Philips FW-C10 User Manual

0 (0)

Toll Free Help Line

Ligne d'assistance en service libre

Linea de ayuda telefónica sin cargo

800-531-0039

pg 01-22/C10/34-Eng

1

2/22/00, 7:30 PM

1

3139 116 19321

English кЫТТНЛИ

Polski

Èesky

Slovensky

Magyar

2

MAGYARORSZÁG

Minõségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ..........................................

220-230V

Elemes mûködéshez .......................................

2 X AA/R06

Névleges frekvencia .......................

50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény

 

maximális .........................................................

30 W

névleges ...........................................................

20 W

készenléti állapotban ....................................

< 15 W

Érintésvédelmi osztály II.

 

Tömeg ....................................................................

10.0 kg

Befoglaló méretek

 

szélesség ......................................................

685 mm

magasság .....................................................

310 mm

mélység ........................................................

320 mm

Rádiórész vételi tartomány

 

URH OIRT ..........................................

65,81 - 74 MHz

CIRR ..................................................

87,5 - 108 MHz

Erõsítõrész

 

Kimeneti teljesítmény .............................

2 x 10 W PMPO

.............................................................

2 x 5 W RMS

ÈESKA REPUBLIKÁ

Vystraha!

Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.

Nebezpeèí!

Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!

Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.

Záruka

Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.

Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

pg 01-22/C10/34-Eng

2

2/22/00, 7:30 PM

3139 116 19321

pg 023-42/C10/34 Ru 2/22/00 7:40 PM Page 23

лйСЦкЬДзаЦ

йЕфДь азойкеДсаь

й·˘‡fl ЛМЩУ П‡ˆЛfl . . . . . . . . . 23 аМЩУ П‡ˆЛfl ФУ ·ВБУФ‡ТМУТЪЛ 23 иУ‰„УЪУ‚Н‡ . . . . . . . . . . . . . 24 - 25 дМУФНЛ ЫФ ‡‚ОВМЛfl . . . . . . 26 - 28 к‡·УЪ‡ ТЛТЪВП˚ . . . . . . . . . 28 - 30 CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 33 ꇉЛУФ ЛВПМЛН . . . . . . . . . 34 - 35 AUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 д‡ТТВЪ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 б‡ФЛТ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 - 38 у‡Т˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 н‡ИПВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 н‡ИПВ Б‡Т˚Ф‡МЛfl . . . . . . . . . . 39 нВıМЛ˜ВТНЛВ ı‡ ‡НЪВ ЛТЪЛНЛ . 40 мıУ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

мТЪ ‡МВМЛВ МВЛТФ ‡‚МУТЪВИ . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 42

é·˘‡fl ËÌÙÓ Ï‡ˆËfl

нЛФУ‚‡fl Ъ‡·ОЛˆ‡ (М‡ НУЪУ УИ ЫН‡Б‡М ТВ ЛИМ˚И МУПВ ) М‡ıУ‰ЛЪТfl М‡ Б‡‰МВИ Ф‡МВОЛ ТЛТЪВП˚.

б‡ФЛТ¸ ПУКВЪ ·˚Ъ¸ ‚˚ФУОМВМ‡ ЪУО¸НУ Ф Л ЫТОУ‚ЛЛ, ВТОЛ ˝ЪЛП МВ М‡ Ы¯‡˛ЪТfl ‡‚ЪУ ТНЛВ ЛОЛ ‰ Ы„ЛВ Ф ‡‚‡ Ъ ВЪ¸ВИ ТЪУ УМ˚.

