CITIZEN CX-123N User Manual [en, ru, de, es, fr, cs, pl]

0 (0)
Printing calculator Kalkulator s pisačem Kalkulátor s tiskem Strimmelregner Rekenmachine met printer Tulostava laskin Machine à calculer imprimante Druckrechner Szalagos számológép Calcolatore con stampante incorporata Kalkulator med printer
Kalkulator drukujący Calculator cu imprimantă Печатающий калькулятор Kalkulator sa štampačem
Kalkulátor s tlačou Kalkulator s tiskalnikom Calculadora impresora Bordsräknare med utskrift
CX-123N
Instruction manual Upute za upotrebu
Návod k obsluze
Betjeningsvejledning
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohjekirja Mode d’emploi
Anweisungshandbuch
Kezelési útmutató
Istruzioni d’uso
Instruksjonsmanual
Instrukcja obsługi
Manual de instrucţiuni
Инструкция по эксплуатации
Uputstvo za upotrebu
Užívateľská príručka Navodila za uporabo
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
KEYS AND SWITCHES DESCRIPTION
0 9 00
+/-
÷
=
CE/C
%
+
to Numerical key
Used to enter number into calculator.
·
×
…………… Decimal point key
Used to enter decimal point.
…………… Change sign key
Reverse the sign of the data of the X-register.
……… Multiplication and division key
Stores multiplication and division orders and performs multiplication and division orders stored previously. Perform repeat multiplication and division calculation.
…………… Clear entry key
When this key is pressed after an entry of a number. Clear
entry number. In other situation, clear display and all registered calculations except memory.
…………… Percent key
Performs percent calculations.
…………… Sub total key
Used to display and print the contents of the total memory
…………… Total key
…………… Plus key
…………… Minus key
-
Display and print the contents of the total memory and clears it.
Adds an amount to the accumulator. To add the same amount more than one time (repeat addition), enter that amount once and depress the Plus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after plus key.
To subtract the same amount more than one time (repeat subtraction), enter that amount once and depress the Minus key as many times as necessary. If this key is depressed immediately after
key, if words as percent minus key.
key, it works as percent
…………… Equal key
Performs multiplication, division, %, constant calculations and other calculations.
…………… Digit Shift Key
Shift right the displayed number per digit before any function key be pressed.
…………… Memory 1 subtotal key
When press this key once, display and p rint the conte nt s of the independent memory1. When press this key twice, Display and print the contents of the independent memory1 and clears it.
…………… Mark-up key
For the calculation of sales or purchase price with profit margin.
…………… Paper feed key
…………… Memory 1 Plus key
Adds an amount to memory1. If there is a live calculation pending, the Memory plus key will complete the calculation and accumulate the result to Memory.
…………… Memory1 Minus key
Subtracts an amount from memory1. If there is a live calculation pending, the Memory1 Minus key will complete the calculation and subtract the amount from M em ory.
…………… T ax incl ude key
Calculate amount including TAX with TAX rate.
…………… Discount key
Calculate amount excluding TAX with TAX rate.
…………… TAX rate preset key
Used to enter TAX rate.
…………… Print key
It will print a live entry as an identifier as an invoice number with“#” mark on left most side of roll pap er.
…………… Grand T otal key
Display and print the contents of the grand total memory. Press GT key twice to recall and clear GT memory.
…………… Item Counter
………… Decimal select switch
DECIMAL A…………… Adding mode
F…………… Full-floating
0,2,4,6 ........... Fixed decimal point.
………… Rounding switch
ROUNDING 5/4 …………… Round Off
…………… Round down
…………… Round up
………… Grand total memory switch
OFF ON OFF Grand total memory is not activat ed.
GT ON Final results of additions and subtractions are auto-
matically accumulated in the GT memory according to sign.
…… OFF ON PRINT
OFF Power is off. ON Power is on but printer is disabled. PRINT Printer is activated.
M+ II
…… Memory 2 Plus key
Adds an amount to memory2. If there is a live calculation pending, the Memory2 plus key will complete the calculation and accumulate the result to Memory,
M- II
MRC II
…… Memory 2 Minus key
Subtracts an amount from memory2. If there is a live calculation pending, the Memory2 Minus key will complete the calculation and subtract the amount from Mem ory2.
,
Memory 2 subtotal key
When press this key once, display and print the content s of the independent memory2. When press this key twice, Display and print the contents of the independent memory2 and clears it.
NOTE: THE SOCKET-OUTLET SHALL BEINSTALLED NEAR
THE EQUIPMENT AND SHALL BE EASILY ACCESSIBLE.
OPIS TIPKI I SKLOPKI
0 9 00
+/-
÷
CE/C
%
+
-
…………… Tipka za brisanje unosa
Kad se ova tipka pritisne nakon unosa broja, briše se unos.
U suprotnom se njome briše zaslon i svi prethodni izračuni osim sadržaja memorije.
…………… Tipka za postotak
Služi za računanje s postocima.
…………… Tipka za međuzbroj
Služi za prikaz i ispis sadržaja cijele memorije.
…………… Tipka za ukupni zbroj
Služi za prikaz i ispis sadržaja cijele memorije te ju briše.
do
·
×
=
…………… Tipka za decimalnu točku
…………… Tipka za promjenu predznaka
……… Tipka za dijeljenje i množenje
…………… Tipka jednako
…………… Tipka za pomicanje znamenke
Brojčana tipka
Služi za unos broja u kalkulator.
Služi za unos decimalne točke.
Služi za promjenu predznaka podataka u registru X.
Pohranjuje naredbe množenja i dijeljenja te izvodi prethodno pohranjene naredbe množenja i dijeljenja. Služi za ponavljanje radnji množenja i dijeljena.
Služi za izvođenje množenja, dijeljenja, %, računanja s konstantom i ostalih računanja.
Prikazana znamenka pomiče se za jedno mjesto udesno dok
se ne pritisne funkcijska tipka.
…………… Tipka plus
Služi za zbrajanje iznosa. Za dodavanje iznosa više od jedanput (ponovljeno zbrajanje) unesite iznos jednom i pritišćite tipku plus onoliko puta koliko je to potrebno. Ako se tipka pritisne odmah nakon tipke postotka.
…………… Tipka minus
Za oduzimanje iznosa više od jedanput (ponovljeno
oduzimanje) unesite iznos jednom i pritišćite tipku minus
onoliko puta koliko je to potrebno. Ako se tipka pritisne odmah nakon tipke
…………… Tipka „Memorija 1 za međuzbroj“
Kad jednom pritisnete ovu tipku, prikazuju se i ispisuju sadržaj i nezavisne memorije 1. Kad dvaput pritisnete tipku, prikazuju se i ispisuju sadržaji nezavisne memorije 1 te se briše memorija.
…………… Tipka za izračun prodajne cijene
Za izračun prodajne i kupovne cijene sa stopom dobiti.
…………… Tipka za uvlačenje papira
, služi kao tipka za oduzimanje postotka.
, služi za dodavanje
…………… Tipka "memorija 1 plus"
Služi za dodavanje iznosa u memoriju 1. Tipka „memorija plus“ dovršava započeti izračun i rezultat pribraja memoriji.
…………… Tipka „memorija 1 minus“
Služi za oduzimanje iznosa iz memorije 1. Tipka „memorija
minus“ dovršava započeti izračun i rezultat oduzima od
memorije.
…………… Tipka za dodavanje poreza
Služi za izračun iznosa uvećanog za porez rabeći poreznu
stopu.
…………… Tipka za oduzimanje poreza
Služi za izračun iznosa umanjenog za porez rabeći poreznu
stopu.
…………… Tipka za unos porezne stope
Služi za unos porezne stope.
…………… Tipka za ispis
Ispisat će unesenu vrijednost kao broj izračuna s oznakom
„#“ na lijevoj strani trake papira.
