Logitech Handleiding User Manual

0 (0)
Handleiding
Versie 1.0
Logitech® De afstands­bediening Harmony® One+
© 2011 Logitech Inc. Alle rechten voorbehouden. Logitech-handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Logitech in de VS en andere landen. Alleanderehandelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING
Inhoud
Inleiding ................................................................ 1
Kennismaken met uw Harmony One+ ......................................1
Hoe uw Harmony One+ werkt ........................................... 1
Apparaten, ingangen en activiteiten .....................................1
De knoppen op uw Harmony One+ ......................................2
Onderdelen van het touchscreen van Harmony One+ .......................3
Gebruik van uw Harmony One+ ............................................ 4
Een activiteit selecteren ................................................4
De assistent voor de afstandsbediening gebruiken ..........................4
Uwapparaten afzonderlijk bedienen ..................................... 4
Uw favoriete kanalen gebruiken .........................................5
Uw apparaten uitschakelen .............................................5
De datum en tijd instellen ..............................................5
Uw afstandsbediening opladen .......................................... 5
De Help-knop gebruiken ............................................... 6
De Harmony One+ voor het eerst instellen ..................................7
Overzicht ............................................................ 7
1. Een gebruikersaccount aanmaken .....................................8
2. De Harmony One+ met uw computer verbinden ......................... 8
3. De apparaten instellen die u wilt bedienen ..............................8
4. Activiteiten instellen ................................................9
5. De afstandsbediening bijwerken .......................................9
Uw ingangen vaststellen ..............................................10
Werkblad voor apparaten ................................................11
Uw afstandsbediening testen ..........................................12
Uw set-up wijzigen ......................................................13
Activiteiten toevoegen en wijzigen .......................................13
III
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING
Apparaten toevoegen en wijzigen ........................................13
Een doorvoerapparaat aan een activiteit toevoegen .......................14
Knoppen voor een apparaat of activiteit wijzigen ..........................15
Opdrachten leren met behulp van uw oude afstandsbediening ..............15
Favoriete kanalen instellen ............................................16
Problemen oplossen met uw Harmony One+ ...............................17
Hulp verkrijgen voor de Harmony One+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De Help van de afstandsbediening gebruiken .............................18
Woordenlijst ...........................................................19
Productspecicatie .....................................................21
IV
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING

Inleiding

De universele Logitech Harmony One+-afstandsbediening met touchscreen
is de oplossing voor probleemloze bediening van thuisentertainment. Viadeactiviteitenknoppen kunt u tv kijken, een dvd kijken of naar muziek luisteren met ééndruk op een knop. Tijdens de onlineset-up wordt u stapsgewijs door de conguratie van uw Harmony One+ geleid, zodat u er snel lekker voor kunt gaan zitten om te relaxen!
Of u nu vertrouwd bent met Harmony-producten of uw eerste stappen waagt,
indezehandleiding vindt u de informatie die u nodig hebt om aan de slag te gaan.

Kennismaken met uw Harmony One+

Hoe uw Harmony One+ werkt

De Harmony One+ is een op activiteiten gebaseerde, universele infraroodafstands-
bediening (IR). Met de Harmony-software kunt u de Harmony One+ zoinstellen dat dezetot 15 apparaten bedient.
De Harmony One+ levert krachtige, op activiteiten gebaseerde bediening dankzij SmartState- technologie®. Met behulp van deze technologie kan de Harmony One+ onthouden welke apparaten worden bediend, zodat de afstandsbediening altijd weet welke apparaten zijn ingeschakeld.

