Jonsered CS 2159C, CS 2159WCS, CS 2159CWH, CS 2156C, CS 2159 User Manual [se]

...
0 (0)
Läs igenom br
uksan
visningen nogg
r
ant och förstå innehållet innan du an
vänder maskinen.
Læs br
visningen omh
yggeligt igennem og f
orstå indholdet, inden du br
uger maskinen.
Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää k
onetta
Les nø
y
e gjennom br
uksan
visningen og f
orstå innholdet fø
r du br
uk
er maskinen.
Br
uksanvisning
Br
ugsanvisning
Br
uksanvisning
Käyttöohje
SE (2-40)
DK (41-80)
NO(81-119
)
FI (120-159)
CS 2156 CS 2156C
CS 2156CWH,CS 2159
CS 2159WCS 2159WH
CS 2159C
CS 2159CWH
SYMBOLFÖRKLARING
2
Sv
enska

Symboler på maskinen:

V
ARNING! Motorsågar kan vara farliga!
Slarvigt eller felaktigt användande kan
resultera i allvarliga skador eller dödsfall
för föraren eller andra.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant
och förstå innehållet innan du använder
maskinen.
Använd alltid:
Godkänd skyddshjälm
Godkända hörselskydd
Skyddsglasögon eller visir
Denna produkt överensstämmer med
gällande EG-direktiv.
Bulleremissioner till omgivningen enligt
Europeiska Gemenskapens direktiv.
Maskinens emission anges i kapitel
Tekniska data och på dekal.
Om din maskin har denna symbol, är den
utrustad med katalysator.
Kedjebroms, aktiverad (höger)
Kedjebroms, ej aktiverad (vänster)
Dek
ompressionsventil:
Ventilen
används för att minska trycket i cylindern,
detta för att underlätta starten av
maskinen. Dekompressionsventilen bör
alltid användas vid start.
Tändning;
choke:
Ställ chokereglaget i
chokeläge. Stoppkontakten skall då
automatiskt ställas i startposition.
Inställning av oljepump
Övriga på maskinen angivna
symboler/dekaler avser specifika krav
för certifieringar på vissa marknader.
Symboler i bruksan
visningen:
K
ontroll och/eller underhåll skall
utföras med motorn frånslagen, med
stoppkontakten i läge STOP.
Använd alltid godkända
skyddshandskar.
Regelbunden rengöring krävs.
Okulär kontroll.
Skyddsglasögon eller visir måste
användas.
Bränslepåfyllning.
Oljepåfyllning och justering av
oljeflöde.
Kedjebromsen skall vara tillslagen när
motorsågen startas.
VARNING! Kast kan uppstå när
svärdsspetsen kommer i kontakt med
ett föremål och orsakar en reaktion som
kastar svärdet uppåt och bakåt mot
användaren. Detta kan orsaka allvarlig
personlig skada.

INNEHÅLL

Sv
enska
3
Innehåll
SYMBOLFÖRKLARING
Symboler på maskinen:
........................................ 2
Symboler i bruksanvisningen: ............................... 2
INNEHÅLL
Innehåll
................................................................. 3
INLEDNING
Bäste kund!
.......................................................... 4
V
AD ÄR VAD?
V
ad är vad på motorsågen? ................................. 5
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTR
UKTIONER
Åtgärder före an
vändning av ny motorsåg ........... 6
Viktigt .................................................................... 6
Använd alltid sunt förnuft ...................................... 6
Personlig skyddsutrustning ................................... 7
Maskinens säkerhetsutrustning ............................ 7
Skärutrustning ...................................................... 10
MONTERING
Monter
ing av svärd och kedja .............................. 16
BRÄNSLEHANTERING
Dr
ivmedel ............................................................. 17
Tankning ............................................................... 18
Bränslesäkerhet ................................................... 18
ST
ART OCH STOPP
Star
t och stopp ..................................................... 19
ARBETSTEKNIK
Före v
arje användning: ......................................... 21
Allmänna arbetsinstruktioner ................................ 21
Kastförebyggande åtgärder .................................. 28
UNDERHÅLL
Allmänt
................................................................. 29
Förgasarjustering ................................................. 29
Kontroll, underhåll och service av motorsågens
säkerhetsutrustning ..............................................
30
Ljuddämpare ........................................................ 32
Startapparat ......................................................... 33
Luftfilter ................................................................. 34
Tändstift ................................................................ 34
Smörjning av svärdets noshjul ............................. 34
Smörjning av nållager ........................................... 34
Inställning av oljepump ......................................... 35
Kylsystem ............................................................. 35
Centrifugalrening ”Air Injection” ............................ 35
Vinterbruk ............................................................. 35
Handtagsvärme .................................................... 36
Underhållsschema ................................................ 37
TEKNISKA D
ATA
T
ekniska data ....................................................... 38
Svärd och kedjekombinationer ............................. 39
Sågkedjans filning och filmallar ............................ 39
EG-försäkran om överensstämmelse ................... 40
4
Sv
enska
INLEDNING

Bäste kund!

Gr
atulerar till Ditt val att köpa en Jonsered-produkt!
Vi är övertygade om att ni med tillfredsställelse kommer att uppskatta vår produkts kvalitet och prestanda under en lång
tid framöver. Ett köp av någon av våra produkter ger dig tillgång till proffessionell hjälp med reparationer och service om
något ändå skulle hända. Om inköpsstället för maskinen inte var någon av våra auktoriserade återförsäljare, fråga dem
efter närmaste serviceverkstad.
Vi hoppas att Du kommer att vara nöjd med Din maskin och att den ska få vara Din följeslagare under en lång tid
framöver. Tänk på att denna bruksanvisning är en värdehandling. Genom att följa dess innehåll (användning, service,
underhåll etc) kan Du väsentligt höja maskinens livslängd och även dess andrahandsvärde. Om Du säljer Din maskin,
se till att överlåta bruksanvisningen till den nya ägaren.
Lycka till med användandet av Din Jonsered-produkt!
Jonsered arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar
beträffande bl.a. form och utseende utan föregående meddelande.
Sv
enska
5
V
AD ÄR
V
AD?
V
ad är vad på motorsågen?
1
Cylinderkåpa
2 Främre handtag
3 Kedjebroms med kastskydd
4 Startapparat
5 Kedjeoljetank
6 Starthandtag
7 Justerskruvar förgasare
8 Chokereglage/Startgasspärr
9 Bakre handtag
10 Stoppkontakt (Till- och frånslagning av tändning.)
11 Bränsletank
12 Ljuddämpare
13 Noshjul
14 Sågkedja
15 Sågsvärd
16 Barkstöd
17 Kedjefångare (Fångar upp kedjan vid kedjeavhopp
eller kedjebrott.)
18 Kopplingskåpa
19 Bakre handtag med högerhandsskydd
20 Gasreglage
21 Gasreglagespärr (Förhindrar ofriviligt gaspådrag.)
22 Dekompressionsventil (CS 2159) Automatisk
dekompressionsventil (CS 2156)
23 Kombinyckel
24 Kedjespännarskruv
25 Bruksanvisning
26 Transportskydd
27 Skruv för inställning av oljepump
28 Strömbrytare för eluppvärmt handtag (W)
29 Informations- och varningsdekal
30 Produkt- och serienummerskylt
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTR
UKTIONER
6
Sv
enska
Åtgär
der före användning av ny
motorsåg
Läs igenom bruksanvisningen noggrant.
Kontrollera skärutrustningens montering och
justering. Se anvisningar under rubrik Montering.
Tanka och starta motorsågen. Se anvisningar under
rubrikerna Bränslehantering och Start och Stopp.
Använd inte motorsågen förrän tillräckligt med
kedjesmörjolja har nått sågkedjan. Se anvisningar
under rubrik Smörjning av skärutrustningen.
Långvarig exponering för buller kan ge bestående
hörselskador. Använd därför alltid godkända
hörselskydd.

