CANDY WATCH&TOUCH User Manual

Loading...

ФУРНИ

BG

02

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

KOMFURER

DK

12

BRUGSVEJLEDNINGER

 

 

KAYTTOOHJE

FI

22

UUNIT

 

 

ANVANDARHANDBOK

SV

32

UGNAR

 

 

SUTŐK

HU

42

HASZNALATI UTASITASA

 

 

BRUKSANVISNING

NO

52

OVNER

 

 

CUPTOARE

RO

62

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

RERNE

SRB

72

UPUTSTVA ZA KORISNIKE

 

 

RÚRA NA PEČENIE

SK

82

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

ДУХΟΒІ ШΑΦИ

UA

92

IHCTPУКЦІЯ КОРИΤУBAЧA

 

 

ΦΟYPNOI

GR 102

O HГIEΣ XPHΣHΣ

 

 

CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio Milano Italy

 

Техника На Безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Битовият електроуред и неговите открити части, по време на работамогат да се нагреят до висока температура. Бъдете внимателни и не се докосвайте до тях.

Деца на възраст под 8 години не трябва да се приближават до уреда без родителски надзор.

Този битов елекроуред може да се използва от деца по-големи от 8 години, а също и oт хора

снарушени умствени илифизически възможности или, без необходимият опит, само когато са под наблюдение и са инструктирани относно безопасното използване на уреда и знаят за съществуващите опасности.

Не разрешавайте на деца да играят сфурната.

Почистването и обслужване на битовият уред не трябва да се извършва от деца без надзор

възрастни.

•Битовият уред, по време на своята работа се нагрява до висока температура. Бъдете внимателни и не докосвайте нагревателните елементи, разположени във вътрешността нафурната. •ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Битовият електроуред и неговите открити части, по време на работа могат да се нагреята до висока температура. Не разрешавайте до него да се докосват малки деца.

Не използвайте за почистване на стъклената повърхност на вратата абразивни почистващи препарати и гъби с метални частици или стъргалки. Те могат да надраскат повърхността, което да доведе до напукване или дори счупване на стъклото.

Преди да почистите фурната трябва да махнете решетката, при задължително изключен

уред.След почистването, поставете отново решетката по начина описан в инструкциите.

• Използвайте само такъв температурен датчик, какъвто е препоръчан от производителя. •Не използвайте парочистачка при почистване на уреда

•ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете токов удар, преди замяна на осветителното тяло, се уверете че уредът е изключен от ел. захранването.

Електрическото включване на битовият прибор трябва да се извърши с използване на предпазител според действащите правила и норми за електробезопасност.

В инструкциите трябва да е указан вида на захранващият кабел. Трябва да се отчете и

температурата на задната повърхност на уреда.

• В случай на повреда на захранващият кабел, той трябва да бъде заменен със специален захранващкабел закупен от производителя или оторизираният сервиз.

•ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасността свързана със случайно задействане на уреда, то той не трябва да се включва през външни управляващи устройства, като таймер или програматор служещза включване и изключване на ел, уреди.

•ВНИМАНИЕ: При използване на грил, външните детайли могат да се нагреят до висока температура.Не разрешавайте на деца да се доближават дофурната.

преди почистване трябва да премахнете ако има разлята

По време на пиролитично почистване, повърхностите могат да се нагреят по-силно от

обикновено. Не разрешавайте на деца да се доближават дофурната.

BG 02

Pезюме

Общи Мерки За Безопасност

4

Описание на продукта

5

Използване на фурната

5

Simply-Fi

9

Почистване и поддръжка на фурната

10

1.1Инструкции за безопасност

1.2Електрическа безопасност

1.3Препоръки

1.4Монтаж

1.5Управление на отпадъците и защита на околната среда

1.6Декларация за съответствие

2.1Общ изглед

2.2Приспособления

3.1Описание на дисплея

3.2Настройка на уреда

3.3Първа употреба

3.4Работа в ръчен режим

3.5Начална страница - Основни функции

3.6Режими на готвене

4. Simply-Fi

5.1Общи бележки по почистването

5.2Поддръжка

Сваляне и почистване на страничните стойки

Сваляне и почистване на стъклената врата

Смяна на крушката

BG 03

1. Общи Мерки За Безопасност

Б л а г о д а р и м В и , ч е избрахте един от нашите продукти. За да имате

възможно найдобър резултат при използването на фурната, внимателно п р о ч е т е т е т о в а ръководство.

Препоръчваме Ви да запазите настоящото ръководство за монтаж и

експлоатация и при нужда да се обръщате към него.

К о гат о у р едът е в експлоатация всички достъпни части са горещи. Внивайте да не се докосвате до тези елементи. При първият пуск на фурната, може да се усети неприятна миризма. Това става защото изолационните елементи се загряват за първи път. Това е абсолютно нормално и няма повод за притеснение. Изчакайте уреда да изстине и го забършете добре. След това е готов за нормална експлоатация.

Една фурна по своята същност на работа става много гореща. Особено стъклото на вратата нафурната.

1.1 Инструкции за безопасност

Използвайте фурната единствено по предназначение - само за приготвяне на храна. Всяка друга употреба, например като източник на топлина, се смята за неправилна и следователно опасна.

Производителят не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неуместната, неправилната или неразумната употреба нафурната.

Използването на всеки един електроуред предполага спазването на някои основни правила:

-Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела.

-Не докосвайте уреда с мокри или влажни ръце или крака.

- Не се препоръчва използването на адаптери, разклонители и удължители.

В случай на повреда и/или не недобра работа, изключете уреда и не се опитвайте да го поправите сами.

1.2 Electrical Safety

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СВЪРЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КАБЕЛИ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ЕЛЕКТРОТЕХНИК ИЛИ КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК. Електрическата инсталация, към която е свързанафурната, трябва да отговаря на изискванията на приложимото законодателство в страната, в която се ползва уредът. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазването на тези указания. Фурната трябва да бъде свързана към електрозахранване със заземено контактно гнездо или многополюсен прекъсвач, в зависимост от приложимото законодателство в страната, в която се извършва монтажът.

Електрозахранващата инсталация трябва да бъде защитена с подходящи предпазители, а използваните проводници трябва да имат напречно сечение, подходящо за провеждане на тока, необходим за захранване нафурната.

СВЪРЗВАНЕ

Фурната е оборудвана със захранващ кабел, който трябва да се свърже единствено към източник 220 - 240 V AC 50 Hz между фазите или между фазата и нулата. Преди да свържете фурната към захранването, е важно да извършите проверка на:

-стойностите на напрежението сфазомер и

-настройката на прекъсвача.

Заземяващият проводник, който е свързан към заземяваща клема на фурната, трябва да бъде свързан към заземяващата клема на захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да свържете фурната към захранването, поискайте от квалифициран електротехник да провери изправността на заземяващата клема на захранването. Производителят не носи отговорност за инциденти или други проблеми, възникнали поради грешно заземяване и/или неизправности в заземителните клеми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като фурната може да се нуждае от поддръжка, препоръчително е да разполагате със свободно контактно гнездо, в което да бъде включена, ако бъде преместена от мястото, на което е монтирана. Захранващият кабел трябва да се подменя единствено от електротехник, занимаващсе с поддръжка на електроуреди.

1.3 Препоръки

Почиствайтефурната след всяко ползване и такащеможете да я поддържате безупречно чиста.

Не облепвайте вътрешността на фурната с алуминиево фолио или защитно фолио за еднократна употреба. При докосване до нагорещените емайлирани повърхности, алуминиевото фолио и други видове защита, може да се разтопи и така да увреди емайла на вътрешните стени. За да предотвратите прекомерно зацапване на фурната и дим със силен мирис, който се образува вследствие от това, препоръчваме да не използвате фурната на много висока температура. По-добре е да удължите времето за готвене, като намалите леко температурата. Освен предоставените заедно с фурната приспособления, препоръчваме да използвате само тави и форми за печене, които имат повишена топлоустойчивост.

1.4 Монтаж

Монтажът на фурната не е задължение на производителя. Ако е необходимо съдействието на производителя за отстраняването на повреди, произтичащи от неправилен монтаж, това съдействие не се покрива от гаранцията. Трябва да се следват указанията за монтаж, които са предназначени за квалифицирани професионалисти. Неправилният монтаж може да причини материални щети или наранявания на хора и животни. Производителят не носи отговорност за такива щети или наранявания. Фурната може да бъде разположена на високо място в колона или вградена под кухненски плот. Преди да я монтирате, се уверете че в определеното зафурната пространство има добра вентилация и безпрепятствен достъп на свеж въздух, който е необходим за охлаждането и защитата на вътрешните елементи на фурната.

Изработете отворите в съответствие с посочените на последната страница спецификации в зависимост от начина намонтаж.

1.5 Управление на отпадъците и защита на околната среда

Този уред е маркиран съгласно европейска Директива 2012/19/EО за Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

WEEE съдържа едновременно замърсяващи субстанции (които могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда) и основни компоненти (които могат да се използват повторно). Важно е WEEE да бъдат обработени по специфични начини с огрлед правилното

отстраняване и изхвърлянето на всички замърсители и възвръщането и рециклиране на всички материали.

Отделните индивиди могат до окажат важна роля, осигурявайки, че WEEE няма да станат проблем за околната среда; важно е да бъдат следвани някои основни правила:

•WEEEне трябва да бъдат третирани като домакински отпадъци.

WEEE трябва да бъдат предавани в съответнтие събирателни пунктове, управлявани от общината или регистрирани компании. В много държави, за големи WEEE, може да се предлага събиране от домовете.

когато купувате нов уред, старият може да бъде върнат на търговеца, който да го приберете безплатно на база едно-към едно, докато оборудването е от същия тип има същите функции като доставеното оборудване

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Когато е възможно избягвайте предварителното загряване на фурната. По време на готвене отваряйте вратата на фурната възможно най-малко, защото при всяко отваряне се губи топлина. За значителна икономия на енергия изключете фурната 5 – 10 минути преди планираният край на времето за готвене и използвайте остатъчната топлина, коятофурната продължава да генерира. За да избегнете загуба на топлина поддържайте чисти и в ред уплътненията на фурната. Ако имате различни тарифи за електрическата енергия използвайте отложеният старт, за да стартирате готвенето на по-ниската тарифа.

1.6 Декларация за съответствие

Частите на този уред, които могат да влязат в контакт с храни, съответстват на разпоредбите на ДирективаЕИО89/109. Поставяйки и маркирайки този продукт, ние декларираме на наша отговорност, че той е в съотвествие със всички Европейски изисквания за безопастност, здравни и екологични норми. След като разопаковате фурната, уверете се, че тя не е била повредена по някакъв начин. Ако имате някакви съмнения , не я използвайте: свържете се с квалифициран човек.

BG 04

Съхранявайте опаковъчните материали като найлонови торбички, полистирол, или пирони извън обсега на деца, защото те са опасни за тях.

2.Описание на продукта

2.1Общ изглед

1

5 2

3

4

4

8

6

7

1. Панел за управление

2. Водачи (странична метална решетка,ако е включена)

3. Метална скара

4. Тава за мазнини

5. Вентилатор (зад металната плоча)

6. Врата на фурната

7. Сензорен контролен панел на вратата

8. Камера

2.2 Приспособления

1 Метална скара

Служи за поставяне на тави и чинии.

2 Тава за мазнини

Служи за събиране на мазнината, която капе, докато на скарата се готви храна.

3 Cтраничните телени мрежи

Странично тел мрежата, ако е включен.

3.Използване на фурната

3.1Описание на дисплея

1.Главен прекъсвач включен/изключен

2.LCD сензорен интерфейс

1 2

3.2 Настройка на уреда

-При първоначално пускане трябва да изпълните процедурата по инсталация, за да можете да използвате фурната. Натиснете START, за да продължите.

-Изберете език от падащото меню. Натиснете NEXT, за да продължите.

-Настройте датата от календара. Настройте часа от часовника. Натиснете NEXT, за да продължите.

-От падащото меню изберете домашната си Wi-Fi мрежа. Въведете паролата за домашната си Wi-Fi мрежа. Натиснете NEXT, за да продължите, и изчакайте да се установи връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Фурната ще работи, дори и да не бъде свързана с интернет. Възможно е да регистрирате фурната в мрежата и на по-късен етап.

-Регистрацията е извършена успешно. Натиснете NEXT, за да продължите към последната стъпка.

-Процедурата по инсталация е завършена. Натиснете GO TO HOME PAGE , за да започнете да използвате фурната.

За повече подробности вижте краткото ръководство.

УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ВРАТА

Параметър

Спецификации

 

 

Стандартен Wireless

802.11 b/g/n

 

 

Честотен диапазон

2,400 GHz. – 2,497 GHz

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

+16 ± 2 dBm

Макс. предавателна

802.11g

(54Mbps)

+13 ± 2 dBm

мощност

 

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

+13 ± 2 dBm

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

- 86 ± 2 dBm

Минимална

802.11g

(54Mbps)

чувствителност на

- 70 ± 2 dBm

приемане

 

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

- 66 ± 2 dBm

Канал

13

 

 

 

 

BG 05

 

3.3 Първа употреба

 

3.4 Работа в ръчен режим

 

ПРЕДВАРИТЕЛНОПОЧИСТВАНЕ

- Натиснете раздела Manual Mode, за да настроите цикъл в 3

Почистете фурната, преди да я използвате за пръв път.

лесни стъпки.

Забършете външните повърхности с навлажнена мека кърпа.

- Плъзнете и изберете желаната функция за готвене. Натиснете

Измийте всички приспособления и забършете вътрешността на

NEXT, за да продължите

фурната с разтвор на топла вода и препарат за миене. Включете

- Плъзнете, за да изберете желаната температура. Натиснете

фурната на максимална температура и я оставете да работи

NEXT, за да продължите, или BACK, за да се върнете към избора

около 1 час - така ще бъдат отстранени остатъчните миризми на

на функция за готвене.

“ново”.

- Плъзнете, за да изберете продължителността на готвене.

 

 

 

Натиснете START, за да започнете готвенето, или BACK, за да се

 

 

 

върнете към настройката на температурата.

 

 

 

От този екран е възможно да:

 

 

 

• изключите подгряването (включено по подразбиране)

 

 

 

• или да зададете отложен старт

 

 

 

- Докато се изпълнява цикъл на готвене, можете:

 

 

 

• да променяте температурата

 

 

 

• да променяте продължителността на готвене

 

 

 

• да натиснете иконката за уеб камерата, за да се покаже

 

 

 

вътрешността на фурната да натиснете STOP, за да приключите

 

 

 

готвенето

3.5 Начална страница - Основни функции

 

 

 

НАСТРОЙКИ

От този екран ще можете да зададете:

език

дата и час

wifi

Bluetooth аудио

опции на екрана

УЕБ БРАУЗЪР

От този екран ще можете да влизате в интер нет и да разглеждате одобрени сайтове.

УЕБ КАМЕРА

Като натиснете иконката на уеб камерата, можете да виждате вътрешността на фурната и да наблюдавате процеса на готвене.

СВЪРЗВАНЕ НА ФУРНАТА С МОБИЛНО УСТРОЙСТВО( )

Фурната изпраща всички данни до свързаното устройство

Фурната не изпраща данни до свързаното устройство

Важно: Ако тази опция е активирана, фурната се задейства само от свързаното устройство.

BG 06

 

ФУНКЦИЯ

КАКВО ПРАВИ

 

 

 

 

 

 

 

РЪЧЕН РЕЖИМ:

 

 

 

 

 

 

В този режим е възможно до изберете функции за готвене, температура и продължителност на готвене,

 

 

само с 3 лесни стъпки. В този режим е възможно и да заложите функцията готвене с отложен старт.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

 

 

По подразбиране опцията подгряване е активна: за да я изключите, кликнете върху

символ

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМИ:

В този режим е възможно да запаметите и повторно да изберете персонализирани програми за готвене.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ГОТВЕНЕ:

В този режим е възможно да изберете предложена програма за готвене. По време на фазата за готвене е възможно да промените температурата и продължителността на готвене.

ВИДЕО РЕЦЕПТИ:

Втози режим е възможно да изберете някои уроци за това, как да приготвите няколко рецепти.

Вкрая на видеото има възможност за започване на готвенето. Не е възможно да промените параметрите за готвене.

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА:

Ако иконата е активна, вратата на фурната е свързана с интернет.

НАСТРОЙКИ:

Избирайки тази икона, ще бъде възможно да настроите език, дата и час, wi-fi, bluetooth, светлина на камерата. Поддържаните bluetooth устройства са само аудио високоговорители. Поддържаните bluetooth стандарти са: 2.1, 3.0, 4.0

УЕБ БРАУЗЪР:

От този екран ще можете да влизате в интернет и да разглеждате одобрени сайтове.

СВЪРЗВАНЕ НА ФУРНАТА С УСТРОЙСТВО (SIMPLY-FI):

При използване за първи път, с продължително натискане върху иконата ще регистрирате фурната с интернет.

С кратко натискане на иконата, дистанционното управление на фурната е активирано. Ако тази опция е активирана, фурната се задейства САМО от свързаното устройство.

За да контролирате фурната отново директно, кликнете върху иконата на екрана на вратата.

За да видите стрийминг на уеб камерата на външното устройство (APP SIMPLY-FI), вратата трябва да бъде свързана към мрежата. (ИКОНАТА ЗА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ АКТИВИРАНА)

УЕБ КАМЕРА:

Като натиснете иконката на уеб камерата, можете да виждате вътрешността на фурната и да наблюдавате процеса на готвене.

За да защити камерата, системата я поставя в режим на готовност след 1 минута (5 минути при функцията грил). За да я рестартирате, натиснете бутона отново.

Не го дръжте включен прекалено дълго.

В случай, че готвите на висока температура, ако камерата остане включена дълго време, цветовете й може да се променят.

Това е стандартен феномен и изчезва, когато камерата и / или фурната се охладят.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА:

Докосването на тази икона Ви връща на началната страница

BG 07

3.6 Режими на готвене

Селектор наc

ФУНКЦИИ

функции

 

 

 

LAMPADA: accende la luce interna.

Включва осветлението нафурната.

Товаще активира автоматично вентилатора за охлаждане (само при модели, които го имат)

ПРИТОПЛЯНЕ: Препоръчва се за притопляне на вече сготвена храна – поставете съда с храната на второто ниво отгоре надолу – или за размразяване на хляб, пица или тестени изделия – поставете съда на найдолното ниво. Температурата ефабрично настроена на 60°C и не може да се променя.

Готвене на вентилатор: Използват се долен и горен нагреватели заедно с вентилатора, който циркулира въздуха вътре във фурната. Препоръчва се за зеленчуци, риба и др. Топлината навлиза в храна подобре и времената за претопляне и готвене се намаляват. Можете да приготвяте различни храни едновременно.

Този метод дава много добра дистрибуция на топлината и миризмите не се смесват.Може да оставите около 10мин повече когато готвите повече от 1 ястие.

*

Натурална конвекция : Използват се долен и горен нагреватели. Стандартнаформа на печене. Идеална за

 

печене намесо , печене на бисквити.Прави храната вкусна и хрупкава

Вентилатор и долен нагревателИдеална за деликатни ястия (пайове , суфлета )

Грил с вентилатор : Използвайте турбо грил със затворена врата.

*само за червени меса. Поставете храната на рафта на средното ниво. Сложете отдолу тавичката за мазнини ,

за да събере отделeните сокове. Уверете се че храната не е прекалено близо до грила. По средата на готвенето обърнете храната.Горен нагревател + вентилатор за циркулиране на въздуха във фурната. Предварително нагряване е нужно

Грил : Използва се само горния нагревател и можете да настроите температурата. 5 мин предварително нагряване са нужни за да загреете добре елементите.Идеален за кебап. Белитемеса трябва да се държат на дистанция от грила. Времето за готвене е по-дълго но месото е по-вкусно.Можете да слагате червените меса и риба на рафта с тавичката замазнини отдолу.

Пица: Тази функция осигурява идеални условия за ястия като пица и фокача, чрез цуркулиране на горещ въздух във фурната.

ДЪНО: Използване на долния елемент. Идеален за приготвяне на всички видове сладкиши. Използвайте го за фланове, кишове, торти, пастет и всякакви ястия, които се нуждаят от повече топлина отдолу.

*Testado de acordo com a norma CENELEC EN 60650-1 utilizada para definicao energetica.

BG 08

4. Simply-fi регистрация на фурната

Монтаж на електроуреда Монтирайте електроуреда в съответствие с указанията за

монтаж, които са включени в книжката на ръководството на потребителя.

След като приключите с тази стъпка, уверете се, че електроуредът работи, като му зададете команди директно от таблото за управление.

Моля, отделете време, за да прочетете описанията на програмите и функциите, тъй като това ще Ви даде възможност да се възползвате от всички функции на Вашия нов електроуред.

Моля, уверете се, че часовникът е настроен, преди да се опитате да регистрирате фурната.

Намерете паролата за Вашата Wi-Fi мрежа

Намерете паролата за Wi-Fi мрежата (WPA/WEP ключ) – тя обикновено е написана на дъното на Вашия рутер.

Ако изпитвате затруднения при намирането на паролата за Wi-Fi мрежата, моля, свържете се с Вашия интернет доставчик.

Имайте предвид за по-нататъшна употреба

След като разберете паролата за Wi-Fi мрежата, моля, запишете си я някъде, защото тя ще Ви трябва по-късно, когато свързвате електроуреда с приложението.

Име на рутера _______________________________

Парола (ключ WPA/WEP) _______________________________

Свържете Вашето устройство към същия Wi-Fi рутер, готов за инсталиране на приложението Изтегляне на приложението

Изтеглете приложението Candy simply-Fi от Магазина за приложения, отнасящ се към Вашето устройство.

Забележка: Приложението е съвместимо с iOS (версия 8 или понова) и Android (версия 4.4 или по-нова). Име на приложението: Candy simply-Fi

Намерете кода на електроуреда

Намерете кода на електроуреда, като използвате изображението по-долу.

Запишете си серийния номер

Илюстрацията показва формата, в който е предоставена информацията за електроуреда. Запишете си серийния номер на електроуреда по-долу:

Сериен номер (16 цифри)

Serial number

 

Model Code

Mod: WDYN 854DB-80

 

 

Serial Number

N.

33700000 1224 0087

 

 

G:

00

Type LCM6

 

 

 

 

 

 

- Стъпка 1:

Отворете приложението Candy simply-Fi. Регистрирайте се, като натиснете “Sign-Up". Приемете политиката за личните данни и попълнете полетата.

Забележка: Можете да се запознаете с пълните възможности на simply-Fi , като натиснете “Demo".

- Стъпка 2:

От началната страница, натиснете електроуреда, който искате да свържете, и после натиснете "Ok".

- Стъпка 3:

Въведете 16 -цифрения сериен номер, който си записахте по-горе, и натиснете “Next".

Уверете се, че сте въвели данните на продукта правилно и после натиснете “Потвърждаване".

- Стъпка 4:

След като Вашият електроуред бъде разпознат, натиснете “Next". След това ще разполагате с 5 минути, за да завършите процеса. В противен случай ще трябва да започнете отначало.

- Стъпка 5:

 

 

Натиснете и задръжте върху иконата

 

за да регистрирате

електроуреда.

 

 

- Стъпка 6:

Излезте от приложението Candy simply-Fi. Влезте в настройките за Wi-Fi на Вашето устройство.

- Стъпка 7:

От списъка с достъпни Wi-Fi мрежи изберете "WIFIOVEN-xyzk". Ако не я намирате, изчакайте няколко секунди или извършете повторно сканиране.

- Стъпка 8:

Излезте от настройките на Вашето устройство. Влезте отново в приложението Candy simply-Fi и го изчакайте, докато засече електроуреда. След като се появи екранът “Wi-Fi Network is active”, натиснете “Next”

- Стъпка 9:

Вашата домашна Wi-Fi мрежа ще бъде автоматично настроена от приложението. (Ако това не стане, въведете ръчно името на домашната си Wi-Fi мрежа, като внимавате при въвеждането на главните и малките букви). Въведете паролата за Wi-Fi (WPA/WEP ключ), след това натиснете “Confirm”.

- Стъпка 10:

За повече предимства, можете да натиснете бутона Register и да регистрирате своя електроуред.

Натиснете "Start”, за да се върнете на началната страница на приложението.

- Режим на дистанционно управление

С кратко натискане на иконата

фурната може да се управлява

дистанционно.

 

За да контролирате отново фурната директно, кликнете на иконата на екрана на вратата

За да видите стрийминг на уеб камерата на външното устройство (APP SIMPLY-FI), вратата трябва да бъде свързана към мрежата.

- Ако настройката не завърши

Важно е да има добър Wi-Fi сигнал от домашния рутер до електроуреда, защото е възможно да не успеете да извършите настройката, ако сигналът е слаб. За да разберете дали това е проблемът, започнете отново процеса по свързване от стъпка 1. Когато стигнете до стъпка 8, поставете своето устройство (смартфон или таблет) до рутера и потърсете мрежата "WIFIOVEN-xyzk", която е генерирана от фурната. Ако тази мрежа не се появи, това означава, че рутерът не „вижда“ електроуреда. В този случай препоръчваме да поставите рутера близо до фурната (ако е възможно) или да се свържете с Вашия интернет доставчик и да поискате да Ви помогнат при закупуването на съвместим усилвател на Wi-Fi сигнал, за да усилите силата на сигнала.

