Jonsered ICT13A Manual [fi]

0 (0)

Handbok

Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Håndbok med bruksanvisninger

Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at du forstår de før du tar maskinen i bruk.

Instruktionsbog

Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

Ohjekirja

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne ennen kuin käytät tätä konetta.

ICT13A

1

Säkerhetsföreskrifter.

Sikkerhedsregler.

Sikkerhetsforanstaltninger.

 

Turvallisuussäännöt.

 

 

 

2

Montering.

Montering.

Montering.

 

 

 

 

 

 

 

Kokoaminen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Funktionsbeskrivning.

Funktionsbeskrivelse.

Funksjonsbeskrivelse.

 

Toiminnan selostus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Åtgärder före start.

Forholdsregler før starten.

Startforberedelser.

 

 

 

 

Toimenpiteet ennen käynnistystä.

 

 

 

 

 

5

Körning.

Drift.

Kjøring.

 

 

 

Ajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Underhåll, justering.

Vedligeholdelse, justering.

Vedlikehold, justering.

 

 

Kunnossapito, säätö.

 

 

 

 

7

Felsökning.

Fejlsøgning.

Feilsøking.

 

Vianhaku.

 

8

Förvaring.

Opbevaring.

Oppbevaring.

 

 

 

Säilytys.

 

 

Vi förbenhåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Forbehold for ændringer uden forudgående meddelelse.

Rett til ændringer uden yderligere meddelelse forbeholdes.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

3

13

27

33

35

44

62

64

2

1. Säkerhetsföreskrifter

Säker användning av traktorklippare

VIKTIGT: DENNA KLIPPARE KAN KLIPPA AV HÄNDER OCH FÖTTER SAMT SLUNGA IVÄG FÖREMÅL. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA SÄKERHETSANVISNINGARNA KAN RESULTERA I ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

I. ÖVNING

Läs noga igenom anvisningarna. Se till att du har bekantat dig med alla reglage och hur utrustningen ska användas.

Tillåt aldrig barn eller personer som inte är införstådda med anvisningarna att använda gräsklipparen. Lokala föreskrifter kan reglera förarens ålder.

Använd aldrig klippare om personer, speciellt barn, eller husdjur uppehåller sig i närheten.

Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor eller olyckstillbud som påverkar andra personer eller deras ägor och ägodelar.

Alla förare ska uppsöka och erhålla professionell och praktisk utbildning. Denna undervisning ska innefatta och starkt betona:

-behovet av försiktighet och koncentration vid arbete med traktorer;

-att man inte kan återfå kontrollen över en maskin som glider i en sluttning genom att bromsa.

Huvudsakliga skäl till förlust av kontrollen över maskinen är:

a)otillräckligt fäste för hjulen;

b)fordonet har framförts vid allt för hög hastighet;

c)otillräckliga bromsar;

d)maskinen var olämplig för uppgiften;

e)underlåtenhet att uppmärksamma markens beskaffenhet, speciellt sluttningar;

f)oriktig koppling av tillbehör och viktdistribution.

II. FÖRBEREDELSER

Bär alltid kraftiga skor och långbyxor under användning av klipparen. Var aldrig barfota eller bär sandaler när du använder utrustningen.

Undersök noga omgivningen där utrustningen ska användas och avlägsna alla föremål som kan komma att slungas iväg av maskinen.

VARNING - Bensin är ytterst lättantändligt.

-Förvara alltid bränsle i behållare som är avsedda för detta ändamål.

-Fyll alltid på bränsle utomhus och rök inte under tiden.

-Fyll på bränsle innan motorn startas. Avlägsna aldrig locket till bensintanken eller fyll på bensin medan motorn är igång eller medan den fortfarande är varm.

-Om du skulle spilla bensin ska du inte starta motorn utan rulla undan maskinen från området med den utspillda bensinen samt undvika alla former av gnistbildning tills dess att bensinen har dunstat.

-Sätt alltid tillbaka locket till bensintanken och andra behållare.

Ersätt trasiga ljuddämpare.

Utför alltid en visuell inspektion för att kontrollera att knivbladen, bultarna och klipparen inte är slitna eller skadade före starten. Ersätt hela satsen av knivblad och bultar för att bibehålla balansen.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

III.ANVÄNDNING

Kör inte motorn i ett slutet rum där farliga mängder av koloxid kan samlas.

Klipp endast i dagsljus eller under fullgott artificiellt ljus.

Koppla från alla tillbehörskopplingar och lägg in växeln i neutralläge innan du startar motorn.

Kör inte på mark som sluttar mer än 10°.

Kom ihåg att det inte finns några “säkra” sluttningar. Körning över grässluttningar kräver speciell försiktighet. Skydda dig emot att traktorn välter genom att:

-inte starta eller stanna plötsligt medan du kör uppför eller nedför

-koppla in kopplingen långsamt, låt alltid en växel ligga i, speciellt vid körning i nedförsbacke;

-köra långsamt i sluttningar och i tvära svängar;

-var uppmärksam på förhöjningar och fördjupningar i marken samt andra dolda faror;

-kör aldrig tvärs över en sluttning.

Var försiktig när du bogserar tungt lass eller använder tung utrustning.

-Använd endast godkända dragstångskrokar.

-Begränsa lasten till det du kan klara av på ett säkert sätt.

-Gör inga tvära svängar. Var försiktig när du backar.

-Använd motvikter eller hjulvikter när detta anges i handboken.

Se upp för trafiken när du korsar vägar eller uppehåller dig i närheten av en väg.

Stanna knivbladen när du kör över annat underlag än gräs.

När du använder tillbehör ska du se till att material inte slungas emot åskådare samt tillse att ingen befinner sig i närheten av maskinen medan den är i gång.

Kör aldrig maskinen om någon av säkerhetsskydden inte finns på plats eller är skadade.

Ändra inte strypklackens inställning eller kör motorn på allt för hög hastighet. Om motorn körs med för hög hastighet kan detta öka riskerna för olyckor och personskador.

Innan du lämnar förarplatsen ska du:

-koppla bort kraftuttaget och sänka ner tillbehör;

-lägga in växeln i neutralläget och dra åt handbromsen;

-stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln.

Koppla bort driften av tillbehör, stanna motorn och avlägsna ledningarna till tändstiften eller ta ur tändningsnyckeln

-innan du rensar utkastet från material som fastnat;

-innan du kontrollera, rengör eller reparerar gräsklipparen;

-efter det att du har kört in i ett främmande föremål. Undersök gräsklipparen för att se om den har skadats och utför reparationer innan du åter startar och kör maskinen;

-om maskinen börjar att vibrerat onormalt mycket (kontrollera omedelbart).

Koppla bort driften av tillbehör under transport eller när maskinen inte används.

Stanna motorn och koppla bort driften till maskinen

-innan du fyller på bränsle;

-innan du avlägsnar gräsuppsamlaren;

3

-innan du justerar höjden såvida detta inte kan utföras från förarplatsen.

Minska gasreglagets inställning medan motorn stannar och om motorn är försedd med en avstängningsventil ska du stänga av bränsletillförseln efter avslutad klippning.