…………… Tipka za sveukupan zbroj (GT)
Služi za prikaz i ispis sadržaja memorije sveukupnog zbroja. Pritisnite dvaput tipku GT za pozivanje i brisanje memorije GT-a.
…………… Brojač stavki
……… Sklopka za odabir decimale
DECIMALA A…………… Zbrajanje
F…………… Pomična decimalna točka.
0,2,4,6 ........... Nepomična decimalna točka.
………… Sklopka za zaokruživanje
ZAOKRUŽIVANJE 5/4 …………… Zaokruživanje
…………… Zaokruživanje na manji iznos
…………… Zaokruživanje na veći iznos
………… Sklopka za memoriju sveukupnog zbroja (GT)
OFF ON OFF Memorija sveukupnog zbroja nije aktivirana.
GT ON Konačni rezultati zbrajanja i oduzimanja automatski
se akumuliraju u memoriji GT-a.
…… OFF ON PRINT
OFF Napajanje je isključeno. ON Napajanje je uključeno, ali pisač nije uključen. PRINT Pisač je aktiviran.
M+ II
Služi za dodavanje iznosa u memoriju 2. Tipka „memorija 2
...... Tipka „memorija 2 plus“
plus“ dovršava započeti izračun i rezultat pribraja memoriji.
M- II
…… Tipka „memorija 2 minus“
Služi za oduzimanje iznosa od memorije 2. Tipka „memorija 2
minus“ dovršava započeti izračun i rezultat oduzima od
memorije 2.
MRC II
…… Tipka „memorija 2 za međuzbroj“
Kad jednom pritisnete ovu tipku, prikazuju se i ispisuju sadržaji nezavisne memorije 2. Kad dvaput pritisnete ovu tipku, prikazuju se i ispisuju sadržaji nezavisne memorije 2 te se briše memorija.
NAPOMENA: UTIČNICA TREBA BITI INSTALIRANA BLIZU OPREME I
LAKO DOSTUPNA.
POPIS TLAČÍTEK A PŘEPÍNAČŮ
0 9 00 · +/- × ÷ = CE/C
%
-
Číselná tlačítka
Slouží k zadávání čísel do kalkulačky.
…………… Desetinná čárka
Slouží k zadávání desetinné čárky.
…………… Změna znaménka
Mění znaménko dat v registru X.
……… Násobení a dělení
Vkládá operaci násobení nebo dělení a provádí dříve vložené operace násobení a dělení. Provádí opakovaný výpočet násobení a dělení.
…………… Procenta
Provádí procentní výpočty.
…………… Mezisoučet
Slouží k zobrazení a vytištění obsahu celkové paměti.
…………… Součet
Zobrazí a vytiskne obsah celkové paměti a vymaže ji.
+
…………… Plus
Přičte hodnotu k akumulovanému součtu. Pro přičtení stejné hodnoty vícekrát (opakované sčítání) zadejte tuto hodnotu jednou a poté stiskněte tlačítko Plus tolikrát, kolikrát je potřeba.
…………… Minus
…………… Mezisoučet paměti 1
Pokud toto tlačítko stisknete bezprostředně po stisknutí tlačítka
Pro odečtení hodnoty vícekrát (opakované odčítání) zadejte tuto hodnotu jednou a poté stiskněte tlačítko Minus tolikrát, kolikrát je potřeba. Pokud toto tlačítko stisknete bezprostředně po stisknutí tlačítka
Když stisknete toto tlačítko jednou, zobrazí se a vytiskne obsah nezávislé paměti 1. Když stisknete toto tlačítko dvakrát, zobrazí se a vytiskne obsah nezávislé paměti 1 a vymaže ji.
, funguje jako procentní navýšení.
, funguje jako procentní snížení.
…………… Rovná se
Provádí násobení, dělení, %, výpočty s konstantou a další výpočty.
…………… Korekční tlačítko
Slouží k odstranění zobrazované hodnoty, číslo po číslu zprava, dokud není smazáno číslo, které chcete nahradit.
…………… Nulování
Slouží k vymazání chybně zadané položky nebo celé zobrazované hodnoty. Obsah paměti bude uchován.
…………… Přirážka
Pro výpočet prodejní nebo nákupní ceny s marží.
…………… Podávání papíru
…………… Přičtení k paměti 1
Přičte hodnotu k paměti 1. Pokud probíhá výpočet, tlačítko Přičtení k paměti ho dokončí a výsledek přičte k paměti.
…………… Odečtení od paměti 1
Odečte hodnotu od paměti 1. Pokud probíhá výpočet, tlačítko Odečtení od paměti 1 ho dokončí a výsledek odečte od paměti.
…………… Přičtení daně
Slouží k výpočtu ceny s daní, závisí na sazbě daně.
…………… Odečtení daně
Slouží k výpočtu ceny bez daně, závisí na sazbě daně.
…………… Předvolba sazby DANĚ
Slouží k zadání sazby daně.
…………… Tisk
Slouží k tisku aktuální položky jakožto čísla faktury se
zobrazením symbolu "#" na levém okraji papírové role.
…………… Celkový součet
Zobrazí a vytiskne obsah paměti celkového součtu. Stiskněte tlačítko Celkový součet (GT) dvakrát pro vyvolání a vymazání paměti celkového součtu (GT).
…………… Počítadlo položek
…………… Volba režimu desetinné čárky
DECIMAL A……………režim sčítání
F……………plně plovoucí
0,2,4,6 ........... pevná desetinná čárka.
………… Volba zaokrouhlování
ROUNDING 5/4 ……………zaokrouhlování vypnuto
↓……………zaokrouhlování dolů
↑……………zaokrouhlování nahoru
………… Aktivace celkového součtu (GT)
OFF ON OFF Paměť celkového součtu není aktivována.
GT ON Konečné výsledky sčítání a odčítání budou automaticky
akumulovány v paměti celkového součtu (GT) podle znaménka.
…… Zapnutí, zapnutí s tiskem, vypnutí
OFF Napájení je vypnuto. ON Napájení je zapnuto, ale tisk je deaktivován. PRINT Tisk je aktivován.
M+ II …… Přičtení k paměti 2
Přičte hodnotu k paměti 2. Pokud probíhá výpočet, tlačítko Přičtení k paměti 2 ho dokončí a výsledek přičte k paměti.
M- II …… Odečtení od paměti 2
Odečte hodnotu od paměti 2. Pokud probíhá výpočet, tlačítko Odečtení od paměti 2 ho dokončí a výsledek odečte od paměti
2.
MRC II …. Mezisoučet paměti 2
Když stisknete toto tlačítko jednou, zobrazí se a vytiskne obsah nezávislé paměti 2. Když stisknete toto tlačítko dvakrát, zobrazí se a vytiskne obsah nezávislé paměti 2 a vymaže ji.
POZNÁMKA: TENTO PŘÍSTROJ JE NUTNÉ UMÍSTIT V BLÍZKOSTI
SNADNO PŘÍSTUPNÉ SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
BEKSRIVELSE AF TASTER OG KNAPPER
0 9 00
+/-
÷
=
CE/C
%
+
-
TIL Numeriske taster
Bruges til indtastning af tal.
·
…………… Decimaltegn
Bruges til indtastning af decimaltegn.
…………… Skift fortegn
Vender f ort egnet på data i X-registret.
…………… Slet indtastning
Når der trykkes på denne tast efter en indtastning, slettes det
indtastede tal. I andre situationer slettes displayet og alle de registrerede beregninger med undtagel se af hukommelsen.
…………… Procenttast
Udfører procentberegninger.
…………… Subtotal
Bruges til at vise og udskrive indholdet af total-hukommelsen.
…………… Totaltast
…………… Plus-tast
Viser og udskriver indholdet af total-hukommelsen og sletter den.
