källa för avspelning.

4.TUNER: Tryck på denna knapp för att starta din reciever samt byta till radio-funktionen.

Upprepade tryckningar väljer mellan AM och FM-läge.

5.MEMORY: Håll inne knappen i 5 sekunder för att lägga till en station i minnet. (Om stationen saknar signal går den inte att lagras.) För att

byta programnummer, använd SCAN eller knappen.

6.DISPLAY RDS: Visa RDS-information.

7.PTY: Display PTY (Program-Typ)-information: Nyheter, jazz, osv.

8.TONE: Tryck på knappen för att välja TREBLE (diskant) eller BASS (bas). Använd sedan VOL

eller knappen för att välja nivå.

9.DTS: Bläddra bland DTS lyssningslägen.

10.DD : Bläddra bland DD-lyssningslägen.

11.TRIM: Tryck för att bläddra mellan högtalarkanalerna. Tryck sedan på VOL-upp eller VOL-ner-knappen för att justerna respektive högtalares volymnivå upp eller ner.

12.AUDIO: Tryck på denna knapp för att bläddra mellan olika ljudbearbetningslägen

13.PURE AUDIO: Tryck för att aktivera PURE AUDIO-funktionen: Denna går förbi den analoga insignalsbearbetningen = Direkt ut genom front Höger/Vänster/Sub-bas i stereoläge.

14.MENU: Tryck för att visa menyn på frontpanelen eller på din TV. Tryck på pilknapparna uppåt eller nedåt för att röra dig igenom menylistan. Tryck på ENTER/SET för att bekräfta ditt val.

15.Cursor & ENTER group

Menyläge: Tryck på -knapparna för att röra dig igenom menyvalen och tryck på ENTER-knappen för att välja alternativet.

Radioläge:

/

: Frekvenssökning uppåt/nedåt.

PRESET

:

Förvald station uppåt/nedåt

16.DIRECT: Tryck på DIRECT på fjärrkontrollen för att sätta igång recievern och aktivera DIRECT (6 CH)-funktionen. Tryck igen för att gå tillbaka till föregående inställning.

17.MUTE: Tryck en gång för att stänga av ljudet. Tryck en gång till för att återgå till föregående ljudnivå.

18.NUMMER-knappar

19. VOL / : Tryck för att justera volymen uppåt och nedåt.

20.DVD-knappsats: En samling kontrollfunktioner för DVD-spelaren. Konsultera bruksanvisningen för din DVD-spelare(DVD-593).

9

Beskrivning – visningsfönster

7

8

9

10

11

12

13

14/15

1

2

3

1.Insignaler på följande kanaler:

L: Vänster Front

C: Center Front

R: Höger Front

LFE: Lågfrekvenssignal för sub-bas

LS: Vänster Surround

CS: Center Surround

S: Surround (vänster = höger)

RS Höger Surround

2.Aktiverade högtalare i detta läge;

L: Vänster Front

C: Center Frot

R: Höger Front

Sub: Sub-bassignal

Ls: Vänster Surround

Sbl: Surround bak/vänster (endast AVR793)

Cs: Center Surround

Sbr: Surround bak/höger (endast AVR-793)

Rs: Höger Surround

3.Alfanumerisk visning, exempelvis FMfrekvens.

4.kHz (AM) and MHz (FM).

5.Numeric display, för t.ex volym i dB.

6.M (meter), Ft (fot) och dB (decibel)

7.AUDIO INPUT

ANALOG: Analog insignal.

OPT: Optisk, digital, data-insignalsnummer.

COAX: Koaxial, digital data, insignalsnummer…

4

5

6

8.AUDIO DATA TYPE: Insignalstyp för ljud. .

PCM: Pulse Code Modulation.

DIGITAL: Dolby digital-kodad signal.

EX: Dolby Digital EX-kodad signal.

dts: DTS-kodad signal.

ES: DTS-ES-kodad signal.

9.FM station data,osv. Mottagen data:

RDS: Radio Data System: Program -D.

PTY: Programtyp: Nyheter, Jazz, osv.

10.MUTE: Dämpningsfunktionen har aktiverats. Inget ljud.

11.TEST TONE: Testljud aktiverat och spelas i aktiverad högtalare.

12.STEREO: En radiostation som sänder i stereo tas emot

MONO: MONO-funktionen har aktiverats via fjärrkontrollen för en FM-station som sänder i stereo. .

13.SLEEP-funktionen aktiverad..

14.MEMORY: Blinkar när en radiostation sparas.

15.CHANNEL: Visar vilken förinställd radiostation som är vald

Bakre panel: Se sidan 16

10

Procedurer

I sektionen fram till och med "Att använda menyerna" kommer endast fjärrkontrollen att användas för att visa apparatens funktioner, om inte annat anges. Detta eftersom detta är det enklaste sättet att komma åt recieverns funktioner.

Att använda fjärrkontrollen

IR-mottagare

IR-sändare

Räckvidden är (D), ungefär 5 meter.

On/off (av/på )och att välja källa

1.Tryck på STANDBY (senaste källa) eller valfri käll-knapp (DVD,CD osv) för att sätta igång systemet. Visningsfönstret och knappljusen är igång.

2.Välj källa genom fjärrkontrollen eller genom SOURCE-knappen på frontpanelen

DVD för att välja insignalen från DVD-spelare.

VIDEO1 för att välja insignal från VIDEO1.

VIDEO2 för att välja insignal från VIDEO2 (frontpanel)

TUNER FM för att välja insignal från FMTUNER.

TUNER AM för att välja insignal från AMTUNER.

CD för att välja insignal från CD-spelaren.

TAPE för att välja insignal från TAPE.

AUX för att välja insignal ffrån AUX-kontakten, exempelvis digital radio.

Volymkontroll

På frontpanelen: Vrid på VOLUME/ SCROLLratten..

• På fjärrkontrollen: Tryck på VOL eller - knapparna.

För att tillfälligt stänga av ljudet, (om exempelvis telefonen skulle ringa): Tryck på MUTE- knappen(17). Tryck på samma knapp igen för att återställa ljudet.

Att stänga av förstärkaren

Tryck på STANDBY-knappen för att stänga av systemet.

Tuner (analog radiomottagare)

Denna funktion kommer endast att fungera om relaterade FM eller AM-antenner är inkopplade på bakre panelen. .

1.Tryck på FM/AM-knappen. Om förstärkaren är avstängd kommer förstärkaren att sättas igång. Senaste radiofunktion kommer att aktiveras.

2.För att bläddra mellan AM och FM-bandet: Tryck på FM/AM-knappen igen.

3.För att byta station:

En förinställd station: Tryck på/preset eller /preset-knapparna på fjärrkontrollen

Söka efter ny station

a.Tryck på/scan eller /scan och håll nere knappen i 2 sekunder.(auto search - automatisk sökning)

b.Tryck på /scan eller /scan för att söka manuellt nedåt/uppåt (0,05 MHzsteg).

4.För att spara stationen

a.Tryck på MEMORY och håll knappen nedtryckt i 2 sekunder.

b.Stationsnumret börjar blinka.

c.Välj önskat nummer genom att trycka eller .

d.Tryck på MEMORY igen

5.Hur du använder RDS-knappen på fjärrkontrollen

a.När du trycker på RDS-knappen kommer din AVR693 att visa följande information i tur och ordning: Namn på RDS-stationen, Frekvens, PTYläge(om det är tillgängligt)

6.Hur du använder PTY-knappen på fjärrkontrollen

a.Tryck på PTY-knappen på fjärrkontrollen. Du kan nu bläddra mellan de olika PTY-lägena genom att trycka på eller .: "Light Music", Rock, POP, Traffic, osv.

b.När du valt radiostationstyp som du vill lyssna på, tryck på eller för att aktivera ditt val.

c.Radion kommer nu att leta stationer baserat på ditt val. Var vänlig ge radion 1-2 minuter för att hitta stationerna.

11

INSOMNINGSTIMER

Insomningstimern kommer du åt genom "System Config" > "Sleep Time Set"-menyn. Se insomningstimer-exemplet på sidan 14 efter menyerna.

När timern aktiverats stängs förstärkaren av efter det antal minuter som valts. SLEEP visas i visningsfönstret. För att stänga av funktionen sätt tiden till 0 minuter.

Notera: Under insomningstimerns sista 2 minuter kommer volymen att gradvis sänkas tills den når minimivolymen.

Högtalarbalans

Ljudbalansen mellan högtalarna sätts under installationsproceduren. Ibland kan det ändå vara önskvärt att justera balansen, exempelvis vid avspelning av vissa filmer. Detta kan skötas genom TRIM-valet i huvudmenyn. Där kan du finjustera varje högtalares volym efter eget tycke. För en detaljerad beskrivning, se "Att använda menyerna" på sidan 13.

Råd: efter användning, nollställ inställningarna till 0 dB för alla högtalare om du inte vill använda volymnivåerna som standardinställning.

Högtalare B

Systemet för högtalare B (endast vänster/höger, exempelvis högtalare för badrum och kök) kan aktiveras/avaktiveras med hjälp av SPEAKER B- knappen på frontpanelen

Hörlurar

När hörlurar är inkopplade på PHONES-kontakten på frontpanelen stängs högtalarna automatiskt av.

Video 2 - kontakter

Video 2-kontakterna på frontpanelen är avsedda för inkoppling av tillfälliga ljudkällor, exempelvis en videokamera.Det finns tre inkopplingsmöjligheter:

Komposit video-in. Valbar som Analog: Video 2.

S-video analog ingång. Valbar som Analog: Video 2.

Analog ljudingång vänster och höger.

Digital optisk ingång.

Inställningar för lyssningsläge

Det finns tre grundläggande lägen: DIRECT, PURE AUDIO och SURROUND. Lyssningslägena för surround beskrivs nedan.

DIRECT är det direkta läget med ett minimum av justering och filtrering av ljudkvaliteten. Detta läge kan endast användas ihop med analoga

12

insignaler, exempelvis tillsammans med en DVD-Audio-spelare

PURE AUDIO. Som direkt läge, men med maximalt två kanaler och sub-bas. I detta läge tar AVR 693 den kortaste vägen för ljudsignalerna. Resultatet är HiFi-avspelning av musik, nära original-källans ljudkvalitet. PURE AUDIO kan stängas av och sättas igång med hjälp av PURE AUDIO-knappen på frontpanelen eller på fjärrkontrollen.

SURROUND-lägen: En rad lägen finns tillgängliga, se "Tillgängliga lyssningslägen" nedan.

Lyssningsläge: surround (t.ex. Dolby Digital or DTS) kan endast väljas när PURE AUDIO och DIRECT är OFF(AV). Surroundläget kan väljas på följande vis:

På frontpanelen: Tryck på "SURR MODE" till dess att du når önskat surround-läge

På fjärrkontrollen: Tryck på "DTS” eller “DD” till dess att du når önskat surround-läge.

Via en meny, se sidan 13.

Lyssningslägen

Optimalt lyssningsläge beror på två faktorer:

Ljudkällan: Om ett ljudalternativ(exempelvis (Dolby Digital eller DTS) finns tryckt på skivan (exempelvis CDeller DVD-skivan) bör du välja ett läge som så långt som möjligt stämmer överens med skivans ljudalternativ för att ljudåtergivningen skall bli så nära inspelningens som möjligt.

Din egen smak: Lyssna och ställ in så att du själv är nöjd med ljudet!

Tillgängliga lyssningslägen

Högtalarförkortningar som används i denna sektion: L: Front Vänster

C: Front Center

R: Front Höger

SUB: Sub-bas (= LFE-kanalen) SL: Surround Vänster

SC: Surround Center (= bakre surround ) SR: Surround Höger

Grundlägen:

6 Stereo: 6 högtalare (6.1) stereo. L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

5 Stereo: 5 högtalare stereo (5.1): L, C, R, SUB, SL, SR.

Stereo: Stereo: L, R, SUB. Identisk med Pure Audio-läget. Notera: Sub-basen får endast en signal om huvudhögtalarna (L, R) har inställningen "small".

Dolby D = Dolby Digital: L, C, R, SUB, SL, SR.

Dolby Digital EX: 6.1 ljudformat från Dolby Labs: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

Dolby PL (Pro Logic): Original Dolby ProLogic-läge för 5 högtalare: L, C, R, SUB, SL=SR.

Dolby Pro Logic II:

PLII–MOV: Dolby Pro Logic II Movie(Film): L, C, R, SUB, SL, SR.

PLII–MSC: Dolby ProLogic II Music(Musik) : L, C, R, SUB, SL, SR.

Dolby Pro Logic IIx modes:

PLIIx–C: Dolby Pro Logic IIx Cinema(Film): L, C, R, SUB, SL, SR, SC.

PLIIx–M: Dolby ProLogic IIx Music(Musik): L, C, R, SUB, SL, SR, SC

DTS lägen:

Ljudlägen från Digital Theater Systems (DTS) (biografer), huvudsakligen för digitala ljudkällor:

DTS: L, C, R, SUB, SL, SR.

DTS-ES: 6.1 filmformat från Digital Theater Systems: L, C, R, SUB, SL, SC, SR..

NEO:6–C: DTS NEO:6 Cinema(film)-läge: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

NEO:6–M: DTS NEO:6 Music(musik)-läge: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

Lägen för olika ljudkällor

Förstärkaren kan ta emot och avkoda följande format. Aktuellt format ses i visningsfönstret på frontpanelen, se sida 9 punkt 8.

PCM: Pulse Code Modulation.

DIGITAL: Dolby digital-kodad signal.

EX: Dolby Digital EX-kodad signal.

DTS: DTS-kodad signal.

ES: DTS-ES-kodad signal.

Nattläge (DR COMP)

Nattläget når du genom att gå in i "System Config" > "Night Mode"-menyn. Läs vidare på nästa sida.

Detta är ett sätt att komprimera den dynamiska ljudbredden (räckvidden på ljudåtergivningen) på ljudsignaler. Funktionen används för att se på film sent på kvällen eller vid andra tillfällen då det inte är önskvärt att ha hög volym.

På filmer som spelats in i Dolby Digital (AC-3)- formatet hindrar denna funktion plötsliga ljudtoppar medan ljudfältets omfång bibehålls.

Detta nattläge kan endast användas under följande förutsättningar:

När ljudkällan spelats in i AC-3-format (DIGITAL-indikatorlampan lyser) och spelats in med stöd för nattläge.