IV. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att vara säker på att utrustningen är säker att använda.

Se till att det inte finns bensin i tanken om du förvarar utrustningen i en byggnad där ångorna kan nå öppen eld eller gnistor.

Låt motorn svalna innan du förvarar den i ett stängt utrymme.

Undvik brandrisk genom att se till att motorn,ljuddämparen, batterihållaren och bensinförvaringsutrymmet är fritt från gräs, löv och överflödig smörjmedel.

Kontrollera ofta att gräsuppsamlare inte är sliten eller trasig.

Av säkerhetskäl skall slitna eller skadade delar omedelbart bytas ut.

Om du måste tömma bensintanken ska detta göras utomhus.

Var försiktig när du roterar ett knivblad på en maskin med flera blad eftersom detta kan förorsaka att även de andra bladen roterar.

När maskinen parkeras, förvaras eller lämnas obevakad ska knivbladen sänkas såvida inte ett positivt, mekaniskt lås används.

VIKTIGT: Koppla alltidbort ledningarna till tändstiften och placera dessa så att de inte kommer i kontakt med tändstiften, så att inte motorn startas av misstag under inställning, trans port, justering eller reparation.

4

1. Sikkerhetsforanstaltninger

Sikkerhetsregeler for drift av førerstyrte gressklippere

VIKTIG: DENNE KLIPPEREN ER I STAND TIL Å KUTTE AV HENDER OG FØTTER SAMT KASTE TING RUNDT OMKRING. HVIS DU UNNLATER Å OVERHOLDE DE FØLGENDE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER KAN DETTE RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL.

. OPPLÆRING

III. DRIFT

Bruksanvisningene må leses nøye. Pass godt på at du gjør deg kjent med betjeningsutstyret og lærer hvordan det skal brukes.

La aldri barn eller uvedkommende personer som ikke er kjente med bruksanvisningene bruke gressklipperen/ traktoren. Lokale retningslinjer kan eventuelt begrense operatørens aldersgrense.

Bruk aldri gressklipperen mens folk, spesielt barn eller dyr, befinner seg i nærheten.

Husk alltid på at operatøren eller brukeren har ansvaret for de ulykker eller farer som eventuelt forekommer på andre mennesker eller deres eiendommer.

Alle førere bør oppsøke og anskaffe seg både profesjonell og praktisk opplæring. Denne type opplæring bør legge vekt på det følgende:

-Behov for omtanke og konsentrasjon mens drift av førerstyrte maskiner finner sted;

-kontroll av en førerstyrt gressklipper i nedoverbakke vil ikke bli gjenvunnet kun ved bruk av bremsen.

Hovedårsaken til tap av denne type kontroll er det følgende:

a)utilstrekkelig grep i rattet;

b)for fort kjøring;

c)utilstrekkelig bruk av bremsen;

d)maskintypen egner seg ikke til denne oppgaven;

e mangel på forståelse av virkningene fra bakkeforhold, spesielt i nedoverbakke;

f)feil festeog belastningsfordeling.

II. FORBEREDELSE

Når gressklipperen/traktoren er i bruk, er det viktig at føreren alltid bruker kraftige sko og lange bukser. Kjøretøyet må ikke drives barbent eller med åpne sandaler.

Kontroller hele området hvor utstyret skal brukes og fjern eventuelle ting som lett kan bli slengt omkring av maskinen.

ADVARSEL - Bensin er meget brannfarlig.

-Oppbevar brensel i spesielle beholdere laget til dette formål.

-Fyll kun på bensin utendørs. Det er viktig å huske på at røyking mens man fyller på bensin er meget farlig.

-Bensinen må tilsettes før maskinen startes. Ta aldri lokket av bensintanken eller tilsett bensin mens motoren er i gang eller mens den er varm.

-Hvis du tilfeldigvis søler med bensin, må du ikke prøve å starte motoren. Flytt maskinen bort fra det området hvor du sølte, og la vær å start motoren igjen helt til bensinlukten har forsvunnet.

-Sett alle lokkene på brenselstankene og beholderne godt fast igjen.

Fjern alle defekte lyddempere.

Før du tar maskinen i bruk, må du alltid sjekke kjøretøyet visuelt for å være sikker på at bladene, bladskruene og hele skjæremonteringen ikke har blitt slitt eller skadet. Eventuelle slitte eller skadede blader og skruer erstattes

isatser slik at balansen opprettholdes til alle tider.

På maskiner med flere blader, vær forsiktig da rotering av ett blad, kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

Denne maskinen må ikke brukes innenfor et begrenset området hvor farlig karbonmonoksid kan oppsamles.

Bruk gressklipperen/traktoren kun om dagen eller med godt kunstig lys.

Før du prøver å starte motoren, må alle bladfastgjøringskløtsjer og gear settes i fri.

Bruk ikke traktoren på skråninger på mer enn 10 grader.

Husk at det finnes ikke noen “trygg” nedoverbakke. Kjøring på skråninger med gress krever spesiell forsiktighet. Det følgende bør overholdes som beskyttelse mot kantring:

-ikke stopp eller start plutselig mens du kjører opp eller nedover en bakke;

-sett kløtsjen i gang forsiktig, og hold alltid maskinen

igear, spesielt når du kjører nedover en bakke;

-kjør alltid meget langsomt nedover en bakke, og i løpet av skarpe svinger;

-pass godt på å unngå humper og hull i bakken og andre usynlige farer;

-kjør aldri gressklipperen/traktoren på tvers over en bakke, med mindre gressklipperen er spesiallaget til dette formål.

Vær forsiktig når du har tung last eller annet tungt utstyr.

-Må kun brukes på godkjente trekkbare festepunkter.

-Begrens lasten til en vekt som du er sikker på at du kan greie.

-Ta ikke for skarpe svinger. Vær forsiktig når du kjører

irevers.

-Bruk moteller hjulvekt hvis dette forslaget er inkludert

ibruksanvisningene.

Pass på trafikken når du kjører på tvers av eller i nærheten av gater.

Pass på at bladene ikke roterer når du kjører over andre overflater enn gress.

Når du bruker tilleggsutstyret, må du alltid passe godt på at gress avløpet eller annet material ikke rettes mot uvedkommende personer, og at ingen kommer i nærheten av maskinen mens den er i drift.

Bruk aldri gressklipperen/traktoren med mangelfulle beskyttelsesplater, skjermer eller uten at beskyttelsesutstyret er på plass.

Motorens regulatorinnstillinger må ikke endres, og motoren må ikke kjøres for fort. Drift av motoren med ekstra sterk hastighet kan forårsake personskader.

Før du forlater førersetet, må du gjøre det følgende:

-slå av “power-starten” og senk tilleggsutstyret;

-sett maskinen i fri og sett på parkeringsbremsen;

-slå av motoren og ta ut nøkkelen.

