Bertazzoni REF90X User Manual

MANUEL D’INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING

Refrigerator – freezer Kylskåp – Frys Réfrigérateur – Congélateur Frigorifero – congelatore

Refrigerador – congelador Koelkast – diepvries

BERTAZZONI

Bertazzoni REF90X User Manual

INNEHÅLL

1 Säkerhetsvarning ....................................................................................................................................................................

1

1.1 Varning ........................................................................................................................................................................

1

1.2

Betydelse av säkerhetsvarningssymboler. .............................................................................................................

2

1.3

El relaterade varningar...........................................................................................................................................

2

1.4

Varningar vid användning......................................................................................................................................

3

1.5

Varningar vid placering av föremål .......................................................................................................................

3

1.6

Varningar för energi...............................................................................................................................................

4

1.7 Varningar vid kassering ...............................................................................................................................................

4

2 Korrekt användning av kylskåp..............................................................................................................................................

5

2.1

Placering................................................................................................................................................................

5

2.2

Installation av dörrhandtag ..........................................................................................................................................

6

2.3

Nivåskruvar..................................................................................................................................................................

7

2.4

Riktning av dörr...........................................................................................................................................................

8

2.5

Byta glödlampa............................................................................................................................................................

9

2.6

Start .......................................................................................................................................................................

9

2.7

Energispartips ........................................................................................................................................................

9

3 Struktur och funktioner.........................................................................................................................................................

10

3.1

Viktiga komponenter............................................................................................................................................

10

3.2

Funktioner..................................................................................................................................................................

12

4. Underhåll och skötsel av apparaten. ....................................................................................................................................

13

4.1

Övergripande städning.........................................................................................................................................

13

4.2

Rengöring av stor låda...............................................................................................................................................

14

4.3. Rengöring av dörrfacket ...........................................................................................................................................

15

4.4. Rengöring av hyllan .................................................................................................................................................

15

4.5. Rengöring av frysen lägre låda.................................................................................................................................

16

4.6 Avfrostning. ...............................................................................................................................................................

16

4.7

Ur drift.......................................................................................................................................................................

16

5 Problemlösning.

 

5.1

Problemlösning..........................................................................................................................................................

17

Kära användare, tack för att du valde Bertazzoni kylskåp!

1 Säkerhetsvarning

1.1 Varning

Varning: Risk för brand/brandfarligt material REKOMMENDATIONER:

Denna apparat är avsedd att användas i hushåll samt liknande användningsområden, såsom personalköksutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; bondgårdar och av kunder på hotell, motell och andra typer av bostadsmiljöer; vandrarhem; catering och liknande icke-detaljhandels-användning.

Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren eller hans serviceverkstad eller likvärdig kvalificerad person för att undvika fara.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brännbart drivmedel i denna apparat. Apparaten måste kopplas ur efter användning och innan underhåll utförs på apparaten.

VARNING: Håll ventilationsöppningar, i apparatens hölje eller i den inbyggda konstruktionen, fria från hinder. VARNING: Använd inte mekaniska anordningar eller andra sätt för att påskynda avfrostningen, annat än de som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Skada inte kylkretsen.

VARNING: Använd inte elektriska apparater inuti kylskåpets förvaringsutrymmen för livsmedel, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

VARNING: Kassera kylskåpet enligt lokala regler eftersom det använder brandfarlig gas och kylmedel. VARNING: När apparaten positioneras, se till att elkabeln inte kläms eller skadas.

VARNING: Placera inte flera portabla vägguttag eller bärbara nätaggregat i närheten av apparatens baksida. Använd inte förlängningssladdar eller ojordade adaptrar (två stift).

FARA: Risk att barn blir instängda. Innan du kastar bort ditt gamla kylskåp eller frys: -Ta av dörrarna.

-Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Kylskåpet måste kopplas från elnätet innan du försöker installera tillbehör.

