Liebherr K 2330 User Manual [cz]

Loading...

Návod k obsluze pro svislou chladničku

 

CZ

Instrukcja obsługilodówki wolnostojącej

 

PL

Посібник з експлуатації для вертикального холодильника

 

UA

Руководство по эксплуатациихолодильников, выполняемых в виде шкафа

 

RUS

Kasutusjuhend külmikule

 

EST

Naudojimo instrukcija Stacionarusis šaldytuvas

 

LT

Návod na použitiepre samostatnú chladničku

 

SK

Használati útmutatóálló hűtőszekrényhez

 

H

Instrucţiuni de utilizarepentru frigider

 

RO

Navodila za uporaboza hladilnik

 

 

 

SLO

Uputa za uporabu za stojeći hladnjak

 

HR

Упътване за употребана средни хладилници

 

BG

7081 932-02

K23/27

1710

1 Přístroj v přehledu

Ovládací elementy, zob. A1:

1 Zap./vyp. a regulátor teploty

"1" = teplo "7" = chlad Doporučuje se střední nastavení.

2 Cool-Plus-spínač* s kontrolkou pro zapnutou funkci. Zapnout při teplotě místnosti 18°C nebo nižší.

Vnitřní osvětlení

Údaje k žárovkám: max. 15 W, druh proudu a napětí by měly odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku, objímka: E 14 Při výměně žárovky, zob. A1a: Přístroj vypnout.

W Vytáhnout zástrčku popř. vypnout nebo vyšroubovat pojistky.

W Posunutímdržákunaláhveakonzervymůžetezajistitláhveprotivy­

klopení při otevírání a zavírání dveří. Pro čištění lze držák vyjmot:

- zob. A2: Držák posuňte zcela doprava nebo doleva podél dveřní

schránky a vysmekněte.

W Všechny přihrádky ve dveřích se dají k očištění vyndat, zob. A2:

přihrádky vysunout směrem nahoru a vyndat.

W Odstavné plochy* jsou výškově nastavitelné podle chlazeného

zboží, zob. A3:

- Odstavnou plochu nadzvednout, vytáhnout směrem dopředu a

vyklopit.

- Odstavné plochy zasunout pokaždé zvýšeným okrajem směrem

dozadu tak, aby zvýšený okraj směřoval nahoru, jinak by se

mohly potraviny přimrazit na zadní stěně.

W Obr. A4: Pokud potřebujete více místa pro vysoké láhve a

nádoby, pak přední polovinu skleněné desky* 1 jednouše

zasuňte dozadu. Pro čištění lze zarážky 2 pro poloviční

skleněné desky sejmout.

Přehled přístrojů a vybavení zob. A

Mraznička*

Schránka na máslo

Polička na vejce

Nastavitelné přihrádky ve dveřích

Nastavitelné odkládací plochy

Posuvný držák lahví a konzerv

Zap./vyp. a teplotní regulátor, vnitřní osvětlení

Odtok zkondenzované vody

Přihrádka na láhve*

Nejchladnější část chladicího prostoru pro citlivé a snadno se kazící potraviny

Misky na zeleninu, saláty, ovoce Přihrádka na vysoké lahve

Identifikační štítek

Nastavitelné nožky vpředu, přepravní kolečka vzadu

 

* podle modelu a vybavení

 

Blahopřejeme Vám k Vašemu novému přístroji. Rozhodli jste se svou koupí pro všechny výhody nejmodernější chladící a mrazící techniky, které Vám zaručují vysokou kvalitu, dlouhou životnost a bezpečnou funkci. Vybavení přístoje Vám umožní nejvyšší pohodlí ovládání.

S tímto přístrojem, vyrobeným metodou šetřící životní prostředí za použití recyklovatelných materiálů činíte Vy a my aktivní příspěvek k uchování našeho životního prostředí.

Abyste poznali všechny výhody Vašeho nového přístroje, přečtěte si pozorně informace v tomto návodu na obsluhu.

Přejeme Vám hodně radosti s Vašim novým přístrojem.

Dobře si odložte tento návod k upotřebení a případně jej odevzdejte dalšímu majiteli této chladničky

Tento návod k upotřebení je platný pro více modelů. Odchylky jsou proto možné.

Obsah

Strana

Návod k použití

 

1

Přístroj v přehledu.....................................................

2

 

Obsah....................................................................

3

 

Předpisy.................................................................

3

 

Úspora energie.......................................................

3

2

Bezpečnostní a výstražné upozornění....................

4

 

Upozornění k odstranění přístroje.............................

4

 

Informace k postavení přístroje.................................

4

 

Zapojení přístroje....................................................

4

3

Chladící část..............................................................

5

 

Přístroj zapnout a vypnout........................................

5

 

Nastavení teploty.....................................................

5

 

Cool-Plus-spínač.....................................................

5

 

Informace k chlazení...............................................

5

4

Mrazící část................................................................

5

 

Příprava ledových kostek.........................................

5

 

Informace k mražení a skladování ...........................

5

5

Odmrazování, čištění................................................

6

6

Poruchy - problémy...................................................

7

 

Služby zákazníkům a typový štítek.............................

7

7 Návod k postavení a přestavení přístroje

 

 

Výměna osazení dveří..............................................

7

 

Rozměry pro instalaci................................................

7

 

Vsazení do kuchyňské linky........................................

7

Předpisy

§

W Přístroj je vhodný výhradně pro chlazení potravin.

V případě chlazení potravin v živnostenském

 

provozu je nutno dodržovat příslušná zákonná ustanovení. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho

zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu.

WPřístroj je konstruován na různé teploty okolí podle klimatických tříd. Tyto by něměly být překročeny ani směrem nahoru, ani směrem dolů! Klimatická třída Vašeho přístroje je uvedena na typovém štítku. A znamená:

klimatická třída

konstruována pro

 

teplotu okolí od

 

 

SN

+10°C do +32°C

N+16°C do +32°C

ST

+16°C do +38°C

T+16°C do +43°C

-Cirkulační okruh chladící směsy je kontrolován na těsnost.

-Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím EU 2006/95/ES a 2004/108/ES.

Úspora energie

-Je treba stále dbát na správný prívod vzduchu a odvetrávání. Nezakrývejte ventilacní otvory, príp. mrížky.

-Prístroj neinstalujte v míste s prímými slunecními paprsky, vedle sporáku, topení ci podobných tepelných zdroju.

-Spotreba energie závisí na podmínkách instalace, napr. naokolní teplote.

-Prístroj otvírejte na co nejkratší dobu.

-Potraviny ukládejte roztrídené.

-Všechny potraviny uchovávejte dobre zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbe jinovatky.

-Vkládání teplých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.

-Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladnicce.

-Když je v prístroji silná vrstva nám-

razy: prístroj odmrazte. Usazený prach zvyšuje spotrebu

energie:

-Chladicí jednotku s výmeníkem tepla -kovovou mrížkou na zadní strane prístroje -jednou rocne zbavte prachu.

Poznámka

- Rozdelte potraviny podle zobrazení A. Zarízení pak pracujeúsporneji.

- Prihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu usporádány pro optimální energetickou efektivitu.

+ 5 hidden pages