WIRELESS ПАРАМЕТРИ MAIN BOARD

Параметър

Specifications

Стандартен Wireless

802.11 b/g/n

 

 

Честотен диапазон

2,412 GHz. – 2,484 GHz

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

+16 ± 2 dBm

Макс. предавателна

802.11g

(54Mbps)

мощност

+14 ± 2 dBm

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

+13 ± 2 dBm

 

802.11b

(11Mbps)

 

- 93 dBm

Минимална

802.11g

(54Mbps)

чувствителност на

- 85 dBm

приемане

 

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

- 82 dBm

Канал

11

 

 

 

 

BG 09

5. Почистване и поддръжка на фурната

5.1 Общи бележки по почистването

Жизненият цикъл на този уред може да бъде удължен, като го почиствате редовно. Изчакайте фурната да изстине, преди да извършвате ръчни дейности по почистването и. Никога не използвайте абразивни препарати, телени четки или остри предмети за почиствате, за да избегнете непоправимо увреждане на емайлираните части. Използвайте само вода, сапун или препарати на основа на белината (амонячни).

СТЪКЛЕНИЧАСТИ

Препоръчително е да почиствате стъкления прозорец с попиваща кухненска кърпа след всяко ползване на фурната. За премахване на по-упорити петна можете да използвате напоена с препарат гъба, която сте изцедили добре, и след това изплакнете свода.

УПЛЪТНЕНИЕНАПРОЗОРЕЦАНАФУРНАТА

Ако е зацапано, уплътнението може да бъде почистено с леко навлажнена гъба.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Почиствайте приспособленията с мокра насапунисана гъба, преди да ги изплакнете и подсушите. Избягвайте използването на абразивни препарати.

ТАВАЗАМАЗНИНИ

След като използвате скарата, извадете тавата за мазнини от фурната. Излейте горещата мазнина в подходящ съд и измийте тавата с гореща вода, като използвате гъба и препарат за миене.

Ако останат неизмити мазни петна или натрупвания, накиснете тавата във вода с препарат.Можете също така да измиете тавата в съдомиялна или да използвате препарат за почистване на фурни. Никога не поставяйте тавата неизмита обратно във фурната.

5.2 Поддръжка

СВАЛЯНЕИПОЧИСТВАНЕНАСТРАНИЧНИТЕСТОЙКИ

1.Развийте болтовете по посока обратна на часовниковата стрелка.

2.Свалете страничните стойки, като ги издърпате към себе си.

3.Измийте страничните стойки в съдомиялна или с мокра

гъба и след това ги подсушете веднага.

4. След като почистите страничните стойки, поставете ги обратно и затегнете болтовете здраво.

СВАЛЯНЕИПОЧИСТВАНЕНАСТЪКЛЕНАТАВРАТА 1. Отворете вратата нафурната.

2.3.4. Заключете пантите, развийте винтовете и свалете горния метален капак, като го издърпате нагоре.

5.6. Извадете стъклото, като внимателно го издърпате от вратата на фурната (внимание: при пиролитните фурни също така свалете и второто и третото стъкло, ако има такива).

7. Когато приключите с почистването или подмяната на стъклото, сглобете в обратен ред.

На всички стъкла надписът “Pyro” трябва да се вижда ясно и да се намира в лявата част на вратата, близо до лявата странична панта. Така печатният етикет върху първото стъкло ще бъде вътре във вратата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

7.

1

 

 

LOW-E

BG 10

СМЯНАНАКРУШКАТА

1.Изключетефурната от захранването.

2.Свалете стъкления капак, развийте крушката и я подменете с нова от същия тип.

3.След като подмените изгорялата крушка, поставете обратно стъкления капак.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За всеки проблем с LED системата за осветление, която се намира в контакт с вратата, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

BG 11

Sikkerhedstip

•ADVARSEL:Apparatet og dets tilgangelige dele bliver varme ved brug. Undga beroring med de varme dele.

• Born under 8 ar skal holdes fra apparatet, med mindre de er under konstant overvagning.

•Dette apparat kan benyttes af born fra 8 ar og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller mangel pa erfaring og viden om brug af apparatet, hvis de overvages eller far instruktion i brug og forstar de farer, der kan vare i forbindelse med brug.

Bornmaikke lege med apparatet.

Rengoring og vedligeholdelse skal ikke udfores af born uden overvagning. •ADVARSEL:Tilgangelige dele bliver varme ved brug.Smaborn skal holdes vak fra apparatet.

Benyt ikke starke rengoringsmidler med slibeeffekt eller skapre metalgenstande til at rengore ovnens

glasdor, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i at glasset gar i stykker.

Evt. spild skal fjernes for rengoring.

Under selvrens med pyrolyse bliver overfalden varmere end normalt og born skal derfor holdes fra

apparatet.

Ovnen skal slukkes for sikkerhedsforanstaltningen fjernes og efter rens, skal sikkerhedsforanstaltningen sattes pa plads igen efter anvisningerne.

Brug kun den temperatursonde, der anbefales til denne type ovn.

Benyt ikke en damprenser til rengoringsprocedurer.

•ADVARSEL: Sorg for at apparatet er slukket for udskiftning af lampen for at undga risikoen for elektrisk stod.

• Frakobling skal ske i de faste ledninger i overensstemmelse med galdende regler og bestemmelser. •Af instruktionen skal det fremga, hvilken type ledning, der skal benyttes og temperaturen pa bagsiden af apparatets overflade skal indtankes.

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller samling, som skal rekvireres fra producenten eller en serviceagent.

ADVARSEL: For at undga mulige farer forarsaget af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder, ma

dette apparat ikke forsynes via en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredslob, hvor regelmassigt tandes og slukkes af forsyningsleverandoren.

• "ADVARSEL: Tilgangelige dele kan blive varme, nar grillen benyttes. Sma born skal holdes vak fra apparatet".

DK 12

Sommario

Generelle Advarsler

14

Tilbehor

15

Brug af ovnen

15

Simply-fi

19

Rengoring og vedligeholdelse af ovnen

20

1.1Overholdelseserklaring

1.2Elektrisk Forbindelse

1.3Anbefalinger

1.4Installation

1.5Affaldshandtering og miljobeskyttelse

1.6Overholdelseserklaring

2.1Oversigt

2.2Tilbehor

3.1Beskrivelse Af Displayet

3.2Produktindstilling

3.3Inden forste brug

3.4Manuel funktion

3.5Startside - Hovedfunktioner

3.6Tilberedningstilstand

4.Simply-Fi

5.1Rengoring Af Ovnen

5.2Vedligeholdelse

Afmontering og rengoring af wireriste

Fjernelse og rengorıng af glasdoren

Changing the bulb

DK 13

1. Generelle Advarsler

L a s a n v i s n i n g e n omhyggeligt, for at fa mest muligt ud af din ovn. Vi

anbefaler, at du gemmer i n s t a l l a t i o n s - o g brugsanvisningen til senere reference, og at du, inden du

installerer ovnen, noterer dens serienummer, i tilfalde af at du far brug for hjalp fra eftersalgsservicen.

Nar du har pakket ovnen ud, skal du sikre, at den pa ingen made er beskadiget.Hvis du pa nogen made er i tvivl,ma du ikke bruge den. Kontakt en fagligt kvalificeret person. Hold emballagematerialer sasom plastikposer, skumplast eller som utilgangeligt for born, da de er farlige for born.

Virksomheden skal ikke vare ansvarlig hvis instruktionerne, der er fremsat i dette dokument, ikke overholdes.

! BEMARK: Funktioner, egenskaber og tilbehor til ovne, navnt i denne manual, kan andres afhangigt af ovnmodeller.

1.1 Overholdelseserklaring

Brug kun ovnen til det tilsigtede formal, hvilket er madlavning.

Enhver anden anvendelse, som f.eks. varmekilde betragtes som ukorrekt og derfor farlig. Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som folge af forkert, ukorrekt eller uacceptabel brug.

Anvendelsen af ethvert elektrisk apparat indebarer overholdelsen af nogle grundlaggende regler:

-Trak ikke stromkablet ud for at afbryde stikket fra stikkontakten.

-Ror ikke apparatet med vade eller fugtige hander eller fodder.

-Generelt anbefales det ikke at bruge adaptere, flere stik og udvidelseskabler.

-I tilfalde af funktionsfejl og / eller darlig drift skal du slukke for apparatet og ikke prove at reparere det.

1.2 Elektrisk Forbindelse

DEN ELEKTRISKE FORBINDELSE SKAL FORETAGESAF EN GODKENDT PROFESSIONEL, ELLER TEKNIKER MED LIGNENDEKVALIFIKATIONER.

Den enhed hvor apparatet installeres, skal overholde den standard, som er i kraft i installationslandet. Producenten accepterer ikke noget ansvar, hvis denne bestemmelse ikke overholdes. Forbindelse til netvarket skal ske via en jordet stikkontakt, eller ved hjalp af en flerpolet afbryder i henhold til installationslandet.

Installationen skal vare beskyttet af egnede sikringer og have ledninger med et tvarsnit, der er stort nok til at forsyne ovnen pa normal vis.

FORBINDELSE:

Ovnen er udstyret med en el-ledning udelukkende til forbindelse til en spanding pa 220-240 V AC pa tvars af faser eller pa tvars af fase og neutral.

Forbindelsen skal foretages, nar folgende er tjekket: - forsyningsspandingen angivet pa maleren, Beskyttelsesledningen (gron/gul) forbundet til ovnens

jordterminal, skal vare forbundet med enhedens jordterminal.

Forsigtig:

Fa enhedens jordkontinuitet tjekket af en elektriker, inden forbindelsen foretages. Producenten vil ikke vare ansvarlig for nogen handelser eller eventuelle konsekvenser, der kan opsta fra brug af ovnen, hvis denne ikke er jordet eller er forbundet til jord med defekt kontinuitet.

NB: Glem ikke, at ovnen kan behove eftersalgsservice.

Find ogsa stikkontakten, sa ovnen kan forbindes, nar forst den er fjernet fra sin plads.

Stromforsyningsledning: Hvis stromforsyningskablet skal skiftes, skal dette gores af eftersalgsservicen eller af en person med lignende kvalifikationer.

1.3 Anbefalinger

After each use of the oven, a minimum of cleaning will help keep the oven perfectly clean.

Do not line the oven walls with aluminium foil or single-use protection available from stores. Aluminium foil or any other protection, in direct contact with the hot enamel, risks melting and deteriorating the enamel of the insides. In order to prevent excessive dirtying of your oven and the resulting strong smokey smells, we recommend not using the oven at very high temperature. It is better to extend the cooking time and lower the temperature a little. In addition to the accessories supplied with the oven, we advise you only use dishes and baking moulds resistant to very high temperatures.

1.4 Installation

Producenterne er ikke forpligtede til at udfore dette. Hvis der er brug for producentens assistance, til at udbedre fejl, der skyldes forkert installation, er denne assistance ikke dakket af garantien.

Installationsanvisningen til fagligt kvalificeret personale skal folges. Forkert installation kan forarsage skade pa, eller kvastelse af personer, dyr eller ejendomme. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for sadanne skader eller kvastelser.

Ovnen kan placeres hojt pa en kolonne eller under et kokkenbord. Inden fastgorelse skal du sikre god ventilation pa ovnpladsen, for at muliggore korrekt cirkulation af den friske luft, der er nodvendig til afkoling og beskyttelse af de interne dele. Lav abningerne, som er specificeret pa den sidste side i henhold til installationstypen.

1.5 Affaldshandtering og miljobeskyttelse

Dette produkt er market i henhold til EU-direktiv 2012/19 / EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). WEEE indeholder bade forurenende stoffer (som kan forarsage negative konsekvenser for miljoet) og grundlaggende komponenter (som kan genbruges). Det er vigtigt at underkaste WEEE sarlige behandlinger

med henblik pa at fjerne og bortskaffe ordentligt alle forurenende stoffer, og genvinde og genanvende alle

materialer.

Enkeltpersoner kan spille en vigtig rolle i at sikre, at WEEE ikke bliver et miljomassigt problem; det er vigtigt at folge nogle grundlaggende regler:

•WEEEskal ikke handteres som husholdningsaffald.

WEEE skal udleveres til de relevante indsamlingssteder, der forvaltes af kommunen eller af registrerede selskaber. I mange lande findes der ordninger med afhentning af stortWEEEaffald.

Nar du kober et nyt apparat, kan det gamle returneres til den forhandler, der skal indsamle det gratis ved udlevering af et nyt apparat, sa lange udstyret er af tilsvarende art og har de samme funktioner som det leverede udstyr.

ENERGIBESPARELSEOGRESPEKTFORMILJOET

Undga, nar det er muligt, forvarmning af ovnen og forsog altid at fylde den.Abn ovnlagen sa sjaldent som muligt, fordi varmen fra ovnrummet spreder sig, hver gang den abnes. For en betydelig energibesparelse skal du slukke ovnen mellem 5 og 10 minutter for den planlagte afslutning af tilberedningstiden, og bruge restvarmen, som ovnen fortsatter med at generere. Hold tatningerne rene og i god stand, for at undga at varmen spreder sig uden for ovnrummet.

