Philips GC4506-20 Operating Instructions

OFFICEJET PRO 8000

Uživatelská příručka

A809

Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809)

Uživatelská příručka

Informace o autorských právech

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Poznámky společnosti Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného povolení společnosti Hewlett-Packard jsou zakázány

s výjimkou případů povolených zákony o autorských právech.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je každému z těchto produktů

a služeb přiloženo. Žádná ze zde uvedených informací nezakládá nárok na další záruky. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Ochranné známky

Windows a Windows XP jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

v USA. Windows Vista je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a jiných zemích.

Bezpečnostní informace

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte bezpečnostní předpisy, aby se zamezilo nebezpečí zranění

v důsledku požáru nebo poranění elektrickým proudem.

1.Pozorně si přečtěte všechny pokyny obsažené v dokumentaci dodané k zařízení.

2.Dodržujte všechna varování

a pokyny vyznačené na produktu.

3.Před čistěním odpojte tento produkt ze zásuvky.

4.Neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody nebo pokud máte vlhké ruce.

5.Instalujte produkt bezpečně na stabilní povrch.

6.Zařízení instalujte na chráněném místě, kde nemůže dojít k poškození zařízení, k zakopnutí o přívodní kabel nebo k poškození kabelu.

7.Pokud zařízení nefunguje

normálně, viz Údržba a odstraňování problémů.

8.Uvnitř zařízení se nevyskytují žádné části, které by uživatel mohl sám opravit. S požadavky na servis se obraťte na kvalifikované pracovníky servisu.

9.Používejte jen síťový adaptér nebo baterii, jež byly dodány se zařízením.

Obsah

1

Začínáme

 

 

Vyhledat další zdroje k produktu ...............................................................................................

7

 

Vyhledání čísla modelu zařízení ...............................................................................................

9

 

Dostupnost ...............................................................................................................................

9

 

Vysvětlení dílů zařízení .............................................................................................................

9

 

Pohled zepředu ................................................................................................................

10

 

Ovládací panel ..................................................................................................................

10

 

Pohled zezadu ..................................................................................................................

11

 

Informace o připojení ..............................................................................................................

11

 

Vypněte zařízení .....................................................................................................................

12

 

Tipy k zajištění ochrany životního prostředí ............................................................................

12

2

Instalace příslušenství

 

 

Instalace duplexní jednotky ....................................................................................................

13

 

Instalace zásobníku 2 .............................................................................................................

13

 

Zapnutí příslušenství v ovladači tiskárny ................................................................................

14

 

Zapnutí příslušenství na počítačích s Windows ................................................................

14

 

Zapnutí příslušenství na počítačích Macintosh .................................................................

14

3

Použití zařízení

 

 

Výběr tiskového média ...........................................................................................................

15

 

Doporučené papíry pro tisk ...............................................................................................

15

 

Tipy pro výběr a použití tiskového média ..........................................................................

17

 

Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média .....................................................

18

 

Vysvětlení podporovaných velikostí ............................................................................

19

 

Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií .....................................

20

 

Nastavení minimálních okrajů ...........................................................................................

21

 

Vkládání média .......................................................................................................................

22

 

Konfigurace zásobníků ...........................................................................................................

24

 

Změna nastavení tisku ............................................................................................................

25

 

Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows) ..............................................

25

 

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows) ................................

25

 

Změna nastavení (Mac OS X) ..........................................................................................

26

 

Tisk na obě strany (duplexní tisk) ...........................................................................................

26

 

Pokyny pro tisk na obě strany papíru ................................................................................

26

 

Provádění duplexního tisku ..............................................................................................

26

 

Tisk na speciální média a média vlastní velikosti ...................................................................

27

 

Tisk bez okrajů .......................................................................................................................

28

 

Tisk dokumentu bez okrajů (Windows) .............................................................................

29

 

Tisk dokumentu bez okrajů (Mac OS X) ...........................................................................

29

 

Tisk webové stránky (pouze systém Windows) ......................................................................

29

 

Zrušení tiskové úlohy ..............................................................................................................

30

1

4 Konfigurace a správa

 

Správa zařízení ......................................................................................................................

31

Monitorování zařízení .......................................................................................................

32

Správa zařízení ................................................................................................................

33

Použijte nástroje pro správu zařízení ......................................................................................

34

Vestavěný webový server .................................................................................................

34

Postup otevření vestavěného webového serveru .......................................................

35

Vestavěný webový server ...........................................................................................

36

Nástroj Toolbox (Windows) ...............................................................................................

36

Postup otevření nástroje HP Toolbox .........................................................................

36

Karty nástroje HP Toolbox ..........................................................................................

37

Nástroj Toolbox v síti ..................................................................................................

38

Použití HP Solution Center (Windows) .............................................................................

38

HP Printer Utility (Mac OS X) ............................................................................................

38

Otevření nástroje HP Printer Utility. ............................................................................

38

Panely HP Printer Utility .............................................................................................

39

Použití nástroje HP Device Manager ..........................................................................

40

Vysvětlení diagnostické stránky autotestu ..............................................................................

40

Vysvětlení zprávy o stavu zařízení pro síťovou konfiguraci nebo bezdrátové připojení

 

(pouze některé modely) ..........................................................................................................

41

Konfigurace zařízení (Windows) .............................................................................................

43

Přímé připojení .................................................................................................................

43

Instalace softwaru před připojením zařízení (doporučeno) .........................................

43

Připojení zařízení před instalací softwaru ...................................................................

43

Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením ...................................................................

44

Síťové připojení ................................................................................................................

44

Instalace zařízení v síti ...............................................................................................

45

Instalace softwaru zařízení na klientské počítače .......................................................

45

Instalace ovladače tiskárny pomocí možnosti Přidat tiskárnu .....................................

46

Instalace zařízení v samotném síťovém prostředí IPV6 ..............................................

46

Konfigurace zařízení (Mac OS X) ...........................................................................................

47

Instalace software pro síťové nebo přímé připojení ..........................................................

47

Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením .........................................................................

47

Nastavení zařízení pro bezdrátovou komunikaci (jen některé modely) ...................................

48

Vysvětlení nastavení bezdrátové sítě 802.11 ...................................................................

49

Nastavení bezdrátové komunikace pomocí instalační služby (Windows) .........................

50

Natavení zařízení pro bezdrátovou komunikaci pomocí instalační služby (Mac OS X) ....

51

Připojení zařízení pomocí bezdrátového síťového připojení ad hoc .................................

51

Vypnutí bezdrátové komunikace .......................................................................................

51

Konfigurace brány firewall na práci se zařízeními HP .......................................................

52

Změna metody připojení ...................................................................................................

53

Směrnice pro zajištění zabezpečení bezdrátové sítě ........................................................

53

Jak přidat hardwarové adresy do přístupového bodu pro bezdrátové připojení ..........

53

Další směrnice ............................................................................................................

54

Odinstalace a opětovná instalace softwaru ............................................................................