Slå av drivet til tilleggsutstyret; slå av motoren; slå av tennpluggkablene, og fjern tenningsnøkkelen

-før du skal rengjøre blokkeringer eller forhindre tilstopping av gress-sjakten;

-før du kontrollerer, rengjør eller arbeider på gressklipperen;

-hvis du har kommet bort i en fremmed gjenstand, må du kontrollere gressklipperen nøye for å se om eventuell skade og reparasjoner må utføres før du kan ta utstyret i bruk igjen;

5

-hvis maskinen begynner med unormale vibrasjoner (dette må undersøkes øyeblikkelig).

Slå av drivet til tilleggsutstyret mens gressklipperen transporteres eller ikke er i bruk.

Slå av motoren og slå av drivet til tilleggsutstyret

-før du fyller opp med ny bensin;

-før du fjerner gressfangeren;

-før du utfører høydejusteringer med mindre dette kan gjøres fra førersetet.

Slå ned strupeinnstillingen hvis motoren løper ut, og hvis motoren er utstyrt med en avstengningsventil, slå av bensinen når du er ferdig med å klippe gresset.

lV. VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Pass på at alle skruer og bolter sitter godt fast for å kunne forsikre deg om at utstyrets driftsforhold er gode og trygge.

Maskinen må aldri oppbevares med bensin i tanken innendørs hvor dunstene kan nå åpen flamme eller gnister.

La motoren avkjøles før gressklipperen settes til oppbevaring hvor som helst.

For å kunne redusere fare for brann, må motoren, lyddemperen, batteriseksjonen og bensinbeholderen holdes borte fra gressområder, løv, eller områder som er omgitt av meget olje.

Sjekk gressfangeren ofte for å unngå slitasje eller skade.

Slitte eller ødelagte deler må sjekkes ofte av sikkerhetsmessige årsaker.

Hvis bensintanken må tømmes, må dette gjøres utendørs.

På en maskin med flere blader, er det viktig å være forsiktig mens et blad roteres, da dette kan forårsake at andre blader også begynner å rotere.

Når traktoren skal parkeres; settes til oppbevaring, eller ikke er i bruk, bør skjæremidlene senkes, med mindre en positiv mekanisk lås er i bruk.

FORSIKTIG: Tennpluggkablen må alltid slås av, og kablen må plasseres der hvor det ikke er mulig å ta kontaktmedtennpluggerforåunngåtilfeldigoppstart i løpet av igangsetting, transport, justering eller reparasjon.

6

1. Sikkerhedsregler

Vejledning i sikker brug af selvkørende plæneklippere

VIGTIGT: DENNE PLÆNEKLIPPER KAN, I VÆRSTE FALD, AMPUTERE HÆNDER OGFØDDER OG SLYNGE GENSTANDE LANGT VÆK. HVIS DU IKKE FØLGER FØLGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER DØD.

I. UDDANNELSE

Læs instruktionerne omhyggeligt.

Du bør have kendskab til betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.

Lad ikke børn, eller personer der ikke har kendskab til instruktionerne, benytte plæneklipperen. Benyt ikke plæneklipperen, mens mennesker, specielt børn, eller kæledyr opholder sig i nærheden.

Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller evt. faresituationer, der forekommer, overfor andre mennesker eller deres ejendom.

Føreren skal have fyldestgørende instruktioner i brugen af plæneklipperen. Disse instruktioner bør lægge vægt på:

-behovet for at være omhyggelig og koncentreret ved arbejde med selvkørende maskiner;

-at man ikke kan få kontrol over en selvkørende maskiner, der glider på en skråning, ved at træde på bremsen.

De vigtigste årsager til at miste kontrollen er:

a)Utilstrækkeligt hjulgreb

b)For hurtig kørsel

c)Manglende bremsekraft

d)Maskintypen er uegnet til arbejdsopgaven;

e)Manglende viden om terrænforholdene, specielt skråninger;

f)Ukorrekt bugsering og lastfordeling.

II. FORBEREDELSE .

Når du slår græs, skal du altid benytte solidt fodtøj og lange bukser; du må ikke være barfodet eller gå med åbne sandaler.

Efterse området grundigt, hvor plæneklipperen skal benyttes, og fjern alle genstande, som kan slynges væk af maskinen.

ADVARSEL - Benzin er yderst brandfarligt.

-Opbevar brændstof i dunke, der er godkendt til formålet.

-Påfyld kun brændstof udendørs. Rygning er forbudt ved påfyldning af brændstof.

-Påfyld brændstof, før motoren startes. Tag aldrig dækslet af brændstoftanken eller påfyld benzin, mens

motoren er i gang eller er varm.

-Ved spild af brændstof: For at undgå at antænde brændstoffet må du ikke forsøge at starte motoren, før du har flyttet maskinen væk fra stedet, hvor brændstoffet blev spildt.

Udskift evt. defekte lydpotter.

Forud for brug, bør du altid efterse følgende grundigt for slid eller skader: Knive, knivbolte og skærehoveder. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte i sæt, for at bevare balancen.

Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

III. BETJENING

• Lad ikke motoren gå i lukkede rum, hvor der kan udvikles farlig kulilte.

• Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller i god kunstig belysning.

• Slå alle koblinger, der betjener knive, fra og sæt plæneklipperen i frigear, før du forsøger at starte motoren.

• Kør ikke på skråninger på over 10°.

• Husk, der findes ingen “sikre’’ skråninger. Vær særdeles forsigtig ved kørsel på græsklædte skråninger. Gør følgende, for at undgå at vælte:

- stands eller start ikke pludseligt ved kørsel op ad eller ned ad bakke;

- kobl langsomt til, og hold altid maskinen i gear, især når du kører ned ad bakke;

- kør langsomt med maskinen på skråninger og i skarpe sving;

- hold udkig efter knolde og huller og andre skjulte farer;

- kør aldrig tværs over en skråning med plæneklipperen, med mindre den er beregnet til dette formål.

• Vær forsigtig, når du bugserer eller benytter tungt udstyr: - Benyt kun godkendte trækbomstilkoblinger.

- Læsset må ikke være så stort, at du mister kontrollen over det.

- Undgå skarpe sving. Vær forsigtig ved baglænskørsel.

• Hold øje med trafikken, når du krydser eller arbejder nær veje.

• Stands knivenes rotation, inden du kører ud på andre overflader end græs.

• Når du benytter tilbehør, må du aldrig rette det udkastede materiale mod de tilstedeværende eller lade personer komme nær maskinen, mens den er i arbejde.

• Benyt aldrig plæneklipperen med defekte skærme, eller uden at beskyttelsesudstyret er monteret.

• Du må ikke ændre motorens regulatorindstilling eller overskride motorens tilladte hastighed. Hvis motoren kører med for stor hastighed, kan det forøge risikoen for personskader.

• Før du forlader førersædet, skal du:

- koble kraftoverføringen fra og sænke klippeaggregatet;

- sætte maskinen i frigear og trække parkeringsbremsen;

- standse motoren og fjerne nøglen.

• Kobl kraftoverføringen til tilbehøret fra, stands motoren og afbryd tændrørsledningen/erne eller fjern tændingsnøglen…

- før blokeringer eller tilstopninger i græsudkasterrøret fjernes;

- inden kontrol, rengøring eller arbejde på plæneklipperen;

- efter at have ramt et fremmedlegeme. Efterse plæneklipperen for skader og foretag reparationer, før du starter maskinen og benytter den igen;

- hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, kontroller den omgående.

