Logitech Harmony 600 User Manual

1.81 Mb
Loading...

Bruksanvisning

User

Manual

Logitech®

Harmony®

600 Remote

Version 1.0

Version 1.0

© 2010 Logitech, Inc. Med ensamrätt. Logitechs varumärken är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Logitech i USA och övriga länder. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.

 

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING

Innehåll

 

Inledning ...............................................................................................................................

1

Bekanta dig med Harmony 600..........................................................................................

1

Så fungerarHarmony 600 ..............................................................................................

1

Enheter, ingångar och aktiviteter...................................................................................

1

Knapparna på Harmony 600..........................................................................................

2

Harmony 600-skärmen...................................................................................................

3

Skärmens navigeringsalternativ......................................................................................

3

Börja använda Harmony 600...............................................................................................

4

Välja aktivitet...................................................................................................................

4

Hjälp via fjärrassistenten.................................................................................................

4

Fjärrstyra enheter var för sig...........................................................................................

4

Använda favoritkanaler...................................................................................................

5

Stänga av enheter...........................................................................................................

5

AnvändaHelp-knappen...................................................................................................

6

Konfigurera Harmony 600 för första gången....................................................................

7

Översikt...........................................................................................................................

7

1. Skapa ett användarkonto............................................................................................

8

2. Ansluta Harmony 600 till datorn................................................................................

8

3. Konfigurera enheterna som ska styras........................................................................

8

4. Konfigurera aktiviteter................................................................................................

9

5. Uppdatera fjärrkontrollen...........................................................................................

9

Fastställa ingångar........................................................................................................

10

Enhetsförteckning.........................................................................................................

11

Testa fjärrkontrollen......................................................................................................

12

III

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING

 

Ändra inställningar.............................................................................................................

13

Lägga till och ändra aktiviteter ....................................................................................

13

Lägga till och byta ut enheter......................................................................................

13

Lägga till en mellanenhet i en aktivitet........................................................................

14

Ändra knappinställningarna för en enhet eller aktivitet...............................................

15

Överför kommandon från din gamla fjärrkontroll........................................................

15

Ställa in favoritkanaler...................................................................................................

16

Felsökning av Harmony 600..............................................................................................

17

Hjälp med Harmony 600....................................................................................................

18

Använda hjälpen på fjärrkontrollen..............................................................................

18

Ordlista................................................................................................................................

19

Produktspecifikationer.......................................................................................................

21

IV

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING

Inledning

Logitechs Harmony 600-fjärrkontroll gör det enkelt för dig att styra underhållningssystemet hemma. Fjärrkontrollens aktivitetsknappar gör att du till exempel kan byta från att titta på tv till att lyssna på musik med en enda knapptryckning.

Den webbaserade konfigurationsguiden leder dig stegvis igenom inställningarna av

Harmony 600. Sedan är det bara att luta dig tillbaka och njuta! Den här bruksanvisningen innehåller värdefull information för alla – vare sig det är din första Harmony-produkt eller om du varit med förr.

Bekanta dig med Harmony 600

Så fungerarHarmony 600

Harmony 600 är en aktivitetsbaserad infraröd (IR) universalfjärrkontroll. Med Harmonyprogramvaran kan du ställa in Harmony 600 att styra upp till 5 olika enheter.

Harmony 600-fjärrkontrollens aktivitetsbaserade styrning fungerar utmärkt tack vare Smart State Technology®. Med den här tekniken håller Harmony 600 reda på alla olika apparater, så den alltid vet vilka som är på.

Enheter, ingångar och aktiviteter.

För att få ut så mycket som möjligt av Harmony 600 bör du känna till följande termer: enheter, ingångar och aktiviteter.

Enheter

avser de olika apparaterna som ditt underhållningssystem hemma består av, som tv:n, digitalboxen, dvd-spelaren eller spelkonsolen.

Ingångar

är anslutningspunkterna som finns på baksidan av enheterna. Ingångarna används till att ansluta de olika apparaterna till varandra. Om du vill sluta titta på tv för att titta på dvd eller lyssna på musik, behöver du vanligtvis byta ingång på tv:n eller AV-mottagaren. Om dvd:n exempelvis är kopplad till tv:n via HDMI 1-ingången måste tv:n ställas in på HDMI 1 för att visa dvd-bilden korrekt.

Aktiviteter

Aktiviteter är det du gör med underhållningssystemet, som att titta på tv, lyssna på musik eller spela spel. När du väljer en aktivitet med Harmony-fjärrkontrollen byts ingångarna automatiskt – så en enda knapptryckning är allt som behövs. Om du till exempel trycker på titta på tv-knappen sätter fjärrkontrollen kanske på tv:n, kabeleller satellitmottagaren och AV-mottagaren, och byter till rätt ljudoch bildingångar. Mer information om hur du väljer en aktivitet och hur du växlar mellan olika aktiviteter finns i avsnittet Välja aktivitet på sidan 4.