Köldmedium och skumningsmaterialet cyklopentan som används för kylskåp är brandfarliga. När kylskåpet är skrotat ska det därför hållas borta från alla brandkällor och återvinnas av ett särskilt återvinningsföretag med nödvändig kvalifikation, och inte brännas upp, för att förhindra skador på miljön eller annan skada.

För EN-standard: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som kan förekomma. Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn. Barn från 3 till 8 år är tillåtna att lasta och lossa kylar och frysar.

För IEC-standard: Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktion om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.)

Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Instruktioner skall innehålla följande: För att undvika kontaminering av livsmedel, vänligen respektera följande instruktioner:

-Öppnande av dörren under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i facken i apparaten. -Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgänglig dräneringssystem.

-Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola vattensystemet anslutet till en vattenförsörjning om vattnet inte har använts på 5 dagar. (notis 1)

-Lagra rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåp, så att det inte är i kontakt med, eller droppar på, andra livsmedel.

-Två-stjärniga fack för frysta livsmedel är lämpliga för förvaring av i förväg fryst mat, att lagra eller göra glass isbitar. (notis 2)

-Ett-, två -och tre-stjärniga fack är inte lämpliga för frysning av färska livsmedel. (notis 3)

-Om kylanordningen lämnas tomt under långa perioder, stäng av, frosta av, rengör, torrlägg och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel uppstår inuti apparaten.

Notis 1, 2, 3: Vänligen bekräfta att detta gäller just din produkttyp.

1

1.2 Betydelse av säkerhetsvarningssymboler

 

Detta är en förbudssymbol.

 

Bristande efterlevnad av instruktioner som är märkta med denna symbol kan leda till skada på

Förbudssymbol.

produkten eller äventyra användarens personliga säkerhet.

 

Detta är en varningssymbol.

 

Det är nödvändigt att arbeta i strikt överensstämmelse med instruktioner markerade med denna

Varningssymbol.

symbol. Annars kan skador på produkten eller personskador kan uppstå.

 

 

Detta är en försiktighetssymbol.

 

Instruktioner märkta med denna symbol kräver särskild försiktighet. Otillräcklig försiktighet kan

OBS-symbol.

leda till liten eller måttlig personskada eller skada på produkten.

 

Denna manual innehåller mycket viktig säkerhetsinformation som ska följas av användarna.

1.3El relaterade varningar

Dra inte i nätsladden när du tar ut kylskåpets stickkontakt. Ta ett fast grepp om stickkontakten och dra ut den direkt från uttaget.

För att säkerställa säker användning, skada inte nätsladden eller använd nätsladden när den är skadad eller sliten.

Använd ett dedikerat eluttag och eluttaget får inte delas med andra elektriska apparater. Nätsladden ska vara i ordentlig kontakt med uttaget, annars kan brand uppstå.

Se till att jordningselektroden på eluttaget är utrustad med en pålitlig jordledning.

I händelse av läckage av gas och andra brandfarliga gaser; stäng av ventilen från den läckande gasen och öppna sedan dörrar och fönster.

Koppla inte ur kylskåpet och andra elektriska apparater med tanke på att en gnista kan orsaka brand.

Använd inte elektriska apparater inuti kylskåpets förvaringsutrymmen för livsmedel, såvida de inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.

2

1.4Varningar vid användning

Demontera inte eller bygg om kylskåpet, eller skada kylmediekretsen. Underhåll av apparaten måste utföras av en specialist

Skadad nätsladd måste bytas ut av tillverkaren, dess underhållsavdelning eller närstående kvalificerad person för att undvika fara.

Mellanrummen mellan kylskåpsdörrarna och mellan dörrarna och kylskåpet är små. Stick inte in din hand i dessa områden för att förhindra att du klämmer fingrarna. Var försiktig när du stänger kylskåpsdörren för att undvika att varor ramlar.

Ta inte i mat eller behållare med våta händer i frysutrymmet när kylskåpet är igång. Speciellt inte metallbehållare för att undvika frostskador.

