Jonsered CS 2245, CS 2245S User Manual [dk]

0 (0)

CS 2245 CS2245S CS 2250S

Bruksanvisning

SE (2-40)

Brugsanvisning

DK (41-79)

Bruksanvisning

NO (80-118)

Käyttöohje

FI (119-157)

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

SYMBOLFÖRKLARING

Symboler på maskinen:

VARNING! Motorsågar kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Använd alltid:

Godkänd skyddshjälm

• Godkända hörselskydd

• Skyddsglasögon eller visir

Denna produkt överensstämmer med gällande EG-direktiv.

Bulleremissioner till omgivningen enligt

Europeiska Gemenskapens direktiv.

Maskinens emission anges i kapitel

Tekniska data och på dekal.

Övriga på maskinen angivna symboler/dekaler avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Symboler i bruksanvisningen:

Kontroll och/eller underhåll skall utföras med motorn frånslagen. OBS! Start/Stopp

kontakten återgår automatiskt till körläge. För att undvika ofrivillig start, måste därför

alltid tändhatten avlägsnas

från tändstiftet vid montering, kontroll och/eller underhåll.

Använd alltid godkända skyddshandskar.

Regelbunden rengöring krävs.

Okulär kontroll.

Skyddsglasögon eller visir måste användas.

Bränslepåfyllning.

Oljepåfyllning och justering av oljeflöde.

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas.

VARNING! Kast kan uppstå när svärdsspetsen kommer i kontakt med ett föremål och orsakar en reaktion som kastar svärdet uppåt och bakåt mot användaren. Detta kan orsaka allvarlig personlig skada.

2 – Svenska

INNEHÅLL

Innehåll

 

SYMBOLFÖRKLARING

 

Symboler på maskinen: ........................................

2

Symboler i bruksanvisningen: ...............................

2

INNEHÅLL

 

Innehåll .................................................................

3

INLEDNING

 

Bäste kund! ..........................................................

4

VAD ÄR VAD?

 

Vad är vad på motorsågen? .................................

5

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

 

Åtgärder före användning av ny motorsåg ...........

6

Viktigt ....................................................................

6

Använd alltid sunt förnuft ......................................

7

Personlig skyddsutrustning ...................................

7

Maskinens säkerhetsutrustning ............................

7

Skärutrustning ......................................................

10

MONTERING

 

Montering av svärd och kedja ..............................

17

BRÄNSLEHANTERING

 

Drivmedel .............................................................

19

Tankning ...............................................................

20

Bränslesäkerhet ...................................................

20

START OCH STOPP

 

Start och stopp .....................................................

21

ARBETSTEKNIK

 

Före varje användning: .........................................

23

Allmänna arbetsinstruktioner ................................

23

Kastförebyggande åtgärder ..................................

29

UNDERHÅLL

 

Allmänt .................................................................

31

Förgasarjustering .................................................

31

Kontroll, underhåll och service av motorsågens

 

säkerhetsutrustning ..............................................

31

Ljuddämpare ........................................................

33

Startapparat .........................................................

34

Luftfilter .................................................................

35

Tändstift ................................................................

36

Smörjning av svärdets noshjul .............................

36

Smörjning av nållager ...........................................

36

Kylsystem .............................................................

36

Centrifugalrening ”Turbo Air Cleaning” .................

37

Vinterbruk .............................................................

37

Underhållsschema ................................................

38

TEKNISKA DATA

 

Tekniska data .......................................................

39

Svärd och kedjekombinationer .............................

40

Sågkedjans filning och filmallar ............................

40

EG-försäkran om överensstämmelse ...................

40

Svenska 3

INLEDNING

Bäste kund!

Gratulerar till Ditt val att köpa en Jonsered-produkt!

Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet och prestanda under en lång tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till proffessionell hjälp med reparationer och service om något ändå skulle hända. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem efter närmaste serviceverkstad.

Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid framöver. Tänk på att denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service, underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin, se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren.

Lycka till med användandet av Din Jonsered-produkt!

Jonsered arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.

4 – Svenska

VAD ÄR VAD?

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

28

 

 

13

 

 

 

 

 

 

23

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

11

 

 

 

 

6

 

 

 

14

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

8

 

7

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

30

 

 

 

25

24

23

22

21

20

19

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

Vad är vad på motorsågen?

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cylinderkåpa

17

Sågkedja

2

Dekompressionsventil

18

Noshjul

3

Bränslepump

19

Sågsvärd

4

Startpåminnelse

20

Barkstöd

5

Kombinerad start och stoppkontakt

21

Kedjefångare

6

Bakre handtag

22

Kedjespännarskruv

7

Informationsoch varningsdekal

23

Kopplingskåpa

8

Bränsletank

24

Högerhandsskydd

9

Justerskruvar förgasare

25

Gasreglage

10

Starthandtag

26

Gasreglagespärr

11

Startapparat

27

Kedjespännarhjul (CS 2245S, CS 2250S)

12

Kedjeoljetank

28

Vred (CS 2245S, CS 2250S)

13

Produktoch serienummerskylt

29

Bruksanvisning

14

Främre handtag

30

Svärdsskydd

15

Kastskydd

31

Kombinyckel

16

Ljuddämpare

 

 

Svenska – 5

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Åtgärder före användning av ny motorsåg

Läs igenom bruksanvisningen noggrant.

Kontrollera skärutrustningens montering och justering. Se anvisningar under rubrik Montering.

Tanka och starta motorsågen. Se anvisningar under rubrikerna Bränslehantering och Start och Stopp.

Använd inte motorsågen förrän tillräckligt med kedjesmörjolja har nått sågkedjan. Se anvisningar under rubrik Smörjning av skärutrustningen.

Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända hörselskydd.

VARNING! Under inga förhållanden får ! maskinens ursprungliga utformning

ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra allvarliga skador eller dödsfall för föraren eller andra.

VARNING! En motorsåg kan felaktigt ! eller slarvigt använd vara ett farligt

redskap, som kan orsaka allvarlig, till och med livshotande, skada. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i denna bruksanvisning.

VARNING! Ljuddämparen innehåller ! kemikalier som kan vara

cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen skulle gå sönder.

VARNING! Långvarig inandning av

! motorns avgaser, kedjeoljedimma och damm från sågspån kan utgöra en hälsorisk.

VARNING! Tändsystemet i denna maskin ! alstrar under drift ett elektromagnetiskt

fält. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på pacemakerfunktionen. För att reducera risken för allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi därför pacemakeranvändare att rådgöra med läkare samt tillverkaren av pacemakern innan denna maskin används.

6 – Svenska

VARNING! Tillåt aldrig barn att använda ! eller vara i närheten av maskinen.

Eftersom maskinen är utrustad med återfjädrande stoppkontakt och kan startas med låg hastighet och kraft på starthandtaget, kan även små barn under vissa omständigheter åstadkomma den kraft som behövs för att starta maskinen. Detta kan innebära risk för allvarlig personskada. Avlägsna därför tändhatten när maskinen inte är under uppsikt.

Viktigt

VIKTIGT!

Maskinen är endast konstruerad för sågning i trä.

Du bör endast använda de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel Tekniska data.

Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning.

Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre överensstämmer med originalutförandet, och använd den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra.

Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ underhålls-, kontrolloch serviceinstruktioner i denna bruksanvisning. Vissa underhållsoch serviceåtgärder skall utföras av tränade och kvalificerade specialister. Se anvisningar under rubrik Underhåll.

Använd aldrig andra än i denna bruksanvisning rekommenderade tillbehör. Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data.

OBS! Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsvisir för att minska risken för skador från slungande föremål. En motorsåg är kapabel till att slunga iväg föremål, såsom sågspån, små trästycken, etc, med stor kraft. Detta kan orsaka allvarlig skada, speciellt på ögonen.