54

5 Údržba a odstraňování problémů

 

Podporované inkoustové kazety .............................................................................................

57

Výměna inkoustových kazet ...................................................................................................

58

2

Obsah

 

Údržba tiskových hlav .............................................................................................................

59

Kontrola stavu tiskové hlavy .............................................................................................

59

Tisk diagnostické stránky kvality .......................................................................................

59

Postup zarovnání tiskových hlav .......................................................................................

61

Postup čištění tiskových hlav ............................................................................................

61

Postup při manuálním čištění kontaktů tiskové hlavy ........................................................

62

Kalibrace řádkování ..........................................................................................................

64

Výměna tiskových hlav .....................................................................................................

64

Ukládání tiskového spotřebního materiálu ..............................................................................

66

Skladování inkoustových kazet .........................................................................................

66

Skladování tiskových hlav .................................................................................................

66

Rady a zdroje pro řešení problémů ........................................................................................

66

Řešení problémů s tiskem ......................................................................................................

67

Zařízení se nečekaně vypnulo. .........................................................................................

67

Zařízení neodpovídá (nic se netiskne) ..............................................................................

68

Kontrolky tiskárny blikají ...................................................................................................

68

Zařízení tiskne příliš dlouho ..............................................................................................

69

Umístění textu nebo grafiky je chybné ..............................................................................

69

Zařízení vytiskne polovinu stránky a potom vysune papír ................................................

70

Zařízení tiskne z nesprávného vstupního zásobníku ........................................................

70

Nedostatečná kvalita tisku a neočekávané výtisky .................................................................

70

Stránky pro řešení obecných problémů s kvalitou tisku ....................................................

71

Tisk nesmyslných znaků ...................................................................................................

71

Inkoust je rozmazaný ........................................................................................................

71

Inkoust zcela nevyplňuje text nebo grafiku .......................................................................

72

Výtisk je vybledlý nebo jsou barvy mdlé ...........................................................................

72

Barvy jsou vytištěny černobíle ..........................................................................................

72

Tisknou se chybné barvy ..................................................................................................

72

Výtisk vykazuje rozpité barvy ............................................................................................

73

Na bezokrajovém výtisku je u spodního okraje stránky vodorovný deformovaný

 

pruh. .................................................................................................................................

73

Barvy nejsou správně zarovnány ......................................................................................

74

Na textu nebo grafice jsou pruhy ......................................................................................

74

Na stránce něco chybí nebo je nesprávné ........................................................................

74

Řešení problémů s podáváním papíru ....................................................................................

74

Nelze vložit volitelný zásobník 2 .......................................................................................

74

Média se zaseknou v polovině ..........................................................................................

75

Další problém s podáváním papíru ...................................................................................

75

Řešení problémů se správou zařízení ....................................................................................

76

Vestavěný webový server nelze otevřít ............................................................................

76

Řešení problémů se sítí ..........................................................................................................

77

3

Řešení problémů s bezdrátovým připojenímí .........................................................................

78

Základní řešení problémů s bezdrátovým připojením .......................................................

78

Pokročilé řešení problémů s bezdrátovým připojením ......................................................

79

Zkontrolujte, že je počítač připojen k síti .....................................................................

79

Přesvědčte se, že je zařízení HP připojeno k síti. .......................................................

81

Zkontrolujte, zda brána firewall neblokuje komunikaci. ...............................................

82

Ujistěte se, že je zařízení HP on-line a připraveno. ....................................................

82

Bezdrátový směrovač používá skryté SSID ................................................................

83

Zkontrolujte, zda je jako výchozí ovladač tiskárny vybráno zařízení HP

 

s bezdrátovým připojením (pouze pro systém Windows). ...........................................

83

Přesvědčte se, že funguje služba HP Network Devices Support (pouze

 

v systému Windows) ...................................................................................................

83

Přidání hardwarové adresy do přístupového bodu pro bezdrátové připojení

 

(WAP) .........................................................................................................................

84

Řešení problémů s instalací ...................................................................................................

84

Doporučení ohledně instalace hardwaru ..........................................................................

84

Doporučení ohledně instalace softwaru ............................................................................

85

Řešení problémů se sítí ....................................................................................................

85

Odstranění uvíznutí ................................................................................................................

87

Odstranění uvíznutí v zařízení ..........................................................................................

87

Rady pro prevenci uvíznutí ...............................................................................................

88

Chybové zprávy ......................................................................................................................

89

Tisková hlava (hlavy) chybí - Následující tisková hlava chybí, není detekována nebo

 

je nesprávně vložena. .......................................................................................................

89

Nekompatibilní tisková hlava - Následující tisková hlava není určena pro použití

 

s touto tiskárnou ...............................................................................................................

89

Problém s tiskovou hlavou - U následující tiskové hlavy došlo k problému ......................

89

Odpojení zařízení .............................................................................................................

90

Je nutné brzy vyměnit kazety - Je třeba brzy vyměnit následující kazetu .........................

90

Problém s kazetou - Následující kazeta pravděpodobně chybí nebo je poškozená .........

90

Problém s kazetou - Je třeba vyměnit následující kazetu .................................................

90

Neshoda papíru - Zjištěný papír neodpovídá vybrané velikosti nebo typu papíru .............

90

Vozík kazety je nepohyblivý. Vypněte zařízení. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí

 

papíru nebo jiné překážce ................................................................................................

90

Uvíznutí papíru - Došlo k uvíznutí papíru nebo k poruše posunu papíru. Odstraňte

 

uvíznutí a stiskněte tlačítko Pokračovat na tiskárně .........................................................

90

V tiskárně došel papír. Vložte další papír, potom stiskněte tlačítko Pokračovat na

 

přední straně tiskárny. ......................................................................................................

91

Nekompatibilní kazety - Následující kazeta není určena pro použití s touto tiskárnou ......

91

Tiskárna offline - Tiskárna je momentálně offline ..............................................................

91

Tiskárna pozastavena - Tiskárna je momentálně pozastavená ........................................

91

Dokument se nepodařilo vytisknout - Úlohu se nepodařilo vytisknout kvůli chybě

 

v tiskovém systému ..........................................................................................................

92

Celková chyba tiskárny......................................................................................................

92

6 Odkaz na indikátory na ovládacím panelu

 

Význam kontrolek na ovládacím panelu .................................................................................

93

A Spotřební materiál a příslušenství HP

 

Objednávání spotřebního tiskového materiálu online .............................................................

99

Příslušenství ...........................................................................................................................

99

4

Obsah

 

 

Spotřební materiál ................................................................................................................

100

 

Inkoustové kazety a tiskové hlavy ...................................................................................

100

 

Média HP ........................................................................................................................

100

B

Podpora a záruka

 

 

Získání elektronické podpory ................................................................................................

101

 

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packardzáruka .....................................

102

 

Informace o záruce na inkoustové kazety .............................................................................

103

 

Získání telefonické podpory HP ............................................................................................

104

 

Předtím, než zavoláte .....................................................................................................