Hvis du har en elektrisk kontrakt med timetakst, gor programmet "forsinket tilberedning" energibesparelse mere simpel ved at flytte tilberedningsprocessen til at starte pa tidspunktet med reduceret takst.

1.6 Overholdelseserklaring

Dette apparats dele, der kan komme i kontakt med fodevarer, overholder bestemmelserne i EOF-direktivet 89/109.

Ved at placere Market pa dette produkt, erklarer vi, pa eget ansvar, overholdelse af alle europaiske sikkerhed, sundhed og miljo kravene i lovgivningen for dette produkt.

DK 14

2.Tilbehor

2.1Oversigt

1

5

2

3

4

4

8

6

7

1.Kontrolpanel

2.Hyldepositioner

(vandret ledningsnet hvis inkluderet)

3.Drypbakke

4.Ventilator (bag stalpladen)

5.Ovnlage

7. Berøringspanel på døren

8. Kamera

2.2 Tilbehor

1 Metalrist

Holder bakker og plader

2 Drypbakke

Drypbakken opfanger saften fra grillet mad.

3 Tværgående wire gitre b

Lateral wire nettet hvis inkluderet.

3. Brug af ovnen

3.1Beskrivelse Af Displayet

1.Tænd/Sluk-kontakt

2.LCD-berøringsgrænseflade

1 2

3.2 Produktindstilling

-Første gang ovnen bruges, skal du følge en installeringsprocedure. Tryk på START for at gå videre.

-Vælg sproget fra rullemenuen. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre.

-Indstil datoen fra kalenderen. Indstil tidspunktet fra uret. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre.

-Vælg dit hjemmenetværk fra rullemenuen. Indtast adgangskoden til dit hjemmenetværk. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre og vent på indlæsningen eller tilkobling.

NB: Ovnen fungerer også, når den ikke er koblet til netværket. Du kan knytte ovnen til netværket på et senere tidspunkt.

-Tilknytningen er udført. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre til sidste trin.

-Installationsprocessen er færdig. Tryk på GO TO HOMEPAGE (GÅ TILSTARTSIDE) for at begynde at bruge ovnen.

Se vejledningen for nærmere oplysninger.

TRÅDLØSE PARAMETRE TIL DØRENS ENHED

Parameter

Specifikationer

 

 

Trådløs standard

802.11 b/g/n

 

 

Frekvensområde

2,400 GHz. – 2,497 GHz

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

+16 ± 2 dBm

Maksimal

802.11g

(54Mbps)

kraftoverførsel

+13 ± 2 dBm

 

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

+13 ± 2 dBm

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

- 86 ± 2 dBm

Minimal

802.11g

(54Mbps)

modtagelsesfølsomhed

- 70 ± 2 dBm

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

- 66 ± 2 dBm

Kanal

13

 

 

 

 

DK 15

3.3 Inden forste brug

INDLEDENDERENGORING

Rengor ovnen, for du bruger den for forste gang. Tor ydre overflader med en fugtig, blod klud. Vask alt tilbehor og tor ovnens indvendige dele med en oplosning af varmt vand og opvaskemiddel. Indstil den tomme ovn til den maksimale temperatur og lad den sta i ca. 1 time, dette fjerner den nye ovns vedvarende lufte.

3.4Manuel funktion

-Tryk på fanen Manual Mode (Manuel funktion) for at indstille tilberedning i 3 enkle trin.

-Stryg og vælg den ønskede tilberedningsfunktion. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre

-Stryg for at vælge den ønskede temperatur. Tryk på NEXT (NÆSTE) for at gå videre eller BACK (TILBAGE) for at vende tilbage til valget af tilberedningsfunktionerne.

-Stryg for at vælge den ønskede tilberedningstid. Tryk på START for at begynde madlavningen eller BACK (TILBAGE) for at vende tilbage til temperaturindstillingen.

I dette skærmbillede kan du:

• udelukke forvarmning (indstillet fra fabrikken)

• indstille forsinket start

-Når tilberedningen er i gang, kan du:

ændre temperaturen

ændre tilberedningstiden

trykke på webkameraets ikon for at kigge inden i ovnen

tykke på STOP for at afslutte tilberedningen

3.5 Startside - Hovedfunktioner

INDSTILLINGER

Når dette skærmbillede åbnes, kan man indstille:

sprog

dato og tidspunkt

wi-fi

bluetooth-lyd

skærmindstillinger

WEBBROWSER

 

Når dette skærmbillede åbnes,

 

kan man surfe nettet inden for en

WEBKAMERA

liste over autoriserede websider.

Tryk på webkameraets ikon for at

 

 

kigge inden i ovnen og overvåge

 

tilberedningsprocessen.

 

 

TILSLUTNING AF OVN (

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovnen sender alle data til den tilkoblede enhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovnen sender ikke data til den tilkoblede enhed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Hvis denne indstilling er aktiv, styres ovnen kun af den tilkoblede enhed.

DK 16

 

FUNKTION

HVAD GØR DEN

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL FUNKTION:

 

 

 

 

 

 

Med denne funktion er det muligt at vælge tilberedningsfunktioner, temperatur og tilberedningsvarighed,

 

 

med 3 enkle trin. Med denne funktion er det endvidere muligt at indstille en forskudt tilberedning.

 

 

BEMÆRK:

 

 

 

Forvarmningsindstillingen aktiveres fra fabrikken: Klik på symbolet

for at slå den fra

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONLIGE PROGRAMMER:

 

 

 

 

 

 

Med denne funktion er det muligt at gemme og senere vælge brugertilpassede

 

 

tilberedningsprogrammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILRÅDET TILBEREDNING:

Med denne funktion er det muligt at vælge et tilrådet tilberedningsprogram. I løber af tilberedningsfasen er det muligt at ændre temperatur og tilberedningsvarighed.

MADOPSKRIFTER PÅ VIDEO

Med denne funktion er det muligt at vælge en vejledning om, hvordan man tilbereder diverse madopskrifter. Når videoen er færdig kan man begynde tilberedningen. Det er ikke muligt at ændre tilberedningsparametrene.

INTERNETFORBINDELSE

Hvis ikonet er aktivt, er ovndøren forbundet med nettet.

INDSTILLINGER:

Valg af dette ikon gør det muligt at indstille sprog, dato og tidspunkt, wi-fi, bluetooth, kameraets lysstyrkeindstilling. Kun bluetooth-højttalere understøttes. Understøttede bluetooth-standarder er: 2.1, 3.0 og 4.0.

WEBBROWSER:

Valg af dette ikon giver mulighed for at surfe nettet inden for en liste over autoriserede websider.

OVNENS TILSLUTNING (SIMPLY-FI):

Med et længerevarende tryk på ikonet ved første brug kan du knytte ovnen til nettet.

Med et kortvarigt tryk på ikonet aktiveres ovnens fjernbetjening. Hvis denne indstilling er aktiv, styres ovnen KUN af den tilkoblede enhed.

Klik på ikonet igen for at betjene ovnen direkte fra ovndøren.

Døren skal være koblet til nettet for at se webkameraets streaming på den eksterne enhed (APPSIMPLY-FI) (IKONET TILINTERNETFORBINDELSEN SKALVÆREAKTIVERET)

WEBKAMERA:

Tryk på webkameraets ikon for at kigge inden i ovnen og overvåge tilberedningsprocessen. Systemet sætter kameraet i standby efter 1 minut for at beskytte det (5 minutter i tilfælde af grillfunktion). Tryk på knappen igen for at genstarte det.

Lad det ikke stå tændt i for lang tid ad gangen.

Hvis kameraet er tændt i en længerevarende periode med høje tilberedningstemperaturer, kan farverne muligvis ændres.

Dette er et normalt fænomen, som forsvinder, når kameraet og/eller ovnen er kølet af.

STARTSIDE:

Berøring af dette ikon sender dig tilbage til startsiden

DK 17

3.6 Tilberedningstilstand

Funktions

Funktion (Afhanger af ovnmodel)

knap

 

 

 

LAMPE: Trender for ovnens lys.

OPTONING: Nar knappen er indstillet pa denne position. Fanen cirkulere luft med rum temperatur rundt om den frosnemad og optor denne i lobet af kort tid.

KEEP WARM (HOLD VARM): Dette anbefales til at genvarme færdiglavet mad, placering af hylden på andet niveau fra toppen eller optø pizzadej eller kagedej ved at placere hylden på det nederste niveau.

Den konstante temperatur er forudindstillet til 60°C. Det er ikke muligt at regulere den.

VARMLUFT: Den varme luft bliver fordelt i ovnen ved hjrelp af fanen. Dette program er godt ved tilberedning af forskellige slagsmad (f.eks kod og fisk)

*

TRADITIONELOPVARMNING: Bund og top varmeelementer bruges til opvarmning. Dette er den traditionelle

 

made. Bruges til forskellige slags bagning.

VARMLUFTOGUNDERVARME: Denne funktion er ideal til trerte og souffle.

*

GRILLOGVARMLUFT : Grill elementet opvarmer luften og fanen fordeler luften i ovnen. Temperaturindstilling fra 50

 

til 200 grader. Grill med varmluft er perfekt til tilberedning af kod pa spyd og stormrengder af rodt kod og kylling.

GRILL: Denne funktion trender for det infrarode grill element.

Grill: 2140W

PIZZA: Med denne funktion cirkuleres varm luft i ovnen for at sikre perfekt resultat for retter som pizza eller kage.

BUND: Brug af det nedre element. Ideel til at tilberede alle retter baseret på kagedej. Brug funktionen til flan, quiche, tærter, paté og alle retter, som kræver mere varme fra bunden.

* Testet i overensstemmelse med CENELEC EN 60350-1.

DK 18

4. Tilknytning af ovn med Simply-Fy

Installation af apparatet

Installer apparatet i henhold til installationsvejledningen i denne instruktionsbog.

Når dette trin er fuldført, skal man sikre, at apparatet fungerer ved at betjene det direkte fra betjeningspanelet.

Afsæt tid til at læse programguiderne og funktionerne, da det vil hjælpe dig med at udnytte dit nye apparats funktioner fuldt ud.

Sørg for, at klokkeslættet er indstillet, inden du forsøger at tilknytte ovnen.

Sådan finder du din adgangskode til wi-fi

Find adgangskoden til wi-fi (WPA/WEP-kode), som normalt kan findes på bagsiden af din wi-fi-router.

Hvis du har svært ved at finde adgangskoden til wi-fi, skal du kontakte din internetudbyder.

Skriv den ned til senere brug

Når du har fået din adgangskode til wi-fi, skal du skrive den ned her nedenunder, da du får brug for den senere, når du kobler apparatet til appen.

Routerens navn______________________________________

Adgangskode (WPA/WEP-kode)_________________________

Slut din enhed til samme wi-fi-router, klar til at installere appen

Download af appen

Download Candy simply-Fi App fra den relevante App Store til en enhed.

Bemærk ‒ Appen er kompatibel med iOS (version 8 og nyere) og Android (version 4.4 og nyere)Appens navn ‒ Candy simply-Fi

Sådan finder du din produktkode

Find dit apparats produktkode ved hjælp af nedenstående billede.

Skriv serienummeret ned

Illustrationen viser formatet for apparatets oplysninger. Skriv dit produkts serienummer ned her:

Serienummer (16 cifre)

Numero di serie

Model Code

Mod: WDYN 854DB-80

Serial Number

N.

33700000 1224 0087

G:

00

Type LCM6

 

 

 

 

 

 

 

- Trin 1:

Åbne appen Candy simply-Fi. Opret din konto ved at klikke på " Tilmelding".Acceptér datapolitikken og udfyld felterne.

Bemærk ‒ Du kan undersøge funktionerne i det fulde område til simply-Fi ved at klikke på "Demo".

- Trin 2:

På startsiden skal du klikke på apparatet, som du gerne vil tilslutte, og så klikke på "OK".

- Trin 3:

Indtast serienummeret på 16 cifre, som du skrev ned ovenfor, og klik så på "Next" (Næste).

Kontrollér, at produktoplysningerne er korrekte, og klik så på "Confirm" (Bekræft).

- Trin 4:

Når dit apparat er blevet genkendt, klikker du på "Next" (Næste).

Du har så 5 minutter til at fuldende processen, ellers skal du starte forfra.

- Trin 5:

Langt tryk på ikonet

for at tilknytte apparatet.

- Trin 6:

Luk Candy simply-Fi app. Gå til din enheds wi-fi-indstillinger.

- Trin 7:

Vælg "WIFIOVEN-xyzk" i listen over tilgængelige wi-fi-netværker. Vent endnu et par minutter, hvis du ikke kan finde det, eller foretag en ny scanning.