VARNING! Att köra en motorsåg i ett ! instängt eller dåligt ventilerat utrymme

kan orsaka dödsfall genom kvävning eller kolmonoxidförgiftning.

VARNING! En felaktig skärutrustning ! eller en felaktig svärd/

sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar, samt följ filningsinstruktionen. Se anvisningar under rubrik Tekniska data.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Använd alltid sunt förnuft

Det är omöjligt att täcka alla tänkbara situationer du kan ställas inför vid användande av motorsåg. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du efter att ha läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker angående tillvägagångssätt, skall du rådfråga en expert innan du fortsätter. Tveka inte att kontakta din återförsäljare eller oss om du har frågor angående användning av motorsåg. Vi står gärna till tjänst och ger dig råd som hjälper dig att använda din motorsåg på ett bättre och säkrare sätt. Gå gärna en utbildning i motorsågsanvändning. Din återförsäljare, skogsvårdskola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns tillgängliga.

Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra design och teknik - förbättringar som ökar din säkerhet och effektivitet. Besök din återförsäljare regelbundet för att se vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras.

Personlig skyddsutrustning

VARNING! Merparten av olyckor med ! motorsåg inträffar när sågkedjan träffar

användaren. Vid all användning av maskinen skall godkänd personlig skyddsutrustning användas. Personlig skyddsutrustning eliminerar inte skaderisken, men den reducerar effekten av en skada vid ett olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp vid val av utrustning.

Godkänd skyddshjälm

Hörselskydd

Skyddsglasögon eller visir

Handskar med sågskydd

Byxor med sågskydd

Stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula

Första förband ska alltid finnas till hands.

Brandsläckare och spade

Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa dina rörelsemöjligheter.

VIKTIGT! Gnistor kan komma från ljuddämparen, svärdet och kedjan eller annan källa. Ha alltid verktyg för brandsläckning tillgängliga ifall du skulle behöva dem. På så sätt hjälper du till att förhindra skogsbränder.

Maskinens säkerhetsutrustning

I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer är, samt deras funktion. För kontroll och underhåll se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Se anvisningar under rubrik Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är placerade på din maskin.

Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt och om service och/eller reparationer inte utförs fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad.

VARNING! Använd aldrig en maskin med ! defekt säkerhetsutrustning.

Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras och underhållas. Se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation.

Kedjebroms med kastskydd

Din motorsåg är utrustad med kedjebroms, vilken är konstruerad att stoppa sågkedjan vid kast. En kedjebroms reducerar risken för olyckor, men det är endast Du som användare som kan förhindra dem.

Var försiktig vid användning och se till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.

Svenska 7

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Kedjebromsen (A) aktiveras antingen manuellt (via vänsterhanden) eller med tröghetsfunktionen.

Aktivering sker när kastskyddet (B) förs framåt.

Den rörelsen aktiverar en fjäderspänd mekanism som spänner bromsbandet (C) runt motorns kedjedrivningssystem (D) (kopplingstrumman).

Kastskyddet är inte enbart konstruerat för att aktivera kedjebromsen. En annan mycket viktig funktion är att det reducerar risken för att vänsterhanden skall träffa sågkedjan om man tappar greppet om främre handtaget.

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas för att förhindra kedjan från att rotera.

Använd kedjebroms som ”parkeringsbroms” vid start samt vid kortare förflyttning, för att förhindra olyckor där användare eller omgivning ofrivilligt kan komma i kontakt med sågkedjan i rörelse.

8 – Svenska

Kedjebromsen frikopplas genom att kastskyddet förs bakåt, mot främre handtaget.

Kast kan vara blixtsnabba och mycket våldsamma. De flesta kast är små och resulterar inte alltid i att kedjebromsen aktiveras. Vid sådana kast gäller att hålla motorsågen i ett stadigt grepp och att inte släppa det.

Hur kedjebromsen aktiveras, manuellt eller via tröghetsfunktionen, styrs av hur våldsamt kastet är samt motorsågens position i förhållande till det föremål svärdets kastrisksektor kommit i kontakt med.

Vid våldsamma kast och där svärdets kastrisksektor befinner sig så långt bort från användaren som möjligt, är kedjebromsen konstruerad så att den aktiveras via kedjebromsens motvikt (tröghet) i kastriktningen.

Vid mindre våldsamma kast eller under arbetssituationer där kastrisksektorn befinner sig nära användaren, aktiveras kedjebromsen manuellt via vänsterhanden.

Vid fälläge är vänsterhanden i ett läge som omöjliggör manuell aktivering av kedjebromsen.Vid denna typ av grepp, dvs när vänsterhanden är placerad så den ej

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

kan påverka kastskyddets rörelse, kan kedjebromsen endast aktiveras via tröghetsfunktionen.

Kommer min hand alltid att aktivera kedjebromsen vid kast?

Nej. Det krävs en viss kraft för att föra kastskyddet framåt. Om din hand endast lätt snuddar vid kastskyddet eller slinter över det, kan det hända att kraften inte är tillräckligt stark för att utlösa kedjebromsen. Du skall även hålla ett stadigt grepp om motorsågens handtag när du arbetar. Om du gör det och får ett kast, släpper du kanske aldrig handen om det främre handtaget och aktiverar inte kedjebromsen, eller också aktiveras kedjebromsen först när sågen har hunnit svänga runt en bra bit. I en sådan situation kan det hända att kedjebromsen inte hinner stoppa kedjan innan den träffar dig.

Det förekommer också vissa arbetsställningar som gör att din hand inte kan nå kastskyddet för att aktivera kedjebromsen; t.ex. när sågen hålls i fällningsposition.

Kommer tröghetsaktivering av kedjebromsen alltid ske om ett kast inträffar?

Nej. För det första måste din broms fungera. Att testa bromsen är lätt, se anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service av motorsågens säkerhetsutrustning. Vi rekommenderar att du gör detta innan du påbörjar varje arbetspass. För det andra måste kastet vara tillräckligt kraftigt för att aktivera kedjebromsen. Om kedjebromsen vore för känslig skulle den ständigt aktiveras, vilket skulle vara besvärande.

Kommer kedjebromsen alltid att skydda mig från skador om ett kast inträffar?

Nej. För det första måste din broms fungera för att ge det avsedda skyddet. För det andra måste den aktiveras så som beskrivs ovan för att stoppa sågkedjan vid ett kast. För det tredje kan kedjebromsen aktiveras, men om svärdet är för nära dig kan det hända att bromsen inte hinner sakta ner och stoppa kedjan innan motorsågen träffar dig.

Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan eliminera kast och dess risker.

Gasreglagespärr

Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig aktivering av gasreglaget. När spärren (A) trycks ner i handtaget (= när man håller om handtaget) frikopplas gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till sina respektive ursprungslägen. Detta läge innebär att gasreglaget automatiskt låses på tomgång.

Kedjefångare

Kedjefångaren är konstruerad att fånga upp en avhoppad eller brusten kedja. Ersätt den, om det behövs, med en kedjefångare i aluminium (finns tillgänglig som reservdel). Dessa händelser undvikes i de flesta fall genom en korrekt kedjespänning (se anvisningar under rubrik Montering) samt korrekt underhåll och service av svärd och kedja (se anvisningar under rubrik Allmänna arbetsinstruktioner).

Högerhandsskydd

Högerhandsskyddet skall förutom att skydda handen vid ett kedjeavhopp eller när en kedja går av, se till att grenar och kvistar inte påverkar greppet om bakre handtaget.

Svenska 9

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Avvibreringssystem

Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig användning som möjligt.

Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och maskinens handtagsenhet. Motorsågkroppen, inklusive skärutrustning, hänger i handtagsenheten via s.k. avvibreringselement.

Sågning i ett hårt trädslag (de flesta lövträd) ger mer vibrationer än sågning i ett mjukt (de flesta barrträd). Sågning med en oskärpt eller felaktig (fel typ eller felaktigt filad) skärutrustning ökar vibrationsnivån.

VARNING! Överexponering av vibrationer ! kan leda till blodkärlseller nervskador

hos personer som har blodcirkulationsstörningar. Uppsök läkare om ni upplever kroppsliga symptom som kan relateras till överexponering av vibrationer. Exempel på sådana symptom är domningar, avsaknad av känsel, ”kittlingar”, ”stickningar”, smärta, avsaknad eller reducering av normal styrka, förändringar i hudens färg eller dess yta. Dessa symptom uppträder vanligtvis i fingrar, händer eller handleder. Dessa symptom kan öka vid kalla temperaturer.

Stoppkontakt

Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.

Ljuddämpare

Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren.

VARNING! Motorns avgaser är heta och ! kan innehålla gnistor vilka kan orsaka

brand. Starta därför aldrig maskinen inomhus eller nära eldfängt material!

I områden med varmt och torrt klimat kan risken för bränder vara påtaglig. Det förekommer att dessa områden regleras med lagstiftning och krav på att ljuddämparen bland annat skall vara utrustad med godkänt gnistfångarnät.

OBS! Ljuddämparen blir mycket het såväl vid användning som efter stopp. Detta gäller även vid tomgångskörning. Var uppmärksam på brandfaran, speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/eller gaser.

VARNING! Använd aldrig en motorsåg ! utan eller med defekt ljuddämpare. En defekt ljuddämpare kan öka ljudnivån

och brandrisken avsevärt. Ha verktyg för brandsläckning tillgängliga. Använd aldrig en motorsåg utan eller med defekt gnistfångarnät om gnistfångarnät är obligatoriskt i ditt arbetsområde.

Skärutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning:

Reducerar maskinens kastbenägenhet.

Minskar förekomsten av sågkedjeavhopp samt sågkedjebrott.

Erhåller optimal skärprestanda.

Ökar skärutrustningens livslängd.

Undviker ökning av vibrationsnivåer.

Grundregler

Använd endast den skärutrustning vi rekommenderar! Se anvisningar under rubrik Tekniska data.

10 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Håll sågkedjans skärtänder väl och korrekt skärpta! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad filmall. En felskärpt eller skadad sågkedja ökar risken för olyckor.

Håll korrekt underställning! Följ våra instruktioner och använd rekommenderad underställningsmall.

En för stor underställning ökar risken för kast.

Håll sågkedjan sträckt! En otillräckligt sträckt sågkedja ökar risken för sågkedjeavhopp samt ökar slitage på svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.

Håll skärutrustningen välsmord och korrekt underhållen! En otillräcklig smörjning av sågkedja ökar risken för sågkedjebrott samt ökar slitaget på svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.

Kastreducerande skärutrustning

VARNING! En felaktig skärutrustning ! eller en felaktig svärd/

sågkedjekombination ökar risken för kast! Använd endast de svärd/ sågkedjekombinationer vi rekommenderar, samt följ filningsinstruktionen. Se anvisningar under rubrik Tekniska data.

Kast kan endast undvikas genom att du som användare ser till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.

Genom att använda skärutrustning med ”inbyggd” kastreduktion och genom att skärpa och underhålla sågkedjan korrekt kan effekten av ett kast reduceras.

Svärd

Ju mindre nosradie desto lägre kastbenägenhet.

Sågkedja

En sågkedja är uppbyggd av ett antal olika länkar vilka finns både i standard och i kastreducerat utförande.

VIKTIGT! Inga sågkedjor eliminerar risken för kast.

VARNING! Varje kontakt med en

! roterande sågkedja kan orsaka mycket svåra skador.

Några uttryck som specificerar svärd och sågkedja

För att bibehålla alla säkerhetsdetaljer på skärutrustningen, bör du ersätta slitna och skadade svärd-/kedjekombinationer mot ett svärd och en kedja som Jonsered rekommenderar. Se anvisningar under rubrik Tekniska data för information om vilka svärd-/ kedjekombinationer vi rekommenderar.

Svärd

Längd (tum/cm)

Antal tänder i noshjulet (T).

Sågkedjedelning (=pitch) (tum). Svärdets noshjul och motorsågens kedjedrivhjul måste vara anpassad till avståndet mellan drivlänkarna.

Antal drivlänkar (st). Varje svärdslängd ger i kombination med sågkedjedelning samt antal tänder i noshjulet ett bestämt antal drivlänkar.

Svärdsspårbredd (tum/mm). Svärdspårets bredd måste vara anpassad till sågkedjans drivlänksbredd.

Svenska 11

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Sågkedjeoljehål och hål för kedjesträckartapp. Svärdet måste vara anpassat till motorsågens konstruktion.

Sågkedja

Sågkedjedelning (=pitch) (tum)

Drivlänksbredd (mm/tum)

Antal drivlänkar (st)

Skärpning och justering av underställning hos sågkedja

Allmänt angående skärpning av skärtand

Såga aldrig med en slö sågkedja. Tecken på att sågkedjan är slö är att du måste pressa skärutrustningen genom träet och att träspånorna är mycket små. En mycket slö sågkedja ger inga träspånor alls. Det enda resultatet blir träpuder.

En välskärpt sågkedja äter sig själv ner genom träet och ger träspånor som är stora och långa.

Den sågande delen hos en sågkedja kallas skärlänk och består av en skärtand (A) och en underställningsklack (B). Avståndet i höjd mellan dessa avgör skärdjupet.

Vid skärpning av skärtand finns fyra mått att ta hänsyn till.

1 Filningsvinkel

2 Stötvinkel

3Filläge

4Rundfilsdiameter

Det är mycket svårt att skärpa en sågkedja korrekt utan hjälpmedel. Därför rekommenderar vi att du använder vår filmall. Den säkerställer att sågkedjan skärps för optimal kastreduktion och skärkapacitet.

Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka data som gäller vid skärpning av din motorsågs sågkedja.

VARNING! Avsteg från

! skärpningsinstruktionen ökar sågkedjans kastbenägenhet avsevärt.

Skärpning av skärtand

För skärpning av skärtand behövs en rundfil och en filmall. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilken rundfilsdiameter samt vilken filmall som rekommenderas till din motorsågs sågkedja.

12 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Kontrollera att sågkedjan är sträckt. En otillräcklig sträckning gör sågkedjan instabil i sidled vilket försvårar en korrekt skärpning.

Fila alltid från skärtandens insida och utåt. Lätta filen på returdraget. Fila alla tänderna på ena sidan först, vänd därefter motorsågen och fila den återstående sidans tänder.

Fila så att alla tänder blir lika långa. När endast 4 mm (0,16") återstår av skärtandens längd är sågkedjan utsliten och skall slängas.

Allmänt angående justering av underställning

Vid skärpning av skärtanden minskar underställningen (=skärdjupet). För att behålla maximal skärkapacitet måste underställningsklacken sänkas till rekommenderad nivå. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående hur stor underställningen skall vara på din motorsågs sågkedja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

VARNING! För stor underställning ökar

 

sågkedjans kastbenägenhet!

 

 

 

 

 

 

Justering av underställning

När justering av underställningen görs, måste skärtänderna vara nyskärpta. Vi rekommenderar att underställningen justeras efter var tredje sågkedjeskärpning. OBS! Denna rekommendation förutsätter att skärtändernas längd inte filats ner onormalt.