àÌÙÓ Ï‡ˆËfl ÔÓ Óı ‡Ì ÓÍ Ûʇ˛˘ÂÈ Ò Â‰˚

мФ‡НУ‚Н‡ МВ ТУ‰В КЛЪ ЛБОЛ¯МЛı ЫФ‡НУ‚У˜М˚ı П‡ЪВ Л‡ОУ‚. е˚ ФУФ˚Ъ‡ОЛТ¸ Т‰ВО‡Ъ¸ ‚ТВ ‚УБПУКМУВ ‰Оfl ЪУ„У, ˜ЪУ·˚ ПУКМУ ·˚ОУ ОВ„НУ‡Б‰ВОЛЪ¸ ЫФ‡НУ‚НЫ М‡ Ъ Л П‡ЪВ Л‡О‡: Н‡ ЪУМ (НУ У·Н‡), ФУОЛТЪЛ УОУ‚‡fl ФВМ‡ (·ЫЩЩВ ) Л ФУОЛ˝ЪЛОВМ (ПВ¯НЛ, Б‡˘ЛЪМ˚В ФВМЛТЪ˚В Ф УНО‡‰НЛ).

З‡¯‡ ТЛТЪВП‡ ЛБ„УЪУ‚ОВМ‡ ЛБ П‡ЪВ Л‡ОУ‚, НУЪУ ˚В ПУ„ЫЪ ·˚Ъ¸ВˆЛ НЫОЛ У‚‡М˚ Л ‚ЪУ Л˜МУ ЛТФУО¸БУ‚‡М˚ ‚ ЪУП ТОЫ˜‡В, ВТОЛ ВВ

‡БПУМЪ‡К ‚˚ФУОМflВЪТfl ТФВˆЛ‡ОЛБЛ У‚‡ММ˚П Ф В‰Ф ЛflЪЛВП. и УТЛП ‚‡Т ТУ·О˛‰‡Ъ¸ ПВТЪМ˚В ФУТЪ‡МУ‚ОВМЛfl УЪМУТЛЪВО¸МУ ‚˚· УТ‡ ЫФ‡НУ‚У˜М˚ı П‡ЪВ Л‡ОУ‚,‡Б fl‰Л‚¯ЛıТfl ·‡Ъ‡ ВИ Л ‚˚¯В‰¯В„У ЛБ ЫФУЪ В·ОВМЛfl У·У Ы‰У‚‡МЛfl.

азойкеДсаь ий ЕЦбйиДлзйлна

и ЛМ‡‰ОВКМУТЪЛ (ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl

НУПФОВНЪВ)

С‡Ъ˜ЛН ‰ЛТЪ‡МˆЛУММУ„У ЫФ ‡‚ОВМЛfl

Е‡Ъ‡ ВЛ ( 2 ı ‡БПВ ‡ ДД) ‰Оfl ‰‡Ъ˜ЛН‡ ‰ЛТЪ‡МˆЛУММУ„У ЫФ ‡‚ОВМЛfl

к‡ПУ˜М‡fl ‡МЪВММ‡ ‰Оfl ‰Л‡Ф‡БУМ‡ Де

и У‚УОУ˜М‡fl ‡МЪВММ‡ ‰Оfl ‰Л‡Ф‡БУМ‡ FM

лВЪВ‚УИ Ф У‚У‰ ‰Оfl ФВ ВПВММУ„У ЪУН‡ Дл

аМЩУ П‡ˆЛfl ФУ ·ВБУФ‡ТМУТЪЛ

иВ В‰ М‡˜‡ОУП ‡·УЪ˚ ТЛТЪВП˚ ТОВ‰ЫВЪ Ф У‚В ЛЪ¸, ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЫВЪ ОЛ М‡Ф flКВМЛВ ПВТЪМУИ ˝ОВНЪ Л˜ВТНУИ ТВЪЛ БМ‡˜ВМЛ˛ М‡Ф flКВМЛfl ‚‡¯ВИ ТЛТЪВП˚, ЫН‡Б‡ММУПЫ ‚ ЪЛФУ‚УИ Ъ‡·ОЛˆВ (ЛОЛ КВ БМ‡˜ВМЛ˛ М‡Ф flКВМЛfl, ЫН‡Б‡ММУПЫ fl‰УП Т ТВОВНЪУ УП М‡Ф flКВМЛfl). З ЪУП ТОЫ˜‡В, ВТОЛ ˝ЪУ БМ‡˜ВМЛВ МВ ТУУЪ‚ВЪТЪ‚ЫВЪ ЫН‡Б‡ММУПЫ, ТОВ‰ЫВЪ Ф УНУМТЫО¸ЪЛ У‚‡Ъ¸Тfl Т ‚‡¯ЛП ‰ЛОВ УП. нЛФУ‚‡fl Ъ‡·ОЛˆ‡ М‡ıУ‰ЛЪТfl М‡ Б‡‰МВИ Ф‡МВОЛ ‚‡¯ВИ ТЛТЪВП˚.