- Trin 8:

Luk din enheds indstillinger. Vend tilbage til Candy simply-Fi App og vent på, at appen registrerer apparatet. Når skærmbilledet "Wi-Fi Network is active" (wi-fi-netværk er aktivt) vises, klikker du på "Next" (Næste).

- Trin 9:

Dit private wi-fi-netværk indstilles automatisk af appen. (Hvis ikke skal du indtaste navnet på dit private wi-fi-netværk, og være opmærksom på små og store bogstaver). Indtast adgangskoden til wi-fi (WPA/WEP-kode), og klik så på "Confirm" (Bekræft).

- Trin 10:

Du kan registrere dit produkt ved at klikke på den tilhørende knap for yderligere fordele.

Klik på "Start" for at vende tilbage til appens startside.

- Fjernbetjeningsfunktion

Med et kortvarigt tryk på ikonet kan ovnen betjenes med fjernbetjening.

Klik kort på ikonet for igen at betjene ovnen direkte fra ovndøren

Døren skal være koblet til nettet for at se webkameraets streaming på den eksterne enhed (APP SIMPLY-FI)

- Hvis ikke konfigurationen fuldendes

Det er vigtigt, at der findes et stærkt wi-fi-signal fra hjemmets router til apparatet. En for svag wi-fi-signalstyrke ville medføre, at det endelige trin i konfigurationen fejler. For at finde ud af, om dette er tilfældet, skal du starte tilkoblingsprocessen igen fra Trin 1. Når du kommer til Trin 8, skal du placere din enhed (smartphone eller tablet) ved siden af routeren, og søge efter "WIFIOVEN-xyzk", som er netværket, der genereres af maskinen. Hvis det ikke vises som en mulighed, betyder det, at routeren ikke kan finde apparatet. I dette tilfælde anbefaler vi, at du bringer routeren nærmere ti maskinen (om muligt), eller kontakter din internetudbyder og beder om assistance til at købe en kompatibel "Udvidelse til wi-fi-dækning) for at gøre signalet stærkere.

TRÅDLØSE PARAMETRE HOVEDPRINT

Parameter

Specifiche

Trådløs standard

802.11 b/g/n

 

 

Frekvensområde

2,412 GHz. – 2,484 GHz

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

+16 ± 2 dBm

Maksimal

802.11g

(54Mbps)

kraftoverførsel

+14 ± 2 dBm

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

+13 ± 2 dBm

 

802.11b

(11Mbps)

 

- 93 dBm

Minimal

802.11g

(54Mbps)

modtagelsesfølsomhed

- 85 dBm

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

- 82 dBm

Kanal

11

 

 

 

 

DK 19

5. Rengoring og vedligeholdelse af ovnen

5.1 Rengoring Af Ovnen

Vent pa, at ovnen er afkolet, inden den rengores med handkraft. Ovnen ma aldrig rengores med slibende rengoringsmidler, staluld eller skarpe genstande, da emaljen kan blive sa beskadiget, at den ikke kan repareres. Brug kun sabevand eller rengoringsmiddel med blegemiddel (salmiakspiritus). Ovnens sidermaaldrig beklades med aluminiumsfolie.

GLASDELE

Vi anbefaler, at du torrer glasdoren af med absorberende kokkenrulle, hver gang du bruger ovnen. Hvis der er kraftig stankning, sa kan du rengore den med en sammenpresset svamp og rengoringsmiddel og skylle efter. Der ma ikke bruges barske slibende rengoringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengoring af ovndorens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan medfore, at glasset splintrer.

OVNDORENSTATNING

Hvis ovntatningen bliver beskidt, rengores den med en let fugtig svamp.

TILBEHOR

Rengor dem med en svamp, vadet med sabevand. Skyl med rent vand og tor. Undga slibende rengoringsmidler.

DRYPBAKK

Efter grillning fjernes drypbakken fra ovnen. Var omhyggelig med at halde det varme fedtstof i en beholder. Vask og skyl drypbakken i varmt vand med en svamp vadet med opvaskemiddel. Hvis der fortsat er rester i bakken, gennemblodes de i vand og rengoringsmiddel.

Den kan ogsa lagges i en opvaskemaskine eller rengores med en kommerciel ovnrens. En beskidt drypbakke ma aldrig anbringes i ovnen.

OVNBELYSNINGS

La stromforsyningen til ovnen fra, inden lampen rengores eller udskiftes. Paren og dens lag er lavet af materiale, der kan modsta hoje temperaturer.

5.2 Vedligeholdelse

AFMONTERINGOGRENGORINGAF WIRERISTE

1.Skru bolten mod uret.

2.Fjern wireristene ved at trakke dem igennem i pilens retning.

3.Rengor wireristene ved at vaske dem med opvaskemiddel, eller rengore dem med en vad svamp og tor dem derefter.

4.Efter rengoringsprocessen installer ristene i omvendt rakkefolge.

FJERNELSEOGRENGORINGAFGLASDOREN

1.Abn ovnlagen.

2.3.4. Las hangslerne, tag skruerne ud og fjern det overste metaldaksel ved at trakke det opad.

5.6. Fjern glasset, tag det omhyggeligt ud af ovnlagen (NB: I pyrolytiske ovne skal du ogsa fjerne det andet og tredje glas (hvis det er til stede)).

7. Ved afslutningen af rengoring eller udskiftning monteres delene i omvendt rakkefolge. Pa alle glas skal betegnelsen ”Pyro” vare laselig og anbragt pa venstre side af lagen, tat pa venstre sidehangsel. Pa den made vil den trykte etiket af det forste glas vare inde i lagen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

7.

1

 

 

LOW-E

DK 20

CHANGINGTHEBULB

1.Disconnect the oven from the mains supply.

2.Undo the glass cover, unscrew the bulb and replace it with a new bulb of the same type.

3.Once the defective bulb is replaced, replace the glass cover.

BEMÆRK:

Kontakt kundeservice for ethvert problem vedrørende lysdiodesystemet i døren.

DK 21

Turvallisuusohjeet

VAROITUS: laite ja kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Ole varovainen äläkä kosketa kuumia osia.

VAROITUS: kosketettavissa olevat osat saattavat olla kuumia, kun grilli on käytössä. Pidä lapset

turvallisen etäisyyden päässä.

VAROITUS: varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen lampun vaihtamista, jotta vältetään vaara saada sähköisku.

VAROITUS: jotta voidaan välttää vaara, joka aiheutuu lämpökatkaisijalaitteen virheellisestä

nollaamisesta, laite on virroitettava ulkoisella kytkinlaitteella kuten ajastimella tai se on liitettävä piiriin, joka kytketään säännöllisin väliajoin päälle ja pois päältä.

Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä turvaetäisyydellä laitteesta, jos heitä ei valvota jatkuvasti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä henkilöt,

joiden fyysiset, henkiset tai aistitoiminnot ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön siten, että he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

Älä käytä karkeita tai hankaavia materiaaleja tai teräviä metallisia kaapimia uunin lasiovien

puhdistukseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa sen rikkoutumisen.

Uuni on sammutettava ennen irrotettavien osien poistamista ja, puhdistuksen jälkeen, ennen niiden takaisin asentamista ohjeiden mukaisesti.

Älä käytä höyrypesuria.

Aseta pistoke pistorasiaan, joka on varustettu maata vastaavalla kolmannella koskettimella, jonka on

oltava liitettynä ja toimiva. Malleille ilman pistoketta, kiinnitä johtoon peruspistoke, jonka tekniset tiedot vastaavat merkinnässä osoitettuja tietoja. Maadoitusjohdin on keltavihreä. Ainoastaan pätevä ammattihenkilö saa suorittaa toimenpiteen. Jos pistorasia ja laitteen pistoke eivät sovi yhteen, pyydä pätevää sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia sopivan tyyppiseen. Kytkentä virtalähteeseen voidaan tehdä myös asentamalla laitteen ja virtalähteen väliin moninapainen katkaisija, joka kestää suurinta kytkentäkuormitusta. Sen on oltava voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Katkaisija ei saa katkaista keltavihreän maadoitusjohtimen virtaa. Kytkennässä käytetyn pistorasian tai moninapaisen katkaisijan tulee olla helposti saavutettavassa paikassa laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos sähköjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai asiakaspalvelusta tilattavaan johtoon tai johdinsarjaan.

Jos johto on vaurioitunut, vaihda se välittömästi noudattaen seuraavia ohjeita:

-avaa riviliittimen suojus

-Irrota sähköjohto ja vaihda sen tilalle samantyyppinen johto, joka on yhteensopiva laitteen kanssa

(tyyppiä H05VV-F, H05V2V2-F).

Ainoastaan pätevä ammattihenkilö saa suorittaa toimenpiteen. Maajohdin (keltavihreä) on noin 10 mm pidempi kuin muut johtimet. Kaikkia korjauksia varten ota yhteys asiakaspalveluosastolle ja pyydä, että käytetään alkuperäisiä varaosia.

Yllä annettujen määräysten noudattamatta jättäminen saattaa heikentää laitteen turvallisuutta ja mitätöidä takuun.

Poista ruoantähteet uunista ennen puhdistusta.

Kypsennyksen aikana tapahtuva sähkökatkos voi aiheuttaa näytön toimintahäiriön. Tällöin ota yhteys

asiakaspalveluun.

FI 22

Sisältö

Yleiset ohjeet

24

Tuotteen kuvaus

25

Uunin käyttö

26

Simply-Fi

29

Uunin puhdistus ja huolto

31

1.1Turvallisuusohjeet

1.2Sähköturvallisuus

1.3Suosituksia

1.4Asennus

1.5Jätehuolto ja ympäristönsuojelu

1.6Vaatimustenmukaisuusvakuutus

2.1Yleiskatsaus

2.2Lisävarusteet

3.1Käyttöliittymän kuvaus

3.2Tuotteen asetus

3.3Ensimmäinen käyttö

3.4Käyttö manuaalisessa tilassa

3.5Aloitussivu - Päätoiminnot

3.6Kypsennystilat

4 Simply-fi

5.1Yleisiä puhdistusta koskevia huomautuksia

5.2Huolto

•Sivutelineiden irrotus ja puhdistus •Sisäisen lasiluukun puhdistus - ainoastaan •Lampun vaihto

FI 23

1. Yleiset ohjeet

Kiitos, että olet valinnut yhden tuotteistamme. Jotta saat p a r h a a n m a h d o l l i s e n

tuloksen, lue tämä opaskirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Ennen uunin asentamista, kirjoita

ylös sarjanumero, jotta voit antaa sen asiakaspalvelun henkilöstölle, jos ilmenee korjaustarve. Kun olet poistanut

uunin sen pakkauksesta, tarkasta, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos sinulla on epäilyksiä, älä käytä uunia ja kysy neuvoja ammattitaitoiselta asentajalta. Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni, naulat) lasten ulottumattomissa. Kun uuni kytketään päälle ensimmäisen kerran, saattaa muodostua voimakashajuista savua, joka aiheutuu uunia ympäröivien eristyspaneelien liimasta uunin ensimmäisen lämmityksen yhteydessä. Tämä on täysin normaalia ja, jos tapahtuu näin, sinun on odotettava, että savu haihtuu ennen ruokien uuniin laittamista. Valmistaja ei ota mitään vastuuta tapauksissa, joissa ei ole noudatettu tämän asiakirjan sisältämiä ohjeita.

HUOMAA: uunin toiminnot, ominaisuudet ja lisävarusteet, jotka mainitaan tässä ohjekirjassa, vaihtelevat ostamasi mallin mukaan.

1.1 Turvallisuusohjeet

Käytä uunia ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen eli ruokien kypsennykseen. Kaikki muu käyttö kuten esimerkiksi käyttö lämmitykseen katsotaan sopimattomaksi ja sen vuoksi vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat sopimattomasta, virheellisestä tai kohtuuttomasta käytöstä.

Kaikkien sähkölaitteiden käyttö edellyttää tiettyjen perustavaa laatua olevien sääntöjen noudattamista:

-älä vedä sähköjohdosta pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta

-älä kosketa laitetta märillä tai kosteilla käsillä tai jaloilla

-ei ole suositeltavaa käyttää adaptereita, haaroituspistorasioita ja jatkojohtoja toimintahäiriön ja/tai huonon toiminnan tapauksessa kytke laite pois päältä äläkä peukaloi sitä.

1.2 Sähköturvallisuus

VARMISTA, ETTÄ SÄHKÖASENTAJA TAI AMMATTITAITOINEN ASENTAJASUORITTAASÄHKÖLIITÄNNÄT.

Sähköjohdon, johon uuni kytketään, on täytettävä asennusmaassa voimassa olevien lakien edellyttämät vaatimukset. Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Uuni on liitettävä sähköverkkoon joko maadoitetun seinäpistorasian tai moninapaisen erottimen avulla asennusmaassa voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti. Sähkönsyötön on oltava suojattu sopivilla sulakkeilla ja sähköjohtojen on oltava poikkihalkaisijaltaan sellaisia, että ne takaavat uunin virheettömän virransyötön.

