Jonsered LT 2217 A Manual

4.5 (2)
532 44 10-08
Návod k používání
Návod k používání
Prosím pøeètìte si peèlivì tyto instrukce a ujistìte se,
že jím rozumíte døíve, než zaènete stroj používat.
Prirocnik z navodili
Prirocnik z navodili
Pred uporabo stroja preberite pazljivo ta navodila in
se prepricajte, da ste jih razumeli.
Molimo da pažljivo procitate ove naputke i da stroj
uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti
razumjeli.
Instrukcja obs³ugi
Instrukcja obs³ugi
Proszê uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi i up-
ewniæ siê przed pierwszym uruchomieniem kosiarki,
czy wszystkie zawarte w instrukcji informacje s¹
zrozumia³e
Návod na použitie
Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a
presvedčite sa, či mu úplne rozumiete pred tým,
ako naštartujete stroj.
Használati utasítás
A gép használata előtt olvassa el és értse meg
az utasításokat.
LT2217A
2
Vyhrazujeme si právo provádìt zmìny bez pøedchozího uvìdomìní.
Vyhrazujeme si právo provádìt zmìny bez pøedchozího uvìdomìní.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja.
Zadržavamo si pravo na unošenje izmjena bez prethodnog obaviještavanja.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i modyfikacji bez uprzedniego zwaiadomienia.
Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat hozzon.
1
Bezpeènostní pokyny Zasady Zachowania Bezpieczeństwa
3
Varnostni predpisi Bezpečnostné pravidlá
Sigurnosni propisi Biztonsági előírások
2
Montáž Montaż
18
Sestavljanje Montáž
Sklapanje Összeszerelés
3
Popis funkcí Opis Przyrz¹dów Sterowniczych
23
Funkcionalni opis Popis funkcií
Funkcijki opis Működési leírás
4
Pøed nastartováním Przygotowanie Do Uruchomienia
31
Pred zagonom Pred naštartovaním
Prije pokretanja motora Beindítás előtt
5
Provoz Jazda-Koszenie
33
Vožnja Riadenie
Vožnja Vezetés
6
Údržba a seøízení Obs³uga Techniczn¹ Regulacje
44
Vzdrževanje, nastavitve Opravy a nastavovanie
Održavanje, podešavanje Karbantartás, beállítás
7
Hledání a odstranìní závad Przyczyny Najczęœciej Spotykanych Niesprawnoœci
74
Odpravljanje težav Riešenie problémov
Pronalaženje kvarova Hibakeresés
8
Uložení Prezechowywanie
77
Shranjevanje Uskladnenie
Skladištenje Tárolás
Original Instructions in English, all others are translations.
3
1. Bezpečnostní pravidla
1. Bezpečnostní pravidla
Bezpeèný provoz na traktorových sekaèkách
Bezpeèný provoz na traktorových sekaèkách
DÙLEŽITÉ:
DÙLEŽITÉ: TATO TRAKTOROVÁ SEKAÈKA DOKÁŽE USEKNOUT RUCE A NOHY A ODMRŠT’OVAT PØEDMÌTY. NED ODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH
BEZPEÈNOSTNÍCH POKYNÙ MÙŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÁ NEBO SMRTELNÁ PORANÌNÍ.
I. Š
I. Š
KOLENÍ – PRÙPRAVA
KOLENÍ – PRÙPRAVA
Peèlivì si pøeètìte instrukce. Seznamte se s ovládacími prvky
a správným použitím stroje.
Nikdy nedovolte dìtem, nebo osobám, které nebyly seznámeny
s tìmito instrukcemi, aby použily sekaèku. Sekaèku nesmí
obsluhovat osoby mladší 18 let.
Nikdy nesekejte, pokud se v blízkosti pohybují lidé, zejména
dìtí a domácí zvíøata.
• Mějte vždy na paměti, že obsluha stroje nebo uživatel, je
odpovědný za nehody nebo za škody, způsobené jiným osobám
nebo na jejich majetku.
• Nepøevážejte lidi.
• Všichni řidiči musí získat odborné instrukce a praktické
zkušenosti. Takovéto instrukce by měly zdůrazňovat:
- nutnost být opatrní a soustředění při práci na traktorové
sekačce;
- že použitím brzdy, nelze získat zpět kontrolu nad traktorovou
sekačkou, která se klouže se svahu.
Hlavními dùvodu ztráty kontroly jsou:
a) nedostateèná trakce kol
b) pøíliš rychlá jízda
c) nedostateèné brždìní
d) typ stroje není vhodný pro daný úkol
e) nedostateèné zhodnocení pùdních podmínek, zejména pøi
práci na svazích
f) nesprávné zapojení a pøipojení zaøízení, a rozložení
zátìže.
II. PØÍPRAVA
II. PØÍPRAVA
• Nebezpečí vzniku požáru snížíte, když před použitím,
doplňováním paliva a na konci každého žacího cyklu stroj
prohlédnete a odstraníte veškeré nahromaděné nečistoty z
traktoru, žacího ústrojí a z prostoru za všemi kryty.
Pøi sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Sekaèku
neprovozujte, pokud jste bosí nebo v sandálech.
Peèlivì prohlédnìte pracovní plochu a odstraòte z ní všechny
pøedmìty, které by mohly být odmrštìny strojem.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ – Benzin je vysoce zápalný.
- Skladujte palivo v nádobách specificky k tomu urèených.
- Palivo doplòujte pouze venku a nekuøte pøi doplòování
paliva.
- Palivo se doplòuje pøed nastartováním motoru. Nikdy
nesnímejte víèko palivové nádrže, nebo nedoplòujte ben zin,
pokud je motor v chodu, nebo je horký.
- Pokud rozlijete benzin, nepokoušejte se nastartovat motor,
ale pøemístìte stroj dál od místa rozlití. Vyhnìte se vytvoøení
jakéhokoliv zdroje zapálení do doby, než budou benzínové
páry rozptýleny.
- Øádnì dotáhnìte víèka palivových nádrží a nádob.
Vymìòte vadný tlumiè výfuku.
Pøed použitím, vizuálnì pøekontrolujte, zda nejsou žací nože,
upevòovací šrouby nožù a žací ústrojí, opotøebované nebo
poškozené. Poškozené nebo opotøebované žací nože vymìòujte
vždy v sadì spoleènì s upevòovacími šrouby, aby bylo dodrženo
správné vyvážení.
U vícenožových strojů buďte opatrní, jelikož otáčení jednoho
nože může způsobit, že se roztočí ostatní nože.
III. PROVOZ
III. PROVOZ
Neprovozujte stroj v uzavøeném prostoru, kde by mohlo dojít ke
koncentraci nebezpeèného kyslièníku uhelnatého.
Se sekaèkou pracujte pouze za denního svìtla nebo pøi dobrém
umìlém osvìtlení.
Pøed nastartováním motoru, vždy vypnìte náhon žacího ústrojí
a zaøaïte neutrál.
Sekaèku nepoužívejte na svazích s vìtším sklonem než 15°.
Pamatujte si, že neexistuje „bezpeèný“ svah. Jízda po trávnatých
svazích vyžaduje zvýšenou pozornost. Abyste pøedešli pøevrácení
dodržujte následující pokyny:
- pøi jízdì po i proti svahu se náhle nezastavujte nebo
nerozjíždìjte;
- spojkou zabírejte pomalu, vždy mìjte zaøazený pøevodový
stupeò, zejména pøi jízdì ze svahu;
- rychlost stroje musí být nízká pøi práci na svazích a bìhem
ostrých zatáèek;
- dávejte pozor na hrby a propadliny a jiná skrytá rizika;
- nikdy nesekejte napøíè svahem, pokud není sekaèka
konstruována pro tento úèel;
• Buďte opatrní při práci s tažným zařízením, nebo při použití
těžkého příslušenství.
- Tažné zařízení připojte pouze k určenému závěsnému bodu;
- Omezujte hmotnost taženého nákladu tak, aby nebyla
ohrožena bezpeèná ovladatelnost stroje;
- Nezatáèejte prudce. Buïte opatrní pøi couvání;
- Používejte protizávaží nebo závaží na kolech, je-li to
doporuèeno v tomto návodu k používání.
Pozor na silnièní provoz pøi pøejíždìní komunikace, nebo pøi
práci v blízkosti silnic.
Vypnìte žací ústrojí pøi pøejíždìní jiných ploch, než travnatých.
Pøi práci s jakýmkoli typem žacího ústrojí, nesmí vyhazovaný
materiál v žádném pøípadì smìøovat na osoby v okolí, a ani
nedovolte, aby se nìkdo pohyboval v blízkosti stroje bìhem
jeho provozu.
Nikdy neuvádìjte stroj do provozu s vadnými ochrannými kryty
a štíty, nebo bez bezpeènostních ochranných zaøízení.
Nemìòte nastavení regulátoru otáèek a nepøetáèejte motor.
Provozování motoru pøi nadmìrných otáèkách, mùže zvýšit
riziko osobního poranìní.
Pøedtím, než opustíte místo obsluhy:
- vypojte pohon žacího ústrojí a spust’te dolu žací ústrojí;
- zaøaïte neutrál a zabrzdìte parkovací brzdou;
- zastavte motor a vytáhnìte klíèek zapalování.
Vypnìte pohon žacího ústrojí, zastavte motor, odpojte kabel(y)
zapalovací svíèky, nebo vytáhnìte klíèek zapalování
- pøed odstraòováním materiálu ucpávajícího nùž nebo
vyhazovací žlab;
- pøed kontrolou, èištìním nebo údržbou traktoru;
- po nárazu na cizí pøedmìt. Zkontrolujte, zda není stroj
poškozen a proveïte opravu pøed opìtovným nastartováním
a provozováním stroje;
- začne-li stroj neobvykle vibrovat (proveďte kontrolu ihned).
Vypnìte všechny pohony závìsných zaøízení pøi pøepravì stroje,
anebo když není stroj používán.
Vypnìte motor a odpojte pohon závìsného zaøízení
- pøed doplòováním paliva
- pøed demontáží sbìracího koše;
- pøed nastavením výšky seèení, pokud nemùže být seøízení
provedeno z místa obsluhy.
Snižte nastavení plynu v dobì dobìhu motoru a pokud je motor
vybaven uzavíracím ventilem pro pøívod paliva, zavøete jej po
skonèení práce.
CZ
4
IV. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
IV. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Dbejte na to, aby všechny matice, svorníky a šrouby byly pevně
utaženy, aby bylo zaručeno, že je stroj v bezvadném provozním
stavu.
Nikdy traktor neskladujte s benzínem v nádrži v místech, kde
by výpary mohly pøijít do styku s otevøeným ohnìm, nebo
jiskrami.
Motor nechte vychladnout pøed uskladnìním v uzavøených
prostorách.
Aby se snížilo nebezpeèí požáru, udržujte motor, tlumiè výfuku,
skøíò akumulátoru a prostor kde skladujte ben zin, prostý od
trávy, listí, nebo nadmìrného množství mazacího tuku.
Kontrolujte èasto opotøebení a poškození koše na trávu.
Z bezpeènostních dùvodù vymìòte opotøebené nebo poškozené
díly .
Má-li být palivová nádrž vyprázdnìna, provádìjte to venku.
U vícenožových strojů buďte opatrní, jelikož otáčení jednoho
nože může způsobit, že se roztočí ostatní nože..
Má-li být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru,
spust’te žací ústrojí dolù v pøípadì, že nepoužijete spolehlivé
mechanické zablokování.
VÝSTRAHA: Vždy odpojte kabel ze zapalovací svíèky a
VÝSTRAHA: Vždy odpojte kabel ze zapalovací svíèky a
umístìte ho tak, aby nemohl pøijít do styku se svíèkou,
umístìte ho tak, aby nemohl pøijít do styku se svíèkou,
a tak zabránit náhodnému nastartování motoru pøi
a tak zabránit náhodnému nastartování motoru pøi
montáži, pøepravì, seøízování a opravách.
montáži, pøepravì, seøízování a opravách.