Adderer et beløb til det akkumulerede tal. Skal det samme beløb lægges til mere end 1 gang (gentagen addition), indtastes beløbet en gang, og der trykkes på plus-tasten lige så mange gange, som det ønskes. Hvis denne t ast trykk es ned umiddelbart efter
-tasten, lægges procentberegninge n til.
×
……… Multiplikations- og divisionstaster
Gemmer instruktioner om multiplikation og division og udfører allerede gemte instruktioner om multiplikation og division. Udfører gentagelse af multiplikat i ons- og divisionsudregninger.
…………… Lighedstegn
Udfører multiplikations-, divisions-, procent- og konstant udregninger og andre beregninger.
…………… Flytte tal
Rykker det viste antal tegn til højre, før der trykkes på en funktionstast.
…………… Minus-tast
Skal det samme beløb trækkes fra mere end 1 gan g (gent agen subtraktion), indtastes beløbet igen og der trykkes på minus-tasten lige så mange gange, som det ønskes. Hvis denne tast trykkes ned umiddelbart efter procentberegningen fra.
…………… Hukommelse 1 subtotal-tast
Når der trykkes på denne tast 1 gang, vises og udskrives indholdet af den selvstændige hukommelse1. Når der trykkes på denne tast 2 gange, vises og udskrives indholdet af den selvstændige hukommelse1, og indholdet slettes.
-tasten, trækkes
…………… Avance-tast
Anvendes til beregning af salgs- eller købsprisen med avance.
…………… Papirføder-tast
…………… Hukommelse 1 Plus-tast
Lægger et beløb til hukommelse1. Hvis en igangværende beregning ligger og venter, vil M+ tasten gøre beregningen færdig og akkumulere resultatet i hukommelsen.
…………… Hukommelse 1 Minus-tast
Trækker et beløb fra hukommelse1. Hvis en igangværende beregning ligger og venter, vil M- tasten gøre beregningen færdig og subtrahere resultatet fra hukommelsen.
…………… Medregn moms
Beregner beløbet inklusive moms med den indstillede momssats.
…………… Rabat-tast
Beregner beløbet uden moms med momssatsen.
…………… Forindstilling af momssats
Anvendes til at indtaste momssatsen.
…………… Udskriv
En igangværende indtastning udskrives som identifikation i form af fakturanummer med “#” helt til venstre på papirrullen.
…………… Totalbeløb
Viser og udskriver indholdet af hukomm elsen for totalbeløb. Tryk på GT-tasten 2 gange for at kalde hukommelsen for totalbeløb frem og slette den.
…………… Skift decimaltype
DECIMAL A…………… Additionsmodus
F…………… Fuldt flydende
0,2,4,6 ........... Fast decimaltegn.
………… Afrunding
AFRUNDING 5/4 …………… Afrunding
………… Rund ned
………… Rund op
…………… Totalbeløbshukommelse
OFF ON OFF Hukommelsen for totalbeløb er ikke aktiveret.
GT ON De endelige resultater af additioner og subtraktioner
akkumuleres automatisk i GT-hukommelsen afhængig af det viste tegn.
…… OFF ON PRINT
OFF Apparatet er slukket. ON Apparatet er tændt, men pri nteren er ikke aktiveret. PRINT Printeren er aktiveret.
M+ II …… Hukommelse 2 Plus-tast
Lægger et beløb til hukommelse2. Hvis en igangværende beregning ligger og venter, vil M2+ tasten gøre beregningen færdig og akkumulere resultatet i hukommelsen.
M- II …… Hukommelse 2 Minus-tast
Trækker et beløb fra hukommelse2. Hvis en igangværende beregning ligger og venter, vil M2- tasten gøre beregningen færdig og subtrahere resultatet fra hukommelse2.
…………… Sammentælling af poster
,
MRC II …………… Hukommelse 2 subtotal-tast
Når der trykkes på denne tast 1 gang, vises og udskrives indholdet af den selvstændige hukommel se2. Når der trykkes på denne tast 2 gange, vises og udskrives indholdet af den selvstændige hukommelse2, og indholdet slettes.
BEMÆRK: STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE I NÆRHEDEN AF
UDSTYRET OG VÆRE LET AT KOMME TIL.
BESCHRIJVING TOETSEN EN SCHAKELAARS
0
9
00
+/-
÷
=
CE/C
%
+
-
tot Cijfertoetsen
Om getallen op de rekenmachine in te v oeren.
·
×
…………… Toets voor decimaalpunt
Om de decimaalpunt in te voeren.
…………… T oets Teken veranderen
Teken van gegevens van X-register wisselen.
……… Vermenigvuldigen- en delentoets
Slaat vermenigvuldigen- en deelcommando's op en voert de eerder opgeslagen vermenigvuldigen- en delencommando's uit. Om een herhaalde vermenigvuldigings- en delingsbewerking uit te voeren.
…… Toets Is-gelijk-aan
Om vermenigvuldigingen, delingen, percentage-, constanten­en andere berekeningen uit te voeren.
…………… T oets Cijfer verplaatsen
Verplaatst weergegeven nummer per cijfer naar rechts voordat een functietoets wordt i ngedrukt.
…………… Invoer wissen
Als deze toets wordt ingedrukt na het invoeren van een getal
wordt de invoer gewist. Bij indrukken in andere situaties worden het display en alle geregistreerde bewerkingen gewist met uitzondering van het geheugen.
…………… Percentagetoets
Om percentagebewerkingen uit t e voeren.
…………… Subtotaaltoets
Om de inhoud van het totaalgeheugen weer te geven en af te
…………… Totaaltoets
…………… Plus-toets
…………… Min-toets
…………… Geheugen 1 subtotaaltoets
drukken
Om de inhoud van het totaalgeheugen weer te geven en af te drukken, en te wissen.
Telt een getal op bij de accumulator. Om hetzelfde getal meermaals op te tellen (herhaald optellen), voer dat getal een keer in en druk de Plus-toets het vereiste aant al keren in. Wordt deze toets onmiddellijk na de deze als de toets Percentage optellen.
Om hetzelfde getal meermaals af te trekken (herhaald aftrekken), voer dat getal een keer in en druk de Min-toets het vereiste aantal keren in. Wordt deze toets onmiddellijk na de toets ingedrukt, dan werkt deze als de toets Percentage aftrekken.
Deze toets eenmaal indrukken om de inhoud van het zelfstandige geheugen1 weer te geven en af te drukken.
toets ingedrukt, dan werkt
Deze toets tweemaal indrukken om de inhoud van het zelfstandige geheugen1 weer te geven e n af te drukken, en het te wissen.
…………… Prijsberekenings-toets
Voor de berekening van de verkopen of verkoopprijs met winstmarge.
…………… Papierdoorvoer-toets
…………… Geheugen 1 Plus-toets
Telt een getal op bij geheugen1. A ls een actieve bewerking n og niet is uitgevoerd, wordt deze met de Geheugen Plus-toets voltooid en wordt de uitkomst bij het Geheugen opgeteld.
…………… Geheugen1 Min-toets
Trekt een getal af van Geheugen1. Als een actieve bewerking nog niet is uitgevoerd, wordt de ze met de Geheugen1 Min-toets voltooid en wordt de uitkomst van het Geheugen afgetrokken.
…………… Inclusief-belastingen toets
Om een bedrag inclusief BELASTINGEN te berekenen met BELASTING-tarief.
…………… Korting-toets
Om een bedrag exclusief BELASTINGEN te berekenen met BELASTING-tarief.
…………… Toets BELASTING-tarief instellen
Om het BELASTING-tarief in te voeren.
…………… Afdrukken-toets
Om een bestaande invoer met het #-teken af te drukken als factuurnummer aan de uiterste linkerkant van de papierrol.