зВ ТОВ‰ЫВЪ ФВ В‰‚Л„‡Ъ¸ ТЛТЪВПЫ ‚У ‚НО˛˜ВММУП ТУТЪУflМЛЛ.

мТЪ‡МУ‚ЛЪВ ТЛТЪВПЫ М‡ Ф У˜МУП УТМУ‚‡МЛЛ (М‡Ф ЛПВ , М‡ ¯Н‡ЩЫ).

мТЪ‡МУ‚ЛЪВ ТЛТЪВПЫ ‚ ПВТЪВ Т ‰УТЪ‡ЪУ˜МУИ ‚ВМЪЛОflˆЛВИ ‰Оfl ЪУ„У, ˜ЪУ·˚ Ф В‰УЪ‚ ‡ЪЛЪ¸ ТНУФОВМЛВ ЪВФОУЪ˚ ‚ ‚‡¯ВИ ТЛТЪВПВ. йТЪ‡‚¸ЪВ ˘ВО¸ ФУ Н ‡ИМВИ ПВ В ‚ 10 ТП УЪ Б‡‰МВИ Л ‚В ıМВИ ТЪВМНЛ ·ОУН‡ Л ‚ 5 ТП УЪ ·УНУ‚˚ı ТЪВМУН.

и В‰Уı ‡МflИЪВ ТЛТЪВПЫ УЪ ˜ ВБПВ МУИ ‚О‡КМУТЪЛ, ‰УК‰fl, ФВТН‡ Л МВ ТЪ‡‚¸ЪВ ВВ ‚·ОЛБЛ ЛТЪУ˜МЛНУ‚ ЪВФОУЪ˚.

зЛ ‚ НУВП ТОЫ˜‡В МВ ВПУМЪЛ ЫИЪВ ТЛТЪВПЫ Т‡ПУТЪУflЪВО¸МУ, Ъ.Н. ˝ЪУ ОЛ¯ЛЪ ‚‡Т „‡ ‡МЪЛЛ!

ЦТОЛ ТЛТЪВП˚ ‚МВТВМ‡ МВФУТ В‰ТЪ‚ВММУ ЛБ ıУОУ‰МУ„У УН ЫКВМЛfl ‚ ЪВФОУВ, ЛОЛ КВ ВТОЛ УМ‡ ЫТЪ‡МУ‚ОВМ‡ ‚ У˜ВМ¸ ‚О‡КМУП ФУПВ˘ВМЛЛ, ЪУ ‚МЫЪ Л ТЛТЪВП˚, М‡ УФЪЛНВ Ф УЛ„ ˚‚‡ЪВОfl CD ПУКВЪ ТНУФЛЪ¸Тfl ‚О‡„‡. ЦТОЛ ˝ЪУ Ф УЛБУИ‰ВЪ, ЪУ Ф УЛ„ ˚‚‡ЪВО¸ CD МВ ·Ы‰ВЪ ЩЫМНˆЛУМЛ У‚‡Ъ¸ МУ П‡О¸М˚П У· ‡БУП. лОВ‰ЫВЪ УТЪ‡‚ЛЪ¸ ТЛТЪВПЫ ‚У ‚НО˛˜ВММУП ТУТЪУflМЛЛ, ·ВБ ‰ЛТН‡, М‡ Ф УЪflКВМЛЛ Ф ЛПВ МУ У‰МУ„У ˜‡Т‡, ‰У ЪВı ФУ , ФУН‡ МУ П‡О¸МУВ Ф УЛ„ ˚‚‡МЛВ МВ ·Ы‰ВЪ ‚УБПУКМУ.