Apparaten, ingangen en activiteiten

Wilt u uw Harmony One+ optimaal kunnen gebruiken, dan moet u weten wat
devolgende termen inhouden: apparaten, ingangen en activiteiten.
Apparaten
Apparaten zijn de componenten van uw entertainmentsysteem, zoals uw tv,
kabelontvanger, dvd-speler of gameconsole.
Ingangen
Ingangen zijn verbindingen aan de achterkant van uw apparaten. Ingangen worden
gebruikt om uw apparaten aan elkaar te koppelen. Wanneer u wilt overgaan van tv
kijken naar een dvd kijken of naar muziek luisteren, moet u meestal uw tv- en/of audio­ontvanger naar de juiste ingang schakelen. Als uw dvd-speler bijvoorbeeld via de ingang
HDMI 1 met uw tv is verbonden, moet de tv op HDMI 1 worden ingesteld om een dvd tekijken.
Activiteiten
Een activiteit is iets wat u doet met uw entertainmentsysteem, zoals tv kijken, naarmuziek luisteren of een game spelen. Uw Harmony-afstandsbediening automatiseert activiteiten zodat met één knop alle vereiste apparaten voor elke activiteit ingeschakeld worden, en naar de vereiste ingangen worden geschakeld. Als u bijvoorbeeld op de
knop Watch TV drukt, worden uw tv, kabel- of satellietontvanger en audio-ontvanger
ingeschakeld, en worden de juiste video- en audio-ingangen ingeschakeld.
De activiteit bepaalt ook welke apparaten belangrijke functies uitvoeren, zoalsvankanaal veranderen of het volume regelen.
1
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING
My Activities
1/2 pages Tue 4:51
Options Devices
Activities
Menu Info
GuideExit
OK
Vol
Replay
Skip
Ch
+ +
Help
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
E
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
clear enter
Off
Exit
Guide
+

De knoppen op uw Harmony One+

De knoppen op de Harmony One+ hebben
mogelijk verschillende
functies of bedienen verschillende apparaten,
afhankelijk van de
activiteit of het apparaat. Zie Knoppen
voor een apparaat of activiteit wijzigen
oppagina 15 voor meer informatie.
Off
Options Devices
Activities
Help
Menu
Met de knop Off zet u alle apparaten in de huidige activiteituit.
Met de pijltjestoetsen kunt u door items op het touchscreen
navigeren.
De functieknoppen zijn dynamisch en hiermee kunnen defuncties worden geselecteerd die boven de knop op hettouchscreen worden weergegeven.
Met de knop Activities kunt u uw activiteiten weergeven.
Met de knop Help start u de Help van de afstandsbediening.
Met de knop Menu opent u het schermmenu voor het geselecteerde apparaat.
Met de pijltjestoetsen voor pagina omhoog/omlaag kunt u
door uw schermgids of –menu navigeren.
Info
Met de knop Info opent u de informatiesectie van
uwschermgids.
Met de knop Exit sluit u het schermmenu of de schermgids.
Met de knop Guide opent u de schermgids.
+
Vol
Met de volumeknop kunt u het volume regelen.
Met de pijltjes op de navigatiepad kunt u door menu's
OK
+
Ch
ofschermgidsen navigeren.
Met de kanaalknop kiest u een ander kanaal.
Met de mute-knop dempt u het geluid.
Met de knop voor vorig kanaal gaat u terug naar het laatst
gekozen kanaal.
In het mediagedeelte zijn knoppen met functies als afspelen,
Replay
pauzeren en overslaan bij elkaar gezet voor snelle toegang.
Skip
2
3
1
2
abc
4
5
ghi
jkl
7
8
pqrs
tuv
0
E
enter
clear
Het nummerblok bevat de cijfers 0-9.
def
6
mno
9
wxyz
Met de Enter-knop kunt u een selectie van het nummerblok invoeren.
Met de Clear-knop kunt u invoer van het nummerblok wissen.

