Philips FWB-C85/00 User Manual [sv]

FW-
C85 C83
Mini Hi-Fi System
with 3 CD changer
pg 01-29/C85-C83/22-Eng 3/6/00, 1:00 PM1
3139 116 19611
Important notes for users in the U.K. Mains plug
FrançaisEnglish
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. 3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an
Deutsch ∂ППЛУИО¿PortuguêsSuomiDanskSvenskaItalianoNederlands
appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.
Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L). As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
• Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
• Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or coloured green (or green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio FW-C85, FW-C83 Philips risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
Philips, Glaslaan 2
Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer:
Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Nettbryteren er sekundert innkoplet.
2
pg 01-29/C85-C83/22-Eng 3/6/00, 1:00 PM2
CLASS 1
LASER PRODUCT
3139 116 19611
INDEX
FW-C85
FW-C83
English .....................................5
Français .................................30
Español ..................................56
Deutsch ..................................82
Nederlands..........................110
Italiano .................................136
Svenska ...............................162
Dansk ...................................188
Suomi ...................................214
Português ............................238
∂ППЛУИО¿
............................ 264
EnglishFrançais
NederlandsItalianoSvenskaDanskSuomiPortuguês∂ППЛУИО¿ Deutsch
pg 01-29/C85-C83/22-Eng 3/6/00, 1:00 PM3
3
3139 116 19611
INNEHÅLL
Allmän information.................................................................................... 163
Säkerhetsinformation ............................................................................... 163
Förberedelser ................................................................................... 164 - 165
Kontroller .......................................................................................... 166 - 168
Användning av systemet................................................................... 169 - 172
CD ....................................................................................................... 172 - 175
Radiodelen ........................................................................................ 176 - 178
Kassettspelaren ............................................................................... 179 - 180
AUX/CDR...................................................................................................... 181
Inspelning ......................................................................................... 181 - 182
Svenska
Klockan........................................................................................................ 183
Timer .................................................................................................. 183 - 184
Sleep Timer................................................................................................. 184
Tekniska data ............................................................................................. 185
Underhåll..................................................................................................... 186
Felsökning......................................................................................... 186 - 187
162
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM162
3139 116 19611
ALLMÄN INFORMATION SÄKERHETSINFORMATION
Allmän information
– Märkskylten (som innehåller
serienumret) sitter på baksidan av systemet.
– Inspelning är tillåten om copyright
och andra tredjepartsrättigheter inte överträds.
– Denna produkt uppfyller EU:s krav
gällande radiostörningar.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har slopats. Vi har försökt att göra det enkelt att dela upp förpackningen i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (stötdämpande), och polyeten (påsar, skyddsfolie).
Ditt system består av material som kan återanvändas om det demonteras av ett företag specialiserat på detta. Ge akt på de lokala reglerna vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.
Energy Star
Som ENERGY STARR Partner; Philips har fastställt att denna produkt uppfyller ENERGY STARR riktlinjerna beträffande energieffektivitet
Godkännande
Dolby B NR och den dubbla D-symbolen d är varumärken för Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkningen sker på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Tillbehör
FjärrkontrollBatterier (två st. av typen AA) för
Ramantenn för AMTrådantenn för FMNätsladd
(ingår)
fjärrkontrollen
Säkerhetsinformation
• Innan du börjar använda systemet, kontrollera att spänningsangivelsen på märkskylten (eller spänningsangivelsen bredvid spänningsväljaren) på ditt system överensstämmer med spänningen i ditt vägguttag. Om inte, kontakta din återförsäljare. Märkskylten hittar du på baksidan av ditt system.
• Flytta inte runt systemet när spänningen är inkopplad.
• Placera systemet på ett stabilt underlag (t ex ett skåp).
• Placera systemet på en plats med tillräcklig ventilation för att undvika invändig uppvärmning i systemet. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom och ovanför enheten, och 5 cm vid vardera sidan.
• Systemet innehåller en inbyggd mekanism som förhindrar överhettning.
• Utsätt inte systemet för överdriven fuktighet, regn, sand eller värme.
• Under inga omständigheter ska du själv reparera systemet, eftersom garantin då inte kommer att gälla!
• Om systemet flyttas direkt från en kall till en varm lokal, eller placeras i ett mycket fuktigt rum, så kan fukt kondensera på CD-linsen i systemet. Om så är fallet kommer förmodligen CD­spelaren inte att fungera normalt. Lämna i så fall spänningen påslagen under omkring en timme, utan någon skiva ilagd, till dess att normal uppspelning är möjlig.
• Elektrostatiska urladdningar kan orsaka oväntade problem. Kontrollera om problemen försvinner när du drar ut nätsladden och sedan sätter tillbaka den efter några sekunder.
Observera! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och inte bryter strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen siter i vägguttaget.