…………… Eindtotaal-toets
Om inhoud van het eindtot aal geheugen weer te geven en af te drukken Tweemaal in drukken om Ei ndtot aal geheugen ter ug te halen en
…………… Elemententeller
¡-¡-¡-……… Schakelaar Decimaalselectie
DECIMAAL A…………… Optelmodus
……… Afrondschakelaar
AFRONDEN 5/4 …………… Afronden
……… Eindtotaalgeheugen-schakelaar
UIT AAN UIT Eindtotaalgeheugen is niet geactiveerd.
GT AAN Einduitkomsten van optel- en aftreksommen worden
¡……… UIT AAN AFDRUKKEN
M+ II …… Geheugen 2 Plus-toets
M- II …… Geheugen 2 Min-toets
te wissen.
F…………… V olledi g zwev end
0,2,4,6 ........... Vast decimaalpunt.
↓........... Omlaag afronden
...........Omhoog afronden
automatisch geaccumule eindtotaalgeheugen in overeenstemming met het teken.
UIT Voeding staat uit. AAN Voeding staat aan, maar printer is uitgeschakeld. AFDRUK Printer is geactiveerd.
Telt een getal bij geheugen2 op. Als een actieve bewerking nog niet is uitgevoerd, wordt deze met de Geheugen2 Plus-toets voltooid en wordt de uitkomst bij het Geheugen opgeteld.
Trekt een getal van geheugen2 af. Als een actieve bewerking
erd in een
nog niet is uitgevoerd, wordt deze met de Geheugen2 Min-toets voltooid en wordt het getal van Geheugen2 afgetrokken.
MRC II …………… Geheugen 2 subtotaalt oe ts
Deze toets eenmaal indrukken om de inhoud van het zelfstandige geheugen2 weer te geven en af te drukken. Deze toets tweemaal indrukken om de inhoud van het zelfstandige geheugen2 weer te geven e n af te drukken, en het te wissen.
OPMERKING: DE CONTACTDOOS MOET DICHTBIJ HET APPARAAT
WORDEN GEÏNSTALLEERD EN MOET GOED TOEGANKELIJK ZIJN.
NÄPPÄINTEN JA KYTKINTEN KUVAUS
+/- = ×
CE/C
%
- Numeronäppäin
·
00 9 0
Numeron syöttäminen laskimeen.
…………… Desimaalipilkkunäppäin
Desimaalipilkun syöttäminen.
…………… Etumerkin muutosnäppäin
X-rekisterin tietojen etumerkin muuttaminen.
÷
……… Kerto- ja jakolaskunäppäin
Tallentaa kerto- ja jakolaskukäskyt ja suorittaa aiemmin tallennetut kerto- ja jakolaskukäskyt. Suorittaa uudelleen kerto- ja jakolaskun.
…………… Yhtäsuuruusmerkki
Suorittaa kerto-, jako-, %-, vakiolaskut ja muut laskut .
…………… Numeropaikan siirtonäppäin
Siirtää näytössä olevaa numeroa oikealle numeropaikka kerrallaan ennen minkään toimintonäppäimen painamista.
…………… Syötön nollausnäppäin
Kun tätä näppäintä painetaan nume ron syöttämise n jälkeen, se
nollaa syötetyn numeron.
Muussa tapauksessa se nollaa näytön ja kaikki rekisteröidyt laskut muistia lukuun ottamatta.
…………… Prosenttinäppäin
Suorittaa prosenttilaskut.
…………… Välisummanäppäin
Näyttää ja tulostaa summamuistin si sällön.
…………… Summanäppäin
Näyttää ja tulostaa summamuistin ja nollaa sen.
+
…………… Plus-näppäin
Lisää luvun rekisteriin. Lisätäksesi saman luvun useammin
…………… Miinus-näppäin
-
…………… Memory 1 -välisummanäppäin
…………… Hinnoittelunäppäin
…………… Paperinsyöttönäppäin
kuin kerran (toista lisäys) syötä kyseinen luku kerran ja paina plus-näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos tätä näppäintä painetaan uudelleen heti se toimii prosentti-plus-näppäimenä.
Vähentääksesi saman luvun useammin kuin kerran (toista vähennys) syötä kyseinen luku kerran ja paina miinus-näppäintä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Jos tätä näppäintä painetaan uudelleen heti se toimii prosentti-miinus-näppäimenä.
Kun tätä näppäintä painet aan kerran, laskin näyttää ja tulostaa riippumattoman muistin memory1 sisäll ön. Kun tätä näppäintä painetaan kaksi kertaa, laskin näyttää ja tulostaa riippumattoman muistin memory1 sisällön ja nollaa sen.
Myynti- tai ostohinnan laskeminen voittomarginaalilla.
-näppäimen jälkeen,
-näppäimen jälkeen,
…………… Memory 1 -plusnäppäin
Lisää luvun memory1-muistiin. Jos laskutoimitus on käynnissä, Memory plus-näppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja lisää tuloksen muistiin.
…………… Memory1 -miinusnäppäin
Vähentää luvun Memory1-muistista. Jos laskutoimitus on käynnissä, Memory1 -miinusnäppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja vähentää luvun muistista.
…………… Sisältää veron -näppäin
Laskee mukaan veroprosentin mukaisen veron.
…………… Alennusnäppäin
Laskee hinnan ilman veroprosentin mukai sta veroa.
…………… VEROPROSENTIN asetusnäppäin
Veropro sentin syöttö.
…………… Tulostusnäppäin
Tulostaa sy ötön, jossa tun nisteena on las kun numero, jos sa on "#"-merkki paperin vasemmassa reunassa.
…………… Kokonaissummanäppäin
Näyttää ja tulostaa kokonaissummamuistin sisällön. Paina GT-näppäintä kahdesti hakeaksesi GT-muistista ja tyhjentääksesi sen.
…………… Kappalelaskin
……… Desimaalin valintakytkin
DESIMAALI A…………… Lisäysmuoto
F…………… Kokonaan liukuva
0,2,4,6 ........... Kiinteä desimaalipiste.
………… Pyöristyskytkin
5/4 …………… Pyöristys pois
PYÖRISTYS ↓…………… Pyöristys alaspäin
↑…………… Pyöristys ylöspäin
………… Kokonaissummamuistikytkin
POIS PÄÄLLÄ POIS Kokonaissummamuisti ei ole aktivoitu.
GT PÄÄLLÄ Yhteenlaskujen ja vähennysten lopulliset tulokset
lisätään automaattisesti GT-muistiin merkin mukaisesti.
…… TULOSTUS POIS PÄÄLLÄ
OFF Virta katkaistu. ON Virta kytketty, mutta tulostin ei ole toiminnassa. PRINT Tulostin on aktivoitu.
M+ II
M- II …… Memory 2 -miinusnäppäin
MRC II ….. Memory 2 -välisummanäppäin
HUOMAA: PISTORASIAN TULEE OLLA LÄHELLÄ LAITETTA NIIN,
…… Memory 2 -plusnäppäin
Lisää luvun memory2-muistiin. Jos laskutoimitus on käynnissä, Memory2 -plusnäppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja lisää tuloksen muistiin.
Vähentää luvun Memory2-muistista. Jos laskutoimitus on käynnissä, Memory2 -miinusnäppäin suorittaa laskutoimituksen loppuun ja vähentää luvun Memory2-muistista.
Kun tätä näppäintä painetaan kerran, laskin näyttää ja tulostaa riippumattoman memory2-muistin sisällön.
Kun tätä näppäintä painetaan kaksi kertaa, laskin näyttää ja tulostaa riippumattoman memory2-muistin sisällön ja nollaa sen.
ETTÄ SIIHEN ON HELPPO PÄÄSY.
DESCRIPTIONS DES TOUCHES ET DES COMMUTATEURS
0 9 00
+/-
÷
=
CE/C
%
+
-
à Touches numériques
Utilisées pour saisir un nombre dans la machine à calculer.
·
×
…………… Touche de virgule décimale
Utilisée pour saisir une virgule décimale.