Onderdelen van het touchscreen van Harmony One+

Off
Off
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING
Activiteiten
Wanneer u op de knop Activities drukt, geeft het touchscreen de activiteiten weer die u hebt ingesteld. Wanneer u op een activiteit op het touchscreen tikt, wordt de activiteit
gestart, en verschijnen de opdrachten voor die activiteit
op het touchscreen. De opdrachten kunnen van toepassing
zijn op alle apparaten die u voor die activiteit gebruikt.
Alsu bijvoorbeeld tv kijkt, geeft het touchscreen functies en opdrachten weer voor uw tv en de kabel- of satellietontvanger
die u voor de activiteit Tv kijken gebruikt.
Apparaten
Wanneer u activiteiten op het scherm van de afstandsbediening
bekijkt, kunt u naar de apparaatmodus schakelen met de knop
Devices midden onder het scherm. Onder aan het touchscreen
verschijnt een lijst met apparaten. U kunt een apparaat selecteren en vervolgens de opdrachten bekijken die voor dat apparaat beschikbaar zijn.
Favoriete kanalen
Watch a DVD
1/2 pages Tue 4:51
Chptr+
Chptr-
Angle
Devices
1/2 pages Tue 4:51
Activities
Aspect
Frame
Advance
Zoom
Devices
TV
DVD
Als u favoriete kanalen op uw Harmony One+ hebt ingesteld, wordt onder aanhettouchscreen de optie Favorieten weergegeven wanneer u de activiteit Tv kijken start. TikopFavorieten en vervolgens op de naam of het pictogram van het favoriete
kanaal waarnaar u wilt kijken.
A
C
B
Statuspictogrammen
A: De statusindicator knippert wanneer er een opdracht
Off
vanaf uw Harmony One+ wordt verzonden.
My Activities
1/2 pages
Tue 4:51
B:Destatusvande batterij. C: De huidige datum en tijd. Door de schermopties navigeren
Met de knoppen rondom het scherm van de afstandsbediening kunt u door de schermopties navigeren.
Met de pijltjesknoppen kunt u door elke pagina met opties
navigeren, en met de knoppen onderaan kunt u een optie selecteren die op het touchscreen erboven wordt
Off
My Activities
1/2 pages Tue 4:51
Watch TV
weergegeven. In de linkerbovenhoek van het scherm
wordthet huidige paginanummer en het totaalaantal pagina'sweergegeven.
Watch a DVD
Listen to Music
Options
Devices
3
LOGITECH HARMONY ONE+ HANDLEIDING

Gebruik van uw Harmony One+

Een activiteit selecteren

U start een activiteit door op de knop Activities op
uwafstandsbediening te drukken en vervolgens opdegewenste activiteit op het touchscreen te tikken.
Harmony One+ zorgt dat de vereiste apparaten aangezet worden, zet apparaten die niet nodig zijn uit en wijzigt indien
Off
My Activities
1/2 pages Tue 4:51
Watch TV
Watch a DVD
Listen to Music
Options
Devices
nodig ingangen.

De assistent voor de afstandsbediening gebruiken

De assistent voor de afstandsbediening van de Harmony One+
verschijnt op het scherm van de afstandsbediening wanneer
u de afstandsbediening na synchronisatie ontkoppelt, en wanneer u een activiteit
start. De assistent leidt u door de activiteit. Als u bijvoorbeeld de activiteit Tv kijken
selecteert, vraagt de assistent voor de afstandsbediening of de tv aanstaat en of de
andere apparaten in de activiteit goed zijn gecongureerd.
U kunt de assistent voor de afstandsbediening tijdelijk uitschakelen door op de
functieknop onder Opties te drukken en vervolgens op de optie Assistent voor afstandsbediening uitzetten te tikken op het touchscreen. De assistent voor de afstandsbediening wordt na de volgende synchronisatie opnieuw weergegeven.
Uwapparaten afzonderlijk bedienen
In een enkel geval wilt u een apparaat misschien afzonderlijk bedienen. U wilt bijvoorbeeld een functie gebruiken die niet is opgenomen in de huidige activiteit (zoals beeld-in-beeld). Druk in een activiteit op de knop Devices om een lijst met uw
apparaten op te roepen. Kies het apparaat dat u wilt bedienen. Gebruik (indien nodig)
de pijltjesknoppen om de pagina met het gewenste apparaat te zoeken. Als u het
apparaat eenmaal hebt geselecteerd, worden op het Harmony One+-scherm de opdrachten voor dat apparaat weergegeven. Selecteer de gewenste opdracht.
Drukop de middelste knop wanneer u klaar bent om naar de activiteitenmodus terugte gaan.
Als u regelmatig naar de apparaatmodus schakelt om een bepaalde functie uit te voeren, kunt u overwegen die functie aan een activiteit toe te voegen. Zie Activiteiten instellen op pagina 9 voor
meerinformatie.
4
Loading...
+ 18 hidden pages