5
1. Sigurnosni propisi
1. Sigurnosni propisi
Pravila postupka za siguran rad kosilicom
Pravila postupka za siguran rad kosilicom
VAŽNO:
VAŽNO: OVAJ REZACKI STROJ MOŽE S LAKOCOM ODREZATI ŠAKE I STOPALA, KAO I RAZBACIVATI PREDMETE KOJI MU SE NAÐU NA PUTU.
GREŠKA NE PRIDRŽAVANJA SLIJEDECIH SIGURNOSNIH NAPUTAKA MOŽE UZROKOVATI TEŠKE OZLJEDE ILI SMRT.
I. OBUKA
I. OBUKA
Pažljivo procitajte naputke. Dobro upoznajte upravljanje i
pravilnu rabu opreme.
Nikada ne smijete dozvoliti djeci ili odraslim, koji ne poznaju
ove naputke, rabu kosilice za travnjake. Lokalni propisi mogu
postavljati starosnu granicu za rad s kosilicom.
Nikada ne smijete kositi u blizini ljudi, a posebno djece ili
domacih životinja.
Stalno mislite na to, da je rukovatelj odnosno vlasnik odgovoran
za nezgode ili dovodenje u opasnost drugih ljudi ili njihove
imovine.
Ne smijete prevoziti putnike.
Svi vozaci bi trebali nabaviti i procitati strucne naputke i prak-
ticne savjete. Takvi naputki naglašavaju da:
- pri vožnji stroja morate biti pažljivi i skoncentrisani na
radove koje obavljate;
- nadzor nad strojem, kada klizi na strmini, ne možete povratit i
upotrebom kocnica.
Glavni razlozi za gubitak nadzora su:
a) nedovoljno nalijeganje kotaca;
b) prebrza vožnja;
c) neprikladno kocenje;
d) tip stroja nije prikladan za posao kojeg obavlja;
e) pomanjkanje znanja o utjecaju konfiguracije zemljišta, a
posebno nagiba, na vožnju;
f) nepravilna distribucija vuce i opterecenja
II. PRIPREME
II. PRIPREME
Da biste smanjili rizik od vatre – prije uporabe, pri ponovnom
dodavanju goriva i na kraju svake košnje – provjerite i uklonite
nagomilane ostatke s traktora, stroja za košnju i iza svih zaštitnih
naprava.
U toku rada s kosilicom, nosite izdržljivu obucu i duge hlace.
Ne rukujte opremom bosih nogu ili u otvorenim sandalama.
Detaljno pregledajte podrucje rabe opreme i uklonite sve pred-
mete koje bi stroj mogao razbacati.
UPOZORENJE –
UPOZORENJE – Benzin je vrlo lako zapaljiv.
- Cuvajte gorivo u kontejnerima posebno izradenim za tu
svrhu.
- Dolijevajte gorivo samo napolju. Tijekom dolijevanja ne
smijete pušiti.
- Dolijte gorivo prije pokretanja motora. Nikada ne skidajte
poklopac rezervoara za gorivo i ne doljevajte benzin dok
je motor u radu ili dok je vruc.
- Ako se benzin izlio, ne pokrecite motor nego odmaknite stroj
rucno podalje od mjesta izlivanja i izbjegavajte stvaranje bilo
kakve iskre odnosno paljenja sve dok su prisutna isparenja
benzina.
- Zamijenite sve rezervoare goriva i poklopce kontejnera u
slucaju njihovog oštecenja.
Zamijenite pokvareni ispuh.
Prije rabe, uvijek vizualno pregledajte da li su noževi, vijci noževa
i dijelovi sklopa za rezanje istrošeni ili ošteceni. Zamijenite
istrošene ili oštecene noževe i vijke u kompletu, da se održi
ravnoteža.
Budite narocito pozorni pri pregledu strojeva sa više noževa,
gdje rotacija jednog noža može uzrokovati rotaciju svih drugih
noževa.
Smanjite prigušivanje kad motor nije u radu i ako motor ima
ventil za prekid dovoda goriva, zatvorite dovod goriva na koncu
rada.
III. UPRAVLJANJE STROJEM
III. UPRAVLJANJE STROJEM
Ne pokrecite motor u zatvorenim prostorima gdje ce se nabirati
isparivanja opasnog ugljicnog monoksida.
Kosite samo na dnevnom svjetlu ili uz dobru umjetnu rasv-
jetu.
Prije pokretanja motora iskopcajte sve spojke za ukopcavanje
pogona noževa, postavljanjem rucice u neutralan položaj.
Ne uporabljajte stroj na nagibima vecim od 15°.
Znajte da ne postoji “sigurna” strmina. Vožnja po travnatoj
strmini zahtijeva posebnu pažnju. Da se zaštitite od moguceg
prevrtanja:
- ne zaustavljajte se i ne krecite naglo kada se penjete uz
odnosno silazite niz strminu;
- ukopcavajte spojku polako, mjenjac neka bude uvijek ukopcan
na neku od brzina, a posebno kada vozite niz strminu;
- stroj se treba kretati malim brzinama na strminama i na
oštrim okukama;
- stalno budite spremni na moguce grbe i rupe te druge
skrivene opasnosti;
- nikada ne kosite poprecno na smjer strmine osim kada je
kosilica za travnjake izradena za takvu namjenu.
Pažljivo vucite teret i s pažnjom rabite tešku opremu.
- Rabite samo odobrene vucne kuke.
- Ogranicite teret do težine kojom možete sigurno upravljati.
- Ne pravite oštre zaokrete. Budite pažljivi pri vožnji
unatrag.
- Rabite protutegove ali tegove za kotace kada je to predvideno
u prirucniku s naputcima.
Pazite na saobracaj na raskrsnicama i u blizini autoceste.
Prije nego što napustite travnjak, koji ste kosili, iskopcajte pogon
uredaja za rezanje.
Pri rabi nekog od prikljucaka nikada ne usmjeravajte pražnjenje
materijala prema promatracima i ne dozvolite da se približavaju
stroju dok je u radu.
Nikada ne pokrecite kosilicu za travnjake ako ima oštecena
vodila, štitnike ili nema ugradene potrebne sigurnosne zaštitne
uredaje.
Ne mijenjajte podešene parametre motora i ne prekoracujte
maksimalni kapacitet motora. Rad motora s prevelikim brojem
okretaja povecava rizik za ozljede osoba.
Prije nego što napustite stroj potrebno je:
- iskopcati energiju za dizanje i spuštanje prikljucaka;
- prebaciti rucicu mjenjaca u neutralan položaj i zategnuti
parkirnu kocnicu;
- zaustaviti motor i izvuci kljuc.
Iskopcajte pogon prikljucaka, zaustavite motor i skinite
prikljucni kabel svjecice ili izvucite kontaktni kljuc u slijedecim
primjerima:
- prije cišcenja zacepljenja ili odcepljavanja izlazne cijevi košare;
- prije provjere, cišcenja ili radova na kosilici za travnjak;
- poslije udarca u nepoznat objekt. U tom slucaju odmah
pregledajte kosilicu za travnjak i popravite oštecenja prije
ponovnog pokretanja motora i stavljanja opreme u rad;
- ako stroj pocne nenormalno vibrirati (provjerite odmah
moguce uzroke).
Iskopcajte prikljucke s pogona prije transporta ili kada nisu u rabi.
Zaustavite motor i iskopcajte prikljucke s pogona:
- prije dopunjavanja goriva;
- prije vadenja hvataca trave;
- prije podešavanja visine, ako se visina ne može podesiti sa
rukovateljevog mjesta.
HR
6
IV. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE
IV. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE
Održavajte sve matice i vijke cvrsto zategnute da bi osigurali
uvjete za pravilan rad opreme.
Nikada ne skladištite opremu sa benzinom u rezervoaru, u
zatvorenom prostoru gdje isparivanja mogu doci u kontakt sa
otvorenim plamenom ili iskrom.
Sacekajte da se motor ohladi prije skladištenja u bilo kakvom
zatvorenom prostoru.
Da smanjite opasnost od požara održavajte motor, ispuh, odjeljak
za akumulator i podrucje oko rezervoara za benzin ocišcene od
trave, lišca i prekomjerne masnoce.
Provjeravajte redovno hvatac trave da na vrijeme uocite dotra-
jalost ili kvarove.
Zamijenite dotrajale ili oštecene dijelove zbog sigurnosti
rada.
Ako je potrebno ispustiti benzin iz rezervoara za gorivo, to se
mora raditi na otvorenom.
Budite narocito pozorni na strojeve sa više noževa, jer rotacija
jednog noža može uzrokovati rotaciju svih drugih noževa.
Kada se stroj parkira, skladišti ili ostavlja bez nadzora, spustite
uredaj za rezanje ili uporabite sigurnosno mehanicko zakljuca-
vanje.
OPREZ: Uvijek skinite prikljucni kabel svjecice i post-
OPREZ: Uvijek skinite prikljucni kabel svjecice i post-
avite ga tako da ne može doci u kontakt sa svjecicom i
avite ga tako da ne može doci u kontakt sa svjecicom i
izazvati pokretanje motora po nezgodi pri namještanju,
izazvati pokretanje motora po nezgodi pri namještanju,
transportu, podešavanju ali vršenju popravki.
transportu, podešavanju ali vršenju popravki.
7
1. Varnostni predpisi
1. Varnostni predpisi
Navodila za varno delo s kosilnico
Navodila za varno delo s kosilnico
POMEMBNO:
POMEMBNO: TA STROJ ZA REZANJE LAHKO ODREŽE ROKE IN STOPALA, TER ZALUCA PREDMETE, KI SE NAJDEJO NA POTI. NE PREZRITE
NASLEDNJIH VARNOSTNIH NAVODIL, KAJTI NJIHOVO NEUPOŠTEVANJE LAHKO POVZROCI HUDE POŠKODBE ALI SMRT.
I. URJENJE
I. URJENJE
Preberite navodila pazljivo. Seznanite se z nadziranjem in
pravilno uporabo opreme.
Nikoli ne dovolite otrokom ali odraslim, ki niso seznanjeni s temi
navodili, da uporabijo kosilnico za travnike. Morda vaši krajevni
predpisi dolocajo starostno mejo za upravljanje s kosilnico.
Nikoli ne uporabljajte stroja v bližini ljudi, posebej pa otrok ali
domacih živali.
Zavedajte se, da je za nesrece povzrocene drugim ljudem ali
njihovi lastnini odgovoren uporabnik oz. lastnik stroja.
Ne prevozite potnikov.
Vsi vozniki tega stroja morajo poiskati strokovna in prakticna
navodila ter se seznaniti z njimi. Takšna navodila morajo pou-
dariti:
- da mora biti uporabnik stroja med delom pazljiv in
osredotocen na vožnjo;
- da pri drsenju po travnati strmini zaviranje z zavorami ne
ustavi stroja.
Glavni razlogi za izgubo kontrole nad strojem so:
a) slab oprijem koles;
b) prehitra vožnja;
c) neustrezno zaviranje;
d) tip stroja ne ustreza zahtevam za delo, ki se opravlja;
e) premalo znanja o vplivu konfiguracije tal na premikanje,
še posebej to velja za strmine;
f) vlek in tovor sta neuravnotežena.
II. PRIPRAVE
II. PRIPRAVE
Za zmanjšanje tveganja požara – pred uporabo, ob ponovnem
polnjenju in ob koncu vsakega košenja – preglejte in odstranite s
traktorja, kosilnice in za vsemi varovali kakršne koli nakopičene
neuporabne dele.
Ob košnji imejte trpežno obutev in dolge hlace. Ne upravljajte
stroja z bosimi nogami ali v sandalih.
Pazljivo preglejte celotno zemljišce, ki ga boste obdelovali in
odstranite vse predmete, ki jih stroj lahko zaluca.
SVARILO –
SVARILO – Bencin je hitro vnetljiva tekocina.
- Gorivo naj bo shranjeno v posodah, ki so za to posebej
izdelane.
- Med tocenjem goriva kosilnica ne sme biti v zaprtem
prostoru. Med tocenjem ne smete kaditi.
- Gorivo natocite pred zagonom motorja. Ko motor deluje
ali je še vroc, ne smete odpirati rezervoarja za gorivo ali
dolivati bencina.