…………… Touche de changem ent de signe
Change le signe des données du registre X.
……… Touche de mul tiplication et de division
Enregistre les ordres de multiplication et de div ision et exécut e les ordres de multiplication et de division enregistrés auparavant. Exécute un calcul de multiplication et de division répété.
…………… Touche Egal
Exécute les calculs de multiplication, division, %, const antes et autres.
…………… Touche de d épl acement de chiffre
Déplace vers la droite le nombre affiché par chiffre avant qu’une touche de fonction ne soit actionnée.
…………… Touche d'eff acement
Si cette touche est actionnée après la saisie d'un nombre,
efface le nombre saisi. Dans les autres cas, efface l’écran et tous les calcul s effectués sauf la mémoire.
…………… Touche de p ourcentage
Exécute des calculs de pourcentage.
…………… Touche de sous-total
Utilisée pour afficher et imprimer le contenu de la mémoire totale
…………… Touche de total
Utilisée pour afficher et imprimer le contenu de la mémoire totale et l’effacer.
…………… Touche Plus
Ajoute un montant à l’accumulateur. Pour ajouter le même montant plus d’une fois (addition répétée), saisir ce montant une fois et appuyer sur la touche Plus autant de fois que nécessaire. Si cette touche est actionnée immédiatement après la touche pourcentage.
…………… Touche Moins
Pour soustraire le même montant plus d’une fois (soustraction répétée), saisir le montant une fois et appuyer sur la touche Moins autant de fois que nécessaire. Si cette touche est actionnée immédiatement après la touche touche Moins de pourcentage.
…………… Touche de sous-total mémoire 1
Si cette touche est actionnée une seule fois, affiche et imprime le contenu de la mémoire indépendante 1. Si cette touche est actionnée deux fois, affiche et imprime le contenu de la mémoire indépendante 1 et l’efface.
, elle fait office de touche Plus de
, elle fait office de
…………… Touche de marge bén éficiaire
Pour le calcul du prix de vente ou d’achat avec marge bénéficiaire.
…………… Touche d’av ance du papier
…………… Touche Mémoire 1 Plus
Ajoute un montant à la mémoire1. Si un calcul est en attente, la touche de mémoire1 Plus va finir le calcul et ajouter le résultat à la mémoire.
…………… Touche Mémoire1 Moins
Soustrait un montant de la mémoire1. Si un calcul est en attente, la touche de mémoire1 Moins va finir le calcul et soustraire le montant de la mémoire
…………… Touche Taxe incluse
Calcule le montant taxes c om prises avec le taux de taxe.
…………… Touche Hors taxe
Calcule le montant hors tax es av ec le taux de taxe.
…………… Touche de p résélection du taux de TAXE
Utilisée pour saisir le taux de taxe.
…………… Touche Im pression
Imprime une saisie en direct avec comme identifiant le numéro de facture avec le repère « # » à gauche en haut du ro uleau de papier.
…………… Touche de Total Général
Affiche et imprime le contenu de la mémoire totale générale. Appuyer sur la touche GT deux fois pour rappeler et effacer la mémoire GT
…………… Compteur d’articles
……… Commutateur de sélection des décimales
DECIMAL A…………… Mode Ajout
F…………… Virgule flottante
0,2,4,6 ........... Virgule fixe.
………… Commutateur d’arrondi
ARRONDI 5/4 …………… Arrondi désactivé
…………… Arrondi au chiffre inférieur
…………… Arrondi au chiffre supérieur
………… Commutateur mémoire totale générale
OFF ON OFF La mémoire totale générale n’est pas activée.
GT ON Les résultats finaux des additions et des soustractions
sont automatiquement ajoutés dans la mémoire GT selon le signe.
…… OFF ON PRINT
OFF Eteint. ON Allumé mais imprimante désactivée. PRINT L’imprimante est activée.
M+II .........Touche Plus de m ém oi re 2
Ajoute un montant à la mémoire2. Si un calcul est en attente, la touche Plus de mémoire2 va finir le calcul et ajouter le résultat à la mémoire.
M- II …… Touche Moins de mémoire 2
Soustrait un montant de la mém oi re2. S i un cal cul est en att ente , la touche Moins de mémoire2 va finir le calcul et soustraire le montant de la mémoire2.
MRC II …………… Touche de so us-total mémoire 2
Si cette touche est actionnée une seule fois, affiche et imprime le contenu de la mémoire indépendante 2. Si cette touche est actionnée deux fois, affiche et imprime le contenu de la mémoire indépendante 2 et l’efface.
REMARQUE : LA PRISE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PRÈS DE
L’ÉQUIPEMENT ET ÊTRE FACILEMENT ACCESSIBLE.
BESCHREIBUNG DER TASTEN- UND SCHALTER
0 900
+/-
CE/C
+
bis Zifferntaste
Eingabe von Ziffern in den Rechner.
·
× ÷
=
…………… Dezimalpunkttaste
Eingabe von Dezimalpunkten.
…………… Vorzeichentaste
Kehrt das Vorzeichen im X-Register um.
......... Taste für Multiplikation und Division
Speichert Multiplikations- und Divisionsbefehle und führt zuvor gespeicherte Multiplikations- und Divisionsbefehle aus. Führt wiederholte Multiplikations- und Divisionsberechnungen durch.
……………Gleichtaste
Führt Multiplikation, Division, Prozentrechnung, Konstantenrechnungen und andere Berechnungen durch.
…………… Eingabe-Löschtaste
Löscht die zuletzt eingegebene Zahl, wenn die Taste nach
Eingabe einer Zahl gedrückt wird. Ansonsten werden der Inhalt der Anzeige und al l e registrierten Berechnungen außer Speicherinhalten gelöscht.
%
…………… Prozenttaste
Führt Prozentrechnungen durch.
…………… Zwischensummentaste
Anzeigen und Ausdrucken des gesamten Speichers.
…………… Gesamtsummentaste
Anzeigen und Ausdrucken des gesamten Speichers. Danach wird er gelöscht.
…………… Plustaste
Addiert einen Wert zum Akkumulator. Um den gleichen Wert mehr als einmal (wiederholte Addition) hinzuzufügen, geben Sie diesen Wert einmal ein und drücken Sie die Plustaste so oft wie nötig. Wird diese Taste unmittelbar nach der
…………… Minustaste
-
Taste
Um den gleichen Wert mehr als einmal (wiederholte Subtraktion) zu subtrahieren, geben Sie diesen Wert einmal ein und drücken Sie die Minustaste so of t wie nötig. Wird dies e Taste unmittelbar nach der Taste als Prozentminustaste.
gedrückt, funktioniert sie als Prozentplustaste.
gedrückt, funktioniert sie
…………… T aste zur Ziffernv erschiebung
Zifferweise Rechtsverschiebung der angezeigten Zahl, bevor eine Funktionstaste gedrückt wird.
…………… Speicher 1- Zwischensummentaste
Bei einmaligem Drücken der Taste werden die Inhalte des unabhängigen Speichers 1 angezeigt und gedruckt.
…………… Endsummentaste
Wenn diese Taste zweimal gedrückt wird, werden die Inhalte des unabhängigen Speichers 1 angezeigt, gedruckt und danach gelöscht.
…………… T aste zur G ewinnspannenkalkulation
Zur Berechnung von Verkaufs- und Einkaufspreisen mit Gewinnspanne.
…………… Papierzufuhrtaste
…………… Postenzähler
…………… Dezimalstellenvorwahl
DECIMAL A…………… Additionsmodus
…………… Speicher 1-Plustaste
Addiert einen Wert zu Speicher 1. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, schließt die Speicherplustaste (Speicher
1) die Berechnung ab und addiert das Ergebnis zum Speicher.
…………… Speicher 1-Minustaste
ROUNDING 5/4 …………… Runden
………… Rundungsschalter
Subtrahiert einen Wert von Speicher 1. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, schließt die Speicherminustaste (Speicher 1) die Berechnung ab und subtrahiert das Ergebnis vom Speicher.