• Kraftoverføringen til tilbehøret skal kobles fra ved trans-

port, eller når den ikke er i brug.

7

Motoren standses og kraftoverføringen til knivene frakobles…

-inden for påfyldning af brændstof;

-inden græsbeholderen tages af;

-inden der foretages højdejustering, med mindre justeringen kan foretages fra førersædet.

Reducer hastigheden, mens motoren standses. Hvis motoren er udstyret med en afspærringsventil, lukkes for brændstoffet, når du er færdig med at slå græs.

IV. VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING

Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt sikkert for at sikre, at udstyret er i forsvarlig driftsmæssig stand.

Udstyret må aldrig oplagres med benzin i tanken i en bygning, hvor dampene kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister.

Lad motoren køle af, før plæneklipperen oplagres i en lukket bygning.

Brandfaren reduceres, ved at rengøre motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofområdet for græs, blade og overskydende smørefedt.

Efterse klippeaggregatet hyppigt for slid eller beskadigelse. Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedsgrunde.

Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal det gøres udendørs.

Da maskinen har flere knive, bør du være forsigtig, fordi de andre knive kan dreje med, når du drejer én kniv.

Når maskinen skal parkeres, oplagres eller efterlades uden tilsyn, sænk klippeaggregatet, med mindre der benyttes en mekanisk lås.

FORSIGTIG:Fjernaltidtændrørsledningen,og anbring ledningen, så den ikke kan berøre tændrøret, for at forhindre utilsigtet start, når plæneklipperen klargøres, transporteres, justeres eller der foretages reparationer.

8

1. Turvallisuussäännöt

Ajettavien ruohonleikkureiden turvallinen käyttö

TÄRKEÄÄ: TÄMÄ LEIKKURI VOI VAHINGOITTAA KÄSIÄ JA JALKOJA JA SE VOI HEITTÄÄ ESINEITÄ. ALLA OLEVIN TURVALLISUUSSÄÄNTÖJEN LAIMINLYÖMINEN VOI JOHTAA VAKAVAAN VAMMAAN TAI KUOLEMAAN.

I. KOULUTUS

Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätimiin ja opettele välineiden oikea käyttö.

Älä koskaan anna lasten tai ihmisten, jotka eivät ole tutustuneet käyttöohjeisiin, käyttää ruohonleikkuria. Paikalliset säännöt voivat rajoittaa ajajan ikää.

Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun ihmisiä, varsinkin lapsia on lähellä.

Muista, että ajaja tai käyttäjä on vastuussa alueella toisille ihmisille sattuvista onnettomuuksista tai vaaroista.

Kaikkien ajajien on saatava ammataitoista ja käytännöllistä opetusta. Sen tulee korostaa:

-huollellisuuden ja keskittymisen tarvetta ajettavien ruohonleikkureiden käytössä.

-ajettavan ruohonleikkurikoneen hallintaa ei voi palauttaa jarrun avulla, jos se alkaa liukua rinteellä.

Hallinnan menetyksen pääsyyt ovat:

a)riittämätön pyörien tartunta;

b)liian nopea ajo;

c)riittämätön jarrutus;

d)konetyyppi on sopimaton sen suorittamaan tehtävään;

e)maaolosuhteiden, erityisesti rinteiden huom-ioonotto ajettaessa;

f)väärä kytkentä ja kuormituksen jakautuminen.

II. VALMISTELU

Ruohoa leikattaessa on aina käytettävä vahvoja jalkineita ja pitkiä housuja. Älä käytä konetta paljain jaloin tai avoimin sandaalein.

Tarkasta huolellisesti alue, jolta ruoho leikataan ja poista kaikki esineet, joita kone voi heitellä ympäri.

VAROITUS! Bensiini on hyvin tulenarkaa.

-Säilytä polttoaine tähän tarkoitukseen erityisesti suunnitelluissa astioissa.

-Lisää polttoainetta ainoastaan ulkona; älä tupakoi polttoainetäytön aikana.

-Lisää polttoainetta ennen kuin käynnistät moottorin. Älä koskaan poista tulppaa polttoainesäiliöstä tai lisää bensiiniä moottorin ollessa käynnissä tai kuuman.

-Jos bensiiniä läikkyy, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois läikkymäalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähdettä ennen kuin bensiinihöyryt ovat hävinneet.

-Pane kaikki polttoainesäiliöiden ja astioiden kannet huolellisesti paikoilleen.

Vaihda vialliset äänenvaimentimet.

Ennen käyttöä tarkista aina visuaalisesti, että terät, terien pultit ja leikkuulaite eivät ole kuluneita tai vaurioituneita. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja pultit sarjoittain tasapainon säilyttämiseksi.

Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

9

III.KÄYTTÖ

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, johon voi keräytyä vaarallisia hiilimonoksidihöyryjä.

Leikkaa ruoho vainpäivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa.

Ennen moottorin käynnistämistä, kytke irti kaikki teränkiinnityskytkimet ja vaihda vapaavaihteelle.

Älä aja 10° jyrkemmilla rinteillä.

Muista, ettei ole olemassa mitään “turvallista” rinnettä. Ruohoisilla rinteillä liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Koneen kaatumisen estämiseksi:

-älä pysähdy tai lähde äkkinäisesti ylätai alamäessä;

-kytke hitaasti, pidä aina kone kytkettynä, varsinkin alamäessä;

-koneen nopeus on pidettävä alhaisena rinteillä ja ahtaissa käännöksissä;

-varo kumpuja ja kuoppia ja muita piileviä vaaroja;

-älä koskaan leikkaa ruohoa rinteellä, ellei ruohonleikkuri ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Ole varovainen vetäessäsi kuormaa.

-Käytä ainoastaan hyväksyttyä aisan kiinnitystä.

-Rajoita kuormat sellaisiksi, joita pystyt turvallisesti hallitsemaan.

-Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Ole varovainen peruutuksessa.

-Käytä vastapainoa/vastapainoja tai pyöräpainoja, jos ohjekirja sitä ehdottaa.

Varo liikennettä tietä ylitettäessä tai kuljetusväylillä.

Pysäytä terien pyöriminen ennen kuin ylität muita pintoja kuin ruohoa.

Äjä koskaan osoita materiaalin poistoa ohikulkijoita vasten äläkä salli ketään koneen lähellä sen ollessa käynnissä.

Älä käytä ruohonleikkuria viallisten suojusten, suojien kanssa tai ilman, katso että turvasuojuslaitteet ovat paikoillaan.

Älä muuta moottorin säätöjä tai aja moottoria liian suurilla nopeuksilla. Jos moottoria ajetaan ylinopeuksilla voi henkilövamman vaara lisääntyä.

Ennen ajajan paikan jättämistä:

-kytke tehon otto pois päältä ja alenna lisälaitteet;

-muuta vapaalle ja aseta pysäköintijarru;

-sammuta moottori ja poista avain.