Låt inte barn komma in i eller klättra upp påkylskåpet, annars kan kvävning eller fallskada uppstå.

Placera inte tunga föremål påkylskåpet, med tanke påatt föremålen kan falla när du stänger eller öppnar dörren och orsaka oavsiktliga skador.

Dra ut kontakten vid strömavbrott eller rengöring. Anslut inte frysen till strömförsörjningen inom fem minuter för att förhindra skador på kompressorn på grund av successiva start.

1.5Varningar vid placering av föremål

Placera inte brandfarliga, explosiva, flyktiga och starkt frätande föremål i kylskåpet för att förhindra skador påprodukten eller brandolyckor.

Placera inte brandfarliga föremål nära kylskåpet för att undvika bränder.

Kylskåpet är avsett för hushållsbruk, såsom lagring av livsmedel. Det får inte användas för andra ändamål, såsom lagring av blod, droger eller biologiska produkter, osv.

3

Frysutrymme Förvara inte, dryck eller annan vätska som finns i flaskor eller slutna behållare i kylskåpets frysutrymme. Flaskorna eller de slutna behållarna kan spricka på grund av frysning och orsaka skador.

1.6 Varningar för energi

Varning för energi

1)Kylapparater kanske inte fungerar konsekvent (möjligt att innehållet tinas upp eller temperaturen blir för varm i frysutrymmet), när de under en längre tid opererar i den kalla delen av det temperaturområde som kylaggregatet är konstruerat för.

2)Fakta: Brusande drycker ska inte förvaras i frysfack eller frysskåp eller i lågtemperaturfack eller skåp, och vissa produkter som isglass bör inte förtäras för kalla.

3)Behovet att inte överskrida den/de lagringstid/-er som rekommenderas av livsmedelsproducenterna för alla typer av livsmedel och särskilt för kommersiellt snabbfrysta livsmedel i frysfack och frysutrymmen eller frysskåp för frysta livsmedel.

4)Försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra en otillbörlig ökning av temperaturen hos den frysta maten vid avfrostning av kylaggregatet, såsom att linda in den frusna maten i flera lager av tidning.

5)Det faktum att en uppgång i temperaturen hos den frysta maten under manuell avfrostning, underhåll eller rengöring kan förkorta lagringstiden.

6)För dörrar eller lock försedda med lås och nycklar är det nödvändigt att nycklarna förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet för att förhindra att barn låser in sig.

1.7Varningar vid kassering

Köldmedium och skumningsmaterialet cyklopentan som används för kylskåp är brandfarliga. När kylskåpet är skrotat ska det hållas borta från alla brandkällor och återvinnas av ett särskilt återvinningsföretag med nödvändig kvalifikation, och inte brännas upp, för att förhindra skador på miljön eller annan skada.

När kylskåpet skrotas, demontera dörrarna för att förhindra att barn stängs in och ta bort packningarna från den nedre dörren och hyllor. Ställ dörrarna och hyllorna på lämplig plats

Korrekt kassering av produkten:

Denna märkning indikerar att denna produkt inom hela EU inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd returoch insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta hand om denna produkt för miljösäker återvinning.

4

2 Korrekt användning av kylskåp

2.1 Placering

Håll det upprätt och undvik pressning eller vibration under transporten. Undvika en lutningsvinkel över 45 grader under hantering.

Undvik att dörren eller överdelen är under kraftig spänning när den flyttas, annars kan den deformeras.

Före användning, ta bort allt förpackningsmaterial, inklusive bottenkuddar, skumkuddar och tejp inuti kylskåpet. Riv av skyddsfilmen pådörrarna och själva kylskåpet.

Undvik värme och direkt solljus. Placera inte frysen påfuktiga eller blöta platser för att förhindra rost eller minskning av isolerings effekten.

Kylskåpet placeras påen välventilerad plats inomhus. Golvet ska vara plant och robust (rotera vänster eller höger för att justera ratten för utjämning om instabil).