…………… Rechnung einschließlich Steuer
OFF ON OFF Endsummenspeicher ist nicht aktiviert.
………… Endsummenspeicherschalter
GT ON Endergebnisse von Additionen und Subtraktionen Berechnet einen Wert einschließlich Steuern mit Steuersatzvoreinstellung.
…………… Rabatttaste
Berechnet einen Wert ohne Steuern mit
…… OFF ON PRINT
Steuersatzvoreinstellung.
…………… Steuersatztaste
Eingabe von Steuersät zen.
…………… Drucktaste
Druckt eine aktuelle Eingabe als Kennung, als
M+ II …… Speicher 2-Plustaste
Rechnungsnummer mit dem Zeichen “#” auf der linken Seite
des Rollenpapiers.
Zeigt und druckt den Inhalt des Endsummenspeichers. Bei zweimaligem Drücken der GT-Taste wird der Endsummenspeicher abgerufen und gelöscht.
F…………… Gleitpunkt
0,2,4,6 ........... Fester Dezimalpunkt.
↓…………… Abrunden
↑…………… Aufrunden
werden gemäß ihrem Vorzeichen automatisch im Endsummenspeicher addiert.
OFF Gerät ausgeschaltet. ON Gerät eingeschaltet, aber das Druckwerk ist nicht
aktiviert.
PRINT Druckwerk ist aktiviert.
Addiert einen Wert zu Speicher 2. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, schließt die Speicherplustaste (Speicher 2)
die Berechnung ab und addiert das Ergebnis zum Speicher.
M- II …… Speicher 2-Minustaste
Subtrahiert einen Wert von Speicher 2. Wenn eine aktuelle Berechnung aussteht, schließt die Speicherminustaste (Speicher 2) die Berechnung ab und subtrahiert das Ergebnis von Speicher 2.
MRC II …………… Speicher 2-Zwischensummentaste
Wenn diese Taste einmal gedrückt wird, werden die Inhalte des unabhängigen Speichers 2 angezeigt und gedruckt. Wenn diese Taste zweimal gedrückt wird, werden die Inhalte des unabhängigen Speichers 2 angezeigt, gedruckt und danach gelöscht.
ANMERKUNG: DIE STECKDOSE SOLLTE SICH IN DER NÄHE DES
GERÄTS BEFINDEN UND LEICHT ZUGÄNGLICH SEIN.
BILLENTYŰK ÉS KAPCSOLÓK LEÍRÁSA
0
9
00
+/-
÷ = CE/C
% *
+
-
…………… Bevitel törlése billentyű
Ha ezt a billentyűt egy szám bevitele után nyomja meg. Bevitt
szám törlése.
Egyéb helyzetben törli a kijelzőt, és a memórián kívül az összes előjegyzett számítást.
…………… Százalék billentyű
Százalékszámításokat végez.
…………… Részösszeg billentyű
A teljes memória tartalmának kijelzésére és kinyomtatására szolgál.
-v Számbillentyűk Számok számítógépbe történő bevitelére szolgálnak.
·
×
…………… Tizedesjel billentyű
Tizedesjel bevitel ére szolgál.
…………… Előjelváltó billentyű
Megfordítja az X-regiszter adatainak előjelét.
……… Szorzás és osztás billentyű
Szorzás és osztás parancsokat tárol, illetve végrehajtja az előzetesen eltárolt szorzás és osztás parancsokat. Ismételt szorzási és osztási számításokat hajt végre.
…………… Egyenlő billentyű
Szorzási, osztási, százalékszámítási, konstans számításokat és egyéb számításokat hajt végre.
…………… Helyiértékváltó billentyű
Egy funkcióbillentyű lenyomása előtt a kijelzett számot egy
hellyel jobbra tolja.
…………… Összeg billentyű
Megjeleníti és kinyomtatja a telj es memória t art almát, majd t örli azt.
…………… Plusz billentyű
Hozzáad egy mennyiséget a gyűjtőhöz. Ha egynél többször
szeretné hozzáadni ugyanazt a mennyiséget (ismételt hozzáadás), adja meg egyszer a mennyiséget, majd nyomja
meg a szükséges számú alkalommal a Plusz billentyűt. Ha ez a billentyű közvetlenül a százalék plusz billentyűként működik.
…………… Mínusz billentyű
Ha egynél többször szeretné kivonni ugyanazt a mennyiséget (ismételt kivonás), adja meg egyszer a mennyiséget, majd nyomja meg a szükséges számú alkalommal a Mínusz
billentyűt. Ha ez a billentyű közvetlenül a lenyomásra, százalék mínusz billentyűként működik.
…………… Memory 1 részösszeg billentyű
Ha egyszer lenyomja ezt a billentyűt, kijelzi és kinyomtatja a
független memory1 tartalmát.
Ha kétszer lenyomja ezt a billentyűt, kijelzi és kinyomtatja a
független memory1 tartalmát, majd törli azt.
billentyű után kerül lenyomásra,
billentyű után kerül
…………… Árrés billentyű
Haszonkulcsos értékesítési vagy beszerzési ár kiszámításához.
…………… Papírtovábbító billentyű
…………… Memory 1 Plusz billentyű
Hozzáad egy mennyiséget a memory1-hez. Ha élő számítás van folyamatban, a memória plusz billentyű befejezi a
számítást, majd a memóriához adja az eredményt.
…………… Memory1 Mínusz billentyű
Levon egy mennyiséget a memory1-ből. Ha élő számítás van folyamatban, a Memory1 mínusz billentyű befejezi a számítást,
majd a memóriából levonja az eredményt.
…………… Adóval együtt billentyű
Adóval és adókulccsal együtt számolja ki az összegeket.
…………… Diszkont billentyű
Adó és adókulcs nélkül számolja ki az összegeket.
…………… Adókulcs beállítása billentyű
Adókulcs beviteléhez használatos.
…………… Nyomtatás billentyű
A papírtekercs bal szélső oldalán “#” jellel ellátva nyomtat ki olyan élő bejegyzéseket, mint például az azonosító és a
számlaszám.
…………… Végösszeg billentyű
Megjeleníti és kinyomtatja a végösszeg memória tartalmát.
A GT memória előhívásához és törléséhez nyomja meg kétszer a GT billentyűt.
…………… Tételszámláló
…………… Tizedesjegy választókapcsoló
TIZEDES A…………… Hozzáadás üzemmód
F…………… Lebegőpontos
0,2,4,6 ........... Fix tizedespont.
………… Kerekítés kapcsoló
KEREKÍTÉS 5/4 …………… Kerekítés ki
↓…………… Kerekítés lefelé
↑…………… Kerekítés felfelé
………… Végösszeg memóriakapcsoló
KI BE KI Végösszeg memória nincs aktiválva.
GT BE Az összeadások és kivonások végeredményei előjelük
szerint automatikusan a végösszeg memóriában kerülnek összegyűjtésre.
…… NYOMTATÁS KI BE
KI Az áram kikapcsolva. BE Az áram be van kapcsolva, de a nyomtató
nincs.
NYOMTATÁS A nyomtató aktiválva van.
M+ II …… Memory 2 Plusz billentyű
Hozzáad egy mennyiséget a memory2-höz. Ha élő számítás van
folyamatban, a memory2 plusz billentyű befejezi a számítást,
majd a memóriához adja az eredményt.
M- II …… Memory 2 Mínusz billentyű
Levon egy mennyiséget a memory2-ből. Ha élő számítás van
folyamatban, a Memory2 mínusz billentyű befejezi a számítást,
majd a memory2-ből levonja az eredményt.
,
MRC II …………… Memory 2 részösszeg billentyű
Ha egyszer lenyomja ezt a billentyűt, kijelzi és kinyomtatja a
független memory2 tartalmát.