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite, pysäytä moottori ja kytke irti sytytystulpan johdin/johtimet tai poista virta-avain

-ennen kuin puhdistat tukoksia tai poistat esteen poistokourusta;

-ennen kuin tarkistat, puhdistat tai huollat konetta.

-jos osut vieraaseen esineeseen. Tarkista ruohonleikkuriin kohdistunut vahinko ja korjaa ennen kuin aloitat ja käytät sitä uudelleen;

-jos kone alkaa täristä epänormaalisti (tarkista heti) terälaite on vahingoittunut.

Kytke irti lisälaitteiden käyttölaite kuljetettaessa tai kun se ei ole käytössä.

Pysäytä moottori ja kytke irti lisälaitteiden käyttölaite

-ennen polttoainetäyttöä;

-ennen ruohonkerääjän poistoa;

-ennen korkeuden säätöä, jollei säätöä voida suorittaa ajajan paikalta.

Vähennä kaasun säätöä moottorin hidastamiseksi; jos moottorissa on sulkuventtiili, käännä polttoaine pois ruohonleikkauksen päätyttyä.

IV. HUOLTO JA SÄILYTYS

Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit tiukalla varmistaaksesi, että välineistö on hyvässä toimintakunnossa.

Älä koskaan säilytä konetta bensiinin ollessa säiliössä rakennuksessa, jossa höyryt voivat joutua kosketuksiin avoimen liekin tai kipinän kanssa.

Anna moottorin jäähtyä ennen kuin säilytät sitä missään suljetussa tilassa.

Palovaaran vähentämiseksi, pidä moottori, vaimennin, akkuosasto ja bensiinin sailytyspaikka vapaana ruohosta, lehdistä tai liiallisesta rasvasta.

Tarkista usein, ettei ruohonkerääjä ole kulunut ja muuten huonossa kunnossa.

Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuuden vuoksi.

Mikäli polttoainesäiliö on tyhjennettäuä, on se suoritettava ulkona.

Moniteräisissä koneissa on oltava varovainen, yhden terän pyörittäminen voi aiheuttaa toisten terien pyörimisen.

Jos kone pysäköidään, varastoidaan tai se jätetään ilman valvontaa, niin poista virta-avain.

VARO! Kytke aina irti sytytystulpan johdin ja pane johdin paikkaan, jossa se ei voi saada kosketusta sytytystulppaan, jotta voidaan estää tahaton käynnistys, kuljetettaessa, säädettäessä tai korjattaessa.

 

ICT13A

 

13/9,7

 

0-7,3

 

92

 

25-89

 

275

 

100

Vibration

Lärmpegel

Vibration

Vibratie

Vibración

Vibrazioni

Vibrering

4-8

Vibration

Vibrasjon Tärinä

m/s

10

Dessa symboler kan förekomma på enheten eller i den dokumentation som levererats tillsammans med produkten. Lär känna dem och deras innebörd.

Disse symboler kan findes på din plæneklipper eller i de instruktioner der leveres med den. Det er vigtigt at lære og forstå deres betydning.

Disse symbolene har eventuelt blitt inkludert på din enhet eller i bruksanvisningene som leveres med produktet. Symbolene bør læres slik at du kan forstå hva de betyr.

Nämä symbolit voivat esiintyä laitteessasi tai tuotteen mukana seuraavassa kirjallisuudessa. Opi ymmärtämään niiden merkitys.

BACK

NEUTRAL

HÖG

LÅg

 

LÅNGSAM

LYSET PÅ

 

LYSET AV

REVERS

FRI

HØY

LAV

HURTIG

LANGSOM

LYS PÅ

 

LYS AV

BAKGEAR

FRIGEAR

HØJ

LAV

HURTIG

LANGSOM

LYGTER TÆNDT

LYGTER SLUKKET

PERUUTUS

VAPAAVAIHDE

KORKEA

MATALA

NOPEA

HIDAS

VALOT PÄÄLLÄ

 

VALOT POIS

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORN PÅ

MOTORN AV

HANDBROMS LÅST

EJ LÅST

HANDBROMS

 

 

BATTERI

MOTOR PÅ

MOTORN AV

PARKERINGSBREMS LÅST

ULÅST

PARKERINGSBREMS

 

BATTERI

MOTOR STARTET

MOTOR STANDSET PARKERINGSBREMSE LÅST

ULÅST

PARKERINGSBREMSE

 

BATTERI

MOOTTORI KAYNNISSÄ MOOTTORISEIS

KÄSIJARRU LUKITTU

EI LUKITTU

KÅSIJARRU

 

 

AKKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPPLING

CHOKE

BRÄNSLE

OLJETRYCK

DIFFERENTIAL LÅST

BAKÅT

FRAMÅT

KLØTSK

CHOKE

BRENSEL

OLJETRYKK

DIFFERENSIAL LÅS

REVERS

FRAMOVER

KOBLING

CHOKER

BRÆNDSTOF

OLIETRYK

DIFFERENTIALLÅS

BAGLÆNS

FREMAD

KYTKIN

RIKASTIN

POLTTOAINE

ÖLJYNPAINE

TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKKO

PERUUTUS

ETEENPÄIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄNDNING TILLBEHÖRSKOPPLING

TILLBEH RSKOPPLING

TENNING

INKOPPLAD

FRÅNKOPPLAD

TÆNDING

FESTKLØTSJ I GANG

FESTKLØTSJ AV

SYTYTYS

KOBLING FOR TILBEHØR

KOBLING FOR TILBEHØRET

 

TILKOBLET

FRAKOBLET

 

LISÄLAITTEEN KYTKIN

LISÄLAITTEEN KYTKIN

 

KYTKETTY

IRTIKYTKETTY

10

VIKTIGT

HÖJD FÖR KLIPPARE

SE UPP FÖR

FORSIKTIG

KLIPPEHØYDE

UTFLYGANDE FÖREMÅL

FORSIGTIG

KLIPPEHØJDE

PASS OPP FOR

VARO

LEIKKUUKORKEUS FLYVENDE GJENSTANDER

 

 

PAS PÅ FLYVENDE

GENSTANDE

VARO SINKOUTUVIA ESINEITÄ

FÅR EJ ANVÄNDAS OM

SE TILL ATT ÅSKÅDARE

LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN

EUROPEISK STANDARD

VARNING

MARKEN SLUTTAR MER ÄN 10

BEFINNER SIG PÅ BEHÖRIGT

LES BRUKSANVISNINGENE

FÖR MASKINSÄKERHET

ADVARSEL

KJØR IKKE I SKRÅNINGER PÅ

AVSTÅND

LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN

EUROPEISKE

ADVARSEL

MER ENN 10

UVEDKOMMENDE PERSONER

LUE OMISTAJAN OHJEKIRJA

MASKINSIKKERHETSREGLER

VAROITUS

BENYT IKKE PLÆNEKLIPPEREN

BØR HOLDES BORTE

 

EU MASKINDIREKTIVEST

 

PÅ SJRÅNINGER DER FER OVER 10

HOLD UVEDCOMMENDE

 

SIKKERHEDSREGLER

 

EI SAA KÄYTTÄÄ 10

PÅ AFSTAND

 

EUROOPPALAINEN

 

JYRKEMMILLÄ RINTEILLÄ

PIDÄ OHIKULKIJAT POIS

 

KONETURVADIREKTIIVI

 

 

LÄHETTYVILTÄ

 

 

 

 

FARA, HÅLL UNDAN

 

 

HÄNDER OCH FÖTTER

FRIHJUL

HÖJ KLIPPARE

FARE, HOLD HENDER OG

FRITT HJUL

FØTTER BORTE

FRILØB

KLIPPELØFTER

FARE! HOLD HÆNDER OG

TTINEN

INDSTILLING AF KLIPPEHØJDE

FØDDER VÆK

VAPAA

LEIKKUUKORKEUDEN SÄÄTÖ

VAARAM OUDÄ KÄDET

 

 

JA JALAT POIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅR EJ ANVÄNDAS UTAN UPPSAMLARE ELLER DEFLEKTOR. IKKE OPEREREM UDEN SÆK ELLER UDSTRØMNING DEFLEKTOREN.