104

 

Průběh podpory ..............................................................................................................

104

 

Telefonická podpora HP .................................................................................................

105

 

Délka poskytování telefonické podpory ....................................................................

105

 

Telefonní čísla telefonické podpory ..........................................................................

106

 

Zavolání ....................................................................................................................

107

 

Po vypršení lhůty telefonické podpory ......................................................................

107

 

Doplňkové možnosti záruky ............................................................................................

107

 

Služba HP Quick Exchange (Japonsko) .........................................................................

108

 

Odborná pomoc HP v Korei ............................................................................................

108

 

Příprava zařízení k odeslání .................................................................................................

109

 

Vyjmutí inkoustových kazet a tiskových hlav před odesláním .........................................

109

 

Zabalení zařízení ..................................................................................................................

111

C

Technické údaje zařízení

 

 

Rozměry ...............................................................................................................................

113

 

Funkce produktu a kapacity ..................................................................................................

113

 

Technické údaje procesoru a paměti ....................................................................................

114

 

Systémové požadavky ..........................................................................................................

114

 

Specifikace síťového protokolu .............................................................................................

115

 

Specifikace vestavěného webového serveru ........................................................................

115

 

Rozlišení při tisku .................................................................................................................

116

 

Požadavky na okolní prostředí .............................................................................................

116

 

Elektrické specifikace ...........................................................................................................

116

 

Specifikace akustických emisí (tisk v režimu konceptu, hladina hluku podle normy ISO

 

 

7779) ....................................................................................................................................

116

D

Informace o předpisech

 

 

Prohlášení FCC ....................................................................................................................

117

 

Upozornění pro uživatele v Korei ..........................................................................................

118

 

Prohlášení o shodě pro uživatele v Japonsku VCCI (třída B) ...............................................

118

 

Upozornění pro uživatele v Japonsku ohledně napájecího kabelu .......................................

118

 

Tabulka jedovatých a nebezpečných látek ...........................................................................

118

 

Zákonná upozornění pro bezdrátové produkty .....................................................................

119

 

Vystavení záření vysokofrekvenčních kmitočtů ..............................................................

119

 

Poznámka pro uživatele v Brazílii ...................................................................................

119

 

Poznámka pro uživatele v Kanadě .................................................................................

119

 

Poznámka pro uživatele na Tchajwanu ..........................................................................

120

 

Poznámka o zákonných předpisech v Evropské unii ......................................................

121

 

Regulatorní číslo modelu ......................................................................................................

121

 

Prohlášení o shodě ...............................................................................................................

122

5

Program šetrnosti produktu k životnímu prostředí ................................................................

124

Použití papíru .................................................................................................................

124

Plasty ..............................................................................................................................

124

Datové listy o bezpečnosti materiálů ..............................................................................

124

Program recyklace ..........................................................................................................

124

Program recyklace spotřebních materiálů HP inkjet .......................................................

124

Likvidace odpadových zařízení uživateli ze soukromých domácností v Evropské unii ...

125

Spotřeba energie ............................................................................................................

126

Chemické látky ...............................................................................................................

126

Licence třetích stran .............................................................................................................

127

Rejstřík.......................................................................................................................................

132

6

1 Začínáme

Tato příručka obsahuje podrobnosti týkající se použití zařízení a řešení problémů.

Vyhledat další zdroje k produktu

Vyhledání čísla modelu zařízení

Dostupnost

Vysvětlení dílů zařízení

Informace o připojení

Vypněte zařízení

Tipy k zajištění ochrany životního prostředí

Vyhledat další zdroje k produktu

Informace o produktu a další zdroje pro řešení problémů, které nejsou obsaženy v této příručce, můžete získat z následujících zdrojů:

Zdroj

Popis

Umístění

Instalační leták

Podává obrazové informace

Tištěná verze dokumentu se

 

k instalaci.

dodává spolu se zařízením.

 

 

K dispozici je také na webu

 

 

společnosti HP www.hp.com/

 

 

support.

Soubor readme a poznámky

Obsahuje nejnovější

Obsahuje disk Starter CD.

k verzi

informace a doporučení

 

 

k řešení problémů.

 

Příručka Začínáme

Obsahuje pokyny k nastavení

Tištěná verze dokumentu se

k bezdrátovému zařízení

bezdrátové funkce zařízení.

dodává spolu se zařízením.

(pouze některé modely)

 

 

Nástroje pro správu zařízení

Umožňují zobrazení

Jsou dostupné z připojeného

(síťové připojení)

informací o stavu, změně

počítače.

 

nastavení a správě zařízení.

 

 

Další informace viz

 

 

Vestavěný webový server.

 

Nástroj HP Toolbox

Obsahuje informace o stavu

Běžně se instalují se

(Microsoft® Windows®)

tiskové hlavy a umožňuje

softwarem pro zařízení.

 

přístup ke službám údržby.

 

 

Další informace viz Nástroj

 

 

Toolbox (Windows).

 

Nástroj HP Printer Utility

Obsahuje nástroje pro

Běžně se instalují se

(systém Mac OS X):

konfiguraci nastavení tisku,

softwarem pro zařízení.

 

kalibraci zařízení, čištění

 

 

tiskových hlav, tisk stránky

 

 

konfigurace, objednávání on-

 

 

line a vyhledávání informací

 

 

o podpoře na webu.

 

 

 

 

Začínáme 7

Kapitola 1

(pokračování)

Zdroj

Popis

Umístění

 

Další informace viz HP

 

 

Printer Utility (Mac OS X).

 

Ovládací panel

Podává informace o stavu

Další informace viz Ovládací

 

zařízení, závadách

panel.

 

a varovných informacích

 

 

souvisejících s jeho činností.

 

Deníky a sestavy

Podává informace

 

o událostech, které nastaly.

Stránka Konfigurace

Informace o zařízení:

 

 

Název výrobku

 

 

číslo modelu

 

 

Sériové číslo

 

 

Číslo verze firmwaru

 

Instalované příslušenství

 

 

(například Zásobník 2)

 

Počet stránek

 

 

vytištěných ze zásobníků

 

 

a příslušenství

 

Stav tiskového

 

 

spotřebního materiálu

Další informace viz Monitorování zařízení.

Další informace viz Vysvětlení diagnostické stránky autotestu.

Tisk stránky diagnostiky

Provádí diagnostiku

Další informace viz Tisk

kvality tisku

problémů ovlivňujících kvalitu

diagnostické stránky kvality.

 

tisku a pomůže vám

 

 

rozhodnout, zda je třeba

 

 

spustit některou službu pro

 

 

údržbu, aby se zvýšila kvalita

 

 

výtisků.

 

Webové stránky HP Web

Podávají nejnovější

 

informace o softwaru

 

tiskárny, o produktu

 

a podpoře produktu.

www.hp.com/support www.hp.com

Telefonická podpora HP

Uvádí informace

Další informace viz Získání

 

o kontaktech na společnost

telefonické podpory HP.