Ha kétszer lenyomja ezt a billentyűt, kijelzi és kinyomtatja a
független memory2 tartalmát, majd törli azt.
MEGJEGYZÉS: A FALI ALJZAT LEGYEN KÖZEL A KÉSZÜLÉKHEZ, ÉS
LEGYEN KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐ.
DESCRIZIONE DI TASTI E INTERRUTTORI
· × ÷
+/- = CE/C
+ - 0 9 00
a Tasti numerici
Si usano per inserire cifre nel calcolatore.
…………… Tasto Punto Decim al e
Si usa per digitare il punto decimale.
…………… Tasto Cambi o Segno
Inverte il segno dei dati del registro X.
……… Tasto Moltipl i caz i one e Divisione
Memorizza gli ordini di moltiplicazione e divisione ed esegue moltiplicazioni e divisioni precedentemente memorizzate. Esegue la ripetizione di calcoli di moltiplicazion e e divisione.
In altre situazioni, verrà cancellato sia quanto è v isualizzato sul display, sia tutti i calcoli registrati, eccetto la memoria.
%
…………… Tasto Percentuale
Permette di effettuare calcoli di percentuale.
…………… Tasto Subtotale
Visualizza e stampa il contenuto della memoria totale.
…………… Tasto Totale
…………… Tasto Addizione
…………… Tasto Sottra zione
Visualizza e stampa il contenuto della memoria totale e infine lo cancella.
Aggiunge una somma al totalizzatore. Per aggiungere una stessa cifra più volte (ripetizione di addizione), inserire tale cifra una volta e premere il tasto di addizione per il numero di volte necessarie. Se questo tasto viene premuto subito dopo il tasto percentuale.
Per sottrarre una stessa cifra più volte (ripetizione di sottrazione), inserire tale cifra una volta e premere il tasto di sottrazione per il numero di volte necessarie. Se questo tasto viene premuto subito dopo il tasto tasto di sottrazione della percentuale.
, allora funziona come tasto di aggiunta della
, allora funziona come
…………… Tasto Uguale
Esegue moltiplicazioni, divisioni, %, calcoli con costanti e altre operazioni.
…………… Tasto Spostamento di Cifra
Fa scorrere a destra di una cifra il numero visualizzato prima che un altro tasto di funzione venga premuto.
…………… Tasto Cancella Entrata
Premendo questo tasto dopo l’inserimento di un numero, il
numero inserito viene cancellato.
…………… Tasto Subtotale in Memoria1
Premendo una volta questo tasto, viene visualizzato e stampato il contenuto della Memoria1 indipendente. Premendolo due volte, il contenuto della Memoria1 indipendente verrà prima visualizzato e stampato, e infine cancellato.
…………… Tasto Margi ne di Profitto
Si utilizza per il calcolo del prezzo di acquisto o vendita con margine di profitto.
…………… T asto A vanzamento Carta
…………… Tasto Aggiunta alla Memoria1
Aggiunge una somma alla Memoria1. Se c’è un calcolo in sospeso, questo tasto completerà l’operazione e aggiungerà il risultato alla memoria.
…………… Tasto Sottra zione al la Memoria1
Sottrae una somma alla Memoria1. Se c’è un calcolo in sospeso, questo tasto completerà l’operazione e sottrarrà tale somma alla memoria.
…………… Tasto Inclusione Tassa
Calcola l’ammontare comprensivo di tasse, dopo aver inserito l’aliquota d’imposta.
…………… Tasto Sconto
Calcola l’ammontare senza le tasse, dopo aver inserito l’aliquota d’imposta.
…………… Tasto Inserimento Aliquota d’Imposta
Si usa per inserire l’aliquota d’imposta.
…………… Tasto Stamp a
St ampa d ati reali, come u n identifi catore o un nume ro di fattura con il segno “#” nel lato più a sinistra del rotolo di ca rta.
…………… Tasto Totale Complessivo
Si usa per visualizzare e stampare il contenuto della memoria complessiva. Per richiamare e cancellare la memoria complessiva, è sufficiente premere due volte questo tasto.
…………… Tasto Conteggio degli Elementi
F…………… Modalità Variabile
0,2,4,6 ........... Punto decimale fisso.
…………… Interruttore di Arrotondamento
ROUNDING 5/4 …………… Arrotondamento
↓…………… Arrotondamento per difetto
↑…………… Arrotondamento per eccesso
…………… Interruttore del Totale Complessivo in Memoria
OFF ON OFF Memoria complessiva attivata.
GT ON I risultati finali di addizioni e sottrazioni sono
automaticamente inseriti nel totale complessivo in memoria in base al segno.
…… Interruttore ON/OFF di Stampa
OFF Spento. ON Acceso ma con stampante disabilitata. PRINT Stampante attivata.
M+ II …… Tasto Aggiunta alla Memoria2
Aggiunge una somma alla Memoria2. Se c’è un calcolo in sospeso, questo tasto completerà l’operazione e aggiungerà il risultato alla Memoria2.
M- II …… Tasto Sottrazione alla Memoria2
Sottrae una somma alla Memoria2. Se c’è un calcolo in sospeso, questo tasto complet erà l ’operazione e sottrarrà tale somma alla Memoria2.
MRC II …… Tasto Subtotale in Memoria2
Premendo una volta questo tasto, viene visualizzato e stampato il contenuto della Memoria2 indipendente. Premendolo due volte, il contenuto della Memoria2 indipendente verrà prima visualizzato e stampato, e infine cancellato.
…………… Interruttore di Posizione del Punto Decimale
DECIMAL A…………… Modalità Aggiungi
NOT A: LA PRESA DI CORRENTE DOVREBBE ESSERE INST ALLATA VICINO
ALL’APPARECCHIO ED ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE.
BESKRIVELSE AV TASTER OG BRYTERE
0
9
+/-
÷
CE/C
%
+
..............Slettetast
Hvis denne tasten trykkes etter inntasting av et tall, vil tallet bli
slettet. I andre situasjoner slettes displayet og alle registrerte beregninger, bortsett fra minnet.
................Prosenttast
Utfører prosentberegninger.
...............Subtotaltast
Brukes til å vise og å skrive ut innholdet i totalminnet
...............Totaltast
Viser og skriver ut innholdet av totalminnet, og sletter det.
til Numeriske taster
·
…………… Tast for desimaltegn
…………… Tast for endring av fortegn
×
=
…………… Tast for likhetstegn
………… Tast for høyreskift
00
Brukes for å taste inn tall i kalkulatoren.
Brukes for å taste inn desimaltegn.
Snu om fortegnet for data i X-registeret.
……… Tast for multiplikasjon og divisjon
Lagrer instruksjoner for multiplikasjon og divisjon, og utfører instruksjoner for multiplikasjon og divisjon som er lagret tidligere. Brukes for gjentagende beregninger med multiplikasjon og divisjon.
Utfører multiplikasjon, divisjon, %, konstantberegninger og andre beregninger.
Tallet flyttes det angitte antall sifre til høyre før noen funksjonstast blir trykket.
...............Plusstast
Legger et beløp til akkumulatoren. For å legge det samme beløpet til mer enn én gang (gjentagende addisjon), tast inn beløpet en gang og trykk plusstasten så mange ganger som nødvendig. Hvis denne tasten trykkes umiddelbart etter
-tasten, vil den fungere som prosentpluss-tast.
...............Minustast
-
For å trekke det samme beløpet fra mer enn én gang (gjentagende subtraksjon), tast inn beløpet en gang og trykk minustasten så mange ganger som nødvendig. Hvis denne tasten trykkes umiddelbart ett er prosentminus-tast.
................Minne 1 subtotaltast
Når denne tasten trykkes én gang, blir innholdet av det uavhengige minne 1 vist og skrevet ut. Når denne tasten trykkes to ganger, blir innholdet av det uavhengige minne 1 vist, skrevet ut og så slettet.