MÅ IKKE BRUGES UDEN GRÆSBEHODER ELLER SPREDESÆRM MONTERET. ÄlÄ KÄYNNISTÄ ILMAN RUOHONKERÄÄJÄÄ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•INGA GNISTOR

 

 

SVAVELSYRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARA

 

 

 

 

 

 

SPOLA OMEDELBART

 

 

 

 

 

 

 

 

SKYDDA ÖGONEN

 

 

 

•INGEN ÖPPEN ELD

 

 

KAN FÖRORSKA

 

ÖGONEN MED VATTEN

 

EXPLOSIVA GASER

 

 

 

•RÖK EJ

 

 

 

OCH SÖK SNABBT UPP

 

 

 

 

 

 

BLINDHET ELLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄKARE.

 

KAN FÖRORSAKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLVARLIGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLINDHET ELLER SKADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRÄNNSKADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARE

 

 

 

UNNGÅ

 

 

SVOVELSYRE

 

SKYLL ØYNENE

 

BESKYTT ØYNENE

 

 

 

•GNISTER

 

 

KAN FORÅRSAKE

 

ØYEBLIKKELIG MED

 

EKSPLOSIVE GASSER

 

 

 

•FLAMMER

 

 

BLINDHET OG

 

VANN. KONTAKT LEGE

 

KAN FORÅRSAKE

 

 

 

•RØYKING

 

 

ALVORLIGE

 

ØYEBLIKKELIG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANNSKADER.

 

 

 

 

 

 

BLINDHET OG SKADER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARE!

 

 

 

UNDGÅ

 

 

SVOVLSYRE

 

SKYL OMGÅENDE

 

BESKYT ØJNENE

 

 

 

•GNISTER

 

 

KAN MEDFØRE

 

ØJNENE MED VAND.

 

EKSPLOSIVE GASSER

 

 

 

 

 

 

SØG OMGÅENDE

 

 

 

 

•LD

 

 

BLINDHED ELLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆGEHJÆLP.

 

KAN MEDFØRE BLINDHED

 

 

 

•RYGNING

 

 

ALVORLIGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLER KVÆSTELSER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆTSNINGER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAARA!

 

 

 

EI

 

 

RIKKIHAPPO

 

HUUHTELE SILMÄT

 

SUOJAA SILMÄT

 

 

 

•KIPINÖITÄ

 

 

VOI AIHEUTTAA

 

HETI VEDELLÄ. MENE

 

RÄJÄHTÄVIÄ KAASUJA

 

 

 

•LIEKKEJÄ

 

 

 

HETI LÄÄKÄRILLE.

 

 

 

 

 

 

SOKEUTTA TAI VAKAVIA

 

 

VOI AIHEUTTAA SOKEUTTA

 

 

 

•TUPAKOINTIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALOVAMMOJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAI VAMMAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2. Montering. 2. Montering. 2. Montering. 2. Kokoaminen.

Innan traktorn kan användas måste vissa delar monteras som av transportskäl ligger bipackade i emballaget. Av bilden framgår vilka delar som måste monteras.

Før traktoren kan bruges skal visse deler, som af transporthensyn er vedlagt i emballagen, monteres. Hvilke dele, der kan/skal monteres, fremgår af billedet.

Før traktoren kan brukes må visse deler som av transporthensyn ligger vedlagt i emballasjen monteres. Hvilke deler som må monteres fremgår av bildet.

Ennen koneen käyttöönöttoa pitää kuvan osat asentaa paikoilleen. Ne ovat pakkaussyistä erillään koneen mukana.

Ratt

• Montera axelförlängaren (1). Dra åt ordentligt.

• Placera rattnavet på rattaxeln. Kontrollera att framhjulen är riktade rakt framåt och placera ratten på navet.

• Ta bort rattadaptern från ratten och skjut på adaptern på rattstångsförlängningen. Kontrollera att framhjulen är riktade rakt framåt och placera ratten på navet.

• Montera den stora, platta brickan, låsbrickan och 3/8- mutten med sexkantigt huvud. Dra åt ordentligt.

• Snäpp fast täckbrickan i centrum på ratten

1. AXELFÖRLÄNGARE

Styret

• Monter forlængerakslen (1). Spænd dem godt.

• Anbring ratnavet på ratstammen: Kontroller, at forhjulene peger fremad, og anbring rattet på navet.

• Tag ratmonteringsstykket af rattet, og skyd det på ratstammeforlængelsen. Knotorollér at forhjulene er rettet nøjagtig ligeud og anbring rattet på navet.

1

• Monter 3/8"–bolten med bred spændeskive og låseskive,

 

 

og spænd den godt.

 

• Tryk indsatsen på plads midt i styret.

 

1. FORLÆNGERAKSEL

13

2

Ratt

 

Monter den justerbare akselforlengelsen (1) i de ønskede

 

 

hullene og sett inn sekskantskruen og

mutteren. Trekk

 

 

godt til.

 

 

• Pass på at forhjulene peker rett

forover. Skyv

 

 

forbindelsleddet inn på akselforlengelsen og sett rattet på

 

 

forbindelsesleddet.

 

 

• Fjern ratt-adapteren fra rattet og la adapteren gli over på

 

 

forlengelsen til styrestangen. Kontroller at forhjulene står

 

 

rett forover. Plasser rattet på navet.

 

1

Monter den store flate skiven, låseskiven og 3/8”

sekskantskruen. Trekk godt til.

• Trykk lokket på plass midt i rattet.

1. AKSELFORLENGELSE

Ohjauspyörä

• Asenna ratin akselin jatke (1) paikoilleen ja kiristå pultti.

• Asena ratin napa paikoilleen, tarkista, että etupyörät ovat suorassa.

• Asenna kaulus ja ohjauspyörä paikoilleen.

• Asenna iso-ja pieni aluslevy paikoilleen ja kiristä 3/8” pultti.

• Asenna lopuksi peitelevy keskióón.

1. AKSELINJÅTKE

Säte

 

Ta bort beslagen som håller fast sitsen vid kartongen och

 

lägg beslagen åt sidan för att använda till att montera sitsen

 

på traktorn]

 

Luta sitsen uppåt och lyft bort den från kartongen. Ta bort

 

wellpappen och kassera den.