- Ce se bencin razlije, motorja ne smete takoj zagnati. Kosilnico
rocno odpeljite stran od mesta razlitja. Pri tem pa pazite,
da ne pride do iskrenja oziroma uporabe ognja v obmocju,
v katerem so prisotni bencinski hlapi.
- Zamenjajte poškodovane rezervoarje goriva in preverite vse
pokrove bencinskih posod.
Zamenjajte poškodovane izpušne cevi.
Pred uporabo morate opraviti vizualni pregled kosilnice. Pregle-
jte obrabo oz. poškodovanost rezil, pritrdilnih vijakov za rezila
in celotnega rezalnika. Zaradi ravnovesja morate obrabljena ali
poškodovana rezila in vijake vedno zamenjati v kompletu.
Pri pregledovanju strojev, ki imajo vec rezil, bodite posebej
previdni, saj vrtenje enega rezila lahko povzroci vrtenje vseh
ostalih rezil.
Ce je motor prižgan, kosilnica pa ne deluje, zmanjšajte nastavitev
dušenja. Po koncani košnji prekinite dovod bencina zapiranjem
ventila za dovod bencina, ce vaš motor ima vgrajen takšen
ventil.
III. UPRAVLJANJE S STROJEM
III. UPRAVLJANJE S STROJEM
Motorja ne prižigajte v zaprtih prostorih, saj lahko pride do
kopicenja nevarnega ogljikovega monoksida.
Kosite le pri dnevni svetlobi ali pri dobri umetni razsvetljavi.
Pred vžigom motorja izklopite vse sklopke za vklop pogona
rezalnika, tako da postavite prestavno rocico v prosti tek
Ne uporabljajte stroja na strmini z nagibom preko 15°.
Zavedajte se, da nobena strmina ni povsem “varna”. Vožnja po
travnati strmini zahteva posebno previdnost. Da se izognete
možnemu prevracanju kosilnice, upoštevajte naslednja navodila:
- Pri vožnji po strmini navzgor ali navzdol ne smete mocno
pospeševati ali zavirati.
- sklopko vklopite pocasi; vozite vedno v eni od prestav, še
posebej to velja za vožnjo navzdol;
- na vecjih nagibih in ostrih ovinkih morate zmanjšati hitrost;
- vedno bodite pripravljeni na morebitne luknje ali grbine
ter druge skrite nevarnosti;
- nikoli ne vozite precno na strmino, razen ce je kosilnica
prirejena za ta namen.
Še posebej bodite previdni pri vleki bremen in uporabi težke
opreme.
- Uporabljajte le odobrene vlecne kljuke.
- Omejite težo tovora na takšno, ki jo boste z lahkoto
nadzorovali.
- Ne obracajte stroja naglo. Bodite previdni pri vožnji nazaj.
- V primerih, ki so dolocenI v prirocniku z navodili,
uporabljajte protiuteži ali uteži za kolesa.
Pazite na promet na križišcih in v bližini avtocest.
Preden zapeljete s travnika, ki ste ga kosili, ne pozabite izklopiti
pogona rezil.
Pri uporabi prikljuckov pazite, da ne razkladate ali praznite v
smeri ljudi, ki so v bližini. Ne dovolite, da se kdorkoli približa
stroju med delovanjem.
S kosilnico ne smete delati, ce ima poškodovana vodila in šcitnike
ali nima namešcenih zašcitnih naprav za varno delovanje.
Ne spreminjajte nastavitev motorja in ne presegajte maksimalne
zmogljivosti motorja. Delovanje motorja s cezmernimi obrati
zvišuje tveganje za poškodbe oseb.
Preden zapustite vozniško mesto morate:
- izkljuciti pogon za dvig in spušcanje prikljuckov;
- prestavno rocico postaviti v prosti tek in zategniti rocno
zavoro;
- ugasniti motor in izvleci kljuc za vžig.
v naslednjih primerih izklopite pogon prikljuckov, ugasnite
motor in prekinite vodnik elektricnega toka svecke ali izvlecite
kljuc za vžig:
- pred zacetkom cišcenja zamašenih cevi, ali ko je potrebno
odmašiti jašek za praznjenje košare za travo;
- pred pregledom, cišcenjem ali posegom v kosilnico za
travnik;
- po trcenju ob kamen ali neznan predmet. ( V takem primeru
preglejte kosilnico, odpravite poškodbe in šele nato prižgite
motor in vklopite pogon prikljuckov.)
- ce stroj zacne neobicajno vibrirati (takoj poišcite možne
vzroke).
Izklopite pogon prikljuckov pred transportom oz. po koncanem
delu.
Ugasnite motor in izklopite pogon prikljuckov:
- pred dolivanjem goriva;
- pred odstranitvijo lovilca trave;
- pred nastavitvijo višine košnje, razen ce je možno višino
košnje nastavljati na voznikovem mestu.
8
IV. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE
IV. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE
Da zagotovite pravilno in varno delovanje opreme, morate
Redno pregledovati zategnjenost vseh matic in vijakov.
Opreme z bencinom v rezervoarju ne smete shranjevati v zaprtih
prostorih, kjer obstaja možnost, da hlapi bencina pridejo v stik
z odprtim ognjem.
Dokler je motor kosilnice še vroc, je ne smete postavIti v zaprt
prostor.
Zmanjšajte nevarnost požara – ocistite motor, izpušno cev,
akumulatorski sklop, rezervoar za bencin in njegovo okolico.
Našteti deli naj bodo vedno cisti in brez ostankov trave, listja
in cezmerne mašcobe.
Redno pregledujte obrabo in poškodbe lovilca trave.
Zaradi varnega delovanja stroja morate zamenjati obrabljene
in poškodovane dele.
Ce morate rezervoar kosilnice izprazniti s crpanjem goriva, tega
ne pocnite v zaprtem prostoru.
Pri pregledu strojev, ki imajo vec rezil, bodite posebej previdni,
ker vrtenje enega rezila lahko povzroci vrtenje vseh ostalih
rezil.
V primerih, ko je kosilnica parkirana, shranjena ali brez nadzora,
spustite rezalnik oz. uporabite varovalno mehansko blokado.
OPOZORILO: Pred nastavljanjem, transportom, pre-
OPOZORILO: Pred nastavljanjem, transportom, pre-
verjanjem in popravilI morate odklopitI el. vodnik
verjanjem in popravilI morate odklopitI el. vodnik
svecke in odmaknitI el. prikljucek, da ne pride slucajno
svecke in odmaknitI el. prikljucek, da ne pride slucajno
v stik s svecko in povzroci nakljucnI vžig motorja.
v stik s svecko in povzroci nakljucnI vžig motorja.
9
1. Zasady bezpieczeñstwa
1. Zasady bezpieczeñstwa
Zasady bezpiecznego u¿ytkowania kosiarek samobie¿nych
Zasady bezpiecznego u¿ytkowania kosiarek samobie¿nych
UWAGA:
UWAGA: KOSIARKA TEGO RODZAJU JEST W STANIE ODCI¥Æ RÊKÊ LUB NOGÊ, MO¯E TAK¯E WYRZUCAÆ TWARDE PRZEDMIOTY Z DU¯¥
PRÊDKOŒCI¥. NIEPRZESTRZEGANIE NI¯EJ ZAMIESZCZONYCH ZALECEÑ BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA KOSIARKI MO¯E BYÆ POWODEM
WYPADKU A W KONSEKWENCJI POWA¯NEGO USZKODZENIA CIA£A LUB ŒMIERCI.
I. SZKOLENIE
I. SZKOLENIE
Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê, zaznajomiæ siê z
po³o¿eniem i dzia³aniem wszystkich przyrz¹dów sterowniczych
i zasadami prawid³owego u¿ytkowania kosiarki.
Kosiarki nie mog¹ u¿ywaæ dzieci i osoby, które nie zaznajomi³y
siê z instrukcj¹ u¿ytkowania. Lokalne przepisy mog¹ ograniczaæ
dopuszczalny wiek operatora tego rodzaju kosiarki.
Nie wolno u¿ywaæ kosiarki (kosiæ) je¿eli w pobli¿u miejsca pracy
znajduj¹ siê osoby postronne, w szczególnoœci dzieci lub zwierzêta.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e operator b¹dŸ u¿ytkownik kosiarki jest
odpowiedzialny za wypadki i zagro¿enia stwarzane osobom
postronnym lub ich w³asnoœci.
Nie u¿ywaæ do transportowania osób.
Wszyscy u¿ytkownicy kosiarki (operatorzy) powinni stale
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci zawodowe, w tym odbywaæ szko-
lenia praktyczne. W trakcie szkoleñ nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na:
- koniecznoœæ zachowania ostro¿noœci i koncentracji w trakcie
jazdy kosiark¹ samobie¿n¹ (jazdy na kosiarce);
- sposoby pracy na pochy³ych stokach (nale¿y zwróciæ
uwagê na to, ¿e poprzez naciœniêcie hamulca nie mo¿na
odzyskaæ kontroli nad zeœlizguj¹c¹ siê po stoku kosiark¹
samobie¿n¹).
Najczêœciej spotykanymi przyczynami utraty kontroli nad kosiark¹
(utrata równowagi lub œlizganie siê) s¹:
a) niedostateczna przyczepnoœæ kó³ do pod³o¿a;
b) zbyt du¿a prêdkoœæ jazdy;
c) zbyt póŸne lub zbyt s³abe hamowanie;
d) zastosowanie kosiarki do prac, do których nie jest
przystosowana;
e) niew³aœciwa ocena warunków terenowych, w szczególnoœci
pochylenia stoków;
f ) nieprawid³owe rozmieszczenie obci¹¿eñ (co powoduje utratê
równowagi).
II. PRZYGOTOWANIE
II. PRZYGOTOWANIE
W celu zredukowania zagrożenia pożarem – przed użyciem, w
czasie tankowania i na koniec każdego koszenia – skontrolo-
wać i usunąć wszelkie zanieczyszczenia zebrane na traktorze,
kosiarce oraz pod wszystkimi osłonami.
W trakcie koszenia nale¿y nosiæ mocne obuwie i d³ugie spodnie.
Nie wolno u¿ywaæ kosiarki w sanda³ach lub bez butów.
Przed rozpoczêciem pracy, nale¿y dok³adnie sprawdziæ czy
na przeznaczonej do koszenia powierzchni (trawniku) nie
ma przedmiotów, które mog¹ byæ wyrzucone przez kosiarkê.
Wszystkie znalezione przedmioty nale¿y usun¹æ.
OSTRZE¯ENIE -
OSTRZE¯ENIE - Benzyna jest substancj¹ ³atwopaln¹ i wybuchow¹.
- Paliwo nale¿y przechowywaæ wy³¹czne w pojemnikach
specjalnie przystosowanych do tego celu.
- Paliwo nale¿y uzupe³niaæ wy³¹cznie poza zamkniêtymi
pomieszczeniami, w trakcie uzupe³niania paliwa nie wolno
paliæ papierosów.
- Paliwo mo¿na uzupe³niaæ wy³¹cznie wtedy gdy silnik kosiarki
nie pracuje. Nie wolno zdejmowaæ korka wlewu paliwa i
uzupe³niaæ paliwa gdy silnik pracuje lub gdy jest jeszcze gor¹cy.
- W przypadku rozlania paliwa nie wolno przystêpowaæ do
uruchamiania silnika. Nale¿y przemieœciæ kosiarkê w inne
miejsce, oddalone od miejsca, w którym nast¹pi³o rozlanie
paliwa. Nale¿y odczekaæ do momentu, w którym opary
paliwa ulegn¹ ca³kowitemu rozproszeniu.
- Nale¿y starannie zamykaæ korki (lub zakrêtki) wlewu paliwa
i pojemników z paliwem.
Nale¿y wymieniaæ t³umiki w przypadku ich uszkodzenia.
Przed rozpoczêciem pracy nale¿y wzrokowo skontrolowaæ
stan techniczny no¿y tn¹cych, œrub mocuj¹cych no¿e i ca³ego
przyrz¹du tn¹cego. Nale¿y wymieniæ zu¿yte lub uszkodzone
no¿e i œruby mocuj¹ce. Nale¿y zawsze wymieniaæ ca³y komplet
no¿y w celu zachowania wywa¿enia przyrz¹du tn¹cego.