Viktigt

An
vänd alltid sunt förnuft
Det är omöjligt att täc
ka alla tänkbara situationer du kan
ställas inför vid användande av motorsåg. Var alltid
försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som
du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du efter att ha
läst dessa instruktioner fortfarande känner dig osäker
angående tillvägagångssätt, skall du rådfråga en expert
innan du fortsätter. Tveka inte att kontakta din
återförsäljare eller oss om du har frågor angående
användning av motorsåg. Vi står gärna till tjänst och ger
dig råd som hjälper dig att använda din motorsåg på ett
!
V
ARNING! Under inga förhållanden får
maskinens ursprungliga utformning
ändras utan tillstånd från tillverkaren.
Använd alltid originaltillbehör. Icke
auktoriserade ändringar och/eller
tillbehör kan medföra allvarliga skador
eller dödsfall för föraren eller andra.
!
V
ARNING! En motorsåg kan felaktigt
eller slarvigt använd vara ett farligt
redskap, som kan orsaka allvarlig, till
och med livshotande, skada. Det är
mycket viktigt att du läser och förstår
innehållet i denna bruksanvisning.
!
V
ARNING! Ljuddämparen innehåller
kemikalier som kan vara
cancerframkallande. Undvik kontakt med
dessa kemikalier ifall ljuddämparen
skulle gå sönder.
!
V
ARNING! Långvarig inandning av
motorns avgaser, kedjeoljedimma och
damm från sågspån kan utgöra en
hälsorisk.
!
V
ARNING! Denna maskin alstrar under
drift ett elektromagnetiskt fält. Detta fält
kan under vissa omständigheter ge
påverkan på aktiva eller passiva
medicinska implantat. För att reducera
risken för allvarliga eller livshotande
skador rekommenderar vi därför
personer med implantat att rådgöra med
läkare samt tillverkaren av det
medicinska implantatet innan denna
maskin används.
VIKTIGT!
Denna motorsåg för sk
ogsbruk är konstruerad för
skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.
Du bör endast använda de svärd/
sågkedjekombinationer vi rekommenderar i kapitel
Tekniska data.
Använd aldrig maskinen om du är trött, om du har
druckit alkohol eller om du tar mediciner, som kan
påverka din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar
under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.
Modifiera aldrig denna maskin så att den ej längre
överensstämmer med originalutförandet, och använd
den inte om den verkar ha blivit modifierad av andra.
Använd aldrig en maskin som är felaktig. Följ
underhålls-, kontroll- och serviceinstruktioner i denna
bruksanvisning. Vissa underhålls- och serviceåtgärder
skall utföras av tränade och kvalificerade specialister.
Se anvisningar under rubrik Underhåll.
Använd aldrig andra än i denna bruksanvisning
rekommenderade tillbehör. Se anvisningar under
rubrikerna Skärutrustning och Tekniska data.
OBS! Använd alltid skyddsglasögon eller ansiktsvisir för
att minska risken för skador från slungande föremål. En
motorsåg är kapabel till att slunga iväg föremål, såsom
sågspån, små trästycken, etc, med stor kraft. Detta kan
orsaka allvarlig skada, speciellt på ögonen.
!
V
ARNING! Att köra en motorsåg i ett
instängt eller dåligt ventilerat utrymme
kan orsaka dödsfall genom kvävning
eller kolmonoxidförgiftning.
!
V
ARNING! En felaktig skärutrustning
eller en felaktig svärd/
sågkedjekombination ökar risken för
kast! Använd endast de svärd/
sågkedjekombinationer vi
rekommenderar, samt följ
filningsinstruktionen. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTR
UKTIONER
Sv
enska
7
bättre och säkr
are sätt. Gå gärna en utbildning i
motorsågsanvändning. Din återförsäljare,
skogsvårdskola eller ditt bibliotek kan upplysa dig om
vilket utbildningsmaterial och vilka kurser som finns
tillgängliga.
Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra design och
teknik - förbättringar som ökar din säkerhet och
effektivitet. Besök din återförsäljare regelbundet för att se
vilken nytta du kan ha av de nyheter som introduceras.
P
ersonlig skyddsutrustning
Godkänd skyddshjälm
Hörselskydd
Skyddsglasögon eller visir
Handskar med sågskydd
Byxor med sågskydd
Stövlar med sågskydd, stålhätta och halkfri sula
Första förband ska alltid finnas till hands.
Brandsläckare och spade
Klädseln i övrigt bör vara åtsittande utan att begränsa
dina rörelsemöjligheter.

Maskinens säkerhetsutrustning

I detta avsnitt förklaras vilka maskinens säkerhetsdetaljer
är, samt deras funktion. För kontroll och underhåll se
anvisningar under rubrik Kontroll, underhåll och service
av motorsågens säkerhetsutrustning. Se anvisningar
under rubrik Vad är vad?, för att hitta var dessa detaljer är
placerade på din maskin.
Maskinens livslängd kan förkortas och risken för olyckor
kan öka om underhåll av maskinen inte utförs på rätt sätt
och om service och/eller reparationer inte utförs
fackmannamässigt. Om du behöver ytterligare
upplysningar kontakta närmaste serviceverkstad.

Kedjebroms med kastskydd

Din motorsåg är utrustad med kedjebroms, vilken är
konstruerad att stoppa sågkedjan vid kast. En
kedjebroms reducerar risken för olyckor, men det är
endast Du som användare som kan förhindra dem.
Var försiktig vid användning och se till att svärdets
kastrisksektor aldrig kommer i kontakt med ett föremål.
!
VARNING! Merparten av olyckor med
motorsåg inträffar när sågkedjan träffar
användaren. Vid all användning av
maskinen skall godkänd personlig
skyddsutrustning användas. Personlig
skyddsutrustning eliminerar inte
skaderisken, men den reducerar effekten
av en skada vid ett olyckstillbud. Be din
återförsäljare om hjälp vid val av
utrustning.
VIKTIGT! Gnistor kan komma från ljuddämparen,
svärdet och kedjan eller annan källa. Ha alltid verktyg
för brandsläckning tillgängliga ifall du skulle behöva
dem. På så sätt hjälper du till att förhindra skogsbränder.
!
VARNING! Använd aldrig en maskin med
defekt säkerhetsutrustning.
Säkerhetsutrustningen ska kontrolleras
och underhållas. Se anvisningar under
rubrik Kontroll, underhåll och service av
motorsågens säkerhetsutrustning. Om
din maskin inte klarar alla kontrollerna
ska serviceverkstad uppsökas för
reparation.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
8 – Svenska
Kedjebromsen (A) aktiveras antingen manuellt (via
vänsterhanden) eller med tröghetsfunktionen.
Aktivering sker när kastskyddet (B) förs framåt.
Den rörelsen aktiverar en fjäderspänd mekanism som
spänner bromsbandet (C) runt motorns
kedjedrivningssystem (D) (kopplingstrumman).
Kastskyddet är inte enbart konstruerat för att aktivera
kedjebromsen. En annan mycket viktig funktion är att
det reducerar risken för att vänsterhanden skall träffa
sågkedjan om man tappar greppet om främre
handtaget.
Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen
startas för att förhindra kedjan från att rotera.
Använd kedjebroms som ”parkeringsbroms” vid start
samt vid kortare förflyttning, för att förhindra olyckor
där användare eller omgivning ofrivilligt kan komma i
kontakt med sågkedjan i rörelse.
Kedjebromsen frikopplas genom att kastskyddet förs
bakåt, mot främre handtaget.
Kast kan vara blixtsnabba och mycket våldsamma. De
flesta kast är små och resulterar inte alltid i att
kedjebromsen aktiveras. Vid sådana kast gäller att
hålla motorsågen i ett stadigt grepp och att inte släppa
det.
Hur kedjebromsen aktiveras, manuellt eller via
tröghetsfunktionen, styrs av hur våldsamt kastet är
samt motorsågens position i förhållande till det
föremål svärdets kastrisksektor kommit i kontakt med.
Vid våldsamma kast och där svärdets kastrisksektor
befinner sig så långt bort från användaren som
möjligt, är kedjebromsen konstruerad så att den
aktiveras via kedjebromsens motvikt (tröghet) i
kastriktningen.
Vid mindre våldsamma kast eller under
arbetssituationer där kastrisksektorn befinner sig nära
användaren, aktiveras kedjebromsen manuellt via
vänsterhanden.
Vid fälläge är vänsterhanden i ett läge som omöjliggör
manuell aktivering av kedjebromsen. Vid denna typ av
grepp, dvs när vänsterhanden är placerad så den ej
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Svenska 9
kan påverka kastskyddets rörelse, kan kedjebromsen
endast aktiveras via tröghetsfunktionen.
Kommer min hand alltid att aktivera
kedjebromsen vid kast?
Nej. Det krävs en viss kraft för att föra kastskyddet framåt.
Om din hand endast lätt snuddar vid kastskyddet eller
slinter över det, kan det hända att kraften inte är tillräckligt
stark för att utlösa kedjebromsen. Du skall även hålla ett
stadigt grepp om motorsågens handtag när du arbetar.
Om du gör det och får ett kast, släpper du kanske aldrig
handen om det främre handtaget och aktiverar inte
kedjebromsen, eller också aktiveras kedjebromsen först
när sågen har hunnit svänga runt en bra bit. I en sådan
situation kan det hända att kedjebromsen inte hinner
stoppa kedjan innan den träffar dig.
Det förekommer också vissa arbetsställningar som gör att
din hand inte kan nå kastskyddet för att aktivera
kedjebromsen; t.ex. när sågen hålls i fällningsposition.
Kommer tröghetsaktivering av
kedjebromsen alltid ske om ett kast
inträffar?
Nej. För det första måste din broms fungera. Att testa
bromsen är lätt, se anvisningar under rubrik Kontroll,
underhåll och service av motorsågens
säkerhetsutrustning. Vi rekommenderar att du gör detta
innan du påbörjar varje arbetspass. För det andra måste
kastet vara tillräckligt kraftigt för att aktivera
kedjebromsen. Om kedjebromsen vore för känslig skulle
den ständigt aktiveras, vilket skulle vara besvärande.
Kommer kedjebromsen alltid att skydda
mig från skador om ett kast inträffar?
Nej. För det första måste din broms fungera för att ge det
avsedda skyddet. För det andra måste den aktiveras så
som beskrivs ovan för att stoppa sågkedjan vid ett kast.
För det tredje kan kedjebromsen aktiveras, men om
svärdet är för nära dig kan det hända att bromsen inte
hinner sakta ner och stoppa kedjan innan motorsågen
träffar dig.
Endast du själv och en korrekt arbetsteknik kan
eliminera kast och dess risker.