щОВНЪ УТЪ‡ЪЛ˜ВТНЛИ ‡Б fl‰ ПУКВЪ ‚˚Б‚‡Ъ¸ МВУКЛ‰‡ММ˚В Ф У·ОВП˚. и У‚В ¸ЪВ, ·Ы‰ЫЪ ОЛ ˝ЪЛ Ф У·ОВП˚ ЫТЪ ‡МВМ˚, ВТОЛ ‚˚ УЪНО˛˜ЛЪВ ТВЪВ‚УИ Ф У‚У‰ ФВ ВПВММУ„У ЪУН‡ Л Б‡ЪВП ТМУ‚‡ ФУ‰НО˛˜ЛЪВ В„У ФУ ЛТЪВ˜ВМЛЛ МВТНУО¸НЛı ТВНЫМ‰.

СОfl ЪУ„У, ˜ЪУ·˚ ФУОМУТЪ¸˛ УЪНО˛˜ЛЪ¸ ТЛТЪВПЫ УЪ ˝ОВНЪ Л˜ВТНУИ ТВЪЛ, УЪТУВ‰ЛМЛЪВ ˝ОВНЪ Л˜ВТНЫ˛ ‚ЛОНЫ ФВ ВПВММУ„У ЪУН‡ УЪ М‡ТЪВММУИ УБВЪНЛ.

кЫТТНЛИ

23

pg 023-42/C10/34 Ru 2/22/00 7:40 PM Page 24

ийСЙйнйЗдД

лУВ‰ЛМВМЛfl М‡ Б‡‰МВИ Ф‡МВОЛ

кЫТТНЛИ

L R

B

A

+

R

L +

FM AERIAL 75

AM ANTENNA

VOLTAGE SELECTOR

110V-

127V

220V-

240V

E

AC

MAINS

~

AUX IN

C

D AUDIO OUT

 

24

pg 023-42/C10/34 Ru 2/22/00 7:40 PM Page 25

A лУВ‰ЛМВМЛВ ‡ПУ˜МУИ

‡МЪВММ˚ Де

лУВ‰ЛМЛЪВ ФУТЪ‡‚ОflВПЫ˛ ‚ НУПФОВНЪВ‡ПУ˜МЫ˛ ‡МЪВММЫ ‚ ‡Б˙ВП Де ANTENNA. мТЪ‡МУ‚ЛЪВ ‡ПУ˜МЫ˛ ‡МЪВММЫ AM ‰‡ОВНУ УЪ ЫТЪ УИТЪ‚‡ Л УЪ В„ЫОЛ ЫИЪВ ВВ ФУОУКВМЛВ ‰Оfl Т‡ПУ„У ОЫ˜¯В„У Ф ЛВП‡.

B лУВ‰ЛМВМЛВ Ф У‚УОУ˜МУИ

‡МЪВММ˚ FM

CУВ‰ЛМЛЪВ ФУТЪ‡‚ОflВПЫ˛ ‚ НУПФОВНЪВ Ф У‚УОУ˜МЫ˛ ‡МЪВММЫ FM ‚ ‡Б˙ВП FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 Ω.

йЪ В„ЫОЛ ЫИЪВ ФУОУКВМЛВ ‡МЪВММ˚ FM ‰Оfl М‡ЛОЫ˜¯В„У Ф ЛВП‡.

ЗМВ¯Мflfl ‡МЪВММ‡

СОfl ОЫ˜¯В„У Ф ЛВП‡ ‰Л‡Ф‡БУМ‡ FM ‚ВКЛПВ ТЪВ ВУ ТУВ‰ЛМЛЪВ ‚МВ¯М˛˛ ‡МЪВММЫ FM ‚ ‡Б˙ВП FM AERIAL (FM ANTENNA) 75 Ω. Т ФУПУ˘¸˛ НУ‡НТЛ‡О¸МУ„У Ф У‚У‰‡ 75 Ω.

FM AERIAL 75

FM ANTENNA 75

ËÎË

иУ‰ТУВ‰ЛМЛЪВ ОВ‚Ы˛ НУОУМНЫ Н Щ УМЪ‡О¸МУПЫ ‡Б˙ВПЫ L Ъ‡НЛП

У· ‡БУП, ˜ЪУ·˚ ˆ‚ВЪМУИ Ф У‚У‰ ·˚О ФУ‰ТУВ‰ЛМВМ Н +, ‡ ˜В М˚И Ф У‚У‰

– Í -.