W kosiarkach wyposa¿onych w wiêcej ni¿ jeden przyrz¹d tn¹cy
nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy wykonywaniu ich kontroli,
obracanie jednego przyrz¹du tn¹cego mo¿e spowodowaæ, ¿e
pozosta³e te¿ zaczn¹ siê obracaæ.
III. U¯YTKOWANIE
III. U¯YTKOWANIE
Nie wolno uruchamiaæ i u¿ytkowaæ kosiarki w zamkniêtych
pomieszczeniach, w takich warunkach mo¿e powstaæ wysokie
stê¿enie truj¹cego tlenku wêgla.
Kosiæ mo¿na tylko w trakcie dnia lub przy dobrym oœwietleniu
sztucznym.
Przed przyst¹pieniem do uruchamiania silnika nale¿y wy³¹czyæ
wszystkie sprzêg³a w uk³adzie napêdowym przyrz¹du tn¹cego
i prze³¹czyæ dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿enie neutralne.
Nie wolno u¿ywaæ kosiarki na stokach o pochyleniu wiêkszym
ni¿ 15°.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ma „bezpiecznych” stoków. Porusza-
nie siê po stokach poroœniêtych traw¹ wymaga zachowania
szczególnej uwagi. W celu zmniejszenie ryzyka przewrócenia
siê kosiarki nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
- nie nale¿y zatrzymywaæ siê lub ruszaæ gwa³townie w
przypadku poruszania siê w dó³ lub w górê stoku;
- sprzêg³o nale¿y w³¹czaæ powoli, nie wolno przemieszczaæ
dŸwigni zmiany biegów w po³o¿enie neutralne, szczególnie
w trakcie poruszania siê w dó³ stoku;
- nale¿y zachowaæ ma³¹ prêdkoœæ kosiarki w trakcie
poruszania siê po stokach i podczas pokonywania zakrêtów
o bardzo ma³ym promieniu skrêtu;
- nale¿y uwa¿aæ, ¿eby nie naje¿d¿aæ na pagórki i nie wje¿d¿aæ
w do³ki, nale¿y tak¿e mijaæ inne potencjalnie niebezpieczne
miejsca;
- nie wolno poruszaæ siê w poprzek stoku (wzd³u¿ warstwic),
w poprzek stoku mog¹ poruszaæ siê wy³¹cznie kosiarki
konstrukcyjnie dostosowane do takiego sposobu pracy.
Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w trakcie ci¹gniêcia
dodatkowych urz¹dzeñ lub u¿ywania ciê¿kiego dodatkowego
wyposa¿enia.
- Do mocowania przyczepianych urz¹dzeñ mo¿na u¿ywaæ
wy³¹cznie otworów w belce zaczepowej.
- Nale¿y ograniczaæ obci¹¿enia kosiarki do takich wielkoœci,
które nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci kierowania kosiark¹.
- Nie nale¿y skrêcaæ gwa³townie. Nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ podczas jazdy do ty³u.
- Nale¿y u¿ywaæ przeciwciê¿arów lub obci¹¿ników
kó³, w sytuacjach, które zosta³y opisane w instrukcji
u¿ytkowania.
Nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas przeje¿d¿ania
przez drogi i w trakcie poruszania siê w pobli¿u dróg.
Nale¿y zatrzymaæ przyrz¹dy tn¹ce przed wjechaniem na pod³o¿e
inne ni¿ trawa.
Nie wolno kierowaæ wyrzucanego z kosiarki strumienia œciêtej
trawy w stronê osób postronnych, nie wolno tak¿e w trakcie
koszenia dopuszczaæ do zbli¿ania siê osób postronnych do
kosiarki.
Nie wolno u¿ywaæ kosiarki z uszkodzonymi os³onami, ekranami
odchylaj¹cymi lub bez urz¹dzeñ zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo
pracy.
Nie wolno zmieniaæ ustawieñ regulatora silnika i pracowaæ
przy zbyt du¿ej prêdkoœci obrotowej. Praca silnika ze zbyt
du¿¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ zwiêksza ryzyko wyst¹pienia awarii
i zranienia operatora lub osób postronnych.
Operator przed zejœciem z kosiarki powinien:
- wy³¹czyæ napêd wa³ka odbioru mocy i opuœciæ przyrz¹d
tn¹cy;
- przemieœciæ dŸwigniê zmiany biegów w po³o¿enie neutralne
i w³¹czyæ hamulec postojowy;
- wy³¹czyæ silnik i wyj¹æ kluczyk ze stacyjki.
10
W nastêpuj¹cych sytuacjach nale¿y wy³¹czyæ napêd przyrz¹du
tn¹cego, wy³¹czyæ silnik i zdj¹æ przewód (lub przewody) wysok-
iego napiêcia ze œwiecy zap³onowej oraz wyj¹æ kluczyk ze stacyjki:
- przed oczyszczaniem lub odblokowywaniem kana³u
wylotowego;
- przed kontrol¹, czyszczeniem, obs³ug¹ techniczn¹ lub
napraw¹ kosiarki;
- po uderzeniu przyrz¹du tn¹cego w twardy przedmiot.
Nale¿y sprawdziæ czy kosiarka nie uleg³a uszkodzeniu,
przed ponownym uruchomieniem nale¿y przeprowadziæ
niezbêdne naprawy;
- w przypadku gdy w trakcie pracy pojawia siê silne drgania
(nale¿y niezw³ocznie przeprowadziæ kontrolê stanu
technicznego kosiarki).
Nale¿y od³¹czyæ napêd przyrz¹du tn¹cego w przypadku trans-
portowania kosiarki lub po zakoñczeniu u¿ytkowania.
W nastêpuj¹cych sytuacjach nale¿y wy³¹czyæ silnik i wy³¹czyæ
napêd przyrz¹du tn¹cego:
- przed przyst¹pieniem do uzupe³niania paliwa;
- przed przyst¹pieniem do zdejmowania pojemnika na œciêt¹
trawê;
- przed przyst¹pieniem do regulacji wysokoœci koszenia, poza
kosiarkami, w których operator mo¿e dokonaæ regulacji
wysokoœci koszenia ze swojej pozycji roboczej (siedz¹c na
kosiarce).
Nale¿y zmniejszyæ prêdkoœæ obrotow¹ silnika przed jego
wy³¹czeniem, a je¿eli silnik jest wyposa¿ony w zawór odcinaj¹cy,
nale¿y odci¹æ dop³yw paliwa do silnika po zakoñczeniu koszenia.
IV. OBS£UGA TECHNICZNA I PRZECHOWYWANIE
IV. OBS£UGA TECHNICZNA I PRZECHOWYWANIE
Nale¿y sprawdzaæ czy prawid³owo s¹ dokrêcone wszystkie œruby
i nakrêtki; tylko wtedy kosiarka mo¿e bezpiecznie pracowaæ.
Nie wolno przechowywaæ kosiarki z paliwem w zbiorniku w
pomieszczeniach, w których opary paliwa mog¹ zetkn¹æ siê
otwartym p³omieniem lub iskrami.
Kosiarkê mo¿na umieszczaæ w zamkniêtych opakowaniach lub
pomieszczeniach dopiero po ostygniêciu silnika.
W celu zmniejszenia ryzyka zapalenia siê kosiarki nale¿y oc-
zyszczaæ silnik, t³umik, miejsce zamocowania akumulatora i
zbiornik paliwa z pozosta³oœci trawy, liœci i nadmiaru smaru.
Nale¿y okresowo sprawdzaæ stan techniczny pojemnika na
skoszon¹ trawê.
Nale¿y niezw³ocznie wymieniaæ zu¿yte i uszkodzone czêœci.
Nie wolno spuszczaæ paliwa ze zbiornika w pomieszczeniach.
W kosiarkach wyposa¿onych w wiêcej ni¿ jeden przyrz¹d tn¹cy
nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ przy wykonywaniu ich kontroli,
obracanie jednego przyrz¹du tn¹cego mo¿e spowodowaæ, ¿e
pozosta³e te¿ zaczn¹ siê obracaæ.
W ka¿dym przypadku, w którym kosiarka jest parkowana,
przechowywana lub pozostawiona bez nadzoru, nale¿y opuœciæ
przyrz¹d tn¹cy, czynnoœci tej mo¿na zaniechaæ wy³¹cznie w
kosiarkach wyposa¿onych w przymusow¹ blokadê mechaniczn¹.
OSTRZE¯ENIE : W trakcie regulacji, przewo¿enia,
OSTRZE¯ENIE : W trakcie regulacji, przewo¿enia,
sprawdzania, obs³ugi technicznej lub naprawy, w
sprawdzania, obs³ugi technicznej lub naprawy, w
celu unikniêcia ryzyka przypadkowego uruchomienia
celu unikniêcia ryzyka przypadkowego uruchomienia
kosiarki, nale¿y zdj¹æ ze œwiecy zap³onowej przewód
kosiarki, nale¿y zdj¹æ ze œwiecy zap³onowej przewód
wysokiego napiêcia i umieœciæ go w takim miejscu aby
wysokiego napiêcia i umieœciæ go w takim miejscu aby
nie móg³ samoczynnie zetkn¹æ siê ze œwiec¹.
nie móg³ samoczynnie zetkn¹æ siê ze œwiec¹.
11
1. Bezpečnostné pravidlá
Pravidlá pre bezpečnú prevádzku pre pojazdné kosačky
DÔLEŽITÉ: TÁTO KOSAČKA DOKÁŽE AMPUTOV AŤ RUKY A NOHY A ODHADZOVAŤ PREDMETY . POKIAĽ NEBUDÚ DODRŽIA VANÉ
NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ, MOHLO BY DÔJSŤ K VÁŽNEMU PORANENIU ALEBO SMRTI.
I. ŠKOLENIE
• Prečítajte si pozorne tento návod. Zoznámte sa s kontrolou
a správnym používaním zariadenia.
Nikdy neumožnite používať kosačku na trávu deťom
alebo ľuďom, ktorí neboli zoznámení s návodom . Miestne
obmedzenia môžu obmedziť vek používateľa.
Nepoužívajte tento stroj pokiaľ sú v blízkosti iné osoby,
obzvlášť deti alebo zvieratá.
Majte na pamäti, že obsluha alebo používateľ stroja je zod-
povedný za nehody alebo nebezpečenstvo, spôsobené
iným ľuďom alebo ich majetku. Nevozte iné osoby.
Všetci používatelia by mali vyhľadať a získať profesionálne
a praktické informácie. Tieto inštrukcie by mali klásť dôraz
na:
- potrebnú starostlivosti a sústredenie sa počas práce
s pojazdnými strojmi;
- ovládanie pojazdného stroja pri schádzaní zo svahu
nebude dosiahnuté brzdením.
Hlavné dôvody straty kontroly nad strojom sú:
a) nedostatočné držanie volantu;
b) rýchla jazda;
c) neadekvátne brzdenie;
d) typ stroja je nevhodný pre danú činnosť;
e) neuvedomenie si účinku podmienok na pozemku,
obzvlášť na svahoch;
f) nesprávne zapriahnutie a rozloženie váhy.
II. PRÍPRAVA
Kvôli obmedzeniu rizika požiaru skontrolujte a odstráňte
prípadný nahromadený odpad z traktora, žacieho stroja
a spoza všetkých ochranných zariadení pre každým
použitím pri dopĺňaní paliva a na konci každého žacieho
cyklu.
• Počas kosenia noste vždy pevnú obuv a dlhé nohav-
ice. Nepoužívajte zariadenie, keď ste bosý alebo máte
obuté sandále.
Poriadne skontrolujte pracovný priestor , v ktorom budete
používať zariadenie a odstráňte všetky predmety, ktoré
by mohli byť zariadením odmrštené.
VAROVANIE: Benzín je vysoko horľavá látka:
- Palivo skladujte v kanistroch špeciálne určených na
tento účel;
- Palivo dopĺňajte len vonku a nefajčite pri tom;
- Palivo pridávajte pred štartovaním motora. Nikdy
nesnímajte veko nádrže a nenalievajte benzín, keď je
motor v prevádzke alebo keď je motor ešte horúci.
