Intellinet Network Solutions

Intellinet Network Solutions RJ-45 User Manual

Loading...

Przełącznik zarządzalny Web-Smart 10/100

16 portów RJ-45, desktop

523790

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dost ępna na stronie:

www.icintracom.com.pl

7

Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Soluti ons™

Intellinet Network Solutions™ to stale aktualizowa na, pełna linia aktywnych komponentów sieciowych, o najwy Ŝszym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze względu na swą niezawodność, objęta wieczystą gwarancją producenta. Starając się spełniać zró Ŝnicowane potrzeby naszych klientów, umie ściliśmy w ofercie produkty, począwszy od prostych kart i przełączników 10/100 Mb/s, a Ŝ do zarządzalnych przełączników gigabitowych oraz sieciowych rozwiązań bezprzewodowych 108 Mb/s.

Intellinet Network Solutions™ - O Ŝywiamy sieci!

Zapraszamy więc do dalszych zakupów !!!

Ogólna charakterystyka

Porty z automatycznym wykrywaniem prędkości 10/100 oraz autokrosowaniem MDIX – wybór optymalnej pr ędkości sieci

Zarządzanie przez WWW

Obsługa QoS oraz VLAN w oparciu o porty

Agregacja portów oraz funkcja "Mirroring"

Kontrola przepustowości dla wszystkich portów na 8 poziomach

Kontrola pakietów "Broadcast storm"

Kontrola MAC adresów Gwarancja „Lifetime Warranty”

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (kontrola przepływu dla trybu full duplex), IEEE 802.1p (QoS)

Media transmisyjne: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45; - 100BaseTX Cat5 UTP/STP RJ-45

Prędkość przesyłania/filtrowania pakietów: - 148,800 p/s (1 00 Mb/s); - 14,880 p/s (10 Mb/s)

Matryca przełączająca: 3,2 Gb/s

Bufor pamięci: 192 kB

Tablica MAC adresów: 4096 wpisów

Architektura przełączania: store and forward Certyfikaty: FCC Class B, CE Mark

1

Recycling

Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo waŜne.

Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic Equipment – o zu Ŝytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdroŜenie jednolitych systemów zbiórki, przeróbki i recy klingu odpadów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. INTELLINET NETWORK SOLUTIONS przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa obowiązującego w Polsce.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowi ązkiem uŜytkownika jest przekazanie zuŜytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zuŜytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroni ący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie moŜna przekazać zuŜyty sprzęt do recyklingu, naleŜy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. INTELLINET NETWORK SOLUTIONS finansuje przetwarzanie i recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktac h zbiórki.

Wsparcie techniczne

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzysta ć z „Formularza”, w sekcji „Wsparcie techniczne/Kontakt ” na stronie: www.icintracom.com.pl

6

+ 2 hidden pages