 

Placera sätet på bottenramen så att huvudet på ansatsskruven

 

sitter mitt över det stora spårförsedda hålet i bottenramen. (1)

1

Skjut ner sitsen så att ansatsskruven går in i spåret och dra

in den mot traktorns bakdel

 

 

Sätet är justerbart för individuell inställning i förhållande till

 

kopplingsresp. bromspedal. Ställ in sätet till rätt sittposition

 

genom att skjuta det framåt eller bakåt.

 

Dra åt justerskruven (2).

Sædet

Skru bolte og møtrikker af sædet på papemballagen, og læg dem til side til senere brug til at sætte sædet på havetraktoren.

Sving sædet opad og af papemballagen. Fjern emballagen, og kassér den.

Placér sædet på skålen, således at ansatsboltens hoved befinder sig over den store åbning i skålen (1).

Pres sædet nedad, så ansatsbolten kommer ind i åbningen

og tryk sædet mod enden af traktoren.

2

Sædet kan indstilles individuelt i forhold til koblings– og bremsepedalerne. Indstil sædet til den rette siddeposition ved at skyde det frem eller tilbage. Stram derpå justeringsskruen (2).

14

2

Sete

 

Fjern metalldelene som fester setet til kartonginnpakningen

 

og sett delene til side til setet skal monteres til traktoren.

 

Tipp setet opp og ta det ut av kartonginnpakningen. Ta deler

 

ut av kartongen og kast den.

 

Plasser setet på setebunnen slik at skulderens hodebolt

 

befinner seg over det store hullet på setebunnen (1).

1

Trykk setet nedover slik at skulderbolten kommer inn i hullet

 

og trekk setet bakover på traktoren.

 

Setet er regulerbart for individuell innstilling i forhold tilclutch-

 

og bremsepedal. Still inn setet til riktig sitteposisjon ved å

 

skyve det framover eller bakover.

 

Trekk til justeringsskruen (2).

Istuin

 

Poista pidikeosat, joilla istuin on kiinni pahvipakkauksessa ja

 

aseta osat sivuun istuimen traktoriin kiinnittämistä varten.

 

Käännä istuinta ylöspäin, irrota pahvipakkaus ja heitä se pois.

 

Aseta istuin istuinkaukaloon niin, että olkasalvan pääkappale

 

sijaitsee istuinkaukalossa olevan ison uritetun aukon

 

yläpuolella. (1)

 

Työnnä istuinta alaspäin niin, että olkasalpa menee aukkoon

2

ja vedä istuinta kohti traktorin takaosaa.

Istuimen voi säätää yksilöllisesti sopivalle etäisyydelle kytkin- /jarru-polkimesta. Säädä istuin oikeaan istuma-asentoon työntämällä se eteen tai taaksepäin.

Kiristä säätöruuvi (2).

OBSERVERA!

Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till säkerhetsbrytaren (3) på sätets hållare.

NB!

Kontroller at ledningen til sikkerhedsafbryderen (3) på sædeholderen er tilsluttet.

OBS!

Kontroller at ledningen er korrekt tilsluttet til sikkerhetsbryteren

(3) på holderen til setet.

HUOM!

3

Tarkista, että istuimen pitimessä olevaan turvakatkaisijaan (3) menevä johto on kunnolla kytketty.

15

2

1.

Batterikåpa

1.

Batterideksel

2.

Skruv

2.

Skrue

3.

Kabel positiv (+)

3.

Ledning positiv (+)

4.

Kabel negativ (-)

4.

Ledning negativ (-)

5.

Skärm

5.

Bakskjerm

6.

Batterianslutning

6.

Batteripol

7.

Batteri

7.

Batteri

1.

Batteridæksel

1.

Akun kansi

2.

Skrue

2.

Ruuvi

3.

Kabelledning Positiv

3.

Kaapeli positiivinen

 

(+)

 

(+)

4.

Kabelledning Negativ

4.

Kaapeli

 

(-)

 

negativinen (-)

5.

Skærm

5.

Lokasuoja

6.

Batteri-terminal

6.

Akunnapa

7.

Batteri

7.

Akku

2 1

6

4

5

7

3

Montering av batteri

OBS: Om du monterar batteriet efter det datum (månad och år) som anges på etiketten ska det laddas under minst en timme vid 6-10 ampere

VARNING: Före installationen skall metallarmband, klockarmband, ringar etc tas av. Om sådana föremål kommer i kontakt med batteriet kan brännsår uppkomma.

Tag av batterikåpan

Montering av batteri

BEMERK: Hvis batteriet tas i bruk etter måned og år som er vist på etiketten, lad opp batteriet minimum en time ved 6-10 ampere.

ADVARSEL: Ta av armringer, klokkelenker, ringer osv. av metall. Slike gjenstander kan forårsake brannskader om de kommer i kontakt med batteriet.

Ta av batteridekslet.

Montering af batteriet

BEMÆRK: Batteriet skal oplades i mindst én time med 6-10 A, hvis det tages i brug efter den dato, der er påstemplet mærkaten.

ADVARSEL! Inden du begynder at montere batteriet, skal du tage evt. metalarmbånd, armbåndsur, ringe osv. af. Hvis de kommer i berøring med batteriet, kan det give forbrændinger.

Fjern Batteri dækslet.

Akun asennus

HUOM! Jos tämä akku on käytössä yhden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua etiketin osoittamasta päivästä, lataa akkua vähintään tunnin 6-10 amp.

VAARA: Ennen kuin alat asentaa akkua, riisu metallirannekkeet, rannekello, sormukset yms. Jos ne osuvat akkuun, seurauksena voi olla palovammoja.

Ota akun kansi pois.

16

2

VARNING: Pluspolen måste anslutas först för undvikande av gnistor vid ofrivillig jordning.

Ta bort polskyddshylsorna och kasta bort dem. Anslut först den röda kabeln till + och därefter den svarta jordningskablen till – Skruva fast kablarna. Smörj in batteripolerna med vattenfritt fett (vaselin) för att förhindra korrosion. Montera tillbaka batterikåpan.

ADVARSEL! Den positive pol skal tilsluttes først for at undgå gnister ved utilsigtet jordforbindelse.

Fjern polklemmernes beskyttelseshætter. Tilslut først det røde kabel til + (plus), derefter det sorte stelkabel til (minus). Skru kablerne fast med skiverne, se billedet. Indsmør batteriets poler med vandfrit fedtstof (vaseline) for at modvirke korrosion. Monter batteridækslet igen.

ADVARSEL: Positiv pol må kobles til først for å unngå gnister fra tilfeldig jording.

Ta av beskyttelsen på polene og kast dem. Koble først den røde ledningen til +, og deretter den svarte jordingsledningen til -. Skru fast ledningene. Smør batteripolene med vannfritt fett (vaselin) for å forhindre korrosjon. Sett på batteridekslet

VAARA: Positiivinen napa on kytkettävä ensin, jotta tahaton maadoitus ei aiheuta kipinöintiä.