б‡˘ВОНМЛЪВ У„УОВММЫ˛ ˜‡ТЪ¸ Ф У‚У‰‡ НУОУМНЛ, Н‡Н ФУН‡Б‡МУ.

E èËÚ‡ÌË ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇

ФВ ВПВММУ„У ЪУН‡

иУТОВ ЪУ„У, Н‡Н ‚ТВ ‰ Ы„ЛВ ТУВ‰ЛМВМЛfl ‚˚ФУОМВМ˚, ФУ‰ТУВ‰ЛМЛЪВ Ф У‚У‰ ФЛЪ‡МЛfl ФВ ВПВММУ„У ЪУН‡ AC Н ТЛТЪВПВ Л Н М‡ТЪВММУИ УБВЪНВ.

 

ЗТЪ‡‚ОВМЛВ ·‡Ъ‡ ВИ ‚ ‰‡Ъ˜ЛН

 

‰ЛТЪ‡МˆЛУММУ„У ЫФ ‡‚ОВМЛfl

 

• ÇÒÚ‡‚¸Ú ·‡Ú‡ ÂË (ÚËÔ‡ R06 ËÎË ÄÄ)

 

‚ ‰‡Ъ˜ЛН ‰ЛТЪ‡МˆЛУММУ„У

 

 

ÛÔ ‡‚ÎÂÌËfl, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ ‚

12 m

УЪ‰ВОВМЛЛ ‰Оfl ·‡Ъ‡ ВИ.

 

D иУ‰ТУВ‰ЛМВМЛВ ‰ Ы„У„У

-

- +

+

Ó·Ó Û‰Ó‚‡ÌËfl Í ‚‡¯ÂÈ

 

 

 

ТЛТЪВПВ

 

 

 

З˚ ПУКВЪВ ФУ‰ТУВ‰ЛМЛЪ¸ ОВ‚˚В Л Ф ‡‚˚В ‡Ы‰ЛУ ‡Б˙ВП˚ OUT ЪВОВ‚ЛБУ ‡, ‚Л‰ВУП‡„МЛЪУЩУМ‡, Ф УЛ„ ˚‚‡ЪВОfl О‡БВ М˚ı ‰ЛТНУ‚, Ф УЛ„ ˚‚‡ЪВОfl DVD ЛОЛ П‡„МЛЪУЩУМ‡ лD Н ‡Б˙ВП‡П AUX IN, М‡ıУ‰fl˘ЛПТfl М‡ Б‡‰МВИ Ф‡МВОЛ ТЛТЪВП˚.

ЗУ ЛБ·ВК‡МЛВ ФУ‚ ВК‰ВМЛfl, НУЪУ УВ ПУКВЪ Ф УЛБУИЪЛ Ф Л ЫЪВ˜НВ ·‡Ъ‡ ВИ, Ы‰‡ОЛЪВ ·‡Ъ‡ ВЛ, ВТОЛ УМЛ‡Б fl‰ЛОЛТ¸ ЛОЛ МВ ·Ы‰ЫЪ ЛТФУО¸БУ‚‡Ъ¸Тfl М‡ Ф УЪflКВМЛЛ ‰ОЛЪВО¸МУ„У ‚ ВПВМЛ. СОfl Б‡ПВМ˚ ФУО¸БЫИЪВТ¸ ·‡Ъ‡ ВflПЛ ЪЛФ‡ R06 ЛОЛ ДД.

CлУВ‰ЛМВМЛВ НУОУМУН

иУ‰ТУВ‰ЛМЛЪВ Ф ‡‚Ы˛ НУОУМНЫ Н Щ УМЪ‡О¸МУПЫ ‡Б˙ВПЫ R Ъ‡НЛП

У· ‡БУП, ˜ЪУ·˚ ˆ‚ВЪМУИ Ф У‚У‰ ·˚О ФУ‰ТУВ‰ЛМВМ Н +, ‡ ˜В М˚И Ф У‚У‰

– Í -.