1

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING

Knapparna på Harmony 600

Knapparnas funktioner på Harmony 600 kan variera beroende på aktuell aktivitet eller enhet.

Se avsnittet Ändra knappinställningarna för en enhet eller aktivitet på sidan 15 för mer information.

Alloff

vi

Help

Music

Menu

Info

Exit

Guide

Vol

OK

 

Ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

abc

def

4

5

6

ghi

jkl

mno

7

8

9

pqrs

tuv

wxyz

 

0

E

 

 

enter

Använd av/på-knappen för att stänga av alla apparater som är kopplade till den aktuella aktiviteten.

Tryck på en aktivitetsknapp om du vill starta motsvarande aktivitet. Tryck på Fler aktiviteter om du vill se en lista över alla aktiviteter på fjärrkontrollens skärm.

Knappen Help används för att starta hjälpen. Se avsnittet Använda hjälpknappen på sidan 6.

Använd pilknapparna nedanför skärmen för att navigera i olika menyer som visas på skärmen. Välj alternativ med hjälp av mittknappen nedanför skärmen och sidoknapparna bredvid skärmen.

Tryck på Menu för att öppna skärmmenyn för den valda enheten.

Tryck på knappen Exit för att stänga skärmmenyn för den valda enheten.

Tryck på knappen Info för att öppna skärmmenyn som visas på den valda enheten.

Tryck på knappen Guide om du vill få hjälp av guiden för den valda enheten.

Sida upp-/sida ner-pilarna används för att navigera genom skärmguiden och skärmmenyer för den valda enheten.

De färgkodade knapparna är kopplade till text-tv och till funktioner för kabeloch satellit-tv.

Volymknappen används för att höja och sänka volymen för den valda enheten.

Riktningsknapparna används för att bläddra igenom menyer och skärmguider.

Kanalknappen används för att byta kanal.

Ljud av-knappen används för att stänga av volymen.

Föregående kanal-knappen används för att återgå till den kanal du tittade på senast.

Bland uppspelningsknapparna finns spela, pausa, hoppa över, snabbspola framåt och bakåt för dvdoch videobandspelare.

Knappsatsen består av siffrorna 0–9.

Tryck på Enter för att bekräfta ett val som du angett via knappsatsen.

Tryck på Clear om du vill rensa siffrorna som du angett via knappsatsen. Den här knappen används även för att ange decimalen för HD-kanaler.

2

LOGITECH HARMONY 600 BRUKSANVISNING

Harmony 600-skärmen

Aktiviteter

När du trycker på en aktivitetsknapp (t.ex. titta på tv-knappen, titta på film-knappen eller lyssna på musik-knappen) påbörjas den aktiviteten, och möjliga kommandon visas på fjärrkontrollskärmen. De kommandon som visas på skärmen gäller alla apparater som du använder för aktiviteten. Om du exempelvis tittar på dvd visas funktioner och kommandon

för dvd:n, tv:n och för andra apparater som är kopplade till aktiviteten Titta på dvd, i fjärrkontrollens skärm.

När du trycker på knappen Fler aktiviteter visas alla aktiviteter som du har ställt in på fjärrkontrollens skärm.

Enheter

När du navigerar bland aktiviteter på fjärrkontrollen kan du växla till enhetsläge genom att klicka på knappen i mitten nedanför Enheter. Då visas en lista över alla enheter. Om du väljer en enhet på den här skärmbilden visas enhetens alla tillgängliga kommandon.

Favoritkanaler

Om du har ställt in dina favoritkanaler på Harmony 600 kan du

visa dem på skärmen genom att välja aktiviteten Titta på tv följt av Favoriter. Om någon av dina favoritkanaler inte visas på första sidan bläddrar du till nästa sida genom att trycka på framåtknappen.

Indikator för IR-signalstyrka

En ljusindikator i nedre högra hörnet blinkar när Harmony 600 skickar ett kommando.

Skärmens navigeringsalternativ

Använd knapparna runt skärmen för att navigera mellan olika alternativ.

Använd pilknapparna för att navigera bland menysidorna och sidoknapparna för att göra dina val.

Med knappen i mitten kan du växla mellan aktiviteter och enheter eller gå tillbaka till listan med enheter.

I skärmens övre högra hörn visas det aktuella sidnumret och totalt antal sidor.

3

+ 19 hidden pages