13

Att använda menyerna

 

 

Knappfunktionerna är:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj senast visade värde, och byta

Vissa funktioner går bara att nå från menyerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

mellan underoch huvudmenyerna.

För att komma åt menysystemet:

 

 

 

 

Byta mellan olika val i

 

 

 

 

 

undermenyerna. . På frontpanelen

På frontpanalen: Tryck på menu-knappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

kan du vrida på VOLUME/SCROLL

 

Navigera ibland menyfunktionerna med ,

,

,

 

 

med samma funktion.

 

 

och -knapparna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, or

Aktivera val i (under)meny som

 

På fjärrkontrollen: Tryck på menu-knappen.

 

ENTER/SET

visas.

 

 

Navigera ibland menyfunktionerna med ,

,

,

 

 

 

 

 

och ENTER/SET-knapparna.

 

 

Efter man valt ett värde

 

Menyn som för tillfället är vald syns i visningsfönstret

1.

Använd

-knapparna för att komma till

 

 

"Return to Main Menu"-menyn och tryck på

på frontpanelen. Om en TV kopplats till Monitor-

 

 

eller ENTER/SET.

 

terminalen bak på apparaten kommer även TV-

 

 

2.

Använd

-knapparna för att komma till

"Exit

skärmen att visa tillgängliga menyer för att

 

 

 

Main Menu"-menyn och tryck på eller

 

underlätta hanterandet av menysystemen. Exempel:

 

ENTER/SET.

 

(INPUT CONFIG är vald):

 

 

Råd: Menyerna går runt så om du står i "Input

 

 

 

 

 

 

 

MAIN MENU

 

 

Config"-menyn kan du exempelvis trycka på

för att

 

INPUTCONFIG

 

 

nå "Exit Main Menu"-posten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEAKERCONFIG

 

 

Råd: Du kan välja hur många menyalternativ du vill

 

CHANNEL CALIB

 

 

under en menysession. Inställningarna aktiveras

 

CHANNEL TRIM

 

 

omedelbart. Vi råder dig dock till att avsluta

 

 

DELAYCONFIG

 

 

menysystemet enligt ovanstående exempel. .

 

 

SYSTEMCONFIG

 

 

 

 

 

 

 

PLII/NEO 6CONFIG

 

 

 

 

 

 

 

EXIT MAIN MENU

 

 

 

 

 

 

 

Menysystem

 

 

 

 

 

 

menyer markerade med * förklaras mer utförligt ovan.

Huvudmeny

Undermeny

Värde

Förklaring

Input config

Source

Tuner FM

Analog ljudingång från den inbyggda FM-radion

 

 

CD

Analog ljudingång från CD-källan.

 

 

Tape

Analog ljudingång från Tape-källan.

 

 

Aux

Analog ljudingång från Aux 1-källan.

 

 

DVD

Analog ljud/bildingång från DVD-källan.

 

 

Video 1

Analog ljud/bildingång från Video 1-källan

 

 

Video 2

Analog ljud/bildingång från Video 2-källan

 

 

VCR

Analog ljud/bildingång från VCR-källan.

 

Input

Analog

Växla mellan analoga och digitala in-källor.

 

 

Digital

 

 

Mode

Stereo

Välj lyssningsläge. Stereo, 5-kanals stereo, 6-kanals

 

 

5 ch stereo

stereo, Dolby Pro Logic II music, Dolby Pro Logic II

 

 

6 ch syereo

movie, Dolby Pro Logic IIx music, Dolby Pro Logic IIx

 

 

DPL

movie, Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS Neo: 6,

 

 

DPL II

DTS, DTS-EX

 

 

DPL IIx

 

 

 

Dolby Digital

Notera: Antalet lyssningsläge beror på insignalen. Det

 

 

DTS

går exempelvis inte att välja DTS när du lyssnar på

 

 

Etc.

radio.

 

Analogue Level In

-15 to +10 dB

Volymnivå för Analog insignal för vald inkanal. Används

 

 

 

för att balansera analoga och digitala insignaler.

14

Speaker Config

 

Front

Small

Används för att ställa in förstärkaren, se sidan 21.

Berättar för

 

 

 

Large

 

 

 

 

 

Center

Small

 

 

 

 

systemet vilka

 

 

 

Large

 

 

 

 

högtalare som är

 

 

None

 

 

 

 

inkopplade samt om

Surround

Small

 

 

 

 

fronthögtalarna är

 

 

None

 

 

 

 

“Small” eller “Large"

Center Surr

On/Off

 

 

 

 

(se sidan )

 

Subwoofer

On/Off

 

 

 

 

 

 

 

Front Xover

40-150 Hz

 

 

 

 

 

 

 

Center Xover

40-150 Hz

 

 

 

 

 

 

 

Surr Xover

40-150 Hz

 

 

 

 

Channel Calib

 

Left Front

-15 to + 10 dB

Justera högtalarnas inbördes volymbalans

 

 

 

Center Front

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Right Front

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Right Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Center Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Left Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Subwoofer

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

Channel Trim

 

Left front

-15 to + 10 dB

Justera högtalarnas inbördes volymbalans

 

 

 

Center Front

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Right Front

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Right Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Center Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Left Surr

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

 

 

 

Subwoofer

-15 to + 10 dB

 

 

 

 

Delay Config

 

Front L/R delay

0 to 20 feet

Alternativ: 0 to 6.0 meter (F = valt värde)

 

 

 

Center Delay

F-5 to F feet

Alternativ: F-1.5 till F meter

 

 

 

Surround Delay

0 to F feet

Alternativ: 0 till F meter

 

 

 

 

Cent Surr Delay

0 to F feet

Alternativ: 0 till F meter

 

 

 

 

Subwoofer Delay

F-5 to F feet

Alternativ: F-1.5 till F meter

 

 

 

Delay unit

Feet or Meter

Enhet för "Delay config" (avståndsjustering)

System Config

 

Display Bright

Full or Half

Visningsfönstrets ljusstyrka

 

 

 

OSD Time Out

0-30 sec.

Tidsram för skärmmeddelanden. Visningstiden för

 

 

 

 

 

 

tillfällig information på TV och frontpanel. 0, 5

 

 

 

 

 

 

(fabriksinställning), 10, 15, 20, 25, 30 sekunder.

 

 

 

Sleep Time Set *

0-60 min

0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min. 0 = off(av).

 

 

 

Theater Comp

On/Off

Fabriksinställning = off (av)

 

 

 

Late Night

Off

Notera: Denna möjlighet finns bara på ljudspår

 

 

 

 

 

Half

inspelade med Dolby Digital.

 

 

 

 

 

Full

 

 

 

 

PLII/NEO6 Config

Panorama

On/Off

 

 

 

 

(används ihop med

Dimension

-3 to 3

 

 

 

 

Center Width

0 to 6

 

 

 

 

PLII och NEO 6

 

Center Image

0 to 5

 

 

 

 

lägen)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alla undermenyer)

Return to Main

 

Återgå till huvudmenyn

 

 

 

 

Menu

 

 

 

 

 

Exit Main Menu

 

 

 

 

Gå ur menysystemet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tryck på

eller

-knapparna för att ändra på

 

 

 

 

 

 

 

antal minuter till dess att förstärkaren stängs av.

Exempel: Insomningstimer

 

6.

Tryck på

eller

till dess att visningsfönstret

 

 

visar "Return to main menu"

1.

Tryck på "MENU"..

 

 

7.

Tryck på ENTER/SET.

2.

Tryck på

eller

till dess att visningsfönstret

8.

Tryck på

eller

ill dess att visningsfönstret

 

visar "System Config".

 

 

visar "Exit Main Menu"

3.

Tryck på ENTER/SET.

 

9.

Tryck på ENTER/SET

4.

Tryck på

eller

till dess att visningsfönstret

 

 

 

 

visar "Sleep time set 0min" (eller den tid som ställts in):

15

Installation

Att packa upp

FM-antenn

AM-antenn

Fjärrkontroll

The package contains:

Var försiktig när du packar upp apparaten..

 

Förstärkaren är tung och kan allvarligt

1 Huvudenhet (förstärkare)

 

skada personer och egendom om den

1 fjärrkontroll (med 2 x AA batterier)

 

tappas!

1 FM/AM-antenn

1 Nätsladd

1 Bruksanvisning

Innan du kopplar in förstärkaren

Innan du kopplar in förstärkaren med nätsladden, se till att spänningen på bakre panelen (115 V AC eller 230 V AC) stämmer överens med den spänning du har i huset.

I annat fall:

Om förstärkaren är försedd med en omkopplare: ställ om denna till korrekt spänning

16

Kopplingar på bakre panelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1. AM/FM ANTENNA:

AM: För inkoppling av medföljande AM-antenn. FM: För inkoppling av medföljande 75-ohms FMantenn.

2.DVD VIDEO IN (COMPOSITE OR S-VIDEO):

Koppla in komposit video-utgång från DVDspelaren här. Alternativt, om din DVD-spelare har en S-Video-utgång, kan du koppla in DVDspelarens S-Video-utgång här.

3.DVD AUDIO INPUT: L-SURR, R-SURR, CEN, SUB: Om du använder en DVD-Audio-spelare kopplar du inte vänster och höger surround-kanal, center-kanalen och sub-basen här. (För höger och vänster kanal se längre ner på sidan).

4.VCR VIDEO IN (COMPOSITE & S-VIDEO):

Koppla in VCR komposit video eller S-Video här.

5.VCR VIDEO OUT (COMPOSITE & S-VIDEO):

Koppla in VCR komposit video eller S- Video för inspelning här.

6.MONITOR VIDEO OUT (COMPOSITE & S- VIDEO): Koppla in composit video eller S-Video till monitor eller TV. Notera: denna måste vara inkopplad om du vill att OSD-meddelanden skall visas på din monitor eller TV.

7.RIGHT SPEAKER (ZONE B): Koppla in höger högtalare för Zon B (sekundärt rum) här.

8.LEFT SPEAKER (ZONE B): Koppla in vänster högtalare för Zon B (sekundärt rum) här.

9.RIGHT SPEAKER (ZONE A): Koppla in höger högtalare för Zon A (primärt rum) här.

10.LEFT SPEAKER (ZONE A): Koppla in vänster högtalare för Zon A (primärt rum) här.

11.CENTER SPEAKER (ZONE A): Koppla in centerhögtalaren för Zon A (primärt rum) här

12.LEFT SURROUND SPEAKER (ZONE A):

Koppla in vänster surround-högtalare för Zon A (primärt rum) här.

17

16

15

13.RIGHT SURROUND SPEAKER (ZONE A):

Koppla in höger surround-högtalare för Zon A (primärt rum) här.

14.CENTER BACK SPEAKERS (ZONE A): Koppla in centrala surround-högtalaren för Zon A (primärt rum) här.

15.AC 230V/50Hz / 115V/60Hz: Kontakt för nätsladden.

16.DIGITAL OUT – OPTICAL & COAX: Om din digitala inspelningsapparat har en optisk eller koaxial ingång kopplas denna in här.

17.DIGITAL IN – OPTICAL 1/2 & COAXIAL:

Om din DVD-spelare har en optisk eller koaxial digital utgång kopplas denna in på den digitala ingång på denna enhet.

18. 6.1 CHANNEL PRE-OUT

Dessa utgångar används för att koppla in en extern förstärkare och aktiv sub-bas.

19.MONITOR AUDIO OUT: Vänster & höger ljudkanal för monitor/TV för ljudavspelning på TVapparat.

20.VCR AUDIO OUT: Koppla in vänster & höger ljudkanal till videobandspelarens ljudingång för inspelning till denna.

21.VCR AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från videobandspelaren här.

22.VIDEO1 AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från annan källa här.

23.DVD AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från din DVD-Audio-spelare här (punkt 3).

24.AUX1 IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från AUX-system här.

25.TAPE IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från ditt kassettdäck här.

26.CD IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från din CD-spelare här.

Kopplingar på bakre panelen

1

2

3

27

4

5

6

28

7

8

9

10

11

12

13

14

26

25

24

23

22

21

20

19

18

1. AM/FM ANTENNA:

AM: För inkoppling av medföljande AM-antenn. FM: För inkoppling av medföljande 75-ohms FMantenn.

2.DVD VIDEO IN (COMPOSITE OR S-VIDEO):

Koppla in komposit video-utgång från DVDspelaren här. Alternativt, om din DVD-spelare har en S-Video-utgång, kan du koppla in DVDspelarens S-Video-utgång här.

3.DVD AUDIO INPUT: L-SURR, R-SURR, CEN, SUB: Om du använder en DVD-Audio-spelare kopplar du inte vänster och höger surround-kanal, center-kanalen och sub-basen här. (För höger och vänster kanal se längre ner på sidan).

4.VCR VIDEO IN (COMPOSITE & S-VIDEO):

Koppla in VCR komposit video eller S-Video här.

5.VCR VIDEO OUT (COMPOSITE & S-VIDEO):

Koppla in VCR komposit video eller S- Video för inspelning här.

6.MONITOR VIDEO OUT (COMPOSITE & S- VIDEO): Koppla in composit video eller S-Video till monitor eller TV. Notera: denna måste vara inkopplad om du vill att OSD-meddelanden skall visas på din monitor eller TV.

7.RIGHT SPEAKER (ZONE B): Koppla in höger högtalare för Zon B (sekundärt rum) här.

8.LEFT SPEAKER (ZONE B): Koppla in vänster högtalare för Zon B (sekundärt rum) här.

9.RIGHT SPEAKER (ZONE A): Koppla in höger högtalare för Zon A (primärt rum) här.

10.LEFT SPEAKER (ZONE A): Koppla in vänster högtalare för Zon A (primärt rum) här.

11.CENTER SPEAKER (ZONE A): Koppla in centerhögtalaren för Zon A (primärt rum) här

12.LEFT SURROUND SPEAKER (ZONE A):

Koppla in vänster surround-högtalare för Zon A (primärt rum) här.

13.RIGHT SURROUND SPEAKER (ZONE A):

Koppla in höger surround-högtalare för Zon A (primärt rum) här.

17

16

15

14.CENTER BACK SPEAKERS (ZONE A):

Koppla in centrala surround-högtalaren för Zon A primärt rum) här.

15.AC 230V/50Hz / 115V/60Hz: Kontakt för nätsladden.

16.DIGITAL OUT – OPTICAL & COAX: Om din digitala inspelningsapparat har en optisk eller koaxial ingång kopplas denna in här.