LIITÄNTÄ

Uuni on varustettu sähköjohdolla, joka on liitettävä sähköverkkoon, jonka teho on 220-240 Vac 50 Hz vaiheiden välillä tai vaiheen ja nollajohdon välillä. Ennen uunin sähköverkkoon kytkemistä on tärkeää tarkastaa seuraavat kohdat:

-mittarin osoittama syöttöjännite

-erottimen asetus.

Uunin maadoitusliittimeen liitetty maadoitusjohdin on liitettävä virransyötön maadoitusliittimeen.

VAROITUS

Ennen uunin liittämistä verkkovirtaan pyydä, että ammattitaitoinen sähköasentaja tarkistaa verkkovirran maadoitusliittimen jatkuvuuden. Valmistaja ei ota mitään vastuuta mistään onnettomuuksista tai muista ongelmista, jotka aiheutuvat siitä, että uunia ei ole maadoitettu tai maadoitusliitännän viallisesta jatkuvuudesta.

HUOMAA: koska uuni vaatii mahdollisesti huoltotöitä, suositellaan jättämään toinen seinäpistorasia saataville, jotta uuni voidaan liittää tähän, jos se poistetaan sen asennustilasta. Sähköjohdon saa vaihtaa vain ammattiasentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Pääkytkimen ympärillä saattaa näkyä himmeä valo, kun uuni on pois päältä. Tämä kuuluu normaalitoimintaan. Se voidaan poistaa yksinkertaisesti kääntämällä pistoke ylösalaisin tai vaihtamalla syöttöliittimet.

1.3 Suosituksia

Uunin jokaisen käytön jälkeen suoritettava nopea puhdistus säilyttää uunin täydellisen puhtaana.

Älä vuoraa uunin seinämiä kaupasta saatavalla alumiinifoliolla tai kertakäyttösuojuksilla.Alumiinifolio tai mikä tahansa muu suojus, joka on suorassa kosketuksessa kuumaan emaliin, on vaarassa sulaa ja se voi vahingoittaa sisäpintojen emalia. Jotta voidaan estää uunin liiallista likaantumista ja siitä aiheutuvaa voimakkaita savuavia hajuja, suosittelemme, ettet käytä uunia erittäin korkeiden lämpötilojen kanssa. On parempi pidentää kypsennysaikaa ja alentaa hieman lämpötilaa. Uunin mukana tulleiden lisävarusteiden lisäksi suosittelemme käyttämään ainoastaan erittäin korkeita lämpötiloja kestäviä astioita ja vuokia.

1.4 Asennus

Tämä ei kuulu valmistajan velvollisuuksiin. Jos tarvitaan valmistajan apua korjaamaan virheitä, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, takuu ei kata kyseisiä toimenpiteitä. On noudatettava ammattiasentajille tarkoitettuja asennusohjeita. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vahinkoja tai vammoja ihmisille, eläimille tai esineille. Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena kyseisistä vahingoista tai vammoista.

Uuni voidaan sijoittaa ainoastaan kalusteeseen. Ennen kiinnittämistä muista varmistaa uunin riittävä tuuletustila, jotta sallitaan ilmankierto sisäisten osien jäähdytystä ja suojaamista varten. Suorita viimeisellä sivulla olevat aukaisut kiinnitystyypin mukaan.

1.5 Jätehuolto ja ympäristönsuojelu

Tämä laite on merkitty sähköja elektroniikkaromua koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU (SER) mukaisesti. SER sisältää sekä saastuttavia aineita (joilla voi olla negatiivinen vaikutus ympäristöön) että perusaineita (jotka voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähköja elektroniikkaromu käsitellään

o i k e i n , j o t t a e r o t e l l a a n s a a s t u t t a v a t j a uudelleenkäytettävät materiaalit. Meillä jokaisella on

tärkeä rooli, jottei sähköja elektroniikkaromusta

muodostu ympäristöongelmaa ja tähän riittää muutama perussääntö:

-sähköja elektroniikkaromua ei saa heittää yhdyskuntajätteen joukkoon

-sähköja elektroniikkaromu on toimitettava erityiseen kunnalliseen ja valtuutettuun keräyspisteeseen.

Useissa maissa saattaa olla tarjolla kuljetuspalveluita suuria sähköja elektroniikkaromuja varten. Kun ostat uuden laiteen, vanha laite voidaan palauttaa myyjälle, jonka on vastaanotettava se ilmaiseksi, kunhan vanha laite on tyypiltään ja toiminnoiltaan ostettua laitetta vastaava.

SUOJELE JAKUNNIOITAYMPÄRISTÖÄ

Mahdollisuuksien mukaan vältä uunin esilämmittämistä ja pyri täyttämään se aina. Avaa uunin luukku mahdollisimman harvoin, koska lämpöä häviää sen sisältä joka kerta, kun se avataan. Säästä huomattava määrä energiaa sammuttamalla uunin noin 5-10 minuuttia ennen suunniteltua kypsennysajan päättymistä ja käytä hyväksi uunin aikaansaama jäännöslämpö. Pidä tiivisteet puhtaina ja hyvässä kunnossa, jotta vältetään lämmön häviäminen uunin sisältä. Jos sähkölaskusi pohjautuu tuntiveloitukseen, viivästetyn kypsennysohjelman käyttö helpottaa energian säästämistä, jolloin voit siirtää kypsennyksen aloituksen halvempaan tariffiluokkaan.

1.6 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

• Asettamalla merkinnän tähän tuotteeseen vahvistamme yhdenmukaisuuden kaikkien sellaisten eurooppalaisten turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevien vaatimusten kanssa, jotka soveltuvat lain mukaan tälle tuotteelle.

FI 24

2.Tuotteen kuvaus

2.1Yleiskatsaus

1

5 2

3

4

4

8

6

7

1.Ohjauspaneeli

2.Hyllyjen asennot (sivuritilät, jos kuuluu toimitukseen) 3.Metalliritilä

4.Roiskevuoka

5.Tuuletin (metallilevyn takana) 6.Uunin luukku 7.Kosketusohjauspaneeli luukussa 8.Kamera

2.2 Lisävarusteet (Mallin mukaan)

1 Metalliritilä

Tukee uunipeltiä ja astioita.

2 Roiskevuoka

Kerää jäämät, jotka tippuvat ruokien kypsennyksen aikana ritilöiltä.

3 Sivuilla wire Grid

Sivusuunnassa lanka verkkoon jos.

3.Uunin käyttö

3.1Käyttöliittymän kuvaus

1.Pääkytkin päällä/pois päältä

2.LCD-kosketuskäyttöliittymä

1 2

3.2 Tuotteen asetus

-Ensimmäisellä käyttökerralla sinun on suoritettava asennusmenetelmä, jotta voit käyttää uunia. Painamalla START siirry eteenpäin.

-Valitse kieli avattavasta valikosta. Painamalla SEURAAVA siirry eteenpäin.

-Aseta päivämäärä kalenterista. Aseta aika kalenterista. Painamalla SEURAAVAsiirry eteenpäin.

-Valitse kotiverkko avattavasta valikosta. Syötä kotiverkon salasana. Painamalla SEURAAVA siirry eteenpäin ja odota latautumista tai yhteyttä.

HUOM. Uuni toimii vaikka sitä ei yhdistetä verkkoon. On mahdollista kytkeä uuni verkkoon myöhemmin.

-Rekisteröinti on suoritettu onnistuneesti. Painamalla SEURAAVA siirry eteenpäin viimeiseen vaiheeseen.

-Asennustoimenpide on valmis . Painamalla SIIRRY ALOITUSSIVULLE aloita uunin käyttö.

Katso lisätietoja pikaoppaasta.

LANGATTOMIEN PARAMETRIEN OVILAITE

Parametri

 

Määrittelyt

 

 

 

Langattoman verkon standardi

 

802.11 b/g/n

 

 

 

Taajuusalue

 

2,400 GHz. – 2,497 GHz

 

 

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

 

+16 ± 2 dBm

Enimmäislähetysteho

 

802.11g

(54Mbps)

 

+13 ± 2 dBm

 

 

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

 

+13 ± 2 dBm

 

 

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

 

- 86 ± 2 dBm

Minimivastaanottoher

 

802.11g

(54Mbps)

kkyys

 

- 70 ± 2 dBm

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

 

- 66 ± 2 dBm

Kanava

 

13

 

 

 

 

 

FI 25

3.3 Ensimmäinen käyttö

ALUSTAVAPUHDISTUS

Puhdista uuni ennen ensimmäistä käyttöä. Pyyhi ulkoiset pinnat kostealla pehmeällä liinalla. Pese kaikki lisävarusteet ja pyyhi uunin sisäpuoli kuumalla veden ja pesuaineen muodostamalla liuoksella. Aseta tyhjä uuni maksimilämpötilaan ja jätä se päälle noin 1 tunniksi, jotta mahdolliset uuden hajut poistuvat.

3.5 Aloitussivu - Päätoiminnot

3.4Käyttö manuaalisessa tilassa

-Painamalla manuaalisen tilan välilehteä aseta kypsennys 3 vaiheessa.

-Sipaise ja valitse haluttu kypsennystoiminto. Painamalla SEURAAVAsiirry eteenpäin

-Pyyhkäisemällä valitse haluttu lämpötila. Painamalla SEURAAVA siirry eteenpäin tai painamalla TAKAISIN palaa kypsennystoimintojen valintaan.

-Pyyhkäisemällä valitse kypsennysaika. Painamalla START aloita kypsennys tai painamalla TAKAISIN palaa lämpötilan asetukseen. Tässä näytössä voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

sulje pois esilämmitys (asetettu oletuksena)

aseta viivästetty käynnistys

-Kun kypsennys on käynnissä, voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

vaihda lämpötila

vaihda kypsennysaika

katso uuniin painamalla verkkokameran kuvaketta

lopeta kypsennys painamalla STOP

ASETUKSET

Siirtymällä tähän näyttöön voit asettaa seuraavat kohdat:

kieli

aika ja päivämäärä

langaton yhteys

Bluetooth-ääni

näytön vaihtoehdot

VERKKOSELAIN

Siirtymällä tähän näyttöön on mahdollista selata internetissä sallittujen verkkosivustojen luetteloa.

UUNI-LAITE-YHTEYS (

VERKKOKAMERA

Painamalla verkkokameran kuvaketta voit katsoa uunin sisälle ja valvoa kypsennystä.

)

Uuni lähettää kaikki tiedot yhdistettyyn laitteeseen

Uuni ei lähetä kaikkia tietoja yhdistettyyn laitteeseen

HUOM. Jos tämä vaihtoehto aktivoidaan, uunia ohjataan VAIN liitetyllä laitteella.

FI 26

 

TOIMINTO

MITÄ SE TEKEE

 

 

 

 

 

 

 

MANUAALINEN TILA:

 

 

 

 

 

 

Tässä tilassa on mahdollista valita kypsennystoiminnot, lämpötila ja kypsennyksen kesto 3 helpon

 

 

vaiheen avulla. Tässä tilassa on myös mahdollista asettaa kypsennyksen viivästys.

 

 

HUOMAA:

 

 

 

Oletuksena esilämmitysvaihtoehto on päällä: sammuta se napsauttamalla

symbolia

 

 

 

 

 

 

 

 

MUKAUTETUT OHJELMAT:

 

 

 

 

 

 

Tässä tilassa on mahdollista tallentaa ja siten myöhemmin valita mukautettuja

 

 

kypsennysohjelmia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHDOTETTU KYPSENNYS:

Tässä tilassa on mahdollista valita ehdotettu kypsennysohjelma. Kypsennysvaiheen aikana on mahdollista muuttaa lämpötilaa ja kypsennyksen kestoa.

VIDEORESEPTIT:

Tässä tilassa on mahdollista valita joitain opastuksia miten valmistaa eri reseptejä. Videon lopussa on mahdollista aloittaa kypsennys. Kypsennyksen parametreja ei voi muuttaa.

INTERNET-YHTEYS:

Jos kuvake on päällä, uunin luukku on yhdistetty verkkoon.

ASETUKSET:

Valitsemalla tämä kuvake on mahdollista asettaa kieli, aika ja päivämäärä, langaton yhteys, Bluetooth, kameran kirkkausasetukset. Tuetut Bluetooth-laitteet toimivat ainoastaan kaiuttimina. Tuetut Bluetooth-standardit ovat: 2.1, 3.0, 4.0

VERKKOSELAIN:

Valitsemalla tämä kuvake on mahdollista selata internetissä sallittujen verkkosivustojen luetteloa.

UUNI-LAITE-YHTEYS (Simply-Fi)

Ensimmäisen käytön yhteydessä painamalla pitkään kuvaketta rekisteröit uunin verkkoon.