ийСЙйнйЗдД

кЫТТНЛИ

25

Philips FW-C10 User Manual

pg 023-42/C10/34 Ru 2/22/00 7:40 PM Page 26

дзйида микДЗгЦзаь

кЫТТНЛИ

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISC CHANGE

DISC 1

DISC 2

DISC 3

OPEN • CLOSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

CD

 

 

 

3 CD ROTARY CHANGER SYSTEM

0

2

 

 

 

 

 

CD REWRITABLE COMPATIBLE

 

 

3C H A N G E R

 

 

 

CD SYNCHRO RECORDING

6

1

5

4

3

2

STANDBY-ON

 

B

D

B

TAPE 1

PLAY/REC

 

 

FW-C10 MINI HIFI SYSTEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1 • 2 • 3

 

BAND

TAPE 1 • 2

 

VIDEO

MASTER

 

 

 

CD

 

TUNER

TAPE

 

AUX

VOLUME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ▲

TUNING

▲ ▲

PRESET

 

 

 

L

J

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

IM

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

T

A

 

 

 

 

 

 

O

P

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

SEARCH

STOP•CLEAR PLAY• PAUSE PREV

NEXT

 

 

 

 

 

 

DSC

 

 

DIGITAL

 

 

 

 

 

 

SOUND

PROGRAM

CLOCKTIMER

DIM

 

 

 

 

CONTROL

R

 

 

N

O

 

 

 

O

 

H

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

K

 

C

 

 

 

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL SOUND CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

TAPE 2

 

 

 

 

 

 

 

PLAYBACK

 

CD

TAPE 1/2

TUNER

!

 

 

 

 

DIM

AUX

SLEEP

%

 

 

 

!

 

CD DIRECT

 

0

1

2

3

 

REPEAT

PAUSE

SHUFFLE

@¡ Å

VOLUME

## É

$

@

í

ë

 

Ç á

%

@

à

 

 

 

^3 MUTE

DSC

DBB

)

&

FULL AUTO STOP

RECORD

PLAY

▲ ▲

▲ ▲

STOP.OPEN

PAUSE

(

26

PLAY

▲ ▲

▲ ▲

.

PAUSE

STOP OPEN

*

£

@

#

@

5

pg 023-42/C10/34 Ru 2/22/00 7:40 PM Page 27

дМУФНЛ ЫФ ‡‚ОВМЛfl М‡ ТЛТЪВПВ Л М‡ ‰‡Ъ˜ЛНВ ‰ЛТЪ‡МˆЛУММУ„У ЫФ ‡‚ОВМЛfl

1 STANDBY ON

‰Оfl ‚НО˛˜ВМЛfl ТЛТЪВП˚ ЛОЛ ‰Оfl ФВ ВНО˛˜ВМЛfl Вe ‚ ВБВ ‚М˚ИВКЛП.

‰Оfl ЛТФУО¸БУ‚‡МЛfl ‰Оfl ЫТЪ‡МУ‚НЛ EASY SET.

2PROGRAM

‰Îfl CD ............‰Îfl Ô Ó„ ‡ÏÏË Ó‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı ‰Ó ÓÊÂÍ CD.

‰Îfl TUNER ....‰Îfl Ô Ó„ ‡ÏÏË Ó‚‡ÌËfl Á‡ ‡Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ.

‰Îfl CLOCK ..‰Îfl ‚˚·Ó ‡ 12ËÎË 24-˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ÂÊËχ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˜‡ÒÓ‚.

3 DIGITAL SOUND CONTROL (DSC)

‰Оfl ‚˚·У ‡ МЫКМУ„У Б‚ЫНУ‚У„У

˝ЩЩВНЪ‡: OPTIMAL, JAZZ, ROCK ЛОЛ TECHNO.

4DIGITAL SOUND CONTROL DISPLAY PANEL

‰Оfl Ф УТПУЪ ‡ ‚˚· ‡ММУИ ЫТЪ‡МУ‚НЛ

DSC.