17.DIGITAL IN – OPTICAL 1/2 & COAXIAL:

Om din DVD-spelare har en optisk eller koaxial digital utgång kopplas denna in på den digitala ingång på denna enhet.

18. 6.1 CHANNEL PRE-OUT

Dessa utgångar används för att koppla in en extern förstärkare och aktiv sub-bas.

19.MONITOR AUDIO OUT: Vänster & höger ljudkanal för monitor/TV för ljudavspelning på TVapparat.

20.VCR AUDIO OUT: Koppla in vänster & höger ljudkanal till videobandspelarens ljudingång för inspelning till denna.

21.VCR AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från videobandspelaren här.

22.VIDEO1 AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från annan källa här.

23.DVD AUDIO IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från din DVD-Audio-spelare här (punkt 3).

24.AUX1 IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från AUX-system här.

25.TAPE IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från ditt kassettdäck här.

26.CD IN: Koppla in vänster & höger ljudkanal från din CD-spelare här.

27.5.1 CHANNEL BASS MANAGEMENT: DVDAudio

28.COMPONENT VIDEO SWITCHING: Anslut en komponentvideokabel til ingångarna Component DVD In på AVR-793 och till komponentvideoutgångarna på DVD-spelaren enligt nedan. TV:n, projektorn etc. Måsta också vara komponentvideoanslutning.

Att koppla in antennerna

1.Montera medföljande AM-antenn om den inte redan är monterad.

Sätt in i hålet

2.Koppla in AM-antennens två ändar på AMterminalerna bak på förstärkaren. För bästa ljudkvalitet rekommenderas en AM-antenn för utomhusbruk.

3.Koppla in FM-antennen i FM-terminalen på recievern. Används helst en FM-antenn för utomhusbruk eller en kabelantenn för att uppnå bästa ljudkvalitet.

Att installera fjärrkontrollen

1.Öppna batterilocket på fjärrkontrollens undersida.

2.Sätt in de två 1.5-volts AA-batterierna. Se till att batterierna sitter med rätt polaritet i fjärrkontrollen - använd skissen i batterifacket som guide. För in batterierna i öppningen.

3.Stäng batterilocket.

Att placera högtalarna i ditt rum

Undvik att placera högtalarna i rummets hörn, eftersom bastonerna då förstärks alltför mycket.

Om du placerar högtalarna bakom gardiner möbler osv kommer diskanttonerna att dämpas och stereobilden märkbart försämras. Högtalarna bör placeras så att lyssnaren kan se dem.

Varje rum har olika akustiska egenskaper och det finns oftast ett begränsat antal ställen som är tillgängliga för högtalarna. Experimentera!. Generellt sett bör högtalarna placeras så symmetriskt som möjligt.

Att placera FRONT-högtalarna

Fronthögtalarna bör placeras så att lyssnaren har högtalare som kopplats in på "L"-terminalerna på vänster sida, och högtalare som kopplats in på "R"- terminalerna på höger sida. Detta kan kontrolleras med hjälp av CHANNEL CALIB-menyn.

Bästa höjden för fronthögtalarna är med diskantelementen i samma höjd som öronen för en person som sitter ner.

NOTERA: För att undvika magnetiska störningar på TV-bilden bör inte högtalarna placeras alltför nära TV-apparaten.

Att placera CENTER-högtalaren

Centerhögtalaren bör placeras mitt mellan de två fronthögtalarna, dvs under eller ovanpå TVapparaten.

Bästa höjden för en centerhögtalare är i öronhöjd (för en sittande person).

Att placera SURROUND-högtalarna

Surroundhögtalarna bör placeras så att lyssnaren har högtalare som kopplats in på "L"-terminalerna på vänster sida, och högtalare som kopplats in på "R"- terminalerna på höger sida. Surroundhögtalarna bör vara vända mot varandra och placeras bakom eller i linje med lyssnaren. Surround centre-högtalaren som kopplas in på "CB" (Centre Back)-terminalerna bör placeras bakom lyssnaren.

Att placera SUBWOOFER-högtalaren (subbasen)

Placera sub-basen till höger eller vänster om TVapparaten. Om det är möjligt bör basen placeras i ett hörn för maximal baseffekt.

Koppla in högtalarna

Att koppla in aktiva högtalare

Aktiva högtalare är högtalare med inbyggd förstärkare. De måste kopplas in på terminalen märkt "6.1 CHANNEL PRE OUTPUT" på sidan 16.

Att koppla in passiva högtalare

NOTERA: Tryck ned filken på terminalen och skjut in kabeln. När du släpper fliken så sitter kablen fast i terminalen. Se till att isoleringen på kabeln är helt avskalad i ändarna så att kabeln får ordentlig kontakt med terminalen.

Bak på receivern finns två kontakter avsedda för högtalarkablar: en svart kontakt med markeringen (-) och en röd kontakt (för fronthögtalarna och höger surroundhögtalare),en grå kontakt (för centerhögtalaren), vit kontakt(för vänster surroundhögtalare) med markeringen (+), eller en brun kontakt (för sub-basen) märkt (+) .

Högtalarkablarna kan identifieras med hjälp av färger eller färgade linjer.

För att undvika fel fas skall de färgade kablarna kopplas in på matchande högtalarterminaler

Att koppla in CENTER-högtalaren

Koppla centerhögtalaren till högtalarterminalen markerad "CENTER SPEAKER" bak på recivern.

Se till att (+) och (-)-kablarna kopplas till korrekt högtalarterminal (+) till (+) and (-) till (-).

Att koppla in SURROUND-högtalarna

Koppla höger surroundhögtalare till "surround speaker R"-terminalen på recieverns baksida, och vänster surroundhögtalare till surround speaker "R"-terminalen.

Se till att (+) respektive (-)-kabeln är inkopplad på korrekt "surround speaker-terminal" [(+) till (+) och (-) till (-)].

Att koppla in FRONT-högtalarna

Koppla höger fronthögtalare till "front speaker R"- terminalen bak på recievern, och vänster fronthögtalare till "front speaker L"-terminalen.

Se till att (+) och (-)-kablarna är kopplade till korrekt "front speaker"-terminal [(+) till (+) and (-) till (-)].

Att koppla in din sub-bas (SUBWOOFER)

Koppla RCA-kontakten för sub-bas (subwoofer) till den aktiva sub-basens signalingång.

Att koppla in ljudoch bildkällor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Kontakter och kablar

Se till att du alltid använder instruktionsboken du fick till enheten som skall kopplas in.

Koppla inte in nätsladden förrän allt är korrekt inkopplat..

Jacken för insignaler används enligt följande: röda kontakter (märkta R) används för höger kanal, vita kontakter (märkta L) används för vänster kanal och gula kontakter (märkta V) används för video.

Se till att alla kontakter sitter säkert. I annat fall

kan brus uppstå, kvaliteten i uppspelningen försämras eller utrustningen skadas.

I Otilräcklig kontakt

Tillräcklig kontakt

Använd inte nätkablar eller högtalarkablar för att binda ihop ljud/bild-kontakter. Detta kan försämra ljudoch bildkvaliteten.

Vanliga kabeltyper visas nedan:

Vänster (White) L

Ljudkabel

Höger (röd) R

Komponent videokabel

Videokabel

S video-kabel

Koaxial-kabel

Optisk kabel

Kopplingar

Nummerna inom () refererar till ovanstående diagram:

Innan du kopplar in nätsladden:

Koppla din TVs video-in-signal till den gula Monitor Out-terminalen (6) eller motsvarande S- video-terminal. Detta underlättar användandet av menysystemet eftersom menyerna nu syns på TV-apparaten när rätt TV-kanal är vald.

Om du vill koppla TV-ljudet via recievern kopplar du din TVs ljudutgång till AUX (24) eller VIDEO2 (frontpanel). .

Koppla DVD-inspelningsapparaten till en digital inoch utgång. Använd AUDIO SELECTORknappen för att koppla ihop utgången med DVDinspelaren.(3) se sidan 7.

Koppla din analoga videobandspelare till VCR In och Out-kontakterna(19) och (20).

Koppla en andra videobandspelare till Video 1- terminalerna (21).

Koppla din DVD.spelare till DVDterminalerna(22). Om din DVD-spelare har surroundljud-utgångar(L-SURR, R-SURR, CEN, SUB) använd DVD SURROUND INPUT (3).

Koppla CD-spelare och kassettbandspelare till terminalerna (26) och (25).

Koppla övriga ljudkällor till AUX-terminalerna (24). Om du vill koppla in en grammofon kan du behöva en förförstärkare.

Koppla övriga digitala ljudeller bildkällor, exempelvis digital satellitradio – till de digitala kontakterna DIGITAL INPUT DIG 1, DIG 2, OPT 1 och OPT 2.

Koppla slutligen in nätsladden och sätt igång förstärkaren.

Att ställa in förstärkaren

När förstärkaren installerats måste systeminställningarna anpassas för det specifika rummet och högtalarsystemet.

Dess inställningar justeras med hjälp av menysystemet som beskrivs på sidan 14.

1. Ställ in högtalarkonfigurationen

a.Välj SPEAKER CONFIG i huvudmenyn.

b.Gå igenom inställningarna en efter en. Ställ in storleken på dina högtalare (de du har):

NONE: Ej installerad.

SMALL: Små högtalare inkopplade.

LARGE: Stora högtalare inkopplade.

c. Justera delningsfrekvens(XOVER) för Front-, Centeroch Surroundhögtalare, se nedan..

Riktlinjer: Det finns ingen absolut gräns mellan stor och liten högtalare. En definition av små högtalare är att de har en delningsfrekvens som är högre än 7080 Hz. En annan definition är att satellithögtalare är små högtalare.

I 2-kanals stereoläge med en sub-bas inkopplad bör du alltid välja "small speakers" i menyn för högtalarkonfiguration (speaker configuration menu). Om du använder stora högtalare - ställ in delningsfrekvensen på 40 Hz.

2. Att välja ett lyssningsläge

Lämpligt lyssningsläge

6 Stereo (för 6-högtalarsystem)

5 Stereo (for 5-högtalarsystem)

Stereo (för 2 eller 3-högtalarsystem) … kan väljas genom att:

Trycka på "SURR MODE" på frontpanelen

Trycka på "AUDIO" på fjärrkontrollen

Gå via en meny, se sidan 15.

Notera: Beroende på vilket högtalarsystem som är installerat kan vissa lyssningslägen saknas. Notera: Om "surround back"-högtalaren är avstängd i menyn kan du inte välja Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX eller DTS-ES.

Riktlinjer: Innan du fortsätter med nästa punkt måste du välja ett av förstärkarens mest avancerade lägen, exempelvis "NEO6–C", och

PURE AUDIO ("BYPASS") måste vara avstängt (OFF). (växla mellan av och på genom att trycka flera gånger på knappen).

Lyssningslägena beskrivs på sidan 11.

3.Justera kanalinställningarna

Använd menysystemet för att justera parametrarna i följande menyer:(följ riktlinjerna nedan):

a.CHANNEL TRIM: CHANNEL TRIM används för att finjustera ljudet på en speciell film. Slutgiltiga ljudnivån är en summa av inställningarna i CHANNEL CALIB, CHANNEL TRIM och av volymkontrollen.

b.CHANNEL CALIB: Grundläggande inbördes ljudbalans mellan högtalarna. När du väljer denna inställning strömmar "pink noise” (kalibreringsbrus) ur vald högtalare. Placera dig där du brukar lyssna och använd din hörsel för att kalibrera varje högtalare med hjälp av volymen på bruset. När du hör bruset lika högt från varje högtalare är kalibreringen klar.

c.DELAY CONFIG: Ställ in avståndet från din lyssningsposition till varje högtalare. Denna funktion kompenserar för fördröjningen från varje högtalare fram till dig med ljudets hastighet som beräkningsgrund, (3 m/10 fot = 10 m/sek). Notera: Börja med att ställa in avståndet fram till fronthögtalarna.

4.För varje källa som kopplas in på en digital ingång:

a.Välj källan och använd "AUDIO SELECTOR”-knappen för att växla mellan ANALOG och ingång (COAX 1-2/OPT 12) för denna källa. Denna inställning sparas för varje källa (DVD, VIDEO1, osv.).

b.Kontrollera ljudnivån. Om ljudnivån är för hög eller för låg jämfört med andra källor, använd menyn "Input config" > "Analog level in". för att justera den aktuella analoga insignalen.Notera: Om för hög analog ljudnivå valts kommer recievern att visa “CLIP” i visningsfönstret

SPEAKER CONFIG, CHANNEL CALIB och DELAY CONFIG-inställningarna görs normalt när du installerar utrustningen och ändras vanligen enbart om högtalare eller lyssnare byter position.

Felsökningsguide

Om du får problem med att använda fjärrkontrollen bör du försöka använda kontrollerna på frontpanelen. Därigenom kan du avgöra om felet beror på en trasig fjärrkontroll eller tömda batterier eller om problemet är relaterat till själva recievern.

STRÖM

Ingen ström

Nätsladden är urdragen

Koppla in nätsladden i vägguttaget..

Externa störningar påverkar recieverns mikrodator.

Stäng av strömmen, vänta fem sekunder och slå sedan på strömmen igen.

Interna säkringen har gått.

Kontakta din Jamo-återförsäljare eller Jamo Service Center.

Strömmen är på men det kommer inget ljud.

“Muting” visas i visningsfönstret.

Tryck på MUTE-knappen på fjärrkontrollen för att inaktivera ljuddämpning.

Dålig kontakt.

Kontrollera kontakter, högtalaroch andra kablar. (se sidan 22).

Förstärkarens skyddskrets har aktiverats. Kontakta din Jamo-återförsäljare eller Jamo Service Center.

Det hörs inget ljud från vald källa.

Fel ljudingång är vald på förstärkaren.. Byt till korrekt källa.

Hörlurarna är inkopplade.

Sänk volymen och ta ur hörlurarna (se sid 11).

Strömmen slås av omedelbart efter att du sätter igång apparaten.

Förstärkarens skyddskrets har aktiverats. Dra genast ut nätsladden från vägguttaget. Kontrollera alla kopplingar och att högtalarna inte orsakar någon kortslutning. Om problemet kvarstår, kontakta din Jamoåterförsäljare eller Jamo Service Center.

HÖGTALARE

Inget ljud från centerhögtalaren, eller riktigt låg volym.