 

HP.

 

HP Solution Center (Windows)

Umožňuje změnu nastavení

Běžně se instalují se

 

zařízení, spotřebního

softwarem pro zařízení.

 

materiálu, spouštění

 

 

a přístup k elektronické

 

 

nápovědě. V závislosti na

 

 

zařízení, které instalujete,

 

 

poskytuje HP Solution Center

 

 

doplňující funkce, a to

 

 

například přístup k softwaru

 

 

HP pro fotografie a obrázky

 

 

a k Průvodci nastavením

 

 

faxu. Další informace viz

 

 

Použití HP Solution Center

 

 

(Windows).

 

 

 

 

8 Začínáme

Vyhledání čísla modelu zařízení

Kromě názvu zařízení, který se nachází na jeho přední části, má zařízení specifické číslo modelu. Toto číslo slouží k určení, kteří dodavatelé nebo příslušenství jsou pro váš produkt k dispozici, spolu s informacemi o získání podpory.

Číslo modelu je vytištěno na popisku uvnitř zařízení, poblíž oblasti pro inkoustové kazety.

Dostupnost

Zařízení disponuje řadou funkcí, které usnadňují přístupnost pro handicapované osoby.

Vizuální

Software zařízení je přístupný pro uživatele s poruchami zraku nebo s oslabeným zrakem při použití možností a funkcí usnadnění, kterými disponuje váš operační systém. Podporuje rovněž pomocné technologie jako jsou čtečky obrazovky, čtečky Braillova písma a hlasově-textové aplikace. Pro barvoslepé uživatele jsou barevná tlačítka a karty používaná v softwaru a ovládacím panelu opatřena jednoduchým textem nebo popisy ikon, které vyjadřují příslušnou akci.

Pohyblivost

Uživatelé s poruchami pohyblivosti mohou ovládat funkce softwaru zařízení pomocí příkazů zadávaných z klávesnice. Software podporuje rovněž možnosti usnadnění ve Windows, a to Jedním prstem, Filtrování kláves a Myš klávesnicí. Kryty zařízení, tlačítka, zásobníky papíru a vodítka papíru mohou ovládat i uživatelé s omezenou silou a dosahem.

Podpora

Další podrobnosti o usnadnění v souvislosti s tímto produktem a závazky HP k usnadnění zacházení s produktem najdete na webové stránce www.hp.com/ accessibility.

Informace o usnadnění pro operační systémy Macintosh najdete na webové stránce Apple www.apple.com/accessibility.

Vysvětlení dílů zařízení

Pohled zepředu

Ovládací panel

Pohled zezadu

Vysvětlení dílů zařízení

9

Philips GC4506-20 Operating Instructions

Kapitola 1

Pohled zepředu

1 Ovládací panel

2 Výstupní zásobník

3 Zásobník 1

4 Šířková vodítka

5 Dvířka inkoustové kazety

6 Inkoustové kazety

7 Záklopka tiskové hlavy

8 Tiskové hlavy

9Zásobník 2 (Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání naleznete v části Příslušenství.)

Ovládací panel

Další informace o významu kontrolek na ovládacím panelu viz Odkaz na indikátory na ovládacím panelu

10 Začínáme

1 Kontrolky inkoustových kazet

2Kontrolky tiskových hlav

Poznámka Kontrolky na tiskové hlavě jsou viditelné pouze tehdy, když tisková hlava vyžaduje pozornost.

3Tlačítko Síť (k dispozici u některých modelů)

Tlačítko Bezdrátové připojení (k dispozici u některých modelů)

4 Tlačítko Storno

5

Tlačítko a kontrolka Pokračovat

6 Tlačítko a kontrolka Napájení

Pohled zezadu

1 Vstup napájení

2 Port sítě Ethernet

3 Zadní port univerzální sériové sběrnice (USB)

4 Příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka)

5 Západka přístupových dvířek duplexní jednotky

Informace o připojení

Popis

Doporučený počet

Podporované funkce

 

připojených počítačů

softwaru

 

pro nejlepší výkon

 

Připojení USB

Jeden počítač připojený

Podporovány jsou

 

kabelem USB

všechny funkce.

 

k zadnímu

 

 

vysokorychlostnímu

 

 

portu USB 2.0 HS na

 

 

zařízení.

 

Připojení Ethernet

Až pět počítačů

Podporovány jsou

(kabelové)

připojených k zařízení

všechny funkce.

Pokyny pro nastavení

Postupujte podle podrobného návodu v instalačním letáku.

Postupujte podle pokynů v příručce Začínáme. Další pokyny

Informace o připojení

11

Kapitola 1 (pokračování)

Popis

Doporučený počet

Podporované funkce

Pokyny pro nastavení

 

připojených počítačů

softwaru

 

 

pro nejlepší výkon

 

 

 

pomocí rozbočovače

 

nebo směrovače.

Sdílení tiskárny

Až pět počítačů.

 

Hostitelský počítač musí

 

být neustále v provozu,

 

jinak nebude možné na

 

zařízení tisknout

 

z ostatních počítačů.

Jsou podporovány všechny funkce hostitelského počítače. Z ostatních počítačů je podporován pouze tisk.

najdete v této příručce v části Sdílení zařízení

v síti s lokálním sdílením.

Postupujte podle pokynů v části Sdílení zařízení v síti s lokálním sdílením.

802.11 bezdrátové připojení (pouze některé modely)

Až pět počítačů

Podporovány jsou

Postupujte podle

připojených k zařízení

všechny funkce.

pokynů v části

pomocí rozbočovače

 

Nastavení zařízení pro

nebo směrovače.

 

bezdrátovou komunikaci

 

 

(jen některé modely).

Vypněte zařízení

Vypněte produkt HP stisknutím tlačítka Napájení na produktu. Před odpojením napájecího kabelu nebo vypnutím zdroje napájení počkejte, až zhasne kontrolka napájení. Pokud produkt HP vypnete nesprávně, nemusí se tisková kazeta vrátit do správné pozice. To může způsobit problémy s tiskovými hlavami a kvalitou tisku.

Tipy k zajištění ochrany životního prostředí

Společnost HP se zavazuje pomáhat zákazníkům snižovat dopad používání svých produktů na životní prostředí. Následující tipy k zajištění ochrany životního prostředí od společnosti HP vám pomohou zaměřit se na způsoby posouzení a snížení vlivu na vaše volby v oblasti tisku. Kromě konkrétních funkcí v tomto produktu navštivte webové stránky s ekologickými řešeními společnosti HP, kde získáte další informace o iniciativách společnosti HP v oblasti ochrany životního prostředí.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Duplexní tisk: Pomocí funkce Tisk v úsporném režimu můžete tisknout oboustranné dokumenty s více stránkami na stejném listu. Tím ušetříte papír. Další informace naleznete v části Tisk na obě strany (duplexní tisk).