För justering av underställningen behövs en flatfil och en underställningsmall. Vi rekommenderar att du använder vår filmall för underställning, för att få rätt

underställningsmått och rätt vinkel på underställningsklacken.

Lägg filmallen över sågkedjan. Information om användning av filmallen finns på förpackningen. Använd flatfilen för att fila bort överskottet på den överskjutande delen av underställningsklacken. Underställningen är korrekt då inget motstånd känns när du drar filen över mallen.

Sträckning av sågkedjan

VARNING! En otillräckligt sträckt

! sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp vilket kan orsaka allvarlig, till och med livshotande skada.

Ju mer du använder en sågkedja desto längre blir den. Det är viktigt att man justerar skärutrustningen efter denna förändring.

Sågkedjesträckningen skall kontrolleras vid varje tankningstillfälle. OBS! En ny sågkedja kräver en inkörningsperiod under vilken man skall kontrollera sågkedjesträckningen oftare.

Generellt gäller att man skall sträcka sågkedjan så hårt som möjligt, men inte hårdare än att den lätt kan dras runt för hand.

CS 2245

Lossa svärdsmuttrarna som låser kopplingskåpan/ kedjebromsen. Använd kombinyckeln. Dra sedan åt svärdsmuttrarna med handkraft så hårt du kan.

Svenska 13

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Lyft upp svärdsspetsen och sträck sågkedjan genom att skruva sågkedjesträckarskruven med hjälp av kombinyckeln. Sträck sågkedjan ända tills den inte hänger slak på svärdets undersida.

Använd kombinyckeln och dra åt svärdsmuttrarna samtidigt som du håller upp svärdsspetsen. Kontrollera att sågkedjan lätt kan dras runt för hand och att den inte hänger ner på svärdets undersida.

Bland våra motorsågsmodeller förekommer olika placeringar av sågkedjesträckarskruven. Se anvisningar under rubrik Vad är vad?, angående var den sitter på din modell.

CS 2245S, CS 2250S

Frigör vredet genom att vika ut det.

Vrid vredet moturs för att lossa svärdsskyddet.

Justera kedjespänningen genom att vrida hjulet nedåt

(+) för att öka spänningen och uppåt (-) för att minska spänningen.

Dra åt svärdskopplingen genom att vrida vredet medurs.

Fäll in vredet igen för att låsa spänningen.

Smörjning av skärutrustningen

VARNING! Otillräcklig smörjning av ! skärutrustningen kan resultera i

sågkedjebrott vilket kan orsaka allvarlig, till och med livshotande skada.

Sågkedjeolja

En sågkedjeolja skall ha god vidhäftning vid sågkedjan samt ha goda flytegenskaper oavsett om det är varm sommar eller kall vinter.

Som motorsågstillverkare har vi utvecklat en optimal sågkedjeolja som genom sin vegetabiliska bas dessutom är biologiskt nedbrytbar. Vi rekommenderar användande av vår olja för maximal livslängd såväl för sågkedjan som för miljön. Är vår sågkedjeolja ej tillgänglig rekommenderas vanlig sågkedjeolja.

Använd aldrig spillolja! Den är skadlig både för dig, maskinen och miljön.

VIKTIGT! Vid användning av vegetabilisk sågkedjeolja, demontera och rengör svärdsspår och sågkedja innan långtidsförvaring. Risk finns annars att sågkedjeoljan oxiderar, vilket medför att sågkedjan blir stel och svärdets noshjul kärvar.

Påfyllning av sågkedjeolja

Samtliga våra motorsågsmodeller har automatisk sågkedjesmörjning. En del av modellerna kan även fås med justerbart oljeflöde.

14 – Svenska

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Sågkedjeoljetanken och bränsletanken är dimensionerade så att bränslet ska ta slut innan sågkedjeoljan tar slut.

Dock förutsätter denna säkerhetsfunktion att man använder korrekt sågkedjeolja (en för tunn och lättflytande olja tömmer sågkedjeoljetanken innan bränslet tar slut), att man följer vår rekommendation angående förgasarinställning (en för ”mager” inställning gör att bränslet räcker längre än sågkedjeoljan) samt att man följer våra rekommendationer när det gäller skärutrustning (ett för långt svärd kräver mer kedjeolja).

Kontroll av sågkedjesmörjning

Kontrollera sågkedjesmörjningen vid varje tankningstillfälle. Se anvisningar under rubrik Smörjning av svärdets noshjul.

Rikta på ca 20 cm (8 tum) avstånd svärdsspetsen mot ett fast ljust föremål. Efter 1 minuts körning på 3/4 gas ska en tydlig oljerand synas på det ljusa föremålet.

Om sågkedjesmörjningen inte fungerar:

Kontrollera att svärdets sågkedjeoljekanal är öppen. Rengör vid behov.

• Kontrollera att svärdspåret är rent. Rengör vid behov.

Kontrollera att svärdets noshjul går lätt samt att noshjulets smörjhål är öppet. Rengör och smörj vid behov.

Om sågkedjesmörjningen inte fungerar efter genomgång av ovan listade kontroller och tillhörande åtgärder ska du uppsöka din serviceverkstad.

Kedjedrivhjul

Kopplingstrumman är försedd med något av följande kedjedrivhjul:

ASpur-drivhjul (kedjedrivhjulet fastlött på trumman)

BRim-drivhjul (utbytbart)

Kontrollera regelbundet slitagenivån hos kedjedrivhjulet. Byt om det är onormalt slitet. Kedjedrivhjul ska bytas vid varje sågkedjebyte.

Smörjning av nållager

Båda typer av kedjedrivhjul har ett nållager vid utgående axel vilket måste smörjas regelbundet (1 gång per vecka). OBS! Använd lagerfett av god kvalitet eller motorolja.

Svenska 15

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Slitagekontroll av skärutrustningen

Kontrollera sågkedjan dagligen med avseende på:

Synliga sprickor i nitar och länkar.

Om sågkedjan är stel.

Om nitar och länkar är onormalt slitna.

Kassera sågkedjan om den uppvisar någon eller några av ovanstående punkter.

Vi rekommenderar att ni använder en ny sågkedja som mått på hur sliten den sågkedja ni använder är.

När endast 4 mm återstår av skärtandens längd är sågkedjan utsliten och ska slängas.

Svärd

Kontrollera regelbundet:

Om grader bildats på svärdsbommarnas utsidor. Fila bort vid behov.

Om svärdsspåret är onormalt slitet. Byt svärd vid behov.

Om svärdsnosen är onormalt eller ojämnt slitet. Om en ”grop” bildats där svärdsnosens radie slutar på svärdets undersida, har du kört med otillräckligt sträckt sågkedja.

För maximal livslängd bör svärdet vändas dagligen.

VARNING! Merparten av olyckor med

! motorsåg inträffar när sågkedjan träffar användaren.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning.

Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Se anvisningar under rubrikerna Personlig skyddsutrustning, Kastförebyggande åtgärder, Skärutrustning och Allmänna arbetsinstruktioner.

Undvik situationer där kastrisk föreligger. Se anvisningar under rubrik Maskinens säkerhetsutrustning.

Använd rekommenderad skärutrustning och kontrollera dess skick. Se anvisningar under rubrik Allmänna arbetsinstruktioner.

Kontrollera funktionen hos motorsågens säkerhetsdetaljer. Se anvisningar under rubrikerna Allmänna arbetsinstruktioner och Allmänna säkerhetsinstruktioner.

16 – Svenska

MONTERING

Montering av svärd och kedja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

VARNING! Vid all hantering av kedjan

 

skall handskar användas.