5 DYNAMIC BASS BOOST (DBB)

‰Оfl ‚НО˛˜ВМЛfl ·‡ТУ‚У„У ЫТЛОЛЪВОfl ‰Оfl Ы‚ВОЛ˜ВМЛfl УЪ‰‡˜Л МЛБНЛı ЪУМУ‚ ЛОЛ КВ ‰Оfl ‚˚НО˛˜ВМЛfl ·‡ТУ‚У„У ЫТЛОЛЪВОfl.

6 СалигЦв

‰Оfl Ф УТПУЪ ‡ ‡НЪЫ‡О¸М˚ı ЫТЪ‡МУ‚УН ТЛТЪВП˚.

7 дДкмлЦгъ CD

8

DISC CHANGE

‰Îfl TUNER ..‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

‰Îfl Ô ÂÏÂÌ˚ CD.

̇ÒÚ ÓËÚ¸Òfl ̇ ·ÓÎÂÂ

9

OPEN•CLOSE

МЛБНЫ˛ ЛОЛ ·УОВВ

‰Îfl ÓÚÍ ˚ÚËfl ËÎË Á‡Í ˚ÚËfl

‚˚ÒÓÍÛ˛

 

Н‡ ЫТВОЛ CD.

‡‰ЛУ˜‡ТЪУЪЫ.

0

DISC 1 / DISC 2 / DISC 3 (CD

‰Îfl CLOCK ..‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˜‡ÒÓ‚

 

DIRECT PLAY)

(ЪУО¸НУ М‡ ТЛТЪВПВ).

‰Оfl ‚˚·У ‡ У‰МУ„У ЛБ УЪ‰ВОВМЛИ

STOP•CLEAR Ç

 

CD ‰Îfl Ô ÓË„ ˚‚‡ÌËfl.

‰Îfl CD ..........‰Îfl ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÍË

! SOURCE: ‰Îfl ‚˚·Ó ‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó:

Ô ÓË„ ˚‚‡ÌË CD ËÎË

 

CD / (CD 1•2•3)

ÒÚË ‡ÌËfl Ô Ó„ ‡ÏÏÛ.

‰Îfl ‚˚·Ó ‡ ÂÊËχ ëD. ÖÒÎË

‰Îfl TUNER ..‰Îfl Ô ÂÍ ‡˘ÂÌËfl

 

Ô ÓË„ ˚‚‡ÌË CD ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ,

Ô Ó„ ‡ÏÏË Ó‚‡ÌËÂ.

 

М‡КПЛЪВ ˝ЪЫ НМУФНЫ ‰Оfl ЪУ„У,

DEMO ............(ЪУО¸НУ М‡ ТЛТЪВПВ)

 

˜ЪУ·˚ ‚˚· ‡Ъ¸ УЪ‰ВОВМЛВ ‰Оfl

‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚

 

‰ËÒÍÓ‚ 1, 2 ËÎË 3.

̇˜‡Ú¸ ËÎË Ô ÂÍ ‡ÚËÚ¸

 

TUNER / (BAND)

‰ВПУМТЪ ‡ˆЛУММ˚И

‰Îfl ‚˚·Ó ‡ ÂÊËχ

ÂÊËÏ.

 

‡‰ЛУФ ЛВПМЛН‡. З ВКЛПВ

PLAYÉ/ PAUSEÅ

 

‡‰ЛУФ ЛВПМЛН‡ М‡КПЛЪВ ˝ЪЫ

‰Îfl CD ..........‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎË

 

НМУФНЫ ‰Оfl ЪУ„У, ˜ЪУ·˚ ‚˚· ‡Ъ¸

Ô Â ˚‚‡ÌËfl

 

‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ÓÎÌ FM ËÎË MW.

Ô ÓË„ ˚‚‡ÌËfl.

 

TAPE / (TAPE 1•2)

íPREV / SIDE / NEXTë

‰Îfl ‚˚·Ó ‡ ÂÊËχ Ô ÓË„ ˚‚‡ÌËfl

(PRESET 4 3)

 

͇ÒÒÂÚ.

