Logitech G105 User Manual [ru]

0 (0)

Getting started with

Logitech® Gaming Keyboard G105

Logitech G105 User Manual

Logitech® Gaming Keyboard G105

Getting started with

Logitech® Gaming Keyboard G105

2

Logitech® Gaming Keyboard G105

Contents

English . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Hrvatski . . . . . . . . . . . . . . . .

36

По-русски . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Srpski . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Magyar . . . . . . . . . . . . . . . .

.12

Slovenščina. . . . . . . . . . . . . .

44

Česká verze . . . . . . . . . . . . . .

16

Slovenčina . . . . . . . . . . . . . .

.48

Po polsku . . . . . . . . . . . . . . .

20

Română. . . . . . . . . . . . . . . .

52

Eesti. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Български . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Latviski . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Українська . . . . . . . . . . . . . . .

60

Lietuvių . . . . . . . . . . . . . . . .

32

 

 

www.logitech.com/support  . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

3

Logitech® Gaming Keyboard G105

1

2

 

On

USB

4  English

Logitech® Gaming Keyboard G105

3 Customizing your keyboard

www.logitech.com/G105/support

Create profiles and macros for your Gaming Keyboard G105 with the Logitech® Gaming software. Download the latest release

from Logitech by doing the following:

1.Visit www.logitech.com/G105/support.

2.Choose Downloads, and then follow the on screen prompts.

English  5

Logitech® Gaming Keyboard G105

Product features

 

 

5

6

7

8

9 10

 

2

3

4

 

 

 

12

11

1

1.G-keys—Programmable keys that you can customize to create a profile for individual games or applications.* A profile defines what a G-key does when you press it.

2.M-keys—Each M-key extends the capability of the G-keys, allowing you to assign up to 3 different key configurations to each profile for your G-keys. This allows you to react

to different game scenarios in a single profile by switching between the M1, M2 and M3 keys.*

6  English

Logitech® Gaming Keyboard G105

3.MR-key—Use this key to record quick macros.* For instructions, see Recording a quick macro in this guide.

4.Game/desktop mode switch—Disables/ enables the Windows/Context

Menu keys so you won’t activate these Windows features by accident during a game.

5.Fn + F6 = Mute

6.Fn + F7 = Volume down

7.Fn + F8 = Volume up

8.Fn + F9 = Play/Pause

9.Fn + F10 = Stop

10.Fn + F11 = Previous/Rewind

11.Fn + F12 = Next/Fast forward

12.Backlight key—Controls the backlight intensity (off, 50%, or 100%)

Recording a quick macro*

Your keyboard has six programmable G-keys that handle up to three macros each, giving you up to 18 unique functions per game.

1.Press the MR key.

2.Press a G-key.

3.Type the keys you would like to record.

4.Press the MR key.

For more information about programing the G-keys and other keyboard features, refer to the Logitech Gaming Software Help.

*Requires the download and installation of the Logitech Gaming software.

English  7

Logitech® Gaming Keyboard G105

1

2

 

On

USB

8  По-русски

Logitech® Gaming Keyboard G105

3 Настройка клавиатуры

www.logitech.com/G105/support

Создавайте профили и макросы для игровой клавиатуры Gaming Keyboard G105 с помощью программного обеспечения Logitech® Gaming. Загрузите последнюю версию с веб-сайта Logitech, выполнив следующие действия.

1.Зайдите на веб-страницу www.logitech. com/G105/support.

2.Выберите пункт Downloads («Загрузки») и следуйте указаниям на экране.

По-русски    9

Logitech® Gaming Keyboard G105

Характеристики продукта

 

 

5

6

7

8

9 10

 

2

3

4

 

 

 

12

11

1

1. G-клавиши: программируемые клавиши, функции которых можно сохранять в профилях для отдельных игр

и приложений*. В профиле указывается функция G-клавиши, выполняемая при нажатии.