 

 

 

 

 

 

CS 2245

Kontrollera att kedjebromsen ej är i utlöst läge genom att föra kedjebromsens kastskydd mot främre handtagsbygeln.

Skruva bort svärdsmuttern och tag bort kopplingskåpan (kedjebromsen). Avlägsna transportskyddet (A).

Montera svärdet över svärdsbultarna. Placera svärdet i sitt bakersta läge. Placera kedjan över kedjedrivhjulet och i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida.

Kontrollera att eggen på skärlänkarna är riktade framåt på ovansidan av svärdet.

Montera kopplingskåpan och lokalisera kedjespännartappen i svärdets urtag. Kontrollera att kedjans drivlänkar passar på kedjedrivhjulet och att kedjan ligger rätt i svärdsspåret. Drag åt svärdsmuttern med fingrarna.

Spänn kedjan genom att med hjälp av kombinyckeln skruva kedjespännarskruven medurs. Kedjan skall sträckas tills den inte hänger slak på svärdets undersida.

Kedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på svärdets undersida och fortfarande kan dras runt lätt för hand. Drag fast svärdsmuttrarna med kombinyckeln samtidigt som svärdsspetsen hålls upp.

På en ny kedja måste kedjespänningen kontrolleras ofta tills kedjan är inkörd. Kontrollera kedjespänningen regelbundet. Rätt kedja betyder bra skärkapacitet och lång livslängd.

CS 2245S, CS 2250S

Kontrollera att kedjebromsen ej är i utlöst läge genom att föra kedjebromsens kastskydd mot främre handtagsbygeln.

Lossa kedjespännarhjulet och ta av kopplingskåpan (kedjebromsen). Plocka av transportskyddet.

Svenska 17

MONTERING

Montera svärdet över svärdsbultarna. Placera svärdet i sitt bakersta läge. Placera kedjan över kedjedrivhjulet och i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida.

Kontrollera att eggen på skärlänkarna är riktade framåt på ovansidan av svärdet.

Montera kopplingskåpan och lokalisera kedjespännartappen i svärdets urtag. Kontrollera att kedjans drivlänkar passar på kedjedrivhjulet och att kedjan ligger rätt i svärdsspåret.

Spänn kedjan genom att vrida hjulet nedåt (+). Kedjan ska spännas åt så att den inte hänger ned under svärdet.

Kedjan är korrekt spänd när den inte hänger ned under svärdet, men samtidigt är lätt att vrida för hand. Håll upp svärdspetsen och dra åt svärdskopplingen genom att vrida vredet medurs.

På en ny kedja måste kedjespänningen kontrolleras ofta tills kedjan är inkörd. Kontrollera kedjespänningen regelbundet. Rätt kedja betyder bra skärkapacitet och lång livslängd.

Montering av barkstöd

För att montera ett barkstöd – kontakta er serviceverkstad.

18 – Svenska

BRÄNSLEHANTERING

Drivmedel

Notera! Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och måste alltid köras på en blandning av bensin och tvåtaktsolja. För att säkerställa rätt blandningsförhållande är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall blandas. Vid tillblandning av små bränslemängder inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på blandningsförhållandet.

VARNING! Sörj för god luftventilation vid ! bränslehantering.

Bensin

Använd blyfri eller blyad kvalitetsbensin.

OBS! Motorer försedda med katalysator måste köras på blyfri bensin-oljeblandning.

Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Om man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än 90 kan så kallad spikning uppträda. Detta leder till ökad motortemperatur och ökad lagerbelastning, som kan orsaka svåra motorhaverier.

Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal (t ex kvistning) rekommenderas högre oktantal.

Miljöbränsle

JONSERED rekommenderar användning av miljöanpassad bensin (så kallat alkylatbränsle), eller miljöbensin för fyrtaktsmotorer blandad med tvåtaktsolja enligt nedan. Observera att förgasarjustering kan krävas vid byte av bränsletyp (se anvisningar under rubrik Förgasare).

Inkörning

Körning på alltför högt varvtal skall undvikas under de första 10 timmarna.

Tvåtaktsolja

För bästa resultat och funktion använd JONSERED tvåtakts motorolja, som är speciellt tillverkad för våra luftkylda tvåtaktsmotorer.

Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda utombordsmotorer, s.k. outboardoil (benämnd TCW).

Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer.

En låg oljekvalitet eller för fet olje/bränsle blandning kan äventyra katalysatorns funktion och minska dess livstid.

Blandningsförhållande

1:50 (2%) med JONSERED tvåtaktsolja.

1:33 (3%) med andra oljor gjorda för luftkylda tvåtaktsmotorer klassade för JASO FB/ISO EGB.

Bensin, liter

Tvåtaktsolja, liter

 

 

 

 

 

 

2% (1:50)

 

3% (1:33)

 

 

 

 

5

0,10

 

0,15

 

 

 

 

10

0,20

 

0,30

 

 

 

 

15

0,30

 

0,45

 

 

 

 

20

0,40

 

0,60

 

 

 

 

Blandning

Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin.

Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående mängd bensin.

Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt innan maskinens bränsletank fylls.

Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov.

Om maskinen inte används under en längre tid skall bränsletanken tömmas och rengöras.

Kedjeolja

Som smörjning rekommenderas en speciell olja (kedjesmörjolja) med god vidhäftningsförmåga.

Använd aldrig spillolja. Detta medför skador på oljepumpen, svärdet och kedjan.

Det är viktigt att använda rätt oljetyp i förhållanden till lufttemperaturen (lämplig viskositet).

Lufttemperaturer under 0°C gör en del oljor trögflytande. Detta kan orsaka överbelastning av oljepumpen med skador på pumpdelar som följd.

Kontakta din serviceverkstad vid val av kedjesmörjolja.

Svenska 19

BRÄNSLEHANTERING

Tankning

VARNING! Följande försiktighetsåtgärder

!minskar brandrisken:

Rök inte och placera heller inte något varmt föremål i närheten av bränsle.

Stanna motorn och låt den svalna några minuter före tankning.

Öppna tanklocket sakta vid bränslepåfyllning så att eventuellt övertryck sakta försvinner.

Drag åt tanklocket noga efter tankning.

Flytta alltid maskinen från tankningsplatsen före start.

Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsleoch kedjeoljetanken regelbundet. Bränslefiltret skall bytas minst en gång per år. Föroreningar i tankarna orsakar driftstörningar. Se till att bränslet är väl blandat genom att skaka behållaren innan tanken fylls. Volymen av kedjeoljeoch bränsletanken är väl avpassade till varandra. Fyll därför alltid kedjeoljeoch bränsletanken samtidigt.

VARNING! Bränsle och bränsleångor är ! mycket brandfarliga. Var försiktig vid

hantering av bränsle och kedjeolja. Tänk på brand-, explosionsoch inandningsrisker.

Bränslesäkerhet

Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift.

Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av bränsle (bensin och 2-taktsolja).

Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan du startar.

Starta aldrig maskinen:

1Om du spillt bränsle eller kedjeolja på maskinen. Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.

2Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med bränsle. Använd tvål och vatten.

3Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet efter läckage från tanklock och bränsleledningar.

VARNING! Använd aldrig en maskin med ! synliga skador på tändstiftsskydd och

tändkabel. Risk för gnistbildning förekommer, vilka kan orsaka brand.

Transport och förvaring

Förvara motorsågen och bränslet så att eventuellt läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt med gnistor eller öppen låga. Exempelvis elmaskiner, elmotorer, elkontakter/strömbrytare, värmepannor eller liknande.

Vid förvaring av bränsle skall för ändamålet speciellt avsedda och godkända behållare användas.