Klass 1 laserapparat Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Svenska
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM163
163
3139 116 19611
FÖRBEREDELSER
Anslutningar på baksidan
G
Svenska
A
H
164
A Anslutning av ramantenn
för AM
STANDBY ON
E
V
L
E
R
L
E
F
C
O
O
N
O
T
W
R
B
O
U
L
S
MIN MAX
CUT OFF FREQUENCY
HIGH POWER SUBWOOFER
60Hz 150Hz
F
AUDIO OUT
E
Anslut den medföljande ramantennen till kontakten AM ANTENNA. Placera ramantennen så långt bort ifrån systemet som möjligt och justera dess placering för bästa mottagning.
B Anslutning av trådantenn
för FM
Anslut den medföljande trådantennen för FM till 75 -kontakten FM ANTENNA. Justera dess placering för bästa mottagning.
Utomhusantenn
För att förbättra mottagningen av FM­stereo, så kan en FM-utomhusantenn anslutas till 75 -kontakten FM ANTENNA med hjälp av en 75 koaxialkabel.
C Högtalaranslutning
Anslut den högra högtalaren till kontakten R på framsidan, med den färgade kabeln till + och den svarta kabeln till -.
Anslut den vänstra högtalaren till kontakten L på framsidan, med den färgade kabeln till + och den svarta kabeln till -.
Kläm fast den skalade biten av högtalarsladden enligt figuren.
MAINS
D
AUDIO IN
B
LRLR
DIGITAL
AC
~
SUB-
WOOFER
OUT
AM ANTENNA
OUT
AUX/CDR IN
FM ANTENNA 75
LINE OUT
FRONT
+
L
– –
R
+
LR
+
+
C
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM164
3139 116 19611
FÖRBEREDELSER
12 mm
stängöppna
OBSERVERA:
– För optimal ljudprestanda
rekommenderar vi att de medföljande högtalarna används.
– Anslut inte mer än en högtalare till varje
högtalarutgång (+,-).
– Anslut inte högtalare med lägre
impedans än de medföljande högtalarna. För impedansvärde, kontrollera i avsnitt TEKNISKA DATA i denna bruksanvisning.
D Anslutningen Line Out
(förberedd för trådlös överföring)
Du kan ansluta LINE OUT-kontakterna L (vänster) och R (höger) till ANALOG IN­kontakterna på en yttre CD-inspelare. Detta gör att du kan spela in i analogt format.
Du kan även installera extra främre aktiva högtalare på avstånd från systemet (t ex i ett annat rum) för att slippa att dra långa högtalarsladdar genom olika rum. Du kan placera ut så många högtalare du önskar på avstånd, förutsatt att de fungerar vid samma radiofrekvens. Anslut den trådlösa radiosändaren till LINE OUT-kontakterna.
Placera de aktiva högtalarna där du önskar. Var noga med att följa anvisningarna som levereras med högtalarna.
Observera: – Tillstånd att använda trådlösa sändare
med tillhörande utrustning regleras av lokala myndigheter. Kontrollera med din lokala myndighet vad som gäller på din ort.
E Anslutning av annan
utrustning till ditt system
Du kan ansluta AUDIO OUT-kontakterna, vänster (L) och höger (R), på en TV, VCR, Laser Disc-spelare, DVD-spelare eller CD­spelare, till AUX/CDR IN-kontakterna på baksidan av ditt system.
F Anslutningen Subwoofer
Out
Anslut den aktiva subwoofern (tillval) till kontakten SUBWOOFER OUT. Subwoofern återger bara de låga bastonerna (explosioner, dånet från rymdraketer, etc.). Följ noga anvisningarna som medföljer subwoofern.
G Anslutningen Digital Out
Via denna utsignal kan du spela in det digitala ljudet från din CD på alla ljudutrustningar med digital insignal (t ex CD-inspelare, Digital Audio Tape (DAT)­däck, digital-analog-omvandlare och digitala signalprocessorer).
Anslut den ena änden av koaxialkabeln (medföljer inte) till uttaget DIGITAL OUT, och den andra änden till utrustningen med digital insignal. När du ansluter koaxialkabeln, var noga med att skjuta in den ordentligt.
H Nätanslutning
När du är klar med alla de andra anslutningarna, anslut då nätsladden till systemet och till vägguttaget.
Insättning av batterier i fjärrkontrollen
Sätt in batterierna (typ R06 eller AA) i fjärrkontrollen enligt anvisningen i batterifacket.
För att undvika skador från läckande batterier, tag bort förbrukade batterier eller batterier som inte kommer att användas under lång tid. Byt till batterier av typen R06 eller AA.
Svenska
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM165
165
3139 116 19611
KONTROLLER
Svenska
CDR/DVD
CDR
AUX
PRESET
SIDE
RECORD
TREBLE
NEXT
OPEN•CLOSE
3
CHANGER
$
%
DC
• 0
DOLBY B NR
NEWS/TA
RDS
CD TEXT
U
M
L
O
E
V
^
& *
(
ª
¡
)
(
¡
% 4
£
§
9
5
º
MUTE
CD 123
1
4
7
CLOCK
à
DIM PROGRAM
PERSONAL
-
TIMER ON/OFF
í
1
BASS
TUNER
DSC
+
SLEEP
2
5
8
0
VOLUME
Ç
CD
DIRECT
TAPE 1/2
ÅÉ
2
REPEAT
WOOX
AUTO REV.