Gasreglagespärr

Gasreglagespärren är konstruerad att förhindra ofrivillig
aktivering av gasreglaget. När spärren (A) trycks ner i
handtaget (= när man håller om handtaget) frikopplas
gasreglaget (B). När greppet om handtaget släpps
återställes både gasreglaget samt gasreglagespärren till
sina respektive ursprungslägen. Detta läge innebär att
gasreglaget automatiskt låses på tomgång.

Kedjefångare

Kedjefångaren är konstruerad att fånga upp en avhoppad
eller brusten kedja. Dessa händelser undvikes i de flesta
fall genom en korrekt kedjespänning (se anvisningar
under rubrik Montering) samt korrekt underhåll och
service av svärd och kedja (se anvisningar under rubrik
Allmänna arbetsinstruktioner).

Högerhandsskydd

Högerhandsskyddet skall förutom att skydda handen vid
ett kedjeavhopp eller när en kedja går av, se till att grenar
och kvistar inte påverkar greppet om bakre handtaget.

Avvibreringssystem

Din maskin är utrustad med ett avvibreringssystem, vilket
är konstruerat att ge en så vibrationsfri och behaglig
användning som möjligt.
Maskinens avvibreringssystem reducerar överföringen av
vibrationer mellan motorenhet/skärutrustning och
maskinens handtagsenhet. Motorsågkroppen, inklusive
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
10 – Svenska
skärutrustning, hänger i handtagsenheten via s.k.
avvibreringselement.
Sågning i ett hårt trädslag (de flesta lövträd) ger mer
vibrationer än sågning i ett mjukt (de flesta barrträd).
Sågning med en oskärpt eller felaktig (fel typ eller felaktigt
filad) skärutrustning ökar vibrationsnivån.

Stoppkontakt

Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn.

Ljuddämpare

Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå
som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från
användaren.
I områden med varmt och torrt klimat kan risken för
bränder vara påtaglig. Det förekommer att dessa
områden regleras med lagstiftning och krav på att
ljuddämparen bland annat skall vara utrustad med
godkänt gnistfångarnät.

Skärutrustning

Detta avsnitt behandlar hur du genom korrekt underhåll
samt genom användning av korrekt typ av skärutrustning:
Reducerar maskinens kastbenägenhet.
Minskar förekomsten av sågkedjeavhopp samt
sågkedjebrott.
Erhåller optimal skärprestanda.
Ökar skärutrustningens livslängd.
Undviker ökning av vibrationsnivåer.

Grundregler

Använd endast den skärutrustning vi
rekommenderar!
Se anvisningar under rubrik
Tekniska data.
Håll sågkedjans skärtänder väl och korrekt
skärpta! Följ våra instruktioner och använd
rekommenderad filmall.
En felskärpt eller skadad
sågkedja ökar risken för olyckor.
!
VARNING! Överexponering av
vibrationer kan leda till blodkärls- eller
nervskador hos personer som har
blodcirkulationsstörningar. Uppsök
läkare om ni upplever kroppsliga
symptom som kan relateras till
överexponering av vibrationer. Exempel
på sådana symptom är domningar,
avsaknad av känsel, ”kittlingar”,
”stickningar”, smärta, avsaknad eller
reducering av normal styrka,
förändringar i hudens färg eller dess yta.
Dessa symptom uppträder vanligtvis i
fingrar, händer eller handleder. Dessa
symptom kan öka vid kalla temperaturer.
!
VARNING! Motorns avgaser är heta och
kan innehålla gnistor vilka kan orsaka
brand. Starta därför aldrig maskinen
inomhus eller nära eldfängt material!
OBS! Ljuddämparen blir mycket het såväl vid
användning som efter stopp. Detta gäller även vid
tomgångskörning. Var uppmärksam på brandfaran,
speciellt vid hantering nära brandfarliga ämnen och/
eller gaser.
!
VARNING! Använd aldrig en motorsåg
utan eller med defekt ljuddämpare. En
defekt ljuddämpare kan öka ljudnivån
och brandrisken avsevärt. Ha verktyg för
brandsläckning tillgängliga. Använd
aldrig en motorsåg utan eller med defekt
gnistfångarnät om gnistfångarnät är
obligatoriskt i ditt arbetsområde.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Svenska 11
Håll korrekt underställning! Följ våra instruktioner
och använd rekommenderad underställningsmall.
En för stor underställning ökar risken för kast.
Håll sågkedjan sträckt! En otillräckligt sträckt
sågkedja ökar risken för sågkedjeavhopp samt ökar
slitage på svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.
Håll skärutrustningen välsmord och korrekt
underhållen!
En otillräcklig smörjning av sågkedja
ökar risken för sågkedjebrott samt ökar slitaget på
svärd, sågkedja och sågkedjedrivhjul.

Kastreducerande skärutrustning

Kast kan endast undvikas genom att du som användare
ser till att svärdets kastrisksektor aldrig kommer i kontakt
med ett föremål.
Genom att använda skärutrustning med ”inbyggd”
kastreduktion och genom att skärpa och underhålla
sågkedjan korrekt kan effekten av ett kast reduceras.
Svärd
Ju mindre nosradie desto lägre kastbenägenhet.
Sågkedja
En sågkedja är uppbyggd av ett antal olika länkar vilka
finns både i standard och i kastreducerat utförande.
Några uttryck som specificerar svärd och sågkedja
För att bibehålla alla säkerhetsdetaljer på
skärutrustningen, bör du ersätta slitna och skadade
svärd-/kedjekombinationer mot ett svärd och en kedja
som Jonsered rekommenderar. Se anvisningar under
rubrik Tekniska data för information om vilka svärd-/
kedjekombinationer vi rekommenderar.
Svärd
Längd (tum/cm)
Antal tänder i noshjulet (T).
Sågkedjedelning (=pitch) (tum). Svärdets noshjul och
motorsågens kedjedrivhjul måste vara anpassad till
avståndet mellan drivlänkarna.
Antal drivlänkar (st). Varje svärdslängd ger i
kombination med sågkedjedelning samt antal tänder i
noshjulet ett bestämt antal drivlänkar.
Svärdsspårbredd (tum/mm). Svärdspårets bredd
måste vara anpassad till sågkedjans drivlänksbredd.
Sågkedjeoljehål och hål för kedjesträckartapp.
Svärdet måste vara anpassat till motorsågens
konstruktion.
Sågkedja
Sågkedjedelning (=pitch) (tum)
!
VARNING! En felaktig skärutrustning
eller en felaktig svärd/
sågkedjekombination ökar risken för
kast! Använd endast de svärd/
sågkedjekombinationer vi
rekommenderar, samt följ
filningsinstruktionen. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data.
VIKTIGT! Inga sågkedjor eliminerar risken för kast.
!
VARNING! Varje kontakt med en
roterande sågkedja kan orsaka mycket
svåra skador.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
12 – Svenska
Drivlänksbredd (mm/tum)
Antal drivlänkar (st)
Skärpning och justering av
underställning hos sågkedja
Allmänt angående skärpning av skärtand
Såga aldrig med en slö sågkedja. Tecken på att
sågkedjan är slö är att du måste pressa
skärutrustningen genom träet och att träspånorna är
mycket små. En mycket slö sågkedja ger inga
träspånor alls. Det enda resultatet blir träpuder.
En välskärpt sågkedja äter sig själv ner genom träet
och ger träspånor som är stora och långa.
Den sågande delen hos en sågkedja kallas skärlänk
och består av en skärtand (A) och en
underställningsklack (B). Avståndet i höjd mellan
dessa avgör skärdjupet.
Vid skärpning av skärtand finns fyra mått att ta hänsyn till.
1 Filningsvinkel
2 Stötvinkel
3 Filläge
4 Rundfilsdiameter
Det är mycket svårt att skärpa en sågkedja korrekt utan
hjälpmedel. Därför rekommenderar vi att du använder vår
filmall. Den säkerställer att sågkedjan skärps för optimal
kastreduktion och skärkapacitet.
Se anvisningar under rubrik Tekniska data angående vilka
data som gäller vid skärpning av din motorsågs sågkedja.
Skärpning av skärtand
För skärpning av skärtand behövs en rundfil och en
filmall. Se anvisningar under rubrik Tekniska data
angående vilken rundfilsdiameter samt vilken filmall som
rekommenderas till din motorsågs sågkedja.
Kontrollera att sågkedjan är sträckt. En otillräcklig
sträckning gör sågkedjan instabil i sidled vilket
försvårar en korrekt skärpning.
Fila alltid från skärtandens insida och utåt. Lätta filen
på returdraget. Fila alla tänderna på ena sidan först,
vänd därefter motorsågen och fila den återstående
sidans tänder.
!
VARNING! Avsteg från
skärpningsinstruktionen ökar
sågkedjans kastbenägenhet avsevärt.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Svenska 13
Fila så att alla tänder blir lika långa. När endast 4 mm
(5/32") återstår av skärtandens längd är sågkedjan
utsliten och skall slängas.
Allmänt angående justering av underställning
Vid skärpning av skärtanden minskar
underställningen (=skärdjupet). För att behålla
maximal skärkapacitet måste underställningsklacken
sänkas till rekommenderad nivå. Se anvisningar
under rubrik Tekniska data angående hur stor
underställningen skall vara på din motorsågs
sågkedja.
Justering av underställning
När justering av underställningen görs, måste
skärtänderna vara nyskärpta. Vi rekommenderar att
underställningen justeras efter var tredje
sågkedjeskärpning. OBS! Denna rekommendation
förutsätter att skärtändernas längd inte filats ner
onormalt.
För justering av underställningen behövs en flatfil och
en underställningsmall. Vi rekommenderar att du
använder vår filmall för underställning, för att få rätt
underställningsmått och rätt vinkel på
underställningsklacken.
Lägg filmallen över sågkedjan. Information om
användning av filmallen finns på förpackningen.
Använd flatfilen för att fila bort överskottet på den
överskjutande delen av underställningsklacken.
Underställningen är korrekt då inget motstånd känns
när du drar filen över mallen.