Tisk pomocí rozhraní Smart Web: Rozhraní HP Smart Web Printing zahrnuje okno Kniha klipů a Upravit klipy, kde můžete uložit, uspořádat nebo tisknout klipy, které jste získali z webu. Další informace najdete v části Tisk webové stránky (pouze systém Windows).

Informace o úsporách energie: Chcete-li určit stav kvalifikace na získání značky ENERGY STAR®, podívejte se do části Spotřeba energie.

Recyklované materiály: Více informací o recyklaci výrobků společnosti HP naleznete na stránce: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

12 Začínáme

2 Instalace příslušenství

Tato část obsahuje následující témata:

Instalace duplexní jednotky

Instalace zásobníku 2

Zapnutí příslušenství v ovladači tiskárny

Instalace duplexní jednotky

Můžete automaticky tisknout na obě strany jednoho listu papíru. Informace o použití duplexní jednotky viz Tisk na obě strany (duplexní tisk).

Instalace tiskové duplexní jednotky

Duplexní jednotku zasuňte do zařízení, až zaklapne. Při instalaci netiskněte tlačítka na žádné straně duplexní jednotky. Používejte je jen k vyjímání jednotky ze zařízení.

Instalace zásobníku 2

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Zásobník 2 kapacitu až 250 listů běžného papíru.

Instalace zásobníku 2

1.Vybalte zásobník, odstraňte pásku a obalový materiál a zásobník přemístěte na připravené místo. Plocha musí být stabilní a vodorovná.

2.Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

3.Postavte zařízení na zásobník.

Upozornění Buďte opatrní, abyste nenechali prsty nebo ruce pod zařízením.

4.Připojte napájecí kabel a zapněte zařízení.

5.Zapněte zásobník 2 v ovladači tiskárny. Další informace najdete v části Zapnutí příslušenství v ovladači tiskárny.

Instalace příslušenství

13

Kapitola 2

Zapnutí příslušenství v ovladači tiskárny

Zapnutí příslušenství na počítačích s Windows

Zapnutí příslušenství na počítačích Macintosh

Zapnutí příslušenství na počítačích s Windows

Po instalaci softwaru zařízení na počítačích s Windows, musí být zásobník 2 zapnut v ovladači tisku, aby mohl spolupracovat se zařízením. (Duplexní jednotka nemusí být zapnutá.)

1.Klepněte na Start, přejděte na Nastavení a potom klepněte na Tiskárny nebo na

Tiskárny a faxy. -nebo-

Klepněte na Start, klepněte na Ovládací panely a potom poklepejte na Tiskárny.

2.Klepněte pravým tlačítkem na ikonu používaného ovladače tiskárny a potom klepněte na Vlastnosti.

3.Vyberte jednu z těchto karet: Konfigurace, Nastavení zařízení nebo Možnosti zařízení. (Název karty závisí na ovladači tiskárny a operačním systému.)

4.Na vybrané kartě klepněte na příslušenství, které chcete zapnout, klepněte na Nainstalováno v rozbalovací nabídce a potom klepněte na OK.

Zapnutí příslušenství na počítačích Macintosh

Když instalujete software zařízení, operační systém Mac OS X automaticky zapne všechna příslušenství v ovladači tiskárny. Jestliže později přidáváte nové příslušenství, postupujte podle těchto kroků:

Mac OS X (v10.4)

1.Poklepejte na položku Macintosh HD, poklepejte na položku Applications, poklepejte na položku Utilities a pak poklepejte na položku Printer Setup Utility.

2.V okně Printer List (Seznam tiskáren) klepněte jednou na zařízení, které chcete nastavit jako vybrané.

3.V nabídce Printers (Tiskárny) vyberte Show Jobs (Zobrazit úlohy).

4.Klepněte na rozbalovací nabídku Names and Location (Názvy a umístění) a vyberte Installable Options (Možnosti k instalaci).

5.Vyberte příslušenství, které chcete zapnout.

6.Klepněte na Apply Changes (Použít změny).

Mac OS X (v10.4)

1.Otevřete nabídku Předvolby systémua vyberte položku Tiskárny a faxy.

2.Klepněte na položku Možnosti a spotřební materiál.

3.Klepněte na kartu Ovladač.

4.Vyberte možnosti, které chcete nainstalovat, a klepněte na tlačítko OK.

14 Instalace příslušenství

3 Použití zařízení

Tato část obsahuje následující témata:

Výběr tiskového média

Vkládání média

Konfigurace zásobníků

Změna nastavení tisku

Tisk na obě strany (duplexní tisk)

Tisk na speciální média a média vlastní velikosti

Tisk bez okrajů

Tisk webové stránky (pouze systém Windows)

Zrušení tiskové úlohy

Výběr tiskového média

Zařízení je konstruováno tak, aby dobře tisklo na většinu typů kancelářských médií. Před nákupem většího množství tiskového média je vhodné vyzkoušet několik druhů. K dosažení optimální kvality tisku používejte média HP. Navštivte webovou stránku HP www.hp.com pro další podrobnosti o médiích HP.

Společnost HP doporučuje pro tisk a kopírování každodenních dokumentů prosté papíry s logem ColorLok. Všechny papíry opatřené logem ColorLok jsou nezávisle testovány na splnění nejvyšších standardů spolehlivosti a kvality tisku a vytvářejí dokumenty s jasnými živými barvami a sytějšími odstíny černé. Papíry také schnou rychleji než obyčejné prosté papíry. Hledejte papíry s logem ColorLok v řadě hmotností a velikostí od předních výrobců papíru.

Tato část obsahuje následující témata:

Doporučené papíry pro tisk

Tipy pro výběr a použití tiskového média

Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média

Nastavení minimálních okrajů

Doporučené papíry pro tisk

Nejlepší kvality tisku dosáhnete při použití doporučených papírů HP, které jsou přímo určeny pro typ tištěného projektu.

V závislosti na zemi a oblasti nemusejí být některé z těchto papírů k dispozici.

Papír HP Brochure

Tyto papíry jsou lesklé nebo matné po obou stranách pro

Paper

oboustranný tisk. Tyto papíry jsou velmi vhodné pro reprodukce

 

v kvalitě srovnatelné s fotografiemi a pro obchodní grafiku

 

 

Použití zařízení

15

Kapitola 3

(pokračování)

Papír HP Superior

používanou na desky výkazů, zvláštní prezentace, brožury, poštovní

Inkjet Paper

zásilky a kalendáře.

Papír HP Bright White

Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper poskytuje vysoký

Inkjet Paper

stupeň barevného kontrastu a ostrý text. Je dostatečně neprůhledný

 

pro oboustranné barevné použití a nedochází u něj k propíjení, takže

 

je ideální pro tisk bulletinů, zpráv a letáků. Je vybaven technologií

 

ColorLok zajišťující méně rozmazání, sytější odstíny černé a živé

 

barvy.

Papír HP Printing Paper

Papír HP Printing Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou.