‰Îfl CD . . . . .‰Îfl Ô ÂıÓ‰‡ ̇

 

AUX (VIDEO)

̇˜‡ÎÓ ‰‡ÌÌÓÈ,

‰Оfl ‚˚·У ‡ Б‚ЫН‡, ФУТЪЫФ‡˛˘В„У Т

Ô Â‰˚‰Û˘ÂÈ ËÎË

 

‚̯ÌÂ„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ (Ì‡Ô ËÏ ,

ФУТОВ‰Ы˛˘ВИ

 

ЪВОВ‚ЛБУ ‡, ‚Л‰ВУП‡„МЛЪУЩУМ‡,

Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰Ó ÓÊÍË.

 

Ô ÓË„ ˚‚‡ÚÂÎfl ·Á Ì˚ı ‰ËÒÍÓ‚,

‰Îfl TUNER…‰Îfl ‚˚·Ó ‡

 

Ô ÓË„ ˚‚‡ÚÂÎfl DVD ËÎË

Á‡Ô Ó„ ‡ÏÏË Ó‚‡ÌÌÓ

 

П‡„МЛЪУЩУМ‡ лD).

È ‡‰ËÓÒڇ̈ËË ‚

@ MODE SELECTION

Ô‡ÏflÚË.

 

SEARCH à á(TUNING à á)

‰Оfl CLOCK ..‰Оfl ЫТЪ‡МУ‚НЛ ПЛМЫЪ

 

‰Оfl CD ..........‰Оfl ФУЛТН‡ ‚

(ЪУО¸НУ М‡ ТЛТЪВПВ).

 

М‡Ф ‡‚ОВМЛЛ М‡Б‡‰/

 

 

‚Ô ‰.

 

дзйида микДЗгЦзаь

#MASTER VOLUME 4 3

‰Îfl Û‚Â΢ÂÌËfl ËÎË

ЫПВМ¸¯ВМЛfl „ УПНУТЪЛ. $ n

‰Оfl ФУ‰ТУВ‰ЛМВМЛfl М‡Ы¯МЛНУ‚.

% DIM

‰Оfl ‚˚·У ‡ ‡БОЛ˜МУИ fl НУТЪЛ ˝Н ‡М‡ ‰ЛТФОВfl: DIM 1, DIM 2, DIM 3 ЛОЛ DIM OFF.

^ CLOCK•TIMER

‰Оfl Ф УТПУЪ ‡ ˜‡ТУ‚, ‰Оfl ЫТЪ‡МУ‚НЛ ˜‡ТУ‚ ЛОЛ ‰Оfl ЫТЪ‡МУ‚НЛ Ъ‡ИПВ ‡.

& дДллЦнзйЦ йнСЦгЦзаЦ 2

*кДЕйнД дДллЦнзйЙй

йнСЦгЦзаь 2

PLAY É . . . . . . .̇˜‡ÎÓ

Ф УЛ„ ˚‚‡МЛfl а . . . . . . . . . . . . .ФВ ВПУЪН‡ Н‡ТТВЪ˚ б . . . . . . . . . . . . .·˚ТЪ ‡fl

ФВ ВПУЪН‡ Н‡ТТВЪ˚ STOP•OPEN . . . . .̇˜‡ÎÓ

Ф УЛ„ ˚‚‡МЛfl ЛОЛ УЪН ˚ЪЛВ Н‡ТТВЪМУ„У УЪ‰ВОВМЛfl

PAUSE . . . . . . . . .Ô‡ÛÁ‡ Ô ÓË„ ˚‚‡ÌËfl

(кДЕйнД дДллЦнзйЙй йнСЦгЦзаь 1

RECORD . . . . . . . .̇˜‡ÎÓ Á‡ÔËÒË PLAY É . . . . . . .̇˜‡ÎÓ

Ф УЛ„ ˚‚‡МЛfl а . . . . . . . . . . . . .ФВ ВПУЪН‡ Н‡ТТВЪ˚ б . . . . . . . . . . . . .·˚ТЪ ‡fl

ФВ ВПУЪН‡ Н‡ТТВЪ˚ ‚ФВ В‰

кЫТТНЛИ

27

Loading...
+ 15 hidden pages