Högtalarkabeln är inte inkopplad. Kontrollera kopplingen mellan högtalare och förstärkare..

Lyssningsläget är Stereo eller Pure Audio. Byt lyssningsläge till något annat. Centerhögtalarens volym kan vara olika i olika lyssningslägen.

Centerhögtalarens volym är ställd på minimum.

Justera högtalarens volym till önskad nivå (se "Channel Calib" och "Channel Trim" sidan 21).

Centerhögtalaren har inställningen "None." Skifta inställning till "Large" eller "Small" i “Speaker Config” –menyn (se sidan 21).

Inget ljud eller riktigt låg volym från sub-basen.

Subwoofer-inställningen har värdet "No" (se sidan 21).

Andra inställningen till "Yes" i "Speaker Config" (se sidan 21).

Sub-basen har volyminställningen minimum. Ändra sub-basens volymn till önskad nivå (se "Channel Calib" och "Channel Trim" sidan 8.

2-kanals stereoläge är valt, och fronthögtalarna har värdet “Large”.

Ändra värdet på fronthögtalarna till “Small”.

Det hörs ett lågfrekvent brummande.

• Ljudkablarna på bakre panelen är inkorrekt inkopplade

Korrigera placeringen av ljudkablarna för att reducera brummandet.

Ojämnt eller skrapande ljud hörs från högtalarna. Höga toner är orena.

Diskantinställningen är för högt uppvriden Vrid ner diskanten (se punkt 8 på sidan 8).

FM/AM TUNER(Radio)

Ingen mottagning på AM-stationer.

AM-antennen är inte inkopplad. Koppla in medföljande AM-antenn på

teminalerna för AM-antenn(se sidan 18).

Surrande brus på AM-stationerna (särskilt märkbart på kvällen eller vid lyssning på stationer med svag signal).

• Störning från elektriska apparater så som lysrör

Flytta på AM-antennen.

Installera en utomhusantenn för AMmottagning (se sidan 18).

Det hörs störningar från högfrekventa ljud när man lyssnar på AM-stationer.

Störningar orsakade av TV-apparaten. Flytta bort AM-antennen så långt bort från TV-apparaten som det går.

Flytta bort förstärkaren från TV-apparaten.

Ljudet spricker både på AM och FM stationer.

Störningar som orsakas av att en lysrörslampa slås av och på

Flytta antennen så långt bort från lampan som möjligt.

Störningar från bilar som startar.

Installera FM-antennen för utomhusbruk så långt bort som möjligt från intilliggande vägar (se sidan 18).

Flytta eller rikta om antennen.

Stereo-indikatorn lyser, men ljudet är förvridet och stereosepareringen är dålig.

Station sänder alltför starkt.

Byt till en FM-antenn för inomhusbruk (se sidan 18) eller installera en dämpare till antennen.

Radiovågor som studsar flera gånger på grund av berg eller höga byggnader.

Använd en antenn med bättre riktningmöjligheter och rikta den så att distortionen blir så liten som möjligt.

Indikatorerna för stereomottagning flimrar och det hörs höga ljud på stationer på FM-bandet.

Radiosignalen är för svag.

Installera en utomhusantenn för FM-bandet (se sidan 18).

Stereosändningar på FM-bandet har halva räckvidden mot vanliga sändningar.

Flytta eller rikta om utomhusantennen, byt ut antennen eller använd en antennförstärkare.( se sidan 18).

Det går inte att välja de förinställda stationerna.

• Minnet är tomt eftersom strömmen inte varit inkopplad under lång tid.

Mata in stationerna på nytt. (se sidan 11).

BILD och LJUD

Jag får inte fram önskad bild.

Felaktig inkoppling.

Kontrollera att kontakterna sitter rätt. (se sidan 22).

Det finns ingen OSD-meny. (visning på TV eller monitor)

Felaktig inkoppling..

Kontrollera att kontakterna sitter rätt. (se sidan 22).

OSD-menyn visas när monitorn kopplad till Composite eller S-VIDEO of MONITOR OUT. .

Kontrollera att kontakterna sitter rätt (se sidan 22).

Ljud och bild passar inte ihop.

Felaktig inkoppling.

Kontrollera att kontakterna sitter rätt (se sidan 22).

Ljud saknas eller kommer från fel ljudkälla.

Inställning för digital insignal är felaktig. Tryck på Audio Selector-knappen på AVR693 för att få fram rätt källa.

Jag får ingen bild på TV-apparaten (eller monitorn).

TV-apparaten(eller monitorn) har inte konfigurerats för att ta emot recieverns utsignaler.

Ställ in TV-apparaten (eller monitorn) på recieverns videoutgång..

Video-kabeln sitter inte helt i kontakten.

Kontrollera att kontakterna sitter rätt (se sidan 22).

Källan för insignal är inkopplad på COMPOSITE VIDEO IN-kontakterna

Se till att TV-apparaten (eller monitorn) är inkopplad på COMPOSITE VIDEO OUTkontakterna (se sidan16).

FJÄRRKONTROLLEN

Frontpanelens kontroller fungerar, men inte fjärrkontrollens

Det finns inga batterier i fjärrkontrollen. Sätt in batterier (se sidan 17).

Batterierna har tagit slut. Byt batterier (se sidan 17).

Fjärrkontrollen pekar inte mot förstärkarens sensor.

Peka fjärrkontrollen mot förstärkarens sensor. (se sidan 10).

Fjärrkontrollen är för långt bort från förstärkaren.

Använd fjärrkontrollen inom dess räckvidd (5 meters) (se sidan 10).

Fjärrkontrollen är i annat läge Tryck på RCVR MODE-knappen.

DIVERSE

LATE NIGHT-funktionen går inte att använda.

Materialet som spelas upp är inte DD-kodat. Kontrollera att DOLBY DIGITAL-indikatorn lyser i visningsfönstret.

Önskad parameter går inte att ändra.

• Inställningen kanske inte är möjlig i valt lyssningsläge.

Kontrollera inställningarna i "Input config"- menyn (se sidan 14).

DVD-Audio-uppspelning sker utan ljud.

• DVD-spelaren är ej ansluten till 5.1- ingången.

Kontrollera att kontakterna sitter rätt (se sidan 22).

Ibland hörs inte ljudet när digital källa valts.

Fel digital ingång har valts för källa. Välj korrekt digital ingång med Audio selector-knappen på förstärkarens front.

SP DIFF UNLOCK visas i frontens visningsfönster.

Fel digital ingång har valts

Välj korrekt digital ingång med Audio selector-knappen på förstärkarens front. Kontrollera att din DVD-spelare är inställd för att kunna hanter digitala utsignaler.

Använd dina inkopplade enheters manualer(CDspelaren, DVD-spelaren, videobandspelaren, TV-apparaten, monitorn osv). Förstärkaren har ett internt datorchip som utför högnivåoperationer. Detta chip kan dock, vid sällsynta tillfällen som vid radiostörningar, störningar från en extern källa eller på grund av statisk elektricitet, fungera på ett mindre tillfredsställande sätt. Om detta skulle inträffa rekommenderas du att dra ut nätsladden ur väggkontakten, vänta minst fem sekunder och sedan åter koppla in din förstärkare. Denna procedur bör återställa funktionen hos detta chip.

Ordlista

*: Se detta ords förklaring

Användbara länkar med mera djupgående information:

Dolby knowledgebase: gå till www.dolby.com och klicka på "Dolby knowledgebase".

Surround Associates: gå till www.surroundassociates.com och klicka på "Fundamentals".

DTS: http://www.dtsonline.com/technology/ technical_literature.php

5.1 channel

6-kanals ljudsystem: Vänster Front (FL eller L), Center Front FC eller C), Höger Front (FR eller R), Sub-bas (Subwoofer*) (LFE eller SUB), Vänster Surround* (SL) och Höger Surround (SR).

6.1 channel

7-kanals ljudsystem: Vänster Front (FL eller L), Center Front (FC eller C), Höger Front (FR eller R), Sub-bas (Subwoofer*) (LFE eller SUB), Vänster Surround* (SL), Center Surround (SC) och Höger Surround (SR).

AC-3

AC-3 är en ljudkomprimeringsmetod för ljudkanaler som utvecklats av Dolby* Labs. Metoden använder sig av icke-förlustfri psykoakustiska principer och "maskering" av knappt hörbara ljud och brus för att komprimera datan så långt som möjligt utan att förstöra ljudet som det hörs av det mänskliga örat. Bitströmmar för 5.1-kanalsljud sträcker sig från 320 kbps för filmljud till 384 kbps för digital-TV och ända upp till 448 kbps för DVD-audio (DVD-ljudskivor). Bitströmsreduktionen ligger på ett 10:1-förhållande för en 384 kbps-kanal.

Cirrus

Cirrus Logic, USA, (www.cirrus.com) tillverkar elektroniska chip och specialiserar sig på chip för ljudåtergivning.

Dolby

Amerikanskt företag, Dolby Laboratories Inc. Dolby är ett av de ledande företagen inom utvecklingen av modern ljudåtergivningsteknolog. Deras mycket informativa webbsida finner du på www.dolby.com.

Dolby Digital

Ett 5.1*-kanals digitalt surround*-ljudssystem för komprimering av ljuddata. Också kallat AC-3*.

Tryckt i Danmark av Jamo A/S

DTS

En konkurrent till AC-3* som utvecklats av Digital Theater Systems Inc., USA (www.dtsonline.com). Det är en icke-förlustfri teknik för att komprimera ljudvågor, där 5.1-kanalsljudet är komprimerat till 1400 kbps (~4:1). DTS-lägena används mest för att lyssna på digitala ljudkällor.

NEO:6

Surroundljudsavkodnings-system från DTS*. Neo:6 tvåkanalsmatris kodar ljudsignalerna i sub-band, mappar om varje sub-band till ett expanderat ljudfält för att åstadkomma flerkanalsljud i varje sub-kanal, och sätter slutligen ihop sub-kanalerna för att rekonstruera flerkanalsljudet.

PCM

Pulse Code Modulation. PCM är ett okomprimerat ljudformat som exempelvis används i WAW-filer. Vågformerna samplas och varje sampling digitaliseras med en A/D-konverter.

Pro Logic

Ett surround*-ljudsystem som utvecklats av Dolby* Laboratories. Systemet finns i tre generationer:

Pro Logic (PL)

Pro Logic II (PLII)

Pro Logic IIx (PLIIx)

Sub-bas (Subwoofer)

Mycket låga ljud (under 80-125 Hz) är mycket svåra att riktningsbestämma. och kräver relativt stora högtalare. Detta frekvensband kan följaktligen täckas bättre med hjälp av en speciell lågfrekvenshögtalare placerad någonstans framför lyssnaren. Sub-bassignalen kan komma ifrån en separat "LFE"-kanal på 125 Hz eller vara uträknad med hjälp av övriga kanaler. För normalt bruk räcker gott den uträknade varianten. Sub-basen är alltid en aktiv högtalare med inbyggd strömförsörjning och inbyggd förstärkare.

Surround-ljud

Högtalarsystem med högtalare placerade bredvid eller bakom lyssnaren. Systemet har sitt ursprung i det gamla fyrhögtalarsystemet och har utvecklats vidare genom biograf-teknologi.

Det finns många system med exempelvis:

En vänster och en höger surround-kanal.

En vänster, en center och en höger surroundkanal.

En surround-kanal som överförs via en vänster och en höger surroundhögtalare.

Tryckt i Danmark av Jamo A/S

Digitaalinen AV-viritinvahvistin

AVR-693

Onnittelemme sinua tämän digitaalisen Jamo AVviritinvahvistimen hankkimisesta.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen liittämistä ja käyttöönottoa, oikean käytön ja optimi suorituskyvyn varmistamiseksi. Säilytä nämä ohjeet.

Varoituksia Sisällysluettelo Johdanto Tekniset tiedot

Laitteen käyttö

-Säätimet

-Toiminnot

-Valikot

Asennus

Vianetsintä

Sanasto

1

Tärkeitä turvaohjeita

VAROITUS!

Tulipalon tai sähköiskun vaaran pienentämiseksi, älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.

VAARA!

Sähköiskun vaaran pienentämiseksi, älä poista laitteen koteloa (tai takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia osia. Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi.

Tasasivuisessa kolmiossa olevan salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää laitteen sisällä olevasta eristämättömästä ”vaarallisesta jännitteestä”.

Tasasivuisessa kolmiossa olevan huutomerkin tarkoitus on huomauttaa käyttäjää käyttöohjeiden tärkeydestä laitetta käytettäessä.

1.Lue ohjeet - Lue kaikki turvaja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

2.Säilytä ohjeet - Säilytä turvaja käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

3.Huomioi varoitukset - Huomioi kaikki laitteeseen merkityt ja käyttöohjeissa olevat varoitukset.

4.Noudata ohjeita - Noudata kaikkia asennusja käyttöohjeita.

5.Vesi ja kosteus - Älä käytä laitetta veden läheisyydessä - esim. lähellä kylpyammetta, pesusoikkoa, keittiöallasta, pesukonetta, märässä kellarissa, lähellä uima-allasta jne.

6.Puhdistus - Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta. Käytä ainoastaan pehmeää, kuivaa liinaa laitteen puhdistamiseen.

7.Tuuletus - Kotelon aukot on tarkoitettu tuuletusta varten laitteen ylikuumenemisen estämiseksi.

Älä peitä kotelon tuuletusaukkoja. Älä aseta laitetta sohvalle, matolle tai muulle pehmeälle alustalle. Älä myöskään aseta sanomalehtiä, pöytäliinoja, verhoja tms laitteen päälle, jotka saattavat vahingossa peittää sen tuuletusaukot. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jos asennat laitteen johonkin suljettuun tilaan, kuten esim. kirjahylly tai laiteteline. Jätä 20 cm vapaata tilaa laitteen päälle ja sivuille. Laitteen takana riittää 10 cm vapaa tila.

8.Kuumuus - Sijoita laite etäälle kuumuutta synnyttävistä lähteistä, kuten esim. lämpöpatterit, lämmittimet, liedet, tms. (vahvistimet mukaanluettuna).

9.Maadoitus tai polarisaatio - Laitteen verkkojohto on varustettu maadoitetulla pistokkeella.

Älä tee mitään muutoksia verkkojohtoon tai pistokkeeseen.

10.Verkkojohdon suojelu - Verkkojohdot on asennettava siten, että niiden päällä ei kävellä eikä niiden päälle pinota raskaita esineitä.