Sträckning av sågkedjan

Ju mer du använder en sågkedja desto längre blir den.
Det är viktigt att man justerar skärutrustningen efter
denna förändring.
Sågkedjesträckningen skall kontrolleras vid varje
tankningstillfälle. OBS! En ny sågkedja kräver en
inkörningsperiod under vilken man skall kontrollera
sågkedjesträckningen oftare.
Generellt gäller att man skall sträcka sågkedjan så hårt
som möjligt, men inte hårdare än att den lätt kan dras runt
för hand.
Lossa svärdsmuttrarna som låser kopplingskåpan/
kedjebromsen. Använd kombinyckeln. Dra sedan åt
svärdsmuttrarna med handkraft så hårt du kan.
Lyft upp svärdsspetsen och sträck sågkedjan genom
att skruva sågkedjesträckarskruven med hjälp av
kombinyckeln. Sträck sågkedjan ända tills den inte
hänger slak på svärdets undersida.
Använd kombinyckeln och dra åt svärdsmuttrarna
samtidigt som du håller upp svärdsspetsen.
Kontrollera att sågkedjan lätt kan dras runt för hand
och att den inte hänger ner på svärdets undersida.
Bland våra motorsågsmodeller förekommer olika
placeringar av sågkedjesträckarskruven. Se anvisningar
under rubrik Vad är vad?, angående var den sitter på din
modell.
!
VARNING! För stor underställning ökar
sågkedjans kastbenägenhet!
!
VARNING! En otillräckligt sträckt
sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp
vilket kan orsaka allvarlig, till och med
livshotande skada.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
14 – Svenska

Smörjning av skärutrustningen

Sågkedjeolja
En sågkedjeolja skall ha god vidhäftning vid sågkedjan
samt ha goda flytegenskaper oavsett om det är varm
sommar eller kall vinter.
Som motorsågstillverkare har vi utvecklat en optimal
sågkedjeolja som genom sin vegetabiliska bas dessutom
är biologiskt nedbrytbar. Vi rekommenderar användande
av vår olja för maximal livslängd såväl för sågkedjan som
för miljön. Är vår sågkedjeolja ej tillgänglig
rekommenderas vanlig sågkedjeolja.
Använd aldrig spillolja! Den är skadlig både för dig,
maskinen och miljön.
Påfyllning av sågkedjeolja
Samtliga våra motorsågsmodeller har automatisk
sågkedjesmörjning. En del av modellerna kan även
fås med justerbart oljeflöde.
Sågkedjeoljetanken och bränsletanken är
dimensionerade så att bränslet ska ta slut innan
sågkedjeoljan tar slut.
Dock förutsätter denna säkerhetsfunktion att man
använder korrekt sågkedjeolja (en för tunn och
lättflytande olja tömmer sågkedjeoljetanken innan
bränslet tar slut), att man följer vår rekommendation
angående förgasarinställning (en för ”mager”
inställning gör att bränslet räcker längre än
sågkedjeoljan) samt att man följer våra
rekommendationer när det gäller skärutrustning (ett
för långt svärd kräver mer kedjeolja).
Kontroll av sågkedjesmörjning
Kontrollera sågkedjesmörjningen vid varje
tankningstillfälle. Se anvisningar under rubrik
Smörjning av svärdets noshjul.
Rikta på ca 20 cm (8 tum) avstånd svärdsspetsen mot
ett fast ljust föremål. Efter 1 minuts körning på 3/4 gas
ska en tydlig oljerand synas på det ljusa föremålet.
Om sågkedjesmörjningen inte fungerar:
Kontrollera att svärdets sågkedjeoljekanal är öppen.
Rengör vid behov.
Kontrollera att svärdspåret är rent. Rengör vid behov.
Kontrollera att svärdets noshjul går lätt samt att
noshjulets smörjhål är öppet. Rengör och smörj vid
behov.
Om sågkedjesmörjningen inte fungerar efter genomgång
av ovan listade kontroller och tillhörande åtgärder ska du
uppsöka din serviceverkstad.
Kedjedrivhjul
Kopplingstrumman är försedd med något av följande
kedjedrivhjul:
A Spur-drivhjul (kedjedrivhjulet fastlött på trumman)
!
VARNING! Otillräcklig smörjning av
skärutrustningen kan resultera i
sågkedjebrott vilket kan orsaka allvarlig,
till och med livshotande skada.
VIKTIGT! Vid användning av vegetabilisk sågkedjeolja,
demontera och rengör svärdsspår och sågkedja innan
långtidsförvaring. Annars finns risk att sågkedjeoljan
oxiderar, vilket medför att sågkedjan blir stel och
svärdets noshjul kärvar.
ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Svenska 15
B Rim-drivhjul (utbytbart)
Kontrollera regelbundet slitagenivån hos kedjedrivhjulet.
Byt om det är onormalt slitet. Kedjedrivhjul ska bytas vid
varje sågkedjebyte.
Smörjning av nållager
Båda typer av kedjedrivhjul har ett nållager vid utgående
axel vilket måste smörjas regelbundet (1 gång per vecka).
OBS! Använd lagerfett av god kvalitet eller motorolja.
Slitagekontroll av skärutrustningen
Kontrollera sågkedjan dagligen med avseende på:
Synliga sprickor i nitar och länkar.
Om sågkedjan är stel.
Om nitar och länkar är onormalt slitna.
Kassera sågkedjan om den uppvisar någon eller några av
ovanstående punkter.
Vi rekommenderar att ni använder en ny sågkedja som
mått på hur sliten den sågkedja ni använder är.
När endast 4 mm återstår av skärtandens längd är
sågkedjan utsliten och ska slängas.
Svärd
Kontrollera regelbundet:
Om grader bildats på svärdsbommarnas utsidor. Fila
bort vid behov.
Om svärdsspåret är onormalt slitet. Byt svärd vid
behov.
Om svärdsnosen är onormalt eller ojämnt slitet. Om
en ”grop” bildats där svärdsnosens radie slutar på
svärdets undersida, har du kört med otillräckligt
sträckt sågkedja.
För maximal livslängd bör svärdet vändas dagligen.
!
VARNING! Merparten av olyckor med
motorsåg inträffar när sågkedjan träffar
användaren.
Använd personlig skyddsutrustning. Se
anvisningar under rubrik ”Personlig
skyddsutrustning”.
Undvik all användning du anser dig
otillräckligt kvalificerad för. Se
anvisningar under rubrikerna Personlig
skyddsutrustning, Kastförebyggande
åtgärder, Skärutrustning och Allmänna
arbetsinstruktioner.
Undvik situationer där kastrisk
föreligger. Se anvisningar under rubrik
Maskinens säkerhetsutrustning.
Använd rekommenderad skärutrustning
och kontrollera dess skick. Se
anvisningar under rubrik Allmänna
arbetsinstruktioner.
Kontrollera funktionen hos motorsågens
säkerhetsdetaljer. Se anvisningar under
rubrikerna Allmänna arbetsinstruktioner
och Allmänna säkerhetsinstruktioner.
MONTERING
16 – Svenska

Montering av svärd och kedja

Kontrollera att kedjebromsen ej är i utlöst läge genom att
föra kedjebromsens kastskydd mot främre
handtagsbygeln.
Skruva bort svärdsmuttrarna och tag bort kopplingskåpan
(kedjebromsen). Avlägsna transportskyddet (A).
Montera svärdet över svärdsbultarna. Placera svärdet i
sitt bakersta läge. Placera kedjan över kedjedrivhjulet och
i svärdsspåret. Börja på svärdets ovansida.
Kontrollera att eggen på skärlänkarna är riktade framåt på
ovansidan av svärdet.
Montera kopplingskåpan och lokalisera
kedjespännartappen i svärdets urtag. Kontrollera att
kedjans drivlänkar passar på kedjedrivhjulet och att
kedjan ligger rätt i svärdsspåret. Drag åt svädsmuttrarna
med fingrarna.
Spänn kedjan genom att med hjälp av kombinyckeln
skruva kedjespännarskruven medurs. Kedjan skall
sträckas tills den inte hänger slak på svärdets undersida.
Kedjan är korrekt spänd när den inte hänger slak på
svärdets undersida och fortfarande kan dras runt lätt för
hand. Drag fast svärdsmuttrarna med kombinyckeln
samtidigt som svärdsspetsen hålls upp.
På en ny kedja måste kedjespänningen kontrolleras ofta
tills kedjan är inkörd. Kontrollera kedjespänningen
regelbundet. Rätt kedja betyder bra skärkapacitet och
lång livslängd.

Montering av barkstöd

För att montera ett barkstöd – kontakta er
serviceverkstad.
!
VARNING! Vid all hantering av kedjan
skall handskar användas.
A
BRÄNSLEHANTERING
Svenska 17

Drivmedel

Notera! Maskinen är försedd med en tvåtaktsmotor och
måste alltid köras på en blandning av bensin och
tvåtaktsolja. För att säkerställa rätt blandningsförhållande
är det viktigt att noggrant mäta den oljemängd som skall
blandas. Vid tillblandning av små bränslemängder
inverkar även små felaktigheter i oljemängden kraftigt på
blandningsförhållandet.