 

Vytváří dokumenty, které vzbuzují solidnější dojem než dokumenty

 

vytištěné na standardní víceúčelový papír nebo papír do kopírek, ať

 

již jde o vzhled, či hmatový dojem. Je vybaven technologií ColorLok

 

zajišťující méně rozmazání, sytější odstíny černé a živé barvy.

 

Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

Papír HP Office Paper

Papír HP Office Paper je víceúčelový papír s vysokou kvalitou. Je

 

vhodný pro kopie, koncepty, připomínky a další každodenní

 

dokumenty. Je vybaven technologií ColorLok zajišťující méně

 

rozmazání, sytější odstíny černé a živé barvy. Neobsahuje kyseliny

 

a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

HP MultiPurpose

Papír HP Multipurpose Paper je víceúčelový papír s vysokou

Paper (Víceúčelový

kvalitou. Je vybaven technologií ColorLok zajišťující méně

papír HP)

rozmazání, sytější odstíny černé a živé barvy. Neobsahuje kyseliny

 

a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

Papír HP Premium

Tyto papíry jsou silné oboustranné matné papíry vhodné pro

Presentation Paper

prezentace, návrhy, zprávy a oběžníky. Jsou silné, aby se zajistil

Papír HP Professional

ohromující vzhled a povrch.

 

Paper

 

Fólie HP Premium

Fólie HP Premium Inkjet Transparency Film zajistí, že barevné

Inkjet Transparency

prezentace budou živé a ještě působivější. Tyto průhledné fólie se

Film

snadno používají, lze s nimi lehce manipulovat, rychle schnou

 

a nerozmazává se na nich inkoust.

Papír HP Advanced

Tento silný fotografický papír je vybaven okamžitě schnoucím

Photo Paper

povrchem pro snadnou manipulaci bez rozmazávání. Odolává vodě,

 

šmouhám, otiskům prstů a vlhkosti. Vzhled i struktura vytištěných

 

fotografií je srovnatelná s fotografiemi vyvolanými ve fotografických

 

laboratořích. Tyto papíry jsou k dispozici v několika velikostech,

 

včetně velikostí A4, 8,5 x 11 palců, 10 x 15 cm (4 x 6 palců), 13 x 18

 

cm (5 x 7 palců) a dvěma povrchy - lesklým a pololesklým (saténově

 

matná). Neobsahuje kyseliny a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

Papír HP Everyday

Tiskněte barevné každodenní snímky při nízkých nákladech pomocí

Photo Paper

papírů určených k běžnému fotografickému tisku. Tento fotografický

 

papír za dostupné ceny rychle schne a snadno se s ním manipuluje.

 

Při použití tohoto papíru s jakoukoli inkoustovou tiskárnou získáte

 

ostré a jasné snímky. K dispozici v matném provedení 8,5 x 11

 

palců, A4 a 10 x 15 cm (4 x 6 palců). Neobsahuje kyseliny

 

a zajišťuje, že dokumenty dlouho vydrží.

 

 

Chcete-li si objednat papíry HP a další příslušenství, navštivte webové stránky www.hp.com/buy/supplies. Po zobrazení výzvy vyberte zemi či oblast, vyberte příslušný produkt podle zobrazených pokynů a potom klepněte na jeden z nákupních odkazů na této stránce.

16 Použití zařízení

Poznámka V současné době je tato část webových stránek společnosti HP dostupná pouze v angličtině.

Balíčky HP Photo Value:

Balíčky HP Photo Value obsahují balení originálních inkoustových kazet značky HP a papírů HP Advanced Photo Paper, které vám pomohou ušetřit čas a problémy

s tiskem cenově dostupných profesionálních fotografií na tiskárně značky HP. Originální inkousty HP a papír HP Advanced Photo Paper jsou navrženy tak, aby pracovaly společně, takže fotografie jsou výtisk od výtisku trvanlivé a živé. Vynikající pro tisk celé řady fotografií z dovolené nebo více fotografií ke sdílení.

Tipy pro výběr a použití tiskového média

Pro získání nejlepších výsledků sledujte následující směrnice:

Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Do zásobníku vždy zakládejte jen jeden typ papíru. Pokud na prosté médium umístíte speciální médium, může dojít k zaseknutí papíru nebo nesprávnému tisku.

U zásobníků 1 a 2 zakládejte média tiskovou stranou dolů, zarovnaná k zadnímu okraji zásobníku. Vložte papír do střední části vstupního zásobníku a upravte vodítka šířky papíru. Další informace viz Vkládání média.

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír.

Nepřeplňujte zásobníky. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média. Společnost HP doporučuje vkládání speciálních médií do výšky menší než 2/3.

Abyste zabránili uvíznutí papíru a dalším problémům s tiskem, nepoužívejte následující média:

Vícedílné formuláře

Média, která jsou poškozená, zkroucená nebo zvlněná.

Média s výřezy nebo s perforací

Média s hrubou texturou nebo s reliéfem a média, která špatně přijímají inkoust

Média, která jsou příliš tenká nebo se snadno protahují

Výběr tiskového média

17

Kapitola 3

Pohlednice a obálky

Nepoužívejte obálky, které mají velmi lepivou úpravu, samolepicí prvky, sponky nebo okénka. Nepoužívejte ani pohledy a obálky s tlustými, nepravidelnými nebo zkroucenými okraji, ani ty, které jsou pomačkané, roztržené nebo jinak poškozené.

Používejte obálky, které mají těsné provedení, a přesvědčte se že jsou jejich sklady ostře přeložené.

Vložte obálky do zásobníku chlopní nahoru a vpravo nebo v zadní části zařízení.

Fotografický papír

Pro tisk fotografií použijte režim Nejlepší. V tomto režimu bude tisk trvat déle a budou kladeny větší nároky na paměť počítače.

Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání.

Průhledné fólie

Průhledné fólie vkládejte tak, aby drsná strana byla dole a lepicí proužek směřoval k zadní straně zařízení.

Vyjímejte jednotlivé vytištěné listy a odkládejte je vedle sebe k oschnutí. Při skládání vlhkých médií na sebe by mohlo dojít k rozmazání.

Vlastní velikost média

Používejte jen ta média vlastního formátu, která zařízení podporuje.

Pokud vaše aplikace podporuje média s vlastní velikostí, nastavte vlastní velikost média v aplikaci ještě před tiskem dokumentu. Pokud ne, nastavte velikost přímo v ovladači tiskárny. Možná bude nutné existující dokument přeformátovat, aby se na vlastní velikost média správně vytiskl.

Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média

Použijte tabulky Vysvětlení podporovaných velikostí a Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií k určení správného média pro použití ve vašem zařízení a určení funkcí, které lze pro tato média používat.

V tiskové jednotce vždy používejte správné nastavení typu média a nakonfigurujte zásobníky pro správný typ média. Společnost HP doporučuje před nákupem většího množství papír vyzkoušet.