Kuvakkeen lyhyellä painalluksella aktivoidaan uunin kauko-ohjaus. Jos tämä vaihtoehto aktivoidaan, uunia ohjataan VAIN liitetyllä laitteella.

Ohjaa uunia uudelleen suoraan luukun näytöltä napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

Jos haluat nähdä verkkokameran suoratoiston ulkoisessa laitteessa (SIMPLY-FI-SOVELLUS), luukku on liitettävä verkkoon. (ON KYTKETTÄVÄ PÄÄLLE INTERNET-YHTEYS:)

VERKKOKAMERA:

Painamalla verkkokameran kuvaketta voit katsoa uunin sisälle ja valvoa kypsennystä.

Järjestelmä suojaa kameraa laittamalla sen valmiustilaan 1 minuutin kuluttua (5 minuutin kuluttua grillitoiminnon tapauksessa). Käynnistä se uudelleen painamalla painiketta uudelleen.

Älä pidä sitä päälle kytkettynä liian pitkään.

Kuumien lämpötilojen tapauksessa, jos kamera on päällä pitkään, sen värit voivat muuttua. Tämä on normaali ilmiö ja se häviää, kun kamera ja/tai uuni jäähtyvät uudelleen.

ALOITUSSIVU (HOME PAGE):

Kuvaketta koskettamalla siirry aloitussivulle

FI 27

3.6 Kypsennystilat

Toimintojen

Toiminto (Uunin mallin mukaan)

valintakiekko

LAMPPU: Kytkee päälle uunin valon.

SULATUS: Kun valintakiekko on asetettu tähän asentoon. Tuuletus kierrättää ilmaa (40 oC) jäätyneen ruuan ympärillä siten, että se sulaa muutamassa minuutissa ilman, että ruuan proteiinisisältö vahingoittuu tai muuttuu.

PIDÄ LÄMPIMÄNÄ: Tätä suositellaan käyttämään esikypsennettyjen ruokien uudelleenlämmitystä varten asettamalla hylly toiselle tasolle ylhäältä tai pizzan tai leivonnaisten sulatusta varten alimmalle tasolle.

Lämpötilan esiasetus on 60 °C vakiona ja sitä ei voi säätää.

KIERTOILMAKYPSENNYS: Suosittelemme, että käytät tätä menetelmää siipikarjalle, leivonnaisille, kalalle ja vihanneksille. Lämpö tunkeutuu ruokaan paremmin ja sekä kypsennysettä esilämmitysajat lyhenevät. Voit kypsentää samanaikaisesti erilaisia ruokia saman tai erilaisen valmistuksen kanssa yhdessä tai useammissa asennoissa. Tämä kypsennysmenetelmä takaa tasaisen lämmön jakautumisen ja hajut eivät sekoitu.

Lisää aikaa noin kymmenen minuuttia, jos kypsennät useita ruokia samanaikaisesti.

*

PERINTEINEN KYPSENNYS: Käytetään sekä yläettä alalämmityselementtejä. Uunin esilämmitys kestää noin

kymmenen minuuttia. Tämä menetelmä on ihanteellinen kaikille perinteisille paisteille ja leivontatuotteille. Punaisen

 

lihan, paahtopaistin, lampaankoiven, riistan, leivän, alumiinifolioon käärittyjen ruokien, lehtitaikinan ruskistukseen.

 

Aseta ruoka ja sen astia keskiasennossa olevalle tasolle.

TUULETIN + ALEMPI ELEMENTTI: Ylempää lämmityselementtiä käytetään tuulettimen kanssa ja tällöin ilma kiertää uunin sisällä. Tämä menetelmä on ihanteellinen mehukkaille hedelmäkakuille, tortuille, piirakoille ja pasteijoille.

Se ehkäisee ruoan kuivumista ja parantaa kakkujen, leipätaikinan ja muiden pohjasta kypsennettävien ruokien kohoamista.Aseta alemmassa asennossa olevalle tasolle.

TUULETINAVUSTEINEN GRILLI: Käytä grilliä luukku suljettuna.

Ylempää lämmityselementtiä käytetään tuulettimen kanssa ja tällöin ilma kiertää uunin sisällä. Esilämmitys on * välttämätöntä punaiselle lihalle mutta ei vaalealle lihalle. Ihanteellinen paksujen ruokien kypsennykseen kuten porsaanpaisti, kokonainen siipikarja ym. Aseta grillattava ruoka keskelle keskiasennossa olevaa tasoa. Työnnä roiskepelti tason alle valuvien nesteiden keräämiseksi. Varmista, että ruoka ei ole liian lähellä grilliä. Käännä ruoka

puolivälissä, jotta se kypsyy kunnolla.

GRILLi: Käytä grilliä luukku suljettuna.

Ylempää lämmityselementtiä käytetään yksin ja voit säätää lämpötilaa. Vaaditaan viiden minuutin esilämmitys, jotta elementit kuumenevat. Saadaan paras tulos grillattaville ja gratinoitaville ruuille ja kebabille. Vaalea liha on laitettava riittävälle etäisyydelle grillistä ja kypsennysaika on pidempi, jotta lihasta tulee maukkaampaa. Voit laittaa punaisen lihan ja kalafileet tasolle sekä roiskepellin sen alle.

PIZZA: Tämän toiminnon kanssa kuuma ilma kiertää uunissa, jotta taataan paras mahdollinen tulos ruuille kuten pizza tai kakut.

ALATASO: Alemman elementin käyttö. Ihanteellinen kaikkien murotaikinapohjaisten ruokien kypsennykseen. Käytä tätä kakuille, tortuille, piirakoille, pasteijoille ja kaikkeen kypsennykseen, joka tarvitsee enemmän lämpöä alhaalta.

*Testattu standardin CENELEC EN 60350-1 mukaisesti käyttäen kiertoilmatoiminnolle tarkoitettua energialuokan määritelmää. **Testattu standardin CENELEC EN 60350-1 mukaisesti käyttäen staattiselle toiminnolle tarkoitettua energialuokan määritelmää.

.

FI 28

4. Simply-fi-uunin rekisteröinti

Laitteen asennus

Asenna laite tämän opaskirjan sisältämän asennusohjeen mukaisesti.

Kun tämä vaihe on valmis, varmista, että laite toimii ohjaamalla laitetta suoraan ohjauspaneelin kautta.

Tutustu kunnolla ohjelmaoppaisiin ja toimintoihin, koska tämä takaa uuden laitteesi kaikkien ominaisuuksien parhaan mahdollisen hyödyntämisen.

Varmista, että kellonaika on asetettu ennen kuin yrität rekisteröidä uunia.

Langattoman yhteyden salasanan paikantaminen

Paikanna langattoman yhteyden salasana (WPA/WEP Key), joka löytyy yleensä langattoman reitittimen takaa.

Jos sinulla on vaikeuksia löytää langattoman yhteyden salasana, ota yhteys Internet-yhteyden toimittajaan.

Kirjoita muistiin tulevaa tarvetta varten.

Kun sinulla on käytettävissä langattoman yhteyden salasana, kirjoita se alle, koska tarvitset sitä myöhemmin, kun laite yhdistetään sovellukseen.

Reitittimen nimi_____________________________________

Salasana (WPA/WEP Key)

Yhdistä uusi laite samaan langattomaan reitittimeen, joka on valmis sovelluksen asennusta varten

Sovelluksen lataaminen

Lataa Candy Simply-Fi -sovellus laitteellesi soveltuvasta sovelluskaupasta.

Huomaa – Sovellus sopii käyttöjärjestelmille iOS (versio 8 ja uudempi) ja Android (versio 4.4 ja uudempi). Sovelluksen nimi – Candy simplyFi

Tuotekoodin paikantaminen

Paikanna laitteen tuotekoodi alla olevan kuvan avulla.

Kirjoita sarjanumero muistiin.

Kuva osoittaa laitteen tietojen muodon. Kirjoita tuotteen sarjanumero alle:

Sarjanumero (16-numeroinen)

Numéro de série

Malli Koodi

Mod: WDYN 854DB-80

Sarjanumero

N.

33700000 1224 0087

G:

00

Type LCM6

 

 

 

- Vaihe 1:

Avaa sovellus Candy simply-Fi. Luo oma tili napauttamalla kohtaa ”Sign-Up”. Hyväksy tietosuojakäytäntö ja täydennä kentät.

Huomaa – Voit tutustua sovelluksen Simply-Fi kaikkiin ominaisuuksiin napauttamalla ”Demo”.

- Vaihe 2:

Aloitussivulla napauta laitetta, johon haluat yhdistää, ja napauta sitten ”OK”.

- Vaihe 3:

Syötä 16-numeroinen sarjanumero, jonka kirjoitit muistiin edellä, ja napauta ”Seuraava”

Tarkasta, että tuotteen tiedot ovat oikein ja napauta sitten ”Vahvista”.

- Vaihe 4:

Kun laite on tunnistettu, napauta ”Seuraava”.

Sitten sinulla on 5 minuuttia aikaa saattaa menettely loppuun tai muutoin on aloitettava alusta.

- Vaihe 5:

Painamalla pitkään kuvaketta rekisteröi laite.

- Vaihe 6:

Poistu Candy simply-Fi -sovelluksesta. Siirry laitteen langattoman yhteyden asetuksiin.

- Vaihe 7:

Saatavilla olevien langattomien yhteyksien luettelosta, valitse "WIFIOVEN-xyzk". Jos sitä ei löydy, odota muutama sekunti tai skannaa uudelleen.

- Vaihe 8:

Poistu laitteen asetuksista. Palaa Candy simply-Fi -sovellukseen ja odota, kunnes sovellus havaitsee laitteen. Kun ”Langaton verkko on päällä” tulee näkyviin, napauta kohtaa ”Seuraava”.

- Vaihe 9:

Kodin langaton verkko asetetaan automaattisesti sovelluksen toimesta. (Mikäli näin ei tapahdu, syötä kodin langattoman verkon nimi ja muista olla tarkkana isojen ja pienten kirjainten suhteen). Syötä langattoman verkon salasana (WPA/WEP Key) ja napauta siten ”Vahvista”.

-Vaihe 10:

Muita etuja varten voit rekisteröidä tuotteen napauttamalla erityistä painiketta.

Napauttamalla ”Start” palaa sovelluksen aloitussivulle.

- Kauko-ohjaustila

 

Painamalla lyhyesti kuvaketta

uunia voidaan kauko-ohjata.

Ohjaa uunia uudelleen suoraan luukun näytöltä painamalla lyhyesti kuvaketta Katsoaksesi verkkokameran suoratoistoa ulkoisesta

laitteesta (SIMPLY-FI-sovellus) luukku on yhdistettävä verkkoon.

- Jos asetus ei valmistu

On tärkeää, että on käytettävissä hyvä langattoman yhteyden signaalinvoimakkuus kodin reitittimestä laitteeseen: alhainen signaalinvoimakkuus voi aiheuttaa asetuksen loppuvaiheen epäonnistumisen. Tämä voidaan tarkastaa aloittamalla yhdistämisprosessi uudelleen vaiheesta 1. Kun olet vaiheessa 8, aseta laitteesi (älypuhelin tai tabletti) reitittimen viereen ja etsi laitteen aikaansaama "WIFIOVEN-xyzk"-verkko. Jos tämä ei tule näkyviin yhtenä vaihtoehtona, tämä tarkoittaa sitä, että reititin ei voi nähdä laitetta. Kyseisessä tapauksessa suosittelemme asettamaan reitittimen lähelle laitetta (jos mahdollista) tai ota yhteys internetverkon toimittajaan ja pyydä huoltoavusta yhteensopiva ”langattoman yhteyden laajennin”, jotta vahvistetaan signaalinvoimakkuutta.

LANGATTOMAT PARAMETRIT EMOLEVY

Parametri

Spécifications

Langattoman verkon standardi

802.11 b/g/n

 

 

Taajuusalue

2,412 GHz. – 2,484 GHz

 

 

 

 

802.11b

(11Mbps)

 

+16 ± 2 dBm

Enimmäislähetysteho

802.11g

(54Mbps)

+14 ± 2 dBm

 

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

+13 ± 2 dBm

 

802.11b

(11Mbps)

 

- 93 dBm

Minimivastaanottoher

802.11g

(54Mbps)

kkyys

- 85 dBm

 

802.11n

(HT20, MCS7)

 

- 82 dBm

Kanava

11

 

 

 

 

FI 29

5.Uunin puhdistus ja huolto

5.1Yleisiä puhdistusta koskevia huomautuksia

Laitteen elinikää voidaan pidentää säännöllisellä puhdistuksella. O d o t a , e t t ä u u n i j ä ä h t y y e n n e n m a n u a a l i s t e n puhdistustoimenpiteiden suorittamista. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita, teräsvilla tai teräviä esineitä puhdistukseen, koska tämä voi aiheuttaa korvaamattomia vahinkoja emaloiduille osille. Käytä ainoastaan vettä, saippuaa tai valkaisuainepohjaisia pesuaineita (ammoniakki).