11.Tarvikkeet - Käytä ainoastaan valmistajan suo. sittamia tarvikkeita. Muiden valmistajien tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran.

Lisälaitteet - Älä aseta laitetta vaunuun, telineeseen tai kolmijalan, hyllyn tai pöydän päälle, joka ei ole riittävän tukeva. Laite saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan vahingon. Käytä ainoastaan valmistajan suosittamaa vaunua, telinettä, kolmijalkaa, hyllyä tai pöytää.

Noudata valmistajan asennusohjeita ja käytä sen hyväksymiä asennustarpeita.

Laite-/vaunuyhdistelmää on siirrettävä varovasti. Nopeat pysähdykset, tarpeeton voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheuttaa laite-/telineyhdistelmän kaatumisen.

12.Ukkosilma - Irrota verkkojohto pistorasiasta ja kytke antenni tai kaapelijärjestelmä irti turvallisuuden lisäämiseksi ukkosilman ajaksi tai ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

13.Huoltaminen - Älä yritä huoltaa laitetta itse sillä koteloiden avaaminen ja poistaminen altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille.

Kaikki huoltotoimenpiteet on jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi.

Huoltoa vaativat vahingot - Irrota verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon seuraavissa tapauksissa:

A.Kun verkkojohto tai pistoke on vahingoittunut.

B.Jos laitteen sisälle on valunut nestettä tai sinne on pudonnut jokin esine.

C.Jos laite on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle. D.Ellei laite toimi normaalisti käyttöohjeita nou-

dattamalla. Käytä ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja säätimiä, muiden säätimien käyttö voi vahingoittaa laitetta.

E.Jos laite on pudonnut tai vahingoittunut muulla tavalla.

F.Jos laitteen suorituskyvyssä on selvästi havaittava muutos. Toimita laite huoltoon tarkistettavaksi.

2

14.Esineet ja nesteet - Älä työnnä mitään esineitä laitteen tuuletusaukkoihin, sillä ne saattavat koskettaa jännitteisiin osiin ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä altista laitetta vesiroiskeille tai aseta sen päälle nesteellä täytettyjä esineitä, kuten esim. kukkamaljakot. Älä aseta laitteen päälle myöskään kynttilöitä tai muita palavia esineitä.

15.Paristot - Huomioi ongelmajätteitä koskevat määräykset hävittäessäsi loppuunkäytettyjä paristoja.

VAROTOIMENPITEITÄ

1.Tekijänoikeus

Tekijänoikeussuojatun materiaalin luvaton kopiointi ja julkinen esittäminen on kielletty ilman oikeushaltijan myöntämää lupaa.

2.Verkkosulake

Verkkosulake sijaitsee kotelon sisällä eikä sitä voi vaihtaa käyttäjän toimesta. Ota yhteys Jamo-huol- toon ellei virta kytkeydy päälle.

3.Hoito

Pyyhi kotelon pinnat säännöllisin välein pehmeällä liinalla. Jos lika on hyvin pinttynyttä, kostuta liina mietoon puhdistusaineliuokseen, väännä liina mahdollisimman kuivaksi ja pyyhi sitten lika pois.

Älä käytä liuotinaineita, kuten tinneriä, denaturoitua spriitä, tms., sillä ne vahingoittavat kotelon pintaa.

4.Verkkovirta

Varoitus!

LUE SEURAAVA HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN LIITTÄMISTÄ PISTORASIAAN ENSIMMÄISTÄ KERTAA.

Verkkojännitteet vaihtelevat eri maiden mukaan. Varmista, että laitteen tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa 230V, 50 Hz verkkojännitettä.

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvaohjeita

2

Varotoimenpiteitä

3

Sisällysluettelo

3

Johdanto

4

Tekniset tiedot

4

Laitteen käyttö

4

Säätimet - etupaneeli

4

Kauko-ohjain

6

LCD-näyttö

7

Toiminnot

8

Kauko-ohjaimen käyttö

8

Virran kytkentä/katkaisu ja toisto-

 

lähteen valinta

8

Äänenvoimakkuuden säätö

8

Virran katkaisu vahvistimesta

8

Viritin (analoginen radiovastaanotin)

9

Nukahtamisajastin (SLEEP TIMER)

9

Kaiuttimien tasapainon säätö

9

Kaiutinpari B

9

Kuulokkeet

9

Video 2-liitännät

9

Kuuntelutilan asetus

9

Kuuntelutilat

9

Käytettävissä olevat kuuntelutilat

9

Tulolähteet

10

Yökuuntelu (DR COMP)

10

Valikoiden käyttö

10

Esimerkki: nukahtamisajastin

12

Asennus

13

Pakkauksen purkaminen

13

Ennen vahvistimen liittämistä

13

Takapaneelin liitännät

14

Antennien liittäminen

15

Paristojen asennus kauko-ohjaimeen

16

Kaiuttimien sijoittaminen kuuntelu

 

huoneeseen

16

Kaiuttimien liittäminen

17

Audioja videolähteiden liittäminen

18

Liitännät ja kaapelit

18

Liitännät

19

Vahvistimen asettaminen

19

Vianetsintä

20

Sanasto

23

3

Johdanto

Jamo AVR 693 AV-viritinvahvistin on suunniteltu vaativaa surround-kuuntelijaa varten. Laite edustaa äänentoistossa digitaalitekniikkaa käyttävää uutta sukupolvea. Laite sisältää samat perustoiminnot kuin perinteinen sur- round-viritinvahvistin ja lisäksi lukuisia digitaaliominaisuuksia. AVR 693 pystyy käsittelemään CD-, DVDsoittimien, satelliitti-radio- ja TV-asemien syöttämiä digitaalisignaaleja.

Tekniset tiedot

Lähtöteho

 

Etukanavat:

2 x 120W

Surround-kanavat:

2 x 120W

Keskikanava:

120W

Surround-keskikanava:

120W

Harmoninen kokonaissärö:

0.08%

Taajuusvaste:

20-20,000 Hz, +1dB/

 

3 dB

Surround-taso:

-15 dB ~ +10 dB

Keskikanavataso:

-15 dB ~ +10 dB

Subwoofer-taso:

-15 dB ~ +10 dB

Virransyöttö

230V/50 Hz

Viritysalue

 

FM:

87.5 - 108 MHz

AM:

520 - 1720 kHz

Lähtötilat

6 stereo-, 5-stereo ja stereotilaa (Pure Audio)

Dolby Digital

Dolby Digital EX

Dolby PL (Pro Logic)

Dolby Pro Logic II Cinema

Dolby Pro Logic II Music

Dolby Pro Logic IIx Cinema

Dolby Pro Logic IIx Music

DTS

Neo:6 Cinema / Music

Tulosignaalitilat

2-kanavainen stereo, PCM, Dolby Digital, Dolby EX, DTS ja DTS ES analogituloista, tai digitaalisista coaxialtai optical-tuloista.

Laitteen käyttö

SÄÄTIMET -ETUPANEELI

1STANDBY/ON-painike

Käytetään virran kytkemiseksi ja laitteen asettamiseksi valmiustilaan.

2SOURCE-painike

Käytä tätä painiketta tulolähteiden (FM, AM, CD jne.) valintaan.

3AUDIO SELECTOR-valitsin

Valitsee ANALOG-tulon tai liitetyn digitaalitulon COAX 1-2 tai OPT 1-2.

4SURROUND-painike

Painiketta käytetään digitaalisten signaalinkäsittelytilojen ja surround-efektien vaihtamiseen. Painike on käytettävissä ainoastaan silloin, kun PURE AUDIO (13) on katkaistu

5LCD-näyttö

6Nuolija ENTER/SET-painikkeet

Paina painikkeita valikoissa olevien valintojen selaamiseksi ja paina painiketta päävalikon valintaa varten.

4

7MENU-painike

Paina tätä painiketta katsellaksesi valikkotietoja etupaneelin LCD-näytöstä tai MONITOR-liitän- tään liitetyn TV-vastaanottimen ruudusta.

8VOLUME-säädin

Käännä säädintä myötäpäivään lisätäksesi äänenvoimakkuutta tai käännä sitä vastapäivään vähentääksesi äänenvoimakkuutta.

9VIDEO 2, L - AUDIO - R-liitäntä

Käytetään VIDEO 2-lähteen vasemman/oikean kanavan audiosignaalin liittämiseen.

10VIDEO 2 IN-liitäntä

Käytetään VIDEO 2-lähteen syöttämien kompo- siitti-videosignaalien liittämiseen.

11S-VIDEO-liitäntä

Jos VIDEO 2-laitteesi on varustettu S-video- lähtöliitännällä, liitä se tähän liitäntään.

12DIGITAL IN - OPTICAL-liitäntä

Jos soittimessasi on optinen digitaalilähtö, liitä se tämän laitteen OPTICAL-liitäntään (OPTICAL 3).

13PURE AUDIO-painike

Käytetään analogisen tulosignaalin aktivoimista/ peruuttamista varten ohittamalla digitaalisen signaalinkäsittelyn SURROUND (4) tiloja ei voi valita, kun PURE AUDIO on aktivoitu.

14TUNING-painike

Tällä painikkeella voit asettaa nuolipainikkeet vaihtamaan viritystaajuutta askel askeleelta, kunnes oikea taajuus tai optimoitu vastaanotto on saavutettu.

15AM/FM-painike

Käytä AM/FM-painiketta viritintoiminnon aktivoimiseen. Painike vaihtaa myös AMja FMvastaanottotilat.

16SPEAKER B-painike

Tämä painike valitsee kaiutinparin B toistettavaksi samanaikaisesti pääkaiuttimien kanssa.

17PHONES-liitäntä

Liitä stereokuulokkeet tähän liitäntään.

5

KAUKO-OHJAIN

1STANDBY-painike

Kytkee ja katkaisee virran (valmiustila).

2TEST TONE-painike

Käytetään kaiuttimien välisen suhteellisen voimakkuustason säätämiseksi testisignaalin avulla.

3CD, TAPE, VID 1 (video 1), AUX, DVD, VCR ja TUNER-painikkeet

Käytetään tulolähteiden valintaan.

4TUNER-painike

Aktivoi ja peruuttaa viritintoiminnon. Vaihtaa myös AMja FM-vastaanottotilan.

5MEMORY-painike

Pidä painike alaspainettuna 5 sekuntia taltioidaksesi viritetyn radioaseman. (Ellei viritetty asema lähetä mitään signaalia, ko. asema tulee ylihypätyksi.). Käytä SCAN tai painiketta valitaksesi jonkin toisen P-numeron.

6DISPLAY RDS-painike

Ilmaisee RDS-tiedot (asemanimi) näytössä.

7PTY-painike

Ilmaisee PTY-tiedot (ohjelmatyyppi) näytössä.

8TONE-painike

Käytä TONE-painiketta TREBLE- (korkeat äänet) ja BASS-asetuksen (matalat äänet) valintaan. Säädä taso painamalla nuolipainiketta tai

9DTS-painike

Valitsee eri DTS-kuuntelutilat.

10Dolby-painike (DD)

Valitsee eri Dolby-kuuntelutilat.

11TRIM-painike

Vaihtaa kaiutinkanavan. Paina sitten VOL tai painiketta säätääksesi valitsemasi kaiuttimen tason.

12AUDIO-painike

Paina tätä painiketta selataksesi eri audiokäsittelytiloja.

13PURE AUDIO-painike

Paina tätä painiketta vaihtaaksesi PURE AUDIO asetuksen: analoginen tulosignaali ohittaa digitaalikäsittelyn = Direct front R/L/Subwoofer stereo.

14MENU-painike

Paina tätä painiketta katsellaksesi valikkoa etupaneelin LCD-näytöstä tai TV-ruudusta.

Voit selata valikon valintoja painamalla nuolipainikkeita /. Suorita valinta painamalla ENTER/SET-painiketta.

15Nuolipainikkeet ja ENTER

Valikkotila: paina painikkeita selataksesi valikon valintavaihtoehtoja. Paina sitten ENTER-painiketta valintaa varten.

Viritintila: paina nuolipainikkeita käynnistääksesi asemahaun ylös-/alaspäin. PRESET-tila: paina nuolipainikkeita selataksesi esiasetettuja asemia ylös-/alaspäin.

16DIRECT-painike

Paina DIRECT-painiketta kytkeäksesi virran päälle ja vaihtaaksesi DIRECT (6 CH) toiminnolle. Paina uudelleen palataksesi alkuperäiselle asetukselle.

17MUTE-painike

Katkaisee äänen kaiuttimista. Paina uudelleen palauttaaksesi äänen alkuperäiselle tasolle.

18Numeropainikkeet

19VOL painikkeet

Säätävät äänenvoimakkuutta.

20DVD-painikeryhmä

Käytetään DVD-toimintojen ohjaamiseen. Tutustu DVD-soittimen (DVD-593) käyttöohjeisiin lisätietoja varten.

6

LCD-NÄYTTÖ

1Tulosignaalit

[L]: vasen etukanava [C]: keskikanava [R]: oikea etukanava

[LFE]: matalataajuinen subwoofer-signaali [LS]: vasen surround-kanava

[CS]: surround-keskikanava

[S]: surround-kanava (vasen/oikea) [RS]: oikea surround-kanava

2Aktivoidut kaiuttimet

[L]: vasen etukaiutin [C]: keskikaiutin [R]: oikea etukaiutin

[Sub]: subwoofer-signaali [Ls]: vasen surround-kaiutin

[Sbl]: vasen surround-takakaiutin (vain AVR793)

[Cs]: surround-keskikaiutin

[Sbr]: oikea surround-takakaiutin (vain AVR793)

Rs]: oikea surround-kaiutin

3Numeronäyttö (esim. FM-taajuus)

4kHz (AM) ja MHz (FM).

5Numeronäyttö (esim. voimakkuus dB-arvona)

6M (metriä), Ft (jalkaa) ja dB (decibeliä)

7AUDIO INPUT-ilmaisin

ANALOG: analoginen tulosignaali

OPT: optinen digitaalisignaali

COAX: koaksiaalinen digitaalisignaali

8AUDIO DATA TYPE-ilmaisimet

Audiotulosignaalin tyyppi

[PCM]:

Pulse Code Modulation

[DIGITAL]: Dolby Digital-koodattu signaali

[EX]:

Dolby Digital EX-koodattu

 

signaali

[dts]:

DTS-koodattu signaali

[ES]:

DTS-ES-koodattu signaali

9FM-asematiedot

RDS (radiotietojärjestelmä): ohjelmanimi

PTY (ohjelmatyyppi): uutiset, jazz, jne.