- Keď sa benzín rozleje, tak sa nikdy nepokúšajte
naštartovať motor, ale odneste stroj z miesta, kde je
rozliaty benzín a zabráňte zakladaniu ohňa, pokiaľ sa
výpary benzínu nerozptýlia;
- Veká na palivovú nádrž a kanister nasadzujte
bezpečne.
• Vymeňte chybné tlmiče.
Pred použitím stroja vždy poriadne skontrolujte či nože,
skrutky na nožoch a rezacie jednotky nie sú opotrebo-
vané alebo poškodené. Vymeňte opotrebované alebo
poškodené nože a skrutky v sadách, aby ste zachovali
rovnováhu.
Pri strojoch, kde sa nachádza sada nožov, dbajte na to,
že otočením jedného noža môžete spôsobiť otočenie
ďalších nožov.
III. PREVÁDZKA
Motor neštartujte v stiesnenom prostredí, kde by sa mohli
zhromažďovať výpary kysličníka uhoľnatého.
Pracujte len za denného svetla alebo pri dobrom umelom
osvetlení.
Prv než začnete štartovať motor, odpojte všetky spojky
pripojení nožov a preraďte na neutrál.
Nepoužívajte stroj na svahoch strmších viac ako 15°.
Pamätajte, že neexistuje nič také, ako je „bezpečný“
svah. Jazda na trávnatých svahoch vyžaduje zvláštnu
starostlivosť. Aby ste sa chránili pred prevrátením:
- Nezastavujte alebo sa náhle nerozbiehajte, keď idete
smerom nadol alebo nahor po svahu;
- Spojku púšťajte pomaly, vždy majte zaradenú rýchlosť,
hlavne keď idete dole z kopca;
- Na svahoch a pri ostrom otáčaní by ste mali udržiavať
nízkou rýchlosť stroje;
- Dávajte pozor na hrby a diery a iné skryté nebezpe-
čenstvá;
- Nikdy nekoste naprieč svahom, pokiaľ na tento účel
nie je stroj priamo konštruovaný.
• Buďte opatrní, keď ťaháte náklad alebo keď používate
ťažké zariadenie.
- Používajte len schválené diely ťažnej tyče.
- náklad obmedzte len na taký, ktorý dokážete bezpečne
ovládať.
- Nerobte ostré zákruty. Dávajte pozor, keď cúvate.
- Používajte protizávažie alebo zaťaženie kolies, keď to
bude odporúčať návod tejto brožúry.
Dávajte pozor na dopravu, keď predbiehate naprieč alebo
v blízkosti cestných ťahov.
Zastavte rotáciu nožov, predtým než budete prechádzať
na iný povrch ako je tráva.
• Keď používate príves, nikdy nevypriahajte materiál priamo
proti okoloidúcim a nikomu nedovoľujte, aby sa približoval
ku stroju, keď je v prevádzke.
Nikdy nepoužívajte kosačku s poškodenými krytmi, chrán-
ičmi alebo bez bezpečnostných zariadení na svojom mieste.
• Nemeňte nastavenia regulátora motora alebo neuvádzajte
motor do príliš rýchleho chodu. Práce s motorom pri príliš
veľkej rýchlosti môže zvýšiť nebezpečenstvo osobného
zranenia.
Pred opustením pracovnej polohy:
- odpojte poháňací hriadeľ traktora a nástavec dajte do
spodnej polohy;
- zaraďte neutrál a zatiahnite parkovaciu brzdu;
- zastavte motor a vytiahnite kľúč.
Odpojte pohon od nástavcov, vypnite motor a odpojte
vedenie ku sviečke alebo vyberte kľúč zo zapaľovania.
- pred čistením upchatých otvorov a nelepivého sklzu;
- pred kontrolou, čistením alebo prácou na kosačke;
- po náraze do cudzieho predmetu. Skontrolujte kosačku,
či nebola poškodená a vykonajte opravy , skôr než znovu
naštartujete zariadenie a uvediete ho do prevádzky;
- pokiaľ stroj začne abnormálne vibrovať (okamžite
vykonajte kontrolu).
Odpojte pohon od nástavcov, keď vykonávate prepravu
alebo pokiaľ je stroj mimo prevádzky.
Vypnite motor a odpojte pohon od nástavcov
- pred doplnením paliva;
- pred domontovaním lapača trávy;
- pred vykonaním nastavenia výšky, pokiaľ sa toto nas-
tavenie nedá vykonať z pozície obsluhy stroja.
• Keď vypínate motor, zatiahnite ventil motora a pokiaľ je
stroj vybavený uzatváracím ventilom, po skončení vypnite
prívod paliva.
12
IV. ÚDRŽBA A USKLADNENIE
· Všetky matice a skrutky udržiavajte starostlivo utiahnuté,
aby ste zabezpečili podmienky pre bezpečnú prácu.
Nikdy neskladujte benzínové zariadenie v budovách, kde
by výpary mohli spôsobiť otvorený oheň alebo iskry.
Prv než stroj uzavriete do miestnosti, nechte motor
vychladnúť.
Aby ste zamedzili nebezpečenstvu požiaru, odstráňte
rastlinný materiál a prebytočný olej z oblasti motora,
tlmiča, batérií a nádrže.
Pravidelne kontrolujte lapač trávy, či nie je opotrebovaný
alebo poškodený.
Aby ste zabezpečili bezpečnosť vymeňte opotrebované
a poškodené diely.
• Pokiaľ má byť nádrž vyprázdnená, malo by sa to vykonávať
vonku.
Pri strojoch, kde sa nachádza sada nožov, dbajte na to,
že otočením jedného noža môžete spôsobiť otočenie
ďalších nožov.
• Pokiaľ sa má stroj zaparkovať, uskladniť alebo ponechať
bez dozoru, dajte rezaciu jednotku do dolnej polohy, keď
nepoužijete mechanickú zámku.
VAROVANIE: Vždy odpojte vedení ku sviečke a
umiestnite drôt tak, aby nemohlo dôjsť ku kon-
taktu so sviečkou a tým sa predišlo náhodnému
naštartovaniu, keď sa stroj nastavuje, preváža
alebo opravuje.
13
1. Biztonsági előírások
Biztonsági előírások a felülős fűnyírók üzemeltetéséhez
FONTOS: EZ A VÁGÓGÉP LEVÁGHAT KEZET VAGY LÁBAT, ÉS KÉPES KÜLÖNBÖZŐ TÁRGYAK ELHAJÍTÁSÁRA. A BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK BE NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉSEKET ILLETVE HALÁLOS BALESETET OKOZHAT.
I. GYAKORLÁS
Figyelmesen olvassuk el az utasításokat. Ismerjük meg
a vezérlőket és a gép megfelelő használatát.
Soha ne engedjük, hogy gyerekek vagy hozzá nem értõ
személyek használják a fűnyírót. A helyi törvények kor-
látozhatják a gép kezelőjének életkorát.
Soha ne dolgozzon a géppel, ha a közelben emberek,
különösen gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak.
Ne feledje, hogy a kezelõ vagy használó felel minden
olyan balesetért vagy sérülésért, mely más embereket
vagy tulajdonaikat érinti.
Ne szállítson utasokat.
• Minden vezetőnek ajánlatos elvégezni egy - a gép
használatára vonatkozó - megfelelő képzést. Egy ilyen
képzés alatt ki kell hangsúlyozni:
- az óvatosság és a figyelem fontosságát, a gép
használata közben;
- ha a felülős fűnyíró gép elcsúszik a lejtőn, a gép feletti
uralmat nem nyerjük vissza a fék használatával.
A gép feletti uralom elvesztésének fő okai a következők:
a) a kormány nem eléggé határozott tartása;
b) túl gyors hajtás;
c) helytelen fékezés;
d) a gép típusa nem felel meg a kijelölt feladatnak;
e) a talajkörülmények gyelmen kívül hagyása, kül-
önösen a lejtőké;
f) helytelen megakasztás és súlyelosztás.
I. ELŐKÉSZÜLETEK
• A tűzveszély kockázatának csökkentése érdekében – a
használatot megelőzően, üzemanyag-betöltés közben
és a fűnyírást követően – ellenőrizze és távolítsa el az
összegyült hulladékot a vontatóról, a fűnyíróról, valamint
és a borítóelemek mögül.
• Fűnyírás közben, mindig viseljen vastag lábbelit és
hosszú nadrágot. Ne kaszáljon mezítláb vagy nyitott
szandálban.
Alaposan ellenõrizze a felületet, ahol a gépet használni
fogja, és távolítsa el az olyan tárgyakat, amelyeket a gép
kidobhat.
FIGYELMEZTETÉS - Az üzemanyag rendkívül
gyúlékony.
- Az üzemanyagot speciálisan erre a célra gyártott tar-
tályokban tárolja.
- Kizárólag a szabadban töltse fel az üzemanyagtartály
és a művelet közben ne cigarettázzon.
- Az üzemanyagot a gép elindítása elõtt töltse be. Soha
ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját ill. ne töltsön
benzint a gépbe, miközben a motor működik, vagy
forró.
- Ha a benzin kiömlik, ne próbálja elindítani a gépet,
hanem vigye a gépet távol a kiömlött benzintõl, és
kerülje szikra létrehozását ill. a tűzgyújtást, amíg a
gőzök elpárolognak.
- Mindig biztonságosan csavarja vissza az üzemanyag-
tartályok kupakjait.
Cserélje ki a hibás kipufogódobokat.
Használat elõtt mindig ellenõrizze, hogy a kések, a
késcsavarok és a vágószerkezet nincsenek-e elkopva
vagy megsérülve. Cserélje ki az elkopott vagy sérült
pengéket és csavarokat egyszerre, hogy fenntartsa az
egyensúlyt.
Többpengés gépek esetén, legyen óvatos, mivel egy
penge elfordításakor a többi penge is elfordulhat.
III. MŰKÖDTETÉS
Ne mûködtesse a gépet zárt helyiségben, ahol a veszélyes
szén-monoxid füst felgyûlhet
Kizárólag nappali fényben vagy erõs mesterséges fény
mellett használja a gépet.
A motor elindítása előtt, vegye le az összes penge ten-
gelykapcsolóját és kapcsoljon semleges járatba.
Ne használja a gépet 15°-nál nagyobb lejtésű területen.
Ne feledje, hogy nem létezik „biztonságos” lejtő. A kö-
zlekedés füves lejtőkön különös elővigyázatot igényel. A
felborulás elkerülése érdekében tegye a következőket;
- ne álljon meg vagy induljon el hirtelen, ha lefele vagy
felfele halad;
- a tengelykapcsolót lassan indítsa el, a gépet mindig
tartsa sebességben, különösen ha lefele halad;
- lejtőkön és nagyobb kanyarok esetén, a gép sebessége
mindig legyen kicsi;
- ügyeljen a zökkenőkre ill. a gödrökre vagy a rejtett
veszélyekre;
- soha ne nyírjon a lejtőn vízszintesen keresztül haladva,
csak abban az esetben ha a fűnyíró erre a célra van
tervezve.
Ha terhet vontat vagy súlyos gépezetet használ, legyen
különösen óvatos.
- Kizárólag a vonórúd engedélyezett akasztópontjait
használja.
- A terhet mindig korlátozza arra a méretre, amelyet még
biztonságosan kezelhet.
- Ne vegyen hirtelen kanyarokat. Hátramenet közben
legyen óvatos.
- Ha a gépkönyv előírja, használjon ellensúlyokat vagy
kerék súlyokat.
Utak keresztezése esetén, ügyeljen a forgalomra.
Amikor nem füves felületen halad át, állítsa le a pengék
forgását.
Ha bármit csatlakoztat, ne irányítsa a kidobódó anyagot a
közelben állók felé, és ne engedjen senkit a gép közelébe,
ha ezx működik.
• Soha ne működtesse a fűnyírót ha hibás a védőlemez,
rács ill. ha a védőeszközök nincsenek a helyükön.
Ne módosítsa a motor szabályozó berendezésének beállí-
tásait ill. ne gyorsítsa túl a motort. Ha a motort túl nagy
sebességen működik, megnő a személyes baleset veszélye.