Vid längre tids förvaring och transport av motorsåg skall bränsleoch sågkedjeoljetankarna tömmas. Hör med närmaste bensinstation var du kan göra dig av med bränsle och sågkedjeoljeöverskott.

Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig service är utförd innan långtidsförvaring.

Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara monterat under transport eller förvaring av maskinen, för att undvika kontakt med den vassa kedjan av misstag. Även en kedja som inte rör sig kan orsaka allvarliga skador på användaren eller andra personer som kommer åt kedjan.

Avlägsna tändhatten från tändstiftet. Aktivera kedjebromsen.

Långtidsförvaring

Töm bränsleoch oljetankarna på ett väl ventilerat ställe. Förvara bränslet i godkända dunkar på ett säkert ställe. Montera svärdsskyddet. Rengör maskinen. Se anvisningar under rubrik Underhållsschema.

20 – Svenska

START OCH STOPP

Start och stopp

VARNING! Innan start måste följande

!observeras:

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas, för att minska risken för kontakt med den roterande kedjan vid start.

Starta ej motorsågen utan att svärd, kedja och samtliga kåpor är monterade. Kopplingen kan annars lossna och orsaka personskador.

Placera maskinen på ett fast underlag. Se till att du står stadigt och att kedjan ej kan ta i något föremål.

Se till att inga obehöriga finns inom arbetsområdet.

Start

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. Aktivera bromsen genom att föra kastskyddet framåt.

Kall motor

Startposition (1): Ställ start/stopp-kontakten i chokeläge genom att dra det rödfärgade reglaget utåt - uppåt (1).

Dekompressionsventil (2): Tryck in ventilen för att minska trycket i cylindern, detta för att underlätta starten av maskinen. När maskinen har startat återgår ventilen automatiskt till utgångsläget.

Bränslepump (3): Tryck på bränslepumpens gummiblåsa upprepade gånger tills bränsle fyller blåsan (minst 6 gånger). Blåsan behöver ej fyllas helt.

Fatta om främre handtaget med vänster hand. Placera höger fot på underdelen av bakre handtaget och tryck motorsågen mot marken. Grip starthandtaget, drag med höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns

(starthakarna griper in) och gör därefter snabba och kraftfulla ryck tills motorn tänder (4).

Tryck ner det röda chokereglaget (5) omedelbart när motorn tänder vilket hörs genom att en ”puff” ljuder. Fortsätt att dra med snabba ryck i linan tills motorn startar.

Varm motor

När motorsågen är uppvärmd återstartar du sågen genom att endast dra med snabba ryck i linan tills motorn går igång (6).

Vira aldrig startlinan runt handen.

Eftersom kedjebromsen fortfarande är tillslagen måste motorns varvtal så snart som möjligt ner till tomgång, vilket uppnås genom att koppla ur gasspärren. Urkoppling sker genom att ge lätt gas på gastriggern. Därigenom undviker du onödigt slitage på koppling, kopplingstrumma och bromsband.

Låt maskinen gå på tomgång några sekunder innan du ger full gas.

OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka skador på maskinen.

Notera! Återställ kedjebromsen genom att föra kastskyddet mot handtagsbygeln. Motorsågen är härmed klar för användning.

Svenska 21

START OCH STOPP

Återställ kedjebromsen genom att föra kastskyddet mot handtagsbygeln. Motorsågen är härmed klar för användning.

VARNING! Långvarig inandning av

! motorns avgaser, kedjeoljedimma och damm från sågspån kan utgöra en hälsorisk.

• Starta aldrig motorsågen utan att svärd, sågkedja och samtliga kåpor är korrekt monterade. Se anvisningar under rubrik Montering. Utan svärd och kedja monterad på motorsågen, kan kopplingen lossna och orsaka allvarliga skador.

Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen startas. Se anvisningar under rubrik Start och stopp. Droppstarta aldrig motorsågen. Denna metod är mycket farlig eftersom det är lätt att tappa kontrollen över motorsågen.

Starta aldrig maskinen inomhus. Var medveten om faran med inandning av motorns avgaser.

Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns risk att människor eller djur kan komma i kontakt med skärutrustningen.

Håll alltid motorsågen med båda händerna. Håll den högra handen på det bakre handtaget och den vänstra handen på det främre handtaget. Alla användare, både högeroch vänsterhänta, skall

använda detta grepp. Håll ett stadigt grepp så att tummarna och fingrarna omsluter motorsågens handtag.

Stopp

Motorn stannas genom att start/stopp reglaget trycks ner.

OBS! Start/Stopp kontakten återgår automatiskt till körläge. För att undvika ofrivillig start, måste därför alltid tändhatten avlägsnas från tändstiftet när maskinen inte är under uppsikt.

22 – Svenska

ARBETSTEKNIK

Före varje användning:

,

1Kontrollera att kedjebromsen fungerar ordentligt och är oskadad.

2Kontrollera att bakre högerhandsskyddet inte är skadat.

3Kontrollera att gasreglagespärren fungerar ordentligt och är oskadad.

4Kontrollera att stoppkontakten fungerar ordentligt och är oskadad.

5Kontrollera att samtliga handtag är fria från olja.

6Kontrollera att avvibreringssystemet fungerar och är oskadat.

7Kontrollera att ljuddämparen sitter fast och är oskadad.

8Kontrollera att motorsågens samtliga detaljer är åtdragna och att de inte är skadade eller saknas.

9Kontrollera att kedjefångaren sitter på plats och är oskadad.

10Kontrollera kedjespänningen.

Allmänna arbetsinstruktioner

VIKTIGT!

Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med motorsåg. Given information kan aldrig ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av utbildning och praktisk erfarenhet. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din motorsågsaffär, din serviceverkstad eller en erfaren motorsågsanvändare. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!

Före användning av motorsågen måste du förstå vad kast innebär och hur de kan undvikas. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder.

Före användning av motorsågen måste du förstå skillnaden i att såga med svärdets undersida respektive dess översida. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder och Maskinens säkerhetsutrustning.

Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar under rubrik Personlig skyddsutrustning.

Grundläggande säkerhetsregler

1 Iaktta omgivningen:

För att säkerställa att inte människor, djur eller annat kan påverka din kontroll över maskinen.

För att förhindra att de förutnämnda inte riskerar att komma i kontakt med sågkedjan eller träffas av ett fallande träd och skadas.

OBS! Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en motorsåg utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i händelse av olycka.

2Undvik användning vid ogynnsamma väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt väder är tröttsamt och kan skapa farliga omständigheter, exempelvis halt underlag, påverkande på trädets fallriktning, m.m.

3Var ytterst försiktig vid avsågning av smågrenar och undvik att såga i buskar (= många smågrenar samtidigt). Smågrenar kan efter avsågning fastna i sågkedjan, slungas mot dig och orsaka allvarlig personskada.

4Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter, stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor försiktighet vid arbete i sluttande terräng.

5Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända. Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig eller maskinen så att du tappar kontrollen. Båda omständigheterna kan orsaka allvarlig personskada.

Svenska 23

ARBETSTEKNIK

6Vid förflyttning skall sågkedjan låsas med kedjebromsen och motorn stängas av. Bär motorsågen med svärd och sågkedja bakåt. Vid längre förflyttningar samt transporter skall svärdsskyddet användas.

7När du ställer ner motorsågen på marken, lås sågkedjan med kedjebromsen och se till att ha uppsikt över maskinen. Vid längre tids ”parkering” skall motorn stängas av.

Grundregler

1Genom att förstå vad kast innebär och hur det uppkommer, kan du reducera eller eliminera överraskningsmomentet. Överraskning ökar olycksrisken. De flesta kast är små, men en del är blixtsnabba och mycket våldsamma.