10MUTE-ilmaisin

Mute-painike on aktivoitu - mitään ääntä ei kuulu.

11TEST TONE-ilmaisin

Toistaa testisignaalin valitusta kaiuttimesta.

12STEREO-ilmaisin

Vastaanottaa FM-aseman stereona.

MONO-ilmaisin

MONO-toiminto on aktivoitu kauko-ohjaimella FM-stereovastaanottoa varten.

13SLEEP-ilmaisin

Nukahtamisajastin on aktivoitu.

14MEMORY-ilmaisin

Vilkkuu, kun jokin radiokanava taltioidaan.

15CHANNEL-ilmaisin

Ilmaisee, että jokin taltioitu radiokanava on valittu.

7

Toiminnot

Seuraavissa esimerkeissä käytetään pääasiallisesti kauko-ohjainta vahvistimen asetuksia varten ellei muuta esitetä.

KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ

Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin

Kauko-ohjaussignaalien lähetysikkuna

VIRRAN KYTKENTÄ/KATKAISU JA TOISTOLÄHTEEN VALINTA

1.Paina STANDBY- (viimeksi käytetty lähde) tai mitä tahansa lähdepainiketta (source) kytkeäksesi virran järjestelmään. Näyttö ja painikevalot syttyvät.

2.Valitse haluamasi tulolähde käyttämällä kaukoohjaimen painikkeita tai etupaneelin SOURCEpainiketta.

DVD valitsee DVD-soittimen tulosignaalin.

VIDEO 1 valitsee VIDEO 1-tulosignaalin

VIDEO 2 valitsee VIDEO 2 tulosignaalin (etupaneelissa).

TUNER FM valitsee FM-tulosignaalin.

TUNER AM valitsee AM-tulosignaalin.

CD valitsee tulosignaalin CD-soittimesta.

TAPE valitsee tulosignaalin kasettidekistä.

AUX valitsee tulosignaalin AUX-liitännästä (esim. digitaaliradio).

Liittäessäsi jonkin lähdelaitteen digitaalituloon ensimmäistä kertaa, valitse ko. lähde ja käytä sitten AUDIO SELECTOR-valitsinta analogitai digitaalitulon COAX 1-2/OPT 1-2) valintaan. Tämä asetus taltioituu jokaista yksittäistä lähdettä (DVD, VIDEO 1 jne.) varten.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Etupaneeli: käännä VOLUME/SCROLL-sää- dintä.

Kauko-ohjain: paina VOL painikkeita

Äänen hetkellinen katkaisu

(esim. puhelimen soidessa): paina MUTE-painiketta (17) kauko-ohjaimesta. Paina uudelleen, kun haluat palauttaa äänen alkuperäiselle tasolle.

VIRRAN KATKAISU VAHVISTIMESTA

Paina STANDBY-painiketta katkaistaksesi virran vahvistimesta.

VIRITIN (analoginen radiovastaanotin)

Varmista, että FMja/tai AM-antenni on liitetty laitteen takapaneeliin.

1.Paina FM/AM-painiketta. Jos virta on katkaistu vahvistimesta, toimenpide kytkee virran päälle. Viimeksi käytössä ollut viritintoiminto aktivoituu.

2.Paina FM/AM-painiketta AMja FM-alueiden valintaa varten.

3.Asemien valinta:

Esiasetettu asema: paina /presettai /presetpainiketta kauko-ohjaimesta.

Asemahaku:

a.pidä /scantai /scan-painiketta alaspainettuna 2 sekuntia (automaattihaku).

b.paina /scantai /scan-painiketta lyhyin näpäyksin etsiäksesi asemia manuaalisesti ylös-/alaspäin 0.05 MHz askelin.

4.Löydetyn aseman taltiointi:

a.Pidä MEMORY-painiketta alaspainettuna 2 sekuntia.

b.Asemanumero alkaa vilkkua.

c.Valitse haluamasi numero painamalla tai painiketta.

d.Paina MEMORY-painiketta uudelleen.

5.RDS-painikkeen käyttäminen (kauko-ohjain)

a.Paina RDS-painiketta, kun haluat vaihtaa informaationäytön (RDS-aseman nimi, viritystaajuus, PTY-tila (jos on käytettävissä).

6.PTY-painikkeen käyttäminen (kauko-ohjain)

a.Paina PTY-painiketta kauko-ohjaimesta. Voit vaihtaa eri PTY-tilojen (Light Music, Rock, POP, Traffic, jne.) välillä painamalla tai painiketta.

b.Valittuasi kuunneltavaksi haluamaasi ohjelmatyyppiä lähettävän radioaseman, aktivoi valintasi painamalla tai painiketta.

c.Viritin käynnistää selailun tekemäsi valinnan mukaisesti. Asemahaku vie aikaa n. 2 minuuttia.

8

NUKAHTAMISAJASTIN

Nukahtamisajastin voidaan valita ”System Config” > ”Sleep Time Set” valikossa. Tutustu nukahtamisajastimen asetusesimerkkiin sivulla XX

Asetettuasi nukahtamisajastimen, virta katkeaa vahvistimesta valitsemasi minuuttiluvun mukaisesti. SLEEP-ilmaisin syttyy näyttöön.Voit katkaista nukahtamisajastimen valitsemalla asetukseksi 0 minuuttia.

Huomautus!

Nukahtamisajastimen käytön 2 viimeisen minuutin aikana äänenvoimakkuus alkaa automaattisesti vähetä minimiarvoon saakka.

KAIUTINTASAPAINO

Kaiuttimien välinen perustasapaino asetetaan asennustoimenpiteiden aikana. Voit kuitenkin halutessasi säätää kaiuttimien välisen tasapainon yksilöllisesti esim. jotain filmiä varten.. Tämä voidaan tehdä päävalikon CHANNEL TRIM-asetuksella, joka mahdollistaa jokaisen kaiuttimen hienovirittämisen oman makusi mukaisesti. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Valikoiden käyttö” sivulla XX

Muist nollata (0) nämä asetukset käytön jälkeen ellet halua käyttää niitä yleisasetuksina.

KAIUTINPARI B

Kaiutinpari B (esim. makuuhuonetai keittiökaiuttimet) voidaan kytkeä päälle/pois etupaneelissa olevalla SPEAKER B-painikkeella.

KUULOKKEET

Ääni katkeaa kaiuttimista automaattisesti, kun kuulokkeet liitetään PHONES-liitäntään.

VIDEO 2-LIITÄNNÄT

Etupaneelin VIDEO 2-liitännät on tarkoitettu väliaikaisia tulolähteitä varten, kuten esim. kameranauhuri. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

Composiitti-videotulo: analoginen Video 2.

Analoginen S-videotulo: analoginen Video 2.

Analoginen audio vasen/oikea.

Optinen digitaalitulo.

KUUNTELUTILOJEN ASETUS

Käytettävissä on kolme perustilaa: DIRECT, PURE AUDIO ja SURROUND. Käytettävistä surroundtiloista tarkemmat selitykset alla.

DIRECT on suora tulotila, joka käyttää mahdollisimman vähän äänenlaadun säätöä ja suodatusta. Tätä kuuntelutilaa voidaan käyttää ainoastaan analogisia tulosignaaleja varten. Sitä voidaan käyttää esim. yhdessä DVD-audiosoittimen kanssa.

PURE AUDIO toimii samoin kuin edellinen suorakuuntelutila, mutta se käyttää enintään kahta kanavaa (+ subwooferi). AVR-693-viritinvahvistimen signaalireitti on lyhin tässä tilassa.

Tuloksen on tarkasti alkuperäislähteen mukainen high-fidelity-musiikkitoisto. PURE AUDIO-asetus voidaan kytkeä/katkaista etupaneelin tai kauko-oh- jaimen PURE AUDIO-painikkeella.

SURROUND-tilat: käytettävissä on koko joukko kuuntelutiloja. Tutustu lisätietoja varten kohtaan ”Käytettävissä olevat kuuntelutilat” alla.

Surround-kuuntelutilan valinta on mahdollista ainoastaan, kun PURE AUDIO ja DIRECT-toiminto on katkaistu. Toimi seuraavasti:

Paina SURR MODE-paniketta laitteen etupaneelista, kunnes haluamasi surround-tila ilmestyy näyttöön.

Paina DTStai DD-painiketta kauko-ohjaimesta, kunnes haluamasi surround-tila ilmestyy näyttöön.

Käytä valikkoa, katso sivu XX

KUUNTELUTILAT

Optimoitu kuuntelutila riippuu seuraavista tekijöistä:

Äänilähde: jos äänitetylle medialle (esim. CD tai DVD) on merkitty kuuntelutilaksi esim. Dolby Digital tai DTS, valitse tämän kanssa yhteensopiva tila varmistaaksesi, että toistoääni on mahdollisimman lähellä alkuperäisääntä.

Henkilökohtainen maku: anna korviesi toimia tuomarina!

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KUUNTELUTILAT

Tässä luvussa käytetyt kaiutinlyhenteet:

L:vasen etukaiutin

C:keskikaiutin

R:oikea etukaiuin

SUB: subwooferi (= LFE-kanava) SL: vasen surround-kanava

SC: surround-keskikanava (= surround-takakanava) SR: oikea surround-kanava

Perustilat

6 Stereo: kuusi kaiutinta (6.1), L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

5 Stereo: viisi kaiutinta (5.1) L, C, R, SUB, SL, SR.

Stereo: L, R, SUB. Identtinen Pure audio-tilan kanssa.

Huomautus: subwooferi vastaanottaa signaalin ainoastaan, jos pääkaiuttimien (L, R) asetukseksi on valittu small (pieni).

Dolby D = Dolby Digital: L, C, R, SUB, SL, SR.

Dolby Digital EX: Dolby-laboratorioiden 6.1-filmi- formaatti: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

Dolby PL (Pro Logic): alkuperäinen Dolby Pro Logic-toiminto viidelle kaiuttimelle: L, C, R, SUB, SL=SR.

9

Dolby Pro Logic II-tilat:

PLII-MOV: Dolby ProLogic II Movie, L, C, R, SUB, SL, SR.

PLII-MSC: Dolby ProLogic II Music, L, C, R, SUB, SL, SR.

Dolby Pro Logic IIx-tilat:

PLIIx-C: Dolby Pro Logic IIx Cinema: L, C, R, SUB, SL, SR, SC.

PLIIx-M: Dolby Pro Logic IIx Music: L, C, R, SUB, SL, SR, SC.

DTS-tilat:

Digital Theater Systems:in (DTS) audiotiloja käytetään pääasiallisesti digitaalisten audiolähteiden kuuntelua varten.

DTS: L, C, R, SUB, SL, SR.

DTS-ES: Digital Theater Systems:in 6.1-kanavainen filmiformaatti: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

NEO: 6-M: DTS NEO:6 music mode: L, C, R, SUB, SL, SC, SR.

TULOLÄHDEFORMAATIT

Vahvistin pystyy vastaanottamaan ja purkamaan seuraavien formaattien koodauksen.Etupaneelin näyttö ilmaisee käytetyn audioformaatin. Katso sivu XX kohta 8.

PCM: Pulssi-koodimodulaatio

DIGITAL: Dolby Digital-koodattu signaali EX: Dolby Digital EX-koodattu signaali

DTS: DTS-koodattu signaali

ES: DTS-ES-koodattu signaali

YÖKUUNTELUTILA (DR COMP)

Yökuuntelutila voidaan valita ”System Config” > ”Night Mode” valikossa. Katso oikea sarake.

Laitteessa on toiminto audiosignaalinen dynamiikkaalueen (toistotasoalue) pakkaamiseksi. Toimintoa voidaan käyttää filmien katselussa öiseen aikaan tai muulloin, kun suuret voimakkuustasot eivät ole toivottavia.

Dolby Digital (AC-3) formaattiin äänitetyillä filmeillä toiminto estää äkilliset voimakkaat signaalihuiput, säilyttäen kuitenkin äänikentän laajuuden.

Tätä yökuuntelutilaa voidaan käyttää ainoastaan seuraavissa olosuhteissa:

Kun Dolby Digital (AC-3) äänitetty lähde (DIGI- TAL-ilmaisin syttyy) on äänitetty nimenomaan yökuuntelua varten.

VALIKOIDEN KÄYTTÖ

Jotkut toiminnot voidaan valita ainoastaan valikoiden kautta.

Valikkojärjestelmän aktivointi:

Etupaneeli: paina MENU-painiketta.

Käytä nuoli- ja painikkeita valikoiden sisäiseen navigointiin.

Kauko-ohjain: paina MENU-painiketta.

Käytä nuoli- ja ENTER/SET-painikkeita valikoiden sisäiseen navigointiin.

Valittu valikko ilmestyy etupaneelin näyttöön.

Jos takapaneelin Monitor-liitäntään on liitetty TV-vas- taanotin, käytettävissä olevat valikot ilmestyvät katseltaviksi TV-ruutuun. Esimerkki: INPUT CONFIG on valittu.

Painikkeiden toiminnot ovat seuraavat:

 

Valitsee viimeksi näytetyn arvon

 

ja vaihtaa aputai päävalikot.

 

Vaihtaa valitun apuvalikon optioita.

 

Etupaneelin VOLUME/SCROLL-painike

 

toimii samalla tavalla.

tai

Valitsee näytössä (ruudussa) näkyvän (apu)

 

valikon.

Valittuasi jonkin arvon

1.Käytä painikkeita siirtyäksesi ”Return to Main Menu” kohtaan ja paina tämän jälkeen tai ENTER/SET-painiketta.

2.Käytä painikkeita siirtyäksesi ”Exit Main Menu” kohtaan ja paina tämän jälkeen tai ENTER/SET-painiketta.

Neuvo: valikot vaihtuvat rullaamalla, joten voit siirtyä ”Input Config” kohdasta ”Exit Main Menu” kohtaan painamalla painiketta.

Neuvo: voit valita niin monta asetusta kuin haluat yhden valikkosession aikana. Valikkoasetukset astuvat voimaan välittömästi, joten suositamme valikkojärjestelmän sulkemista ensin.

10

Valikkojärjestelmä

Asetus S e l i t y s

Analoginen audiotulo sisäänrakennetusta FM-virittimestä.