Bensin

Använd blyfri eller blyad kvalitetsbensin.
OBS! Motorer försedda med katalysator måste
köras på blyfri bensin-oljeblandning.
Blyad bensin
förstör katalysatorn och funktionen blir obefintlig.
Grönt tanklock på motorsågar med katalysator
indikerar att endast blyfri bensin skall användas.
Rekommenderat lägsta oktantal är 90 (RON). Om
man kör motorn på bensin med ett lägre oktantal än
90 kan så kallad spikning uppträda. Detta leder till
ökad motortemperatur och ökad lagerbelastning, som
kan orsaka svåra motorhaverier.
Vid arbete med kontinuerligt höga varvtal (t ex
kvistning) rekommenderas högre oktantal.
Miljöbränsle
JONSERED rekommenderar användning av
miljöanpassad bensin (så kallat alkylatbränsle), antingen
Aspen tvåtaktsbensin eller miljöbensin för fyrtaktsmotorer
blandad med tvåtaktsolja enligt nedan. Observera att
förgasarjustering kan krävas vid byte av bränsletyp (se
anvisningar under rubrik Förgasare).
Inkörning
Körning på alltför högt varvtal skall undvikas under de
första 10 timmarna.

Tvåtaktsolja

För bästa resultat och funktion använd JONSERED
tvåtakts motorolja, som är speciellt tillverkad för våra
luftkylda tvåtaktsmotorer.
Använd aldrig tvåtaktsolja avsedd för vattenkylda
utombordsmotorer, s.k. outboardoil (benämnd TCW).
Använd aldrig olja avsedd för fyrtaktsmotorer.
En låg oljekvalitet eller för fet olje/bränsle blandning
kan äventyra katalysatorns funktion och minska dess
livstid.
Blandningsförhållande
1:50 (2%) med JONSERED tvåtaktsolja.
1:33 (3%) med andra oljor gjorda för luftkylda
tvåtaktsmotorer klassade för JASO FB/ISO EGB.

Blandning

Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare
godkänd för bensin.
Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som
skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden.
Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående
mängd bensin.
Blanda (skaka) bränsleblandningen omsorgsfullt
innan maskinens bränsletank fylls.
Blanda inte bränsle för mer än max 1 månads behov.
Om maskinen inte används under en längre tid skall
bränsletanken tömmas och rengöras.

Kedjeolja

Som smörjning rekommenderas en speciell olja
(kedjesmörjolja) med god vidhäftningsförmåga.
Använd aldrig spillolja. Detta medför skador på
oljepumpen, svärdet och kedjan.
Det är viktigt att använda rätt oljetyp i förhållanden till
lufttemperaturen (lämplig viskositet).
Lufttemperaturer under 0°C gör en del oljor
trögflytande. Detta kan orsaka överbelastning av
oljepumpen med skador på pumpdelar som följd.
Kontakta din serviceverkstad vid val av
kedjesmörjolja.
!
VARNING! Sörj för god luftventilation vid
bränslehantering.
Bensin, liter
Tvåtaktsolja, liter
2% (1:50) 3% (1:33)
5 0,10 0,15
10 0,20 0,30
15 0,30 0,45
20 0,40 0,60
BRÄNSLEHANTERING
18 – Svenska

Tankning

Torka rent runt tanklocken. Rengör bränsle- och
kedjeoljetanken regelbundet. Bränslefiltret skall bytas
minst en gång per år. Föroreningar i tankarna orsakar
driftstörningar. Se till att bränslet är väl blandat genom att
skaka behållaren innan tanken fylls. Volymen av
kedjeolje- och bränsletanken är väl avpassade till
varandra. Fyll därför alltid kedjeolje- och bränsletanken
samtidigt.

Bränslesäkerhet

Tanka aldrig maskinen när motorn är i drift.
Sörj för god ventilation vid tankning och blandning av
bränsle (bensin och 2-taktsolja).
Flytta maskinen minst 3 m från tankningsstället innan
du startar.
Starta aldrig maskinen:
1 Om du spillt bränsle eller kedjeolja på maskinen.
Torka av allt spill och låt bensinresterna avdunsta.
2 Om du spillt bränsle på dig själv eller dina kläder, byt
kläder. Tvätta de kroppsdelar som varit i kontakt med
bränsle. Använd tvål och vatten.
3 Om maskinen läcker bränsle. Kontrollera regelbundet
efter läckage från tanklock och bränsleledningar.

Transport och förvaring

Förvara motorsågen och bränslet så att eventuellt
läckage och ångor inte riskerar att komma i kontakt
med gnistor eller öppen låga. Exempelvis elmaskiner,
elmotorer, elkontakter/strömbrytare, värmepannor
eller liknande.
Vid förvaring av bränsle skall för ändamålet speciellt
avsedda och godkända behållare användas.
Vid längre tids förvaring och transport av motorsåg
skall bränsle- och sågkedjeoljetankarna tömmas. Hör
med närmaste bensinstation var du kan göra dig av
med bränsle och sågkedjeoljeöverskott.
Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara
monterat under transport eller förvaring av maskinen,
för att undvika kontakt med den vassa kedjan av
misstag. Även en kedja som inte rör sig kan orsaka
allvarliga skador på användaren eller andra personer
som kommer åt kedjan.
Säkra maskinen under transport.

Långtidsförvaring

Töm bränsle- och oljetankarna på ett väl ventilerat ställe.
Förvara bränslet i godkända dunkar på ett säkert ställe.
Montera svärdsskyddet. Rengör maskinen. Se
anvisningar under rubrik Underhållsschema.
Se till att maskinen är väl rengjord och att fullständig
service är utförd innan långtidsförvaring.
!
VARNING! Följande försiktighetsåtgärder
minskar brandrisken:
Rök inte och placera heller inte något
varmt föremål i närheten av bränsle.
Stanna motorn och låt den svalna några
minuter före tankning.
Öppna tanklocket sakta vid
bränslepåfyllning så att eventuellt
övertryck sakta försvinner.
Drag åt tanklocket noga efter tankning.
Flytta alltid maskinen från
tankningsplatsen före start.
!
VARNING! Bränsle och bränsleångor är
mycket brandfarliga. Var försiktig vid
hantering av bränsle och kedjeolja. Tänk
på brand-, explosions- och
inandningsrisker.
!
VARNING! Använd aldrig en maskin med
synliga skador på tändstiftsskydd och
tändkabel. Risk för gnistbildning
förekommer, vilka kan orsaka brand.
START OCH STOPP
Svenska 19

Start och stopp

Kall motor

Start: Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen
startas. Aktivera bromsen genom att föra kastskyddet
framåt.
Tändning; choke: Ställ chokereglaget i chokeläge.
Stoppkontakten skall då automatiskt ställas i
startposition.
Startgas: Kombinerat choke/startgasläge erhålls när
reglaget ställs i chokeläge.
Om maskinen är utrustad med en dekompressionsventil
(A): Tryck in ventilen för att minska trycket i cylindern,
detta för att underlätta starten av maskinen.
Dekompressionsventilen bör alltid användas vid start. När
maskinen har startat återgår ventilen automatiskt till
utgångsläget.

Varm motor

Använd samma startförfarande som för kall motor men
utan att ställa chokereglaget i chokeläge. Startgasläge
erhålles genom att ställa chokereglaget i chokeläge och
åter skjuta in det.

Start

Fatta om främre handtaget med vänster hand. Placera
höger fot på underdelen av bakre handtaget och tryck
motorsågen mot marken. Grip starthandtaget, drag med
höger hand långsamt ut startlinan tills ett motstånd känns
(starthakarna griper in) och gör därefter snabba och
kraftfulla ryck.
Vira aldrig startlinan runt handen.
OBS! Drag inte ut startlinan helt och släpp inte heller
starthandtaget från helt utdraget läge. Detta kan orsaka
skador på maskinen.
Tryck in chokereglaget omedelbart när motorn tänder och
gör förnyade startförsök tills motorn startar. När motorn
startar, ge snabb fullgas och startgasen kopplas
automatiskt ur.
Eftersom kedjebromsen fortfarande är tillslagen måste
motorns varvtal så snart som möjligt ner till tomgång,
vilket uppnås genom att snabbt koppla ur gasspärren.
!
VARNING! Innan start måste följande
observeras:
Kedjebromsen skall vara tillslagen när
motorsågen startas, för att minska risken
för kontakt med den roterande kedjan vid
start.
Starta ej motorsågen utan att svärd,
kedja och samtliga kåpor är monterade.
Kopplingen kan annars lossna och
orsaka personskador.
Placera maskinen på ett fast underlag.
Se till att du står stadigt och att kedjan ej
kan ta i något föremål.
Se till att inga obehöriga finns inom
arbetsområdet.
H
A
H
START OCH STOPP
20 – Svenska
Därigenom undviker du onödigt slitage på koppling,
kopplingstrumma och bromsband.
Notera! Återställ kedjebromsen genom att föra
kastskyddet mot handtagsbygeln. Motorsågen är härmed
klar för användning.
Starta aldrig motorsågen utan att svärd, sågkedja och
samtliga kåpor är korrekt monterade. Se anvisningar
under rubrik Montering. Utan svärd och kedja
monterad på motorsågen, kan kopplingen lossna och
orsaka allvarliga skador.
Kedjebromsen skall vara tillslagen när motorsågen
startas. Se anvisningar under rubrik Start och stopp.
Droppstarta aldrig motorsågen. Denna metod är
mycket farlig eftersom det är lätt att tappa kontrollen
över motorsågen.
Starta aldrig maskinen inomhus. Var medveten om
faran med inandning av motorns avgaser.
Iaktta omgivningen och var säker på att det inte finns
risk att människor eller djur kan komma i kontakt med
skärutrustningen.
Håll alltid motorsågen med båda händerna. Håll den
högra handen på det bakre handtaget och den
vänstra handen på det främre handtaget.
Alla
användare, både höger- och vänsterhänta, skall
använda detta grepp.
Håll ett stadigt grepp så att
tummarna och fingrarna omsluter motorsågens
handtag.