2. M-клавиши: каждая M-клавиша расширяет возможности G-клавиш, позволяя назначать до 3 конфигураций клавиш для каждого профиля функций G-клавиш. Благодаря этому можно реагировать на различные игровые ситуации, пользуясь одним профилем и переключаясь между режимами

с помощью клавиш M1, M2 и M3*.

10  По-русски

Logitech® Gaming Keyboard G105

3.MR-клавиша: используется для записи быстрых макросов*. Инструкции см.

вразделе «Запись быстрого макроса»

вэтом руководстве.

4.Переключение между режимами игры и работы: позволяет отключать/ включать клавишу Windows и клавишу контекстного меню, чтобы исключить

случайный вызов этих функций Windows

впроцессе игры.

5.Fn + F6 = Отключение звука

6.Fn + F7 = Уменьшение громкости

7.Fn + F8 = Увеличение громкости

8.Fn + F9 = Воспроизведение/пауза

9.Fn + F10 = Стоп

10.Fn + F11 = Предыдущая запись/ перемотка назад

11.Fn + F12 = Следующая запись/ перемотка вперед

12.Клавиша подсветки: регулирует яркость

подсветки (Выкл., 50 или 100 %)

Запись быстрого макроса*

На клавиатуре имеется 6 программируемых G-клавиш, каждой из которых можно назначить до 3 макросов, что в сумме дает 18 уникальных функций, доступных во время игры.

1.Нажмите клавишу MR.

2.Нажмите G-клавишу.

3.Нажмите клавиши, которые хотите записать в качестве макроса.

4.Нажмите клавишу MR.

Дополнительные сведения

о программировании G-клавиш

и других функций клавиатуры см. в справке Logitech Gaming Software.

* Требуется загрузка и установка программного обеспечения Logitech Gaming.

По-русски    11

Logitech® Gaming Keyboard G105

1

2

 

On

USB

12  Magyar

Logitech® Gaming Keyboard G105

3 A billentyűzet testreszabása

www.logitech.com/G105/support

A Logitech® játékkezelő szoftverrel profilokat és makrókat készíthet a Gaming Keyboard G105 billentyűzethez. Töltse le a legújabb kiadást a Logitech webhelyéről az alábbi módon:

1.Nyissa meg a www.logitech.com/ G105/support weblapot.

2.Válassza a Downloads (Letöltések) elemet, majd kövesse a képernyő utasításokat.

Magyar  13

Logitech® Gaming Keyboard G105

Termékjellemzők

 

 

5

6

7

8

9 10

 

2

3

4

 

 

 

12

11

1

1.G-gombok – Programozható gombok, amelyek testreszabásával létrehozhat egy profilt a különálló játékokhoz vagy alkalmazásokhoz.* A profil meghatározza, hogy a G-gomb milyen

műveletet hajt végre a megnyomásakor.

2.M-gombok – Az egyes M-gombok kibővítik a G-gombok lehetőségeit, lehetővé téve legfeljebb 3 különböző billentyűkonfiguráció hozzárendelését a G-gombok egyes profiljaihoz.

Ez lehetővé teszi, hogy az M1, M2 és M3 gombok közötti váltással egyetlen profilban reagáljon

a különböző játékhelyzetekre.*

14  Magyar

Logitech® Gaming Keyboard G105

3.MR-gomb – Ezzel a gombbal rögzíthet gyorsmakrókat.* Utasításokat a jelen útmutató Gyorsmakró felvétele című témakörében talál.

4.Játéküzemmód-váltó – Letiltja vagy engedélyezi a Windowsés a helyi menü billentyűt, így egy játék során nem tudja véletlenül bekapcsolni ezeket a Windows-funkciókat.

5.Fn + F6 = Elnémítás

6.Fn + F7 = Hangerő csökkentése

7.Fn + F8 = Hangerő növelése

8.Fn + F9 = Lejátszás/szünet

9.Fn + F10 = Leállítás

10.Fn + F11 = Előző/Visszatekerés

11.Fn + F12 = Következő/Előretekerés

12.Háttérvilágítás billentyűje –

A háttérvilágítás erősségét vezérli (kikapcsolva, 50% vagy 100%)

Gyorsmakró felvétele*

A billentyűzet hat programozható G-gombbal rendelkezik, amelyek egyenként akár három makró kezelésére képesek, így játékonként 18 egyedi funkciót használhat.

