Zoofari Scratching Board User Manual [pl, en, cs, de]

Loading...

Scratching Board

Scratching

Drapak dla kota

Board

Instrukcja obsługi

Instructions for use

 

 

 

 

Praskalna

 

Kaparófa

plošča za mačke

Használati útmutató

Navodilo za uporabo

Škrabací pás

Škrabacia doska

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

kratzbrett

 

 

Gebrauchsanleitung

 

 

IAN 103953

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • D-22397 Hamburg

Version: 02/2015

Delta-Sport-Nr.: KS-1981

IAN 103953

A

Montaż przy pomocy śrub

1.Artykuł przytrzymać na ścianie tam gdzie ma zostać później przymocowany.

2.Śruby przekręcić w dowolnym miejscu przez artykuł tak, aż otrzyma się wymagane zaznaczania do wywiercenia na ścianie.

3.Wywiercić w ścianie cztery otwory i wetknąć kołki.

4.Artykuł umieścić na wywierconych otworach w ścianie, tak żeby otwory w artykule dokładnie pasowały do tych na ścianie i przykręcić go śrubami (rys. A).

Montaż przy pomocy haków

1.Artykuł przytrzymać na ścianie w taki sposób, jak chce się go później przymocować hakami.

2.Ołówkiem zaznaczyć punkty na ścianie do wywiercenia czterech otworów na haki.

3.Wywiercić w ścianie cztery otwory i wetknąć kołki.

4.Wkręcić kołki a artykuł zawiesić na hakach.

Pielęgnacja, magazynowanie

Artykuł ten należy przechowywać w miejscu suchym i czystym w temperaturze pokojowej. Produktu nie należy nigdy czyścić przy pomocy ostrych środków czyszczących, tylko odkurzać.

Uwagi odnośnie recyklingu

Opakowanie i artykuł usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Artykuł oddać do utylizacji w

autoryzowanym zakładzie oczyszczania i przetwarzania odpadów lub do odpowiedniej jednostki w gminie. Prosimy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów.

Congratulations!

With your purchase you have decided on a high-quality product. Get to know the product before you start to use it. Carefully read the following instructions for use.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Keep these instructions safe.

When passing the product on to a third party, always make sure that the documentation is included.

Contents

1 x Instructions for use

1 x Scratching Board

4 x Hook

8 x Dowel

4 x Screw

Use according to guidelines

This item functions as an indoor scratching board for cats.

Safety Instructions

Danger of Injury

Please take note of the installation location! Install on firm, level ground only, away from any stairs.

Do not place any dangerous objects such as candles on or near the item.

Keep the item out of reach of children.

Regularly check the item for wear and tear.

The item must only be used if it is in perfect condition!

Assembly

There are two options for wall mounting this product.

Screw mounting

1.Hold the product against the wall where it will be mounted.

2.In any location, turn the screws far enough into the product so as to mark the wall for drilling.

3.Drill four holes into the wall and insert the dowels into the drill holes.

4.Position the product over the drill holes so the holes in the product exactly match the holes in the wall, and tighten the screws in the dowels (Fig. A).

Hook mounting

1.Hold the product against the wall where you wish to hang it.

2.Using a pen mark the points on the wall where the four holes need to be drilled for the hooks.

3.Drill the four holes into the wall and insert the dowels into the drill holes.

4.Screw the hooks into the dowels and hang the product from the hooks.

Care and storage

Always store the article in a clean, dry place at room temperature. Never clean the article using aggressive cleaning materials, only vacuum.

Disposal

Please dispose of the product and packaging in an environmentally friendly manner, separating different materials for recycling as required! Dispose of this item through an authorised disposal company or through your local waste disposal facilities - ask your local authority for information if further guidance is required. Ensure that you comply with all regulations currently in force.

GB

GB

3 lata gwarancji

Produkt został wyprodukowany bardzo starannie i podczas stałej kontroli. Państwo otrzymują na ten produkt trzy lata gwarancji od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu. Gwarancja obejmuje tylko błędy materiałowe lub fabryczne i traci ważność podczas używania produktu nie właściwie i nie zgodnie z jego przeznaczeniem. Państwa prawa, w szczególności zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi, nie zostaną ograniczone tą gwarancję.

W razie ewentualnych reklamacji należy skontaktować się pod niżej podanym numerem infolinii lub poprzez pocztę elektroniczną. Nasi współpracownicy omówią z Państwem jak najszybciej dalszy przebieg sprawy. Z naszej strony gwarantujemy doradztwo.

Czas gwarancji nie zostanie przedłużony przez ewentualnie podjęte naprawy na podstawie gwarancji, prawnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi czy dokonania bezpłatnej naprawy. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Po upłynięciu czasu gwarancji powstałe naprawy są płatne.

IAN: 103953

Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996 E-Mail: deltasport@lidl.pl

Części zamienne do Waszego produktu znajdziecie także pod adresem: www.delta-sport.com, Rubryka serwisu - Serwis części zamiennych Lidl

Gratulálunk!

Vásárlásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött. Az első használatba vételt megelőzően ismerkedjen meg a termékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő használati útmutatót. Csak a leírásnak és csak a megadott felhasználási területeknek megfelelően használja a terméket. Ezt a útmutatót jól őrizze meg. Amennyiben a terméket harmadik személynek továbbadja, adja át neki a teljes dokumentációt is.