Analoginen audiosignaali CD-tuloliitännästä.

Analoginen audiosignaali TAPE-tuloliitännästä.

Analoginen audiosignaali Aux 1-liitännästä.

Analoginen audio-/videosignaali DVD-tuloliitännästä.

Analoginen audio-/videosignaali Video 1-liitännästä.

Analoginen audio-/videosignaali Video 1-liitännästä.

Analoginen audio-/videosignaali VCR-tuloliitännästä.

Vaihtaa analogiset ja digitaaliset tuloliitännät.

Valitsee kuuntelutilan.

Huomautus: käytettävissä olevien kuuntelutilojen lukumäärä riippuu tulosignaalista.DTS-asetusta ei voi valita esim. FMlähetystä kuunneltaessa.

Valitun tulokanavan käyttämä analogitaso. Käytetään analogija digitaalitulojen välisen voimakkuuden säätämiseen.

11

Jamo AVR-793 Owners manual

Kertoo järjestelmälle mitkä kaiuttimet on liitetty ja ovatko etukaiuttimet largetai small-kokoiset.

Esimerkki: nukahtamisajastin

1.Paina MENU-painiketta.

2.Paina tai painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy ”System Config”.

3.Paina ENTER/SET-painiketta.

4.Paina tai painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy ”Sleep time set 0 min” (tai jokin muu asetettu numeroluku).

Käytetään vahvistimen asettamiseksi, katso sivu XX

Säätää jokaisen kaiuttimen suhteellista voimakkuustasoa.

Säätää jokaisen kaiuttimen suhteellista voimakkuustasoa.

Vaihtoehto: 0 - 6.0 metriä (F = asetettu arvo) Vaihtoehto: F-1.5 - F metriä

Vaihtoehto: 0 - F metriä Vaihtoehto: 0 - F metriä

Vaihtoehto: F-1.5 - F metriä Delay-konfigurointiin (viiveaika) käytetty yksikkö. Näytön kirkkaus

Väliaikaisten tietojen näyttöaika TV-ruudussa ja etupaneelin näytössä: 0.5 (perusasetus), 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 min. 0 = katkaistu

katkaistu

Perusasetus = off

Huomautus: tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan Dolby Digital-ääniraidoilla.

Palauttaa päävalikkoon.

Sulkee valikkojärjestelmän.

5.Paina tai tai painiketta ja selaa minuutteja, kunnes virta katkeaa vahvistimesta.

7.Paina ENTER/SET-painiketta.

8.Paina tai painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy ”Exit Main Menu”.

12

Asennus

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

Vahvistinyksikkö

FM-antenni

Pakkauksen sisältö

Vahvistin (1 kpl)

Kauko-ohjain (1 kpl)

Paristot (AA-tyyppi) kauko-ohjainta varten (2 kpl)

FM/AM-antenni (1 kpl)

Virtajohto (1 kpl)

Käyttöohje (1 kpl)

ENNEN VAHVISTIMEN LIITTÄMISTÄ

AM-antenni Kauko-ohjain

Varo vahingoittamasta laitetta purkaessasi pakkausta.

Vahvistin on hyvin raskas ja saattaa aiheuttaa vakavan henkilöja/tai esinevahingon, jos se sattuu jostain syystä putoamaan!

Varmista, että laitteen takapaneeliin merkitty jännite vastaa 230V, 50 Hz verkkojännitettä.

Jos laitteessa on jännitevalitsin, tarkista, että se on oikeassa asennossa.

13

TAKAPANEELIN LIITÄNNÄT

1AM/FM-antenniliitäntä

AM: Liitä mukana oleva AM-antenni tähän liitäntään.

FM: Liitä mukana oleva 75 ohmin FM-antenni tähän liitäntään.

2DVD VIDEO IN (Compositetai S-video) -liitännät

Liitä DVD-soittimen composite-videosignaalit tähän liitäntään. Jos DVD-soittimesi on varustettu S-videolähdöllä, liitä se tähän liitäntään.

3DVD AUDIO INPUT: L-SURR, R-SURR, CEN, SUB-liitännät

Jos käytät DVD-audiosoitinta, liitä vasen ja oikea surround-, keskija subwoofer-kanava näihin liitäntöihin (tutustu lisätietoja varten sivuun XX).

4VCR VIDEO IN (Compositeja S-video) -liitännät

Liitä kuvanauhurin composite-video- tai S-video- liitäntä tähän liitäntään.

5VCR VIDEO OUT (Compositeja S-video)

Liitä kuvanauhurin compositetai S-videoliitäntä tähän liitäntään nauhoitusta varten.

6MONITOR VIDEO OUT (Compositeja S- video)

Liitä compositetai S-videosignaalit TV-vastaan- ottimeen tai monitoriin.

Huomautus: Tämä liitäntä on välttämätön, jos haluat kuvaruutunäytön (OSD) toimivan TV-vas- taanottimessa.

7Oikea kaiutinliitäntä (vyöhyke B)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä B käytettävä oikea kaiutin tähän liitäntään.

8Vasen kaiutinliitäntä (vyöhyke B)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä B käytettävä vasen kaiutin tähän liitäntään.

9Oikea kaiutinliitäntä (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä oikea etukaiutin tähän liitäntään.

10Vasen kaiutinliitäntä (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä vasen etukaiutin tähän liitäntään.

11Keskikaiutinliitäntä (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä keskikaiutin tähän liitäntään.

12Vasen surround-kaiutinliitäntä (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä vasen surround-kaiutin tähän liitäntään.

13Oikea surround-kaiutinliitäntä (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä oikea surround-kaiutin tähän liitäntään.

14Keski-takakaiutin (vyöhyke A)

Liitä kuunteluvyöhykkeessä A (päähuone) käytettävä keski-takakaiutin tähän liitäntään.

15Verkkojohdon liitäntä

Liitä verkkojohto tähän liitäntään.

16DIGITAL OUT - OPTICAL ja COAX-lii- tännät

Jos digitaalinauhuri on varustettu optisella tai koaksiaalisella digitaalitulolla, liitä se tähän liitäntään.

17DIGITAL IN - OPTICAL 1/2 ja COAXIALliitännät

Jos DVD-soitin on varustettu optisella tai koaksiaalisella digitaalilähdöllä, liitä se tähän liitäntään.

186.1 CHANNEL PRE OUT-liitännät

Nämä lähdöt on tarkoitettu ulkopuolisen päätevahvistimen ja omalla vahvistimella varustetun subwooferin liittämiseen.

19MONITOR AUDIO OUT-liitännät

Liitä nämä audiolähdöt (vasen ja oikea) TV-vas- taanottimeen toistaaksesi äänen TV-vastaanotti- men kautta.

14

20VCR AUDIO OUT-liitännät

Liitä nämä liitännät kuvanauhurin vasempaan ja oikeaan audiotulokanavaan nauhoitusta varten.

21VCR AUDIO IN-liitännät

Liitä kuvanauhurin vasen ja oikea audiolähtö näihin liitäntöihin.

22VIDEO 1 AUDIO IN-liitännät

Liitä jonkin toisen kuvanauhurin/videolähteen vasen ja oikea audiolähtö näihin liitäntöihin.

ANTENNIEN LIITTÄMINEN

1.Käytä tarvittaessa laitteen mukana toimitettua AMkehäantennia.

23DVD AUDIO IN-liitännät

Liitä DVD-soittimen vasen ja oikea audiolähtö näihin liitäntöihin.

24AUX 1 IN-liitännät

Liitä ulkopuolisen laitteen tulosignaali (vasen ja oikea kanava) näihin liitäntöihin.

25TAPE IN-liitännät

Liitä kasettidekin vasen ja oikea audiolähtö näihin liitäntöihin.

26CD IN-liitännät

Liitä CD-soittimen vasen ja oikea audiolähtö näihin liitäntöihin.

2.Liitä AM-antennikaapelin molemmat päät laitteen takapaneelissa oleviin AM-liitäntöihin. Voit liittää myös AM-ulkoantennin vastaanottolaadun parantamiseksi.

3.Liitä FM-sisäantenni laitteen takapaneelissa olevaan FM-liitäntään. Voit liittää myös FM-ulkoan- tennin tai käyttää kaapeliverkkoa vastaanottolaadun parantamiseksi.

15

PARISTOJEN ASENNUS KAUKO-OHJAIMEEN

1.Avaa kauko-ohjaimen kyljessä sijaitsevan paristotilan kansi.

2.Asenna paristotilaan kaksi 1.5 voltin AA-paristoa. Varmista, että paristot asennetaan oikealla + ja - napaisuudella. Katso paristotilaan tehdyt + ja - merkinnät.

3.Sulje paristotilan kansi.

KAIUTTIMIEN SIJOITTAMINEN KUUNTELUHUONEESEEN

Keskikaiutin

PÄÄLAITE

Aktiivi subwooferi

Vasen etu-

TV

Oikea etu-

 

kaiutin

 

kaiutin

 

Kuuntelupiste

 

 

Vasen surround-kaiutin

Surround-kaiuttimet

Oikea

 

 

surround-

 

 

kaiutin

 

Surround-keskikaiutin

 

Vältä kaiuttimien sijoittamista huoneen nurkkiin, sillä tämä korostaa matalia taajuuksia liikaa.

Kaiuttimien sijoittaminen verhojen, huonekalujen jne. taakse vaimentaa korkeita ääniä ja huonontaa stereovaikutusta. Kaiuttimien pitää olla kuuntelijan näkyvissä.

Jokaisella kuunteluhuoneella on erilaiset akustiset ominaisuudet ja kaiuttimien sijoitusmahdollisuudet ovat usein rajalliset. Löydät parhaan sijoituspaikan kaiuttimille kokeilemalla. Kaiuttimet tulisi kuitenkin sijoittaa mahdollisimman symmetrisesti.

Etukaiuttimien (FRONT) sijoittaminen

Etukaiuttimet sijoitetaan siten, että kuuntelijasta katsottuna L-liitäntöihin liitettävät kaiuttimet sijoitetaan vasemmalle puolelle ja R-liitäntöihin liitettävät kaiuttimet sijoitetaan oikealle puolelle. Tämä voidaan tarkistaa CHANNEL CALIB-valikossa.

Paras korkeus etukaiuttimille on, kun korkeaäänielementit ovat korvien tasolla.

Etu-keskikaiuttimen (CENTER) sijoittaminen

Etu-keskikaiutin sijoitetaan vasemman ja oikean etukaiuttimen keskiväliin, esim. TV-vastaanottimen alle tai päälle.

Paras korkeus keskikaiuttimelle on korvien tasolla (istuma-asennossa).

Surround-kaiuttimien sijoittaminen

Surround-kaiuttimet sijoitetaan siten, että kuuntelijasta katsottuna L-liitäntöihin liitettävät kaiuttimet sijoitetaan vasemmalle puolelle ja R-liitäntöihin liitettävät kaiuttimet sijoitetaan oikealle puolelle. Surround-kaiuttimet suunnataan viistosti toisiaan kohti, linjassa kuuntelijan kanssa tai taakse. CB-liitäntään liitetty surroundkeskikaiutin sijoitetaan kuuntelijan taakse.

Subwooferin sijoittaminen

Sijoita subwooferi TV-vastaanottimen edestä katsottuna joko sen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Sijoita subwooferi huoneen kulmaan (jos mahdollista) matalien taajuuksien vasteen maksimoimiseksi.

16

KAIUTTIMIEN LIITTÄMINEN

Yllä olevien kaaviotekstienselitykset Room B = huone B

Front Speaker = etukaiutin Right = oikea

Left = vasen

Room A = huone A (pääkuunteluhuone) Center Speaker = keskikaiutin

Surround Speakers = surround-kaiuttimet Center Back = keski-takakaiutin

Active Subwoofer Speaker = aktiivi subwoofer-kaiutin (varustettu omalla vahvistimella)

Aktiivi-kaiuttimien liittäminen

Aktiivi-kaiuttimissa on sisäänrakennetut vahvistimet. Nämä voidaan liittää ainoastaan 6.1 CHANNEL PRE OUTPUT-liitäntöihin (17). Katso sivu 14.

Passiivi-kaiuttimien liittäminen

Huomautus!

Paina kaiuttimen takana sijaitseva liitäntänasta alas, työnnä kaiutinjohdon kuorittu pää liitäntään ja vapauta lukkonasta.Varmista, että eriste on poistettu kunnolla kaikista liitäntäpisteistä.

Jokaisen kaiuttimen takapaneelissa liitännät kaiuttimille: musta ( - merkitty) ja punainen (+ merkitty) etutai surround-kaiuttimille, harmaa keskikaiuttimelle, valkoinen vasemmalle surround-kaiuttimelle tai ruskea subwoofer-kaiuttimelle (+ merkitty).

Kaiutinjohtojen tunnistus tapahtuu eri värien tai värillisten raitojen mukaisesti.

Liitä samanväriset liittimet samanvärisiin kaiutin liitäntöihin estääksesi niiden vaiheistusta muuttumasta.

Keskikaiuttimen (CENTER) liittäminen

Liitä keskikaiutin laitteen takana sijaitsevaan CENTER-liitäntään.

Varmista, että + ja - kaapeli liitetään vastaavaan + ja - kaiutinliitäntään.

17

SURROUND-kaiuttimien liittäminen

Liitä oikea surround-kaiutin laitteen takapaneelissa olevaan surround-kaiutinliitäntään R ja vasen sur- round-kaiutin surround-kaiutinliitäntään L.

Varmista, että + ja - kaapeli liitetään vastaavaan + ja - kaiutinliitäntään.

AUDIOJA VIDEOLÄHTEIDEN LIITTÄMINEN

LIITTIMET JA KAAPELIT

Tutustu aina liitettävän laitteen mukana seuraaviin ohjeisiin.

Älä liitä verkkojohtoa pistorasiaan ennen kuin kaikki liitännät on tehty.

Tuloliitäntöjen punaisia liittimiä (R-merkintä) käytetään oikeaa kanavaa varten, valkoisia käytetään vasenta kanavaa varten ja keltaisia (V-merkintä) käytetään videoliitäntöihin.

Liitä kaikki pistokkeet ja liittimet tiukkaan, sillä väärät liitännät aiheuttavat kohinaa, huonontavat suorituskykyä ja saattavat vahingoittaa laitetta.

Älä niputa audio-/videokaapeleita yhteen virtaja kaiutinkaapeleiden kanssa. Tämä huonontaa kuvan ja äänen laatua.