Vysvětlení podporovaných velikostí

Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií

18 Použití zařízení

Vysvětlení podporovaných velikostí

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Formát média

Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka

Standardní formáty médií

 

U.S. Letter (216 x 279 mm) 216 x 330 mm

U.S. Legal (216 x 356 mm)

A4 (210 x 297 mm)

U.S. Executive (184 x 267 mm)

U.S. Statement (140 x 216 mm)

B5 (JIS) (182 x 257 mm)

A5 (148 x 210 mm)

A4 bez okrajů (210 x 297 mm)

A5 bez okrajů (148 x 210 mm)

A5 bez okrajů (JIS) (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 palců)

Obálky

Obálka U.S. #10 (105 x 241 mm)

Obálka Monarch (98 x 191 mm)

Obálka pohlednice (111 x 152 mm; 4,4 x 6")

Obálka A2 (111 x 146 mm)

Obálka DL (110 x 220 mm)

Obálka C5 (162 x 229 mm)

Obálka C6 (114 x 162 mm)

Japonská obálka Chou #3 (120 x 235 mm)

Japonská obálka Chou #4 (90 x 205 mm)

Karty

Kartotéční lístek (76,2 x 127 mm)

Výběr tiskového média

19

Kapitola 3

(pokračování)

Formát média

Zásobník 1 Zásobník 2 Duplexní jednotka

Kartotéční lístek (102 x 152 mm)

 

Kartotéční lístek (127 x 203 mm)

Kartotéční lístek (216 x 279 mm; 8,5 x 11 palců)

Hagaki* (100 x 148 mm)

Ofuku Hagaki (148 x 200 mm; 5,8 x 7,9 palců) *

Fotografická média

Fotografická média (76,2 × 127 mm)

Fotografická média (102 × 152 mm)

Fotografická média s odtrhávacím okrajem (102 x 152 mm; 4 x 6 palců)

Fotografická média bez okrajů (102 x 152 mm)

Fotografická média bez okrajů (127 x 178 mm)

Fotografická média bez okrajů (216 x 279 mm)

Ostatní média

Tisková média s vlastním formátem

o šířce 76,2 až 216 mm a délce 127 až

356mm

*Zařízení je kompatibilní jen s obyčejným papírem a papírem pro inkoustové tryskové tiskárny hagaki japonských pošt. Je nekompatibilní s fotografickým papírem hagaki japonských pošt.

Vysvětlení významu podporovaných typů a hmotností médií

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Zásobník

Typ

Hmotnost

Kapacita

Zásobník 1

Papír

60 až 105 g/m2

Až 250 listů

 

 

-

obyčejného papíru

 

 

(stoh 25 mm)

 

 

 

 

Průhledné filmy

 

Až 70 listů

 

 

 

(stoh 17 mm)

 

Fotografická média

250 g/m2

Až 100 listů

20 Použití zařízení

(pokračování)

Zásobník

Typ

Hmotnost

Kapacita

 

 

-

(stoh 17 mm)

 

Štítky

 

Až 100 listů

 

 

 

(stoh 17 mm)

 

Obálky

75 až 90 g/m2

Až 30 listů

 

 

-

(stoh 17 mm)

 

Karty

Až do 200 g/m2

Až 80 karet

 

 

-

 

Zásobník 2 Jen obyčejný papír

60 až 105 g/m2

Až 250 listů běžného

 

 

-

papíru

 

 

(25 mm nebo 1,0

 

 

 

 

 

 

palce, skládané)

Duplexní

Papír

60 až 105 g/m2

neuvádí se

jednotka

 

-

 

 

 

 

Výstupní

Všechna podporovaná

 

Až 150 listů běžného

přihrádka

média

 

papíru (tisk textu)

 

 

 

 

Nastavení minimálních okrajů

Okraje dokumentu se musí shodovat s tímto minimálním nastavením okrajů (nebo je přesahovat) při orientaci na výšku.

Média

(1) levý okraj

(2) pravý

(3) horní

(4) spodní

 

 

okraj

okraj

okraj

Letter

3,3 mm

3,3 mm

3,3 mm

3,3 mm

U.S. Legal

 

 

 

 

A4

 

 

 

 

U.S. Executive

 

 

 

 

U.S. Statement

 

 

 

 

8.5 x 13 palců

 

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr tiskového média

21

Kapitola 3

(pokračování)

Média

(1) levý okraj (2) pravý

(3) horní

(4) spodní

 

okraj

okraj

okraj

A5

Karty

Média vlastního formátu

Fotografická média

Obálky

3,3 mm

3,3 mm

16,5 mm

16,5 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka Pokud používáte duplexní jednotku pro tisk po obou stranách papíru, musí být minimální horní a dolní okraje rovny nebo větší než 12 mm.

Poznámka V systému Mac OS X je minimální dolní okraj pro všechna média (kromě obálek, Hagaki a Ofuku Hagaki) 12 mm (0,47 palce).

Vkládání média

Tato část obsahuje pokyny pro zakládání médií do zařízení.

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Vkládání do zásobníku 1 (hlavní zásobník) 1. Zvedněte výstupní zásobník.

2.Posuňte vymezovače médií ven a zpět k nejširšímu nastavení.

3.Vložte médium stranou pro tisk do středu zásobníku. Médium nesmí překračovat čáru vyznačenou na zásobníku. Zasouvejte vodítka média ke středu, dokud se nebudou dotýkat levé a pravé strany média, a pak jemně zatlačte hromádku papíru do zadní části zásobníku.

Poznámka Nevkládejte papír v době kdy zařízení tiskne.

22 Použití zařízení

4.Spusťte výstupní zásobník.

5.Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

Poznámka U médií delších než 11 palců (279 mm) vysuňte nástavec do maximální vysunuté pozice.

Vkládání do zásobníku 2

1. Vytáhněte zásobník ze zařízení uchopením za jeho přední část.

2.Posuňte vymezovače médií ven a zpět k nejširšímu nastavení.

3.Vložte médium stranou pro tisk do středu zásobníku. Médium nesmí překračovat čáru vyznačenou na zásobníku. Zasouvejte vodítka média ke středu, dokud se nebudou dotýkat levé a pravé strany média, a pak jemně zatlačte hromádku papíru do zadní části zásobníku.

Poznámka Nevkládejte papír v době kdy zařízení tiskne.

4.Opět opatrně vložte zásobník.

5.Vytáhněte nástavec výstupního zásobníku.

Poznámka U médií delších než 11 palců (279 mm) vysuňte nástavec do maximální vysunuté pozice.

Vkládání média

23

Kapitola 3

Konfigurace zásobníků

Poznámka Zásobník 2 se prodává jako příslušenství. Informace o možnostech objednávání viz Příslušenství.

Aby bylo možné zásobníky konfigurovat, musí být v jednotce tiskárny vložený a zapnutý zásobník 2.

