Intellinet Network Solutions 523431 User Manual

Loading...
Intellinet Network Solutions 523431 User Manual

BEZPRZEWODOWY INTERNET ROUTER

Z MENADśEREM PASMA

54 Mb/s - 802.11g

523431

INSTRUKCJA INSTALACJI

Pełna oferta Intellinet Network Solutions™ dost ępna na stronie:

www.intellinet-network.com.pl

7

Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Soluti ons™

Intellinet Network Solutions™ to stale aktualizowa na, pełna linia aktywnych komponentów sieciowych, o najwy Ŝszym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze względu na swą niezawodność, objęta wieczystą gwarancją producenta. Starając się spełniać zró Ŝnicowane potrzeby naszych klientów, umie ściliśmy w ofercie produkty, począwszy od prostych kart i przełączników 10/100 Mb/s, a Ŝ do zarządzalnych przełączników gigabitowych oraz sieciowych rozwi ązań bezprzewodowych 108 Mb/s.

Intellinet Network Solutions™ - O Ŝywiamy sieci!

Zapraszamy więc do dalszych zakupów !!!

Wprowadzenie

Bezprzewodowy Internet Router Intellinet Network Solutions™ jest wysoko wydajnym urządzeniem, oferującym transmisję bezprzewodową w standardzie 802.11g, przeznaczonym do pracy w małych i średnich grupach roboczych.

Pracuje na dystansie do 100 m wewnątrz budynków oraz do 150 m na zewn ątrz, w oparciu o antenę o zysku 2 dBi (w komplecie).

Internet Router Intellinet Network Solutions™ posia da 1 wyjście antenowe R-

SMA.

Ogólna charakterystyka

współpraca z urz ądzeniami w standardach 802.11b, b+, g, g+ gwarancja „Lifetime Warranty”

Specyfikacja techniczna

standardy: IEEE 802.11g/b,

złącze antenowe: 1 złącze R-SMA

tryby pracy: Access Point, Access Point Client obsługa VPN PPTP

klonowanie Mac adresu dla trybu WAN-DHCP

obsługa QoS – kontrola przepustowo ści dla adresów/grup adresów IP szyfrowanie: WEP 64/128 bitowe, WPA (TKIP, AES)

szybkość transmisji bezprzewodowej: do 54 Mb/s sygnalizacja: diodowa: LNK (połączenie)

Tx/Rx (transmisja/odbiór) moc wyjściowa transmisji: 17 dBm (30mW) temperatura pracy: 0 - 55°C

wilgotność: 10 – 95% (bez kondensacji) emisja: certyfikaty FCC Class A & CE

1

Podłączanie urządzenia

Połączenie musi być wykonane w oparciu o urządzenia radiowe, zgodne ze standardem IEEE 802.11b, b+, g, g+, pracujące w częstotliwości 2,4GHz, z zachowaniem zasad fizyki i właściwości fali radiowej o długości 12 cm.

Recycling

Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo waŜne.

Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic Equipment – o zu Ŝytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdroŜenie jednolitych systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów el ektronicznych w całej Unii Europejskiej. Intellinet Network Solutions przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa obowiązującego w Polsce.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowi ązkiem uŜytkownika jest przekazanie zuŜytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zuŜytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewni ą ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroni ący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie moŜna przekazać zuŜyty sprzęt do recyklingu, naleŜy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Intellinet Network Solu tions finansuje przetwarzanie i recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktac h zbiórki.

Wsparcie techniczne

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzysta ć z sekcji „Pomoc” na stronie: www.intellinet-network.com.pl

6

+ 2 hidden pages