Utrymmet över kylskåpet ska vara större än 30 cm och kylskåpet ska placeras mot en vägg med ett avstånd påmer än 10 cm för att underlätta öppning och stängning och värmeavledning.

Öppna kylskåpet och ta ut tillbehöret (dekorativt skydd för bottenbalk) från den övre hyllan och de tre skruvarna från instruktionsförpackningen och montera dem sedan i botten balken, som visas i det schematiska diagrammet nedan.

Dekorationskåpan för bottenbalk används som prydnad, så du kan välja att inte installera den. Det påverkar inte kylskåpets prestanda eller förhållanden oavsett om du installerar den eller inte.

 

Toppskum

 

 

Skruvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekorativt skydd för bottenbalk

 

 

Dekorativt skydd för bottenbalk

 

 

 

 

 

 

 

5

2.2 Installation av dörrhandtag

Försiktighetsåtgärder före installation:

Information i Bruksanvisningen är endast för referens. Den fysiska produkten kan skilja sig åt. Före installation av tillbehör ska det säkerställas att kylskåpet är bortkopplat från strömmen. Före installation av dörrhandtag

ska försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att handtaget faller och orsakar personskada.

Lista över verktyg som ska tillhandahållas av användaren.

Stjärnskruvmejsel

Insexnyckel.

Kylskåpets dörrhandtag

Bult

Inre sockelhuvudlock skruv för fastsättning av handtag

Kylskåpsdörrhandtag

Bult

Inre sockelhuvudlock skruv för fastsättning av handtag

Frysens dörrhandtag

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

1.Ta ut kylskåpshandtaget från den övre kudden, som bilden visar, placera kylskåpshandtaget pådörrbulten och se till att handtagets monteringsyta matchar dörrpanelen ordentligt.

2.Ta ut insexnyckeln ur tillbehörspåsen och skruva fast skruvarna (inuti handtaget), efter att ha det är gjort, ryck handtaget något för att kontrollera att handtaget är installerat ordentligt.

3.Installationen av frysens handtag är samma, placeringen av frysens handtag visas påbilden. Se till att skruvhålet är mot golvet vid installation.

6

2.3 Nivåskruvar

1)Försiktighetsåtgärder före arbete.

Information i Bruksanvisningen är endast för referens.

Före hantering av tillbehör ska det säkerställas att kylskåpet är bortkopplat från strömmen. Innan du justerar nivåskruvarna ska försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra personskador.

2)Schematiskt diagram över nivåskruvarna.

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

3)Justeringsprocedurer:

a.Vrid skruvarna medurs för att höja kylskåpet;

b.Vrid skruvarna moturs för att sänka kylskåpet;

c.Justera höger och vänster skruv baserat påprocedurerna ovan till en horisontell nivå.

7

2.4 Riktning av dörr

1)Försiktighetsåtgärder före arbete: Information om arbetet är endast för referens.

Före hantering av tillbehör ska det säkerställas att kylskåpet är bortkopplat från strömmen. Innan du justerar dörren ska försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra personskador.

2)Schematiskt diagram över riktning av dörr.

Lista över verktyg som ska tillhandahållas av användaren.

tång

Gångjärnsg Tänger rommet

Inte i våg

Fäst ring

Nedre gångjärn

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

1)Höj nedre dörren till nivå påden högre dörren.

2)Sätt in den medföljande fästringen genom att använda tång i gapet mellan gångjärn och det undre gångjärnet Antalet fästringar du behöver infoga beror pågapet.

8

2.5 Byta glödlampa

Eventuellt byte eller underhåll av LED-lamporna är avsett att utföras av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerad person.

2.6 Start

Innan du startar, håll kylskåpet stilla i en halvtimme innan du ansluter det till strömförsörjningen.

Innan du lägger in några färska eller frysta livsmedel ska kylskåpet vara igång i 2-3 timmar, eller över 4 timmar påsommaren när omgivningstemperaturen är hög.