A készlet tartalma

1 x Használati útmutató

1 x Kaparófa

4 x Kampó

8 x Tipli

4 x Csavar

Rendeltetésszerű használat

A termék macskák számára, beltéri használatra készült kaparó tábla.

Biztonsági tudnivalók

Sérülésveszély

Ügyeljen a felállítás helyére! Csak sima, szilárd talajon, lépcsőktől távol építse fel.

Ne helyezzen a termékre vagy a termék közelébe veszélyes tárgyakat mint pl. gyertyákat.

Gyermekektől távol tartandó.

Rendszeresen ellenőrizze a terméket kopás szempontjából. A termék csakis kifogástalan állapotban használható!.

3-year warranty

The product was produced with great care and under constant supervision. You receive a three-year warranty for this product from the date of purchase. Please retain your receipt.

The warranty applies only to material and workmanship and does not apply to misuse or improper handling. Your statutory rights, especially the warranty rights, are not affected by this warranty.

With regard to complaints, please contact the following service hotline or contact us by e-mail. Our service employees will advise as to the subsequent procedure as quickly as possible. We will be personally available to discuss the situation with you.

Any repairs under the warranty, statutory guarantees or through goodwill do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty are subject to a charge.

IAN: 103953

Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720

(£ 0.10/Min.) E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

You can also find spare parts for your product at: www.delta-sport.com, category Service - Lidl Spare Parts Service

GB

Gratulujemy!

Przez Państwa zakup wybraliście produkt o wysokiej jakości. Przed pierwszym użyciem zapoznajcie się z produktem. W tym celu przeczytajcie następującą instrukcję obsługi. Z produktu należy korzystać jedynie jak to zostało opisane i w podanych zakresach zastosowania. Zachować niniejszą instrukcję. W razie przekazania produktu osobom trzecim dołączyć do niego wszystkie dokumenty.

Zakres dostawy

1 x Instrukcja obsługi

1 x Drapak dla kota

4 x Hak

8 x Kołek

4 x Śruba

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy artykuł służy kotom w pomieszczeniu jako deska do drapania.

Wskazówki bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo urazu

Uważać na miejsce ustawienia! Stawiać jedynie na równej, twardej podłodze, nie ustawiać w pobliżu schodów.

W pobliżu lub na artykule nie ustawiać żadnych przedmiotów jak np. świeczki.

Dzieci trzymać z dala od artykułu.

Regularnie sprawdzać artykuł czy nie jest zużyty.

Z artykułu można korzystać wyłącznie gdy jest on w nienagannym stanie!

Montaż

Istnieją dwa różne sposoby przymocowania artykułu do ściany.

PL

Szerelés

Két lehetősége van a termék falra történő felszerelésére.

Szerelés csavarral

1.Tegye a terméket oda a falhoz, ahova azt majd fel szeretné fúrni.

2.Tekerje be a csavarokat a terméken keresztül addig, hogy azok a falon nyomot hagyjanak a fauratok megjelöléséhez.

3.Fúrja ki a négy lyukat a falon és tegye be a tipliket a lyukakba.

4.Helyezze a terméket úgy a kifúrt lyukakra a falon, hogy a terméken található lyukak azokkal egy helyre essenek és csavarozza be a csavarokat a tiplikbe (A- ábra).

Szerelés kampókkal

1.Tegye a terméket oda a falhoz, ahova azt majd fel szeretné akasztani.

2.Egy ceruzával jelölje be a kampó felfúrásának pontjait.

3.Fúrja ki a négy lyukat a falon és tegye be a tipliket.

4.Csavarja a kampókat a tiplikbe és akassza fel a terméket.

Ápolás, tárolás

A terméket mindig tisztán és szárazon, állandó hőmérsékletű helyiségben tárolja. A terméket soha ne tisztítsa olyan ápolószerekkel, amelyek károsíthatják a terméket, azt kizárólag porszívózni szabad.

Tudnivalók a hulladékkezelésről

Kérjük, hogy a terméket és a csomagolást a környezetet kímélve, fajta szerint válogatva kezelje! A terméket csak engedélyezett hulladékkezelő üzemen, vagy a kommunális szemétfeldolgozón keresztül semmisítse meg. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat.

3 év garancia

Ezen termék gyártása nagy gondossággal és folyamatos ellenőrzés mellett történt. Ön a termékre három év garanciát kap a vásárlás időpontjától. Kérjük őrizze meg a pénztárblokkot.

A garancia csak anyagés gyártási hibákra érvényes, visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés esetén teljesen megszűnik. Az Ön törvényes jogait, kiváltképpen a szavatosságra vonatkozó jogait, ez a garancia nem korlátozza. Esetleges reklamáció esetén, kérjük, hívja fel a szerviz alábbi közvetlen telefonvonalát, vagy lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. Szerviz szakembereink a további tennivalókat a lehető leggyorsabban egyeztetik Önnel. Minden esetben személyesen adunk tanácsot Önnek.

A garanciális időt garancia, törvényes szavatosság vagy kulantéria alapján történő esetleges javítások nem hosszabbítják meg. Ez a pótolt vagy megjavított alkatrészekre is érvényes. A garancia lejárta után felmerülő javítások költségeit Önnek kell fedezni.

IAN: 103953

Szerviz Magyarország

Tel.: 0640 102785 E-Mail: deltasport@lidl.hu

Termékéhez pótalkatrészek itt is találhatók: www.delta-sport.com, Szerviz rubrika - Pótalkatrész-ellátás Lidl

PL

PL

HU

HU

HU

+ 1 hidden pages