• A kezelői pozíció elhagyása előtt:
- kapcsolja ki az emelőszerkezetet és engedje le a cs-
atlakoztatott eszközöket;
- váltson semleges módba és húzza be a parkoló féket;
- állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.
Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközök meghajtását,
állítsa le a motort és válassza le a gyújtógyertya vezetékét
vagy vegye ki az indítókulcsot:
- az elzáródások ill. a kidobó tisztítása előtt;
- a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása ill. szerelése előtt;
- miután nekiütődött egy idegen tárgynak; Ellenőrizze
a fűnyíró sérüléseit és a beindítás előtt végezze el a
szükséges javításokat:
-
ha a gép a normálistól eltérően kezd rezegni (azonnal
ellenőrizze).
Szállításkor vagy ha nem használja őket, válassza le a
csatlakoztatott eszközöket.
Állítsa le a motort és állítsa le a csatlakoztatott eszközök
meghajtását
- üzemanyag betöltése előtt;
- a fűfogó eltávolítás előtt;
- a magasság beállítsa előtt, kivéve ha a beállítás
elvégezhető a kezelő helyéről.
14
Csökkentse a gázszabályzó kar beállítását a motor
leállításakor, és ha a motor rendelkezik elzárószeleppel,
a kaszálás végeztével zárja el az üzemanyagot.
IV. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Minden csavart, anyát és csapszeget húzzon meg, hogy
biztos legyen benne, a felszerelés biztonságosan üze-
meltethetõ.
Tele benzintartállyal a gépet soha ne tárolja olyan épül-
etben ahol a benzingõzt szikra vagy nyílt láng érheti.
Mielõtt zárt helyiségben tárolja a gépet, hagyja a motort
lehûlni.
• A tűzveszély csökkentése érdekében, a motort, a kipufogó-
dobot, az akkumulátorszekrényt és az üzemanyagtartályt
tartsa tisztán lapitól, fűtõl vagy túl sok zsírtól.
Minél gyakrabban ellenőrizze hogy a fűfogó nem kopott
vagy sérült-e.
A kopott vagy sérült részeket cserélje ki biztonsági mi-
att
Ha az üzemanyagtartályt ki kell üríteni, ezt a szabadban
végezze el.
Többpengés gépek esetén, legyen óvatos, mivel egy
penge elfordításakor a többi penge is elfordulhat.
Ha a gép le van parkolva, tárolva vagy felügyelet nélkül
van hagyva, engedje le a vágóeszközöket, ha nem használ
pozitív mechanikus zárt.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig válassza le a gyújtó-
gyertya vezetékét, és helyezze a vezetéket olyan
helyre, ahol nem érhet szikrához, hogy megelőzze
a balesetszerű beindítást szállítás, beállítások
végzése vagy javítás közben.
LpA < 90 dBa
LpA < 90 dBa
LwA < 100 dBa
LwA < 100 dBa
EN 1033
A (8) 2.5
EN 1032
A (8) 0.5
LT2217A
11,53/8,6
0-6,7
107
38-102
180
02979
*
*
As rated by the engine manufacturer
ISO 3744 2000/14EC
ISO 11094 2005/88/EC
EMC 2004/108/EC
2006/42/EC
Notified Body
SNCH
11, Route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
TUV Rheinland
No. 0499
15
P
MAX
+
_
90N
MAX
+
_
150N
CHOD DOZADU
NEUTRÁL
VYSOKÝ
NÍZKY
RÝCHLO
ZAPNUTÉ SVETLÁ
ZAPAOVANIE
MOTOR JE ZASTAVENÝ MOTOR JE V CHODE ŠTARTOVANIE MOTORA
PARKOVACIA BRZDA
ODOMKNUTÉ PARKOVACIA BRZDA ZAMKNUTÁ
SÝTI
PALIVO
TLAK OLEJA
BATÉRIE
CHOD DOZADU
CHOD DOPREDU
SPOJKA ZARADENÁ
SPOJKA ZARADENÁ
POZOR
VÝŠKA KOSAKY
POZOR NA POHODENÉ PREDMETY
HOCE POVRCHY
NÁKLAD NA AäNEJ TYI
PEDÁL BRZDY/SPOJKY
ÚROVE SILY HLUKU
PRIHLIADAJÚCE OSOBY UDRäIAVAJTE
A
LEKO OD STROJA
VAROVANIE
HÁTRAMENET
SEMLEGES
MAGAS
ALACSONY
GYORS
LÁMPÁK BE
INDÍTÁS
MOTOR KIKAPCS
MOTOR BEKAPCS
MOTOR INDÍTÁS
PARKOLÓFÉK
KIOLD
VA
P
ARKOLÓFÉK RÖGZÍTVE
SZÍ
VA
ÜZEMANYAG
OLAJNYOMÁS
AKKUMULÁTOR
HÁTRAMENET
ELRE
CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ BE
CSATOLT ESZKÖZ TENGELYKAPCSOLÓ KI
VIGYÁZAT
FNYÍRÓ MAGASSÁG
ÜGYELJEN A KIDOBÓDÓ TÁRGYAKRA
FORRÓ FELÜLETEK
VONÓRÚD TERHELÉS
FÉK/TENGE
LYKAPCSOLÓ PEDÁL
HANGERSSÉG SZINT
TARTSA TÁVOL A KÖZELBEN ÁLLÓKAT
FIGYELMEZTETÉS
ROS ON
ROS ON
ROS ON
ROS wylaczony
ROS ON
ROS ON
POMALY
LASSÚ
Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu.
Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen.
Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje.
Zamieszczone poni¿ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale¿y zapoznaæ siê z ich znaczeniem.
Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy.
Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket.
CZ
HR
16
PREÍTAJTE SI POUŽÍVATESKÚ
P
RÍRUKU
EURÓPSKE NARIADENIE
P
RE BEZPENOS STROJOV
ZDVÍHA KOSAKY
NEBEZPEIE, RUKY A NOHY DRŽTE MIMO
VONÉ KOLESO
OLVASSA EL A GÉPKÖNYVET
EURÓPAI GÉP ELÍRÁS A
BIZTONSÁGRA VONATKOZÓA
N
SZABAD KORMÁNY
VESZÉLY, TARTSA TÁVOL A LÁBAIT ÉS A KEZEIT
FUNYÍRÓ EMELO
Postupy bezpecného provozu viz prírucka
Pogledajte sigurnosne upute o pravilima
tehnicke uporabnosti
Riziko vznícení z duvodu
nahromadených necistot
Opasnost od vatre uslijed natalo
enih ostataka
MIMO PREVÁDZKU 15°
15° FOKNÁL NAGYOBB LE JTÓN
TILOS A HASZNÁLA
T
Tyto symboly se mohou vyskytovat na Vašem stroji nebo v dokumentaci, dodané s výrobkem. Prostudujte a porozumìjte jejich významu.
Te simbole lahko srecate na stroju ali v dokumentaciji, ki je priložena k izdelku. Naucite se jih in si zapomnite njihov pomen.
Ovi simboli pojavljivace se na samom stroju ili u literaturi poslanoj uz proizvod. Naucite ih i razložite si njihovo znacenje.
Zamieszczone poni¿ej symbole umieszczone s¹ na kosiarce lub w instrukcjach do³¹czonych do kosiarki. Nale¿y zapoznaæ siê z ich znaczeniem.
Tieto symboly sa môžu objaviť na vašom stroji alebo v príručke dodanej s výrobkom. Preštudujte a naučte sa ich významy.
Ezek a jelzések megjelenhetnek a gépén vagy a mellékelt használati utasításokban. Ismerje meg és értse meg jelentésüket.
CZ
HR
17
ZABRAÒTE
ZABRAÒTE
• JISKRÁM
• OHNI
• KOUØENÍ
NE SMETE
NE SMETE
• POVZROCITI ISKRENJA
• KURITI OGNJ
• KADITI
NE SMIJETE
NE SMIJETE
• IZAZIVATI ISKRENJE
• PALITI VATRU
• PUŠITI
ZAKAZ
ZAKAZ
U¿YWANIA O TWART EGO
P³OMIENIA
PALENIA PA PIEROSÓW
• WYKONYWANIA CZYN-
NOŒCI, W TRAK CIE
KTÓRYCH MOGA POW-
STAÆ ISKRY
VYHNITE SA
• ISKRÁM
• PLAMEŇU
• FAJČENIU
TILOS
• A SZIKRA
• LÁNG
• CIGARETTÁZÁS
OÈI IHNED VYPLÁCHNÌTE
OÈI IHNED VYPLÁCHNÌTE
VODOU.
VOD OU.
VYHLEDEJTE RYCHLE
LÉKAØSKOU POMOC.
V SLUCAJU STIKA KISLINE
V SLUCAJU STIKA KISLINE
Z OCMI, JIH TAKOJ IZPERI-
Z OCMI, JIH TAKOJ IZPERI-
TE Z VODO.
TE Z VODO.
CIM PREJ POIŠCITE
ZDRAVNIŠKO POMOC.
AKO DOÐE KISELINA U
AKO DOÐE KISELINA U
KONTAKT S OCIMA,
KONTAKT S OCIMA,
SMJESTA
SMJESTA
JE ISPERITE S
JE ISPERITE S
VODOM I
VODOM I
BRZO POTRAŽITE
LIJECNICKU POMOC.
NALY NATYCHMIAST
NALE¯Y NATYCHMIAST
PRZEMYÆ OCZY WOD¥. JAK
NAJSZYBCIEJ SKORZYST
Z POMOCY LEKARSKIEJ.
OČI OKAMŽITE OP-
LÁCHNITE
VODOU A
ZABEZPEČTE RÝCHLU
LEKÁRSKU POMOC.
AZONNAL ÖBLÍTSE KI A
SZEMÉT VÍZZEL AZON-
NAL FORDULJON OR-
VOSHOZ
KYSELINA SÍROVÁ
KYSELINA SÍROVÁ
MÙŽE ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ
NEBO TÌŽKÁ POPÁLENÍ.
ŽVEPLOVA KISLINA LAHKO
ŽVEPLOVA KISLINA LAHKO
POVZROCI SLEPOTO ALI
HUDE OPEKLINE
SUMPORNA KISELINA
SUMPORNA KISELINA
MOŽE UZROKOVATI SLJEPO-
CU ILI TEŠKE OPEKLINE
KWAS SIARKOWY
KWAS SIARKOWY
MO¿E SPOWODOWAÆ UTRATÊ
WZROKU LUB SILNE OPARZE-
NIA.
KYSELINA SÍROVÁ MÔŽE
SPÔSOBIŤ OSLEPNUTIE
ALEBO NEBEZPEČ
POPÁLENIE.
KÉNSAV
VAKSÁGOT VAGY ÉGÉSI
SÉRÜLÉST OKOZHAT
01738
CHRAŇTE PŘED DĚTMI. NENAKLÁNĚJTE. NEOTEVÍREJTE BATERII!
HRANIMO NA VARNEM PRED DOSEGOM OTROK. OBRAČANJE PREPOVEDANO. BATERIJE SE NE SME ODPIRATI.
UVAJTE IZVAN DOSEGA DJECE. NE SMIJE SE PREVRTATI. NE SMIJETE OTVARATI BATERIJU.
PRZECHOWYWAÆ W MIEJSCU NIEDOSTÊPNYM DLA DZIECI.NIE PRZEWRACAÆ. NIE OTWIERAÆ BATERII.
UDRŽUJTE MIMO DOSAH DETÍ. NENAKLÁPAJTE. NEOTVÁRAJTE BATÉRIE!
T AR TSA TÁVOL GYEREKEKTŐL NE DÖNTSE OLDALRA. NE NYISSA FEL AZ AKKUMULÁTORT!
CZ
HR
SI
PL
CZ
HR
SI
PL
CHRAÒTE OÈI.
CHRAÒTE OÈI.
VÝBUŠNÉ PLYNY MOHOU
ZPÙSOBIT OSLEPNUTÍ NEBO
PORANÌNÍ.