Poista akunnapojen suojakannet ja heitä ne pois.Kytke ensin punainen kaapeli (+)-napaan ja sen jälkeen musta maakaapeli (–)-napaan.Kiinnitä kaapelit ruuveilla. Aluslevyt asetetaan kuvan osoittamalla tavalla. Voitele akun navat vedettömällä rasvalla (vaseliinilla)syöpymisen ehkäisemiseksi. Asenna akun kansi takaisin.

17

Jonsered ICT13A Manual

2

Montering av fästen för gräsuppsamlaren.

1

1.

Utkastarrör

 

2.

Låsmutter 3/8

2

3.

Bricka

3

Kroka bort de två gummistropparna och tag bort utkastarröret

Ta bort de två (2) 3/8 muttrarna och flata brickorna från bultarna vid traktorns bakplåt.

3

2

1

1. 3/8 Låsmutter

2. Bricka

3. Bärram

Använd muttrarna och flata brickorna som togs bort från bakplåten till att installera påsens bärram på bakplåten som bilden visar. Dra åt ordentligt.

 

 

4

 

1.

Skyddsplåt 4

 

 

2.

Stag

 

 

3.

Skruv 3/8 x 19mm

2

 

4.

Låsmutter 3/8

6

5

 

5.

Sexkantig skurv 3/8

 

3

6.

Bricka10,3mm

 

 

 

(13/32")

 

1

 

 

 

Tryck ner skyddsplåten, montera stag hö. och vä. genom avlånga hålen och fäst med skruv 3/8x19mm och låsmutter. Drag åt ordentligt.

Montera som bilden visar de båda övre stagen på utsidan av påsens bärram med 3/8 x 63,5 mm sexkantskruvar, 13/ 32" I.D. flata brickor och 3/8 låsmuttrar. Dra åt ordentligt.

2

1

1. Krok

2. Utkastarrör

3. Slits i bakplåtden

5

3

Montera tillbaka utkastarröret och kroka fast gummistopparna

OBSERVERA: Kroken för stroppen får endast gå genom utkastarröret. Kroken får inte hakas i slitsen i traktorns bakplåt. Om den gör det kan utkastarröret flyta med gräsklippskåpan vid körning över ojämn mark.

18

1

2

4

1.

Främre rör

3

2.

Nedre rör

 

3.Skruv 1/4 x 50,8mm

4.Låsmutter 1/4

5

 

 

3

1.

Främre rör

7

2.

Skruvar 1/4 x

2

 

50,8 mm

3.

Låsmutter 1/4

6

4.

Plastskenor

5

5.

Handtag för

 

 

tömmning

 

6.

Stift

1

7.

Låssprint

4

 

 

6MM (1/4") - 9MM (3/8")

 

 

1

1.

Övre ytor i linje

2

2. Horisontalt justeringsfäste

3.

Vertikalt justeringsfäste

3

1

2

 

 

3

A

 

 

 

1.

Kahva

 

 

2.

Jousi lukko

 

A

 

 

3.

Tappi

 

 

4.

Vaste

 

 

2

Montering av gräsuppsamlare

OBSERVERA: För att göra det lättare att montera ihop gräsuppsamlaren kan du be om hjälp av en annan person.

Montera de främre och undre rören med fyra (4) 1/4 x 50,8 mm skruvar och låsmuttrar som medföljer. Dra åt ordentligt.

Skjut in den främre och undre rörenheten i gräsuppsamlarenheten.

Montera det främre och övre gräsuppsamlarröret med fyra (4) 1/4 x 50,8 mm skruvar och låsmuttrar som medföljer. Dra åt ordentligt.

Trä plastskenorna över främre rör.

Leda det handtag för den vändning av den container i den öppning i ovandel av den container. För ned handtaget genom uppsamlarens överdel, montera stift och låssprint.

OBSERVERA: I händelse av att utkastarröret skulle sätta igen sig kan handtaget användas för rensning.

Injustering av uppsamlaren

För bästa funktion och utseende kan det vara nödvändigit att finjustera fästplåtarnas lägen. Uppsamlarens och skärmens övre ytor skall vara i linje, samt 6mm (1/4") 9mm (3/8") mellanrum på båda sidor. För attjustera, gör följande:

Horisontell Justering

Lossa något på muttrarna som håller påsens vänstra och högra horisontella justeringsfästen. Lossa bara så mycket att fästena stannar kvar, men kan ruckas.

Flytta fästena så mycket framåt eller bakåt som du vill att påsenheten ska röra sig. Dra åt muttrarna ordentligt igen.

Vertikal Justering

Lossa något på muttrarna som håller de vertikala justeringsfästena. Lossa bara så mycket att fästena stannar kvar, men kan ruckas.

Flytta fästena så mycket uppåt eller nedåt som du vill att påsenheten ska röra sig. Dra åt muttrarna ordentligt igen.

Häng på uppsamlaren och kontrollera passningen. Om nödvändigt upprepa tills korrekt injustering erhållits.

För att ändre mellan uppsamling, mulching och bakutkast.

Montering ax mulchplugg

Ta bort låssprintenoch stiftet från handtaget.

Sätt ihop handtag och mulchplugg. Førsäkra Er om att bokstaven A är på samma sida på båda detaljerna.

Montera stift och låssprint. För installation de "avsnitt 5"

4

19

2

Montering af græsbeholder på traktoren

1

1. Græssrør

2. 3/8 Låsemøtrik

3. Fladskive

2

3

Afmonter græsrøret (1) fra bagsiden af traktoren. Fjern de to stropper, og træk udkastningsrøret ud i retningen væk fra traktoren.

Tag de to 3/8“ møtrikker og flade spændeskiver af boltene på traktorens bagplade.

3

1.

3/8 Läsemøtrik

2

2.

Fladskive

1

3.

Bærerør

 

Spænd bøjlen til græsopsamleren godt på bagpladen med skiverne og møtrikkerne, jf. illustration.

 

 

 

 

4

 

1.

Bagdør

 

4

 

 

2.

Støttestang

 

 

3.

3/8" Vognbolt

 

2

 

4.

3/8 Låsemøtrik

 

 

5.

3/8 x 63,5mm bolt

6

5

 

6.

10,3mm

(13/32")

 

3

 

fladskive

 

 

 

 

1

Mens bagside døren holdes åben, installer de to øvre støtterør igennem bagpladen til chassiset med de medleverede 3/8” x 19 mm vognbolte og låsemøtrikker. Spænd møtrikkerne omhyggeligt til.

Derpå spændes begge bøjlestivere på ydersiden af bøjlen med 3/8“ x 63,5 mm bolte, flade spændeskiver med 13/32” hul og 3/8“ låsemøtrikker, jf. illustration.

2

1. Krog

1

2. Græssrør

3. Slid i bagplade

3

Monter græsrøret igen på bagsiden af traktoren (se punkt 1). Fastgør græsrøret med de to stropper med kroge.

BEMÆRK: Stropkrogene må ikke sættes i slidserne i bagpladen, men skal kun i afgangstragten, så tragten kan “flyde” sammen med plæneklipperen, når man kører hen over terrænet.

20

Loading...
+ 44 hidden pages