Etukaiuttimien (FRONT) liittäminen

Liitä oikea etukaiutin laitteen takapaneelissa olevaan FRONT-liitäntään R ja vasen etukaiutin FRONTliitäntään L.

Varmista, että + ja - kaapeli liitetään vastaavaan + ja - kaiutinliitäntään.

Aktiivi-subwooferin liittäminen

Liitä subwoofer-signaali (RCA-liitäntä) aktiivi-sub- woofer-kaiuttimen signaalituloliitäntään.

Katso tyypilliset kaapeliesimerkit alla:

Audiokaapeli

Composite-videokaapeli

Keltainen = Comp. video

Videokaapeli

S-videokaapeli

Koaksiaalikaapeli

Optinen kaapeli

18

LIITÄNNÄT

Suluissa olevat numerot viittaavat edellisen sivun kaavioon.

Ennen verkkojohdon liittämistä

Liitä TV-videotuloliitäntä keltaiseen Monitor Outliitäntään (6) tai vastaavaan S-videoliitäntään. Tämä helpottaa valikkojärjestelmän käyttöä, koska

valikot ilmestyvät nyt TV-ruutuun, kun asiaan liittyvä AV TV-kanava valitaan.

Jos haluat toistaa normaalin TV-äänen vahvistimen kautta, liitä TV-äänilähtö esim. AUX- (24) tai VIDEO2-liitäntään (etupaneelissa).

Liitä DVD-nauhuri digitaalisiin audiotuloja lähtöliitäntöihin ja valitse se sitten AUDIO SELECTORpainikkeella (3). Katso sivu XX ja kohta 4 sivulla

XX

Liitä analoginen kuvanauhuri VCR INja OUTliitäntöihin (19) ja (20).

Liitä toinen kuvanauhuri Video 1-liitäntöihin (21).

Liitä DVD-soitin DVD-liitäntöihin (22). Jos DVDsoittimessa on surround-äänilähtö (L-SURR, R- SURR, CEN, SUB), liitä se DVD SURROUND INPUT-liitäntään (3).

Liitä CD-soitin ja kasettinauhuri vastaavasti liitäntöihin (26) ja (25).

Liitä mahdolliset muut äänilähteet AUX-liitäntöihin (24). Jos liität vahvistimeen analogisen levysoittimen, saatat tarvita ulkopuolisen esivahvistimen.

Liitä kaikki muut digitaaliset äänija/tai videolähteet (esim. satelliittiviritin jne.) DIGITAL INPUT, INPUT DIG 1, DIG 2, OPT 1 JA OPT 2-liitäntöi- hin. Katso kohta 4 sivulla XX.

Liitä sitten verkkojohto pistorasiaan ja kytke virta vahvistimeen.

VAHVISTIMEN ASETTAMINEN

Asennettuasi vahvistimen paikoilleen, sen järjestelmäasetukset on säädettävä käyttämäsi kuunteluhuoneen ja kaiutinjärjestelmän mukaisesti.

Nämä asetukset tehdään sivulla 11 esitettyä valikojärjestelmää käyttämällä.

1.Suorita kaiuttimien konfigurointi

a.Valitse SPEAKER CONFIG. päävalikko.

b.Käy kaiuttimet läpi yksitellen ja aseta käyttämäsi kaiuttimet ja niiden koko.

NONE: kaiutinta ei ole asennettu.

SMALL: liitetty kaiutin on pienikokoinen.

LARGE: liitetty kaiutin on isokokoinen.

c.Aseta jakotaajuudet (XOVER) etu-, keskija surround-kaiuttimille. Katso alla.

Neuvo: isokokoisten (large) ja pienikokoisten (small) kaiuttimien välillä ei ole mitään tarkasti määritettyä rajaa. Yksi määrittelytapa on, että kaiuttimet, joiden matalien taajuuksien toisto rajoittuu 70-80 Hz luokitellaan pienikokoisiksi. Toinen määrittelytapa luokittelee satelliittikaiuttimet pienikokoisiksi.

Jos liität subwooferin 2-kanavaista stereotoistoa varten, valitse aina small-asetus konfigurointivalikossa.

Jos käytät isokokoisia kaiuttimia, aseta jakotaajuudeksi 40 Hz.

2. Valitse sopiva kuuntelutila

Sopivia kuuntelutiloja ovat:

6 Stereo (6-kaiutinjärjestelmää varten).

5 Stereo (5-kaiutinjärjestelmää varten)

Stereo (2- tai 3-kaiutinjärjestelmä)

... voidaan valita

Etupaneelista: paina SURR MODE-painiketta.

Kauko-ohjaimesta: paina AUDIO-painiketta.

Valikon kautta, katso sivu 11.

Huomautus!

Kaikki surround-kuuntelutilat eivät välttämättä ole käytettävissä, asennetusta kaiutinjärjestelmästä riippuen.

Huomautus!

Jos valikossa valitaan surround-takakaiuttimen asetukseksi ”off”, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX ja DTS-ES-kuuntelutilat eivät ole käytössä.

Neuvo.valitse ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä edistyksellisin asetus, minkä kaiutinjärjestelmäsi sallii, esim. NEO:6-C. Muista katkaista PURE AUDIO (BYPASS) -toiminto tätä varten.

19

Kuuntelutiloista löytyy tarkemmat selitykset sivulla 11.

3. Suorita kanava-asetukset

Käytä valikkojärjestelmää ja aseta parametrit seuraavissa

valikoissa (katso alla).

a.CHANNEL TRIM: tätä parametria käytetään yksittäisten filmien äänen tasapainon hienosäätöä varten. Lopullinen äänentaso muodostuu CHANNEL CALIB, CHANNEL TRIM-ase- tuksista ja äänen voimakkuussäädöstä.

b.CHANNEL CALIB: tämä tarkoittaa kaiuttimien välisen äänen perustasapainoa. Kun valikossa valitaan jokin kaiutin, valittu kaiutin alkaa toistamaan ”vaaleanpunaista kohinaa”.

Istahda kuuntelupisteeseen ja kalibroi kaiuttimet yksitellen vaaleanpunaisella kohinalla. Käytä kalibrointiin omia korviasi tai äänentasomittaria.

c.DELAY CONFIG: tämä parametri asettaa etäisyyden kuuntelupisteestä jokaiseen yksittäiseen kaiuttimeen. Toiminto kompensoi jokaisen kaiuttimen aikaviivettä (3 m = 10 m/sek.).

Huomautus!

Aloita etäisyyden asettaminen etukaiuttimista.

Vianetsintä

Jos kauko-ohjaimen käytössä ilmenee jokin ongelma, kokeile ensin etupaneelin säätimiä varmistaaksesi, että vika ei johdu kauko-ohjaimen toimintaviasta (tai loppuunkuluneista paristoista).

VIRRANSYÖTTÖ

Ei virtaa.

Verkkojohtoa ei ole liitetty.

Liitä verkkojohto pistorasiaan.

Ulkoiset häiriöt vaikuttavat sisäisen mikroprosessorin toimintaan.

Katkaise laitteesta virta, odota viisi sekuntia ja kytke sitten virta uudelleen.

Sisäinen sulake on palanut.

Ota yhteys Jamo-jälleenmyyjään tai Jamo-huol- toon.

Virta kytkeytyy päälle, mutta ääntä ei kuulu.

Näyttöön ilmestyy sama ”Muting”.

Peruuta äänen mykistys painamalla MUTEpainiketta kauko-ohjaimesta.

Liitäntäjohdot on liitetty väärin.

Tarkista liitännät, kaiutinkaapelit ja muut johdot. (Sivu 18.)

Vahvistimen suojapiiri on aktivoitunut.

Ota yhteys Jamo-jälleenmyyjään tai Jamo-huol- toon.

4.Digitaalituloon liitetyt lähteet

a.Valitse ensin lähde ja käytä sitten AUDIO SELECTOR-valitsinta ANALOG-tulon ja digitaalisen tulon (COAX 1-2/OPT 1-2) valintaan. Tämä asetus taltioituu jokaista yksittäistä lähdettä (DVD, VIDEO 1 jne.) varten.

b.Tarkista äänentaso. Jos äänentaso on liian korkea tai liian matala verrattuna muihin tulolähteisiin, säädä analoginen tulotaso kyseistä tulokanavaa varten valikossa ”Input config” > ”Anlg level in”.

Huomautus!

Jos analoginen tulotaso säädetään liian korkeaksi, AV-virittimen näyttöön ilmestyy sana ”CLIP”.

SPEAKER CONFIG, CHANNEL CALIB ja DELAY CONFIG-asetukset tehdään normaalisti laitteita asennettaessa ja jälkeenpäin ainoastaan, jos kaiuttimien sijoituksia vaihdetaan tai kuuntelupiste muuttuu.

Toistolähteen ääni ei kuulu.

Tulolähdevalitsin on väärässä asennossa.

Ota yhteys Jamo-jälleenmyyjään tai Jamo-huol- toon.

Valitse oikea tulolähde.

Kuulokkeet on liitetty.

Pienennä voimakkuutta ja kytke kuulokkeet irti. (Katso sivu 9.)

Virta katkeaa välittömästi päällekytkemisen jälkeen.

Vahvistimen suojapiiri on aktivoitunut. Irrota verkkojohto pistorasiasta.

Tarkista kaikki liitännät ja kaiutinkaapelit oikosulkujen varalta.

Ellei ongelmaa voi poistaa, ota yhteys Jamojälleenmyyjään tai Jamo-huoltoon.

20

KAIUTTIMET

Keskikaiuttimesta ei kuulu ääntä tai ääni kuuluu hyvin pienellä voimakkuudella.

Kaiutinkaapeli on irti.

Tarkista vahvistimen ja kaiuttimen välinen liitäntä.

Kuuntelutilaksi on valittu Stereo tai Pure Audio. Valitse kuuntelutilaksi jokin muu kuin Stereo

tai Pure Audio. Keskikaiutinlähdön voimakkuus vaihtelee kuuntelutilasta riippuen.

Keskikaiuttimen voimakkuus on säädetty minimiin. Säädä keskikaiuttimen voimakkuus sopivaksi

(katso ”Channel Calib” ja ”Channel Trim” sivulla 12.

Keskikanava-asetukseksi on valittu ”None”.

Valitse keskikanava-asetukseksi ”Large” tai ”Small”.

Subwooferista ei kuulu ääntä tai ääni kuuluu hyvin pienellä voimakkuudella.

Subwooferin asetukseksi on valittu ”No” (katso sivu 12).

Toimintatilaksi on valittu 2-kanavainen stereo ja etukaiuttimien kokoasetukseksi on valittu ”large”.

Valitse etukaiuttimien asetukseksi ”small”.

Kuuluu matalataajuista hurinaa.

Takapaneelin audiokaapelit on sijoitettu väärin. Siirrä kaapeleita vähentääksesi hurinaa.

Kuuluu karheaa tai raapivaa ääntä. Korkeataajuusalue on epäselkeä.

Korkeiden äänien säätöasetus on liian kirkas. Käännä korkeaäänisäätimen asetusta alem-

maksi (katso kohta 8 sivulla 6).

FM/AM-VIRITIN

AM-asemien vastaanotto ei onnistu.

AM-kehäantennia ei ole liitetty.

Liitä mukana toimitettu AM-kehäantenni AMantenniliitäntöihin (katso sivu 15).

AM-vastaanotolla kuuluu hurisevaa ääntä (erityisesti öiseen aikaan tai heikkoja asemia kuunneltaessa).

Häiriöt johtuvat sähkölaitteista, kuten loistevalaisimet.

Siirrä AM-kehäantenni johonkin toiseen paikkaan.

Asenna tehokas AM-ulkoantenni. (katso sivu 15).

AM-vastaanotolla kuuluu korkeataajuista viheltävää ääntä

Häiriöt johtuvat TV-vastaanottimesta.

Siirrä AM-kehäantenni mahdollisimman kauas TV-vastaanottimesta.

Siirrä vahvistin etäämmäksi TV-vastaanottimes- ta.

AMja FM-vastaanotolla kuuluu rätiseviä häiriöitä.

Häiriöt johtuvat loistevalaisimien päällekytkemisestä ja katkaisusta.

Siirrä antenni mahdollisimman kauas loistevalaisimesta.

Häiriöt johtuvat autojen sytytysjärjestelmästä. Asenna FM-ulkoantenni mahdollisimman

etäälle liikenteestä (katso sivu 15).

Vaihda sisä-/ulkoantenni sijoituspaikkaa tai muuta sen suuntausta.

Stereoilmaisin syttyy, mutta äänessä on säröä ja stereoerottelu on huono.

Asema on liian voimakas.

Vaihda FM-sisäantennin sijoituspaikkaa (katso sivu 15) tai käytä antennivaimenninta.

Häiriöt johtuvat rakennuksista tai suurista vuorista heijastuneista lukuisista radioaalloista.

Käytä erittäin suuntaavaa antennia ja säädä se pienimmän särön antavaan asentoon.

Stereovastaanottoilmaisin vilkkuu ja vastaanotettu FM-asema kohisee voimakkaasti.

Asema on liian heikko.

Asenna FM-ulkoantenni (katso sivu 15).

FM-stereolähetykset kattavat ainoastaan n. puolet tavallisten lähetysten alueesta.

Vaihda ulkoantennin sijoituspaikkaa tai suuntausta. Vaihda parempaan antenniin tai käytä antennivahvistinta (katso sivu 15).

Esiasetetun aseman valinta ei onnistu.

Muisti on pyyhkiytynyt, koska virta on ollut katkaistuna liina pitkään.

Suorita asemien taltiointi uudelleen (sivu 8).

VIDEO JA AUDIO

Haluttu kuva ei ilmesty näkyviin.

Liitännät on tehty väärin.

Tarkista liitännät (että pistokkeet ja liittimet ovat kunnolla paikoillaan (katso sivu 18).

Ei OSD-valikkonäyttöä.

Liitännät on tehty väärin.

Tarkista liitännät (sivu 18).

OSD-valikko ilmestyy ruutuun, kun TV-monitori liitetään MONITOR OUT-lähdön Compositetai S-VIDEO-liitäntään.

Tarkista liitännät (katso sivu 18).

Audioja videosignaalit eivät sovi yhteen.

Liitännät on tehty väärin.

Tarkista liitännät (sivu 18).

21

Loading...
+ 110 hidden pages