ZAŠCITITE OCI
ZAŠCITITE OCI
EKSPLOZIVNI PLINI
EKSPLOZIVNI PLINI
LAHKO POVZROCIJO SLEPOT O
ALI DRUGE POŠKODBE
ZAŠTITITE OCI
ZAŠTITITE OCI
EKSPLOZIVNI PLINOVI MOŽE
UZROKOVATI SLJEP OCU ILI
DRUGE OZLJEDE
NALE¿Y STOSOW
NALE¿Y STOSOW
OS³ONÊ OCZU.
OS³ONÊ OCZU.
GAZY WYBUCHOWE MOG¹
SPOWODOWAÆ UTRATÊ WZ
ROKU LUB ZRANIENIE.
CHRÁŇTE OČI.
EXPLOZÍVNE PLYNY
MÔŽU SPÔSOBIŤ OS LEP-
NUTIE ALEBO PO
RANENIA.
ÓVJA A SZEMEIT ROB-
BANÉKONY GÁZOK
VAKSÁGOT VAGY
SÉRÜLÉST OKOZHAT
18
2. Montáž. 2. Sestavljanje. 2. Sklapanje.
2. Montáž. 2. Sestavljanje. 2. Sklapanje.
2. Monta
2. Monta
ż.
ż.
2. Montáž. 2. Összeszerelés.
Pøed použitím traktoru musí být namontovány urèité díly, které jsou
z pøepravních dùvodù volnì zabalené. Na obrázku jsou vyobrazeny
díly, které musí být namontovány.
Prije pocetka rabe traktora potrebno je sklopiti odredene dijelove.
Ti dijelovi su zbog sigurnijeg transporta priloženi upakovani. Na
slici je prikazano koje dijelove morate sklopiti.
Pred uporabo traktorja je potrebno nekatere dele sestaviti. zaradi
zašcite pri transportu se ti deli dobavijo loceno. Dele sestavite v
skladu s sliko v priloženi dokumentaciji.
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania ci¹gnika nale¿y zamontowaæ
pewne jego elementy, które nie zosta³y zamontowane w fabryce
(w celu uzyskania ma³ych wymiarów transportowych). Elementy
te znajduj¹ siê w opakowaniu ci¹gnika.
Pred použitím sedadlovej kosačky musia byť namontované
niektoré jej súčasti, ktoré sú voľne priložené v balení z dôvodu
prepravy.
A traktor használata előtt, bizonyos részeket, amelyek
szállítás céljából le voltak véve és a csomagban találhatók,
fel kell szerelni.
CZ
1
VOLANT
VOLANT
Nasaïte prodlužovací tyè øízení (1).
Nasaïte ochranný kryt tyèe øízení. Ujistìte se, že vodicí jazýèky
krytu tyèe zapadly do odpovídajících otvorù v krytu øízení.
Sejmìte unášeè volantu z volantu a nasuòte unášeè na tyè øízení.
Zkontrolujte, zda pøední kola smìøují pøímo dopøedu a umístìte
volant na náboj.
Na šroub se šestihrannou hlavou nasaďte velkou plochou
podložku, pružnou podložku a řádně utáhněte.
Na støed volantu nasaïte krytku.
1. PRODLUŽOVACÍ TYÈ
1. PRODLUŽOVACÍ TYÈ
VOLAN
VOLAN
Postavite podaljšek glavne gredi (1).
Obrocasti pokrov glavne gredi z drsenjam prestavite na podaljšek.
Preverite ali se zareze v odprtini pokrova ujemajo z žlebovi
podaljška.
Adapter volana locite od volana in ga z drsenjem premaknite na
krmilno gred. Prednji kolesi postavite naravnost in namestite
volan na pesto.
Stavite veliki ravan podložak, steljku i šesterobridni vijak.
Osigurajte pritezanjem.
V središce volana porinite pritrdilni vložek, ki se mora zaskociti
(kar se sliši).
1. PODALJŠEK GLAVNE GREDI
1. PODALJŠEK GLAVNE GREDI
UPRAVLJAC
UPRAVLJAC
Ugradite nastavak osovine (1).
Na nastavak nataknite prstenasti poklopac glavne osovine.
Provjerite da li se zarezi na poklopcu uklapaju sa odgovarajucim
žljebovima na nastavku.
Sa upravljaca skinite adapter upravljaca i nataknite ga na up-
ravljacku osovinu. Provjerite da li su prednji kotaci poravnani
naprijed i namjestite volan na glavcinu.
Sestaviti veliko ravno podložko, zaklenjeno podložko in hex
vijak z matico. Varno zategnite.
Postavite uložak na centar upravljaca i pritisnite ga prema dolje
da škljocne i time se ucvrsti na svom mjestu.
1. NASTAVAK OSOVIN
1. NASTAVAK OSOVIN
KIEROWNICA
KIEROWNICA
• Zamontować wałek przedłużający (1).
Miejsce w taki sposób, że oczka w nomenklaturze głowy to śrubę
są sześciokątnym polu zrównana z otworami.
• Ustawić koła w położenie do jazdy na wprost (równolegle
do osi podłużnej ciągnika). Założyć nakładkę kształtową na
końcówkę wałka przedłużającego, następnie założyć kierownicę
na nakładkę kształtową.
• Na wystającą ze œrodka kierownicy końcówkę wałka założyć
dużą płaską podkładkę, następnie silnie dokręcić nakrętkę
zabezpieczającą.
• Wcisnąć nakładkę maskującą w otwór znajdujący się w œrod-
kowej częœci kierownicy.
1. WA³EK PRZED³U¿AJ¹CY.
1. WA³EK PRZED³U¿AJ¹CY.
VOLANT
Primontujte predlžovací hriadeľ (1).
Primontujte kryt hriadeľa riadenia. Dbajte na to, aby sa
vodiace čapy vždy zasunuli do príslušných otvorov.
Z volantu snímte adaptér volantu a posuňte ho na
predĺžený stĺpik riadenia. Skontrolujte, či predné kolesá
stoja rovno a pripevnite volant na hlavu.
Pripevnite veľkú podložku, pružnú podložku a palcovú
skrutku so šesťhrannou hlavou. Pevne utiahnite.
Do stredu volantu zatlačte vložku.
1. PREDLŽOVACÍ HRIADEĽ
KORMÁNYKERÉK
Szerelje fel a meghosszabbított tengelyt (1).
Szerelje fel a fő tengely burkolatot. Bizonyosodjon meg, hogy a
burkolat terelőhorgai beletalálnak a megfelelő hornyokba.
Vegye le a kormánykerék adaptert a kormánykerékről és
a csúsztassa az adaptert a kormánykerék tengelyére.
Ellenőrizze, hogy az első kerekek előre vannak-e irányítva
és helyezze a kereket a kerékagyra.
Szerelje fel a nagyobbik sima alátétgyűrűt, rögzítse ezt
a hatlapfejű csavarral együtt. Jól húzza meg.
Nyomja be az alátétet a kormánykerék közepébe.
1. MEGHOSSZABBÍTOTT TENGELY
CZ
HR
19
1
43
2
INSTALACE SEDADLA
INSTALACE SEDADLA
Uvolnìte a sejmìte spojovací materiál, kterým je k sedadlu pøipevnìn
ochranný obal. Odložte tento spojovací materiál pro upevnìní sedadla
k traktoru. Sejmìte ochranný obal a zlikvidujte jej.
POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je elektrický kabel správnì pøi-
pojen k bezpeènostnímu spínaèi (1) na upevòovací desce sedadla.
Umístìte sedadlo na upevòovací desku sedadla tak, aby hlava osa-
zeného šroubu byla umístìna nad velkým otvorem v upevòovací
desce (2).
Zatlaète sedadlo dolù tak, aby osazený šroub zapadl do otvoru a
posuòte sedadlo smìrem k zádi traktoru.
Utáhnìte pevnì seøizovací šroub (3).
UPRAVTE SEDADLO
UPRAVTE SEDADLO
Zvedněte páku pro úpravy (4) a posouvejte sedadlo, dokud nedospěje
do pohodlné polohy, která vám umožňuje sešlápnout pedál spojky/
brzdy až dolů. Uvolněním páky sedadlo v pozici zablokujete.
UGRADNJA SJEDALA
UGRADNJA SJEDALA
Skinite željeznariju, za pricvršcivanje sjedala, s kartonske podloge
za pakiranje i pripremite je za sklapanje sjedala na traktor. Skinite
i bacite karton.
UPUTA: Provjerite da li je elektricni kabel pravilno povezan na
sigurnosni prekidac (1) na držacu sjedala.
Namjestite sjedalo na podlogu sjedala sa okrenutom glavom svorn-
jaka u smjeru prema velikoj provrtini na kraju proreza na podlozi
sjedala (2).
Gurnite sjedalo da svornjak upadne u prorez i povucite sjedalo prema
stražnjem dijelu traktora.
Pritegnite cvrsto vijak za podešavanje (3).
KAKO PODESITI SJEDIŠTE
KAKO PODESITI SJEDIŠTE
Podignite polugu za podešavanje (4) i pomaknite sjedište dok se ne
postigne ugodan položaj koji vam omogućuje da pritisnete pedalu za
kvačilo/kočnicu sasvim do dole. Otpustite polugu da biste zaključali
sjedište u tom položaju.
NASTAVITEV SEDEŽA
NASTAVITEV SEDEŽA
Železne dele vzemite iz kartonske embalaže. To so deli za vgradnjo
sedeža na traktor.
Vzemite še sedež in odstranite embalažo.
OPOMBA: Preglejte povezavo elektricne žice in varnostnega stikala
(1) na opori sedeža in jo namestite v pravilen položaj.
Obrnite sedež v položaj za sedenje in ga postavite na sedežno plošco.
Pri tem glavo zatica sedeža postavite v veliko okroglo odprtino z
režo na sedežni plošci (2).
Porinite sedež, da se zatic zapelje v režo. Povlecite sedež proti
zadnjem delu traktorja.
Nato varnostni privijte vijak (3).
NASTAVENIE SEDAČKY
NASTAVENIE SEDAČKY
Nadvihnite nastavovaciu páku (4) a posuňte sedadlo až pokiaľ
nedosiahnete pohodlnú polohu, v ktorej ste schopní stlačiť spojk-
ový / brzdový pedál až na doraz. Uvoľnením páky zaistite polohu
sedadla.
CZ
2
20
INSTALACJA SIEDZENIA
INSTALACJA SIEDZENIA
Rozpakuj siedzisko z plastiku zabezpieczaj¹cego.
UWAGA: SprawdŸ czy do wy³¹cznika bezpieczeñstwa pod³¹czony
jest kabel (1).
Umieœciæ siedzenie w nadwoziu siedzenia tak, aby œcruba w górnej
czêœci kolmierza oporowego znajdowala siê nad du¿ym otworem
umieszczonym w g³êbi (2).
W celu wprowadzenia œruby w gónej czêœci ko³mierza oporowego
do otworu nal¿y ancisn¹æ na siedzenie i poci¹gn¹æ je do ty³u.
Po regulacji dokrêæ œrubê (3).
REGULACJA FOTELA
REGULACJA FOTELA
Podnieść dźwignię regulacyjną (4) i przesuwać fotel do wygod-
nego położenia, umożliwiającego dociskanie do podłogi pedału
sprzęgła/hamulca. Puścić dźwignie w celu zablokowania fotela w
położeniu.
MONTÁŽ SEDADLA
Vyberte diely, ktorými je sedadlo pripevnené k baliacemu
materiálu. Tieto diely uschovajte, pretože ich ešte budete
potrebovať na montáž sedadla na traktor.
Odstráňte zbytky obalového materiálu a zlikvidujte ich.
UPOZORNENIE: Skontrolujte, či je kábel správne pripojený
k bezpečnostnému spínaču (1) na úchytke sedadla.
Sedadlo umiestnite na sedaciu dosku tak, aby bol hlavný čap
nad výrezom v doske (2).
Sedadlo pritlačte tak, aby čap zapadol do výrezu a potom
sedadlo potiahnite dozadu.
Utiahnite regulačnú skrutku (3).
NASTAVENIE SEDAČKY
Nadvihnite nastavovaciu páku (4) a posuňte sedadlo až
pokiaľ nedosiahnete pohodlnú polohu, v ktorej ste schopní
stlačiť spojkový / brzdový pedál až na doraz. Uvoľnením páky
zaistite polohu sedadla.
AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE
Vegye le a vázat amely az ülést a csomagoláshoz rögzítik,
és tegye félre a vázat az ülés felszereléséhez.
Vegye le a csomagolást és dobja el.
MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon meg, hogy a zsinór helyesen
van összekapcsolva a biztonsági kapcsolóval (1) az ülés
tartóállványán.
Helyezze az ülést a vázra úgy, hogy a vállas csavar feje a
vázon található nagy hornyolt nyílás fölé kerüljön (2).
Nyomja az ülést, hogy a vállas csavar bekerüljön a horonyba,
ezután húzza az ülést a traktor hátsó része felé.
A beállítás rögzítéséhez, húzza meg a csavart (3).
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA
Emelje meg a beállító emelőt (4) és csúsztassa az ülést ad-
dig, amíg kényelmes helyzetbe nem ért, ahol a kuplungot és
a fékpedált teljesen be lehet nyomni. Az ülés rögzítéséhez
eressze ki az emelőt.
1
43
2
2
21
1. Podstawa siedzenia
2. Pokrywa terminal
3. Przewód elektryczny
4. Przewód elektryczny
A. Przód ci¹gnika
5. Os³ona zabezpieczaj¹ca
6. Styk akumulatora
7. Akumulator
1. Podložka sedadla
2. Kryt svoriek
3. Kábel
4. Kábel
A. Predná strana kosačky
na trávu
5. Ochranný plech
6. Pól batérie
7. Batéria
1. Ülés váz
2. Kivezetősapka
3. Kábel
4. Kábel
A. A traktor eleje
5. Sárvédő
6. Telepkapocs
7. Akkumulátor
ZAPOJENÍ BATERIE
ZAPOJENÍ BATERIE
POZNÁMKA:
POZNÁMKA: Je-li baterie uváděna do provozu až po měsíci a roku,
který je uveden na nálepce, musí se nechat baterie nabít nejméně
jednu hodinu, proudem 6 – 10 A.
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ: Před zapojováním baterie odložte náramky, náramk-
ové hodinky, prsteny, apod. Pokud by tyto předměty přišly do styku
s kontakty baterie, mohly by způsobit popáleniny.
UGRADNJA AKUMULATORA
UGRADNJA AKUMULATORA
UPUTA:
UPUTA: Ako akumulator, koji namjeravate ugraditi, na naljepnici
s datumom ima upisan mjesec ili godinu koji su vec prošli, punite
akumulator najmanje 1 sat uz struju 6-10 ampera.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE: Prije pocetka ugradnje akumulatora skinite
metalne narukvice, rucne ure, prstenje i slicno. Kontakt metala s
akumulatorom može vam pouzrociti opekline.
NAMESTITEV AKUMULATORJA
NAMESTITEV AKUMULATORJA
OPOMBA:
OPOMBA: Poglejte nalepko z datumom na akumulatorju, ki ga želite
namestiti. Ce je akumulatorju rok že potekel, ga morate najmanj 1
uro polnitI s tokom 6-10 amperov.
SVARILO:
SVARILO: Pred delom z akumulatorjem snemite kovinske zapest-
nice, rocne ure, prstane in podobno. Stik kovinskih predmetov z
akumulatorjem vam lahko povzroci opekline.
INSTALACJA AKUMULATORA
INSTALACJA AKUMULATORA
UWAGA:
UWAGA: Nale¿y sprawdziæ datê umieszczon¹ na etykiecie akumu-
latora (miesi¹c i rok), je¿eli akumulator jest instalowany póŸniej,
nale¿y przed zainstalowaniem ³adowaæ akumulator przez co najmniej
1 godzinê pr¹dem 6 - 10 amperów.
OSTRZE¯ENIE
OSTRZE¯ENIE Przed przyst¹pieniem do instalowania akumu-
latora nale¿y zdj¹æ z r¹k metalowe bransolety, obr¹czki, zegarki
itp. Dotkniêcie tych przedmiotów do styków akumulatora mo¿e
spowodowaæ oparzenie.
INŠTALÁCIA BATÉRIE
UPOZORNENIE: Pokiaľ je batéria uvedená do prevádzky po
uplynutí dátumu, ktorý je uvedený na nálepke (mesiac a rok),
nabíjajte batériu aspoň jednu hodinu 6 až 10 ampérmi.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE! Pred inštaláciou batérie
zložte si kovové náramky, náramkové hodinky, prstene a pod.
Keby tieto predmety prišli do styku s batériou, mohlo by dôjsť
k úrazom popálením.
AZ AKKUMULÁTOR FELSZERELÉSE
MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátort a címkén jelzett időpont
után kezdi használni, előbb töltse legalább egy órán keresztül
6-10 amperen.
FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor felszerelése előtt,
vegye le a kezéről a fém karkötőket, a csuklópántokat ill.
gyűrüket. Ezen tárgyak hozzáérintése az akkumulátorhoz
égéseket okozhat.
01481
5
7
A
6
1. Upevňovací deska
sedadla
2. Kryt svorky
3. Kabel
4. Kabel
A. Přední část traktoru
5. Ochranný plech
6 Svorka (pól) baterie
7. Baterie
1. Podloga sjedala
2. Poklopac prikljucka
3. Kabel
4. Kabel
A. Prednji dio traktora
5. Zaštitni poklopac
6. Prikljucak akumulatora
7. Akumulato
1. Sedežna plošca
2. Pokrov za prikljucke
3. Kabel
4. Kabel
A. Sprednji del traktorja
5. Šcitnik
6. Prikljucki akumulatorja
7. Akumulator
CZ CZ
2
1
2
3
4
22
02603
VAROVÁNÍ:
VAROVÁNÍ: Nejdříve musí být připojen kladný pól, aby bylo
zabráněno vzniku jisker v důsledku náhodného uzemnění.
Sejměte krytku svorky baterie a vyhoďte ji. Červený kabel připojte
k + pólu a pak černý zemnicí kabel k – pólu. Šrouby svorky kabelů
pevně dotáhněte. Svorky baterie potřete tenkou vrstvou mazacího
tuku, aby nedocházelo k jejich korodování.
UPOZORENJE:
UPOZORENJE: Prvo mora biti povezan pozitivni prikljucak da se
sprijeci iskrenje zbog slucajnog dodira s masom.
Skinite i bacite zaštitne kapice s prikljucaka. Povežite crveni kabel
na + i zatim crni kabel na masu -. Privijte cvrsto kabel.Namažite
polove akumulatora vazelinom da ih zaštitite od korozije.
SVARILO:
SVARILO: Prikljucitev akumulatorja se mora zaceti s prikljucitvijo
plus kabla zaradi preprecevanja iskrenja pri nakljucnem stiku z
maso.
Odstranite zašcitne pokrovcke s prikljuckov. Prikljucite sponko
rdecega kabla na +, nato pa sponko crnega kabla na maso -.
Privijte kabla. Pola akumulatorja zašcitite pred korozijo, tako da
ju namažete z vazelinom.
OSTRZE¯ENIE:
OSTRZE¯ENIE: Zawsze nale¿y jako pierwszy pod³¹czaæ do uk³adu
elektrycznego dodatni styk akumulatora, zabezpiecza to przed
powstawaniem iskier w trakcie przypadkowego zetkniêcia siê
przewodu z mas¹.
Nale¿y zdj¹æ nak³adki zabezpieczaj¹ce ze styków akumulatora.
Czerwony przewód nale¿y do³¹czyæ do (+) a czarny (³¹cz¹cy z mas¹)
do (-). Silnie dokrêciæ kable do styków za pomoc¹ œrub. Nale¿y
prawid³owo (tak jak pokazano na rysunku) umieœciæ wszystkie
podk³adki. Nale¿y nasmarowaæ oba styki (bieguny) akumulatora
wazelin¹ techniczn¹, aby zapobiec korozji. Zamkn¹æ pokrywê
komory akumulatora.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE! Aby ste zabránili skratu,
musíte najprv pripojiť kladný pól.
Odstráňte ochranné kryty na prípojných svorkách a zlikvidu-
jte ich. Najskôr pripojte červený kábel na + a potom čierny
kábel na -. Káble pevne priskrutkujte. Svorky batérie natrite
tukom, ktorý neobsahuje vodu (vazelína), aby ste zabránili
korózii.
FIGYELMEZTETÉS: Először a pozitív véget kell bekötni,
hogy elkerülje a földelés miatt bekövetkező szikrákat.
Vegye le és dobja el a kivezetősapkákat. A piros kábelt
kösse a + véghez, a feketét a – véghez. Csavarral fogja
oda a kábeleket.
A korrózió megelőzése érdekében, kenje be az akkumulátor
pólusait vazelinnel.
CZ
2
23
Umístění ovládacích prvků
Umístění ovládacích prvků
1. Vypínač světel
2. Ovládání plynu / sytiče
3. Pedál brzda / spojka
4. Ovládací páka pohybu
5. Ovládací čka zapínání a vypínání žacího ústrojí
6. Páka pro rychlé zvedání a spouštění žacího ústrojí
7. Spínač zapalování
8. Parkovací brzda
9. Páèka volného pohybu kol
11. Páčka sytiče
Pozicioniranje upravljackih funkcija
Pozicioniranje upravljackih funkcija
1. Prekidac svjetla
2. Upravljanje prigušenjem/hladnim startom
3. Pedala kocnice i spojke
4. Rucica za upravljanje pogonom.
5. Ukopcavanje/iskopcavanje uredaja za rezanje.
6. Brzo dizanje/spuštanje uredaja za rezanje.
7. Kontakt brava.
8. Parkirna kocnica.
9. Rucica za upravljanje odvajanjem kotaca od pogona
11. Upravljanje hladnim startom (cok)
CZ
Seznam upravljalnih funkcij
Seznam upravljalnih funkcij
1. Stikalo za luci
2. Upravljanje dušilne/startne lopute
3. Pedal zavore in sklopke
4. Rocica pogona
5. Vklop/odklop rezalnika
6. Hitri dvig/spust rezalnika
7. Kljucavnica za vžig motorja
8. Rocna zavora
9. Rocica za upravljanje odklopom koles s pogona
11. Upravljanje startne lopute za zrak
Po
Po
łożenie przyrz
enie przyrz
ądów sterowniczych
dów sterowniczych
1. Włącznik oświetlenia.
2. D³awic/sterownicza przepustnicy.
3. Peda³ sterowniczy sprzêg³a i hamulca.
4. DŸwignia kontroli prêdkoœci.
5. DŸwignia s³u¿¹ca do w³¹czania i wy³¹czania napêdu przyrz¹du
tn¹cego.
6. DŸwignia s³u¿¹ca do unoszenia przyrz¹du tn¹cego.
7. W³¹cznik zap³onu (stacyjka).
8. Hamulec postojowy
9. Ustawianie wysokoœci koszenia
11. D³awic
3. Popis funkcí. 3. Funkcijki opis. 3. Funkcionalni opis.
3. Popis funkcí. 3. Funkcijki opis. 3. Funkcionalni opis.
3. Opis przyrz
3. Opis przyrz
ądów sterowniczych.
ądów sterowniczych. 3. Popis funkcií. 3. Működési leírás
1
2
3
4
5
11
6
7
8
9
24
Usporiadanie ovládacích zariadení
1. Vypínač svetla.
2. Páka ovládania plynu a štartovanie za studena.
3. Pedál brzdy/spojky.
4. Zapínanie a vypínanie pohonu.
5. Zapínanie a vypínanie žacieho agregátu.
6. Rýchle zdvíhanie a spúšťanie žacieho agregátu.
7. Štartér.
8. Ručná brzda.
9. Zapínanie a vypínanie voľnobehu
11. Regulátor štartovania za studena.
A vezérlők elhelyezése
1. Fénykapcsoló
2. Gáz/Fojtó szelep
3. Fék és tengelykapcsoló pedál.
4. Mozgást vezérlő kar
5. A vágóegység csatlakoztatása/leválasztása.
6. A vágóegység gyors felemelése/leeresztése.
7. Indítózár.
8. Parkolófék.
9. Szabad kerék vezérlőkar
11. Fojtás vezérlés.
1
2
3
4
5
11
6
7
8
9
3
Loading...
+ 56 hidden pages