LASIOSAT

On suositeltavaa puhdistaa lasi-ikkuna imevällä talouspaperilla uunin jokaisen käytön jälkeen. Poista pinttyneemmät jäämät käyttämällä kunnolla puristettua pesuaineeseen kostutettua sientä ja huuhtelemalla sitten vedellä.

UUNIN IKKUNAN TIIVISTE

Jos tiiviste on likainen, se voidaan puhdistaa hieman kostealla sienellä.

LISÄVARUSTEET

Puhdista lisävarusteet kostealla, saippuoidulla sienellä ennen niiden huuhtelemista ja kuivaamista. Älä käytä hankaavia pesuaineita.

ROISKEVUOKA

Grillin käytön jälkeen poista vuoka uunista. Kaada kuuma rasva astiaan ja pese vuoka kuumalla vedellä käyttämällä sientä ja pesuainetta.

Jos jää jäljelle rasvatahroja, upota vuoka veteen ja pesuaineeseen. Vaihtoehtoisesti voit pestä vuoan astianpesukoneessa tai käyttämällä kaupallista uunin puhdistusainetta. Älä koskaan laita likaista vuokaa uuniin.

5.2 Huolto

SIVUTELINEIDEN IRROTUS JAPUHDISTUS

1-Irrota ritilätelineet vetämällä niitä nuolien suuntaan (katso alle)

2-Puhdista ritilätelineet joko laittamalla ne astianpesukoneeseen tai käyttämällä kosteaa sientä ja huolehdi niiden kuivauksesta tämän jälkeen.

3-Puhdistuksen jälkeen asenna ritilätelineet takaisin käänteisessä järjestyksessä.

SISÄISEN LASILUUKUN PUHDISTUS -AINOASTAAN

1.Avaa uunin luukku.

2.3.4. Lukitse saranat, irrota ruuvit ja poista ylempi metallisuojus vetämällä sitä ylöspäin.

5.6. Poista lasi ja vedä se varovasti uuninluukusta (HUOM. Älä poista mitään muuta lasia tai osaa).

7. Puhdistuksen tai vaihdon lopuksi asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä.

Kaikissa laseissa merkintä ”Low-E” on oltava luettavissa ja a s e t e t t u n a l u u k u n v a s e m m a l l e p u o l e l l e l ä h e l l e vasemmanpuoleista sivusaranaa. Tällä tavalla ensimmäiseen lasiin painettu kyltti on luukun sisäpuolella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

7.

1

LOW-E

FI 30

LAMPUN VAIHTO

1.Irrota uunin sähköverkosta.

2.Poista lasisuojus, ruuvaa irti lamppu ja vaihda tilalle uusi samantyyppinen lamppu.

3.Kun viallinen lamppu on vaihdettu, asenna lasisuojus.

HUOMAA:

Luukun ledvalojärjestelmää koskevien ongelmien tapauksessa ota yhteys asiakaspalveluun.

FI 31

Sakerhetstips

VARNING! Produkten och dess atkomliga delar blir varma under anvandning. Var noga med att undvika beroring av varmeelementen.

Barn under 8 ar som befinner sig i narheten av produkten ska alltid hallas under uppsikt.

Produkten far anvandas av barn fran 8 ars alder och personer med nedsatt fysisk formaga,

kanselformaga eller mental formaga, eller personer med bristande erfarenhet eller kunskaper, om de halls under uppsikt eller instrueras i dess anvandning pa ett sakert satt och forstar riskerna med den.

Lat inte barn leka med produkten.

Rengoring och underhall far inte utforas av barn utan uppsikt.

Produkten blir varm under anvandning. Var noga med att undvika beroring av varmeelementen i ugnen.

VARNING!Atkomliga delar kan bli varma under anvandning. Hall sma barn pa avstand.

Anvand inte slipande rengoringsmedel eller vassa metallskrapor for att rengora ugnsdorrens glas

eftersom dessa kan repa ytan, vilket kan fa glaset att spricka.

Kraftigt spill maste avlagsnas fore rengoring.

ugnen ska stangas av innan skyddet tas bort och efter rengoring ska det sattas tillbaka enligt

anvisningarna.

•Anvand endast den temperatursond som rekommenderas for ugnen. •Anvand inte vatdammsugare for rengoring.

VARNING! Sakerstall att produkten ar avstangd innan lampan byts for att undvika risk for elektrisk chock.

Frankopplingsfunktionen maste byggas in i den fasta ledningsdragningen enligt elforeskrifterna.

i anvisningarna ska uppges vilken typ av sladd som ska anvandas, med hansyn till temperaturen pa

baksidan av produkten.

•Omstromkabeln skadas maste den bytas ut mot en speciell kabel eller -enhet som ar tillganglig fran tillverkaren eller dess serviceombud.

• ”VARNING!Atkomliga delar kan vara varma nar grillen anvands. Hall sma barn pa avstand”.

SV 32

Sisallys

Allmanna Varningar

1.1 Sakerhetsindikationer

34

1.2 Elektriska Kopplingar

1.3 Rekommendationer

1.51.4 AvfallshanteringInstallation

och miljoskydd

 

1.6 Forsakran om overensstammelse

Produktbeskrivning

2.1 Oversikt

 

35 2.2

Tillbehor

 

Anvanda ugnen

3.1

Popis uživatelského rozhraní

35

3.2

Inställning av produkten

3.3

Forsta anvandning

3.4

Manuellt funktionssätt

3.5

Huvudsida – Huvudfunktioner

 

3.6 Tillagningssatt

 

Simply-Fi

4. Simply-Fi

 

39

 

 

 

Rengoring och underhall av ugnen

5.1 Allmanna rengoringsanvisningar

40

5.2

Underhall

 

• Avlagsna och rengora metallstegarna

• Ta bort och rengora glasluckan

• Byta glodlampa

 

SV 33

1. Allmanna Varningar

L a s a n v i s n i n g a r n a noggrant for att fa ut det mesta av din ugn. Vi rekommenderar

att du behaller installationsoch bruksanvisningarna for senare anvandning och att du s k r i v e r n e r u g n e n s

serienummer innan du installerar den ifall du behover hjalp fran var kundservice.

Nar du packar upp ugnen

borde du se till att den inte har skadats pa nagot satt. Om du overhuvudtaget kanner dig tveksam bor du inte anvanda ugnen. Kontakta istallet en kvalificerad yrkesperson.

Forvara forpackningsmaterial som plastpasar, polystyren eller spikar utom rackhall for barn eftersom materialen kan vara farliga for barn. Foretaget ska inta hallas ansvarigt om anvisningarna i detta dokument inte foljs.

! OBS: Ugnarnas funktioner, egenskaper och tillbehor som namns i den har bruksanvisningen kan variera mellan olika ugnsmodeller.

1.1 Sakerhetsindikationer

Anvand endast ugnen for avsett andamal, det vill saga enbart for tillagning. All annan anvandning, till exempel som varmekalla, anses olamplig och saledes farlig. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig for skador som uppstar pa grund av missbruk, felaktig eller orimlig anvandning.

Anvandning av alla elektriska apparater innefattar att vissa grundlaggande regler foljs:

-Dra inte i stromkabeln for att koppla loss kontakten fran uttaget. -Vidror inte apparaten med vata eller fuktiga hander eller fotter.

-Generellt rekommenderas inte anvandning av adaptrar, flera uttag och forlangningskablar.

-Vid funktionsfel och/eller undermalig drift, stang av apparaten och mixtra inte med den.

1.2 Elektriska Kopplingar

ELEKTRISKA KOPPLINGAR SKA UTFORAS AV GODKAND LEVERANTOR ELLER TEKNIKER MED LIKNANDE KVALIFIKATIONER.

Kopplingarna ska goras i enlighet med installationslandets elstandarder. Tillverkaren tar inget ansvar om denna bestammelse inte foljs. Kopplingen till elnatet ska goras genom jordat uttag eller genom en flerpolig effektbrytare i enlighet med installationslandets bestammelser. Installationen maste skyddas av lampliga sakringar och ha kablar med tillrackliga dimensioner for att kunna forse ugnen normalt.

KOPPLING:

Ugnen har en elkabel som bara ska kopplas till en spanning pa 220240 VACover faserna eller mellan fas och neutral.

Kopplingen far goras forst nar foljande har kontrollerats: - matningsspanning som visas pa mataren,

Jordkabeln (gul-gron) som ar kopplad till ugnens jordanslutning maste kopplas till installationens jordanslutning.

Varning:

Lat en elektriker kontrollera installationens jordning innan nagra kopplingar gors. Tillverkaren ska inte hallas ansvarig for olyckor eller mojliga foljder som kan uppsta fran anvandning av en ojordad ugn eller en ugn kopplad till defekt jordning.

Notera: Glom inte bort att ugnen kan behova service. Ta reda pa var uttaget finns sa att ugnen kan kopplas in efter att ha flyttats.

Stromsladd: Om stromsladden maste bytas ut borde du lata var kundservicepersonal eller personal med liknande kvalifikationer utfora bytet.

1.3 Rekommendationer

Varje gang ugnen har anvants behovs det bara minimal rengoring for att halla ugnen helt ren. Kla inte ugnsvaggarna med butikskopt aluminiumfolie eller engangsskydd. Aluminiumfolie eller annat skydd kan vid direktkontakt med den heta emaljen riskera att smalta och bryta ner insidans emalj.

For att undvika onodig smuts och de starka roklukter detta kan leda till rekommenderar vi att inte anvanda kora ugnen med mycket hoga temperaturer. Det ar istallet battre att ha en langre tillagningstid med lagre temperatur.

Identifieringsplatta Forutom tillbehoren som kommer med ugnen, rader vi dig att bara anvanda karl och bakformar med hogt temperaturmotstand.

1.4 Installation

Tillverkarna ar inte skyldiga att utfora installationen. Om du behover tillverkarens hjalp med problem som uppstatt pa grund av felaktig installation kommer denna hjalp inte tackas av garantin.

Installationsanvisningarna for kvalificerade yrkespersoner maste foljas. Felaktig installation kan orsaka skador pa manniskor, djur eller egendom. Tillverkaren kan inte hallas ansvarig far sadana skador.

Ugnen kan placeras hogt i ett skap eller under en bank. Innan du passar in ugnen maste du se till att det finns god ventilation i ugnsutrymmet for tillracklig cirkulation av friskluft sa att de interna delarna kan kylas och skyddas. Gor oppningarna enligt sista sidan utifran typ av passning.

1.5 Avfallshantering och miljoskydd

Denna produkt ar markt enligt det europeiska direktivet 2012/19 / EU om avfall fran elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet). WEEEdirektivet innehaller bade fororenande amnen (som kan orsaka n e g a t i v a k o n s e k v e n s e r f o r m i l j o n ) o c h baskomponenter (som kan ateranvandas). Det ar viktigt att WEEE forordnar sarskilda behandlingar, i

syfte att ta bort och kassera alla fororenande amnen, och att aterstalla och atervinna alla material, pa ratt satt. 1ndivider kan spela en viktig roll for att se till att WEEEdirektivet

inte blir en miljofraga; det ar viktigt att folja vissa grundregler: •WEEE-relaterade material bor inte behandlas som hushallsavfall. •WEEE-relaterade material bor overlamnas till relevanta insamlingsplatser som forvaltas av kommunen eller av registrerade foretag. 1 manga lander, for stora WEEE-relaterade material, kan hamtning i hemmet finnas.

• Nar du koper en ny apparat, kan den gamla aterlamnas till den aterforsaljare som bor hamta den gratis enligt ett-till-ettforhallande, sa lange produkten ar av samma typ och har samma funktion som den tillhandahallna produkten

ENERGISPARANDEOCHATTRESPEKTERAMILJON

Undvik om mojligt att forvarma ugnen och forsok alltid att fylla den helt. Oppna ugnsluckan sa lite som mojligt, eftersom varme fran kaviteten sprids varje gang den oppnas. For att spara sa mycket energi som mojligt, stang av ugnen 5 till 10 minuter innan tillagningstiden planeras vara slut, och anvand istallet eftervarmen som ugnen fortsatter avge. Hall tatningarna rena och i ordning for att undvika att varmen slipper ut fran kaviteten. Om du har ett elkontrakt med timtaxa, kan det bli enklare att spara energi med "fordrojd kokning"-programmet, genom att kokningsprocessen da flyttas till borjan pa tidsperioden med reducerad taxa.

1.6 Forsakran om overensstammelse

De delar av produkten som kommer i kontakt med mat foljer foreskrifterna i EEC-direktivet 89/109.

Genom att placera markning pa denna product, forsakrar vi att pa vart ansvar overnstammelse med alla europeiska sakerhets- ,halso-, och miljokrav som anges 1 lagstiftningen for denna produkt.

SV 34

+ 79 hidden pages