Spara tillräckligt utrymme för bekväm öppning av dörrar och lådor.

Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören.

2.7 Energispartips

Apparaten ska placeras i rummets svalaste del, bort från värmeproducerande apparater eller värmekanaler och ur direkt solljus.

Låt varma livsmedel svalna till rumstemperatur innan du placerar dem i apparaten. Överbelastning av apparaten tvingar kompressorn att vara igång längre. Mat som fryser för långsamt kan förlora kvalitet eller förstöras.

Var noga med att paketera maten pårätt sätt och torka behållarna torra innan de placeras i apparaten. Detta minskar frostuppbyggnaden inuti apparaten.

Apparatens förvaringsfack bör inte fodras med aluminiumfolie, vaxpapper eller pappershanddukar Fodringen stör kalluftscirkulationen, vilket gör apparaten mindre effektiv.

Organisera och märk maten för att minska dörröppningar och utökade sökningar. Ta ut såmånga saker som behövs samtidigt och stäng dörren såsnart som möjligt.

9

3 Struktur och funktioner

3.1 Viktiga komponenter

(Kylutrymme)

 

 

Kontrolloch

LED ljus

 

displaypanel

 

 

 

Mejerilåda

Hylla

Hylla

Dörrbricka

Krisp låda

Dörrbricka

Stor låda

Dörrbricka

(Frysutrymme)

Övre fryslåda

Nedre fryslåda

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

10

Kylskåpskropp

Manuell ismaskin

Övre fryslåda

Nedre fryslåda

Skiljeskiva för nedre fryshyllan Skiljeskiva för övre fryshyllan

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

Kylutrymme

Kylutrymmet är lämpligt för förvaring av en mängd olika frukter, grönsaker, drycker och annan mat som konsumeras påkort sikt.

Tillagade livsmedel ska inte läggas i kylutrymmet förrän de svalnat till rumstemperatur.

Livsmedel rekommenderas att förseglas innan de sätts in i kylskåpet.

Glashyllorna kan justeras upp eller ner för en rimlig mängd lagringsutrymme och enkel användning.

Frysutrymme

Frysutrymmet med låg temperatur kan hålla mat färsk länge och det används främst för att lagra frysta livsmedel och göra is.

Frysutrymmet är lämpligt för lagring av kött, fisk, risbollar och andra livsmedel som inte ska förbrukas påkort sikt.

Köttbitar delas företrädesvis upp i småbitar för enkel åtkomst. Observera att mat ska förbrukas inom hylltiden.

Obs: Förvaring av för mycket mat efter den första anslutningen till strömmen kan påverka kylskåpets frysningseffekt negativt. Livsmedel som lagras får inte blockera luftutsläppet eller påannat sätt påverka frysningseffekten.

11

3.2 Funktioner

SUPER

SUPER

SEMESTE

ECO

FRYSA

KALLT

R LÄGE

LÄGE

 

 

 

 

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

1.Kontrollknappar

Sänk frystemperatur - dämpningsknapp.Höj frystemperatur - dämpningsknapp.Super-funktionsknapp.

Extra kallt-funktionsknapp.Semester-funktionsknapp.ECO-funktionsknapp.

Sänk kyltemperatur -temperaturregleringsknapp.Höj kyltemperatur -temperaturregleringsknapp.

2.Display

1)Första gången strömmen slå på för kylskåpet kommer displayen att visas i totalt 3 sekunder. Samtidigt ringer startklockan och sedan går skärmen in i normal visning av driften.

2)Display kontroll

Under normala omständigheter, efter 30 sekunder utan öppning av dörren eller ingen knappanvändning, släcks skärmen. När kylskåpsdörren öppnas, tänds skärmen.

Obs: Tryck påknappen en gång, kyldelens inställningsläge kan regleras upp. Efter temperaturreglering kommer den nyligen inställda temperaturen att träda i kraft 15 s senare.