Ve výchozím nastavení zařízení odebírá papír ze zásobníku 1. Když je zásobník 1 prázdný, odebírá zařízení média ze zásobníku 2 (pokud je nainstalován a naplněn médiem). Toto výchozí nastavení můžete změnit pomocí následujících funkcí:

Zámek zásobníku: Tuto funkci použijte k ochraně před nežádoucím použitím speciálních tiskových médií jako jsou např. hlavičkový papír nebo předtištěná média. Jestliže během tisku dokumentu dojde v zařízení médium, nepoužije se k dokončení tiskové úlohy papír ze zamknutého zásobníku.

Výchozí zásobník: Tuto funkci použijte k určení zásobníku, z nějž bude zařízení odebírat média jako první.

Poznámka K použití zámku zásobníku a nastavení výchozího zásobníku musíte zvolit možnost automatického výběru zásobníku v softwaru zařízení. Jestliže je zařízení připojeno k síti a nastavíte výchozí zásobník, bude toto nastavení platit pro všechny uživatele zařízení.

Zásobník 2 je určen pouze pro obyčejný papír.

V následující tabulce je seznam možných způsobů použití zásobníků tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům na tisk.

Jestliže chcete...

Po vložení stejného média do obou zásobníků by zařízení mělo odebírat médium z jednoho zásobníku, pokud je druhý prázdný.

Speciální tiskové médium (například průhledné fólie nebo hlavičkový papír)

a obyčejný papír jsou založeny v zásobnících.

Po vložení média do obou zásobníků by zařízení mělo odebírat médium nejprve ze specifického zásobníku.

Postupujte takto

Vložte médium do zásobníku 1 nebo zásobníku 2. Další informace viz Vkládání média.

Přesvědčte se, že je zámek zásobníku vypnutý.

Vložte speciální médium do zásobníku 1 a obyčejný papír do zásobníku 2.

Přesvědčte se, že je jako výchozí zásobník nastaven zásobník 2.

Přesvědčte se, že je zámek zásobníku nastaven na zásobník 1.

Vložte média do zásobníku 1 a zásobníku 2.

Přesvědčte se, že je jako výchozí zásobník nastaven požadovaný zásobník.

24 Použití zařízení

Postup konfigurace zásobníků

1.Přesvědčte se, že je zařízené zapnuté.

2.Proveďte jednu z následujících akcí:

Vestavěný webový server: Klepněte na kartu Nastavení a klepněte na položku Manipulace s papírem v levém panelu.

Nástroj HP Toolbox (Windows): Klepněte na kartu Služby a klepněte na možnost Manipulace s papírem.

Nástroj HP Printer Utility (systém Mac OS X): Klepněte na Konfigurace zásobníků na panelu Nastavení tiskárny.

3.Proveďte změny požadovaných nastavení zásobníku a potom klepněte na OK nebo Použít.

Změna nastavení tisku

Máte možnost změnit nastavení tisku (formát nebo typ papíru) z aplikace nebo pomocí ovladače tiskárny. Změny provedené v některé aplikaci mají přednost před změnami provedenými v ovladači tiskárny. Po ukončení aplikace se však nastavení vrací

k výchozímu nastavení konfigurovanému v ovladači tisku.

Poznámka Chcete-li nastavení tisku použít pro všechny tiskové úlohy, proveďte změny v ovladači tisku.

Další informace o funkcích ovladače tisku ve Windows viz elektronická nápověda pro ovladač tisku. Další informace o tisku z určité aplikace viz dokumentace dodaná s touto aplikací.

Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows)

Změna nastavení (Mac OS X)

Změna nastavení z aplikace pro aktuální úlohu (Windows)

1.Otevřete dokument, který chcete vytisknout.

2.V nabídce File (Soubor) klepněte na položku Print (Tisk) a potom klepněte na Nastavení, Vlastnosti nebo Předvolby. (Specifické možnosti mohou být odlišné v závislosti na aplikaci, kterou používáte.)

3.Zvolte požadovaného zástupce tisku a potom klepněte na tlačítko OK, Tisk nebo podobný příkaz.

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí úlohy (Windows)

1.Klepněte na Start, přejděte na Nastavení a potom klepněte na Tiskárny nebo na

Tiskárny a faxy. -nebo-

Klepněte na Start, klepněte na Ovládací panely a potom poklepejte na Tiskárny.

Poznámka Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo správce počítače.

2.Klepněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny a poté klepněte na Vlastnosti,

Výchozí nastavení dokumentu nebo Předvolby tisku.

3.Proveďte požadované změny nastavení a potom klepněte na OK.

Změna nastavení tisku

25

Kapitola 3

Změna nastavení (Mac OS X)

1.V nabídce File (Soubor) klepněte na položku Page Setup (Vzhled stránky).

Poznámka Některé aplikace v systému Mac OS X (v10.5) nemají nabídku Vzhled stránky, ta je součástí nabídky Tisk.

2.Proveďte požadované změny nastavení (např. formát papíru) a potom klepněte na

OK.

3.V menu Soubor klepněte na položku Tisk, aby se otevřel ovladač tiskárny.

4.Proveďte požadované změny nastavení (např. formátu média) a potom klepněte na OK nebo Print (Tisk).

Tisk na obě strany (duplexní tisk)

Můžete tisknout na obě strany listu média, a to buď automaticky s použitím volitelného příslušenství pro automatický oboustranný tisk (duplexní jednotka), nebo pomocí ručního obrácení média a opětného vložení do zařízení.

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Provádění duplexního tisku

Pokyny pro tisk na obě strany papíru

Vždy používejte médium, které vyhovuje specifikacím zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Zadejte možnosti oboustranného tisku ve vaší aplikaci nebo v ovladači tiskárny.

Netiskněte oboustranně na průhledné fólie, obálky, fotografický papír, lesklá média nebo papír lehčí než 60 g/m2 nebo těžší než 105 g/m2. U těchto typů médií může docházet k uvíznutí.

Některé druhy médií vyžadují při oboustranném tisku specifickou orientaci, například hlavičkový papír, papír s předtiskem a papír s vodoznakem

a proděrovanými otvory. Jestliže tisknete z počítače se systémem Windows, bude zařízení tisknout nejprve na první stranu média. Jestliže tisknete z počítače se systémem Mac OS X, bude zařízení tisknout nejprve druhou stranu. Média vkládejte přední stranou dolů.

Když je při automatickém duplexním tisku tisk na jednu stranu médií dokončen, zařízení média zadrží a vyčká, než inkoust oschne. Jakmile inkoust vyschne, je médium vtaženo zpět do zařízení a vytiskne se druhá strana. Když je tisk dokončen, vypadne médium na výstupní zásobník. Nevytahujte je před dokončením tisku.

U podporovaných vlastních formátů máte možnost tisknout na obě strany média s použitím obrácení média a opětným vložením do zařízení. Další informace viz Vysvětlení technických údajů pro podporovaná média.

Provádění duplexního tisku

Poznámka Tisknout na obě strany listu ručně můžete tak, že nejprve vytisknete stránky s lichými čísly, obrátíte je a poté vytisknete stránky se sudými čísly.

26 Použití zařízení

Loading...
+ 112 hidden pages