2Håll alltid motorsågen i ett stadigt grepp med höger hand på bakre handtaget och vänster hand på främre handtaget.Tummar och fingrar skall omsluta handtagen. Alla användare oavsett vänstereller höger-fattade, ska använda detta grepp. Genom detta grepp kan du bäst reducera effekten av ett kast och samtidigt behålla kontrollen över motorsågen. Släpp inte handtagen!

3De flesta kastolyckor inträffar vid kvistning. Se till att du står stadigt och att inga föremål på marken kan få dig att snubbla eller att tappa balansen.

Genom oaktsamhet kan svärdets kastrisksektor oavsiktligt träffa en gren, ett närliggande träd eller ett annat föremål, och framkalla ett kast.

Ha kontroll över arbetsstycket. Om styckena du sågar är små och lätta, kan de fastna i sågkedjan och slungas mot dig. Även om detta i sig inte behöver vara farligt, kan du bli överraskad och tappa kontrollen över sågen. Såga aldrig staplade stockar eller grenar utan att först dra isär dem. Såga endast en stock eller ett stycke åt gången.Ta bort de avsågade styckena för att hålla ditt arbetsområde säkert.

4Använd aldrig motorsågen över skulderhöjd och undvik att såga med svärdsspetsen. Använd aldrig motorsågen med enhandsfattning!

5För att ha full kontroll över din motorsåg krävs att du står stabilt. Arbeta aldrig stående på en stege, uppe i ett träd eller där du inte har ett stabilt underlag att stå på.

6Såga med hög kedjehastighet, dvs. med fullgas.

7Var ytterst försiktig när du sågar med svärdets översida, dvs. när du sågar från sågobjektets undersida. Detta kallas att såga med skjutande sågkedja. Sågkedjan skjuter då motorsågen bakåt

24 – Svenska

ARBETSTEKNIK

mot anvädaren. Om sågkedjan kläms fast kan motorsågen kastas bakåt mot dig.

8Om inte användaren håller emot motorsågens strävan, finns det en risk att motorsågen skjuts så långt bakåt att svärdets kastrisksektor är den enda kontakten med trädet, vilket leder till ett kast.

Att såga med svärdets undersida, dvs. att såga från sågobjektets ovansida och ner, kallas att såga med dragande sågkedja. Då dras motorsågen mot trädet och motorsågkroppens framkant blir ett naturligt stöd mot stammen. Sågning med dragande sågkedja ger användaren bättre kontroll över motorsågen samt över var svärdets kastrisksektor befinner sig.

9Följ filningsoch underhållsinstruktioner för svärd och sågkedja. Vid byte av svärd och sågkedja får endast av oss rekommenderade kombinationer användas. Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data.

Grundläggande sågningsteknik

VARNING! Använd aldrig en motorsåg ! genom att hålla den med ena handen. En

motorsåg är inte säkert kontrollerad med en hand. Ha alltid ett fast, stadigt grepp om handtagen med båda händerna.

Allmänt

Ha alltid fullgas vid all sågning!

Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje sågsnitt (längre tids fullvarv utan att motorn belastas, dvs. utan motståndet som motorn upplever via sågkedjan vid sågning, ger allvarlig motorskada).

Att såga ovanifrån = Att såga med ”dragande” sågkedja.

Att såga underifrån = Att såga med ”skjutande” sågkedja.

Sågning med ”skjutande” sågkedja innebär ökad kastrisk. Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder.

Benämningar

Kapning = Generell benämning för genomsågning av trä.

Kvistning = Kapa av grenar från ett fällt träd.

Spjälkning = När det objekt som du skall kapa bryts av innan sågsnittet är fullbordat.

Inför varje kapning finns det fem mycket viktiga faktorer att ta hänsyn till:

1Skärutrustningen får inte klämmas fast i sågsnittet.

2Sågningsobjektet får inte spjälkas.

3Sågkedjan får inte träffa marken eller annat föremål under och efter genomsågningen.

4Föreligger kastrisk?

5Kan terrängen och omgivnings utseende påverka hur stabilt och säkert du kan gå och stå?

Att sågkedjan kläms fast eller att sågobjektet spjälkas orsakas av två faktorer: Vilket stöd sågobjektet har före och efter kapning samt om sågobjektet befinner sig i spänning.

Förutnämnda oönskade företeelser kan i de flesta fall undvikas genom att utföra kapningen i två steg, både från överresp. undersidan. Det gäller att neutralisera sågobjektets ”vilja” att klämma fast sågkedjan eller att spjälkas.

VIKTIGT! Om sågkedjan klämts fast i sågsnittet: stanna motorn! Försök inte rycka loss motorsågen. Om du gör det kan du skada dig på sågkedjan när motorsågen plötsligt lossnar. Använd en hävarm för att få loss motorsågen.

Den listning som nu följer är en teoretisk genomgång av hur de vanligaste situationerna en motorsågsanvändare kan råka ut för skall hanteras.

Svenska 25

Jonsered CS 2245, CS 2245S User Manual

ARBETSTEKNIK

Kvistning

Vid kvistning av tjockare grenar skall samma principer som för kapning tillämpas.

Kapa besvärliga grenar bit för bit.

1

2

 

 

3

Kapning

VARNING! Försök aldrig såga stockar när ! de är travade eller när ett par stockar

ligger tätt ihop. Sådana tillvägagångssätt ökar drastiskt risken för kast som kan resultera i en allvarlig eller livshotande skada.

Om du har en trave stockar, skall varje stock som du tänker kapa tas bort från traven, placeras på en sågbock eller löpare och kapas för sig.

Ta bort de kapade styckena från arbetsområdet. Genom att lämna dem i arbetsområdet, ökar du både risken för att av misstag få ett kast, och risken för att tappa balansen när du arbetar.

Stocken ligger på marken. Ingen risk för fastklämning av sågkedjan eller spjälkning av sågobjektet föreligger. Risken är dock stor att sågkedjan träffar marken efter genomsågning.

Såga ovanifrån genom hela stocken. Var försiktig under slutet av sågsnittet för att undvika att sågkedjan träffar marken. Behåll fullgas men var beredd på vad som kommer att hända.

Om möjlighet finns (= kan stocken roteras?) bör sågsnittet avslutas 2/3 in i stocken.

Rotera stocken så att resterande 1/3 kan avslutas ovanifrån.

Stocken har stöd i ena änden. Stor risk för spjälkning.

Börja med att såga underifrån (ca 1/3 av stockdiametern).

Avsluta ovanifrån så att sågskären möts.

Stocken har stöd i båda ändar. Stor risk för fastklämning av sågkedjan.

Börja med att såga ovanifrån (ca 1/3 av stockdiametern).

Avsluta underifrån så att sågskären möts.

Trädfällningsteknik

VIKTIGT! Det krävs mycket erfarenhet för att fälla ett träd. En oerfaren motorsågsanvändare skall inte fälla träd. Undvik all användning du anser dig otillräckligt kvalificerad för!

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavståndet mellan trädet som skall fällas och närmsta arbetsplats skall vara 2 1/2 trädlängder. Se till att ingen befinner sig inom denna ”riskzon” före och under fällning.

26 – Svenska

ARBETSTEKNIK

Fällriktning

Målsättningen vid trädfällning är att placera trädet på ett sådant sätt att efterföljande kvistning samt uppkapning av stock kan utföras i så ”enkel” terräng som möjligt. Man skall kunna gå och stå säkert.

Efter att ha fattat beslut angående i vilken riktning du vill att trädet skall falla måste du göra en bedömning angående trädets naturliga fallriktning.

De faktorer som styr detta är:

Lutning

Krokighet

Vindriktning

Koncentration av grenar

Eventuell snötyngd

Hinder inom trädets räckvidd: t.ex. andra träd, kraftledningar, vägar och byggnader.