1.Nyomja meg az MR gombot.

2.Nyomjon meg egy G-gombot.

3.Nyomja meg a rögzítendő gombokat.

4.Nyomja meg az MR gombot.

A G-gombok programozásáról

és a billentyűzet egyéb funkcióiról a Logitech játékkezelő szoftver súgójában tájékozódhat.

*A Logitech játékkezelő szoftver letöltése és telepítése szükséges.

Magyar  15

Logitech® Gaming Keyboard G105

1

2

 

On

USB

16  Česká verze

Logitech® Gaming Keyboard G105

3 Přizpůsobení klávesnice

www.logitech.com/G105/support

Pomocí softwaru Logitech® Gaming můžete pro klávesnici Gaming Keyboard G105 vytvářet profily a makra. Nejnovější verzi programu stáhnete ze stránek společnosti Logitech následovně:

1.Přejděte na stránku www.logitech.com/ G105/support.

2.Vyberte sekci Downloads (Ke stažení)

a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Česká verze  17

Logitech® Gaming Keyboard G105

Funkce produktu

 

 

5

6

7

8

9 10

 

2

3

4

 

 

 

12

11

1

1.Klávesy typu G - programovatelné klávesy, jejichž pomocí můžete vytvářet individuální profily pro hry a aplikace.* Profil určuje funkci klávesy typu G při jejím stisku.

2.Klávesy typu M - slouží k rozšíření funkcí kláves typu G díky možnosti přiřazení až 3 různých konfigurací kláves ke každému profilu. Díky tomu budete moci v rámci jednoho profilu reagovat na různé herní situace přepínáním mezi klávesami M1,

M2 a M3.*

18  Česká verze

Logitech® Gaming Keyboard G105

3.Klávesa MR - slouží k záznamu zrychlujících maker.* Bližší informace naleznete v části Záznam zrychlujícího makra v této příručce.

4.Přepínač režimu hry a pracovní plochy - slouží k deaktivaci/aktivaci kláves systému Windows a kláves místní nabídky, takže při jejich náhodném stisknutí nedojde k přerušení hry.

5.Fn + F6 = Ztlumení

6.Fn + F7 = Snížení hlasitosti

7.Fn + F8 = Zvýšení hlasitosti

8.Fn + F9 = Přehrát/Pozastavit

9.Fn + F10 = Zastavit

10.Fn + F11 = Předchozí/Převinout zpět

11.Fn + F12 = Další/Převinout vpřed

12.Klávesa podsvícení - slouží k regulaci intenzity podsvícení (vypnuto, 50% nebo 100%)

Záznam zrychlujícího makra*

Klávesnice disponuje 6 programovatelnými klávesami typu G; ke každé z nich mohou být přiřazena až tři makra, takže v každé hře můžete využít až 18 jedinečných funkcí.

1.Stiskněte klávesu MR.

2.Stiskněte klávesu typu G.

3.Stiskněte klávesy, které chcete zaznamenat.

4.Stiskněte klávesu MR.

Další informace o programování kláves typu G a ostatních funkcích klávesnice naleznete v nápovědě k softwaru Logitech Gaming.

* Vyžaduje stažení a instalaci softwaru Logitech Gaming.

Česká verze  19

Logitech® Gaming Keyboard G105

1

2

 

On

USB

20  Po polsku

Logitech® Gaming Keyboard G105

3 Personalizowanie ustawień klawiatury

www.logitech.com/G105/support

Oprogramowanie Logitech® Gaming umożliwia tworzenie profilów i makr do klawiatury Gaming G105. Najnowszą wersję oprogramowania firmy Logitech można pobrać ze strony:

1.www.logitech.com/G105/support.

2.Wybierz opcję Downloads (Pobieranie) i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi.

Po polsku  21

Loading...
+ 47 hidden pages