……………..Påslagstast
For beregning av salgs- eller innkjøpspris med fortjenestemargin.
-tasten, vil den fungere som
.............. Papirmatingstast
............... Minne 1 plusstast
Legger et beløp til minne 1. Hvis en beregning e r unde r arbeid, vil minne-plusstasten fullføre utregning en og leg ge res ultatet til minnet.
......... Minne 1 minustast
Trekker et beløp fra minne 1. Hvis en beregning er under arbeid, vil minne 1-minustasten fullføre utregningen og trekke resultatet fra minne 1.
………… T ast for momspåslag
Beregn beløp inkludert moms med momssats.
………… Rabatt-tast
Beregn beløp eksklusiv moms med momssats.
………… T ast for momssats
Brukes til å taste inn momssatsen.
............ Utskriftstast
............ Samletotaltast
Brukes til å vise og å skrive ut innholdet i samletotalminnet Trykk tasten to ganger for å hente frem og tømme samletotalminnet.
......... Postteller
D ........esimalvalgbryter
DESIMAL A Addisjonsmodus
F Fullt flytende
0,2,4,6 ........... Fast desimaltegn.
..........Avrundingsbryter
AVRUNDING 5/4 .......... Rund av
……... Rund ned
……… Rund opp
……………..Bryter for samletotalsu m
OFF ON OFF Minnet for samletotalsum er ikke a ktivert.
GT ON Sluttresultatene for addisjoner og subtraksjoner blir
automatisk akkumulert i minnet for samletotalsum, i henhold til fortegnet.
…… AV PÅ UTSKRIFT
OFF Strømmen er slått av. ON Strøm m en er slått på, men skriveren er deaktivert . PRINT Skriveren er aktivert.
M+ II …… Minne 2 plusstast
Legger et beløp til minne 2. Hvis en beregning er under arbeid, vil minne 2-plusstasten fullføre utregningen og legge resultatet til minnet.
M- II ........Minne 2 minustast
Trekker et beløp fra mi nne 2. Hvis en beregnin g er under arbeid, vil minne 2-minustasten fullføre utregningen og trekke resultatet fra minne 2.
MRC II .........Minne 2 subtotaltast
Når denne tasten trykkes én gang, blir innholdet av det uavhengige minne 2 vist og skrevet ut. Når denne tasten trykkes to ganger, blir innholdet av det uavhengige minne 2 vist, skrevet ut og så slet tet.
MERK: STIKKONTA KTEN BØR VÆRE I NÆRHET EN AV UTSTYRET
OG VÆRE LETT TILGJENGELIG.
OPIS PRZYCISKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW
0 9 00
+/-
÷
=
CE/C
%
-
+
do Przycisk numeryczny
Służy do wprowadzania liczb do kalkulatora.
·
…………… Przycisk przecinka dziesiętnego
Służy do wprowadzania przecinka dziesiętnego.
…………… Przycisk zmiany znaku
Odwraca znak danych rejestru X.
…………… Przycisk kasowania wpisu
Naciśnięcie tego przycisku po wprowadzeniu liczby, powoduje
usunięcie danej liczby. W innych przypadkach zostaną usunięte wszystkie zarejestrowane obliczenia oprócz pamięci.
…………… Przycisk procent
Wykonuje obliczenia procentowe.
…………… Przycisk sumy cząstkowej
Służy do wyświetlania i drukowania zawartości całej pamięci.
…………… Przycisk sumy
…………… Przycisk plus
Służy do wyświetlania i drukowania zawartości całej pamięci oraz do czyszczenia pamięci.
Dodaje kwotę do akumulatora. Aby dodać tę samą kwotę więcej niż jeden raz (powtórne dodanie), należy wprowadzić tę kwotę jeden raz i wcisnąć przycisk plus żądaną ilość razy. Jeśli ten przycisk zostanie wciśnięty zaraz po przycisku funkcję dodawania procentowego.
ma on
×
……… Przycisk mnożenia i dzielenia
Zapisuje polecenia mnożenia i dzielenia i wykonuje wcześniej zapisane polecenia mnożenia i dzielenia. Wykonuje powtórne polecenia mnożenia i dzielenia.
……………Przycisk wyniku
Wykonuje mnożenie, dzielenie, obliczenia procentowe, obliczenia na stałych i inne.
…………… Przycisk przesunięcia cyfry
Przesuwa w prawo wyświetloną liczbę o jedną cyfrę przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku funkcyjnego.
…………… Przycisk minus
Aby odjąć tę samą kwotę więcej niż jeden raz (powtórne odejmowanie), należy wprowadzić tę kwotę jeden raz i wcisnąć przycisk minus żądaną ilość razy. Jeśli ten przycisk zostanie wciśnięty zaraz po przycisku
odejmowania procentowego.
…………… Przycisk sumy częściowej pamięci 1
Po naciśnięciu tego przycisku jeden raz, wyświetla i drukuje zawartość niezależnej pamięci 1. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie
i wydrukowanie zawartości niezależnej pamięci 1 i jej wyczyszczenie.
ma on funkcję
…………… Przycisk marży
Służy do obliczania ceny sprzedaży lub zakupu z marżą.
…………… Przycisk przesuwu papieru
…………… Przycisk Pamięć 1 Plus
Dodaje kwotę do pamięci 1. Jeżeli obliczenie oczekuje na wykonanie, przycisk Pamięć plus wykona to obliczenie i doda wynik do Pamięci.
…………… Przycisk Pamięć 1 Minus
Odejmuje kwotę z pamięci 1. Jeżeli obliczenie oczekuje na wykonanie, przycisk Pamięć 1 Minus wykona to obliczenie i odejmie wynik od Pamięci.
…………… Przycisk doliczania podatku
Oblicza kwotę podatku z podaną stawką podatku.
…………… Przycisk upustu
Oblicza kwotę bez podatku według stawki podatkowej.
…………… Przycisk ustawiania stawki podatkowej
Służy do wprowadzania stawki podatkowej.
…………… Przycisk drukowania
Drukuje aktualnie pisane obliczenie jako identyfikator z numerem rachunku ze znakiem „#”z przy lewej krawędzi rolki papieru.
…………… Przycisk sumy łącznej
Służy do wyświetlania i drukowania sumy łącznej z pamięci. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku (GT) spowoduje przywołanie zawartości pamięci GT i wyczyszczenie jej.
…………… Licznik pozycji
…………… Przycisk trybu dziesiętnego
DECIMAL A…………… Tryb dodawania
F ............... W pełni zmiennoprzecinkowy
0,2,4,6 ........... Stałe położenie znaku przecinka dziesiętnego
………… Przełącznik zaokrąglania
ROUNDING 5/4 …………… Zaokr. wył
…………… Zaokr. w dół
…………… Zaokr. w górę
………… Przełącznik pamięci sumy łącznej
OFF ON OFF Pamięć sumy łącznej nie jest włączona.
GT ON Końcowy wynik operacji dodawania i odejmowania
zostaje automatycznie zebrany w pamięci GT
odpowiednio do znaku.
…… Przełączniki OFF ON PRINT
OFF Zasilanie jest wyłączone. ON Zasilanie jest włączone, ale drukarka jest
wyłączona.
PRINT Drukarka jest włączona.
M+II …… Przycisk Pamięć 2 Plus
Dodaje kwotę do pamięci 2. Jeżeli obliczenie oczekuje na wykonanie, przycisk Pamięć 2 plus wykona to obliczenie i doda wynik do Pamięci.
M- II …… Przycisk Pamięć 2 Minus
Odejmuje kwotę z pamięci 2. Jeżeli obliczenie oczekuje na wykonanie, przycisk Pamięć 2 Minus wykona to obliczenie
i odejmie wynik od Pamięci 2.
.
,
Loading...
+ 78 hidden pages