3.Kyltemperaturreglering

1)Höj kyldelens inställda temperatur, inställningsområdet för kyldelens temperatur: 2 ~ 8 , tryck påknappen en gång, temperaturen går upp med 1 .

2)Sänk kyldelens inställda temperatur, inställningsområdet för kyldelens temperatur: 2 ~ 8 , tryck påknappen en gång, temperaturen går ner med 1 .

12

4.Frystemperaturreglering

1)Höj frysdelens inställda temperatur, inställningsområdet för frysdelens temperatur: -16 ~ -24 temperaturen kan inte sättas i omlopp, tryck påknappenen gång, temperaturen går upp med 1 .

2)Sänk frysdelens inställda temperatur, inställningsområdet för frysdelens temperatur: -16 ~ -24 temperaturen kan inte sättas i omlopp, tryck påknappenen gång, temperaturen går ner med 1 .

5.Funktionsinställning

1)Super frys-läge

Tryck på knappen , tänd eller släck sedan matchande knapplampa för att ställa in eller avbryta superfrys-läge. Temperaturen för frysning är -24°C.

2)Super kallt-läge

Tryck på knappen , tänd eller släck sedan matchande knapplampa för att ställa in eller avbryta super kallt-läge. Temperaturen för kylning är 2°C.

3)Semesterläge.

Tryck påknappen , tänd eller släck matchande knapplampa för att ställa in eller avbryta semesterläget. Semester-läge:

När semester-läge är inställt, kommer den systematiska kyldelen att stängas, kyldelen visas , frysdelen

kontrolleras som den inställda temperaturen -16 , när semester-läge har avbrutits, styrs kyldelen

som inställd

temperatur 5 ; medan frysdelen styrs enligt den ursprungliga inställda temperaturen.

4)Eco-läge

Tryck påknappen , tänd eller släck matchande knapplampa för att ställa in eller avbryta ECO-läget.

ECO-mönstret kommer att tändas när kylskåpet är i ett ECO-drifttillstånd.

Temperaturen i kyldelen

kommer automatiskt att ställas in till 8 av systemet och temperaturen i

fryskammaren är -16

5)Lagring vid strömavbrott

I händelse av strömavbrott kommer det aktuella arbetstillståndet att vara låst och upprätthållet tills strömmen är tillbaka.

6)Öppningsvarning och larmkontroll

När kylskåpsdörrarna öppnas spelas öppningsmusiken. Om dörren inte stängs inom tvåminuter kommer summern att ljuda en gång per sekund tills dörren är stängd.

7)Felindikering

Följande varningar som visas på displayen indikerar motsvarande fel i kylskåpet. Även om kylskåpet fortfarande har kylförvaringsfunktion med följande fel ska användaren kontakta en underhållsspecialist för underhåll för att säkerställa optimal användning av apparaten.

Felkod

Felbeskrivning

 

 

E1

Temperatursensorfel i kyldelen.

 

 

E2

Fel påtemperatursensorn i frysdelen.

 

 

E3

Fel påtemperatursensor i stor låda.

 

 

E4

Fel påavfrostningssensorn i kyldelen.

 

 

Felkod

 

Felbeskrivning

 

 

 

E5

Frysning,

avfrostningsdetektering,

kretsfel.

 

 

 

 

 

E6

Kommunikationsfel.

 

 

E7

Temperaturcirkulation

detekteringskretsfel.

 

 

 

EH

Fel påfuktsensor.

 

 

 

4. Underhåll och skötsel av apparaten.

4.1 Övergripande städning.

13

Damm bakom kylskåpet och på golvet ska rengöras regelbundet för att förbättra kylningseffekten och energibesparingen.

Kontrollera dörrpackningen regelbundet för att se till att det inte finns något skräp. Rengör dörrpackning med en mjuk trasa fuktad med tvålvatten eller utspätt rengöringsmedel.

Kylskåpet ska rengöras regelbundet för att undvika lukt.

Stäng av strömmen före rengöring av interiör, samt ta bort alla livsmedel, drycker, hyllor, lådor, etc.