Stopp

Motorn stannas genom att skjuta stoppkontakten till
stoppläge.
!
VARNING! Långvarig inandning av
motorns avgaser, kedjeoljedimma och
damm från sågspån kan utgöra en
hälsorisk.
H
ARBETSTEKNIK
Svenska 21

Före varje användning:

1 Kontrollera att kedjebromsen fungerar ordentligt och
är oskadad.
2 Kontrollera att bakre högerhandsskyddet inte är
skadat.
3 Kontrollera att gasreglagespärren fungerar ordentligt
och är oskadad.
4 Kontrollera att stoppkontakten fungerar ordentligt och
är oskadad.
5 Kontrollera att samtliga handtag är fria från olja.
6 Kontrollera att avvibreringssystemet fungerar och är
oskadat.
7 Kontrollera att ljuddämparen sitter fast och är
oskadad.
8 Kontrollera att motorsågens samtliga detaljer är
åtdragna och att de inte är skadade eller saknas.
9 Kontrollera att kedjefångaren sitter på plats och är
oskadad.
10 Kontrollera kedjespänningen.

Allmänna arbetsinstruktioner

Grundläggande säkerhetsregler

1 Iaktta omgivningen:
För att säkerställa att inte människor, djur eller annat
kan påverka din kontroll över maskinen.
För att förhindra att de förutnämnda inte riskerar att
komma i kontakt med sågkedjan eller träffas av ett
fallande träd och skadas.
OBS! Följ ovannämnda punkter men använd aldrig en
motorsåg utan möjlighet att kunna påkalla hjälp i
händelse av olycka.
2 Undvik användning vid ogynnsamma
väderleksförhållanden. Exempelvis tät dimma, kraftigt
regn, hård vind, stark kyla, osv. Att arbeta i dåligt
väder är tröttsamt och kan skapa farliga
omständigheter, exempelvis halt underlag,
påverkande på trädets fallriktning, m.m.
3 Var ytterst försiktig vid avsågning av smågrenar och
undvik att såga i buskar (= många smågrenar
samtidigt). Smågrenar kan efter avsågning fastna i
sågkedjan, slungas mot dig och orsaka allvarlig
personskada.
4 Se till att du kan gå och stå säkert. Titta efter
eventuella hinder vid en oväntad förflyttning (rötter,
stenar, grenar, gropar, diken, osv.). Iaktta stor
försiktighet vid arbete i sluttande terräng.
5 Var ytterst försiktig vid sågning i träd som är spända.
Ett spänt träd kan både före och efter genomsågning
sprätta tillbaka till sitt normalläge. Felaktig placering
av dig och sågsnittet kan leda till att trädet träffar dig
VIKTIGT!
Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler
för arbete med motorsåg. Given information kan aldrig
ersätta den kunskap en yrkesman besitter i form av
utbildning och praktisk erfarenhet. När du råkar ut för en
situation som gör dig osäker angående fortsatt
användning skall du rådfråga en expert. Vänd dig till din
motorsågsaffär, din serviceverkstad eller en erfaren
motorsågsanvändare. Undvik all användning du anser
dig otillräckligt kvalificerad för!
Före användning av motorsågen måste du förstå vad
kast innebär och hur de kan undvikas. Se anvisningar
under rubrik Kastförebyggande åtgärder.
Före användning av motorsågen måste du förstå
skillnaden i att såga med svärdets undersida respektive
dess översida. Se anvisningar under rubrik
Kastförebyggande åtgärder och Maskinens
säkerhetsutrustning.
Använd personlig skyddsutrustning. Se anvisningar
under rubrik ”Personlig skyddsutrustning”.
,
ARBETSTEKNIK
22 – Svenska
eller maskinen så att du tappar kontrollen. Båda
omständigheterna kan orsaka allvarlig personskada.
6 Vid förflyttning skall sågkedjan låsas med
kedjebromsen och motorn stängas av. Bär
motorsågen med svärd och sågkedja bakåt. Vid
längre förflyttningar samt transporter skall
svärdsskyddet användas.
7 När du ställer ner motorsågen på marken, lås
sågkedjan med kedjebromsen och se till att ha uppsikt
över maskinen. Vid längre tids ”parkering” skall
motorn stängas av.

Grundregler

1 Genom att förstå vad kast innebär och hur det
uppkommer, kan du reducera eller eliminera
överraskningsmomentet. Överraskning ökar
olycksrisken. De flesta kast är små, men en del är
blixtsnabba och mycket våldsamma.
2 Håll alltid motorsågen i ett stadigt grepp med höger
hand på bakre handtaget och vänster hand på främre
handtaget. Tummar och fingrar skall omsluta
handtagen. Alla användare oavsett vänster- eller
höger-fattade, ska använda detta grepp. Genom detta
grepp kan du bäst reducera effekten av ett kast och
samtidigt behålla kontrollen över motorsågen.
Släpp
inte handtagen!
3 De flesta kastolyckor inträffar vid kvistning. Se till att
du står stadigt och att inga föremål på marken kan få
dig att snubbla eller att tappa balansen.
Genom oaktsamhet kan svärdets kastrisksektor
oavsiktligt träffa en gren, ett närliggande träd eller ett
annat föremål, och framkalla ett kast.
Ha kontroll över arbetsstycket. Om styckena du sågar
är små och lätta, kan de fastna i sågkedjan och
slungas mot dig. Även om detta i sig inte behöver vara
farligt, kan du bli överraskad och tappa kontrollen över
sågen. Såga aldrig staplade stockar eller grenar utan
att först dra isär dem. Såga endast en stock eller ett
stycke åt gången. Ta bort de avsågade styckena för
att hålla ditt arbetsområde säkert.
4 Använd aldrig motorsågen över skulderhöjd och
undvik att såga med svärdsspetsen. Använd
aldrig motorsågen med enhandsfattning!
5 För att ha full kontroll över din motorsåg krävs att du
står stabilt. Arbeta aldrig stående på en stege, uppe i
!
VARNING! Ibland fastnar spån i
kopplingskåpan vilket kan leda till att
kedjan kör fast. Stanna alltid motorn vid
rengöring.
ARBETSTEKNIK
Svenska 23
ett träd eller där du inte har ett stabilt underlag att stå
på.
6 Såga med hög kedjehastighet, dvs. med fullgas.
7 Var ytterst försiktig när du sågar med svärdets
översida, dvs. när du sågar från sågobjektets
undersida. Detta kallas att såga med skjutande
sågkedja. Sågkedjan skjuter då motorsågen bakåt
mot anvädaren. Om sågkedjan kläms fast kan
motorsågen kastas bakåt mot dig.
8 Om inte användaren håller emot motorsågens
strävan, finns det en risk att motorsågen skjuts så
långt bakåt att svärdets kastrisksektor är den enda
kontakten med trädet, vilket leder till ett kast.
Att såga med svärdets undersida, dvs. att såga från
sågobjektets ovansida och ner, kallas att såga med
dragande sågkedja. Då dras motorsågen mot trädet
och motorsågkroppens framkant blir ett naturligt stöd
mot stammen. Sågning med dragande sågkedja ger
användaren bättre kontroll över motorsågen samt
över var svärdets kastrisksektor befinner sig.
9 Följ filnings- och underhållsinstruktioner för svärd och
sågkedja. Vid byte av svärd och sågkedja får endast
av oss rekommenderade kombinationer användas.
Se anvisningar under rubrikerna Skärutrustning och
Tekniska data.