Titta efter skador och röta i stammen, vilket gör det mer troligt att trädet går av och börjar falla innan du förväntar dig detta.

Efter denna bedömning kan man vara tvungen att låta trädet falla i sin naturliga fallriktning eftersom det är omöjligt eller för riskfyllt att försöka placera det i den riktning man planerat från början.

En annan mycket viktig faktor, som inte påverkar fallriktningen, men din personliga säkerhet, är att kontrollera så att trädet inte har några skadade eller ”döda” grenar som kan brytas av och skada dig under fällningsarbetet.

Det som främst skall undvikas är att det fallande trädet fastnar i ett annat. Att ta ner ett fastfällt träd är mycket farligt och innebär en mycket stor olycksrisk. Se anvisningar under rubrik Hantering av ett misslyckat fällningsresultat.

VIKTIGT! Vid kritiska fällningsmoment bör hörselskydden vara uppfällda så snart sågningen upphört, så att ljud och varningssignaler kan uppmärksammas.

Underkvistning och reträttväg

Kvista av stammen upp till axelhöjd. Det är säkrast att arbeta uppifrån och ned och att ha stammen mellan dig och motorsågen.

Rensa upp undervegetationen runt trädet och ge akt på eventuella hinder (stenar, grenar, gropar, osv.) så att du har en lättframkomlig reträttväg när trädet börjar falla.

Reträttvägen bör ligga ca 135° snett bakåt från trädets planerade fallriktning.

1

3

2

1

1

2

1Riskzon

2Reträttväg

3Fällriktning

Fällning

 

!

VARNING! Vi avråder otillräckligt

 

kvalificerade användare från att fälla ett

 

 

träd med en svärdslängd som är mindre

 

 

än stamdiametern!

 

 

 

Fällningen utförs med tre sågsnitt. Först görs riktskäret, som består av ett överskär och ett underskär, och sedan avslutas fällningen med fällskäret. Genom korrekt placering av dessa sågskär kan man styra fallriktningen mycket exakt.

Riktskär

Vid utsågning av riktskäret börjar man med överskäret. Sikta efter sågens fällriktmärken (1) mot ett mål längre fram i terrängen, där du vill att trädet skall falla (2). Stå på höger sida om trädet, bakom sågen, och såga med dragande sågkedja.

Svenska 27

ARBETSTEKNIK

Såga sedan underskäret så att det avslutas exakt där överskäret avslutats.

Riktskärsdjupet skall vara 1/4 av stamdiametern och vinkeln mellan överoch underskär minst 45°.

De båda skärens möte kallas riktskärslinje. Riktskärslinjen skall ligga exakt horisontalt och samtidigt bilda en rät vinkel (90°) mot vald fallriktning.

Fällskär

Fällskäret sågas från andra sidan av trädet och måste ligga absolut horisontalt. Stå på vänster sida om trädet och såga med dragande sågkedja.

Placera fällskäret ca 3-5 cm (1,5-2 tum) över riktskärets horisontalplan.

Sätt i barkstödet (om något är påmonterat) bakom brytmånen. Såga med fullgas och för sågkedjan/svärdet sakta in i trädet. Var observant på om trädet rör sig i motsatt riktning till vald fallriktning. Sätt i en fällkil eller ett brytjärn i fällskäret så snart skärdjupet tillåter.

Fällskäret skall avslutas parallellt med riktskärslinjen så att avståndet mellan de båda är minst 1/10 av stamdiametern. Den icke genomsågade delen av stammen kallas brytmån.

Brytmånen fungerar som ett gångjärn som styr riktningen av det fallande trädet.

All kontroll över trädets fallriktning förloras om brytmånen är för liten eller genomsågad eller om riktskär och fällskär är felplacerade.

När fällskäret och riktskäret är fullbordade skall trädet börja falla av sig själv eller med hjälp av fällkilen eller brytjärnet.

Vi rekommenderar användande av en svärdslängd som överstiger trädets stamdiameter, så att fälloch riktskär kan utföras med ett s.k. ”enkelt sågsnitt”. Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka svärdslängder som rekommenderas för din motorsågsmodell.

Det finns metoder för fällning av träd med stamdiametrar större än svärdslängden. Dessa metoder medför en mycket stor risk att svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

28 – Svenska

ARBETSTEKNIK

Hantering av ett misslyckat fällningsresultat

Nedtagning av ett ”fastfällt träd”

Att ta ner ett fastfällt träd är mycket farligt och innebär en mycket stor olycksrisk.

Försök aldrig att såga ner det påfällda trädet.

Arbeta aldrig inom riskområdet för hängande fastfällda träd.

Den säkraste metoden är att använda en vinsch.

Traktormonterad

Bärbar

Sågning i träd och grenar som befinner sig i spänning

Förberedelser: Bedöm i vilken riktning spänningen strävar samt var den har sin brytpunkt (dvs. det ställe där den skulle brytas av om den spändes ytterligare).

Avgör hur du säkrast frigör spänningen och om du klarar av att göra det. Vid extra komplicerade situationer är den enda säkra metoden att avstå från motorsågsanvändning och använda en vinsch.

Generellt gäller:

Placera dig så att du inte riskerar att träffas av trädet/ grenen när spänningen frigörs.

Gör ett eller flera sågsnitt på eller i närheten av brytpunkten. Såga så djupt in i och med så många sågsnitt som krävs för att spänningen i trädet/grenen skall

frigöras så lagom att trädet/grenen ”bryts” av vid brytpunkten.

Såga aldrig helt igenom ett objekt som befinner sig i spänning!

Om du måste såga igenom trädet/kvisten, gör två eller tre skär med 3 cm mellanrum och 3-5 cm djup.

Fortsätt att såga djupare tills trädets/kvistens bändning och spänning frigörs.

Såga trädet/kvisten från den motsatta sidan, efter att spänningen har frigjorts.

Kastförebyggande åtgärder

VARNING! Kast kan vara blixtsnabba, ! plötsliga och våldsamma och kan kasta

motorsåg, svärd och sågkedja mot användaren. Är sågkedjan i rörelse när och om den träffar användaren kan mycket allvarlig, till och med livshotande skada uppstå. Det är nödvändigt att förstå vad som orsakar kast och att de kan undvikas genom försiktighet och rätt arbetsteknik.

Vad är kast?

Kast är benämningen på en plötslig reaktion där motorsåg och svärd kastas från ett föremål som kommit i kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant, den s.k. kastrisksektorn.

Kast färdas alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att motorsåg och svärd kastas uppåt och bakåt mot användaren. Dock förekommer andra kastriktningar

Svenska 29

ARBETSTEKNIK

beroende på vilket läge motorsågen har i det ögonblick svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

Kast kan endast inträffa när svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.

Kvistning

VARNING! De flesta kastolyckor inträffar ! vid kvistning. Använd inte svärdets

kastrisksektor. Var ytterst försiktig och undvik att svärdsspetsen kommer i kontakt med stocken, andra grenar eller föremål. Var ytterst försiktig med grenar som befinner sig i spänning. De kan fjädra tillbaka mot dig och orsaka att du tappar kontrollen, vilket kan resultera i skador.

Se till att du kan gå och stå säkert! Arbeta från den vänstra sidan av stammen. Arbeta så nära motorsågen som möjligt för bästa kontroll. När så tillåtes skall du låta sågens tyngd vila på stammen.

Förflytta dig endast då du har stammen mellan dig och motorsågen.

Uppkapning av stammen till stock

Se anvisningar under rubrik Grundläggande sågningsteknik.

30 – Svenska

Loading...
+ 134 hidden pages