Använd en mjuk trasa eller svamp för att rengöra insidan av kylskåpet, tillsammans med två matskedar bakpulver och en liter varmt vatten. Skölj med vatten och torka rent. Efter rengöring, öppna dörren och låt den torka naturligt innan du slår på strömmen.

För områden som är svåra att rengöra i kylskåpet (t.ex. smala utrymmen, luckor eller hörn), rekommenderas att torka dem regelbundet med en mjuk trasa, mjuk borste, etc. och vid behov i kombination med vissa extra verktyg (t.ex. tunna pinnar) för att säkerställa frånvaro av

föroreningar eller uppkomst av bakterier i dessa områden.

Använd inte tvål, tvättmedel, skurpulver, spraymedel, etc., eftersom dessa kan orsaka lukt inuti kylskåpet eller förorena livsmedel.

Rengör flaskhyllan, hyllor och lådor med en mjuk duk, fuktad med tvålvatten eller utspätt rengöringsmedel. Torka med en mjuk trasa eller låt torka naturligt.

Torka den yttre ytan av kylskåpet med en mjuk duk, fuktad med tvålvatten, rengöringsmedel, etc, och sedan torka torrt.

Använd inte hårda borstar, stålkulor, stålborstar, slipmedel (såsom tandkrämer), organiska lösningsmedel (såsom alkohol, aceton, bananolja etc.), kokande vatten, syra eller alkaliska objekt, vilket kan skada yta och interiör. Kokande vatten och organiska lösningsmedel, såsom bensen kan deformera eller skada plastdelar.

Skölj inte direkt med vatten eller andra vätskor vid rengöring för att undvika kortslutning eller påverka elektrisk isolering efter nedsänkning.

Koppla ur kylskåpet före avfrostning och rengöring.

4.2 Rengöring av stor låda

Krok

Stor låda

Glidstång

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören)

Dra ut den stora lådan;

Hitta kroken på vänster och höger sida vid lådans botten (visas i figuren).

Håll kroken med en näbbtång eller pincett och tryck upp den och ut ur glidskenans spår och ta ut kroken på andra sidan med samma metod.

Ta ut lådan.

Montera lådan genom att fästa kroken på rätt plats.

Obs: Den stora lådan har en maximal belastning på 10 kg.

4.3 Rengöring av dörrfack.

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror på den fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören.

Använd båda händerna för att trycka facket inåt och uppåt i pilarnas riktning enligt figuren ovan. Sedan kan du ta ut det.

Efter att facket tvättats, kan du justera installationshöjden i enlighet med dina önskemål.

4.4 Rengöring av hyllan.

14

Övre änden av det fasta benet.

Nedre änden av det fasta benet.

Spår

(Bilden ovan är endast för referens. Den faktiska konfigurationen beror påden fysiska produkten eller arbetsbeskrivning från distributören.

Justera hyllan genom att följa pilarna som visas i diagrammet.

Lyft först upp den och ta sedan ut den genom att luta den uppåt.

Under installationen lägger du först den övre änden av det fasta benet i ett av de övre spåren påstödet och lägger sedan nedre änden av det fasta benet i den tredje spåret påstödets underdel.

15

4.5 Rengöring av frysens nedre låda.

Dra ut lådan till rätt läge.

Som visas i figuren; tryck påknapparna i respektive slits

(du måste trycka påbåda sidorna samtidigt). Dra ut lådan tills den stannar.

Ta ut den nedre lådan i pilarnas riktning.

Obs: Ta inte ut frysens nedre låda om det inte är nödvändigt.

4.6 Avfrostning.

• Kylskåpet är baserat påluftkylningsprincipen och har därmed automatisk avfrostningsfunktion. Frost som bildas på grund av säsongsbyte eller temperatur kan också avlägsnas manuellt genom att apparaten kopplas bort från strömförsörjningen eller genom att torka av med en torr handduk.