Grundläggande sågningsteknik

Allmänt
Ha alltid fullgas vid all sågning!
Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje
sågsnitt (längre tids fullvarv utan att motorn belastas,
dvs. utan motståndet som motorn upplever via
sågkedjan vid sågning, ger allvarlig motorskada).
Att såga ovanifrån = Att såga med ”dragande”
sågkedja.
Att såga underifrån = Att såga med ”skjutande”
sågkedja.
Sågning med ”skjutande” sågkedja innebär ökad kastrisk.
Se anvisningar under rubrik Kastförebyggande åtgärder.
Benämningar
Kapning = Generell benämning för genomsågning av trä.
Kvistning = Kapa av grenar från ett fällt träd.
Spjälkning = När det objekt som du skall kapa bryts av
innan sågsnittet är fullbordat.
Inför varje kapning finns det fem mycket viktiga
faktorer att ta hänsyn till:
1 Skärutrustningen får inte klämmas fast i sågsnittet.
2 Sågningsobjektet får inte spjälkas.
3 Sågkedjan får inte träffa marken eller annat föremål
under och efter genomsågningen.
4 Föreligger kastrisk?
!
VARNING! Använd aldrig en motorsåg
genom att hålla den med ena handen. En
motorsåg är inte säkert kontrollerad med
en hand. Ha alltid ett fast, stadigt grepp
om handtagen med båda händerna.
ARBETSTEKNIK
24 – Svenska
5 Kan terrängen och omgivnings utseende påverka hur
stabilt och säkert du kan gå och stå?
Att sågkedjan kläms fast eller att sågobjektet spjälkas
orsakas av två faktorer: Vilket stöd sågobjektet har före
och efter kapning samt om sågobjektet befinner sig i
spänning.
Förutnämnda oönskade företeelser kan i de flesta fall
undvikas genom att utföra kapningen i två steg, både från
över- resp. undersidan. Det gäller att neutralisera
sågobjektets ”vilja” att klämma fast sågkedjan eller att
spjälkas.
Den listning som nu följer är en teoretisk genomgång av
hur de vanligaste situationerna en motorsågsanvändare
kan råka ut för skall hanteras.
Kvistning
Vid kvistning av tjockare grenar skall samma principer
som för kapning tillämpas.
Kapa besvärliga grenar bit för bit.
Kapning
Om du har en trave stockar, skall varje stock som du
tänker kapa tas bort från traven, placeras på en sågbock
eller löpare och kapas för sig.
Ta bort de kapade styckena från arbetsområdet. Genom
att lämna dem i arbetsområdet, ökar du både risken för att
av misstag få ett kast, och risken för att tappa balansen
när du arbetar.
Stocken ligger på marken. Ingen risk för fastklämning
av sågkedjan eller spjälkning av sågobjektet föreligger.
Risken är dock stor att sågkedjan träffar marken efter
genomsågning.
Såga ovanifrån genom hela stocken. Var försiktig under
slutet av sågsnittet för att undvika att sågkedjan träffar
marken. Behåll fullgas men var beredd på vad som
kommer att hända.
Om möjlighet finns (= kan stocken roteras?) bör sågsnittet
avslutas 2/3 in i stocken.
Rotera stocken så att resterande 1/3 kan avslutas
ovanifrån.
Stocken har stöd i ena änden. Stor risk för spjälkning.
Börja med att såga underifrån (ca 1/3 av stockdiametern).
Avsluta ovanifrån så att sågskären möts.
Stocken har stöd i båda ändar. Stor risk för
fastklämning av sågkedjan.
Börja med att såga ovanifrån (ca 1/3 av stockdiametern).
Avsluta underifrån så att sågskären möts.
VIKTIGT! Om sågkedjan klämts fast i sågsnittet: stanna
motorn! Försök inte rycka loss motorsågen. Om du gör
det kan du skada dig på sågkedjan när motorsågen
plötsligt lossnar. Använd en hävarm för att få loss
motorsågen.
!
VARNING! Försök aldrig såga stockar
när de är travade eller när ett par stockar
ligger tätt ihop. Sådana tillvägagångssätt
ökar drastiskt risken för kast som kan
resultera i en allvarlig eller livshotande
skada.
1
2
3
ARBETSTEKNIK
Svenska 25

Trädfällningsteknik

Säkerhetsavstånd
Säkerhetsavståndet mellan trädet som skall fällas och
närmsta arbetsplats skall vara 2 1/2 trädlängder. Se till att
ingen befinner sig inom denna ”riskzon” före och under
fällning.
Fällriktning
Målsättningen vid trädfällning är att placera trädet på ett
sådant sätt att efterföljande kvistning samt uppkapning av
stock kan utföras i så ”enkel” terräng som möjligt. Man
skall kunna gå och stå säkert.
Efter att ha fattat beslut angående i vilken riktning du vill
att trädet skall falla måste du göra en bedömning
angående trädets naturliga fallriktning.
De faktorer som styr detta är:
Lutning
Krokighet
Vindriktning
Koncentration av grenar
Eventuell snötyngd
Hinder inom trädets räckvidd: t.ex. andra träd,
kraftledningar, vägar och byggnader.
Titta efter skador och röta i stammen, vilket gör det
mer troligt att trädet går av och börjar falla innan du
förväntar dig detta.
Efter denna bedömning kan man vara tvungen att låta
trädet falla i sin naturliga fallriktning eftersom det är
omöjligt eller för riskfyllt att försöka placera det i den
riktning man planerat från början.
En annan mycket viktig faktor, som inte påverkar
fallriktningen, men din personliga säkerhet, är att
kontrollera så att trädet inte har några skadade eller
”döda” grenar som kan brytas av och skada dig under
fällningsarbetet.
Det som främst skall undvikas är att det fallande trädet
fastnar i ett annat. Att ta ner ett fastfällt träd är mycket
farligt och innebär en mycket stor olycksrisk. Se
anvisningar under rubrik Hantering av ett misslyckat
fällningsresultat.
Underkvistning och reträttväg
Kvista av stammen upp till axelhöjd. Det är säkrast att
arbeta uppifrån och ned och att ha stammen mellan dig
och motorsågen.
Rensa upp undervegetationen runt trädet och ge akt på
eventuella hinder (stenar, grenar, gropar, osv.) så att du
har en lättframkomlig reträttväg när trädet börjar falla.
Reträttvägen bör ligga ca 135
° snett bakåt från trädets
planerade fallriktning.
1 Riskzon
2 Reträttväg
3 Fällriktning
VIKTIGT! Det krävs mycket erfarenhet för att fälla ett
träd. En oerfaren motorsågsanvändare skall inte fälla
träd. Undvik all användning du anser dig otillräckligt
kvalificerad för!
VIKTIGT! Vid kritiska fällningsmoment bör
hörselskydden vara uppfällda så snart sågningen
upphört, så att ljud och varningssignaler kan
uppmärksammas.
1
2
1
2
1
3
ARBETSTEKNIK
26 – Svenska
Fällning
Fällningen utförs med tre sågsnitt. Först görs riktskäret,
som består av ett överskär och ett underskär, och sedan
avslutas fällningen med fällskäret. Genom korrekt
placering av dessa sågskär kan man styra fallriktningen
mycket exakt.
Riktskär
Vid utsågning av riktskäret börjar man med överskäret.
Sikta efter sågens fällriktmärken (1) mot ett mål längre
fram i terrängen, där du vill att trädet skall falla (2). Stå på
höger sida om trädet, bakom sågen, och såga med
dragande sågkedja.
Såga sedan underskäret så att det avslutas exakt där
överskäret avslutats.
Riktskärsdjupet skall vara 1/4 av stamdiametern och
vinkeln mellan över- och underskär minst 45
°.
De båda skärens möte kallas riktskärslinje.
Riktskärslinjen skall ligga exakt horisontalt och samtidigt
bilda en rät vinkel (90
°) mot vald fallriktning.
Fällskär
Fällskäret sågas från andra sidan av trädet och måste
ligga absolut horisontalt. Stå på vänster sida om trädet
och såga med dragande sågkedja.
Placera fällskäret ca 3-5 cm (1,5-2 tum) över riktskärets
horisontalplan.
Sätt i barkstödet (om något är påmonterat) bakom
brytmånen. Såga med fullgas och för sågkedjan/svärdet
sakta in i trädet. Var observant på om trädet rör sig i
motsatt riktning till vald fallriktning. Sätt i en fällkil eller ett
brytjärn i fällskäret så snart skärdjupet tillåter.
Fällskäret skall avslutas parallellt med riktskärslinjen så
att avståndet mellan de båda är minst 1/10 av
stamdiametern. Den icke genomsågade delen av
stammen kallas brytmån.
Brytmånen fungerar som ett gångjärn som styr riktningen
av det fallande trädet.
All kontroll över trädets fallriktning förloras om brytmånen
är för liten eller genomsågad eller om riktskär och fällskär
är felplacerade.
När fällskäret och riktskäret är fullbordade skall trädet
börja falla av sig själv eller med hjälp av fällkilen eller
brytjärnet.
Vi rekommenderar användande av en svärdslängd som
överstiger trädets stamdiameter, så att fäll- och riktskär
kan utföras med ett s.k. ”enkelt sågsnitt”. Se anvisningar
!
VARNING! Vi avråder otillräckligt
kvalificerade användare från att fälla ett
träd med en svärdslängd som är mindre
än stamdiametern!
ARBETSTEKNIK
Svenska 27
under rubrik Tekniska data angående vilka svärdslängder
som rekommenderas för din motorsågsmodell.
Det finns metoder för fällning av träd med stamdiametrar
större än svärdslängden. Dessa metoder medför en
mycket stor risk att svärdets kastrisksektor kommer i
kontakt med ett föremål.
Hantering av ett misslyckat
fällningsresultat
Nedtagning av ett ”fastfällt träd”
Att ta ner ett fastfällt träd är mycket farligt och innebär en
mycket stor olycksrisk.
Försök aldrig att såga ner det påfällda trädet.
Arbeta aldrig inom riskområdet för hängande fastfällda
träd.
Den säkraste metoden är att använda en vinsch.
Traktormonterad
Bärbar
Sågning i träd och grenar som befinner sig i spänning
Förberedelser: Bedöm i vilken riktning spänningen
strävar samt var den har sin brytpunkt (dvs. det ställe där
den skulle brytas av om den spändes ytterligare).
Avgör hur du säkrast frigör spänningen och om du klarar
av att göra det. Vid extra komplicerade situationer är den
enda säkra metoden att avstå från motorsågsanvändning
och använda en vinsch.
Generellt gäller:
Placera dig så att du inte riskerar att träffas av trädet/
grenen när spänningen frigörs.
Gör ett eller flera sågsnitt på eller i närheten av
brytpunkten. Såga så djupt in i och med så många
sågsnitt som krävs för att spänningen i trädet/grenen skall
frigöras så lagom att trädet/grenen ”bryts” av vid
brytpunkten.
Såga aldrig helt igenom ett objekt som befinner sig i
spänning!
Om du måste såga igenom trädet/kvisten, gör två eller tre
skär med 3 cm mellanrum och 3-5 cm djup.
Fortsätt att såga djupare tills trädets/kvistens bändning
och spänning frigörs.
Såga trädet/kvisten från den motsatta sidan, efter att
spänningen har frigjorts.
ARBETSTEKNIK
28 – Svenska

Kastförebyggande åtgärder

Vad är kast?