ë
BASS/TREBLE
VEC
TREBLE
-
2
AUX/CDR
3
6
9
á
3
SHUFFLE
+
WOOX LEVEL
¡
(
(
‹ ¤
£
#
DISC CHANGE
DISC 1 DISC 2 DISC 3
@
!
0
STANDBY
ON
MINI HIFI SYSTEM
1
2
3 4
5
6 7 8 9
POWER SAVE
IR SENSOR
CD 1•2•3
B
A
S
S
C
E
/
T
V
R
E
B
L
C
S
D
L
A
N
O
S
R
E
P
E
CD
SEARCH•TUNING
PROG
BASS
CLOCK/ TIMER
PLUS
BANDC1 • 2 • 3
TUNER
BAND
STOP•CLEAR
PLAY PAUSE
wOOx
TECHNOLOGY
TAPE 1•2
A. REVDIM
TAPE
LEVEL
PREV
DUB
(HSD)
£
166
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM166
3139 116 19611
KONTROLLER
Kontroller på systemet och på fjärrkontrollen
1 STANDBY ON
för att slå på systemet eller för skifte
till standby-läget.
används tillsammans med EASY SET
(snabbinställning).
2 POWER SAVE
för att lägga systemet i
energisparläge.
3 IR SENSOR
sensor för den infraröda
fjärrkontrollen.
4 PROG (PROGRAM)
för CD ............ programmering av CD-
för TUNER ..... programmering av
för CLOCK ..... val av 12- eller 24-
5 SOUND CONTROL – r val av
önskad ljudfunktion: PERSONAL, DSC,
VEC eller BASS/TREBLE.
6 JOG
för val att önskad ljudeffekt i
inställning PERSONAL/DSC/VEC. Du måste först välja respektive ljudfunktion.
spår.
förinställda radiostationer.
timmarsvisning i läget för klockinställning
(bara på systemet)
.
PERSONAL
för val av upp till 6 personligen
föredragna inställningar av Spectrum Analyzer: PERSONAL 1-6.
DSC
för val av önskad Digital Sound
Control effekt : OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO, VOCAL, ROCK eller JAZZ.
VEC
för val av önskad Virtual Environment
control effekt : HALL, CLUB, DISCO, CINEMA, CONCERT eller ARCADE.
7 CLOCK/TIMER
för visning av klockan, inställning av
klockan, eller inställning av timern.
8 ;
kontakt för hörlurar.
9 DIM
för inställning av ljusstyrkan för
displayen: DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF.
0 SOURCE – för val av följande:
CD / (CD 1•2•3)
för val av CD-läge. När uppspelningen
av CD: n har avbrutits, tryck för val av skivfack 1, 2 eller 3.
TUNER / (BAND)
för val av Tuner-läge. I läget Tuner,
tryck för val av våglängdsband: FM, MW eller LW.
TAPE / (TAPE 12)
för val av Tape-läget. När
banduppspelningen har stoppats, tryck för val av antingen kassettdäck 1 eller kassettdäck 2.
AUX / (CDR/DVD)
för val av ljud från en extern källa (t ex
TV, VCR, Laser Disc-, DVD- eller CD­spelare). I läget Aux, tryck för val av AUX eller CDR/DVD.
! DISPLAY
för visning av den aktuella
systeminställningen.
@ KARUSELLSKIVFACK FÖR CD # DISC CHANGE
för byte av CD (en eller flera).
$ OPENCLOSE
för öppning eller stängning av CD-
karusellen.
% DISC 1 / DISC 2 / DISC 3
(DIREKTSPELNING AV CD)
för val av CD-fack för uppspelning.
^ DOLBY B NR
för växling av Dolby B NR mellan på
och av.
& NEWS/TA
för automatisk avlyssning av nyheter
eller trafikinformation.
* RDS (CD TEXT)
för TUNER ..... för val av RDS-data i
följande ordning: stationsnamn, programtyp och radiotext.
för CD ............ för att titta på den
kodade informationen på CD:n.
( MODE SELECTION
SEARCH à á (TUNING à á)
för CD ............ sökning bakåt/framåt.
för TUNER ......inställning av en lägre
för TAPE ........ återspolning (rewind)
för CLOCK ..... inställning av
STOPCLEAR 9
för CD ............ avbryter CD-spelning
för TUNER ..... avbryter
för TAPE ........ avbryter spelning eller
DEMO ...........
PLAY PAUSE 2;
för CD ............ start eller stopp av
för TAPE ........ start av spelning.
eller högre radiofrekvens.
eller snabbspolning framåt.
timvisningen
systemet)
.
eller raderar ett program.
programmering.
inspelning.
(bara på systemet)
eller stopp av demonstrationsläget.
spelning.
(bara på
Svenska
start
167
FWC83/C85-22-SE-SWE 12/8/00, 12:22 PM167
3139 116 19611
Loading...
+ 20 hidden pages