4.7 Ur drift

Strömavbrott: Vid strömavbrott, även om det är påsommaren, kan livsmedel i apparaten hålla sig i flera timmar. Vid strömavbrott ska dörröppningstiderna minskas och ingen ny mat ska läggas in apparaten.

Lång tid utan användning: Apparaten ska kopplas ur och sedan rengöras; dörrarna lämnas öppna för att förhindra lukt.

Flytt: Innan kylskåpet flyttas ska du ta ut alla föremål, fixera glasskivorna, grönsakshållaren, frysutrymmet och osv. med tejp och dra åt nivåskruvarna; stänga dörrarna och försegla dem med tejp. Under flyttningen får apparaten inte läggas upp och ner eller horisontellt eller vibreras. Lutningen under rörelse får inte vara mer än 45°.

Apparaten ska köras kontinuerligt när det startas. Generellt skall driften av apparaten inte avbrytas annars kan livslängden försämras.

16

5 Problemlösning

5.1 Du kan försöka lösa följande enkla problem själv. Om de inte kan lösas, var god kontakta service.

 

Fel i driften

 

Kontrollera om apparaten är anslutet till strömmen eller om stickkontakten har bra kontakt

 

 

Kontrollera om det är strömavbrott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luktande livsmedel ska vara tätt paketerade

 

Lukt

 

Kontrollera om det finns någon ruttnande mat

 

 

 

Rengör insidan av kylskåpet

 

 

 

Lång drifttid av kylskåpet är normalt på sommaren

 

 

 

när omgivningstemperaturen är hög

 

Lång drifttid på kompressorn

 

Det är inte rekommenderat att ha för mycket mat i apparaten samtidigt

 

 

 

Mat ska vara sval innan den sätts in i apparaten

 

 

 

Dörrarna öppnas för ofta

 

 

 

 

 

Ljuset tänds inte

 

Kontrollera om kylskåpet är anslutet till strömförsörjningen och om lampan är skadad

 

 

Låt en specialist byta lampan

 

 

 

 

Dörrarna kan inte stängas

 

Dörren spärras av matpaket

 

ordentligt

 

Kylskåpet lutar

 

 

 

 

 

Högt ljud

 

Kontrollera om golvet är jämnt och om kylskåpet står stabilt

 

 

Kontrollera om tillbehören är placerade på lämpliga platser

 

 

 

 

Dörrförseglingen håller inte

 

Ta bort främmande föremål på dörrförseglingen

 

 

Värm dörrtätningen och kyl den sedan för återställning (eller blås på den med en elektrisk

 

tätt

 

tork eller använd en varm handduk för uppvärmning)

 

 

 

 

 

 

Det finns för mycket mat i utrymmet eller lagrad mat innehåller för mycket vatten, vilket

 

Vattentråget svämmar över

 

resulterar i tung avfrostning

 

 

Dörrarna stängs inte ordentligt, vilket resulterar i frost på grund av luftintag och ökad

 

 

 

 

 

 

mängd vatten på grund av avfrostning

 

 

 

Värmeavledning av den inbyggda kondensorn via höljet, vilket är normalt

 

Varmt hölje

 

När höljet blir varmt på grund av hög omgivningstemperatur och lagring av för mycket mat,

 

 

 

rekommenderas det att ge god ventilation för att underlätta värmeavledning.

 

Ytkondensation

 

Kondens på ytterhöljet och dörrförseglingarna i kylskåpet är normalt när omgivningens

 

 

fuktighet är för hög. Torka bara av kondensen med en ren handduk.

 

 

 

 

 

 

Surr: Kompressorn kan producera ett surrande ljud under drift och surret är högt, särskilt vid

 

Onormalt buller

 

start eller stopp. Detta är normalt.

 

 

Porlande: Kylmedium som flödar inuti apparaten kan orsaka porlande ljud, vilket är

 

 

 

 

 

 

normalt.

 

 

 

 

17

Loading...
+ 87 hidden pages