Kast är benämningen på en plötslig reaktion där
motorsåg och svärd kastas från ett föremål som kommit i
kontakt med svärdsspetsens övre kvadrant, den s.k.
kastrisksektorn.
Kast färdas alltid i svärdsplanets riktning. Vanligast är att
motorsåg och svärd kastas uppåt och bakåt mot
användaren. Dock förekommer andra kastriktningar
beroende på vilket läge motorsågen har i det ögonblick
svärdets kastrisksektor kommer i kontakt med ett föremål.
Kast kan endast inträffa när svärdets kastrisksektor
kommer i kontakt med ett föremål.
Kvistning
Se till att du kan gå och stå säkert! Arbeta från den
vänstra sidan av stammen. Arbeta så nära motorsågen
som möjligt för bästa kontroll. När så tillåtes skall du låta
sågens tyngd vila på stammen.
Förflytta dig endast då du har stammen mellan dig och
motorsågen.
Uppkapning av stammen till stock
Se anvisningar under rubrik Grundläggande
sågningsteknik.
!
VARNING! Kast kan vara blixtsnabba,
plötsliga och våldsamma och kan kasta
motorsåg, svärd och sågkedja mot
användaren. Är sågkedjan i rörelse när
och om den träffar användaren kan
mycket allvarlig, till och med livshotande
skada uppstå. Det är nödvändigt att
förstå vad som orsakar kast och att de
kan undvikas genom försiktighet och rätt
arbetsteknik.
!
VARNING! De flesta kastolyckor inträffar
vid kvistning. Använd inte svärdets
kastrisksektor. Var ytterst försiktig och
undvik att svärdsspetsen kommer i
kontakt med stocken, andra grenar eller
föremål. Var ytterst försiktig med grenar
som befinner sig i spänning. De kan
fjädra tillbaka mot dig och orsaka att du
tappar kontrollen, vilket kan resultera i
skador.
UNDERHÅLL
Svenska 29

Allmänt

Användaren får endast utföra sådana underhålls- och
servicearbeten som beskrivs i denna bruksanvisning.

Förgasarjustering

På grund av rådande miljö- och emissionslagstiftning är
din motorsåg utrustad med utslagsbegränsare på
förgasarens justerskruvar. Dessa begränsar
justeringsmöjligheterna till maximalt 1/2 varv.
Din Jonsered-produkt har konstruerats och tillverkats
enligt specifikationer som reducerar de skadliga
avgaserna.

Funktion

Via gasreglaget styr förgasaren motorns varvtal. I
förgasaren blandas luft/bränsle. Denna luft/
bränsleblandning är justerbar. För att utnyttja
maskinens maximala effekt måste justeringen vara
korrekt.
Katalysatorns funktion är bl.a. beroende av en korrekt
justerad förgasare. Följ noggrant nedanstående
rekommendationer och använd en varvtalsräknare
som hjälpmedel.
Justering av förgasaren innebär att motorn anpassas
till lokala förhållanden t ex klimat, höjdförhållanden,
bensin och typ av 2-taktsolja.
Förgasaren är försedd med tre justermöjligheter:
- L = Lågvarvsmunstycke
- H = Högvarvsmunstycke
- T = Justerskruv för tomgång
Med L- och H-munstyckena justeras önskad
bränslemängd till det luftflöde som gasreglagets
öppning medger. Skruvas de medurs blir luft/
bränsleblandningen mager (mindre bränsle) och
skruvas de moturs blir luft/bränsleblandningen fet
(mer bränsle). Mager blandning ger högre varvtal och
fet blandning ger lägre varvtal.
T-skruven reglerar gasreglagets läge vid tomgång.
Skruvas T-skruven medurs fås högre tomgångsvarvtal
och skruvas den moturs fås lägre tomgångsvarvtal.

Grundinställning och inkörning

Vid provkörning på fabrik grundinställes förgasaren.
Körning på alltför högt varvtal skall undvikas under de
första 10 timmarna.
OBS! Om kedjan roterar vid tomgång skall T-skruven
vridas moturs tills kedjan stannar.
Rek. tomgångsvarvtal: 2700 r/min

Finjustering

När maskinen är ”inkörd” skall förgasaren finjusteras.
Finjusteringen bör utföras av utbildad kunnig person.
Först justeras L-munstycket, sedan tomgångsskruven T
och sist H-munstycket.

Byte av bränsletyp

Ny finjustering kan krävas om motorsågen efter byte av
bränsletyp uppför sig annorlunda med avseende på
startbarhet, acceleration, rusvarvtal etc.

Förutsättningar

Vid all justering skall luftfiltret vara rent och
cylinderkåpan vara monterad. Justeras förgasaren
med ett smutsigt luftfilter erhålls en för mager
bränsleblanding nästa gång luftfiltret rengörs. Detta
kan orsaka svåra motorskador.
Försök inte justera munstyckena L och H förbi
stoppen, eftersom detta kan leda till skador.
Starta maskinen enligt startinstruktion och varmkör
den i 10 min.
Ställ maskinen på ett plant underlag så att svärdet
pekar bort från dig och så att svärd och kedja ej är i
kontakt med underlag eller annat föremål.

Lågvarvsmunstycke L

Skruva L-munstycket medurs till stopp. Om motorn har
dålig acceleration eller ojämn tomgång, skruva L-
munstycket moturs tills god acceleration och tomgång är
uppnådd.

Finjustering av tomgång T

Inställning av tomgång göres med skruven märkt T. Är
justering nödvändig skruva in (medurs) tomgångsskruv T
med motorn igång tills kedjan börjar rotera. Öppna
(moturs) därefter tills kedjan står stilla. Korrekt inställt
tomgångsvarvtal är när motorn arbetar jämnt i alla
positioner med god marginal till det varvtal där kedjan
börjar rotera.
VIKTIGT! Allt underhåll utöver vad som nämnts i denna
bok ska åtgärdas av servande fackhandel
(återförsäljare).
1/2
1/2
H
L
L
H
T
UNDERHÅLL
30 – Svenska

Högvarvsmunstycke H

Motorn fabriksjusteras vid havsnivå. Vid arbete på
hög höjd eller under andra väderförhållanden,
temperaturer och luftfuktighet kan det vara
nödvändigt att göra en mindre justering av
högvarvsmunstycket.
OBS! Skruvas högvarvsmunstycket in för långt, kan
det orsaka skada på kolv och/eller cylinder.
Vid provkörning på fabrik ställs högvarvsmunstycket så
att motorn uppfyller gällande lagkrav samtidigt som
maximal prestanda uppnås. Förgasarens
högvarvsmunstycke låses därefter med en
rörelsebegränsare i maximalt utskruvat läge.
Rörelsebegränsaren begränsar justermöjligheten till
maximalt ett halvt varv.

Korrekt justerad förgasare

En korrekt justerad förgasare innebär att maskinen
accelererar utan att tveka och att den fyrtaktar något vid
fullgas. Vidare får kedjan ej rotera vid tomgång. Ett för
magert inställt L-munstycke kan ge startsvårighet och
dålig acceleration. Ett för magert inställt H-munstycke ger
maskinen lägre effekt = ”mindre ork”, dålig acceleration
och/eller motorskada.
Kontroll, underhåll och service av
motorsågens
säkerhetsutrustning

Kedjebroms med kastskydd

Kontroll av bromsbandsslitage
Rengör kedjebroms och kopplingstrumma från spån,
kåda och smuts. Nedsmutsning och slitage påverkar
bromsfunktionen.
Kontrollera regelbundet att minst 0,6 mm av
bromsbandets tjocklek återstår på det mest slitna stället.
Kontroll av kastskydd
Kontrollera att kastskyddet är helt och utan synbara
defekter, t ex materialsprickor.
För kastskyddet fram och åter för att kontrollera att det går
lätt samt att det är stabilt förankrat vid dess led i
kopplingskåpan.
!
VARNING! Kan tomgångsvarvtalet ej
justeras så att kedjan står stilla, kontakta
serviceverkstad. Använd inte
motorsågen förrän den är korrekt inställd
eller reparerad.
Notera! All service och reparation av maskinen kräver
specialutbildning. Detta gäller särskilt maskinens
säkerhetsutrustning. Om maskinen inte klarar någon av
nedan listade kontroller rekommenderar vi dig att
uppsöka din serviceverkstad.
Loading...
+ 134 hidden pages